SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att skapa förutsättningar inom områdena för en hållbar utveckling och möjliggöra åretruntboende. Planarbetet syftar till att tillvarata områdets behov av/potential för bebyggelseutveckling och att när planarbetet är avslutat ansluta området till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet med planläggning och VA-utbyggnad leds av projektgruppen för prioriterade förändringsområden, PFO. Detaljplanen för Torsby 1:277 m fl, T1, skickades ut på samråd den 4 oktober 2007 och det fanns möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till den 5 november Ett öppet hus/mingel för utbyte av information om planförslaget hölls på kommuntorget den 24 oktober. Förutom tjänstemän från kommunen deltog då även Eva Nyberg-Björklund (plankonsult) från WSP. Totalt har 29 yttranden inkommit under samrådet. Synpunkterna redovisas i sammanfattning för respektive yttrande. Kontorets kommentarer redovisas därefter ämnesvis sist i samrådsredogörelsen. Inkomna synpunkter i sammanfattning Aktuella frågor som tagits upp och synpunkter kring dessa som framförts i många yttranden rör framförallt tomtstorlekar, vägnätets utformning, huvudmannaskap för vägarna samt vilka kostnader som kan uppstå för enskilda fastighetsägare och hur dessa ska fördelas. Några boende önskar få möjlighet att stycka sina fastigheter medan andra framför att det är bra med stora tomter för att bevara området lantliga karaktär. Torsby vägsamfällighet har lämnat förslag på ytterligare ett antal avstyckningar för bostadsändamål få föreningens (allmän plats) mark. Synpunkter på placeringen/utformningen av bebyggelse vid Lindeborgs tidigare handelsträdgård samt planerna på förskola, vändplan och infartsparkering inom område T1. Många har också framfört synpunkter på den föreslagna nya vägen mellan Torsbyvägen och väg 274 och det finns boende som har synpunkter på lämpligheten av ytterligare bebyggelse inom strandskyddat område. 1

2 Styrelsen för samfälligheten samt några fastighetsägare önskar att huvudmannaskapet skall vara kommunalt för vägnätet. Samfällighetsföreningen vill samtidigt behålla ansvaret för grönområdena. Samfälligheten och några fastighetsägare menar att hela Torsby bör planläggas samtidigt för att underlätta genomförandet och garantera lika villkor för alla boende inom Torsby. Kommentarer i sammanfattning Inkomna synpunkter uttrycker ingen entydig vilja om möjlighet till tomstavstyckningar eller bevarande av nuvarande fastighetsstruktur. Enskilda har framfört både negativa och positiva synpunkter på förslagna nya tomter och samfälligheten förordar ytterligare avstyckningar. Frågan behöver studeras vidare i samråd med samfälligheten och berörda boende inför utställningen. Få synpunkter har framförts på planförslaget tre olika alternativ till reglering av byggrätten. Det alternativ som flest förespråkat är alternativ två som också förespråkas av Bygg- och miljökontoret. Vid planering av bebyggelse skall trafiksäkerhetsaspekter bedömas. Det regleras i plan- och bygglagens inledande kapitel. Föreslagen utformning av vägnätet med en uppdelning i lokalgator respektive uppsamlingsvägar är enligt kontoret motiverad med hänsyn till såväl barnfamiljer och äldre som områdets olika målpunkter. Tanken med uppsamlingsvägar är att de ska kunna förses med gångbana vilket förutsätter att ett tillräckligt brett vägområde avsätts i planen. Många har istället tolkat att uppsamlingsvägarna är avsedda som bredare vägar med mer trafik. Förslag om en fyrvägskorsning med rondell som kan koppla samman de två delområdena T1 och T2 har väckts. Det är samtidigt en mycket svår fråga med tanke på ansvarsfördelning och kostnader som behöver studeras vidare i samråd med samfällighetsföreningen och Vägverket. Kontoret delar uppfattningen att en föreslagna nya vägen mellan Torsbyvägen och väg 274 behöver omprövas och alternativa förslag prövas innan utställningen. Uppskattningen av de kostnader som enskilda fastighetsägare kan få till följd av detaljplanen kommer att redovisas tydligare i samband med utställningen. Generellt gäller dock att vägförbättringsåtgärder utförs och bekostas av fastighetsägarna i planområdet. I områden med enskilt huvudmannaskap sker detta genom bildande eller omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning för vägändamål. Åtgärdernas utförande och fördelningen av kostnaderna regleras vid en anläggningsförrättning som utförs av Lantmäteriet efter avslutat planarbete. Kontoret förordar vidare ett fortsatt enskilt huvudmannaskap för allmän plats i planen samt fortsatt planarbete i etapper. Planläggningen för delområde T3 respektive T4 beräknas påbörjas under 2008 respektive Uppdelningen i olika etappområden har sin grund i hur man genomför utbyggnaden av infrastrukturen och att man behöver ha hanterbara planområden vad gäller omfattning, innehåll och sakägarkrets. Denna indelning bedöms även vara lämplig med hänsyn till en sektionsindelning av vägsamfälligheten. 2

3 Yttranden på planförslaget har lämnats av: 1. Försvarsmakten Ann Rudberg o Olle Blomkvist, Torsby 1: Leif Dahlberg, Torsby 1: Olov Säll, Torsby 1: Anita o Gert Lund, Torsby 1: Maritta o Bert Robertsson, Torsby 1: Fastighetsägare på Torsby Solstig - 1:148, 1:149, 1:150, 1:333 & 1: Bygg- och Miljökontoret Marianne Thulin m fl, Torsby 1: Carina Robertsson, Torsby 1: Otto Fagerstedt, Torsby 1: Södra Roslagens Brandförsvarsförbund Vattenfall Ingela o Martin Robertsson Björklund, Torsby 1: Gunhild Glingvall-Priftakis, Torsby 1: Pia Svensson-Plomén o Lennart Svensson, Torsby 1: Thomas Levander, Torsby 1: Lilian Klasson, Torsby 1: Pia Berggren m fl, Torsby 1:137, 1:139, 1:142, 1:143, 1:146, 1:147, 1:199, 1:137 & 1: Viveca o Bert Karlsson, Torsby 1:324 o 1:325, via ombud AB Stockholms Lokaltrafik Torsby Samfällighetsförening Ann Rudberg o Olle Blomkvist, Torsby 1:79, komplettering Vägverket Region Stockholm Hans Pettersson m fl, Hemmestatorp 11: Kulturenheten , , TeliaSonera Länsstyrelsen i Sthlms län Eila o Ulf Lundell, Torsby 1: Yttrandena i sin helhet finns tillgängliga på kommunens planenhet. 3

4 Inlämnade synpunkter i sammanfattning Ann Rudberg och Olle Blomkvist, Torsby 1:79, skrivelse med namnlista (38 underskrifter), inlämnad den 6/8 före samrådets början. I skrivelsen som undertecknats av 38 personer förs följande synpunkter fram: att allmänningen vid Torsbyvägen inte delas för att bli en ny infartsväg. Om Torsbyvägen måste stängs av är det bättre att at Torsby Ekväg blir infartsväg - istället för att anlägga en helt ny och kostsam väg på en allmänning. Den nya vägen skulle ta bort cirka 1500 kvadratmeter av ängsmarken. att tomter inte styckas av på allmänningen vid Torsbyvägen då det finns andra möjliga ställen att stycka av om det blir nödvändigt. (se karta) att en förskola vid Kalvandövägen och Torsby Bågväg begränsas till max 50 barn, 10 anställda och 10 p-platser. 1. Försvarsmakten: Försvarsmakten har ingen erinran. 2 och 23. Ann Rudberg och Olle Blomkvist, Torsby 1:79: Ann Rudberg och Olle Blomkvist har totalt lämnat 4 (exkl. namnlistan) skrivelser samt mail. 14 oktober Fastighetsägarna anser att ambitionen att dra ner antalet utfarter mot väg 274 är bra. De tycker däremot inte att förslaget att dra en ny väg över ängen vid deras fastighet är bra utan föreslår i stället att Torsby Ekväg blir huvudinfart till denna del av Torsby. Samtidigt efterlyser de en lösning där Torsby Ekväg inte blir huvudinfart för delområdena T3 och T4 vid kommande detaljplanearbete för dessa områden. Ser fram emot en gång- och cykelväg mot Hemmesta. Menar att det inte behövs en bussvändslinga i korsningen mellan Torsby Källväg och väg 274. Det behövs i stället längre norrut. Anser vidare att de tre förslagna tomterna vid allmänningen nära deras fastighet inte är lämpliga eftersom marken där renar mycket dagvatten och att fastigheter i närheten har problem med ansamling av dagvatten. Menar vidare att ett mindre daghem kan tänkas i område T1 alternativt på kommunens egen fastighet Torsby 1:165 (inom T4). Anser vidare att det är viktigt att det framkommer att endast en- eller tvåfamiljshus är aktuella och att alternativ 2 för reglering av byggrätten är det bästa alternativet. Framför också att marklov för schaktning inte bör ges i någon större omfattning. Refererar även till synpunkter från den 7 augusti och Ann Rudbergs mail till Lena Hall. 21 oktober Ann Rudberg och Olle Blomkvist önskar ta del av planeringsunderlag och motiv till förslag bland annat avseende förskolan och bussvändplatsen inom T1. 4

5 Beräkning av antalet barn till den planerade förskolan och om det vara en kommunal eller privat förskola. Avser kommunen att förvärva marken? Och hur ser en säker gångväg ut till och från dagiset? Fastighetsägarna har också ett antal frågor beträffande fastighetsavgränsningar samt huvudmannaskap för bussvändslingan. När det gäller avstyckning av nya tomter föreslår fastighetsägarna avstyckning av nya tomter vid Torsby Bågväg samt mellan fastigheterna Torsby 1:95 och Torsby 1:88. De undrar också i vilka fall tomter under kvadratmeter kommer att få styckas och efterlyser förklaringar till hur byggrätt beräknas vid olika alternativa bostadslösningar. Har även frågor kring vändplaner och huvudmannaskap mm samt hur VA-ledningar ska dras. 4 november Ann Rudberg och Olle Blomkvist föreslår - istället för en ny väg tvärs över allmänningen - att Torsby Ekväg breddas och blir ny in- och utfart samt förses med separat gångväg kombinerat med att Torsby Åkerväg stängs av mot Värmdövägen eftersom där finns plats för vändplan. Ser gärna en hastighetsbegränsning till 40 km/tim genom Torsby och ett övergångsställe över Värmdövägen där förskolan föreslagits. Övergångsstället bör helst förses med trafikljus. Anser vidare att vid planeringen av områdena T3 och T4 är det angeläget att in- och utfarterna till Värmdövägen görs i ordning där så att den trafiken inte belastar Torsby Ekväg. Menar att samfällighetsföreningen bör stänga av Torsbyvägen för privatbilism strax norr om Torsbygården. Anser att bussvändslingan bör placeras vid Dragede så att alla boende i Torsby och Stadsvall får utbyte av ökad turtäthet utan att behöva ta bilen till bussen. Den nya cykelvägen bör undvika Hemmesta vägskäl och istället dras längs kanten av infartsparkeringen där bussen vänder idag, över ån och sedan dras över fastigheten Hemmestatorp 1:10. De tre tomter som föreslagits på allmänningen vid Torsbyvägen anser de inte vara lämpliga på grund av att området är vattensjukt. En tomt kan eventuellt styckas av längre bort mot Torsby Ekväg. Lämnar också förslag till nya tomtavstyckningar i bilaga. 5 november 2007 Motsätter sig att några nya tomter skall vara mindre än 1500 kvadratmeter. De vill också veta om det kommer att förekomma styckningar som bara är 95 procent av den angivna minsta arean. Om någon kommer att få stycka en tomt som är kvadrat meter så önskar även de den möjligheten. Motsätter sig att strandtomter styckas och att kommunen ger några strandskyddsdispenser och önskar att kommunen kompletterar samrådshandlingarna med vad de tre alternativen innebär i tillåten byggarea för hus där viss del utförs i ett plan och en annan del i två plan. Föreslår också att samma riskzon som vid Ljung, Ålstäket, dvs 15 meter från Värmdövägen till närmaste bostadshus, skall tillämpas och att kommunen gör en beräkning av underlaget för den föreslagna förskolan. I denna beräkning bör man även ta med att T3 och T4 inte kommer att detaljplaneläggas förrän Anser att ett modifierat förslag till ny in- och utfart, där Torsby Ekväg svänger av mot Torsby Åkerväg ger sämre sikt söderut längs Värmdövägen än dagens utfart. Önskar slutligen att kommunen blir huvudman för vägarna i Torsby 3. Leif Dahlberg, Torsby 1:61: Önskar att pumpstationen vid Torsby Ängsväg flyttas längre västerut så att den hamnar utanför parkeringen. 5

6 4. Olov Säll, Torsby 1:335: Olov Säll önskar att prickmarken, mark som ej får bebyggas minskas ned mot stranden och har synpunkter på byggrätten. 5. Anita och Gert Lund, Torsby 1:226: Anita och Gert Lund önskar att gräns för minsta tomtstorlek ändras till så att den aktuella tomten går att stycka av. 6. Maritta och Bert Robertsson, Torsby 1:149: Fastighetsägarna är positiva till att det äntligen kommer kommunalt vatten och avlopp till Torsby men invänder mot att föreslagen vändplan inkräktar på tomtmarken. De föreslår även att minsta tomtstorlek ändras till 1200 och att byggnadsarean ökas till 180 m². 7. Fastighetsägare på Torsby Solstig - 1:148, 1:149, 1:150, 1:333 & 1:334: Fastighetsägarna kritiserar vändplanen, lika pkt Bygg- och Miljökontoret Bygg- och Miljökontoret menar att byggrätten bör medges enligt alternativ 2. Påpekar också att det är viktigt att den föreslagna dagvattenhanteringen genomförs och. att åtgärder bör vidtas om bullerbelastningen på bostäder överstiger 55 db(a). 9. Marianne Thulin m fl, Torsby 1:121: Marianne Thulin m fl önskar dela fastigheten i två tomter båda med utfart mot Torsby Vinkelväg. 10. Carina Robertsson, Torsby 1:150: Fastighetsägaren anser att det är bra att gång- och cykelvägen ligger på västra sidan av väg 274. Minsta tomtstorlek bör sänkas och byggnadsarean ökas till m². Anser att det är positivt om bussen förlängs till ny vändslinga vid Torsby Källväg. Vändplanen vid Torsby 1:149 behövs ej, då det fungerat bra utan vändplan i alla år. Föreslår att kanalen muddras så att syrerikt vatten kommer in i Hemmesta Träsk. 11. Otto Fagerstedt, Torsby 1:235: Otto Fagerstedt önskar att fastigheten som gränsar till planområdet istället ska ingå i detaljplanen för Torsby T2. Fastigheten delar vattentäkt med fastigheten Torsby 1:262 som ligger med inom planförslaget. 12. Södra Roslagens Brandförsvarsförbund: Brandförsvaret förutsätter att brandsläckning enligt konventionellt system för brandvattenförsörjning kan ordnas inom området och att framkomlighet och bärighet för brandförsvarets fordon beaktas (beroende av lösning av bland annat brandvattenförsörjningen kan behov av så kallad växelkörning med brandförsvarets tankfordon krävas). Brandförsvaret förutsätter även att närheten till väg 274 som sekundär transportled för farligt gods även fortsättningsvis beaktas vid utformningen och placeringen av byggnader i rubricerade områden. 13. Vattenfall: Yrkar att det reserveras E-områden om cirka 10x10 meter för befintliga nätstationer och u- områden för befintliga ledningar inom planområdet. I genomförandebeskrivningen ska 6

7 följande information införas: Innan markarbeten skall kabelutsättning beställas från Vattenfall. Yrkar också att planmyndigheten verkar för att ett avtal finns upprättat och undertecknat mellan Vattenfall och exploatör innan detaljplanen antas. 14. Ingela och Martin Robertsson Björklund, Torsby 1:150: Ingela och Martin Robertsson Björklund har lämnat två skrivelser. De önskar att minsta tomtstorlek istället bör vara 1250 m² och tillåten att byggnadsarea ökas till ca 190 m². Vändplanen vid Torsby 1:149 behövs inte. Dessutom anser de att kommunen bör muddra Hemmesta kanal och ta bort den gamla avloppsledningen som ligger i kanalen så att till exempel småbåtar kan åka ut till Torsbyfjärden. 15. Gunhild Glingvall-Priftakis, Torsby 1:228: Gunhild Glingvall-Priftak önskar att minsta tomtstorlek för hennes fastighet/kvarter ska vara 1500 m² liksom i angränsande kvarter. 16. Pia Svensson-Plomén och Lennart Svensson, Torsby 1:263: Pia Svensson-Plomén och Lennart Svensson önskar byggrätt enligt alt 1 och att minsta tomtstorlek ska vara 1750 m². Anser att det är positivt om ny väg dras över ängen så att Torsby Ekväg avlastas från genomfartstrafik. 17. Thomas Levander, Torsby 1:326: Anser att det är positivt om busslinjen förlängs och att vändhållplatsen rimligen borde ligga ännu längre bort. Enhetlig minsta tomtstorlek om 1500 m² förordas. Tillstyrker byggrätt enligt alt 3 med tillägget att högsta höjd begränsas. Anser också att det vore önskvärt att hela Torsby fick en gemensam detaljplan (istället för 4). 18. Lilian Klasson, Torsby 1:333: Lilian Klasson önskar stycka tomten och minsta tomtstorlek bör därför vara 1300 m². Bryggan vid slutet Torsby Solstig bör ritas in på kartan och planbestämmelserna bör tillåta även mansardtak. 19. Pia Berggren m fl, Torsby 1:137, 1:139, 1:142, 1:143, 1:146, 1:147, 1:199, 1:137 & 1:379: Pia Berggren m fl anser att en förtätning inte är lämplig inom planområdet och föreslår att minsta tomtstorlek skall vara m 2. De vill heller inte att Lindeborgs före detta handelsträdgård exploateras med rad- eller kedjehus. De motsätter sig också att Torsby Solängsväg blir uppsamlingsgata eftersom gatan är en återvändsgränd och inte betjänar fler fastigheter än de som ligger längs gatan. Vidare vill man att gång- och cykelbanan förlängs åtminstone till Ängsvik i första hand. Med anledning av att kommunen avser att begära att strandskyddet upphävs inom vissa delar av planområdet påpekar de att det är direkt olämpligt att bygga vid vattnet med hänsyn till framtida klimatförändringar. 20. Viveca och Bert Karlsson, Torsby 1:324 o 1:325, via ombud: Viveca och Bert Karlsson önskar att samma regler för minsta tomtstorlek d.v.s m² ska gälla även för dessa fastigheter. 7

8 21. AB Stockholms Lokaltrafik: SL anser det positivt att kommunen föreslår att mark avsätts för bussvändslinga och infartsparkering, hänsyn måste tas till lågfrekvent buller från tung trafik. De påpekar också att det är viktigt med tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar till SL-trafiken. 22. Torsby Samfällighetsförening: Torsby Samfällighetsförening sammanfattar sina synpunkter enligt nedan: Genomförandet av detaljplanen skall ske i en detaljplan för hela området. Det finns annars stor risk att det kan uppstå icke överblickbara juridiska och ekonomiska konsekvenser för de boende om fyra detaljplaner beslutas för området. Om detta inte bedöms möjligt skall kommunen besluta att övriga områden skall genomföras inom en tidsperiod om högst två år och ge Tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett sådant förslag. Kraven från kommunen att ordna vatten och avlopp samt att hålla viss standard på enskilda vägar medför också förpliktelser för kommunen att ansvara för väghållningen. Styrelsen anser därför att kommunen skall ta över väghållningen. Det kan finnas fler allmänningar som är lämpliga för bostadsområden än vad som framgår av detaljplanen. Styrelsen föreslår ett samråd mellan styrelsen och planenheten för att granskas mer noggrant var och om eventuella tomter är möjliga att stycka av. Styrelsen lämnar förslag på avstyckningar. Som kompensation för marken för barnstugan skall Värmdö kommun utan betalning överlåta fastigheten 1:165 till Torsby Samfällighetsförening. Det är en stor brist att de ekonomiska konsekvenserna för samfälligheten inte är berörda i detaljplanen. Styrelsen saknar i detta avseende en fruktbar dialog med kommunens tjänstemän. Styrelsen yrkar på att kommunen genomför en ekonomisk konsekvensanalys för följderna av detaljplanens genomförande. Den nya vägen över ängen vid Torsby hållplats skall inte byggas. I stället skall en rondell mellan Torsby Åkerväg och Torsby Ekväg utföras. En ny vändplats för bussar vid Kalvandövägens slut skall inte byggas. Istället skall en vändplats sökas längre upp i området, förslagsvis vid Kulan. Kommunen ges rätten att bevilja bygglov innan nödvändiga förändringar av har genomförts. Avgörande för bygglov skall vara att vatten, avlopp och väg finns tillgängligt för fastigheten i fråga. Begränsningen i takutförande tas bort. 23. Ann Rudberg o Olle Blomkvist, Torsby 1:79, komplettering: Synpunkterna redovisas under punkt Vägverket Region Stockholm: Vägverket påpekar att de inte har några möjligheter eller planer på att göra några åtgärder utmed väg 274. Antalet direktutfarter mot vägen bör minskas i samband med planarbetet. De anser att det är positivt med bättre kollektivtrafik och möjlighet till infartsparkering. Bullerdämpande åtgärder för den nya bebyggelsen bör belysas. 25. Hans Pettersson m fl, Hemmestatorp 11:1: Hans Pettersson m fl vill få möjlighet att stycka av ett antal tomter och bygga villor på gårdens mark bland annat i den västra delen. De förordar också att gång- och cykelvägen dras på den östra sidan om väg

9 Dessutom önskar fastighetsägarna få möjlighet att bebygga sina fastigheter som ligger direkt öster om område T Kulturenheten: Hemmestatorps öppna landskap har lokalhistoriska värden och bebyggelsen där bör omfattas av utökad lovplikt gällande husens exteriör. 27. Telia-Sonera: Telia önskar sammantaget att så långt möjligt behålla de befintliga teleanläggningarna i deras nuvarande lägen för att i möjligaste mån undvika sådana olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt/ombyggnad av teleanläggningar. 28. Länsstyrelsen i Stockholms län: Enligt PBL ska kommunen vara huvudman för allmän plats om det inte finns särskilda skäl till annat, konsekvenserna bör tydligt framgå av planhandlingarna påpekar Länsstyrelsen. En begäran om upphävande av strandskyddet måste lämnas in till Länsstyrelsen och framgå av kungörelsen vid utställningen. Kommunen bör beskriva riskhänsynen vid ny bebyggelse intill väg 274 samt bullerdämpande åtgärder. 29. Eila o Ulf Lundell, Torsby 1:349: Fastighetsägarna önskar att fastigheten ska gå att stycka även om de nya tomterna blir något mindre än 2000 m². s kommentarer Avstyckningar från allmän mark och tomtstorlekar Det finns ingen entydig vilja hos de boende om möjlighet till tomstavstyckningar eller bevarande av nuvarande fastighetsindelning. Önskemålen om avstyckningar varierar och ett antal fastighetsägare har uttryckt önskemål om styckning som då kommer att ligga under de föreslagna 1500 resp 2000 kvm som anges i förslaget. Kontoret tar med dessa synpunkter i det fortsatta planarbetet men bedömer som helhet att föreslagna tomtstorlekar behålls. Särskild hänsyn bör också tas för strandfastigheter. Att föreslagna tomtstorlekar skiljer mellan T1 och T2 beror att den befintliga fastighetsindelningen ser annorlunda ut i områden och att tomtstorleken därför får olika konsekvenser. Samfällighetsföreningens önskemål om avstyckningar behöver studeras vidare tillsammans med samfälligheten och berörda boende inför utställning. Framförda synpunkter och önskemål om styckning framgår av bifogad karta längst bak i samrådsredogörelsen. Byggrätter och utformningsbestämmelser Ganska få synpunkter avseende byggrätten har lämnats under samrådet. Kontoret anser att byggrätten bör formuleras enligt alternativ 2. Alternativet möjliggör en varierad bebyggelse samtidigt som Torsbys karaktär i huvudsak bevaras. Dem med mindre tomter garanteras också en byggrätt motsvarande en normal enfamiljsvilla. Bestämmelsen är dessutom formulerad så att enbart begreppet byggnadsarea används - vilket underlättar förståelsen och förenklar bygglovgivning. Bygg- och miljökontoret har i sitt remissvar också förordat att byggrätten bör 9

10 medges enligt alternativ 2. Ett förtydligande om att med ett tvåplanshus avses hus som till någon del är uppförda i två plan kommer att föras in i planbeskrivningen. Byggrättem för några större fastigheter kommer att studeras vidare. Kontoret anser att föreslagna bestämmelser om takutformning kan utgå. Huvudmannaskap Länsstyrelsen uppmärksammar huvudregeln i plan- och bygglagen att kommunen skall vara huvudman för det allmänna vägnätet. Styrelsen för samfällighetsföreningen anser att kommunen skall ta över huvudmannaskapet för vägnätet och att föreningen skall behålla naturområdena. I övrigt har fem boende önskat att kommunen skall ta över huvudmannaskapet. Kontoret vill påpeka att det inte är möjligt med så kallat delat huvudmannaskap (d.v.s. att kommunen är huvudman för vägnätet medan en enskild förening är huvudman för naturområdena) inom ett detaljplaneområde. Värmdö kommun anser att det är väl motiverat med enskilt huvudmannaskap även i fortsättningen med hänvisning till den långa traditionen i kommunen med denna förvaltning samt med hänvisning till rättvisa mellan kommunens invånare och fritidsboende och att ett enskilt huvudmannaskap ger större möjlighet till lokal påverkan. Däremot kan konsekvenser och aspekter behöva belysas tydligare. Vägnät Vid planering av bebyggelse skall även trafiksäkerhetsaspekter ingå vilket regleras i plan- och bygglagens (PBL) inledande kapitel. Uppsamlingsvägar Kontoret anser att det är motiverat att förse delar av Torsby med gångbana. En förskola liksom den befintliga kiosken är exempel på målpunkter inom området som många, barn och äldre, kommer att vilja kunna ta sig till gående och det är därför angeläget att se i planen ges förutsättningar så att Torsby Källväg (område T1) kan förses med en gångbana om inte förr när förskolan byggs. Uppsamlingsvägen bedöms i huvudsak rymmas inom nuvarande vägområde utan behov att lösa in mark. Torsby Älgstig, Torsby Pilväg och Torsby Ringväg har förbindelse med Torsby Sjöväg som i sin tur ansluter till väg 274 och till T2-området med målpunkter som bad- och båtplatser dit man av samma skäl som tidigare bör kunna ta sig trafiksäkert. Det är endast delen från Torsby Pilväg mot sydväst som föreslås kunna förses med gångbana och detta bedöms också kunna ske i huvudsak inom nuvarande vägområde. Avstängning av Torsbyvägen och etablering av ny väg mot väg 274. Vägverket har framfört önskemål om att minska antalet utfarter mot väg 274. Torsbyvägens anslutning till väg 274 har skymd sikt och vilket motiverar att den kan stängas av för utfart. Samtidigt vore det önskvärt med en väg som kan koppla samman de två delområdena och samla dessa i en fyrvägskorsning med rondell. Det är dock både kostsamt och besvärligt ur genomförandesynpunkt. Utformning av utfart vid Torsby Ekväg och föreslagen ny väg över ängen/allmänningen behöver omstuderas utifrån inkomna synpunkter i samråd med samfällighetsföreningen och Vägverket. 10

11 Kontoret anser inte att det är lämpligt att ta med de obebyggda fastigheterna Hemmestatorp 1:1 1:5 i detaljplanen och därmed inte heller att det är lämpligt med en ny angöringsväg för dessa via Torsby Ringväg. Vändplaner De synpunkter som inkommit avseende vändplaner och deras utformning kommer att studeras vidare i planarbetet. Bussvändslinga och infartsparkeringar anser att det är positivt för Torsby om en bussvändslinga och infartsparkeringar kan ordnas centralt i området. Detta ger möjlighet för ett ökat kollektivt resande vilket även SL har påpekat i sitt yttrande. Bussvändslingans och parkeringarnas utformning behöver dock studeras vidare inför utställningen. Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 274 Åtgärder som trafikljus, hastighetsdämpning och övergångsställen regleras inte i en detaljplan utan beslutas i andra sammanhang av den som ansvarar för vägen. Det är också enligt kontorets uppfattning nästintill omöjligt - pga befintliga förhållanden och områdets topografi - att hitta alternativa utfartsvägar för fastigheterna utmed väg 274, vilket framförts som önskvärt av Vägverket. Kontoret menar att man borde istället borde undersöka om det går att åstadkomma hastighetsdämpande och trafiksäkerhetsåtgärder utmed den aktuella vägsträckan av 274:an. Denna uppfattning delas dock inte av Vägverket som månar om flödet på vägen. Förutsättningar för detta bör dock belysas ytterligare även om planen i sig inte kan reglera denna typ av åtgärder. Etablering av förskola anser att förskolan bör placeras centralt i området dit många kan gå eller cykla från bostaden. Det innebär en god service för de boende i Torsby och småbarnsföräldrar set ofta närheten som en kvalitet. Det centrala läget och närheten till kollektivtrafiken kan även medverka till ett ökat kollektivresande. Den föreslagna tomtstorleken anser planenheten lämplig. Antalet barn eller vem som ska driva verksamheten regleras inte i detaljplanen men de synpunkter som framförts gör kontoret kommer att se över utformning och utnyttjandegrad inför utställningen. Placeringen av förskolan ska regleras med hänsyn tagen till risksituationen enligt synpunkterna från länsstyrelsen. Då Vattenfall att man har för avsikt att gräva ner sin luftledning i området bör denna inte heller utgöra något hinder för förskolan. Lekplats, gångstigar mm inom naturområden Planförslaget är utformat så att de allmänna grönområdena betecknas natur med en illustrationstext som visar var t ex en lekplats skall kunna finnas. Inom begreppet lekplats kan även en mindre fotbollsplan rymmas. Inom naturområdet ska även gångstigar kunna anläggas. Drift och utformning av dessa anläggningar får bestämmas inom samfällighetsföreningen. Brandvattenförsörjning De planerade ledningarna för vatten kommer inte att ha kapacitet för att klara områdets brandvattenförsörjning utan detta får ske med tankbil. Lämpliga ställen för hämtning av vatten behöver studeras inför utställningen. 11

12 Teknisk försörjning och ledningar Placering av elnätstationer, pumpstationer och ledningsdragningar behöver lösas gemensamt i samråd med Telia, Vägverket och kommunen. Kommunen kommer att sammankalla till ett möte där detta diskuteras Diken Dikenas placering får diskuteras inom samfälligheten. VA och möjligheter till samförläggning När detaljplanen är färdig kommer kommunalt vatten och avlopp att byggas ut inom Torsby. En generell förbättring av den befintliga vägbanan, samt eventuella breddningsarbeten kan samordnas med kommunens VA-utbyggnad som Torsby Samfällighetsförening så önskar. Kommunen kommer även att kontakt andra ledningshavare (el, tele och dylika) för att erbjuda möjlighet till samförläggning. Med vilken teknik VA ska utföras regleras inte i detaljplan. Synpunkter som framförts om detta lämnas dock vidare till ansvariga tjänstemän. Kostnadsfördelning Planens genomförandebeskrivning ger en vägledning om vilka kostnader för den enskilde fastighetsägaren som kan tänkas uppstå i samband med genomförandet av planen. Vägförbättringsåtgärder i områden med enskilt huvudmannaskap utförs och bekostas som tidigare nämnts av de enskilda fastighetsägarna inom området, genom bildande av ny eller omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning för vägändamål. Åtgärdernas utförande och fördelningen av kostnaderna regleras vid en anläggningsförrättning som utförs av Lantmäteriet. Varje fastighet tilldelas då ett andelstal som motsvarar den nytta fastigheten har av anläggningen och de fördelar den får av detaljplanen. En avstyckningsbar fastighet kan till exempel anses ha större nytta av planen än den som inte är delbar. Andelstalen kan därför variera mellan olika fastigheter och ligger till grund för hur stor del av kostnaden som respektive fastighetsägare ska bära. Kostnaderna för utförandet utgör vanligtvis engångskostnader och ska inte förväxlas med kostnaderna för drift och underhåll, vilka fördelas efter särskilda andelstal. Förrättningen genomförs på initiativ av Lantmäteriet eller efter ansökan. Enskilda fastighetsägare, samfällighetsföreningen, kommunen och länsstyrelsen har rätt att ansöka om förrättning. I samband med utställningen kommer dessa ekonomiska konsekvenser att belysas utförligare. Etappindelning Kontoret förordar fortsatt planarbete i etapper. Planläggningen för delområde T3 resp T4, beräknas påbörjas under 2008 respektive Uppdelningen i olika etappområden har sin grund i hur man genomför utbyggnaden av infrastrukturen och att man behöver ha hanterbara planområden vad gäller omfattning, innehåll och sakägarkrets. Denna indelning bedöms även vara lämplig med hänsyn till en sektionsindelning av vägsamfälligheten. Bebyggelse vid före detta Lindeborgs handelsträdgård Området vid före detta Lindeborgs är redan ianspråktaget för bebyggelse vars användning genererat relativt mycket trafikrörelser. Området ligger avskilt från övriga Torsby och bör därför kunna exploateras med en tätare bebyggelse utan att karaktären för övriga Torsby 12

13 påverkas. Utformningen av bebyggelsen behöver dock studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Utökad lovplikt vid Hemmestatorp I detaljplanen införs utökad lovplikt i enlighet med kulturförvaltningens förslag. Muddring av Hemmesta träsk och Hemmesta kanal mm Den ledning som ligger i Hemmesta kanal är en utloppsledning från avloppsreningsverket och kommer att vara nödbrädd från blivande pumpstation öra avloppsverket läggs ner. Denna ledning behöver ligga med självfall från reningsverket. Muddring av kanalen regleras inte i detaljplan. Det regleras i stället i vattendom. Miljöförvaltningen svarar gärna på frågor beträffande en sådan ansökan. VA-avdelningen har inte för avsikt att söka vattendom för muddring och har heller inga planer på att flytta avloppsledningen. Prickmark vid Torsby 1:335 Fastigheten har ingen prickmark utan istället mark betecknad med kors, där uppförande av mindre uthus är tillåtet. Det är också fullt möjligt att inom detta område vidta åtgärder som gör det möjligt att röra sig på tomten även för rörelsehindrade. Strandskyddet Kommunen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om att strandskyddet upphävs inom delar av planen i samband med att planen ställs ut. Motiven till detta kommer också att redovisas och förtydligas. Fortsatt dialog har för avsikt att fortsätta dialogen med såväl föreningen som boende och övriga intressenter i det fortsatta planarbetet. Formerna för detta är dock ännu inte fastlagda men det behöver inte ske genom stora informationsmöten. Ibland kan det finnas fördelar att diskutera frågor i en mindre grupp med dem som närmast berörs. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Ewa Andrén Holst Planarkitekt Lena Hall exploateringsingenjör 13

14 14

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning

Detaljplan för Gladö kvarn beslut om utställning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2007/47.31 Dp 24-A-6 1 (5) HANDLÄGGARE Johanna T Wadhstorp 08 535 363 92 Johanna.tullhage-wadhstorp@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan för Gladö

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen

Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken. Samrådsmöten november 2013. www.haninge.se/schweizerdalen Detaljplan för Dalarö etapp 1 - Schweizerdalen/Vadviken Samrådsmöten november 2013 www.haninge.se/schweizerdalen 2010-12-14 1 Dagordning Presentation av projektgrupp Planens handlingar Förslagets innebörd

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Dnr Ks-plan 39/2003 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kolartorp etapp 2 Kolarslingan - Hermanstorpsvägen Utställningshandling Upprättad 2009-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör

Läs mer