BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)"

Transkript

1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19: ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m) Anders Brännström(fpl) Lars-Anders Espert (bv) Övriga deltagande Lars-Olle Olsson(s), ers Helen Isberg(s), ers Olle Svensson(s), ers Carl Ahrling(m), ers Utses att justera Mona Svensson, förvaltningschef David Edman, gatuchef Susann Knutsson, sekreterare Christer Karlberg Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Susann Knutsson Lars-Erik Wollmér Christer Karlberg Organ ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtages den Förvaringsplats för protokollet Medborgarhuset, förvaltningens arkiv Underskrift Ing-Britt Nilsson

2 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (19) TKN/2009:32 62 Redovisning av delegationsbeslut Förvaltningschef: 4, Adm chef: 1, Gatuchef: 8, Trafikingenjör: 5-12, att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

3 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (19) TKN/2009: Uppföljningsrapport 2009 Föreligger förslag till uppföljningsrapport 1 för 2009 samt diskussionsunderlag för budget Av uppföljningsrapporten framgår bl.a. att prognosen för 2009 visar ett underskott på 475 tkr. - att godkänna uppföljningsrapport 1 för 2009 samt - att slutlig prioritering vad gäller föreslagna investeringsprojekt kommer att bestämmas inför beslut om ramar för budget att godkänna uppföljningsrapport 1 för 2009 samt - att slutlig prioritering vad gäller föreslagna investeringsprojekt kommer att bestämmas inför beslut om ramar för budget

4 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (19) TKN/2009: Trafiksäkerhetsåtgärder 2009 Samhällsbyggnadsförvaltningen har 425 tkr i budget för trafiksäkerhetshöjande åtgärder under I denna skrivelse beskrivs de åtgärder som förvaltningen föreslår för att ställa sig bakom förvaltningens förslag på platser för trafiksäkerhetsåtgärder 2009 samt - att ge förvaltningen i uppdrag att projektera och handla upp de föreslagna åtgärderna. Nämndens protokollsanteckningar: Föreligger beredningens förslag om farthinder vid Företagsvägen i Arlöv. Lars-Anders Espert(bv) yrkar avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att anta beredningens förslag. Föreligger beredningens förslag om farthinder vid Vintergatan i Arlöv. Nämnden beslutar att anta beredningens förslag. Föreligger beredningens förslag om permanent farthinder vid Sockervägen och mobilt farthinder vid Kabbarpsvägen, Åkarp. Nils Holmqvist(m), Christer Karlberg(m) samt Lars- Anders Espert(bv) yrkar att det permanenta farthindret istället sätts vid Kabbarpsvägen och det mobila vid Sockervägen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att anta beredningens förslag. - att ställa sig bakom förvaltningens förslag på platser för trafiksäkerhetsåtgärder 2009 samt - att ge förvaltningen i uppdrag att projektera och handla upp de föreslagna åtgärderna. Lars-Anders Espert reserverar sig mot beslutet i sin helhet. Nils Holmqvist och Christer Karlberg reserverar sig mot beslutet i den del det avser farthinder vid Sockervägen och Kabbarpsvägen till förmån för eget yrkande.

5 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (19) TKN/2009:97 65 Motion från Gordon Persson (kd) - Grönområden för trevnad och rekreation Gordon Persson (kd) har i motion begärt att kommunen undersöker möjligheten att anlägga ett grönområde med tillhörande motionsslinga och gång- och cykelväg mellan Sundsvägen och Kronetorpsvägen och vidare till Kronetorps park. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunteknik, delar uppfattningen att de kvalitéer som motionären vill skapa är viktiga, men gör bedömningen att utvecklingen av grönytor i det aktuella området bäst ordnas genom att frågorna tas med i den fördjupade överskiktsplanen för Arlöv och i kommande detaljplanearbete inom området. - att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut. - att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut.

6 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (19) TKN/2001: Ombyggnad av korsningen Lundavägen/Alnarpsvägen Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på ombyggnad av korsningen Lundavägen/Alnarpsvägen i Åkarp. Tekniska nämnden beslutade att ge förvaltningen uppdrag att utreda behovet av ytterligare en fil på Alnarpsvägen. Vidare beslutades att ordföranden har att fatta beslut om ombyggnaden efter att utredningen gjorts. Ordföranden överlämnar emellertid beslutanderätten åter till nämnden. Utredningen har gjorts genom en Capcalanalys på dagens trafikmängder och med en generell trafikökning på 10%. Tekniska nämndens beredning föreslår nämnden besluta - att godkänna förvaltningens förslag till utformning av korsningen samt - att ge förvaltningen i uppdrag att handla upp konsult för projektering och därefter entreprenör för utbyggnad av korsningen. Nämndens protokollsanteckningar: Föreligger beredningens förslag. Lars-Anders Espert(bv) yrkar avslag på förslaget om upphöjd korsning. Ordföranden ställer beredningens förslag mot Lars-Anders Esperts och finner att nämnden beslutar att anta beredningens förslag. Votering begärs och verkställs. Med fem röster för beredningens förslag mot två röster för Lars-Anders Esperts förslag, antar nämnden beredningens förslag. - att godkänna förvaltningens förslag till utformning av korsningen samt - att ge förvaltningen i uppdrag att handla upp konsult för projektering och därefter entreprenör för utbyggnad av korsningen. Lars-Anders Espert reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

7 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (19) TKN/2009:64 67 Avstyckning av tomtmark från Sunnanå 3:5 Föreligger förfrågan om avstyckning av Sunnanå 3:5, Burlövs kommun. Förvaltningen har överlämnat tjänsteskrivelse till nämnden. - att avslå förfrågan om avstyckning av fastigheten Sunnanå 3:5. - att avslå förfrågan om avstyckning av fastigheten Sunnanå 3:5.

8 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (19) TKN/2007: Kronetorps mölla, information Föreligger statusbesiktning av Nya villan, Kronetorps Mölla. Besiktningsprotokollet sänds för kännedom till kommunstyrelsen samt lämnas som information till tekniska nämnden. Tekniska nämnden tackar för informationen.

9 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (19) TKN/2009:67 69 PCB-analys kommunala fastigheter, information Fastighetschefen har under december 2008 genomfört PCB-analys av fogmassor, dvs dititationsfogar, fönster och karmsmygar på Burlövs kommuns fastigheter, byggda Föreligger PCB-analys. Värden > 500 ppm skall saneras. Humlemadens Sporthall har sanerats i samband med renoveringen under februari-mars Harakärrsgården kommer att saneras under våren PCB inventering av HF-don etc är beställd av ramavtalsentreprenören. PCB inventering av golvklister lim är ej beställd. Medel för sanering finns i budget för Tekniska nämnden tackar för informationen.

10 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (19) TKN/2009: Lillevångshallen m fl - vandalisering Efter omfattande vandalisering har Lillevångshallen stängts efter beslut i Lokalgruppen Föreligger skrivelse om verksamhetsbesiktning. - att anmoda kultur- och fritidsnämnden att ta fram en handlingsplan för att undvika vidare skadegörelse i Lillevångshallen samt - att föreslå kommunfullmäktige att låta Lillevångshallen bli pilotprojekt för kameraövervakning av utsatta platser/lokaler inom den kommunala verksamheten. - att anmoda kultur- och fritidsnämnden att ta fram en handlingsplan för att undvika vidare skadegörelse i Lillevångshallen och andra kommunala lokaler där fritidsaktiviteter bedrivs, - att anmoda barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för att undvika vidare skadegörelse i skollokaler, - att handlingsplanerna ska tas fram i samråd med fastighetschefen och godkännas av denne samt - att föreslå kommunfullmäktige att låta Lillevångshallen bli pilotprojekt för kameraövervakning av utsatta platser/lokaler inom den kommunala verksamheten.

11 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 11 (19) TKN/2004: Checklista funktionshinder Socialnämnden har den 4 december 2008, 122, beslutat att godkänna Kommunala Handikapprådets förslag till checklista angående tillgängligheten för funktionshindrade i kommunen. Listan är ämnad att användas som analysunderlag vid beslut i kommunstyrelse och nämnder. Socialnämnden uppmanar samtliga nämnder att använda checklistan som analysunderlag vid beslut. Tekniska nämnden har att ta ställning till om checklistan ska användas som underlag i förvaltningens arbete. -att avvakta kommunövergripande beslut avseende checklistan samt - att översända beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. - att avvakta kommunövergripande beslut avseende checklistan samt - att översända beslutet till kommunstyrelsen och socialnämnden för kännedom.

12 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 12 (19) TKN/2007: Källaröversvämning sommaren självrisker I samband med intensivt och långvarigt regn drabbades Burlövs kommun 4-5 juli 2007 av omfattande översvämningar där ett stort antal hus översvämmades av såväl ytvatten som uppträngande vatten ur golvbrunnar. Även Alnarpsån översvämmades. Nederbörden motsvarade ett regn som statistiskt sett inte inträffar oftare än vart 65:e år. Kommunen har mottagit ca 70 anspråk på ersättning för självriskbelopp. Förvaltningen överlämnar ärendet för bedömning av tekniska nämnden., utan att närmare ta ställning till om skadeståndsskyldighet föreligger, följande: För de fastighetsägare med vilka kommunen står i va-förhållande, utges ersättning för självriskbelopp, dock max 10 tkr. Ersättning för eventuella övriga kostnader kan inte beviljas. Ordföranden har att fatta beslut om ersättningarna i de enskilda fallen, med ovan angivna begränsningar. Vad gäller eventuella fall som kan anses oklara, ska beslut tas i nämnden., utan att närmare ta ställning till om skadeståndsskyldighet föreligger, följande: För de fastighetsägare med vilka kommunen står i va-förhållande och där vatten trängt upp genom golvbrunnar i källare, utges ersättning för självriskbelopp, dock max 10 tkr. Ersättning för eventuella övriga kostnader kan inte beviljas. Ordföranden har att fatta beslut om ersättningarna i de enskilda fallen, med ovan angivna begränsningar. Vad gäller eventuella fall som kan anses oklara, ska beslut tas i nämnden.

13 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 13 (19) TKN/2006: Försäljning av Rusthållaregården finns om att Arlöv 22:147, Rusthållaregården, skall säljas och bebyggas med bostäder. En intressent har erhållit option att köpa fastigheten. Optionen löper ut den 6 april 2009 och intressenten har begärt förlängd optionstid. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att kultur- och fritidsnämnden kan använda Rusthållaregården under hela Tekniska nämnden tackar för informationen.

14 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 14 (19) TKN/2009: Ny detaljplan Åkarp 7:24, Byvägen 29, Åkarp Ägarna till rubricerad fastighet önskar ta fram en ny detaljplan som medger avstyckning. Fastigheten ligger inom område 11 i kommunens bevarandeplan och inom detaljplan 90T med tilläggsbestämmelse avseende kulturmiljöintresset, vilket förbjuder delning av fastigheten. Gränsen för bevarandeområdet går tvärs genom fastigheten. Vid besök på platsen har samhällsbyggnadschefen konstaterat att en avstyckning inte skulle skada kulturmiljöintresset. -att medge att ny detaljplan tas fram för fastigheten på de sökandes bekostnad. - att medge att ny detaljplan tas fram för fastigheten på de sökandes bekostnad.

15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 15 (19) TKN/2009: Ansökan om detaljplaneläggning Tågarp 15:10 Föreligger ansökan om detaljplaneläggning av Tågarp 15:10. Samhällsbyggnadschefen förordar att ställningstagande i ärendet bör avvakta arbetet med den fördjupade översiktplanen. - att remittera ärendet till kommunstyrelsen för yttrande. - att remittera ärendet till kommunstyrelsen för yttrande.

16 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 16 (19) TKN/2009:2 76 Planinformation Samhällsbyggnadschefen redogör för pågående aktuella detaljplanearbeten. Tekniska nämnden tackar för informationen.

17 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 17 (19) 77 Delgivningar A. 255 TKN 2007:489 Lantmäteriet har inkommit med underrättelse om beslut avseende fastighetsreglering för bildande av servitut avseende rätt att trädsäkra järnvägen på sträckan stambanan Burlöv. B. 106 TKN 2009:47 KS-beredning beslöt , 29 att återlämna ärendet till miljö- och byggnämnden och meddela att kostnaderna för Burlövs del av administration av vattenråd skall behandlas av tekniska nämnden och tas med i dess budget. C. 106 TKN 2009:47 Arbetsgruppen för Segeå-projektet har inkommit med kallelse till sammanträde , protokoll från arbetsgruppen samt från ledningsgruppen D. 292 TKN 2009:25 Kommunfullmäktige beslöt , 30 att ärendet skall återremitteras till berörda förvaltningar i syfte att ta fram underlag om hur mycket intäkter som finns idag och som förväntas framöver, årlig driftskostnad samt beräknat investeringsbehov i fastigheten de närmsta fem åren. Vidare skall det utredas vad som krävs för att skolorna och socialförvaltningen skall utnyttja Glimminge. E. 214 TKN 2008:167 Kommunfullmäktige beslöt att planering görs för byggnation av ny förskola med 6 avd inom Östra Dalslund i Åkarp till en beräknad kostnad av 25 mkr, att anslå 1 mkr för projektering av förskola att ställa till tekniska nämndens förfogande, samt att anslagsframställan för entreprenadkostnaden görs när projekteringen är färdigställd och kostnadsberäkning finns tillgänglig. F. 214 TKN 2007:397 Kommunfullmäktige beslöt , 27 att en trafikutredning skall genomföras för området mellan Arlöv och Åkarp, att medel för denna skall tas ur anslag för översiktlig planering verksamhet 20300, att planarbetet för Kronetorp 1:1 skall fortsätta i enlighet med planprogrammet för hotell, kongressanläggning, utställning och fritidsområde, samt att den strukturplan för utveckling av området mellan Kronetorpsvägen och Åkarp som tidigare framtagits av en tjänstemannagrupp, skall i tillämpliga delar inarbetas i den fördjupade översiktsplanen för Arlöv. G. 106 TKN 2009:126 Sydvatten har inkommit med preliminärt budgetunderlag för H. 210 TKN 2004:20010 Är Skåne tillgängligt 2010? En rapport över kommunernas arbete med enkelt åtgärdade hinder.

18 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 18 (19) - att lägga delgivningarna till handlingarna.

19 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 19 (19) 78 Detaljplan för ny förskola inom Östra Dalslund i Åkarp, del av Åkarp 4:97 m fl Föreligger antagandehandlingar i rubricerat ärende. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny förskola med fyra till sex avdelningar inom Östra Dalslund i Åkarp. - att anta detaljplan för förskola inom Östra Dalslund i Åkarp, del av Åkarp 4:97 m fl.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer