Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp 2013-14032-54"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET LAGA KRAFT PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi Tfn REVIDERAD (9) Laga kraft Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Åkersenapen 15 i stadsdelen Hässelby Villastad, Dp Orienteringskarta med planområdet markerat Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (9) Inledning Handlingar Planhandlingar Planen består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning. Utredningar (bilagor) Utredningar som har tagits fram under planarbetet är: Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco Environment AB daterad Medverkande Planen har upprättats av Tara Nezhadi på stadsbyggnadskontoret i samarbete med Micael Johansson och Anne Lindell på lantmäterimyndigheten. Samråd har skett med Linda Belfrage på exploateringskontoret och med Eva Brobert på trafikkontoret. Planens syfte och huvuddrag Ägarna till fastigheten har begärt avstyckning för komplettering med ytterligare ett småhus i kvarteret. Plandata Läge, areal, markägoförhållanden Fastigheten Åkersenapen 15 ligger vid Lupinvägen 1 i Hässelby Villastad. Den gränsar i norr och öster till ett större parkområde och i söder till en villafastighet, Åkersenapen 14. Fastigheten är privatägd och har en storlek på 1244 kvm. Flygbild, fastigheten är markerad

3 SID 3 (9) Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Promenadstaden Översiktsplan 2010, anges planområdet som gles stadsbebyggelse. Den pågående användningen av mark- och vattenområden behålls i stora delar av Stockholm. Stadsbebyggelse utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna. Det övergripande målet är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. I Stockholms byggnadsordning ett förhållningssätt till stadens karaktärsdrag preciseras området som villastad. I byggnadsordningen redovisas det förhållningssätt som bör iakttas för villastaden: Villastaden kan kompletteras med bibehållen balans Nya byggnader anpassas till tomter och naturmark Den befintliga bebyggelsen får förändras med beaktande av det individuella husets värde I sammanhållna grupphusområden tas hänsyn till helhetsverkan Gällande plan Gällande plan Pl 6083A del II fastställd , anger att tomten får bebygggas med friliggande bostadshus i en våning med inredd vind med högst 120 kvm byggnadsyta. Tomtstorleken ska vara minst 600 kvm och högst 1/5 av tomten får bebyggas. Utöver detta får garage byggas på 30 kvm. Förutsättningar Markföroreningar Det finns markföroreningar till följd av den plantskoleverksamhet som bedrivits i området. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts av Sweco Environment AB daterad Av markundersökningen framgår att föroreningar i form av metaller (koppar, kvicksilver, bly och zink) har påvisats i halter över riktvärdena för KM (känslig markanvändning). Bekämpningsmedelsrester i form av dieldrin, hexaklorbensen och P, P DDD (DDT) har påvisats i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden. Mot bakgrund av framkomna analysresultat rekommenderas därför att ytligt liggande jord (0 0,25 m) tas bort inom det område som kommer att bebyggas och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Efter borttagandet rekommenderas att prover tas på schaktbotten för att kontrollera att föroreningshalterna underskrider riktvärdena för KM (känslig markanvändning). Vid grävning i samband med eventuell byggnation rekommenderas att uppmärksamhet riktas mot avvikande färg eller lukt i djupare liggande massor än vad som provtagits inom ramen för undersökningen. En anmälan enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska inlämnas till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen) innan markarbeten påbörjas.

4 SID 4 (9) Geotekniska förhållanden Fastigheten utgörs av en plan tomt och grunden består av lera (gult), berg i dagen (rött) samt morän (blått). Byggnadsgeologisk karta, jordarter Befintlig bebyggelse Planområdet utgörs av fastigheten Åkersenapen 15 vilken ligger vid Lupinvägen 1 i Hässelby Villastad. Den gränsar i norr och öster till ett större parkområde och i söder till en villafastighet, Åkersenapen 14. Tomten om 1244 kvm är plan och bevuxen med några fruktträd. Befintlig byggnad är uppförd vid 1950-talets mitt. Huset är i två våningar med byggnadsytan 90 kvm, träfasad och tegelbelagt sadeltak. Det finns även ett garage på 30 kvm och en carport på 15 kvm. Angöring till Åkersenapen 15 och grannfastigheterna Åkersenapen 1 och 14 är planerad att ske via en gata mellan Lupinvägen och Loviselundsvägen. Denna gata har aldrig byggts ut. Tillfart till fastigheterna sker på en väg som har iordningställts av fastighetsägarna. Vägen ligger delvis på kvartersmark och delvis på gatumark. Ägarna till fastigheten har begärt planändring och avstyckning för komplettering med ytterligare ett småhus i kvarteret. Kulturmiljö Stadsmuseet har inte kulturhistoriskt klassificerat stadsdelen eller aktuell fastighet. I korthet kan stadsdelens historiska framväxt beskrivas genom att mellan åren började rikligt med tomter avstyckas och försäljas för villabebyggelse. En stor del av tomterna var till handelsträdgårdar tack vare god tillgång på gödsel från Lövsta sopstation. Efter en nedgång i byggandet, har stadsdelen kraftigt förtätats allt sedan 1960-talet.

5 SID 5 (9) Befintlig byggnad Planen Bebyggelse Planen innebär att fastigheten Åkersenapen 15 delas i två tomter så att stamfastigheten får en total area på 644 kvm och den nya tomten blir 600 kvm. Planen innebär ingen förändring av gällande bostadsanvändning. Befintlig byggnad bekräftas. Planen anger byggnad i högst två våningar med högst 7 meters byggnadshöjd och med högst 120 kvm byggnadsarea. Därutöver medges högst 30 kvm komplementbebyggelse i en våning. Komplementbyggnad får sammanbyggas med bostadsbyggnad utan att dess yta medräknas i bostadsbyggnadens byggnadsarea. Bostadsbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. Minsta fastighetsstorlek är 600 kvm. Angöring Angöring till Åkersenapen 15 samt grannfastigheterna Åkersenapen 1 och 14 är planerad att ske via en gata mellan Lupinvägen och Loviselundsvägen. Denna gata har aldrig byggts ut. Åkersenapen 1 angörs direkt från Loviselundsvägen. Tillfart till Åkersenapen 14 och 15 sker på av fastighetsägarna egen iordningställd väg (skaft) som delvis ligger på kvartersmark, delvis på gatumark. Samråd har skett med exploateringskontoret, trafikkontoret och lantmäterimyndigheten som framför följande: Exploateringskontoret vill ha kvar gatumarken, som finns i gällande plan. Trafikkontoret planerar inte att bygga ut gatan.

6 SID 6 (9) Lantmäterimyndigheten kan fastighetsbilda efter planändring oberoende om gatan är byggd eller ej. Hur tomterna ska angöras måste dock klaras ut i förrättningen. Ska infarten ligga på kvartersmark måste servitut skapas. Gata enligt gällande plan Gällande plan Ortofoto + baskarta med fastigheter Avfallshantering Soputrymmen ska anordnas inom fastigheten. Avfallskärl ska placeras vid tomtgräns intill kommunal väg där hämtfordon kan angöra. Parkering Enligt stadens gällande parkeringsnorm ska om möjligt två bilplatser anordnas inom varje småhusfastighet. Tillgänglighet Vid nybyggnad ska bebyggelse utformas enligt gällande krav på handikappanpassning för rörelsehindrade samt personer med nedsatt orienteringsförmåga. Konsekvenser Behovsbedömning Planen berör kvartersmark och medför en förtätning av befintlig miljö med ytterligare ett bostadshus i området. Planen innebär endast marginella förändringar av befintlig miljö och det offentliga rummet, då bebyggelselinjen mot gatan bibehålls. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 2011:900 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Det finns markföroreningar till följd av den plantskoleverksamhet som bedrivits i området. Bygglov får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för bostadsbebyggande har säkerställts genom att markföroreningar har avhjälpts.

7 SID 7 (9) Planen överensstämmer med gällande översiktsplan. Planen bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Tidplan Planärendet handläggs med enkelt förfarande, vilket innebär att stadsbyggnadsnämnden kan anta planen direkt efter betänketid. Plansamråd 11 december januari 2014 Betänketid februari/mars 2014 Antagande 22 maj 2014 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning för genomförandet av planen vilar på byggherren i samarbete med stadens förvaltningar och lantmäterimyndigheten. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplan samt myndighetsutövning vid bygglovsprövning. Fastighetsbildningsåtgärder handhas av lantmäterimyndigheten. Byggherren ska svara för beställning av ny fastighetsbildning. Byggherren ansvarar för anmälan till Miljöförvaltningen enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verkan på befintliga detaljplaner Planen innebär att befintlig gällande plan Pl 6083A del II fastställd helt upphör att gälla inom planområdet. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet utgörs av fastigheten Åkersenapen 15 vid Lupinvägen 1 i Hässelby Villastad. Tomten är 1244 kvm. Fastigheten är privatägd. Användning av mark Planen innebär ingen förändring av gällande bostadsanvändning.

8 SID 8 (9) Fastighetsindelningsbestämmelser Den tomtindelning, akt B215/1967 fastställd som idag gäller som fastighetsindelningsbestämmelser för Åkersenapen 15 upphör att gälla i och med den nya detaljplanen. Fastighetsbildning Fastighetsbildning i form av avstyckning kan genomföras med detaljplanen som grund. Fastigheten Åkersenapen 15 delas i två fastigheter. Genomförd fastighetsbildning är en förutsättning för att få bygglov. Avstyckad fastighet Stamfastighet med befintlig byggnad Förslag till delning Servitut Om den gemensamma utfarten även i fortsättningen ska gå över kvartersmark bör den säkerställas genom servitut. Ledningsrätter/servitut Ledningsrätt eller servitut bildas för att säkra rätten till underjordiska ledningar inom området markerat med u. Ekonomiska frågor Gatukostnader Om befintlig belysning påverkas i samband med byggnationen ska byggherren stå för den kostnaden. Fastighetsbildning Byggherren ska svara för beställning av ny fastighetsbildning.

9 SID 9 (9) El och tele m.m. Nybyggnader som påverkar anslutningar till kommunala eller andra ledningsnät svarar byggherren själv för inom kvartersmark. Marksanering Byggherren ska bekosta marksaneringen. Kostnader för planbeställaren Enligt träffat avtal ska planbeställaren betala fast avgift för planändringen i enlighet med gällande taxa. Kommunal ekonomi Staden står för kostnader som överstiger fast avgift. Tekniska frågor Allmänna ledningar Planen medför ingen utbyggnad av det allmänna ledningsnätet. Fastigheten är idag ansluten till de allmänna vatten-, avlopp-, el- och telenäten. För den nybildade fastigheten ska nya anslutningar skapas. Vattenförsörjning Vattenanslutning kan beredas genom den befintliga vattenledningen i Lupinvägen (norrut). Lägsta vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +50 m vp över stadens nollplan. Spillvattenledning Anslutning kan ske till den befintliga spillvattenledningen i Lupinvägen (norrut). Dagvattenhantering Det är viktigt att markhöjder och grönytor planeras så att man kan ta hand om dagvattnet inom fastigheten. Vid eventuella frågeställningar beträffande omhändertagande av dagvatten inom fastigheten kan områdesansvarig på Stockholm Vatten kontaktas. Marksanering Marksanering ska göras enligt miljöbalken och bekostas av fastighetsägaren. Genomförandetid Genomförandetiden upphör 5 år efter det planen vunnit laga kraft. Fredrik Legeby Planchef Tara Nezhadi Planhandläggare

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer