Samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut Yttrande till Lantmäteriet - Samråd avstyckning del av Grängshammar 1:10, Silvberg (Elseholm) Uppföljning av miljö- och byggnämndens verksamhetsmål Verksamhets- och tillsynsplan 2013 för Miljö och Bygg Delegationsbeslut miljö- och byggärenden, tiden Verksamhetsinformation Miljö och Bygg Begäran om planuppdrag avseende förskola Stora Skedvi Nytt arrendeavtal med Säters Golfklubb Delegationsbeslut Trafikärenden tiden Verksamhetsplan 2013 för Gatu och Fastighet Verksamhetsinformation Trafik Reduktion av avgift vid dolt vattenläckage i Kolarbo, Stora Skedvi Verksamhetsplan 2013 för VA-Renhållning Verksamhetsinformation VA/Renhållning Verksamhetsplan 2013 för Kost Verksamhetsinformation Kost Verksamhetsplan 2013 för Städ Verksamhetsinformation Städ Budget 2013 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Budgetuppföljning Internkontrollplan Information Förvaltningsövergripande Övrigt Inbjudan/kurser mm...31

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl (lunch ca 13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (FP) ordförande Kerstin Bäck (S) vice ordförande Marit Ragnarsson (C) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (S) Håkan Karlsson (S) Inger Johansson (MP) Sven Frejd (C) Johan Fredriksson (M) Daniel Ericgörs (KD) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Andreas Mossberg förvaltningschef Kristina Mellberg miljö- och byggchef Linda Knutsen miljöinspektör 025 Dennis Westberg byggnadsinspektör 026 Thomas Geijer fastighetsplanerare Anna Nygren VA-chef Tuula Svedberg kostchef Lena Gustafsson städchef Ingela Örneholm förvaltningsekonom Utses att justera Ulla Hjort Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Ulla Hjort ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 Dnr: Ecos Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut Ärendebeskrivning Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren i företaget Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer avser att med schaktmassor innehållande föroreningar i nivåer över riktvärdena för känslig markanvändning fylla ut en lakvattendamm för att hårdgöra och stabilisera dammen för att senare kunna bedriva en krossningsverksamhet på denna. Samhällsbyggnadsförvaltningen begärde in en anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål då schaktmassorna är från ett konstaterat förorenat område. Vidare bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det är ett bortskaffningsförfarande med att överdimensionera anläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte det är godtagbart att förorenade massor tillförs på fastigheten 17:1 med så lite underlag för vilka konsekvenser detta kan ge på sikt. Ärendets handläggning meddelade miljökontoret i Säters kommun ett delegationsbeslut om att bedriva verksamhet på Forsbo 17:1. I detta beslutades att Fortsatta verksamheten består i att lägga ut schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen.. Kontakt med miljökontoret ska försiggå utläggning av material. Den 9 januari 2013 får samhällsbyggnadsförvaltningen in en remiss om att det planeras att tippas schaktmassor från ett efterbehandlingsområde för förorenad mark i Borlänge kommun på fastigheten Forsbo 17:1. Den 9 januari 2013 ringer miljöinspektören på Säters kommun upp fastighetsägaren Per Lundmark för att få mer information om detta och begär samtidigt in en anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. Inspektören informerar att en anmälan måste göras innan massorna får tas i bruk. Fastighetsägaren informeras även om att det ska kunna säkerställas att massorna som ska tas emot ej överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Samhällsbyggnadskontoret utförde även en inspektion på Forsbo 17:1 den 9 januari Det noterades att inga nya schaktmassor har tippats på platsen ännu. Av gamla fotodokument från tidigare ärenden på Forsbo 17:1 kan det ses att lakvattendammen vanligtvis är vattenfylld även under sommartid. Plus Anläggningstekniks anmälan för användande av avfall för anläggningsändamål inkommer den 11 januari Anmälan sänds på remiss till Länsstyrelsen i Dalarnas län för yttrande. Anmälan gäller en volym på m 3 förorenade massor. Handläggaren på Säters kommun bedömer att anmälan måste kompletteras då det saknas material för att bedöma åtgärden; bland annat saknas provtagningsresultat på massorna, bedömning av riskerna med att använda de förorenade massorna på ett område med anrikningssand samt att en massbalans för konstruktionen av överbyggnaden på dammen saknas för att bedöma hur mycket massor som behövs till åtgärden. Forts.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Martin Larsson från Maserfrakt inkommer den 18 januari 2013 med kompletteringar i ärendet för Per Lundmarks räkning, kopia av dessa sänds till Länsstyrelsen för att läggas till remissyttrandet. Den Samhällsbyggnadsförvaltningen förelägger Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer att inkomma med kompletteringar för att kunna bedöma riskerna med den tänkta åtgärden. Den 24 januari 2013 inkommer ett mail från Per Lundmark att han avser ta emot massor vecka 5 i väntan på att ett beslut ska utfärdas. Handläggaren för ärendet svarar detta med att han ej får ta emot massorna innan anmälningsärendet är tillräckligt utrett och att det inte givits ett klartecken varken skriftligen eller muntligen till Per Lundmark att börja ta emot de förorenade massorna på fastigheten. Endast rena massor får mellanlagras på fastigheten. Han informeras om att ett beslut kommer att tas av nämnden den 27/2. Den 25 januari 2013, ringer Arne Helmersson VD på Maserfrakt upp och vill boka möte med miljökontoret. Mötet bestäms till samma dag. Deltagande är Fastighetsägaren Per Lundmark, Arne Helmersson VD på Maserfrakt samt miljöinspektör och miljöchef på Säters kommun. Motparten anser att kommunen går emot gällande beslut och förhindrar vidare åtgärd på fastigheten. Miljökontoret framhäver att en kontakt med miljökontoret skall försiggå utläggning av material på fastigheten enligt beslutet, vilket inte hade gjorts, samt att det är för osäkra uppgifter om innehållet i massorna som ska tas emot på Forsbo 17:1. En kontrollplan för att säkerställa att massorna inte överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning har inte inkommit. Vidare är området klassat av Länsstyrelsen som ett förorenat område med klass 2, enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Det finns en risk med att lägga förorenade massor på ett sådant område där markens benägenhet att vittra och bilda surt ph gör det olämpligt att lägga upp massor med metallföroreningar på denna. Det kompletteringsföreläggande som utfärdats till Per Lundmark, där bland annat en bedömning av riskerna med de tänkta åtgärderna ska redovisas, har inte inkommit. Yttrande från Länsstyrelsen inkommer fredag eftermiddag den 25 januari 2013 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Utav detta framkommer att den tänkta åtgärden är att beakta som deponiverksamhet och bör därmed inte tillåtas i den formåtgärden innebär. Länsstyrelsen understryker att de är tillsynsmyndigheten för Forsbo 17:1 och åtgärder på detta område kan behöva anmälas enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 5 februari 2013 kontaktar Per Lundmark samhällsbyggnadsförvaltningen och berättar att han ej har massorna att tillgå längre och att ärendet för hans del är över. Anläggningens fastighetsbeteckning och adress FORSBO 17:1, Säters kommun Registrerat firmanamn/ Fastighetsägare PLUS ANLÄGGNINGSTEKNIK, PER LUNDMARK, , Strandbro 141, Borlänge Forts.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Meddela Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer förbud mot att på fastigheten Forsbo 17:1 tillföra schaktmassor för anläggningsändamål innehållande värden över Naturvårdsverkets riktvärden för avfall som utgör en risk som är mindre än ringa i halter och utlakning. Högsta godtagbara nivå framgår av tabell 4 (s.47) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 2. Upphäva delegationsbeslut med diarienummer /619 daterat , den del som omfattar verksamhet med utläggande av schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen. Detta beslut meddelas med stöd av 26 kap 9 och 21, 9 kap 6 samt 2 kap 2, 3 och 6 och 15 kap 5a, miljöbalken (1998:808). Motivering till beslut En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt 26 kap 9, miljöbalken (1998:808). Samhällsbyggnadsnämnden anser att det behövs ett förbud och ett upphävande av gällande beslut diarienummer /619, den del som gäller användandet av schaktmassor med riktvärden över känslig markanvändning på Forsbo 17:1. Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren Per Lundmark har ett delegationsbeslut, diarienummer /619, som godkänner att: Fortsatta verksamheten består i att lägga ut schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att delegationsbeslutet diarienummer /619 är förenligt med dagens lagstiftning och krav på avfallshantering. Såväl kunskap som lagstiftning och rekommendationer från Naturvårdsverket har ändrats sedan Ett beslut i ett tillsynsärende ger inte sökande ett skydd mot förnyade krav som ställs som en följd av ändrat underlag. Det saknas bland annat underlag som visar att uppläggningen kan ske utan risk för förorening. Forts.

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Att tillföra ytterligare föroreningar på mark som redan är konstaterat förorenad är inget skäl till att få använda schaktmassor av en högre föroreningsgrad då det föreligger en risk för att nya typer av föroreningar kan tillföras yt- och grundvattnet via det avfall som Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer har ansökt om att få använda för utfyllnad. Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden inte är förenlig med hänsynsreglerna i 2 kap 3 och 6, miljöbalken (1998:808) Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är en fråga om bortskaffning av förorenade massor då det ej finns ett tillräckligt tydligt syfte med åtgärden. Den tänkta åtgärden bedöms av samhällsbyggnadsnämnden som deponering och därmed en tillståndspliktig verksamhet. Det finns inget tillstånd för deponi på fastigheten och marken uppfyller inte kraven i 18, 19, 22 och 28, förordning om deponering av avfall (2001:512). Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för att bedöma lämpligheten för avfall i anläggningsändamål. I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 framkommer att både laktester samt halter i massorna ska beaktas. Om värden överskrider de nivåer för mindre än ringa risk ska lämpligheten bedömas genom ett anmälnings- eller tillståndsförfarande. Nivåer för översta gränsen av mindre än ringa risk finns i tabell 4, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Det finns inga uppgifter i de handlingar som inkommit i ärendet om varken halter i massorna eller dess lakningsbenägenhet. Någon bedömning av riskerna som visar att uppläggningen kan ske utan risker för människors hälsa eller miljön har inte presenterats, trots att värdena från markprovtagningarna överskrider Naturvårdsverkets vägledning. Den som innehar ett avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, 15 kap 5a, miljöbalken (1998:808). Användningen av avfall för anläggningsändamål, där föroreningsrisken är ringa har koden och är anmälningspliktig enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan begärdes in av fastighetsägaren för en bedömning av riskerna för människors hälsa och miljö och ett klargörande om det rörde sig om mer än ringa risk för förorening med användandet av en så omfattande volym, m 3 av förorenade massor. Om föroreningsrisken är mer än ringa så är det en tillståndspliktig verksamhet enligt koden , (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett underlag som beskriver hushållningsnyttan och kostnadsfördelar samt de miljörisker som förfarandet medför, jämfört med hushållningsaspekter och kostnader med att använda jungfruliga massor för anläggningsändamålet krävs för att kunna bedöma om ett återvinningsförfarande är godtagbart enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1, med titeln Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, så som bärförmåga, hållbarhet och utjämning bör kunna hanteras som återvunnen. Anläggningen ska därtill fylla något slags behövd funktion. Om en anläggning utformas så att onödigt mycket avfall används och att detta avfall inte fyller någon funktion indikerar det att det kan vara fråga om bortskaffning av avfall genom deponering. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den överbyggnadskonstruktion som inlämnats av som underlagsmodell för användandet av avfall är för ändamålet överdimensionerad vad gäller totalhöjd samt volym på lakvattendammen. Forts.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Ansökan från Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer innehåller ofullständiga uppgifter om hur utfyllnaderna ska utformas (mängd, fördelning över befintlig mark m.m.)samt massornas innehåll av föroreningar. Detta har påpekats vid flertalet tillfällen både muntligen och skriftligen till både Per Lundmark och i ärendet inblandade entreprenörer. Verksamhetsutövarens anspråk på en sådan omfattande volym av förorenade massor för åtgärden ifrågasätts av samhällsbyggnadsnämnden. Bortskaffning av avfall, deponi, är en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att lakvattendammen fyller en funktion även idag genom att fånga upp och sedimentera markavrinningen från det omgivande förorenade området. En igenläggning av dammen med massor från ett konstaterat förorenat område med oljehaltiga föroreningar samt metaller så som zink, bly, arsenik, vanadin och koppar är direkt olämpliga. Föroreningarna kan som en följd av åtgärden/ igenläggningen lakas ur och följa med infiltrerande ytvatten till recipienten och närliggande vattentäkter. Arbete på mark med anrikningssand kan ge en ökad exponering av ej tidigare oxiderade ytor och därmed en ökad utlakning från området. Det behövs en riskanalys om hur arbetet ska bedrivas för att inte skapa en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna som finns inom anläggningsområdet. Ingen beskrivning om hur uppsamling, rening och bortförande av eventuellt förorenat vatten från lakvattendammen ska ske har inkommit enligt föreläggandet. Det saknas utförliga provtagningar och undersökningar för att säkerställa massornas föroreningsgrad samt lämplighet att användas på platsen, de provtagningar som sänts in med anmälan gäller för markprover från området och är ej taget i massorna. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, 2 kap 2 samt 26 kap 21, miljöbalken (1998:808). Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns sulfidmineral på området som innehåller svavelföreningar. Vid arbete på områden med sulfidmineral bör man beakta risken för att nya ytor exponeras för syre, det kan leda till att försurade ämnen avges till närområdet och även kan spridas nedströms. Upprepad körning med tunga fordon på dessa områden kan öka anrikningssandens exponering, försiktighetsåtgärder i enlighet med 2 kap 3, miljöbalken (1998:808) bör därför vidtas. För arbeten inom ett konstaterat förorenat område ska, om det finns risk för att åtgärden kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och att denna risk inte bedöms som ringa, ställning tas till om det är en åtgärd som bör anmälas enligt 28 enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsynsmyndighet för det förorenade området på Forsbo 17:1 är Länsstyrelsen i Dalarna län och om arbete ska bedrivas på fastigheten bör Länsstyrelsen kontaktas innan någon ny åtgärd vidtas. Samhällsbyggnadsnämnden ifrågasätter valet av plats för att bedriva krossningsverksamheten, när det finns alternativa ytor som är plana i området och som motsvarar anläggningskraven för att bedriva en krossverksamhet. Forts.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Samhällsbyggnadsnämnden anser ej att massor av lera och silt är en optimal stabil yta att anlägga en krossningsverksamhet på. En verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, 2 kap 6, miljöbalken (1998:808). Information Upplag av avfall i över 1 år innan bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller behandlas samt användandet av mer volym av massor än nödvändigt i ett konstruktionssyfte är att betrakta som deponering av avfall, vilket är tillståndspliktigt verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 026 Dnr: BN 12/218 Yttrande till Lantmäteriet Samråd avstyckning del av Grängshammar 1:10, Silvberg (Elseholm) Ärendebeskrivning Ärendet avser en begäran från Lantmäterimyndigheten om samråd angående avstyckning från Säter Grängshammar 1:10, Säters kommun. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser, den ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Elseholm finns nämnd i Naturvårdsprogrammet som den största ön i Stora Ulvsjön. Den enda bebyggelsen som finns på öarna i Stora Ulvsjön är den gamla jaktstugan på Elseholm. Vid platsbesök i samband med samråd på Elseholm deltog: Anders Åkerlind Lantmäteriet, Jan Larsson Bergvik skog (säljare), Stefan Olofsson köpare, Benedict Alexander länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Staffan Jansson kommunbiolog, Dennis Westberg byggnadsinspektör. Ärendet angående avstyckning för fritidsbostad bedömdes vara ett ärende som måste tas upp på Miljö- och byggnämnden. Beslutsunderlag Inkomna yttranden: Kulturnämndens beslut Länsstyrelsens samrådsyttrande till Lantmäteriet Silvbergs Hembygdsförenings skrivelse till miljö- och byggnämnden Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en avstyckning kommer att leda till privatisering av en plats som är av stort kulturhistoriskt intresse och som kommer att påverka friluftslivet på ön (idag är området tillgängligt för allmänheten). Avstyckningen berör det område där en Engelsk lustpark och herrgård anlades på talets slut och där ovanligt välbehållna strukturer av trädgården samt en av flygelbyggnaderna finns kvar. Området har idag ingen registrering i Riksantikvariets fornlämningsregister, vilket kan bli aktuellt i framtiden. Om byggnaden fortsätter att vara en jaktstuga som idag påverkas inte de allmänna intressena, enbart byggnaden i sig utgör hävdad tomt och ingen ytterligare privatisering kan då ske. Bygglov för ändrad användning från jaktstuga till fritidshus samt en dispens från strandskyddet kommer att krävas om fastigheten ska avstyckas. Med hänsyn till de kulturhistoriska intressen samt den utpekade nyckel-biotopen vid Ormudden anser Samhällsbyggnadsnämnden att en avstyckning kommer att få stor påverkan på de allmänna intressena som finns för området. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att en avstyckning är lämplig. (PBL 2 kap. 1-2, MB 3 kap. 1 ).

10 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 027 Uppföljning av miljö- och byggnämndens verksamhetsmål Ärendebeskrivning Kristina Mellberg och Andreas Mossberg rapporterar om miljö- och byggnämndens verksamhetsmål. Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 028 Dnr: BN 13/001 Verksamhets- och tillsynsplan 2013 för Miljö och Bygg Ärendebeskrivning Verksamhets- och tillsynsplan för Miljö och Bygg Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhets- och tillsynsplaner för Miljö och Bygg 2013 efter justering.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 029 Delegationsbeslut miljö- och byggärenden, tiden Miljö 2012/391 Övre Heden 20:3 KJ Bygg AB Beslut om föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 2009/271 Ingarvshyttan 2:7 x Beslut om föreläggande att inkomma med skiss över avloppsanordningen. 2012/391 Övre Heden 20:3 KJ Bygg AB Beslut om avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. 2013/4 Björkled 7:16 och 7:17 x Ansökan om undantag från renhållnings-ordningen. 2012/526 Bodarne 23:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/527 Backa 49:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/545 Norbohyttan 3:11 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordnngen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/2 Skenshyttan 8:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/12 Ulvshyttan 7:62 x Ansökan om undantag från renhållnings-ordningen. L.K J.N L.K S.J S.J S.J S.J S.J S.J Forts.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 029 forts. Bygg 12/316 Solvarbo 36:5 x Rivning/Ombyggnad av farstukvist samt byte av fönster. M.G 13/071 Oliven 1 Säterbostäder AB Rivning av förrådsbyggnad. M.G Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Sbn 029.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 030 Verksamhetsinformation Miljö och Bygg A. Kammarrättens beslut Överklagan på avslag gällande Gruvriset 5:10, Säter - ombyggnad av timmerbyggnad/ändrad användning till fritidshus B. Kammarrättens beslut Överklagan på avslag gällande Gruvriset 5:10, Säter - nybyggnad av 2 st flerbostadshus (modulhus på grund av betongbalkar) C. Broschyr SKL Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö och hälsoskydd D. Antal byggärenden 2012 E. Länsstyrelsens statistik över antal beviljade strandskyddsdispenser och överprövade beslut i Dalarnas län F. Klara personalutbildningar, HLR och Hjärtstopp samt Eco-driving G. Försäkringsärende SVT Plus den 21 februari

15 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 031 Dnr: 13/033 Begäran om planuppdrag avseende förskola Stora Skedvi Ärendebeskrivning Inriktningsbeslut förskolas placering. Inför fortsatt hantering och projektering av förskola i Stora Skedvi behöver lämplig placering beslutas d.v.s. vilket av alternativen vid Stora Skedvi skola eller vid Kyrkberget som förordas. Ärendets handläggning Diskussioner med intressegrupper har genomförts. Tidig projektering och framtagande av förslag med placering vid Stora Skedvi skola har utförts. Ändring av detaljplan för området kring skolan pågår för att möjliggöra en helhetssyn med flera funktioner. Under förarbetenas gång har uppkommit frågan om vilken placering som är lämpligaste valet. Två olika alternativ Summering över styrkor och svagheter med respektive förslag Gatu och Fastighetsenheten: Ekonomiskt är det svårt att avgöra vilket alternativ som har lägst totalkostnad utan vidare utredningar. Dock skiljer sig markförhållandena åt vilket kan påverka kostnadsbilden. Kyrkbergets markförhållanden lutar mer än alternativet nere vid skolan. 1. Placering i anslutning till skola +Trafiksituation förbättras -Behov av inköp mark +Plan mark -Fastighetsreglering kan ta ca 4 mån +Allmänna kommunikationer +Samordningsmöjligheter parkering/varutransporter 2. Placering Kyrkberget -Markförhållanden/lutning -Ökad Trafik in i bostadsområde -Avsaknad av allmänna kommunikationer BUN (Barn- och utbildningsnämnden): För yttrande se bilaga 1 Övrigt som inkommit under samrådsprocessen: 1. Placering i anslutning till skola +Verksamheten har förordat förslaget +Potentiella samordningsvinter förskola/skola +Igenkänningsfaktor ger trygghet 2. Placering Kyrkberget +Naturnära -Avstånd till skola Forts.

16 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 031 forts. Yttrande Miljö och byggenheten: Yttrande: Miljö och byggchef deltar vid ärendeframställan på beredning Övrigt som inkommit under samrådsprocessen 1. Placering i anslutning till skola +Levande bykärna -Kräver detaljplaneändring +Närhet till fjärrvärme -enligt Detaljplan skall husen hållas låga +Allmän Service enl. fördjupning ÖP -Saknar geoteknisk undersökning, dock inget problem enl. SGU +Finns möjlighet med bostäder öster om området +Kortare VA-sträckning 2. Placering Kyrkberget +Potentiell utveckling bostadsområde +Geoteknisk undersökning utförd +Kommunal mark +Antal boende barn -Kräver detaljplaneändring -Detaljplanelagt för bostäder samt avstyckade fastigheter -Närhet till skjutbana -Bostäder enl. fördjupning ÖP Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Föreslå kommunstyrelsen alternativ 1: Placering i anslutning till skolan i Stora Skedvi 2. Begära att få i uppdrag att planlägga området runt skolan i Stora Skedvi. Motivering till beslut Verksamhetens bedömning är alltid väsentlig när man tar beslut om placering/val av modell. Men då man bygger en ny förskola som är tänkt att vara i drift många år framöver är det även viktigt att få med en helhetsbild avseende potentiell utveckling i Samhället. Alternativ 1 har potential att fungera ur ett samhällsperspektiv både i nutid och framtid.

17 Beslut Sbn Bilaga 1. Yttrande BUN Förskola St Skedvi Barn- och utbildningsnämnden har i sin planering för tydliggjort behovet av att bygga en ny förskola i Kyrkbyn i Stora Skedvi. Detta utifrån att verksamheten idag bedrivs i temporära lokaler i den s.k. Sockenstugan. Också St Skedvi skola i Kyrkbyn måste byggas om och till. För att detta ska vara möjligt krävs att en ny detaljplan tas fram. Parallellt med förskolans och skolans behov har också en lokal intressegrupp fört fram behovet av en sporthall och äldreboende. Barn- och utbildningsnämnden anser att den nya förskolan bör byggas i direkt anslutning till skolområdet i Kyrkbyn. Det skulle innebära ett antal samordningsvinster: Av erfarenhet vet vi att barnantalet i olika åldersgrupper kan variera. Detta kan vara svårt att förutse. Geom att förskola och skola ligger intill varandra skulle förskolelokaler kunna användas till fritidshem och skola och vice versa. Förskola och skola kan även nyttja varandras lokaler för föräldramöten, konferenser m.m. Både förskolans barn och skolans elever kan nyttja idrotts-/ sporthall. Förskolans och skolans kök kan samordnas. Personal kan arbeta inom både förskola och skola. Genom att verksamheterna ligger så nära varandra underlättas det pedagogiska samarbetet mellan förskola och grundskola. Säter Jan-Erik Steen Ordförande barn- och utbildningsnämnden

18 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 032 Dnr: BN 13/017 Nytt arrendeavtal med Säters Golfklubb Ärendebeskrivning På grund av byggnation av nytt område på Skönviks Strand så har kommunen sagt upp gällande arrendeavtal. Nytt förslag till arrendeavtal har tagits fram. Ärendets handläggning 1. Uppsägning av nu gällande arrendeavtal 2. Möte med Golfklubben inför tecknande av nytt arrendeavtal 3. Beredning avseende nytt arrendeavtal 4. Arrendeavtal sänds över till Golfklubben 5. Samhällsbyggnadsnämnden 6. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 7. Parterna tecknar nytt arrendeavtal Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslaget arrendeavtal mellan Säters kommun och Säters Golfklubb Motivering till beslut Säters kommun skall värna om ett rikt föreningsliv därför är det viktigt att ställda krav är rimliga samt rättvisa sett ur ett föreningsperspektiv. Identifierade svagheter i tidigare arrende har varit bland annat ansvarsfrågan avseende miljötillsyn och rättigheter till intäkter från arrenderad mark.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 033 Delegationsbeslut Trafikärenden tiden stycken parkeringstillstånd under perioden Dnr 13/004. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Sbn 033.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 034 Dnr: BN 13/001 Verksamhetsplan 2013 för Gatu och Fastighet Verksamhetsplan för Gatu och Fastighet Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen för Gatu och Fastighet 2013.

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnämnden 2009-05-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 11:50 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Kerstin Bäck

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-03-02. Ärenden: 2016-03-02 Ärenden: 21 Trafiksituation Kungsgårdsskolan... 2 22 Ansökan parkeringstillstånd... 3 23 Verksamhetsinformation Gatuenheten februari... 4 24 Ekonomi och budgetuppföljning... 5 25 Förändring

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-24

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-24 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-24 Sbn 229 Svar på frågor om bergstäkt på Puttberget i Solvarbo... 2 Sbn 230 Storhaga 7:4, Gustafs Ändring av inlämnat bygglov angående nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Mia Andersson (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd (c)

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Blad Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1. Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c)

Blad Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1. Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Miljö- o Byggnämnden 2012-01-18 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.00 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Kerstin Bäck (s) vice ordförande Marit Ragnarsson (c) 2:e vice ordförande Ulla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl 17.00 18.45 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Jan Holm, Socialdemokraterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Janeric Dahlin, Liberalerna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(9)

r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(9) r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(9) Plats och tid Palladium, Svearummetkl. 08.30 Beslutande Ledamöter Elina Brodén ordförande (MP) Kerstin Rahm 1:e vice ordförande (S) Daniel Johansson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2011-09-01 1 (8) Plats och tid Samhällskontorets sammanträdesrum, 08.00-08.30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30

Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Trolska skogen, Mellanfjärden Fredagen den 2 december kl. 13:00 13:30 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Valter Lööv

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer