Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare Lars Gezelius och Marianne Wirén Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-12/06:2 Inger Kåryd Ordförande Justerare Elof Jonsson Lars Gezelius Marianne Wirén Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Kansliavdelningen Underskrift

2 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren 1 C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Siv Hellqvist 1 V Ulla Bengtegård S Britt-Marie Jörgensen Roger Strömberg 1 1 Justerandens signatur

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson 1 S Eva Fors 1 M Karl-Göran Karlsson 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M K D C Mona Hellberg- Wikström Lillemor Källqvist 1 Arnold Wilhelmsson 1 1 S Minna Ihanus Jakob Jakobsson 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén FP Stig Gleisner S M Rose-Marie Persson Toufic Abou-Khalil Kl /06: M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

5 Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Sid 1(2) Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Rune Johansson M Marie Pehrsson M Roger Warolin 1 C Rune Fridén 1 C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Thomas Andrén KD Catarina Andersson S Jakob Jakobsson Justerandes signatur

6 Justerare: Lars Gezelius och Marianne Wirén Namn NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare Sid 2(2) Närvaro S Christina Engblom S Börje Hernborg S Monica Jäger 1 S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 3 Justerandes signatur

7 Kommunfullmäktige KF 4/06:2 Anmälningar - Ärendebalans per Ärendebalans - Socialnämndens beslut 121/2006: Rapportering till länsstyrelsen enl. kap. 16 f-h, socialtjänstlagen (SoL) Bilaga SN-Rapportering

8 Kommunfullmäktige KF 5/06:2 KS 125 AU 193 Dnr 115/2006 Dpl 214 Detaljplan för del av Gradgatan, Vara tätort, antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i augusti 2006, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit föremål för samråd under tiden 29 augusti till 25 september Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande, men skall antas i kommunfullmäktige. Detaljplaneförslaget har tillsänts sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset. Ställningstagande Lantmäteriets och tekniska förvaltningens önskemål om ledningsrätt för befintliga ledningar inom nuvarande Gradgatan skall skrivas in i genomförandebeskrivningen. Utöver detta finns inga kvarstående sakligt motiverade invändningar mot planförslaget. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara. Beslut Kommunfullmäktige antar - efter revidering enligt ställningstagandet - planförslaget för del av Gradgatan, Vara.

9 Kommunfullmäktige KF 6/06:2 KS 126 AU 194 Dnr 42/2006 Dpl 214 Detaljplan för fastigheterna Vedum 2:9 m.fl., Vedums tätort antagande Bakgrund Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2006, och kompletterad efter samrådet i augusti 2006 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 102/06, varit utställd under tiden 28 augusti till 25 september Utställningen har annonserats i dagspressen. Detaljplaneförslaget har varit utställt på biblioteket i Vedum och i plan- och miljöförvaltningens lokaler i kommunhuset. Sakägare och andra berörda har tillsänts kungörelse om utställningen. Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under tiden 27 mars till 24 april De synpunkter som då lämnades finns sammanställda och behandlade i samrådsredogörelsen. Samrådet resulterade i kompletteringar och ändringar av planförslaget. Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Ställningstagande Planbeskrivningen förtydligas när det gäller ansvaret för trafiksäkerhetsförbättringar i samband med plangenomförandet. Ledningsområdet i gräns mot Vedum 2:115 förlängs fram till den nya industrigatan. Av genomförandebeskrivningen skall framgå att ledningar inom u-område skall säkerställas med ledningsrätt eller servitut. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

10 Kommunfullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar enligt ställningstagandet. - detaljplanen för Vedum 2:9 m.fl. 2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen.

11 Kommunfullmäktige KF 7/06:2 KS 128 AU 201 Dnr 152/2006 Dpl 424 Försäljning av avstyckning från Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara (Elisgården) Bostadsfastigheten på Elisgården,Vara, har lämnats ut till försäljning genom mäklare. Fastighetsbeteckning: Avstyckning från Vara 22:1 blivande Påskliljan 6 Köpare: Inga-Lill Henriksson och Ulf Persson, Kungsgatan 12, Vara Areal: m 2 Köpeskilling: kr Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga Beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara 22:1, blivande Påskliljan 6, Vara. Bilaga

12 Kommunfullmäktige KF 8/06:2 KS 129 AU 202 Dnr 39/2006 Dpl 424 Motion om alternativ för efterföljande rening av enskilda avlopp Ingemar Rogbrant och Elof Jonsson (c) har lämnat in följande motion: Inom miljö- och byggnadsnämnden pågår verksamhet med att höja statusen på de ca enskilda avloppsanläggningarna som finns i vår kommun. De lösningar som finns idag kan verka traditionella och är inte alltid en hållbar lösning för en lång tid framöver. Dagens lösningar kan också innebära stora kostnader för den enskilda fastigheten. Med den här motionen vill vi att det i kommunen initieras ett projekt där andra alternativa och mindre kostsamma lösningar undersöks. Undersökningen har gjorts kring funktionen på minireningsverk och mindre verk där flera hushåll ingår. Hela vår kommun genomkorsas av kanalföretag som samlar upp avlopps- och dräneringsvatten. Det skulle vara intressant att undersöka vilka möjligheter detta kan erbjuda till andra lösningar. Det kan vara anläggande av våtmarker eller annan möjlighet till rening inom ett större avvattningsområde. Detta har hittills kunna ske med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. En ytterligare effekt skulle kunna vara en viss reduktion av N och P i dräneringsvattnet. Centern i Vara kommun föreslår därför Att det startas ett arbete med att undersöka möjligheterna till olika lösningar på efterföljande rening av avloppsvatten, där gemensamhetslösningar kan vara ett alternativ. Beredning Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till att gemensamma lösningar till rening av avloppsvatten undersöks. Gemensamma anläggningar har oftast möjlighet att ge en bättre rening än enskilda anläggningar tack var en jämnare belastning. När arbetet med att undersöka alternativa lösningar görs, bör det främst fokuseras på kretsloppsanpassade system, d.v.s. återföring av näringsämnen till åkermark. Miljö- och byggnadsnämnden vill understryka att det skall kunna visas att en ny typ av avloppsanläggning uppfyller gällande krav. Tekniska nämnden Före motionssvaret har en diskussion förts med arbetsutskottet för miljö- och byggnadsnämnden och chefstjänsteman från plan- och miljöförvaltningen. Vid dessa diskussioner framkom bl.a. att kommunen presenterar enskilda avloppslösningar på hemsidan. Plan- och miljöförvaltningen har två personer som hjälper till med råd till allmänheten.

13 Kommunfullmäktige Tekniska nämnden anser det angeläget att möjligheten till gemensamma lösningar och ny teknik för rening av avloppsvatten från enskilda fastigheter utreds. Det är också viktigt att det ges information om nya lösningar tillsammans med möjligheten till att ansluta sig till det kommunala nätet. Ett alternativt sätt att lösa avloppsfrågan på landsbygden där tekniska nämnden kan bidra med kunskaper och resurser är anslutning av fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Det är dock viktigt att kommunen inte ikläder sig en konsultroll med et ansvar för dimensionering som detta innebär. Kommunen har reningsverk på 4 orter samt avloppspumpstationer i övriga tätorter. Några av dessa har sammankopplats med överföringsledningar. Det finns möjlighet för enskilda fastigheter att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om fastigheten ligger på rimligt avstånd från de kommunala ledningarna. Nämnden är beredd att komplettera nuvarande stamnät där det finns fastighetsägare som vill ansluta sig. Dessa kompletteringar måste styras av ekonomi och efterfrågan. Vilka ekonomiska villkor och tekniska specifikationer som skall gälla för dessa anslutningar håller på att diskuteras. En inventering över hur våra grannkommuner gjort utförs för närvarande. För att underlätta anslutningen till det kommunala avloppsnätet har nämnden arbetat fram en informationsbroschyr som visar var möjligheten finns att ansluta sig utan allt för stora kostnader. Kostnaderna varierar stort beroende på antal anslutna i samma anslutningspunkt, avstånd till huvudledning, möjlighet till gemensam pumpstation samt terrängförhållanden. Sannolikt borde enstaka fastigheter med avstånd upp till 1 km kunna ansluta sig utan orimliga kostnader. Det är angeläget att nya avloppslösningar tillsammans med information om möjligheten till anslutning till kommunala nätet kommer de landsbygdsboende till del. En beredningsgrupp bör tillsättas som arbetar med frågan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Kommunfullmäktiges behandling Ingemar Rogbrant (c) tackar för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att bereda ärendet vidare. 3. Motionen anses därmed färdigbehandlad.

15 Kommunfullmäktige KF 9/06:2 KS 130 AU 203 Dnr 143/2006 Dpl 101 Kommunfullmäktiges arbetsordning Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006, 9, uppdra åt kommunstyrelsen att lägga förslag på en ny arbetsordning för fullmäktige. Beredning Kanslichefen har reviderat befintlig arbetsordning utifrån den beslutade nämndsorganisationen med bl.a. införande av fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden och propositioner Placering 9. Leif Carlsson yrkar att texten i andra stycket ändras till följande lydelse: Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer - efter samråd med övriga presidiet - placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som skall delta i fullmäktiges sammanträden. I detta yrkande instämmer Sven Månsson, Karl-Gustav Johansson och Gunilla Levén. Yrkandet antas. Yttranderätt 23. K-G Johansson yrkar att ordet sakkunniga stryks. Yrkandet avslås. Interpellationer/frågor Gunilla Levén yrkar att det skrivs ut till vilka en interpellation/fråga får ställas enligt kommunallagen. Yrkandet antas. Allmänhetens frågestund 40. Göran Persson yrkar förändring när det gäller allmänhetens frågestund så att presidiet har möjlighet att utforma hur den skall genomföras jämte omflyttning i texten. Yrkandet antas. Fullmäktigeberedningar 42. Helena Johansson yrkar orden vid behov byts mot när. Yrkandet antas jämte omflyttning i texten. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ.

16 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m Separat bilaga. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) och Sven Månsson (fp) - tillägg i inledningstexten: Med ledamot avses i detta dokument även tjänstgörande ersättare samt att redaktionella ändringar avseende tjänstgörande ersättare görs i dokumentet. - att rubriken Yttranderätt vid sammanträdena ändras och får följande lydelse: Yttranderätt för andra än ledamöter. Leif Carlsson (c) yrkar med instämmande av Sven Månsson (fp) - att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas - demokratiberedning - samhällsbyggnadsberedning Demokratiberedningen ska bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsberedningen ska vara niomannaberedning. Valberedningen lägger förslag på ledamöter så att det finns representanter från samtliga nämnders presidier. Jan-Erik Wallin (m) yrkar - med instämmande av Månsson och Wirén - återremiss till valberedningen för förslag avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen Mötet ajourneras kl Mötet återupptas kl Marianne Wirén (s) yrkar att fullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglementen för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i inledningstexten och därmed följande redaktionella ändringar i dokumentet. Yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring av rubriken Yttranderätt vid sammanträdena för andra än ledamöter. Wiréns yrkande bifalls.

17 Kommunfullmäktige Ordföranden ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att två fasta fullmäktigeberedningar inrättas demokratiberedning och samhällsbyggnadsberedning. Yrkandet bifalls. Ordförande ställer proposition på Leif Carlssons yrkande att demokratiberedningen skall bestå av en fullmäktigeledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.yrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Jan-Erik Wallins återremissyrkande avseende antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen. Återremissyrkandet bifalls. Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägget att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram reglemente för demokrati- och samhällsbyggnadsberedningarna. Yrkandet bifalls. Kommunfullmäktige antar i övrigt arbetsordningen. Beslut 1. Kommunfullmäktige avstår tills vidare att införa medborgarförslag, då kommunen har projektet Medborgardialogen som ett alternativ. 2. Kommunfullmäktige remitterar frågan om antalet ledamöter i samhällsbyggnadsberedningen till valberedningen för förslag. 3. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att ta fram reglementen för demokratiberedningen och samhällsbyggnadsberedningen. 4. Kommunfullmäktige antar arbetsordning att gälla fr.o.m Bilaga. KFarbetsordning

18 Kommunfullmäktige KF 10/06:2 KS 131 AU 204 Dnr 139/2006 Dpl 007 Nytt revisionsreglemente Bakgrund Riksdagen beslutade i maj 2006 om förändringar i kommunallagen med syfte att stärka den kommunala revisionens oberoende och arbetsformer. Bland förändringarna kan nämnas att det skall finnas enbart ordinarie revisorer till ett antal av minst fem samt att lekmannarevisor i kommunens aktiebolag skall biträdas av sakkunniga. Beredning Ett förslag till revisionsreglemente har i sin grund utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting och i tillämpliga delar anpassats till Vara kommun. Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa reglementet för kommunens revisorer med giltighet från den 1 januari Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Följande förändring görs av 7: Revisorernas förslag För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning Förändring För beredning av revisorernas budget svarar fullmäktiges presidium 2. I övrigt fastställer kommunfullmäktige reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari Bilaga Kommunfullmäktiges handläggning Yrkanden Marianne Wirén (s) yrkar - med instämmande av Jan-Erik Wallin (m) - följande: - 7 får följande lydelse: För beredning av revisorernas reglemente och budget svarar fullmäktiges presidium - 8 får följande lydelse: Respektive huvudman svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.

19 Kommunfullmäktige Tillägg av text med följande lydelse: Revisorernas inriktning och arbetssätt bör en gång per mandatperiod utvärderas och prövas tillsammans med extern sakkunnig granskare. Propositioner 7 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. 8 - Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne Wiréns yrkande om ändring i texten. Wiréns yrkande bifalls. Ny text - Ordföranden ställer proposition på Marianne Wiréns yrkande om tillägg i texten. Wiréns yrkande bifalls. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt revisionsreglementet. Beslut Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunens revisorer att gälla fr.o.m. den 1 januari Bilaga Revisionsreglemente

20 Kommunfullmäktige KF 11/06:2 KS 141 Dnr 6/2005 Dpl 001 Benämning socialnämnd Bakgrund I kommunfullmäktiges beslut om nämndsorganisation för perioden (KF ) har socialnämnden fått benämningen omsorgsnämnd. Beredning Socialförvaltningen har nu upplevt att benämningen omsorgsnämnd kan vara vilseledande, då socialnämnden i Vara kommun ansvarar för äldre-, handikappsamt individ- och familjeomsorg. Detta mot bakgrund av att flera kommuner som använder benämningen omsorgsnämnd har delat på ansvaret för de verksamhetsområden som socialnämnden i Vara kommun är ansvarig för. Det förekommer t.ex. att kommuner har en omsorgs- eller vård- och omsorgsnämnd som ansvarar för äldre- och handikappomsorgen samt en socialnämnd som ansvarar för individ- och familjeomsorgen. I Vara kommun är benämningen socialnämnd ett vedertaget begrepp hos såväl brukare som medarbetare och allmänhet. Socialnämnd bör även fortsättningsvis vara benämningen på den nämnd som ansvarar för handikapp-, äldre- samt individ- och familjeomsorg. Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit att benämningen socialnämnd skall kvarstå. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Beslut Kommunfullmäktige upphäver beslutet i 37/2006 när det gäller benämningen omsorgsnämnd och återinför benämningen socialnämnd. Sammanträdet ajourneras kl Sammanträdet återupptas kl

21 Kommunfullmäktige KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten för år Ramarna för driftsbudgeten fastställdes till tkr i löpande pris och investeringsbudgeten till 55 mkr. Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 12,7 mkr, en förbättring med 2,9 mkr i förhållande till rambudgeten. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i den strategiska planen och senare reviderats av kommunfullmäktige i årsredovisningen år 2003, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till invånare. Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Kommun- och Landstingsförbundets prognos. De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Om större förändringar sker kommer möjligheter att ges till en anpassning av ramanslaget. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär som t.ex. att tidigare riktade statsbidrag omförts till generella statsbidrag. Ramarna har vidare justerats för demografisk påverkan.

22 Kommunfullmäktige Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Sammanfattning Det förbättrade resultatet i förhållande till ram kan i stort härledas till följande förändringar: Ram 2007 Budget 2007 Skillnad Nettokostnader Interna personalförsäkringar Pensionsutgifter exkl. löneskatt Förändring semesterlöneskuld Förändring pensionsförmån Avsättning särskild löneskatt Beräknat underskott Avskrivningar Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader SUMMA Resultat budget Resultat ram Differens Budgetberedningen Under budgetberedningen den 18 oktober 2006 har gemensamma överläggningar förts med samtliga nämnders presidier och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisat sina budgetförslag. Ekonomichef Dan Jonasson redovisar följande dokument gällande budget 2007 och ekonomisk plan för åren : Budget 2007 och plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). Skatteprognos Finansiella kostnader och intäkter Pensionskostnader Balanserade över- och underskott Jämförelse med ram Förändrade förutsättningar I och med regeringsskiftet har Sveriges Kommuner och landsting skickat ut nya budgetförutsättningar för åren Ekonomichefen informerar om de förändringar som kommer att göras i budgetmaterialet. Beräknade löneökningar kommer att höjas, då kommunförbundet i stället för tidigare 3 % per

23 Kommunfullmäktige år har räknat med en löneutveckling på 3,8 % 2007, 4,0 % 2008 och 4,1 % , vilket innebär ca 4,5 mkr i ökade kostnader varje år. Dessutom råder ovisshet om vad de nya arvodesreglerna kommer att ge för resultat. Ramjustering görs också mellan kommunstyrelsen och socialnämnden enligt 225. Kommunstyrelsens behandling MBL-förhandling har ägt rum den 2 november. Yrkanden/propositioner Driftbudget Partistöd Karl-Gustav Johansson yrkar följande: 38 % av basbeloppet (40 300:-) = kr och föreslår följande fördelning: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/Mandat (45) : : :- samt följande tillägg i texten: Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. Kommunstyrelsen avstyrker yrkandet vad gäller beloppen men tillstyrker tillägg i texten. Nya arvodesregler Jan-Erik Wallin yrkar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvodesregler kommunstyrelsen tillförs 1,2 mkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade kostnader. Yrkandet antas. Arbetsvärdering K-G Johansson yrkar att kommunstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr för att användas i samband med pågående arbetsvärderingsmodell. Yrkandet avslås. Elkostnader K-G Johansson yrkar att service-tekniska nämnden skall tillföras begärda tkr för ökade elkostnader på fastigheter. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag på 750 tkr. Demografiska förändringar under bildningsnämnden Gunilla Levén med instämmande av Sven Månsson och Jan-Erik Wallin yrkar att det föreslagna uppdraget till bildningsnämnden att göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska förändringar skall tidsbegränsas till den 30 april. Yrkandet antas.

24 Kommunfullmäktige Barngruppernas storlek K-G Johansson yrkar bifall till bildningsnämndens begäran om tkr till minskning av barngruppernas storlek eller personalförstärkningar. Yrkandet avslås. Skolskjutsar K-G Johansson yrkar att bildningsnämndens begäran om tkr till ej påverkbara kostnader skolskjutsar får hänföras till utredningen punkt 15. Yrkandet antas. Extra Gunilla Levén yrkar: Följande utredningar påbörjas omgående så att beslut om ev. genomförande kan fattas under 2007: Genom omfördelning inom kommunens ekonomi, ge möjlighet för föräldrar att stanna hemma med barnen under de första åren. Ge möjlighet till valfrihet för brukarna inom hemtjänstområdet, där de även skall kunna köpa tilläggstjänster. Klargörande av förutsättningarna och aktivt verka för alternativa vårdgivare, t.ex. personalkooperativ. Hur seniorboende kan tillskapas som en integrerad del av det ordinära beståndet. Den tidigare genomföra utredningen om barn med behov av särskilt stöd ges förnyad aktualitet. K-G Johansson vill avvakta med ställningstagandet till kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen antar Gunilla Levéns yrkande. Investeringsbudgeten Yrkanden Leif Carlsson yrkar följande förändringar i presenterad investeringsbudget: Ambitionen att följande skall in i investeringsplanen = totalt tkr Levene skola/förskola; 500 tkr 2007, tkr 2008, tkr 2009 och tkr 2010 = tkr Nästegårdsbadet (finns ej med i förslaget) tkr Finansiering Tkr Projektpengar Levene skola (2007) 500 Byggnation Levene förskola (2007) Alternativ uppvärmning Larvs skola (2009) Ny- och ombyggnad Torggatan (2009) Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) 8 000

25 Kommunfullmäktige Utsmyckning yttre miljöer (2009 och 2010) Ramökning TOTALT Karl-Gustav Johansson yrkar följande förändring: Ambitionen att följande skall in i investeringplanen under planperioden = totalt tkr. Levene skola; 500 tkr 2007, tkr 2008 och tkr 2009 = tkr Allébadet (i förslaget finns renovering med om tkr). Ambitionen att flytta in även liten utbyggnad på 12 mkr och rehab-bassäng tkr i planen = tkr Finansiering Tkr Projektering Levene skola (2007) 500 Ny- och ombyggnad Storgatan (2010) Kungsgatan ringled Statoil-centrum (2010) 900 Parkering vid Torsgårdsskolan för utebad (2007) Ramutökning TOTALT Ordföranden ställer Leif Carlssons yrkande mot K-G Johanssons och finner att kommunstyrelsen antar Carlssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2006 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt prisbasbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Revisorerna 3. Revisorernas budgetram utökas med kr till kr Kommunfullmäktige förutsätter att den merkostnad om kr för förvaltningsrevision av bolagen betalas av respektive bolag. Kommunstyrelsen 4. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 5. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 35 % av prisbasbeloppet:

26 Kommunfullmäktige Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 6. Kommunstyrelsen tillförs 500 tkr till ökade kostnader för räddningstjänsten. 7. Kommunstyrelsen tillförs tkr till kompetens och tillväxt. 8. Kommunstyrelsen tillförs under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förändrade arvoden tkr centralt för samtliga nämnder som kompensation för ökade politikerkostnader. Service-tekniska nämnden 9. Service-tekniska nämnden tillförs 500 tkr till rivning av saneringsfastigheter. 10. Service-tekniska nämnden har begärt 500 tkr för belysningsföreningar på landsbygden 500 tkr. Avslås för att tas av nämndens ackumulerade överskott. 11. Service-tekniska nämnden har begärt 100 tkr för skötsel av nytt område Nedervara. Avslås då skötseln kommer först Service-tekniska nämnden har begärt tkr för ökade elkostnader fastigheter. Bifalles med 750 tkr och resten som sparbeting. 13. Service-tekniska nämnden har begärt 350 tkr för ökade elkostnader gatubelysning. Bifalles med 200 tkr samt begäran om en redovisning av effekterna av driftkostnaderna efter byte till energisnålare armaturer. 14. Service-tekniska nämnden har begärt 410 tkr för ökade elkostnader VA. Avslås då VA-taxan får justeras inkl. kompensation för utökade elkostnader. I övrigt godkänner kommunfullmäktige föreslagen VA-taxa.. Separat bilaga. 15. Service-tekniska nämnden har begärt 45 tkr för vinterväghållning gång- och cykelväg Vara-Levene. Avslås med förslag att nämnden får göra prioriteringar inom sin verksamhet. Bildningsnämnden 16. Kommunfullmäktige uppdrar åt bildningsnämnden att till den 30 april 2007 göra en total översyn av nämndens verksamheter m.a.a. demografiska för-

Budget 2007 och plan 2008-2010

Budget 2007 och plan 2008-2010 Sida 1 KF 12/06:2 KS 142 AU 224 Dnr 97/2006 Dpl 040 Budget 2007 och plan 2008-2010 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 49/2006 att fastställa budgetramar för drifts- och investeringsbudgeten

Läs mer

Budget 2006 och plan

Budget 2006 och plan Kommunfullmäktige 2005-11-28 2 KF 70 KS 122 AU 221 Dnr 56/2005 Dpl 040 Budget 2006 och plan 2007-2008 Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i 42/2005 att fastställa budgetramar för driftsoch investeringsbudgeten

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 195 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 107 Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 112 2 (12) Beslutshistorik

Läs mer

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige

Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige Arbetsordning för Solna kommunfullmäktige 2 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 1992, 1 Reviderad av kommunfullmäktige den 31 maj 1999, 100 den 18 februari 2002, 41 den 19 februari 2007, 5

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825

Dnr KS/2014/0073, Ändring av arbetsordning för Kommunfullmäktige ARBETSORDNING. Fastställd av KF 119/140825 ARBETSORDNING för kommunfullmäktige i Söderhamns kommun Fastställd av KF 119/140825 Jonna Källström Börresson 1 (11) Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2013-02-14 Ersätter: 2008-01-01 Gäller fr o m: 2013-03-01 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Karlstad Fastställd

Läs mer

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige

Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige 1 Arbetsordning för Malmö kommunfullmäktige ant av kf 17-18/12 1991, 320, bih 224 med ändr 24-25/11 1993 220, bih 145, 21/9 1995 134, bih 85 och 29/3 2001, 62, bih 39, 24/10 2002, 173, bih 79 Utöver vad

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige S www.hassleholm.se Arbetsordning för kommunfullmäktige Reglementen Innehåll Antalet ledamöter 3 Presidium 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Placeringsordning 4 Sammanträdets kungörande 5 Förlängning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:16 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012:27 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-20 66, att gälla fr.o.m. 1992-03-01 Rev. Kf 1994-06-16, 75 Rev. Kf 1996-04-18, 55 Rev. Kf 2000-05-18, 57 Rev.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare

Dokumenttyp. Fastställd/upprättad Kf 32. Beslutsinstans Kommunfullmäktige. Dokumentnamn Arbetsordning för. Giltighetstid Tillsvidare Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Dokumentansvarig Fullmäktiges presidium Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige Version Fastställd/upprättad 2017-04-24 Kf 32 Senast

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ystads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-01-21 10 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-02-22 29) Giltig fr.o.m. 2012-02-22 Dokumentansvarig Kommunsekreterare, kommunkansliet Gäller för Kommunfullmäktige Senast reviderad

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE. Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 2014-10-15 KF 2014-10-15, 48 Dnr 2014/712 101 2014-10-15 1 ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE Enligt 5 kap. 64 Kommunallagen (KL) finns krav på att arbetsordningen för fullmäktige ska innehålla bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad

Arbetsordning Kommunfullmäktige. Antagen , Reviderad Arbetsordning Kommunfullmäktige Antagen 2014-11-26, Reviderad 2016-03-16 25 Allmänna utgångspunkter Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26 211 och reviderats 2016-03-16 xxx. Utöver

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Arbetsordning för kommunfullmäktige ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-06-22, 114 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef GÄLLER TILL

Läs mer

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund

Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund 1(9) Arbetsordning för Norrlandstingens Regionförbund I 5 kap. 64 KL uppställs krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om 1. antalet ledamöter, 2. när sammanträden ska hållas, 3. anmälan

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 1 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-27 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 78 I anslutning till vad som

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för kommunfullmäktiges arbetsordning ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för kommunfullmäktiges arbetsordning program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 86 Ansvarig:

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE -1-2015 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 2004-03-09 39 att gälla fr o m 2004-04-15. Reviderad av kommunfullmäktige 2005-06-14 107 och 109. Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 17.00-21.20 (ajournering kl. 18.00-18.30, 19.50-20.05 och 21.05-21.15) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert

Läs mer

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ordförande och vice ordförande. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. KF 2014-06-09, 59 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄNNÄS KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL)

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE. Antalet ledamöter (5 kap 1-4 kommunallagen) Ordförande och vice ordförande (5 kap 6 KL) LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (15) 2013-02-25 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, 275 Reviderat 1999-11-29 209, 210, 2003-12-15 196, 2006-01-30 14, 2009-04-27 80 och 2012-03-26

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun (2016) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 57 Innehåll 2 Antal ledamöter 3 Presidium. 3 Tid och plats för sammanträdena. 3 Sammanträde på distans

Läs mer

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige

(10) Arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-10-21 1 (10) Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-17 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2002 att gälla från och med 1 januari 2003 (rev KF 2004-04-05, 2005-02-07, 2005-04-04, 2007-04-02, 2009-06-08, 2010-02-08

Läs mer

Arbetsordning. Kommunfullmäktige

Arbetsordning. Kommunfullmäktige Arbetsordning Kommunfullmäktige Nummer: 00:1 Blad: (2) Rubrik Sida Antal ledamöter 3 Ordförande och vice ordförande 3 Tid och plats för sammanträdena 4 Kungörelse samt handlingar på sammanträdet 5 Förlängning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-10-27, 252 Ansvar för revidering: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arbetsordning för Kommunfullmäktige 010:1 Arbetsordning för Kommunfullmäktige antagen av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrad 2003-02-20 gäller fr o m 2003-02-20 Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: 225.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Senast reviderat: 2015-09-28 Giltighetstid: Från 2015-11-01 och tillsvidare Dokumentet gäller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 1(13) för kommunfullmäktige Gäller från och med den 1 mars 2013. Enligt 5 kap. 63 kommunallagen ska fullmäktige i sin arbetsordning meddela fler föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och

Läs mer

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige

Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Arbetsordning för Strömstads Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Innehållsförteckning Antal ledamöter och mandattid... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Partistöd... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Allmänhetens frågestund...

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun Beslutad av: kommunfullmäktige Dokumentansvarig: kommunsekreterare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2016-07-01 Diarienr: Arbetsordning för kommunfullmäktige i Åre kommun

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bollebygds kommun Styrdokument 1 (12) 2014-07-02 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014- månad-dag x Gäller för: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2014/278-1 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

1 Fullmäktige har 65 ledamöter. I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I LUND Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2007, 48, ändrad den 13 december 2007 220, den 26 augusti 2010 174, den 29 mars 2012 46, den 24 april 2014 79 och den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 57 Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145

Författningssamling. Arbetsordning för kommunfullmäktige. Fastställd av kommunfullmäktige , 145 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-09, 145 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2016-02-08 10 Gäller från och med 2016-03-01 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kulturoch utbildningsnämnden. Del två består

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige 0(18) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Arbetsordning för kommunfullmäktige Dokumenttyp Arbetsordning Beslutad av Kommunfullmäktige Fastställd 2015-11-26 142 Granskad Dokumentansvarig Kommunsekreteraren Gäller

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget av fullmäktige den 20 januari 1992, 2 Ändrat av fullmäktige den 22 mars 2004, 16 Ändrat av fullmäktige den 26 januari 2010, 9 Arbetsordning för kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING KOMMUNFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-06-18, 101 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast 2015-12-31 Beteckning KS2013/183-007,

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige

Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige 1 (14) Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen eller annan lag och författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Fullmäktige Antalet

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer