Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare Lars Gezelius och Marianne Wirén Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-12/06:2 Inger Kåryd Ordförande Justerare Elof Jonsson Lars Gezelius Marianne Wirén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift

2 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Siv Hellqvist 1 V Ulla Bengtegård S Britt-Marie Jörgensen Roger Strömberg 1 1 Justerandens signatur

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Eva Fors 1 M Karl-Göran Karlsson 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M K D C Mona Hellberg- Wikström Lillemor Källqvist 1 Arnold Wilhelmsson 1 1 S Minna Ihanus Jakob Jakobsson 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén FP Stig Gleisner S M Rose-Marie Persson Toufic Abou-Khalil Kl /06: M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

5 Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Sid 1(2) Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Rune Johansson M Marie Pehrsson M Roger Warolin 1 C Rune Fridén 1 C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Jakob Jakobsson Justerandes signatur

6 Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Sid 2(2) Närvaro S Christina Engblom S Börje Hernborg S Monica Jäger 1 S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 3 Justerandes signatur

7 Kommunfullmäktige KF 4/06:2 Anmälningar - Ärendebalans per Ärendebalans - Socialnämndens beslut 121/2006: Rapportering till länsstyrelsen enl. kap. 16 f-h, socialtjänstlagen (SoL) Bilaga SN-Rapportering

8 Kommunfullmäktige KF 5/06:2 KS 125 AU 193 Dnr 115/2006 Dpl 214 Detaljplan för del av Gradgatan, Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i augusti 2006, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd under tiden 29 augusti till 25 september Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande, men skall antas i kommunfullmäktige. Detaljplaneförslaget har tillsänts sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset. Ställningstagande Lantmäteriets och tekniska förvaltningens önskemål om ledningsrätt för befintliga ledningar inom nuvarande Gradgatan skall skrivas in i genomförandebeskrivningen. Utöver detta finns inga kvarstående sakligt motiverade invändningar mot planförslaget. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara. Beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara.

9 Kommunfullmäktige KF 6/06:2 KS 126 AU 194 Dnr 42/2006 Dpl 214 Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:9 m.fl., Vedums tätort antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2006, och kompletterad efter samrådet i augusti 2006 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 102/06, varit utställd under tiden 28 augusti till 25 september Utställningen har annonserats i dagspressen. Detaljplaneförslaget har varit utställt på biblioteket i Vedum och i plan- och miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset. Sakägare och andra berörda har tillsänts kungörelse om utställningen. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 27 mars till 24 april De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar och ändringar av planförslaget. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Ställningstagande Planbeskrivningen förtydligas när det gäller ansvaret för trafiksäkerhetsförbättringar i samband med plangenomförandet. Ledningsområdet i gräns mot Vedum 2:115 förlängs fram till den nya industrigatan. Av genomförandebeskrivningen skall framgå att ledningar inom u-område skall säkerställas med ledningsrätt eller servitut. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

10 Kommunfullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

11 Kommunfullmäktige KF 7/06:2 KS 128 AU 201 Dnr 152/2006 Dpl 424 Försäljning av avstyckning från Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara (Elisgården) Bostadsfastigheten på Elisgården,Vara, har lämnats ut till försäljning genom mäklare. Fastighetsbeteckning: Avstyckning från Vara 22:1 blivande Påskliljan 6 Köpare: Inga-Lill Henriksson och Ulf Persson, Kungsgatan 12, Vara Areal: m 2 Köpeskilling: kr Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga Beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga

12 Kommunfullmäktige KF 8/06:2 KS 129 AU 202 Dnr 39/2006 Dpl 424 Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson (c) har lämnat in följande motion: Inom miljö- och byggnadsnämnden pågår verksamhet med att höja statusen på de ca enskilda avloppsanläggningarna som finns i vår kommun. De lösningar som finns idag kan verka traditionella och är inte alltid en hållbar lösning för en lång tid framöver. Dagens lösningar kan också innebära stora kostnader för den enskilda fastigheten. Med den här motionen vill vi att det i kommunen initieras ett projekt där andra alternativa och mindre kostsamma lösningar undersöks. Undersökningen har gjorts kring funktionen på minireningsverk och mindre verk där flera hushåll ingår. Hela vår kommun genomkorsas av kanalföretag som samlar upp avlopps- och dräneringsvatten. Det skulle vara intressant att undersöka vilka möjligheter detta kan erbjuda till andra lösningar. Det kan vara anläggande av våtmarker eller annan möjlighet till rening inom ett större avvattningsområde. Detta har hittills kunna ske med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. En ytterligare effekt skulle kunna vara en viss reduktion av N och P i dräneringsvattnet. Centern i Vara kommun föreslår därför Att det startas ett arbete med att undersöka möjligheterna till olika lösningar på efterföljande rening av avloppsvatten, där gemensamhetslösningar kan vara ett alternativ. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till att gemensamma lösningar till rening av avloppsvatten undersöks. Gemensamma anläggningar har oftast möjlighet att ge en bättre rening än enskilda anläggningar tack var en jämnare belastning. När arbetet med att undersöka alternativa lösningar görs, bör det främst fokuseras på kretsloppsanpassade system, d.v.s. återföring av näringsämnen till åkermark. Miljö- och byggnadsnämnden vill understryka att det skall kunna visas att en ny typ av avloppsanläggning uppfyller gällande krav. Tekniska nämnden Före motionssvaret har en diskussion förts med arbetsutskottet för miljö- och byggnadsnämnden och chefstjänsteman från plan- och miljöförvaltningen. Vid dessa diskussioner framkom bl.a. att kommunen presenterar enskilda avloppslösningar på hemsidan. Plan- och miljöförvaltningen har två personer som hjälper till med råd till allmänheten.

13 Kommunfullmäktige Tekniska nämnden anser det angeläget att möjligheten till gemensamma lösningar och ny teknik för rening av avloppsvatten från enskilda fastigheter utreds. Det är också viktigt att det ges information om nya lösningar tillsammans med möjligheten till att ansluta sig till det kommunala nätet. Ett alternativt sätt att lösa avloppsfrågan på landsbygden där tekniska nämnden kan bidra med kunskaper och resurser är anslutning av fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Det är dock viktigt att kommunen inte ikläder sig en konsultroll med et ansvar för dimensionering som detta innebär. Kommunen har reningsverk på 4 orter samt avloppspumpstationer i övriga tätorter. Några av dessa har sammankopplats med överföringsledningar. Det finns möjlighet för enskilda fastigheter att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om fastigheten ligger på rimligt avstånd från de kommunala ledningarna. Nämnden är beredd att komplettera nuvarande stamnät där det finns fastighetsägare som vill ansluta sig. Dessa kompletteringar måste styras av ekonomi och efterfrågan. Vilka ekonomiska villkor och tekniska specifikationer som skall gälla för dessa anslutningar håller på att diskuteras. En inventering över hur våra grannkommuner gjort utförs för närvarande. För att underlätta anslutningen till det kommunala avloppsnätet har nämnden arbetat fram en informationsbroschyr som visar var möjligheten finns att ansluta sig utan allt för stora kostnader. Kostnaderna varierar stort beroende på antal anslutna i samma anslutningspunkt, avstånd till huvudledning, möjlighet till gemensam pumpstation samt terrängförhållanden. Sannolikt borde enstaka fastigheter med avstånd upp till 1 km kunna ansluta sig utan orimliga kostnader. Det är angeläget att nya avloppslösningar tillsammans med information om möjligheten till anslutning till kommunala nätet kommer de landsbygdsboende till del. En beredningsgrupp bör tillsättas som arbetar med frågan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Ingemar Rogbrant (c) tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad.

15 Kommunfullmäktige KF 9/06:2 KS 130 AU 203 Dnr 143/2006 Dpl 101 Kommunfullmäktiges arbetsordning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 9, uppdra åt kommunstyrelsen att lägga förslag på en ny arbetsordning för fullmäktige. Beredning Kanslichefen har reviderat befintlig arbetsordning utifrån den beslutade nämndsorganisationen med bl.a. införande av fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden och propositioner Placering 9. Leif Carlsson yrkar att texten i andra stycket ändras till följande lydelse: Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer - efter samråd med övriga presidiet - placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som skall delta i fullmäktiges sammanträden. I detta yrkande instämmer Sven Månsson, Karl-Gustav Johansson och Gunilla Levén. Yrkandet antas. Yttranderätt 23. K-G Johansson yrkar att ordet sakkunniga stryks. Yrkandet avslås. Interpellationer/frågor Gunilla Levén yrkar att det skrivs ut till vilka en interpellation/fråga får ställas enligt kommunallagen. Yrkandet antas. Allmänhetens frågestund 40. Göran Persson yrkar förändring när det gäller allmänhetens frågestund så att presidiet har möjlighet att utforma hur den skall genomföras jämte omflyttning i texten. Yrkandet antas. Fullmäktigeberedningar 42. Helena Johansson yrkar orden vid behov byts mot när. Yrkandet antas jämte omflyttning i texten. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ.

16 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m Separat bilaga. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) och Sven Månsson (fp) - tillägg i inledningstexten: Med ledamot avses i detta dokument även tjänstgörande ersättare samt att redaktionella ändringar avseende tjänstgörande ersättare görs i dokumentet. - att rubriken Yttranderätt vid sammanträdena ändras och får följande lydelse: Yttranderätt för andra än ledamöter. Leif Carlsson (c) yrkar med instämmande av Sven Månsson (fp) - att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas - demokratiberedning - samhällsbyggnadsberedning Demokratiberedningen ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsberedningen ska vara niomannaberedning. Valberedningen lägger förslag på ledamöter så att det finns representanter från samtliga nämnders presidier. Jan-Erik Wallin (m) yrkar - med instämmande av Månsson och Wirén - återremiss till valberedningen för förslag avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen Mötet ajourneras kl Mötet återupptas kl Marianne Wirén (s) yrkar att fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglementen för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i inledningstexten och därmed följande redaktionella ändringar i dokumentet. Yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring av rubriken Yttranderätt vid sammanträdena för andra än ledamöter. Wiréns yrkande bifalls.

17 Kommunfullmäktige Ordföranden ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas demokratiberedning och samhällsbyggnadsberedning. Yrkandet bifalls. Ordförande ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att demokratiberedningen skall bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Jan-Erik Wallins återremissyrkande avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen. Återremissyrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägget att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglemente för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Yrkandet bifalls. Kommunfullmäktige antar i övrigt arbetsordningen. Beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ. 2. Kommunfullmäktige remitterar frågan om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen till valberedningen för förslag. 3. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att ta fram reglementen för demokratiberedningen och samhällsbyggnadsberedningen. 4. Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m Bilaga. KFarbetsordning

18 Kommunfullmäktige KF 10/06:2 KS 131 AU 204 Dnr 139/2006 Dpl 007 Nytt revisionsreglemente Bakgrund Riksdagen beslutade i maj 2006 om förändringar i kommunallagen med syfte att stärka den kommunala revisionens oberoende och arbetsformer. Bland förändringarna kan nämnas att det skall finnas enbart ordinarie revisorer till ett antal av minst fem samt att lekmannarevisor i kommunens aktiebolag skall biträdas av sakkunniga. Beredning Ett förslag till revisionsreglemente har i sin grund utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting och i tillämpliga delar anpassats till Vara kommun. Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa reglementet för kommunens revisorer med giltighet från den 1 januari Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Följande förändring görs av 7: Revisorernas förslag För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning Förändring För beredning av revisorernas budget svarar fullmäktiges presidium 2. I övrigt fastställer kommunfullmäktige reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari Bilaga Kommunfullmäktiges handläggning Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) - följande: - 7 får följande lydelse: För beredning av revisorernas reglemente och budget svarar fullmäktiges presidium - 8 får följande lydelse: Respektive huvudman svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

19 Kommunfullmäktige Tillägg av text med följande lydelse: Revisorernas inriktning och arbetssätt bör en gång per mandatperiod utvärderas och prövas tillsammans med extern sakkunnig granskare. Propositioner 7 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. 8 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. Ny text - Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i texten. Wiréns yrkande bifalls. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt revisionsreglementet. Beslut Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari Bilaga Revisionsreglemente

20 Kommunfullmäktige KF 11/06:2 KS 141 Dnr 6/2005 Dpl 001 Benämning socialnämnd Bakgrund I kommunfullmäktiges beslut om nämndsorganisation för perioden (KF ) har socialnämnden fått benämningen omsorgsnämnd. Beredning Socialförvaltningen har nu upplevt att benämningen omsorgsnämnd kan vara vilseledande, då socialnämnden i Vara kommun ansvarar för äldre-, handikappsamt individ- och familjeomsorg. Detta mot bakgrund av att flera kommuner som använder benämningen omsorgsnämnd har delat på ansvaret för de verksamhetsområden som socialnämnden i Vara kommun är ansvarig för. Det förekommer t.ex. att kommuner har en omsorgs- eller vård- och omsorgsnämnd som ansvarar för äldre- och handikappomsorgen samt en socialnämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorgen. I Vara kommun är benämningen socialnämnd ett vedertaget begrepp hos såväl brukare som medarbetare och allmänhet. Socialnämnd bör även fortsättningsvis vara benämningen på den nämnd som ansvarar för handikapp-, äldre- samt individ- och familjeomsorg. Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit att benämningen socialnämnd skall kvarstå. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Sammanträdet ajourneras kl Sammanträdet återupptas kl

21 Kommunfullmäktige KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till 55 mkr. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 12,7 mkr, en förbättring med 2,9 mkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i den strategiska planen och senare reviderats av kommunfullmäktige i årsredovisningen år 2003, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till invånare. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till generella statsbidrag. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan.

22 Kommunfullmäktige Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Sammanfattning Det förbättrade resultatet i förhållande till ram kan i stort härledas till följande förändringar: Ram 2007 Budget 2007 Skillnad Nettokostnader Interna personalförsäkringar Pensionsutgifter exkl. löneskatt Förändring semesterlöneskuld Förändring pensionsförmån Avsättning särskild löneskatt Beräknat underskott Avskrivningar Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader SUMMA Resultat budget Resultat ram Differens Budgetberedningen Under budgetberedningen den 18 oktober 2006 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar följande dokument gällande budget 2007 och ekonomisk plan för åren : Budget 2007 och plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram Förändrade förutsättningar I och med regeringsskiftet har Sveriges Kommuner och landsting skickat ut nya budgetförutsättningar för åren Ekonomichefen informerar om de förändringar som kommer att göras i budgetmaterialet. Beräknade löneökningar kommer att höjas, då kommunförbundet i stället för tidigare 3 % per

23 Kommunfullmäktige år har räknat med en löneutveckling på 3,8 % 2007, 4,0 % 2008 och 4,1 % , vilket innebär ca 4,5 mkr i ökade kostnader varje år. Dessutom råder ovisshet om vad de nya arvodesreglerna kommer att ge för resultat. Ramjustering görs också mellan kommunstyrelsen och socialnämnden enligt 225. Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har ägt rum den 2 november. Yrkanden/propositioner Driftbudget Partistöd Karl-Gustav Johansson yrkar följande: 38 % av basbeloppet (40 300:-) = kr och föreslår följande fördelning: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/Mandat (45) : : :- samt följande tillägg i texten: Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. Kommunstyrelsen avstyrker yrkandet vad gäller beloppen men tillstyrker tillägg i texten. Nya arvodesregler Jan-Erik Wallin yrkar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvodesregler kommunstyrelsen tillförs 1,2 mkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade kostnader. Yrkandet antas. Arbetsvärdering K-G Johansson yrkar att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr för att användas i samband med pågående arbetsvärderingsmodell. Yrkandet avslås. Elkostnader K-G Johansson yrkar att service-tekniska nämnden skall tillföras begärda tkr för ökade elkostnader på fastigheter. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag på 750 tkr. Demografiska förändringar under bildningsnämnden Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson och Jan-Erik Wallin yrkar att det föreslagna uppdraget till bildningsnämnden att göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska förändringar skall tidsbegränsas till den 30 april. Yrkandet antas.

24 Kommunfullmäktige Barngruppernas storlek K-G Johansson yrkar bifall till bildningsnämndens begäran om tkr till minskning av barngruppernas storlek eller personalförstärkningar. Yrkandet avslås. Skolskjutsar K-G Johansson yrkar att bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader skolskjutsar får hänföras till utredningen punkt 15. Yrkandet antas. Extra Gunilla Levén yrkar: Följande utredningar påbörjas omgående så att beslut om ev. genomförande kan fattas under 2007: Genom omfördelning inom kommunens ekonomi, ge möjlighet för föräldrar att stanna hemma med barnen under de första åren. Ge möjlighet till valfrihet för brukarna inom hemtjänstområdet, där de även skall kunna köpa tilläggstjänster. Klargörande av förutsättningarna och aktivt verka för alternativa vårdgivare, t.ex. personalkooperativ. Hur seniorboende kan tillskapas som en integrerad del av det ordinära beståndet. Den tidigare genomföra utredningen om barn med behov av särskilt stöd ges förnyad aktualitet. K-G Johansson vill avvakta med ställningstagandet till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen antar Gunilla Levéns yrkande. Investeringsbudgeten Yrkanden Leif Carlsson yrkar följande förändringar i presenterad investeringsbudget: Ambitionen att följande skall in i investeringsplanen = totalt tkr Levene skola/förskola; 500 tkr 2007, tkr 2008, tkr 2009 och tkr 2010 = tkr Nästegårdsbadet (finns ej med i förslaget) tkr Finansiering Tkr Projektpengar Levene skola (2007) 500 Byggnation Levene förskola (2007) Alternativ uppvärmning Larvs skola (2009) Ny- och ombyggnad Torggatan (2009) Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) 8 000

25 Kommunfullmäktige Utsmyckning yttre miljöer (2009 och 2010) Ramökning TOTALT Karl-Gustav Johansson yrkar följande förändring: Ambitionen att följande skall in i investeringplanen under planperioden = totalt tkr. Levene skola; 500 tkr 2007, tkr 2008 och tkr 2009 = tkr Allébadet (i förslaget finns renovering med om tkr). Ambitionen att flytta in även liten utbyggnad på 12 mkr och rehab-bassäng tkr i planen = tkr Finansiering Tkr Projektering Levene skola (2007) 500 Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) Kungsgatan ringled Statoil-centrum (2010) 900 Parkering vid Torsgårdsskolan för utebad (2007) Ramutökning TOTALT Ordföranden ställer Leif Carlssons yrkande mot K-G Johanssons och finner att kommunstyrelsen antar Carlssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2006 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Revisorerna 3. Revisorernas budgetram utökas med kr till kr Kommunfullmäktige förutsätter att den merkostnad om kr för förvaltningsrevision av bolagen betalas av respektive bolag. Kommunstyrelsen 4. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 5. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet:

26 Kommunfullmäktige Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 6. Kommunstyrelsen tillförs 500 tkr till ökade kostnader för räddningstjänsten. 7. Kommunstyrelsen tillförs tkr till kompetens och tillväxt. 8. Kommunstyrelsen tillförs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvoden tkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade politikerkostnader. Service-tekniska nämnden 9. Service-tekniska nämnden tillförs 500 tkr till rivning av saneringsfastigheter. 10. Service-tekniska nämnden har begärt 500 tkr för belysningsföreningar på landsbygden 500 tkr. Avslås för att tas av nämndens ackumulerade överskott. 11. Service-tekniska nämnden har begärt 100 tkr för skötsel av nytt område Nedervara. Avslås då skötseln kommer först Service-tekniska nämnden har begärt tkr för ökade elkostnader fastigheter. Bifalles med 750 tkr och resten som sparbeting. 13. Service-tekniska nämnden har begärt 350 tkr för ökade elkostnader gatubelysning. Bifalles med 200 tkr samt begäran om en redovisning av effekterna av driftkostnaderna efter byte till energisnålare armaturer. 14. Service-tekniska nämnden har begärt 410 tkr för ökade elkostnader VA. Avslås då VA-taxan får justeras inkl. kompensation för utökade elkostnader. I övrigt godkänner kommunfullmäktige föreslagen VA-taxa.. Separat bilaga. 15. Service-tekniska nämnden har begärt 45 tkr för vinterväghållning gång- och cykelväg Vara-Levene. Avslås med förslag att nämnden får göra prioriteringar inom sin verksamhet. Bildningsnämnden 16. Kommunfullmäktige uppdrar åt bildningsnämnden att till den 30 april 2007 göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska för-

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS

Se bifogat närvaroprotokoll. Maria Westh, kommunjurist Inger Gustafsson, sekreterare. Ingvar Lund och Ulla Johansson ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2013-12-16 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-19.25. Ajournering klockan 18.30-18.50. Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist Inger

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse:

Utdrag ur HKF 9000 I gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har 13 följande lydelse: KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-02-02 KS-2015/188.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Elektroniskt utskick av kallelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer