Den gällande detaljplanen, D 106 från , medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den gällande detaljplanen, D 106 från 2002-03-27, medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg."

Transkript

1 1

2 Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser planbeskrivning behovsbedömning fastighetsförteckning Den gällande detaljplanen, D 106 från , medger markanvändning för naturområde med gång och cykelväg. Planområdet berörs inte av något riksintresse. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och centrumverksamhet i ett centrumnära läge. Planområdet är beläget i centrala Nybro, omkring 800 meter nordväst om Nybro järnvägsstation och resecentrum. Området omfattar en areal om cirka m 2. Marken inom området består av en klippt gräsyta med ett fåtal mindre träd. Området består av sandig-moig morän där tidigare schaktningar i området visat att moränen ofta överlagras av ett tunt lager issälvsgrus. På senare tid har utfyllnadsmassor påförts. Mäktigheten på utfyllnadsmassor och isälvsgrus över moränen uppskattas till cirka 1 meter. Berget kan förekomma ytligt men i området borrade brunnar visar ett normalt djup till berg på 6-9 meter (SGU, Brunnsarkivets uppgifter). Grundvattnet finns pga. omfattande dränering och mängden hårdgjorda ytor på ett större djup än normalt. Uppskattningsvis på större djup än 3 m. Befintligt grönområde utmed Bangatan bevaras, i plankartan betecknat med PARK. Nybro 3:1 ägs av Nybro kommun och Korgmakaren 13 av Nybro Bostads AB. I översiktsplanen från 2007 ges inga rekommendationer för markanvändningen inom planområdet. I den fördjupade översiktsplanen från 2013 ges inga rekommendationer för markanvändningen inom planområdet. Blivande byggherre ansvarar för erforderliga geotekniska undersökningar inom kvarteret. Enligt Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden (EBH-databasen) har Nybro armaturfabrik, som var i bruk 1945 till 1955, legat i omgivningen, men något exakt läge är inte känt. I samband med detaljplanearbetet har markprover tagits inom planområdet för att analysera och utvärdera eventuella markföroreningars art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder. Inga metaller, alifater eller aromater har påvisats i halter över naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Med känslig markanvändning menas mark som ska användas för bostäder, daghem etc. Dock har 2

3 halter av polyaromatiska kolväten (PAH H) påvisats över dessa riktvärden i två provpunkter. Påvisade halter av PAH H underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM), till exempel mark som ska användas för kontor eller industrier. På grund av att halterna av PAH H återfinns i fyllnadsmassor kan det inte uteslutas att halter över KM förekommer inom andra delar av området, och ytterligare undersökningar och sanering kommer att krävas vid ett plangenomförande. I direkt anslutning till området ligger Systembolaget och matvarubutiken Lidl. Sydväst om planområdet ligger Nybro Cementgjuteri AB som tillhör angränsande verksamhetsområde med ett flertal arbetsplatser. Planområdet ligger inom Nybro stadskärna som kan erbjuda god offentlig- och kommersiell service inom kort gångavstånd. Provtagning har visat att påträffade föroreningar överstiger riktvärden för KM. För bebyggande av marken krävs därför sanering genom schaktning där massor körs till godkänd deponi. Bygglov får inte ges för ändrad markanvändning till bostadsändamål innan kraven för känslig markanvändning uppfylls, i plankartan betecknat med bestämmelsen a 1. Mark under hårdgjorda ytor (ex. asfalterade ytor) kan godtas som MKM. För mark under bostadshus och icke hårdgjord mark ska eventuell avvikelse från KM platsspecifika riktvärden för respektive kritisk förorening redovisas. Anmälan enligt Miljöbalken ska inlämnas till kommunen innan schaktning i förorenad mark påbörjas. Byggherren ansvarar för markundersökning och anpassar grundläggningssättet efter uppmätta radonvärden. Uppmätt markradonvärde skall ligga till grund för varje projekterad byggnation. Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Området omfattas inte av någon bostadsbebyggelse. I anslutning till planområdet finns ett flertal flerbostadshus från olika tidsepoker varav några lamellhus från slutet av 1930-talet har skydd i detaljplan. Planområdet är tillgängligt med såväl bil, cykel, buss och tåg som till fots. Angränsande byggnader är ifrån olika epoker varav några är skyddade i detaljplan. I anslutning till planområdet är tre flerfamiljshus på fastigheterna Stabbläggaren 20 och 21 utmärkta som särskilt värdefulla byggnader enligt Kulturutredning Nybro stad från Byggnaderna ges beskrivningen: Tre ovanligt välbevarade flerfamiljshus med speciella och tidstypiska detaljer, vilka på Stabbläggaren 20 (uppförda 1956) är i formrik 1950-talsstil, men mer återhållsamma på Stabbläggaren 21 (uppförd 1963). På fastigheten finns också mycket fina och välbevarade garagelängor. Bidrar starkt till miljön utmed Dr Sandbergs gata. Ingår i varsamhetsområde Dr Sandbergs gata. och tillskrivs värdena: Äkthetsvärde Konstnärligt värde Miljöskapande värde Detaljplanen medger bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i fyra till sex våningar markerat på plankartan med BC respektive IV-VI. Tillåtet våningsantal smälter höjdmässigt samman med kringliggande bebyggelse, bland annat med närliggande kulturhistoriskt skyddsvärda område, Doktor Sandbergs gata, med lamellhus från 1930-talet med varierande byggnadshöjder om tre till fem våningar. Ett plangenomförande bedöms inte påverka miljön kring lamellhusen negativt eller äventyra befintligt stråk eller siktlinje. 3

4 Inom ett avstånd på cirka 400 meter ligger naturområdet Svartgöl som erbjuder såväl rekreationsstråk som lekplats. Fler rekreationsområden och motionsanläggningar nås inom en kilometer. Gatunät Planområdet angränsar i sydväst mot Bangatan med en årlig dygnstrafik på cirka fordon och befintlig cirkulationsplats, i sydöst mot infart till handelsområde samt parkering för fastigheten Korgmakaren 13 och i norr mot befintlig gång och cykelväg. All parkering skall i första hand ske på den egna fastigheten, om så ej är möjligt kan en samordning med angränsande parkeringsplatser vara aktuellt. Området är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En VA-ledning korsar planområdets östra del. Gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet är väl anslutet till det lokala gångoch cykelnätet. I direkt anslutning till planområdets sydvästra del mot Bangatan finns en separat gång- och cykelväg som leder till Nybro station och resecentrum med flertal anslutningar bland annat mot torget och Nybro ishall. Nybro station ligger 800 meter från området och kan erbjuda transport inom kommunen och goda pendlingsmöjligheter till Växjö och Kalmar med under en timmes restid. Inom planområdet finns inga befintliga parkeringsplatser. I anslutning till planområdet ligger parkeringsplatser för matvarubutiken Lidl med en beläggningsgrad på 40% samt parkering för fastigheten Korgmakaren 13. Infart till de planlagda bostäderna möjliggörs genom befintlig infart till angränsande parkering och verksamhetsområde. Del av infarten är idag en gemensamhetsanläggning, i plankartan betecknad med g 1. Finns behovet för ny avstyckad fastighet att ta del av den inom planområdet befintliga gemensamhetsanläggningen med ändamål inoch utfartsväg samt bilda ny gemensamhetsanläggning med ändamål in- och utfartsväg löses detta i lantmäteriförrättningen. Yta där ny gemensamhetsanläggning med ändamålet in och utfart ska upprättas betecknas i plankartan med g 2. 4 Karta över korsande ledningar Befintlig fjärrvärmeledning finns i anslutning till planområdets västra del. Möjlighet finns att ansluta området. I planområdets västra del finns två högspänningsledningar. Dagvatten Planområdet är anslutet till det kommunala dagvattensystemet. Befintliga ledningar inom planområdet som för närvarande inte skyddas av ledningsrätt kommer med stor sannolikhet att behöva flyttas varför något specifikt område i plankartan inte markeras som u-område. Befintliga ledningar längs med områdets tänkta in och utfart är försedda med ledningsrätt akt , i plankartan betecknat med u 1. Dagvatten skall omhändertas lokalt på den egna fastigheten genom infiltration, i plankartan betecknat med bestämmelsen b 2.

5 Förordning om miljökvalitetsnormer för luft reglerar förekomst av kvävedioxid/ kväveoxider, svaveldioxid, bly. för partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. Flertalet ämnen regleras via gränsvärdesnormer. Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, i samverkan med andra kommuner eller på egen hand. Nybro kommun följer detta och kontrollerar luftkvaliteten i samverkan med andra genom medlemskap i Kalmar läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet undersöker luftkvaliteten enligt beslutat program. Utifrån dessa mätningar drar Nybro kommun slutsatsen att det inte finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i Nybro stad, inte heller i planområdet. Bedömningen ät gjord inklusive eventuell påverkan från den närliggande verksamheten Nybro Cementgjuteris (C-verksamhet) produktion. Verksamheten har en till stora delar sluten produktion med partikelfilter för utgående luft med stoftinnehåll. För planområdet har bullerutredning, daterad , med mätpunkter inom området genomförts dagtid där uppmätt ljudnivå är en sammanslagning av trafikbuller och buller från verksamheter i planområdets närhet. Resultatet visar på en högsta ekvivalent ljudnivå på 62 db(a) i mätpunkt i planområdets nordvästra del. I rapporten dras slutsatsen att överskridandet av riktvärdena orsakas av trafikbuller, inte av buller från närliggande verksamheter. I en bullerkartering och spridningsberäkning av trafikbuller och externt industribuller visas att uppförande av bullerskydd om en höjd av 2,5 meter minskar den totala bullerpåverkan till en högsta ekvivalent ljudnivå om 57,5 db(a) där bullerbidraget från industri uppskattas vara under 45 db(a) dag- och kvällstid. Bullerdämpande åtgärder ska utföras vid en byggnation. Reglerade åtgärder i detaljplanen är att bullerskydd utmed Bangatan får uppföras, markerat i plankartan med svarta punkter, samt att fasaderna på byggnaderna ska dämpa till minst godkända db(a) nivåer, markerat i plankartan med bestämmelsen b 1. Miljökvalitetsnormerna för vatten anger vilken vattenstatus som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Statusklassningen är i vattenförvaltningen ett sätt att beskriva vattnets kvalitet. Målet i vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå god status samt att inte försämra vattnets status, utgångspunkten är god status till år Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Framkomlighet och bärighet för räddningstjänstens fordon inom planområdet ska beaktas vid exploatering. 5

6 Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. planärendet enligt reglerna för normalt planförfarande och efter följande preliminära tidplan: Plansamråd juli 2014 Granskning april-maj 2015 Antagande KF juni 2015 Detaljplanen vinner laga kraft i juli 2015 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen. Exploatören står för de förrättningskostnader som uppkommer i samband med avstyckning av den nya fastigheten, bildandet av en ny gemensamhetsanläggning samt att den avstyckade fastigheten erhåller del i den befintliga gemensamhetsanläggningen. Exploatören står även för de kostnader som uppkommer i samband med en eventuell flytt av befintliga ledningar samt kostnader för de nya ledningsrättsåtgärder som eventuellt behöver genomföras i samband med flytt av dessa ledningar. Bedöms ledningarna inom planområdet kunna ligga kvar på befintlig plats betalar ledningsrättsinnehavaren kostnaden för ledningsrättsåtgärden. Kostnaderna för dessa åtgärder regleras enligt Lantmäteriets avgifter för lantmäteriförrättning. Exploatören står även för de kostnader som uppkommer i samband med ytterligare markundersökningar och sanering inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmänna platser, det vill säga parkområdet inom planområdet. Byggherren ansvarar för erforderliga geotekniska undersökningar inom kvartersmark. Kommunens kostnader för att upprätta planen beräknas till kronor. Planförslaget möjliggör att ny fastighet kan avstyckas för ändamål bostad och centrumverksamhet, i plankartan markerat med BC. Markundersökning av DGE Mark och Miljö daterad Trafikmätningar daterade samt Bullerutredning av WSP Akustik daterad Reviderad Bullerutredning av WSP Akustik daterad Finns behov för den avstyckade fastigheten att ha del i den inom planområdet befintliga gemensamhetsanläggningen med ändamål inoch utfartsväg samt bilda ny gemensamhetsanläggning med ändamål in- och utfartsväg, löses detta i samband med lantmäteriförrättningen. Malin Ekstedt Frida Johansson Helen Thörnvall exploateringschef miljöinspektör mätningsingenjör Befintliga ledningar inom planområdet som ännu inte skyddas genom ledningsrätt bör ges skydd genom ledningsrättsåtgärd om man under byggnation inom fastigheten bedömer att dessa kan ligga kvar på befintlig plats. 6 Unni Karlsson planarkitekt

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Sällerås 1:51 mfl, Nibe,

Sällerås 1:51 mfl, Nibe, Detaljplan för fastigheten, Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-12-17 till 2015-01-21 Skånes Fagerhult Skånes Värsjö Åsljunga Örkelljunga Eket Planområdet ligger

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE

DP 1035 P 3:23 M MFL UN ÖP SAMRÅD ANTAGANDE DETALJPLAN F ÄNGELHOLM, Ä FÖR HJÄRNARP P 3:23 M MFL ÄNGELHOLMS KOMMU UN PLANOMRÅDE ÖP SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNINGG LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:23 MFL, ÄNGELHOLMS KOMMUN PLANBESKRIVNING

Läs mer