SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att skapa förutsättningar inom områdena för en hållbar utveckling och möjliggöra åretruntboende. Planarbetet syftar till att tillvarata områdets behov av/potential för bebyggelseutveckling och att när planarbetet är avslutat ansluta området till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet med planläggning och VA-utbyggnad leds av projektgruppen för prioriterade förändringsområden, PFO. Detaljplanen för Torsby 1:277 m fl, T1, skickades ut på samråd den 4 oktober 2007 och det fanns möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till den 5 november Ett öppet hus/mingel för utbyte av information om planförslaget hölls på kommuntorget den 24 oktober. Förutom tjänstemän från kommunen deltog då även Eva Nyberg-Björklund (plankonsult) från WSP. Totalt har 29 yttranden inkommit under samrådet. Synpunkterna redovisas i sammanfattning för respektive yttrande. Kontorets kommentarer redovisas därefter ämnesvis sist i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter i sammanfattning Aktuella frågor som tagits upp och synpunkter kring dessa som framförts i många yttranden rör framförallt tomtstorlekar, vägnätets utformning, huvudmannaskap för vägarna samt vilka kostnader som kan uppstå för enskilda fastighetsägare och hur dessa ska fördelas. Några boende önskar få möjlighet att stycka sina fastigheter medan andra framför att det är bra med stora tomter för att bevara området lantliga karaktär. Torsby vägsamfällighet har lämnat förslag på ytterligare ett antal avstyckningar för bostadsändamål få föreningens (allmän plats) mark. Synpunkter på placeringen/utformningen av bebyggelse vid Lindeborgs tidigare handelsträdgård samt planerna på förskola, vändplan och infartsparkering inom område T1. Många har också framfört synpunkter på den föreslagna nya vägen mellan Torsbyvägen och väg 274 och det finns boende som har synpunkter på lämpligheten av ytterligare bebyggelse inom strandskyddat område. 1

2 Styrelsen för samfälligheten samt några fastighetsägare önskar att huvudmannaskapet skall vara kommunalt för vägnätet. Samfällighetsföreningen vill samtidigt behålla ansvaret för grönområdena. Samfälligheten och några fastighetsägare menar att hela Torsby bör planläggas samtidigt för att underlätta genomförandet och garantera lika villkor för alla boende inom Torsby. Kommentarer i sammanfattning Inkomna synpunkter uttrycker ingen entydig vilja om möjlighet till tomstavstyckningar eller bevarande av nuvarande fastighetsstruktur. Enskilda har framfört både negativa och positiva synpunkter på förslagna nya tomter och samfälligheten förordar ytterligare avstyckningar. Frågan behöver studeras vidare i samråd med samfälligheten och berörda boende inför utställningen. Få synpunkter har framförts på planförslaget tre olika alternativ till reglering av byggrätten. Det alternativ som flest förespråkat är alternativ två som också förespråkas av Bygg- och miljökontoret. Vid planering av bebyggelse skall trafiksäkerhetsaspekter bedömas. Det regleras i plan- och bygglagens inledande kapitel. Föreslagen utformning av vägnätet med en uppdelning i lokalgator respektive uppsamlingsvägar är enligt kontoret motiverad med hänsyn till såväl barnfamiljer och äldre som områdets olika målpunkter. Tanken med uppsamlingsvägar är att de ska kunna förses med gångbana vilket förutsätter att ett tillräckligt brett vägområde avsätts i planen. Många har istället tolkat att uppsamlingsvägarna är avsedda som bredare vägar med mer trafik. Förslag om en fyrvägskorsning med rondell som kan koppla samman de två delområdena T1 och T2 har väckts. Det är samtidigt en mycket svår fråga med tanke på ansvarsfördelning och kostnader som behöver studeras vidare i samråd med samfällighetsföreningen och Vägverket. Kontoret delar uppfattningen att en föreslagna nya vägen mellan Torsbyvägen och väg 274 behöver omprövas och alternativa förslag prövas innan utställningen. Uppskattningen av de kostnader som enskilda fastighetsägare kan få till följd av detaljplanen kommer att redovisas tydligare i samband med utställningen. Generellt gäller dock att vägförbättringsåtgärder utförs och bekostas av fastighetsägarna i planområdet. I områden med enskilt huvudmannaskap sker detta genom bildande eller omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning för vägändamål. Åtgärdernas utförande och fördelningen av kostnaderna regleras vid en anläggningsförrättning som utförs av Lantmäteriet efter avslutat planarbete. Kontoret förordar vidare ett fortsatt enskilt huvudmannaskap för allmän plats i planen samt fortsatt planarbete i etapper. Planläggningen för delområde T3 respektive T4 beräknas påbörjas under 2008 respektive Uppdelningen i olika etappområden har sin grund i hur man genomför utbyggnaden av infrastrukturen och att man behöver ha hanterbara planområden vad gäller omfattning, innehåll och sakägarkrets. Denna indelning bedöms även vara lämplig med hänsyn till en sektionsindelning av vägsamfälligheten. 2

3 Yttranden på planförslaget har lämnats av: 1. Försvarsmakten Ann Rudberg o Olle Blomkvist, Torsby 1: Leif Dahlberg, Torsby 1: Olov Säll, Torsby 1: Anita o Gert Lund, Torsby 1: Maritta o Bert Robertsson, Torsby 1: Fastighetsägare på Torsby Solstig - 1:148, 1:149, 1:150, 1:333 & 1: Bygg- och Miljökontoret Marianne Thulin m fl, Torsby 1: Carina Robertsson, Torsby 1: Otto Fagerstedt, Torsby 1: Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Vattenfall Ingela o Martin Robertsson Björklund, Torsby 1: Gunhild Glingvall-Priftakis, Torsby 1: Pia Svensson-Plomén o Lennart Svensson, Torsby 1: Thomas Levander, Torsby 1: Lilian Klasson, Torsby 1: Pia Berggren m fl, Torsby 1:137, 1:139, 1:142, 1:143, 1:146, 1:147, 1:199, 1:137 & 1: Viveca o Bert Karlsson, Torsby 1:324 o 1:325, via ombud AB Stockholms Lokaltrafik Torsby Samfällighetsförening Ann Rudberg o Olle Blomkvist, Torsby 1:79, komplettering Vägverket Region Stockholm Hans Pettersson m fl, Hemmestatorp 11: Kulturenheten , , TeliaSonera Länsstyrelsen i Sthlms län Eila o Ulf Lundell, Torsby 1: Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunens planenhet. 3

4 Inlämnade synpunkter i sammanfattning Ann Rudberg och Olle Blomkvist, Torsby 1:79, skrivelse med namnlista (38 underskrifter), inlämnad den 6/8 före samrådets början. I skrivelsen som undertecknats av 38 personer förs följande synpunkter fram: att allmänningen vid Torsbyvägen inte delas för att bli en ny infartsväg. Om Torsbyvägen måste stängs av är det bättre att at Torsby Ekväg blir infartsväg - istället för att anlägga en helt ny och kostsam väg på en allmänning. Den nya vägen skulle ta bort cirka 1500 kvadratmeter av ängsmarken. att tomter inte styckas av på allmänningen vid Torsbyvägen då det finns andra möjliga ställen att stycka av om det blir nödvändigt. (se karta) att en förskola vid Kalvandövägen och Torsby Bågväg begränsas till max 50 barn, 10 anställda och 10 p-platser. 1. Försvarsmakten: Försvarsmakten har ingen erinran. 2 och 23. Ann Rudberg och Olle Blomkvist, Torsby 1:79: Ann Rudberg och Olle Blomkvist har totalt lämnat 4 (exkl. namnlistan) skrivelser samt mail. 14 oktober Fastighetsägarna anser att ambitionen att dra ner antalet utfarter mot väg 274 är bra. De tycker däremot inte att förslaget att dra en ny väg över ängen vid deras fastighet är bra utan föreslår i stället att Torsby Ekväg blir huvudinfart till denna del av Torsby. Samtidigt efterlyser de en lösning där Torsby Ekväg inte blir huvudinfart för delområdena T3 och T4 vid kommande detaljplanearbete för dessa områden. Ser fram emot en gång- och cykelväg mot Hemmesta. Menar att det inte behövs en bussvändslinga i korsningen mellan Torsby Källväg och väg 274. Det behövs i stället längre norrut. Anser vidare att de tre förslagna tomterna vid allmänningen nära deras fastighet inte är lämpliga eftersom marken där renar mycket dagvatten och att fastigheter i närheten har problem med ansamling av dagvatten. Menar vidare att ett mindre daghem kan tänkas i område T1 alternativt på kommunens egen fastighet Torsby 1:165 (inom T4). Anser vidare att det är viktigt att det framkommer att endast en- eller tvåfamiljshus är aktuella och att alternativ 2 för reglering av byggrätten är det bästa alternativet. Framför också att marklov för schaktning inte bör ges i någon större omfattning. Refererar även till synpunkter från den 7 augusti och Ann Rudbergs mail till Lena Hall. 21 oktober Ann Rudberg och Olle Blomkvist önskar ta del av planeringsunderlag och motiv till förslag bland annat avseende förskolan och bussvändplatsen inom T1. 4

5 Beräkning av antalet barn till den planerade förskolan och om det vara en kommunal eller privat förskola. Avser kommunen att förvärva marken? Och hur ser en säker gångväg ut till och från dagiset? Fastighetsägarna har också ett antal frågor beträffande fastighetsavgränsningar samt huvudmannaskap för bussvändslingan. När det gäller avstyckning av nya tomter föreslår fastighetsägarna avstyckning av nya tomter vid Torsby Bågväg samt mellan fastigheterna Torsby 1:95 och Torsby 1:88. De undrar också i vilka fall tomter under kvadratmeter kommer att få styckas och efterlyser förklaringar till hur byggrätt beräknas vid olika alternativa bostadslösningar. Har även frågor kring vändplaner och huvudmannaskap mm samt hur VA-ledningar ska dras. 4 november Ann Rudberg och Olle Blomkvist föreslår - istället för en ny väg tvärs över allmänningen - att Torsby Ekväg breddas och blir ny in- och utfart samt förses med separat gångväg kombinerat med att Torsby Åkerväg stängs av mot Värmdövägen eftersom där finns plats för vändplan. Ser gärna en hastighetsbegränsning till 40 km/tim genom Torsby och ett övergångsställe över Värmdövägen där förskolan föreslagits. Övergångsstället bör helst förses med trafikljus. Anser vidare att vid planeringen av områdena T3 och T4 är det angeläget att in- och utfarterna till Värmdövägen görs i ordning där så att den trafiken inte belastar Torsby Ekväg. Menar att samfällighetsföreningen bör stänga av Torsbyvägen för privatbilism strax norr om Torsbygården. Anser att bussvändslingan bör placeras vid Dragede så att alla boende i Torsby och Stadsvall får utbyte av ökad turtäthet utan att behöva ta bilen till bussen. Den nya cykelvägen bör undvika Hemmesta vägskäl och istället dras längs kanten av infartsparkeringen där bussen vänder idag, över ån och sedan dras över fastigheten Hemmestatorp 1:10. De tre tomter som föreslagits på allmänningen vid Torsbyvägen anser de inte vara lämpliga på grund av att området är vattensjukt. En tomt kan eventuellt styckas av längre bort mot Torsby Ekväg. Lämnar också förslag till nya tomtavstyckningar i bilaga. 5 november 2007 Motsätter sig att några nya tomter skall vara mindre än 1500 kvadratmeter. De vill också veta om det kommer att förekomma styckningar som bara är 95 procent av den angivna minsta arean. Om någon kommer att få stycka en tomt som är kvadrat meter så önskar även de den möjligheten. Motsätter sig att strandtomter styckas och att kommunen ger några strandskyddsdispenser och önskar att kommunen kompletterar samrådshandlingarna med vad de tre alternativen innebär i tillåten byggarea för hus där viss del utförs i ett plan och en annan del i två plan. Föreslår också att samma riskzon som vid Ljung, Ålstäket, dvs 15 meter från Värmdövägen till närmaste bostadshus, skall tillämpas och att kommunen gör en beräkning av underlaget för den föreslagna förskolan. I denna beräkning bör man även ta med att T3 och T4 inte kommer att detaljplaneläggas förrän Anser att ett modifierat förslag till ny in- och utfart, där Torsby Ekväg svänger av mot Torsby Åkerväg ger sämre sikt söderut längs Värmdövägen än dagens utfart. Önskar slutligen att kommunen blir huvudman för vägarna i Torsby 3. Leif Dahlberg, Torsby 1:61: Önskar att pumpstationen vid Torsby Ängsväg flyttas längre västerut så att den hamnar utanför parkeringen. 5

6 4. Olov Säll, Torsby 1:335: Olov Säll önskar att prickmarken, mark som ej får bebyggas minskas ned mot stranden och har synpunkter på byggrätten. 5. Anita och Gert Lund, Torsby 1:226: Anita och Gert Lund önskar att gräns för minsta tomtstorlek ändras till så att den aktuella tomten går att stycka av. 6. Maritta och Bert Robertsson, Torsby 1:149: Fastighetsägarna är positiva till att det äntligen kommer kommunalt vatten och avlopp till Torsby men invänder mot att föreslagen vändplan inkräktar på tomtmarken. De föreslår även att minsta tomtstorlek ändras till 1200 och att byggnadsarean ökas till 180 m². 7. Fastighetsägare på Torsby Solstig - 1:148, 1:149, 1:150, 1:333 & 1:334: Fastighetsägarna kritiserar vändplanen, lika pkt Bygg- och Miljökontoret Bygg- och Miljökontoret menar att byggrätten bör medges enligt alternativ 2. Påpekar också att det är viktigt att den föreslagna dagvattenhanteringen genomförs och. att åtgärder bör vidtas om bullerbelastningen på bostäder överstiger 55 db(a). 9. Marianne Thulin m fl, Torsby 1:121: Marianne Thulin m fl önskar dela fastigheten i två tomter båda med utfart mot Torsby Vinkelväg. 10. Carina Robertsson, Torsby 1:150: Fastighetsägaren anser att det är bra att gång- och cykelvägen ligger på västra sidan av väg 274. Minsta tomtstorlek bör sänkas och byggnadsarean ökas till m². Anser att det är positivt om bussen förlängs till ny vändslinga vid Torsby Källväg. Vändplanen vid Torsby 1:149 behövs ej, då det fungerat bra utan vändplan i alla år. Föreslår att kanalen muddras så att syrerikt vatten kommer in i Hemmesta Träsk. 11. Otto Fagerstedt, Torsby 1:235: Otto Fagerstedt önskar att fastigheten som gränsar till planområdet istället ska ingå i detaljplanen för Torsby T2. Fastigheten delar vattentäkt med fastigheten Torsby 1:262 som ligger med inom planförslaget. 12. Södra Roslagens Brandförsvarsförbund: Brandförsvaret förutsätter att brandsläckning enligt konventionellt system för brandvattenförsörjning kan ordnas inom området och att framkomlighet och bärighet för brandförsvarets fordon beaktas (beroende av lösning av bland annat brandvattenförsörjningen kan behov av så kallad växelkörning med brandförsvarets tankfordon krävas). Brandförsvaret förutsätter även att närheten till väg 274 som sekundär transportled för farligt gods även fortsättningsvis beaktas vid utformningen och placeringen av byggnader i rubricerade områden. 13. Vattenfall: Yrkar att det reserveras E-områden om cirka 10x10 meter för befintliga nätstationer och u- områden för befintliga ledningar inom planområdet. I genomförandebeskrivningen ska 6

7 följande information införas: Innan markarbeten skall kabelutsättning beställas från Vattenfall. Yrkar också att planmyndigheten verkar för att ett avtal finns upprättat och undertecknat mellan Vattenfall och exploatör innan detaljplanen antas. 14. Ingela och Martin Robertsson Björklund, Torsby 1:150: Ingela och Martin Robertsson Björklund har lämnat två skrivelser. De önskar att minsta tomtstorlek istället bör vara 1250 m² och tillåten att byggnadsarea ökas till ca 190 m². Vändplanen vid Torsby 1:149 behövs inte. Dessutom anser de att kommunen bör muddra Hemmesta kanal och ta bort den gamla avloppsledningen som ligger i kanalen så att till exempel småbåtar kan åka ut till Torsbyfjärden. 15. Gunhild Glingvall-Priftakis, Torsby 1:228: Gunhild Glingvall-Priftak önskar att minsta tomtstorlek för hennes fastighet/kvarter ska vara 1500 m² liksom i angränsande kvarter. 16. Pia Svensson-Plomén och Lennart Svensson, Torsby 1:263: Pia Svensson-Plomén och Lennart Svensson önskar byggrätt enligt alt 1 och att minsta tomtstorlek ska vara 1750 m². Anser att det är positivt om ny väg dras över ängen så att Torsby Ekväg avlastas från genomfartstrafik. 17. Thomas Levander, Torsby 1:326: Anser att det är positivt om busslinjen förlängs och att vändhållplatsen rimligen borde ligga ännu längre bort. Enhetlig minsta tomtstorlek om 1500 m² förordas. Tillstyrker byggrätt enligt alt 3 med tillägget att högsta höjd begränsas. Anser också att det vore önskvärt att hela Torsby fick en gemensam detaljplan (istället för 4). 18. Lilian Klasson, Torsby 1:333: Lilian Klasson önskar stycka tomten och minsta tomtstorlek bör därför vara 1300 m². Bryggan vid slutet Torsby Solstig bör ritas in på kartan och planbestämmelserna bör tillåta även mansardtak. 19. Pia Berggren m fl, Torsby 1:137, 1:139, 1:142, 1:143, 1:146, 1:147, 1:199, 1:137 & 1:379: Pia Berggren m fl anser att en förtätning inte är lämplig inom planområdet och föreslår att minsta tomtstorlek skall vara m 2. De vill heller inte att Lindeborgs före detta handelsträdgård exploateras med rad- eller kedjehus. De motsätter sig också att Torsby Solängsväg blir uppsamlingsgata eftersom gatan är en återvändsgränd och inte betjänar fler fastigheter än de som ligger längs gatan. Vidare vill man att gång- och cykelbanan förlängs åtminstone till Ängsvik i första hand. Med anledning av att kommunen avser att begära att strandskyddet upphävs inom vissa delar av planområdet påpekar de att det är direkt olämpligt att bygga vid vattnet med hänsyn till framtida klimatförändringar. 20. Viveca och Bert Karlsson, Torsby 1:324 o 1:325, via ombud: Viveca och Bert Karlsson önskar att samma regler för minsta tomtstorlek d.v.s m² ska gälla även för dessa fastigheter. 7

8 21. AB Stockholms Lokaltrafik: SL anser det positivt att kommunen föreslår att mark avsätts för bussvändslinga och infartsparkering, hänsyn måste tas till lågfrekvent buller från tung trafik. De påpekar också att det är viktigt med tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar till SL-trafiken. 22. Torsby Samfällighetsförening: Torsby Samfällighetsförening sammanfattar sina synpunkter enligt nedan: Genomförandet av detaljplanen skall ske i en detaljplan för hela området. Det finns annars stor risk att det kan uppstå icke överblickbara juridiska och ekonomiska konsekvenser för de boende om fyra detaljplaner beslutas för området. Om detta inte bedöms möjligt skall kommunen besluta att övriga områden skall genomföras inom en tidsperiod om högst två år och ge Tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett sådant förslag. Kraven från kommunen att ordna vatten och avlopp samt att hålla viss standard på enskilda vägar medför också förpliktelser för kommunen att ansvara för väghållningen. Styrelsen anser därför att kommunen skall ta över väghållningen. Det kan finnas fler allmänningar som är lämpliga för bostadsområden än vad som framgår av detaljplanen. Styrelsen föreslår ett samråd mellan styrelsen och planenheten för att granskas mer noggrant var och om eventuella tomter är möjliga att stycka av. Styrelsen lämnar förslag på avstyckningar. Som kompensation för marken för barnstugan skall Värmdö kommun utan betalning överlåta fastigheten 1:165 till Torsby Samfällighetsförening. Det är en stor brist att de ekonomiska konsekvenserna för samfälligheten inte är berörda i detaljplanen. Styrelsen saknar i detta avseende en fruktbar dialog med kommunens tjänstemän. Styrelsen yrkar på att kommunen genomför en ekonomisk konsekvensanalys för följderna av detaljplanens genomförande. Den nya vägen över ängen vid Torsby hållplats skall inte byggas. I stället skall en rondell mellan Torsby Åkerväg och Torsby Ekväg utföras. En ny vändplats för bussar vid Kalvandövägens slut skall inte byggas. Istället skall en vändplats sökas längre upp i området, förslagsvis vid Kulan. Kommunen ges rätten att bevilja bygglov innan nödvändiga förändringar av har genomförts. Avgörande för bygglov skall vara att vatten, avlopp och väg finns tillgängligt för fastigheten i fråga. Begränsningen i takutförande tas bort. 23. Ann Rudberg o Olle Blomkvist, Torsby 1:79, komplettering: Synpunkterna redovisas under punkt Vägverket Region Stockholm: Vägverket påpekar att de inte har några möjligheter eller planer på att göra några åtgärder utmed väg 274. Antalet direktutfarter mot vägen bör minskas i samband med planarbetet. De anser att det är positivt med bättre kollektivtrafik och möjlighet till infartsparkering. Bullerdämpande åtgärder för den nya bebyggelsen bör belysas. 25. Hans Pettersson m fl, Hemmestatorp 11:1: Hans Pettersson m fl vill få möjlighet att stycka av ett antal tomter och bygga villor på gårdens mark bland annat i den västra delen. De förordar också att gång- och cykelvägen dras på den östra sidan om väg

9 Dessutom önskar fastighetsägarna få möjlighet att bebygga sina fastigheter som ligger direkt öster om område T Kulturenheten: Hemmestatorps öppna landskap har lokalhistoriska värden och bebyggelsen där bör omfattas av utökad lovplikt gällande husens exteriör. 27. Telia-Sonera: Telia önskar sammantaget att så långt möjligt behålla de befintliga teleanläggningarna i deras nuvarande lägen för att i möjligaste mån undvika sådana olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt/ombyggnad av teleanläggningar. 28. Länsstyrelsen i Stockholms län: Enligt PBL ska kommunen vara huvudman för allmän plats om det inte finns särskilda skäl till annat, konsekvenserna bör tydligt framgå av planhandlingarna påpekar Länsstyrelsen. En begäran om upphävande av strandskyddet måste lämnas in till Länsstyrelsen och framgå av kungörelsen vid utställningen. Kommunen bör beskriva riskhänsynen vid ny bebyggelse intill väg 274 samt bullerdämpande åtgärder. 29. Eila o Ulf Lundell, Torsby 1:349: Fastighetsägarna önskar att fastigheten ska gå att stycka även om de nya tomterna blir något mindre än 2000 m². s kommentarer Avstyckningar från allmän mark och tomtstorlekar Det finns ingen entydig vilja hos de boende om möjlighet till tomstavstyckningar eller bevarande av nuvarande fastighetsindelning. Önskemålen om avstyckningar varierar och ett antal fastighetsägare har uttryckt önskemål om styckning som då kommer att ligga under de föreslagna 1500 resp 2000 kvm som anges i förslaget. Kontoret tar med dessa synpunkter i det fortsatta planarbetet men bedömer som helhet att föreslagna tomtstorlekar behålls. Särskild hänsyn bör också tas för strandfastigheter. Att föreslagna tomtstorlekar skiljer mellan T1 och T2 beror att den befintliga fastighetsindelningen ser annorlunda ut i områden och att tomtstorleken därför får olika konsekvenser. Samfällighetsföreningens önskemål om avstyckningar behöver studeras vidare tillsammans med samfälligheten och berörda boende inför utställning. Framförda synpunkter och önskemål om styckning framgår av bifogad karta längst bak i samrådsredogörelsen. Byggrätter och utformningsbestämmelser Ganska få synpunkter avseende byggrätten har lämnats under samrådet. Kontoret anser att byggrätten bör formuleras enligt alternativ 2. Alternativet möjliggör en varierad bebyggelse samtidigt som Torsbys karaktär i huvudsak bevaras. Dem med mindre tomter garanteras också en byggrätt motsvarande en normal enfamiljsvilla. Bestämmelsen är dessutom formulerad så att enbart begreppet byggnadsarea används - vilket underlättar förståelsen och förenklar bygglovgivning. Bygg- och miljökontoret har i sitt remissvar också förordat att byggrätten bör 9

10 medges enligt alternativ 2. Ett förtydligande om att med ett tvåplanshus avses hus som till någon del är uppförda i två plan kommer att föras in i planbeskrivningen. Byggrättem för några större fastigheter kommer att studeras vidare. Kontoret anser att föreslagna bestämmelser om takutformning kan utgå. Huvudmannaskap Länsstyrelsen uppmärksammar huvudregeln i plan- och bygglagen att kommunen skall vara huvudman för det allmänna vägnätet. Styrelsen för samfällighetsföreningen anser att kommunen skall ta över huvudmannaskapet för vägnätet och att föreningen skall behålla naturområdena. I övrigt har fem boende önskat att kommunen skall ta över huvudmannaskapet. Kontoret vill påpeka att det inte är möjligt med så kallat delat huvudmannaskap (d.v.s. att kommunen är huvudman för vägnätet medan en enskild förening är huvudman för naturområdena) inom ett detaljplaneområde. Värmdö kommun anser att det är väl motiverat med enskilt huvudmannaskap även i fortsättningen med hänvisning till den långa traditionen i kommunen med denna förvaltning samt med hänvisning till rättvisa mellan kommunens invånare och fritidsboende och att ett enskilt huvudmannaskap ger större möjlighet till lokal påverkan. Däremot kan konsekvenser och aspekter behöva belysas tydligare. Vägnät Vid planering av bebyggelse skall även trafiksäkerhetsaspekter ingå vilket regleras i plan- och bygglagens (PBL) inledande kapitel. Uppsamlingsvägar Kontoret anser att det är motiverat att förse delar av Torsby med gångbana. En förskola liksom den befintliga kiosken är exempel på målpunkter inom området som många, barn och äldre, kommer att vilja kunna ta sig till gående och det är därför angeläget att se i planen ges förutsättningar så att Torsby Källväg (område T1) kan förses med en gångbana om inte förr när förskolan byggs. Uppsamlingsvägen bedöms i huvudsak rymmas inom nuvarande vägområde utan behov att lösa in mark. Torsby Älgstig, Torsby Pilväg och Torsby Ringväg har förbindelse med Torsby Sjöväg som i sin tur ansluter till väg 274 och till T2-området med målpunkter som bad- och båtplatser dit man av samma skäl som tidigare bör kunna ta sig trafiksäkert. Det är endast delen från Torsby Pilväg mot sydväst som föreslås kunna förses med gångbana och detta bedöms också kunna ske i huvudsak inom nuvarande vägområde. Avstängning av Torsbyvägen och etablering av ny väg mot väg 274. Vägverket har framfört önskemål om att minska antalet utfarter mot väg 274. Torsbyvägens anslutning till väg 274 har skymd sikt och vilket motiverar att den kan stängas av för utfart. Samtidigt vore det önskvärt med en väg som kan koppla samman de två delområdena och samla dessa i en fyrvägskorsning med rondell. Det är dock både kostsamt och besvärligt ur genomförandesynpunkt. Utformning av utfart vid Torsby Ekväg och föreslagen ny väg över ängen/allmänningen behöver omstuderas utifrån inkomna synpunkter i samråd med samfällighetsföreningen och Vägverket. 10

11 Kontoret anser inte att det är lämpligt att ta med de obebyggda fastigheterna Hemmestatorp 1:1 1:5 i detaljplanen och därmed inte heller att det är lämpligt med en ny angöringsväg för dessa via Torsby Ringväg. Vändplaner De synpunkter som inkommit avseende vändplaner och deras utformning kommer att studeras vidare i planarbetet. Bussvändslinga och infartsparkeringar anser att det är positivt för Torsby om en bussvändslinga och infartsparkeringar kan ordnas centralt i området. Detta ger möjlighet för ett ökat kollektivt resande vilket även SL har påpekat i sitt yttrande. Bussvändslingans och parkeringarnas utformning behöver dock studeras vidare inför utställningen. Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 274 Åtgärder som trafikljus, hastighetsdämpning och övergångsställen regleras inte i en detaljplan utan beslutas i andra sammanhang av den som ansvarar för vägen. Det är också enligt kontorets uppfattning nästintill omöjligt - pga befintliga förhållanden och områdets topografi - att hitta alternativa utfartsvägar för fastigheterna utmed väg 274, vilket framförts som önskvärt av Vägverket. Kontoret menar att man borde istället borde undersöka om det går att åstadkomma hastighetsdämpande och trafiksäkerhetsåtgärder utmed den aktuella vägsträckan av 274:an. Denna uppfattning delas dock inte av Vägverket som månar om flödet på vägen. Förutsättningar för detta bör dock belysas ytterligare även om planen i sig inte kan reglera denna typ av åtgärder. Etablering av förskola anser att förskolan bör placeras centralt i området dit många kan gå eller cykla från bostaden. Det innebär en god service för de boende i Torsby och småbarnsföräldrar set ofta närheten som en kvalitet. Det centrala läget och närheten till kollektivtrafiken kan även medverka till ett ökat kollektivresande. Den föreslagna tomtstorleken anser planenheten lämplig. Antalet barn eller vem som ska driva verksamheten regleras inte i detaljplanen men de synpunkter som framförts gör kontoret kommer att se över utformning och utnyttjandegrad inför utställningen. Placeringen av förskolan ska regleras med hänsyn tagen till risksituationen enligt synpunkterna från länsstyrelsen. Då Vattenfall att man har för avsikt att gräva ner sin luftledning i området bör denna inte heller utgöra något hinder för förskolan. Lekplats, gångstigar mm inom naturområden Planförslaget är utformat så att de allmänna grönområdena betecknas natur med en illustrationstext som visar var t ex en lekplats skall kunna finnas. Inom begreppet lekplats kan även en mindre fotbollsplan rymmas. Inom naturområdet ska även gångstigar kunna anläggas. Drift och utformning av dessa anläggningar får bestämmas inom samfällighetsföreningen. Brandvattenförsörjning De planerade ledningarna för vatten kommer inte att ha kapacitet för att klara områdets brandvattenförsörjning utan detta får ske med tankbil. Lämpliga ställen för hämtning av vatten behöver studeras inför utställningen. 11

12 Teknisk försörjning och ledningar Placering av elnätstationer, pumpstationer och ledningsdragningar behöver lösas gemensamt i samråd med Telia, Vägverket och kommunen. Kommunen kommer att sammankalla till ett möte där detta diskuteras Diken Dikenas placering får diskuteras inom samfälligheten. VA och möjligheter till samförläggning När detaljplanen är färdig kommer kommunalt vatten och avlopp att byggas ut inom Torsby. En generell förbättring av den befintliga vägbanan, samt eventuella breddningsarbeten kan samordnas med kommunens VA-utbyggnad som Torsby Samfällighetsförening så önskar. Kommunen kommer även att kontakt andra ledningshavare (el, tele och dylika) för att erbjuda möjlighet till samförläggning. Med vilken teknik VA ska utföras regleras inte i detaljplan. Synpunkter som framförts om detta lämnas dock vidare till ansvariga tjänstemän. Kostnadsfördelning Planens genomförandebeskrivning ger en vägledning om vilka kostnader för den enskilde fastighetsägaren som kan tänkas uppstå i samband med genomförandet av planen. Vägförbättringsåtgärder i områden med enskilt huvudmannaskap utförs och bekostas som tidigare nämnts av de enskilda fastighetsägarna inom området, genom bildande av ny eller omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning för vägändamål. Åtgärdernas utförande och fördelningen av kostnaderna regleras vid en anläggningsförrättning som utförs av Lantmäteriet. Varje fastighet tilldelas då ett andelstal som motsvarar den nytta fastigheten har av anläggningen och de fördelar den får av detaljplanen. En avstyckningsbar fastighet kan till exempel anses ha större nytta av planen än den som inte är delbar. Andelstalen kan därför variera mellan olika fastigheter och ligger till grund för hur stor del av kostnaden som respektive fastighetsägare ska bära. Kostnaderna för utförandet utgör vanligtvis engångskostnader och ska inte förväxlas med kostnaderna för drift och underhåll, vilka fördelas efter särskilda andelstal. Förrättningen genomförs på initiativ av Lantmäteriet eller efter ansökan. Enskilda fastighetsägare, samfällighetsföreningen, kommunen och länsstyrelsen har rätt att ansöka om förrättning. I samband med utställningen kommer dessa ekonomiska konsekvenser att belysas utförligare. Etappindelning Kontoret förordar fortsatt planarbete i etapper. Planläggningen för delområde T3 resp T4, beräknas påbörjas under 2008 respektive Uppdelningen i olika etappområden har sin grund i hur man genomför utbyggnaden av infrastrukturen och att man behöver ha hanterbara planområden vad gäller omfattning, innehåll och sakägarkrets. Denna indelning bedöms även vara lämplig med hänsyn till en sektionsindelning av vägsamfälligheten. Bebyggelse vid före detta Lindeborgs handelsträdgård Området vid före detta Lindeborgs är redan ianspråktaget för bebyggelse vars användning genererat relativt mycket trafikrörelser. Området ligger avskilt från övriga Torsby och bör därför kunna exploateras med en tätare bebyggelse utan att karaktären för övriga Torsby 12

13 påverkas. Utformningen av bebyggelsen behöver dock studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Utökad lovplikt vid Hemmestatorp I detaljplanen införs utökad lovplikt i enlighet med kulturförvaltningens förslag. Muddring av Hemmesta träsk och Hemmesta kanal mm Den ledning som ligger i Hemmesta kanal är en utloppsledning från avloppsreningsverket och kommer att vara nödbrädd från blivande pumpstation öra avloppsverket läggs ner. Denna ledning behöver ligga med självfall från reningsverket. Muddring av kanalen regleras inte i detaljplan. Det regleras i stället i vattendom. Miljöförvaltningen svarar gärna på frågor beträffande en sådan ansökan. VA-avdelningen har inte för avsikt att söka vattendom för muddring och har heller inga planer på att flytta avloppsledningen. Prickmark vid Torsby 1:335 Fastigheten har ingen prickmark utan istället mark betecknad med kors, där uppförande av mindre uthus är tillåtet. Det är också fullt möjligt att inom detta område vidta åtgärder som gör det möjligt att röra sig på tomten även för rörelsehindrade. Strandskyddet Kommunen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs inom delar av planen i samband med att planen ställs ut. Motiven till detta kommer också att redovisas och förtydligas. Fortsatt dialog har för avsikt att fortsätta dialogen med såväl föreningen som boende och övriga intressenter i det fortsatta planarbetet. Formerna för detta är dock ännu inte fastlagda men det behöver inte ske genom stora informationsmöten. Ibland kan det finnas fördelar att diskutera frågor i en mindre grupp med dem som närmast berörs. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Ewa Andrén Holst Planarkitekt Lena Hall exploateringsingenjör 13

14 14

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067

Samrådsredogörelse. TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län. Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Samhällsbyggnadsförvaltningen Amanda Hammer, planenheten Antagandehandling juli, 2015 Dnr 2015 KSM 0067 Detaljplan för TYRESÖ 1:505 Tyresö Strand, Tyresö kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse Karta

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden

Inkomna synpunkter. Dnr KS/2015:180. Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden Dnr KS/2015:180 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2016-06-17 2016-07-15. Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under plansamrådet med s kommentarer. Inför granskningsskedet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2011 Sophia Norrman Winter Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 &5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. 1 (6) Dnr PLAN.2015.8 Samrådsredogörelse Detaljplan för Norrbobyn 16:1, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Handlingar Planhandlingarna har varit utställda på samråd under tiden 12 maj - 10 juni 2016.

Läs mer

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN 2, att genomföra ett samråd i enlighet med 5 kap. 11 i Plan- och bygglagen. Samrådsredogörelse 2016-04-08 P 2015-2 Byggnadsnämnden SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ GETEN 2 M.FL., FALKÖPING HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2016, BN

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget.

VA-avdelningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. Marksektionen tillstryker detaljplaneförslaget. 1 (4) Dnr PLAN.2013.13 Samrådsredogörelse Detaljplan för Skyttegillet 3:10 m fl., Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Planhandlingar har varit utställda för samråd under tiden 25 mars-15 april. Underrättelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013 2014-03-10 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera, etapp 1, i Länna församling enligt ÄPBL och Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera,

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012 Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad 27 mars 2012 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänt för

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län

Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för delar av. Tanums kommun, Västra Götalands Län ANTAGANDEHANDLING 2009-05-05 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för delar av Ulmekärr, Gissleröd och Kuseröd Tanums kommun, Västra Götalands Län Upprättad av VästArkitekter AB REVIDERAD ENLIGT LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE En utredning om uttag av gatukostnader

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för del av Torreby 3:154, Slottet Munkedals kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för del av Torreby 3:154, Slottet Munkedals kommun, Västra Götalands län Detaljplan för del av Torreby 3:154, Slottet Munkedals kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Följande moment ingår i planarbetet fram till lagakraftvunnen

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras.

Inkomna yttranden Under samrådet inkom tre skriftliga yttranden. Yttranden redovisas sammanfattade eller i sin helhet och kommenteras. 2013-10-03 DETALJPLAN FÖR KORPILOMBOLO 8:22, Samrådsredogörelse Hur samrådet har bedrivits Förslag till detaljplan har varit på samråd 2013-09-11 t.o.m. 2013-10-03. Detaljplaneförslaget handläggs med normalt

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer