SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1/2 Villan, :00 20: Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt (S), Peter Ezelius (S), Lennart Rehn (S), Håkan Joelsson (S), Ulla Johansson (S), Mimmi Pirttilä (S), Jonas Ringqvist (S), Erik Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Michael Brisman (M), Ida Davidsson (M), Peter Friberg (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ambjörn Lennartsson (M), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Bengt Gunnarsson (C), Halina Gustavsson (FP), Ingemar Johansson (FP), Krister Rohman (KD), Karin Olofsson (MP), Tomas Vestin (MP), Sven Sandrén (M), 2:e v ordf. Berit Sörman (S), 1:e v ordf. och Bengt Karlsson (S) ordförande. Tjänstgörande ersättare Bill Malm (M), Ingvar Johansson (FP), Håkan Daremark (KD) och Stig-Erik Werner (-). Ersättare Gunilla Djurberg (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala (S), Nils-Åke Johansson (S), Göran Olofsson (MP), Elisabeth Alfredsson (M), Anders Häggstam (M) och Tetyana Zakrevska-Johansson (FP). Tjänstemän Trafikansvarig Yvonne Nyman, VD Tidaholms Energi AB Mattias Andersson och sekreterare Tommy Larsson Justering Utses att justera: Jonas Ringqvist (S) Michael Brisman (M) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Tommy Larsson Underskrift ordförande Bengt Karlsson Underskrift justerare Jonas Ringqvist (S) Michael Brisman (M) Utdragsbestyrkande

2 2/2 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Tommy Larsson Utdragsbestyrkande

3 3 Godkännande av dagordning Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Han ger en kort redogörelse för dagordningen och vilka ärenden som finns att anmäla vid kvällens sammanträde. s beslut godkänna dagordning.

4 4 Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att det inte finns några frågor från allmänheten att besvara. beslutar därför lämna punkten. Akten

5 2013/369 5 Information om fria resor för de som fyllt 75 år Trafikansvarig Yvonne Nyman informerar om hur kommunens beslut om fria resor för personer som fyllt 75 år fungerar i praktiken. Hon redogör bl.a. för de regler och bestämmelser som finns i vår kommun beträffande det fria resandet. I samband med att ledamöterna ställer frågor till föredragande uppmärksammades det att Västtrafiks informationsfolder om det fria resandet, som gått ut till kommunens invånare 75+, innehåller felaktig information beträffande egenavgiften. Yvonne Nyman lovar att omgående kontakta Västtrafik i ärendet och att ett nytt korrekt utskick av informationsfoldern är att vänta. Ordföranden tackar Yvonne Nyman för informationen.

6 1/2 2013/375 6 s ställningstagande till försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation Tidaholms Energi AB har hemställt om kommunfullmäktiges ställningstagande till att bolaget får försälja Fröjereds Vattenkraftstation samt att fastigheten Fröjereds Prästbol 3:2 avstyckas. Tidaholms Energi AB:s VD Mattias Andersson föredrar ärendet muntligt och redovisar med hjälp av ett antal OH-bilder bakgrunden till att bolaget tagit ett strateg-iskt beslut att sälja vattenkraftstationen. Energibolagets styrelse känner det vara nödvändigt att renodla verksamheten och koncentrera sina krafter på fjärrvärme och elnätet. Han nämner i detta sammanhang även att förväntade nya EU-regler kommer att påverka vattenkraftproduktionen i landet och att det därmed kommer att bli svårare att driva sådan verksamhet i framtiden. Han hänvisar i övrigt till den skriftliga framställan från Tidaholms Energi AB där bolaget meddelat att en försäljning av kraftstationen erfordrar att en avstyckning av fastigheten sker. Till fastigheten hör en vattendom som är en förutsättning för att kunna producera och driva kraftstationen. Vattendomen måste följa fastigheten vid avstyckning. Ordföranden tackar Mattias Andersson för föredragningen och lämnar sedan ordet fritt. Karin Olofsson (MP) uppger i ett anförande att miljöpartiet anser att detta ärende innehåller en mycket knapphändig information såväl inför detta ställningstagande i kommunfullmäktige som vid ärendets behandling i kommunstyrelsen. Miljöpartiet anser att om Tidaholms kommun vill göra anspråk på att uppfattas som en miljökommun så skall vattenkraftproduktionen vara kvar i kommunens ägo. Hon yrkar därför på att komunfullmäktige inte ger sitt tillstånd till att stycka av och försälja Fröjereds kraftstation. Ordföranden förklarar kommunfullmäktiges överläggning vara avslutad och konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag om att tillstyrka bolagets planer på att stycka av och försälja Fröjereds Vattenkraftstation dels Karin Olofssons förslag om att avstyrka en avstyckning och försäljning. Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkännes: JA: Kommunstyrelsens förslag NEJ: Karin Olofssons förslag. Vinner NEJ har kommunfullmäktige beslutat att avstyrka en avstyckning och försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation.

7 2/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omröstningen utfaller med: JA: NEJ: Avstår: har därmed beslutat tillstyrka en avstyckning och försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation. Följande har röstat JA: Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustavsson (S), Anette Söderstedt (S), Peter Ezelius (S), Lennart Rehn (S),Håkan Joelsson (S), Ulla Johansson (S), Mimmi Pirttilä (S), Jonas Ringqvist (S), Erik Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Michael Brisman (M), Ida Davidsson (M), Peter Friberg (M), Bill Malm (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ambjörn Lennartsson (M), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ingvar Johansson (FP), Halina Gustavsson (FP), Krister Rohman (KD), Håkan Daremark (KD), Sven Sandrén (M), Berit Sörman (S) samt Bengt Karlsson (S), ordförande. Följande har röstat NEJ: Ingmar Johansson (FP), Karin Olofsson (MP) och Tomas Vestin (MP) Följande har avstått från att rösta: Stig-Erik Werner (-) s beslut beslutar, att i sitt ställningstagande till Tidaholms Energi AB, tillstyrka en avstyckning och försäljning av Fröjereds Vattenkraftstation. Reservation Karin Olofsson och Tomas Vestin från Miljöpartiet De Gröna lämnar följande skriftliga reservation: Vattenkraftverk producerar energi på ett mycket effektivt och miljövänligt sätt. TEAB:s önskan att få sälja Fröjereds Vattenkraftstation indikerar att kraftstationen har ett ekonomiskt värde och att en vinst på försäljningen förväntas. Det tyder på att en köpare anser sig kunna producera energi med vinst. Att TEAB skall betala för att bli av med kraftverket är ju inte troligt. Om Tidaholm förväntar sig att bli en miljökommun som förr, skall kraftverket vara kvar under kommunen även om det blir ett nollresultat av produktion och investeringar. Tidaholms kommun kommer vid bibehållande av nuvarande ägarstruktur av Fröjereds vattenkraftverk bidra till att minska motsvarande miljöförstörande energiproduktion.

8 2013/333 7 Ansökan om kommunal borgen - Tidaholms Bouleförening (TBF). Tidaholms Bouleförening har i en skrivelse hemställt om en utökad borgen på kr för installation av toalett för rörelsehindrade. Kommunstyrelsen har utrett ärendet och vid en samlad bedömning blir slutsatsen att kommunen bör ställa sig positiv till borgen enligt upprättat förslag. Ändamålet med åtgärderna är förutom att hålla anläggningen i gott skick även att underlätta för rörelsehindrade att kunna deltaga i föreningens aktiviteter. Ett krav som dock måste ställas vid ett positivt beslut om kommunal borgen är att befintligt lån med kommunal borgen amorteras i lämplig takt. s beslut beslutar att bevilja utökad kommunal borgen med kr till Tidaholms Bouleförening för att finansiera installation av toalett för rörelsehindrade i föreningens boulehall. att amortering av lån med kommunal borgen är ett krav.

9 2013/186 Besvarande av motion om tomter i Kungslena Annelie Sandstedt (C) med flera föreslår i en motion att Tidaholms kommun utreder möjligheten att köpa mark med fin utsikt i närheten av Kungslena för att avstycka till villatomter. Förslagsställarna framhåller att detta kan locka de som arbetar i Skövde att bosätta sig i Tidaholms kommun. Kommunstyrelsen har berett motionen och i samband därmed överlämnat den till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Både tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden framhåller att de ställer sig positiva till att nya småhustomter skapas i Kungslena. De påpekar också att kommunen äger cirka kvm mark i Kungslena som skulle kunna styckas av till villatomter. Marken är idag åkermark, vilken möjligtvis skulle kunna vara attraktiv vid ett eventuellt markbyte med en annan markägare. Båda nämnderna ställer sig inte främmande för att bevaka möjligheten att kommunen köper mark för ytterligare tomter om tillfälle skulle ges. Kommunstyrelsen konstaterade vid sin behandling av motionen att det i beredningen av ärendet har framkommit att det redan finns kommunägd mark i Kungslena, vilken kan omvandlas till småhustomter. Denna möjlighet måste dock komma till allmänhetens kännedom bland annat via marknadsföring på kommunens hemsida. Vidare har såväl tekniska nämnden som miljö- och byggnadsnämnden förklarat sig villiga att bevaka möjligheten att köpa in mark för ytterligare tomter om tillfälle skulle ges. Intentionerna i motionen, och den utredning som där efterfrågas, är därmed mer eller mindre redan tillgodosedd. Kommunstyrelsen har därför föreslagit kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara tillgodosedd genom de uppgifter som framkommit i beredningen av ärendet. Ordföranden lämnar ordet fritt. Annelie Sandstedt (C) tackar för beredningen och säger sig se fram emot att få se den kommunägda marken i Kungslena marknadsföras på kommunens hemsida. s beslut beslutar att anse motionen vara tillgodosedd genom de uppgifter som framkommit i beredningen av ärendet.

10 2013/281 9 Besvarande av motion om att en utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser om Barnens hus flyttas till rosa skolan på Kungsbroområdet Gunilla Dverstorp (M) och Ambjörn Lennartsson (M) har i en motion föreslagit att kommunen utreder möjligheter, kostnader och konsekvenser om Barnens hus flyttas till Rosa skolan på Kungsbroområdet. I motionen utvecklar de båda motionärerna sina tankar och idéer om vad en flytt av Barnens hus till Rosa skolan skulle innebära för verksamheten som sådan och för Kungsbroområdet som helhet. Man pekar också på att en flytt av barnens hus medför att Samrealskolan kan byggas om till lägenheter. Kommunstyrelsen har berett ärendet varvid det bland annat framkommit att kommunfullmäktige, i ett tydligt inriktningsbeslut, angett att Kungsbroområdet skall utvecklas till ett bostadsområde. Arbetet med att förverkliga denna politiska viljeinriktning pågår. Att i detta läge besluta om en utredning, som delvis har annan utgångspunkt, framstår i nuläget som mindre lämpligt. Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avslås. Ordföranden lämnar ordet fritt. Ambjörn Lennartsson (M) säger i ett anförande att det brukar höra till att man tackar för en motion som har blivit behandlad men han tycker att det är svårt att göra det i detta fall. Det är möjligt att det tidigare är bestämt att området skall utvecklas till ett bostadsområde men tycker samtidigt att det inte hänt så mycket i denna fråga. Han anser fortfarande att det är ett bra förslag att flytta Barnens Hus till Rosa skolan och konstaterar att idén nu är väckt och att den kanske kan tas upp igen och drivas av någon annan. s beslut besluta att avslå motionen och anse den vara besvarad.

11 2013/ Rapport om icke verkställda gynnande beslut tredje kvartalet Enligt socialtjänstlagen finns en rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige en gång per kvartal. Rapporteringsskyldigheten gäller alla gynnande beslut om bistånd som inte verkställs inom tre månader från dagen för beslut. Det gäller också beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Inkommen rapport från social- och omvårdnadsnämnden avser tredje kvartalet s beslut beslutar att lägga inkommen rapport till handlingarna.

12 2013/ Fastställande av renhållningstaxa för 2014 Tekniska nämnden har överlämnat ett förslag till renhållningstaxa 2014 för Tidaholms kommun. Förslaget innehåller en förändring vad gäller beräkningen av taxan då nuvarande indexserier R:77 upphör och ersätts med Statistiska Centralbyråns avfallsindex för insamling A12:1MD. Indexförändringarna bestäms en gång per år med start 1 januari i enlighet med Renhållningsordningen. Kommunstyrelsen har i yttrande tillstyrkt tekniska nämndens förslag. s beslut beslutar att fastställa tekniska nämndens förslag till Renhållningstaxa för år Akten

13 2014/7 12 Fastställande av taxa och regler för brandskyddskontroll Räddningsnämnden Falköping/Tidaholm har upprättat ett förslag till taxa och regler för brandskyddskontroll att gälla från och med Kommunstyrelsen har i yttrande tillstyrkt räddningsnämndens förslag. s beslut beslutar att fastställa taxa och regler för brandskyddskontroll i enlighet med räddningsnämndens förslag.

14 2013/ Riktlinjer för serveringstillstånd Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat förslag på revidering av riktlinjer för serveringstillstånd. Revideringen avser tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, detaljhandel med folköl och tillsyn av detaljhandel samt servering av folköl. Kommunstyrelsen har i yttrande tillstyrkt social- och omvårdnadsnämndens förslag. Ordföranden lämnar ordet fritt. Christer Johansson (S) kommenterar förslaget och redogör för de överväganden som gjorts i social- och omvårdnadsnämnden beträffande de förändringar av riktlinjerna som föreslås. s beslut beslutar att anta riktlinjer för serveringstillstånd för åren i enlighet med social- och omvårdnadsnämndens förslag.

15 2013/ Underlag för kostnadsberäkning för ökat öppethållande i Rosenbergshallen I samband med behandlingen av en motion om Rosenbergshallens öppettider lovade ordföranden i tekniska nämnden, Lennart Rehn (S), återkomma vid nästkommande sammanträde med en detaljerad redovisning av det underlag som legat till grund för beräkningen av kostnaderna för ett ökat öppethållande. Till dagens sammanträde har han därför skriftlig lämnat följande redovisning: Kostnader isbanan Energikostnad: VA: Personal: Totalt, drift kr/år kr/år kr/år kr/år Säsongen är mitten av september mitten av mars, ca 6 månader, vilket innebär att driften kostar ca kr/månad fördelat på. Personal: /5= Drift: /6= kr/månad kr/månad Att förlänga driften 3 veckor kostar i drift cirka Personal: ca kr EK, VA: ca kr Totalt ca kr/år Investeringsbehov Vid längre drifttider (under den varma årstiden) framförallt augusti, september kan ombyggnad av kylkondensor krävas. Uppskattad kostnad, ca kr. Ordföranden lämnar ordet fritt. Krister Rohman (KD) ställer en fråga till Lennart Rehn ang. antalet månader som personalkostnaderna beräknats på. Han avslutar sitt inlägg med att framföra att han fortfarande tycker det är väldigt mycket pengar för tre veckors ökat öppethållande. s beslut beslutar anse sig ha fått den information i ärendet som efterfrågats och lämnar punkten.

16 2011/73 15 Redovisning av verkställigheten av bifallen motion beslutade i september 2011 att bifalla en motion från Sven Sandrén (M) om att Tidaholms kommun skall genomföra en utredning om möjligheten att anlägga en friidrottsplats med 400-meters oval löparbana. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare genomfört en sådan utredning och redovisar vid dagens sammanträde resultatet av densamma. Sammanfattningsvis har utredningen kommit fram till att kostnaden för anläggandet av en friidrottsplats med 400-meters löparbana uppgår till fem till tio miljoner kronor beroende på omfattningen av kompletterande kringbyggnader. Utöver denna investeringskostnad tillkommer kostnad för löpande underhåll och skötsel. I utredningen konstateras också att kommunen nyligen har gjort en satsning på en spontanidrottsplats vid Forsen, vilken gett nya möjligheter för friidrott, och att det mot denna bakgrund inte är läge att satsa nya miljoner på en friidrottsarena. Ordföranden överlämnar ordet till Sven Sandrén som i ett anförande bl.a. framför sin besvikelse över den magra utredning som gjorts inte minst mot bakgrund av den långa tid som gått sedan kommunfullmäktiges beslut om en utredning. Han säger sig också ha insett att frågan om tillskapandet av en friidrottsplats med löparbana är körd för stunden men vill ändå uttrycka sin högaktning för Gösta Cronholm som oförtrutet drivit denna sak i uppförbacke. s beslut beslutar lägga inkommen utredning till handlingarna.

17 2013/37 16 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag Bengt Andersson (S) har i skrivelse inkommen begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag i Tidaholms kommun. s beslut beslutar att bevilja Bengt Andersson entledigande från sina politiska uppdrag i Tidaholms kommun från och med Protokollsanteckning Efter kommunfullmäktiges beslut om entledigande håller ordföranden ett anförande där han tackar Bengt Andersson för sina mångåriga insatser som politiker inom Tidaholms kommun och överlämnar dessutom en blomma. Bengt Andersson tackar kommunfullmäktige för uppvaktningen.

18 17 Anmälningsärenden (nya interpellationer, motioner och frågor) Anmäler ordföranden följande ärenden: - Inkommen motion från Tomas Vestin (MP) och Karin Olofsson (MP) om att tillgodose behovet av trafiksäkra transporter för oskyddade trafikanter inom hela Tidaholms kommun. - Inkommen motion från Tomas Vestin (MP) och Karin Olofsson (MP) om hållbar utveckling som övergripande inriktningsmål förtidaholms kommun. - Inkommen motion Karin Olofsson (MP) om datorer som läromedel till alla barn från årskurs 1. s beslut beslutar överlämna samtliga inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning.

19 18 Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-02-23 kl 18:00-20:36 92-103 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-05-26 18:00-21:40 71-77 Beslutande Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-10-20 18:00-19:00 1-14 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Mimmi Pirttilä (S), Christer

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.35. Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP)

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden 2009-11-25 116 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 08.00 11.10 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Salme Johansson (S) Berit

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: TIDAHOLM Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16670-2010 Rösträkningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige (20) Bibliotekshuset klockan

Kommunfullmäktige (20) Bibliotekshuset klockan Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (20) Plats och tid Bibliotekshuset klockan 16.30 18.00 Paragrafer 133-144 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-01-26 18:00-19.40 81-91 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-05-25 klockan 18:00-20:47 136-146 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-03-30 18:00-21.00 104-114 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S) till och med 106, Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S),

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-10-31 kl 18:00-20:00 120-137 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Birgitta Karlsson, kommunrevisor 95 Günther Hähnert, kommunchef 96 Göran Andersson, ekonomichef 96 Kommunfullmäktige 2007-04-24 146 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.20 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Lars-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-28 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-28 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-04-28 18:00-21.30 50-70 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: TIDAHOLM Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32343-2014

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Monica Staadig (s) och Krister Rohman (kd) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2008-05-26 70 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 18.55 Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige Villan, 2013-11-25 kl 18:00 20.45 139-160 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2007-09-17 102 Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 17.00 18.40 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Ambjörn Lennartsson (m) Georgos Moschos (s) Berit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige (22)

Kommunfullmäktige (22) Kommunfullmäktige 2010-04-26 1 (22) Plats och tid Villan klockan 18.00 21.25 Paragrafer 39-54 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Curt B Gustavsson (S) t o m 46,

Läs mer

Kommunfullmäktige (18)

Kommunfullmäktige (18) Kommunfullmäktige 2011-04-27 1 (18) Plats och tid Villan klockan 18.00-20.45 Paragrafer 115-128 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Berit Sörman (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragraf 41-54 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S) Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-09-22 13:00-16:10 93-107 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Mattias Ezelius (S) Elisabeth Alfredsson (M) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-29 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-29 Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-09-29 18:00-20:30 110-122 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Kommunfullmäktige (18)

Kommunfullmäktige (18) Kommunfullmäktige 2011-09-26 1 (18) Plats och tid Villan, klockan 17.00 20.50 Paragrafer 181-194 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige (26)

Kommunfullmäktige (26) Kommunfullmäktige 2012-08-27 1 (26) Plats och tid Villan klockan 18.00 21.50 Paragrafer 74 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Övriga Namn Curt B Gustavsson (S), Christer

Läs mer

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp)

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp) Social- och omvårdnadsnämnden 1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.45 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Peter Friberg (m) Georgos Moschos (s) Berit Sörman (s) Ann-Sofie

Läs mer

Bernt Gustafsson (S) Kirsi Ojala (S) Niklas Gustavsson (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP)

Bernt Gustafsson (S) Kirsi Ojala (S) Niklas Gustavsson (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden 2009-02-18 9 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen 13.00 16.10 Beslutande Peter Friberg (M) ordförande Ersättare: Håkan Joelsson (S) Salme Johansson (S) Berit Sörman (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-08 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-08 Kommunstyrelsen 1/2 Midgårds samlingssal, 2014-01-08 08:00-12:00 1-22 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Berit Sörman (S) Erik Ezelius (S)

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Göran Andersson, Ekonomichef Anja Praesto, Västergötlands museum. Christer Johansson och Gill Bergh

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare Göran Andersson, Ekonomichef Anja Praesto, Västergötlands museum. Christer Johansson och Gill Bergh Kommunfullmäktige 2007-06-18 161 Plats och tid Villan i Tidaholm klockan 18.00-18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Paragrafer 32-50 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (17)

Social- och omvårdnadsnämnden (17) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-05-21 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.35 Paragrafer 33-46 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10)

Kultur- och fritidsnämnden (10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-18 1 (10) Plats och tid Paragrafer 38-43 Gimmene herrgård BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP)

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP) Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.10 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-08-25 Kl. 13:00-16:15 77-92 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Mattias Ezelius (S) Anna Zöögling (S) Lisbeth Ider (V) Elisabeth Alfredsson

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-06-27 kl 16:00-18:36 72-90 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 6-11 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-03-19 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-03-19 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2013-03-19 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.15 Paragrafer 13-20 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11)

Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Kommunala pensionärsrådet 2012-04-23 1 (11) Plats och tid Disponentvillan 14.00-16.00 Paragrafer 10-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson (SN), ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2015-06-22 kl 18:00-22:07 147-167 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (18) Sessionsalen, Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2011-11-07 1 (18) Plats och tid Sessionsalen, Stadshuset klockan 8.00 12.00 Paragrafer 26-40 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn, Tn

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Agneta Tilly, kommunsekreterare Göran Andersson, ekonomichef Therese Falk, folkhälsoplanerare Tommy Larsson, sekreterare

Agneta Tilly, kommunsekreterare Göran Andersson, ekonomichef Therese Falk, folkhälsoplanerare Tommy Larsson, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-10-26 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.40 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Gunilla Hedborg (V), Lars-Ove Larsson (V),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (17) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (17) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2014-12-16 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.00 Paragrafer 132-144 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-11-30 kl 18:00-21:45 199-213 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-08-26 2 (20) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-08-26 2 (20) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2014-08-26 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 86-102 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 117-127 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8)

Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8) Kommunala pensionärsrådet 2010-03-01 1 (8) Plats och tid Disponentvillan kl 14.00-16.00 Paragrafer 1-5 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (SN) Curt B Gustavsson (KS) Göran Blom (PRO) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer