SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1/2 Villan, :00 20: Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt (S), Peter Ezelius (S), Lennart Rehn (S), Håkan Joelsson (S), Ulla Johansson (S), Mimmi Pirttilä (S), Jonas Ringqvist (S), Erik Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Michael Brisman (M), Ida Davidsson (M), Peter Friberg (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ambjörn Lennartsson (M), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Bengt Gunnarsson (C), Halina Gustavsson (FP), Ingemar Johansson (FP), Krister Rohman (KD), Karin Olofsson (MP), Tomas Vestin (MP), Sven Sandrén (M), 2:e v ordf. Berit Sörman (S), 1:e v ordf. och Bengt Karlsson (S) ordförande. Tjänstgörande ersättare Bill Malm (M), Ingvar Johansson (FP), Håkan Daremark (KD) och Stig-Erik Werner (-). Ersättare Gunilla Djurberg (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala (S), Nils-Åke Johansson (S), Göran Olofsson (MP), Elisabeth Alfredsson (M), Anders Häggstam (M) och Tetyana Zakrevska-Johansson (FP). Tjänstemän Trafikansvarig Yvonne Nyman, VD Tidaholms Energi AB Mattias Andersson och sekreterare Tommy Larsson Justering Utses att justera: Jonas Ringqvist (S) Michael Brisman (M) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Tommy Larsson Underskrift ordförande Bengt Karlsson Underskrift justerare Jonas Ringqvist (S) Michael Brisman (M) Utdragsbestyrkande

2 2/2 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Tommy Larsson Utdragsbestyrkande

3 3 Godkännande av dagordning Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Han ger en kort redogörelse för dagordningen och vilka ärenden som finns att anmäla vid kvällens sammanträde. s beslut godkänna dagordning.

4 4 Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att det inte finns några frågor från allmänheten att besvara. beslutar därför lämna punkten. Akten

5 2013/369 5 Information om fria resor för de som fyllt 75 år Trafikansvarig Yvonne Nyman informerar om hur kommunens beslut om fria resor för personer som fyllt 75 år fungerar i praktiken. Hon redogör bl.a. för de regler och bestämmelser som finns i vår kommun beträffande det fria resandet. I samband med att ledamöterna ställer frågor till föredragande uppmärksammades det att Västtrafiks informationsfolder om det fria resandet, som gått ut till kommunens invånare 75+, innehåller felaktig information beträffande egenavgiften. Yvonne Nyman lovar att omgående kontakta Västtrafik i ärendet och att ett nytt korrekt utskick av informationsfoldern är att vänta. Ordföranden tackar Yvonne Nyman för informationen.

6 1/2 2013/375 6 s ställningstagande till försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation Tidaholms Energi AB har hemställt om kommunfullmäktiges ställningstagande till att bolaget får försälja Fröjereds Vattenkraftstation samt att fastigheten Fröjereds Prästbol 3:2 avstyckas. Tidaholms Energi AB:s VD Mattias Andersson föredrar ärendet muntligt och redovisar med hjälp av ett antal OH-bilder bakgrunden till att bolaget tagit ett strateg-iskt beslut att sälja vattenkraftstationen. Energibolagets styrelse känner det vara nödvändigt att renodla verksamheten och koncentrera sina krafter på fjärrvärme och elnätet. Han nämner i detta sammanhang även att förväntade nya EU-regler kommer att påverka vattenkraftproduktionen i landet och att det därmed kommer att bli svårare att driva sådan verksamhet i framtiden. Han hänvisar i övrigt till den skriftliga framställan från Tidaholms Energi AB där bolaget meddelat att en försäljning av kraftstationen erfordrar att en avstyckning av fastigheten sker. Till fastigheten hör en vattendom som är en förutsättning för att kunna producera och driva kraftstationen. Vattendomen måste följa fastigheten vid avstyckning. Ordföranden tackar Mattias Andersson för föredragningen och lämnar sedan ordet fritt. Karin Olofsson (MP) uppger i ett anförande att miljöpartiet anser att detta ärende innehåller en mycket knapphändig information såväl inför detta ställningstagande i kommunfullmäktige som vid ärendets behandling i kommunstyrelsen. Miljöpartiet anser att om Tidaholms kommun vill göra anspråk på att uppfattas som en miljökommun så skall vattenkraftproduktionen vara kvar i kommunens ägo. Hon yrkar därför på att komunfullmäktige inte ger sitt tillstånd till att stycka av och försälja Fröjereds kraftstation. Ordföranden förklarar kommunfullmäktiges överläggning vara avslutad och konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om att tillstyrka bolagets planer på att stycka av och försälja Fröjereds Vattenkraftstation dels Karin Olofssons förslag om att avstyrka en avstyckning och försäljning. Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkännes: JA: Kommunstyrelsens förslag NEJ: Karin Olofssons förslag. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat att avstyrka en avstyckning och försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation.

7 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omröstningen utfaller med: JA: NEJ: Avstår: har därmed beslutat tillstyrka en avstyckning och försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation. Följande har röstat JA: Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustavsson (S), Anette Söderstedt (S), Peter Ezelius (S), Lennart Rehn (S),Håkan Joelsson (S), Ulla Johansson (S), Mimmi Pirttilä (S), Jonas Ringqvist (S), Erik Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Michael Brisman (M), Ida Davidsson (M), Peter Friberg (M), Bill Malm (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ambjörn Lennartsson (M), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ingvar Johansson (FP), Halina Gustavsson (FP), Krister Rohman (KD), Håkan Daremark (KD), Sven Sandrén (M), Berit Sörman (S) samt Bengt Karlsson (S), ordförande. Följande har röstat NEJ: Ingmar Johansson (FP), Karin Olofsson (MP) och Tomas Vestin (MP) Följande har avstått från att rösta: Stig-Erik Werner (-) s beslut beslutar, att i sitt ställningstagande till Tidaholms Energi AB, tillstyrka en avstyckning och försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation. Reservation Karin Olofsson och Tomas Vestin från Miljöpartiet De Gröna lämnar följande skriftliga reservation: Vattenkraftverk producerar energi på ett mycket effektivt och miljövänligt sätt. TEAB:s önskan att få sälja Fröjereds Vattenkraftstation indikerar att kraftstationen har ett ekonomiskt värde och att en vinst på försäljningen förväntas. Det tyder på att en köpare anser sig kunna producera energi med vinst. Att TEAB skall betala för att bli av med kraftverket är ju inte troligt. Om Tidaholm förväntar sig att bli en miljökommun som förr, skall kraftverket vara kvar under kommunen även om det blir ett nollresultat av produktion och investeringar. Tidaholms kommun kommer vid bibehållande av nuvarande ägarstruktur av Fröjereds vattenkraftverk bidra till att minska motsvarande miljöförstörande energiproduktion.

8 2013/333 7 Ansökan om kommunal borgen - Tidaholms Bouleförening (TBF). Tidaholms Bouleförening har i en skrivelse hemställt om en utökad borgen på kr för installation av toalett för rörelsehindrade. Kommunstyrelsen har utrett ärendet och vid en samlad bedömning blir slutsatsen att kommunen bör ställa sig positiv till borgen enligt upprättat förslag. Ändamålet med åtgärderna är förutom att hålla anläggningen i gott skick även att underlätta för rörelsehindrade att kunna deltaga i föreningens aktiviteter. Ett krav som dock måste ställas vid ett positivt beslut om kommunal borgen är att befintligt lån med kommunal borgen amorteras i lämplig takt. s beslut beslutar att bevilja utökad kommunal borgen med kr till Tidaholms Bouleförening för att finansiera installation av toalett för rörelsehindrade i föreningens boulehall. att amortering av lån med kommunal borgen är ett krav.

9 2013/186 Besvarande av motion om tomter i Kungslena Annelie Sandstedt (C) med flera föreslår i en motion att Tidaholms kommun utreder möjligheten att köpa mark med fin utsikt i närheten av Kungslena för att avstycka till villatomter. Förslagsställarna framhåller att detta kan locka de som arbetar i Skövde att bosätta sig i Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen har berett motionen och i samband därmed överlämnat den till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Både tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden framhåller att de ställer sig positiva till att nya småhustomter skapas i Kungslena. De påpekar också att kommunen äger cirka kvm mark i Kungslena som skulle kunna styckas av till villatomter. Marken är idag åkermark, vilken möjligtvis skulle kunna vara attraktiv vid ett eventuellt markbyte med en annan markägare. Båda nämnderna ställer sig inte främmande för att bevaka möjligheten att kommunen köper mark för ytterligare tomter om tillfälle skulle ges. Kommunstyrelsen konstaterade vid sin behandling av motionen att det i beredningen av ärendet har framkommit att det redan finns kommunägd mark i Kungslena, vilken kan omvandlas till småhustomter. Denna möjlighet måste dock komma till allmänhetens kännedom bland annat via marknadsföring på kommunens hemsida. Vidare har såväl tekniska nämnden som miljö- och byggnadsnämnden förklarat sig villiga att bevaka möjligheten att köpa in mark för ytterligare tomter om tillfälle skulle ges. Intentionerna i motionen, och den utredning som där efterfrågas, är därmed mer eller mindre redan tillgodosedd. Kommunstyrelsen har därför föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara tillgodosedd genom de uppgifter som framkommit i beredningen av ärendet. Ordföranden lämnar ordet fritt. Annelie Sandstedt (C) tackar för beredningen och säger sig se fram emot att få se den kommunägda marken i Kungslena marknadsföras på kommunens hemsida. s beslut beslutar att anse motionen vara tillgodosedd genom de uppgifter som framkommit i beredningen av ärendet.

10 2013/281 9 Besvarande av motion om att en utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser om Barnens hus flyttas till rosa skolan på Kungsbroområdet Gunilla Dverstorp (M) och Ambjörn Lennartsson (M) har i en motion föreslagit att kommunen utreder möjligheter, kostnader och konsekvenser om Barnens hus flyttas till Rosa skolan på Kungsbroområdet. I motionen utvecklar de båda motionärerna sina tankar och idéer om vad en flytt av Barnens hus till Rosa skolan skulle innebära för verksamheten som sådan och för Kungsbroområdet som helhet. Man pekar också på att en flytt av barnens hus medför att Samrealskolan kan byggas om till lägenheter. Kommunstyrelsen har berett ärendet varvid det bland annat framkommit att kommunfullmäktige, i ett tydligt inriktningsbeslut, angett att Kungsbroområdet skall utvecklas till ett bostadsområde. Arbetet med att förverkliga denna politiska viljeinriktning pågår. Att i detta läge besluta om en utredning, som delvis har annan utgångspunkt, framstår i nuläget som mindre lämpligt. Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. Ordföranden lämnar ordet fritt. Ambjörn Lennartsson (M) säger i ett anförande att det brukar höra till att man tackar för en motion som har blivit behandlad men han tycker att det är svårt att göra det i detta fall. Det är möjligt att det tidigare är bestämt att området skall utvecklas till ett bostadsområde men tycker samtidigt att det inte hänt så mycket i denna fråga. Han anser fortfarande att det är ett bra förslag att flytta Barnens Hus till Rosa skolan och konstaterar att idén nu är väckt och att den kanske kan tas upp igen och drivas av någon annan. s beslut besluta att avslå motionen och anse den vara besvarad.

11 2013/ Rapport om icke verkställda gynnande beslut tredje kvartalet Enligt socialtjänstlagen finns en rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre månader från dagen för beslut. Det gäller också beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Inkommen rapport från social- och omvårdnadsnämnden avser tredje kvartalet s beslut beslutar att lägga inkommen rapport till handlingarna.

12 2013/ Fastställande av renhållningstaxa för 2014 Tekniska nämnden har överlämnat ett förslag till renhållningstaxa 2014 för Tidaholms kommun. Förslaget innehåller en förändring vad gäller beräkningen av taxan då nuvarande indexserier R:77 upphör och ersätts med Statistiska Centralbyråns avfallsindex för insamling A12:1MD. Indexförändringarna bestäms en gång per år med start 1 januari i enlighet med Renhållningsordningen. Kommunstyrelsen har i yttrande tillstyrkt tekniska nämndens förslag. s beslut beslutar att fastställa tekniska nämndens förslag till Renhållningstaxa för år Akten

13 2014/7 12 Fastställande av taxa och regler för brandskyddskontroll Räddningsnämnden Falköping/Tidaholm har upprättat ett förslag till taxa och regler för brandskyddskontroll att gälla från och med Kommunstyrelsen har i yttrande tillstyrkt räddningsnämndens förslag. s beslut beslutar att fastställa taxa och regler för brandskyddskontroll i enlighet med räddningsnämndens förslag.

14 2013/ Riktlinjer för serveringstillstånd Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. Revideringen avser tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, detaljhandel med folköl och tillsyn av detaljhandel samt servering av folköl. Kommunstyrelsen har i yttrande tillstyrkt social- och omvårdnadsnämndens förslag. Ordföranden lämnar ordet fritt. Christer Johansson (S) kommenterar förslaget och redogör för de överväganden som gjorts i social- och omvårdnadsnämnden beträffande de förändringar av riktlinjerna som föreslås. s beslut beslutar att anta riktlinjer för serveringstillstånd för åren i enlighet med social- och omvårdnadsnämndens förslag.

15 2013/ Underlag för kostnadsberäkning för ökat öppethållande i Rosenbergshallen I samband med behandlingen av en motion om Rosenbergshallens öppettider lovade ordföranden i tekniska nämnden, Lennart Rehn (S), återkomma vid nästkommande sammanträde med en detaljerad redovisning av det underlag som legat till grund för beräkningen av kostnaderna för ett ökat öppethållande. Till dagens sammanträde har han därför skriftlig lämnat följande redovisning: Kostnader isbanan Energikostnad: VA: Personal: Totalt, drift kr/år kr/år kr/år kr/år Säsongen är mitten av september mitten av mars, ca 6 månader, vilket innebär att driften kostar ca kr/månad fördelat på. Personal: /5= Drift: /6= kr/månad kr/månad Att förlänga driften 3 veckor kostar i drift cirka Personal: ca kr EK, VA: ca kr Totalt ca kr/år Investeringsbehov Vid längre drifttider (under den varma årstiden) framförallt augusti, september kan ombyggnad av kylkondensor krävas. Uppskattad kostnad, ca kr. Ordföranden lämnar ordet fritt. Krister Rohman (KD) ställer en fråga till Lennart Rehn ang. antalet månader som personalkostnaderna beräknats på. Han avslutar sitt inlägg med att framföra att han fortfarande tycker det är väldigt mycket pengar för tre veckors ökat öppethållande. s beslut beslutar anse sig ha fått den information i ärendet som efterfrågats och lämnar punkten.

16 2011/73 15 Redovisning av verkställigheten av bifallen motion beslutade i september 2011 att bifalla en motion från Sven Sandrén (M) om att Tidaholms kommun skall genomföra en utredning om möjligheten att anlägga en friidrottsplats med 400-meters oval löparbana. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare genomfört en sådan utredning och redovisar vid dagens sammanträde resultatet av densamma. Sammanfattningsvis har utredningen kommit fram till att kostnaden för anläggandet av en friidrottsplats med 400-meters löparbana uppgår till fem till tio miljoner kronor beroende på omfattningen av kompletterande kringbyggnader. Utöver denna investeringskostnad tillkommer kostnad för löpande underhåll och skötsel. I utredningen konstateras också att kommunen nyligen har gjort en satsning på en spontanidrottsplats vid Forsen, vilken gett nya möjligheter för friidrott, och att det mot denna bakgrund inte är läge att satsa nya miljoner på en friidrottsarena. Ordföranden överlämnar ordet till Sven Sandrén som i ett anförande bl.a. framför sin besvikelse över den magra utredning som gjorts inte minst mot bakgrund av den långa tid som gått sedan kommunfullmäktiges beslut om en utredning. Han säger sig också ha insett att frågan om tillskapandet av en friidrottsplats med löparbana är körd för stunden men vill ändå uttrycka sin högaktning för Gösta Cronholm som oförtrutet drivit denna sak i uppförbacke. s beslut beslutar lägga inkommen utredning till handlingarna.

17 2013/37 16 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag Bengt Andersson (S) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag i Tidaholms kommun. s beslut beslutar att bevilja Bengt Andersson entledigande från sina politiska uppdrag i Tidaholms kommun från och med Protokollsanteckning Efter kommunfullmäktiges beslut om entledigande håller ordföranden ett anförande där han tackar Bengt Andersson för sina mångåriga insatser som politiker inom Tidaholms kommun och överlämnar dessutom en blomma. Bengt Andersson tackar kommunfullmäktige för uppvaktningen.

18 17 Anmälningsärenden (nya interpellationer, motioner och frågor) Anmäler ordföranden följande ärenden: - Inkommen motion från Tomas Vestin (MP) och Karin Olofsson (MP) om att tillgodose behovet av trafiksäkra transporter för oskyddade trafikanter inom hela Tidaholms kommun. - Inkommen motion från Tomas Vestin (MP) och Karin Olofsson (MP) om hållbar utveckling som övergripande inriktningsmål förtidaholms kommun. - Inkommen motion Karin Olofsson (MP) om datorer som läromedel till alla barn från årskurs 1. s beslut beslutar överlämna samtliga inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning.

19 18 Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer