Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare Lars Gezelius och Marianne Wirén Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-12/06:2 Inger Kåryd Ordförande Justerare Elof Jonsson Lars Gezelius Marianne Wirén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift

2 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Siv Hellqvist 1 V Ulla Bengtegård S Britt-Marie Jörgensen Roger Strömberg 1 1 Justerandens signatur

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Eva Fors 1 M Karl-Göran Karlsson 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M K D C Mona Hellberg- Wikström Lillemor Källqvist 1 Arnold Wilhelmsson 1 1 S Minna Ihanus Jakob Jakobsson 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén FP Stig Gleisner S M Rose-Marie Persson Toufic Abou-Khalil Kl /06: M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

5 Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Sid 1(2) Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Rune Johansson M Marie Pehrsson M Roger Warolin 1 C Rune Fridén 1 C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Jakob Jakobsson Justerandes signatur

6 Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Sid 2(2) Närvaro S Christina Engblom S Börje Hernborg S Monica Jäger 1 S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 3 Justerandes signatur

7 Kommunfullmäktige KF 4/06:2 Anmälningar - Ärendebalans per Ärendebalans - Socialnämndens beslut 121/2006: Rapportering till länsstyrelsen enl. kap. 16 f-h, socialtjänstlagen (SoL) Bilaga SN-Rapportering

8 Kommunfullmäktige KF 5/06:2 KS 125 AU 193 Dnr 115/2006 Dpl 214 Detaljplan för del av Gradgatan, Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i augusti 2006, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd under tiden 29 augusti till 25 september Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande, men skall antas i kommunfullmäktige. Detaljplaneförslaget har tillsänts sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset. Ställningstagande Lantmäteriets och tekniska förvaltningens önskemål om ledningsrätt för befintliga ledningar inom nuvarande Gradgatan skall skrivas in i genomförandebeskrivningen. Utöver detta finns inga kvarstående sakligt motiverade invändningar mot planförslaget. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara. Beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara.

9 Kommunfullmäktige KF 6/06:2 KS 126 AU 194 Dnr 42/2006 Dpl 214 Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:9 m.fl., Vedums tätort antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2006, och kompletterad efter samrådet i augusti 2006 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 102/06, varit utställd under tiden 28 augusti till 25 september Utställningen har annonserats i dagspressen. Detaljplaneförslaget har varit utställt på biblioteket i Vedum och i plan- och miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset. Sakägare och andra berörda har tillsänts kungörelse om utställningen. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 27 mars till 24 april De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar och ändringar av planförslaget. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Ställningstagande Planbeskrivningen förtydligas när det gäller ansvaret för trafiksäkerhetsförbättringar i samband med plangenomförandet. Ledningsområdet i gräns mot Vedum 2:115 förlängs fram till den nya industrigatan. Av genomförandebeskrivningen skall framgå att ledningar inom u-område skall säkerställas med ledningsrätt eller servitut. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

10 Kommunfullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

11 Kommunfullmäktige KF 7/06:2 KS 128 AU 201 Dnr 152/2006 Dpl 424 Försäljning av avstyckning från Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara (Elisgården) Bostadsfastigheten på Elisgården,Vara, har lämnats ut till försäljning genom mäklare. Fastighetsbeteckning: Avstyckning från Vara 22:1 blivande Påskliljan 6 Köpare: Inga-Lill Henriksson och Ulf Persson, Kungsgatan 12, Vara Areal: m 2 Köpeskilling: kr Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga Beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga

12 Kommunfullmäktige KF 8/06:2 KS 129 AU 202 Dnr 39/2006 Dpl 424 Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson (c) har lämnat in följande motion: Inom miljö- och byggnadsnämnden pågår verksamhet med att höja statusen på de ca enskilda avloppsanläggningarna som finns i vår kommun. De lösningar som finns idag kan verka traditionella och är inte alltid en hållbar lösning för en lång tid framöver. Dagens lösningar kan också innebära stora kostnader för den enskilda fastigheten. Med den här motionen vill vi att det i kommunen initieras ett projekt där andra alternativa och mindre kostsamma lösningar undersöks. Undersökningen har gjorts kring funktionen på minireningsverk och mindre verk där flera hushåll ingår. Hela vår kommun genomkorsas av kanalföretag som samlar upp avlopps- och dräneringsvatten. Det skulle vara intressant att undersöka vilka möjligheter detta kan erbjuda till andra lösningar. Det kan vara anläggande av våtmarker eller annan möjlighet till rening inom ett större avvattningsområde. Detta har hittills kunna ske med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. En ytterligare effekt skulle kunna vara en viss reduktion av N och P i dräneringsvattnet. Centern i Vara kommun föreslår därför Att det startas ett arbete med att undersöka möjligheterna till olika lösningar på efterföljande rening av avloppsvatten, där gemensamhetslösningar kan vara ett alternativ. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till att gemensamma lösningar till rening av avloppsvatten undersöks. Gemensamma anläggningar har oftast möjlighet att ge en bättre rening än enskilda anläggningar tack var en jämnare belastning. När arbetet med att undersöka alternativa lösningar görs, bör det främst fokuseras på kretsloppsanpassade system, d.v.s. återföring av näringsämnen till åkermark. Miljö- och byggnadsnämnden vill understryka att det skall kunna visas att en ny typ av avloppsanläggning uppfyller gällande krav. Tekniska nämnden Före motionssvaret har en diskussion förts med arbetsutskottet för miljö- och byggnadsnämnden och chefstjänsteman från plan- och miljöförvaltningen. Vid dessa diskussioner framkom bl.a. att kommunen presenterar enskilda avloppslösningar på hemsidan. Plan- och miljöförvaltningen har två personer som hjälper till med råd till allmänheten.

13 Kommunfullmäktige Tekniska nämnden anser det angeläget att möjligheten till gemensamma lösningar och ny teknik för rening av avloppsvatten från enskilda fastigheter utreds. Det är också viktigt att det ges information om nya lösningar tillsammans med möjligheten till att ansluta sig till det kommunala nätet. Ett alternativt sätt att lösa avloppsfrågan på landsbygden där tekniska nämnden kan bidra med kunskaper och resurser är anslutning av fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Det är dock viktigt att kommunen inte ikläder sig en konsultroll med et ansvar för dimensionering som detta innebär. Kommunen har reningsverk på 4 orter samt avloppspumpstationer i övriga tätorter. Några av dessa har sammankopplats med överföringsledningar. Det finns möjlighet för enskilda fastigheter att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om fastigheten ligger på rimligt avstånd från de kommunala ledningarna. Nämnden är beredd att komplettera nuvarande stamnät där det finns fastighetsägare som vill ansluta sig. Dessa kompletteringar måste styras av ekonomi och efterfrågan. Vilka ekonomiska villkor och tekniska specifikationer som skall gälla för dessa anslutningar håller på att diskuteras. En inventering över hur våra grannkommuner gjort utförs för närvarande. För att underlätta anslutningen till det kommunala avloppsnätet har nämnden arbetat fram en informationsbroschyr som visar var möjligheten finns att ansluta sig utan allt för stora kostnader. Kostnaderna varierar stort beroende på antal anslutna i samma anslutningspunkt, avstånd till huvudledning, möjlighet till gemensam pumpstation samt terrängförhållanden. Sannolikt borde enstaka fastigheter med avstånd upp till 1 km kunna ansluta sig utan orimliga kostnader. Det är angeläget att nya avloppslösningar tillsammans med information om möjligheten till anslutning till kommunala nätet kommer de landsbygdsboende till del. En beredningsgrupp bör tillsättas som arbetar med frågan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Ingemar Rogbrant (c) tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad.

15 Kommunfullmäktige KF 9/06:2 KS 130 AU 203 Dnr 143/2006 Dpl 101 Kommunfullmäktiges arbetsordning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 9, uppdra åt kommunstyrelsen att lägga förslag på en ny arbetsordning för fullmäktige. Beredning Kanslichefen har reviderat befintlig arbetsordning utifrån den beslutade nämndsorganisationen med bl.a. införande av fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden och propositioner Placering 9. Leif Carlsson yrkar att texten i andra stycket ändras till följande lydelse: Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer - efter samråd med övriga presidiet - placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som skall delta i fullmäktiges sammanträden. I detta yrkande instämmer Sven Månsson, Karl-Gustav Johansson och Gunilla Levén. Yrkandet antas. Yttranderätt 23. K-G Johansson yrkar att ordet sakkunniga stryks. Yrkandet avslås. Interpellationer/frågor Gunilla Levén yrkar att det skrivs ut till vilka en interpellation/fråga får ställas enligt kommunallagen. Yrkandet antas. Allmänhetens frågestund 40. Göran Persson yrkar förändring när det gäller allmänhetens frågestund så att presidiet har möjlighet att utforma hur den skall genomföras jämte omflyttning i texten. Yrkandet antas. Fullmäktigeberedningar 42. Helena Johansson yrkar orden vid behov byts mot när. Yrkandet antas jämte omflyttning i texten. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ.

16 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m Separat bilaga. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) och Sven Månsson (fp) - tillägg i inledningstexten: Med ledamot avses i detta dokument även tjänstgörande ersättare samt att redaktionella ändringar avseende tjänstgörande ersättare görs i dokumentet. - att rubriken Yttranderätt vid sammanträdena ändras och får följande lydelse: Yttranderätt för andra än ledamöter. Leif Carlsson (c) yrkar med instämmande av Sven Månsson (fp) - att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas - demokratiberedning - samhällsbyggnadsberedning Demokratiberedningen ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsberedningen ska vara niomannaberedning. Valberedningen lägger förslag på ledamöter så att det finns representanter från samtliga nämnders presidier. Jan-Erik Wallin (m) yrkar - med instämmande av Månsson och Wirén - återremiss till valberedningen för förslag avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen Mötet ajourneras kl Mötet återupptas kl Marianne Wirén (s) yrkar att fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglementen för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i inledningstexten och därmed följande redaktionella ändringar i dokumentet. Yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring av rubriken Yttranderätt vid sammanträdena för andra än ledamöter. Wiréns yrkande bifalls.

17 Kommunfullmäktige Ordföranden ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas demokratiberedning och samhällsbyggnadsberedning. Yrkandet bifalls. Ordförande ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att demokratiberedningen skall bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Jan-Erik Wallins återremissyrkande avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen. Återremissyrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägget att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglemente för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Yrkandet bifalls. Kommunfullmäktige antar i övrigt arbetsordningen. Beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ. 2. Kommunfullmäktige remitterar frågan om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen till valberedningen för förslag. 3. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att ta fram reglementen för demokratiberedningen och samhällsbyggnadsberedningen. 4. Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m Bilaga. KFarbetsordning

18 Kommunfullmäktige KF 10/06:2 KS 131 AU 204 Dnr 139/2006 Dpl 007 Nytt revisionsreglemente Bakgrund Riksdagen beslutade i maj 2006 om förändringar i kommunallagen med syfte att stärka den kommunala revisionens oberoende och arbetsformer. Bland förändringarna kan nämnas att det skall finnas enbart ordinarie revisorer till ett antal av minst fem samt att lekmannarevisor i kommunens aktiebolag skall biträdas av sakkunniga. Beredning Ett förslag till revisionsreglemente har i sin grund utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting och i tillämpliga delar anpassats till Vara kommun. Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa reglementet för kommunens revisorer med giltighet från den 1 januari Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Följande förändring görs av 7: Revisorernas förslag För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning Förändring För beredning av revisorernas budget svarar fullmäktiges presidium 2. I övrigt fastställer kommunfullmäktige reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari Bilaga Kommunfullmäktiges handläggning Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) - följande: - 7 får följande lydelse: För beredning av revisorernas reglemente och budget svarar fullmäktiges presidium - 8 får följande lydelse: Respektive huvudman svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

19 Kommunfullmäktige Tillägg av text med följande lydelse: Revisorernas inriktning och arbetssätt bör en gång per mandatperiod utvärderas och prövas tillsammans med extern sakkunnig granskare. Propositioner 7 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. 8 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. Ny text - Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i texten. Wiréns yrkande bifalls. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt revisionsreglementet. Beslut Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari Bilaga Revisionsreglemente

20 Kommunfullmäktige KF 11/06:2 KS 141 Dnr 6/2005 Dpl 001 Benämning socialnämnd Bakgrund I kommunfullmäktiges beslut om nämndsorganisation för perioden (KF ) har socialnämnden fått benämningen omsorgsnämnd. Beredning Socialförvaltningen har nu upplevt att benämningen omsorgsnämnd kan vara vilseledande, då socialnämnden i Vara kommun ansvarar för äldre-, handikappsamt individ- och familjeomsorg. Detta mot bakgrund av att flera kommuner som använder benämningen omsorgsnämnd har delat på ansvaret för de verksamhetsområden som socialnämnden i Vara kommun är ansvarig för. Det förekommer t.ex. att kommuner har en omsorgs- eller vård- och omsorgsnämnd som ansvarar för äldre- och handikappomsorgen samt en socialnämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorgen. I Vara kommun är benämningen socialnämnd ett vedertaget begrepp hos såväl brukare som medarbetare och allmänhet. Socialnämnd bör även fortsättningsvis vara benämningen på den nämnd som ansvarar för handikapp-, äldre- samt individ- och familjeomsorg. Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit att benämningen socialnämnd skall kvarstå. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Sammanträdet ajourneras kl Sammanträdet återupptas kl

21 Kommunfullmäktige KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till 55 mkr. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 12,7 mkr, en förbättring med 2,9 mkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i den strategiska planen och senare reviderats av kommunfullmäktige i årsredovisningen år 2003, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till invånare. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till generella statsbidrag. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan.

22 Kommunfullmäktige Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Sammanfattning Det förbättrade resultatet i förhållande till ram kan i stort härledas till följande förändringar: Ram 2007 Budget 2007 Skillnad Nettokostnader Interna personalförsäkringar Pensionsutgifter exkl. löneskatt Förändring semesterlöneskuld Förändring pensionsförmån Avsättning särskild löneskatt Beräknat underskott Avskrivningar Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader SUMMA Resultat budget Resultat ram Differens Budgetberedningen Under budgetberedningen den 18 oktober 2006 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar följande dokument gällande budget 2007 och ekonomisk plan för åren : Budget 2007 och plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram Förändrade förutsättningar I och med regeringsskiftet har Sveriges Kommuner och landsting skickat ut nya budgetförutsättningar för åren Ekonomichefen informerar om de förändringar som kommer att göras i budgetmaterialet. Beräknade löneökningar kommer att höjas, då kommunförbundet i stället för tidigare 3 % per

23 Kommunfullmäktige år har räknat med en löneutveckling på 3,8 % 2007, 4,0 % 2008 och 4,1 % , vilket innebär ca 4,5 mkr i ökade kostnader varje år. Dessutom råder ovisshet om vad de nya arvodesreglerna kommer att ge för resultat. Ramjustering görs också mellan kommunstyrelsen och socialnämnden enligt 225. Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har ägt rum den 2 november. Yrkanden/propositioner Driftbudget Partistöd Karl-Gustav Johansson yrkar följande: 38 % av basbeloppet (40 300:-) = kr och föreslår följande fördelning: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/Mandat (45) : : :- samt följande tillägg i texten: Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. Kommunstyrelsen avstyrker yrkandet vad gäller beloppen men tillstyrker tillägg i texten. Nya arvodesregler Jan-Erik Wallin yrkar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvodesregler kommunstyrelsen tillförs 1,2 mkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade kostnader. Yrkandet antas. Arbetsvärdering K-G Johansson yrkar att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr för att användas i samband med pågående arbetsvärderingsmodell. Yrkandet avslås. Elkostnader K-G Johansson yrkar att service-tekniska nämnden skall tillföras begärda tkr för ökade elkostnader på fastigheter. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag på 750 tkr. Demografiska förändringar under bildningsnämnden Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson och Jan-Erik Wallin yrkar att det föreslagna uppdraget till bildningsnämnden att göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska förändringar skall tidsbegränsas till den 30 april. Yrkandet antas.

24 Kommunfullmäktige Barngruppernas storlek K-G Johansson yrkar bifall till bildningsnämndens begäran om tkr till minskning av barngruppernas storlek eller personalförstärkningar. Yrkandet avslås. Skolskjutsar K-G Johansson yrkar att bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader skolskjutsar får hänföras till utredningen punkt 15. Yrkandet antas. Extra Gunilla Levén yrkar: Följande utredningar påbörjas omgående så att beslut om ev. genomförande kan fattas under 2007: Genom omfördelning inom kommunens ekonomi, ge möjlighet för föräldrar att stanna hemma med barnen under de första åren. Ge möjlighet till valfrihet för brukarna inom hemtjänstområdet, där de även skall kunna köpa tilläggstjänster. Klargörande av förutsättningarna och aktivt verka för alternativa vårdgivare, t.ex. personalkooperativ. Hur seniorboende kan tillskapas som en integrerad del av det ordinära beståndet. Den tidigare genomföra utredningen om barn med behov av särskilt stöd ges förnyad aktualitet. K-G Johansson vill avvakta med ställningstagandet till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen antar Gunilla Levéns yrkande. Investeringsbudgeten Yrkanden Leif Carlsson yrkar följande förändringar i presenterad investeringsbudget: Ambitionen att följande skall in i investeringsplanen = totalt tkr Levene skola/förskola; 500 tkr 2007, tkr 2008, tkr 2009 och tkr 2010 = tkr Nästegårdsbadet (finns ej med i förslaget) tkr Finansiering Tkr Projektpengar Levene skola (2007) 500 Byggnation Levene förskola (2007) Alternativ uppvärmning Larvs skola (2009) Ny- och ombyggnad Torggatan (2009) Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) 8 000

25 Kommunfullmäktige Utsmyckning yttre miljöer (2009 och 2010) Ramökning TOTALT Karl-Gustav Johansson yrkar följande förändring: Ambitionen att följande skall in i investeringplanen under planperioden = totalt tkr. Levene skola; 500 tkr 2007, tkr 2008 och tkr 2009 = tkr Allébadet (i förslaget finns renovering med om tkr). Ambitionen att flytta in även liten utbyggnad på 12 mkr och rehab-bassäng tkr i planen = tkr Finansiering Tkr Projektering Levene skola (2007) 500 Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) Kungsgatan ringled Statoil-centrum (2010) 900 Parkering vid Torsgårdsskolan för utebad (2007) Ramutökning TOTALT Ordföranden ställer Leif Carlssons yrkande mot K-G Johanssons och finner att kommunstyrelsen antar Carlssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2006 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Revisorerna 3. Revisorernas budgetram utökas med kr till kr Kommunfullmäktige förutsätter att den merkostnad om kr för förvaltningsrevision av bolagen betalas av respektive bolag. Kommunstyrelsen 4. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 5. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet:

26 Kommunfullmäktige Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 6. Kommunstyrelsen tillförs 500 tkr till ökade kostnader för räddningstjänsten. 7. Kommunstyrelsen tillförs tkr till kompetens och tillväxt. 8. Kommunstyrelsen tillförs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvoden tkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade politikerkostnader. Service-tekniska nämnden 9. Service-tekniska nämnden tillförs 500 tkr till rivning av saneringsfastigheter. 10. Service-tekniska nämnden har begärt 500 tkr för belysningsföreningar på landsbygden 500 tkr. Avslås för att tas av nämndens ackumulerade överskott. 11. Service-tekniska nämnden har begärt 100 tkr för skötsel av nytt område Nedervara. Avslås då skötseln kommer först Service-tekniska nämnden har begärt tkr för ökade elkostnader fastigheter. Bifalles med 750 tkr och resten som sparbeting. 13. Service-tekniska nämnden har begärt 350 tkr för ökade elkostnader gatubelysning. Bifalles med 200 tkr samt begäran om en redovisning av effekterna av driftkostnaderna efter byte till energisnålare armaturer. 14. Service-tekniska nämnden har begärt 410 tkr för ökade elkostnader VA. Avslås då VA-taxan får justeras inkl. kompensation för utökade elkostnader. I övrigt godkänner kommunfullmäktige föreslagen VA-taxa.. Separat bilaga. 15. Service-tekniska nämnden har begärt 45 tkr för vinterväghållning gång- och cykelväg Vara-Levene. Avslås med förslag att nämnden får göra prioriteringar inom sin verksamhet. Bildningsnämnden 16. Kommunfullmäktige uppdrar åt bildningsnämnden att till den 30 april 2007 göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska för-

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer