Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut Yttrande till Lantmäteriet - Samråd avstyckning del av Grängshammar 1:10, Silvberg (Elseholm) Uppföljning av miljö- och byggnämndens verksamhetsmål Verksamhets- och tillsynsplan 2013 för Miljö och Bygg Delegationsbeslut miljö- och byggärenden, tiden Verksamhetsinformation Miljö och Bygg Begäran om planuppdrag avseende förskola Stora Skedvi Nytt arrendeavtal med Säters Golfklubb Delegationsbeslut Trafikärenden tiden Verksamhetsplan 2013 för Gatu och Fastighet Verksamhetsinformation Trafik Reduktion av avgift vid dolt vattenläckage i Kolarbo, Stora Skedvi Verksamhetsplan 2013 för VA-Renhållning Verksamhetsinformation VA/Renhållning Verksamhetsplan 2013 för Kost Verksamhetsinformation Kost Verksamhetsplan 2013 för Städ Verksamhetsinformation Städ Budget 2013 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Budgetuppföljning Internkontrollplan Information Förvaltningsövergripande Övrigt Inbjudan/kurser mm...31

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl (lunch ca 13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (FP) ordförande Kerstin Bäck (S) vice ordförande Marit Ragnarsson (C) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (S) Håkan Karlsson (S) Inger Johansson (MP) Sven Frejd (C) Johan Fredriksson (M) Daniel Ericgörs (KD) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Andreas Mossberg förvaltningschef Kristina Mellberg miljö- och byggchef Linda Knutsen miljöinspektör 025 Dennis Westberg byggnadsinspektör 026 Thomas Geijer fastighetsplanerare Anna Nygren VA-chef Tuula Svedberg kostchef Lena Gustafsson städchef Ingela Örneholm förvaltningsekonom Utses att justera Ulla Hjort Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Ulla Hjort ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 Dnr: Ecos Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut Ärendebeskrivning Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren i företaget Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer avser att med schaktmassor innehållande föroreningar i nivåer över riktvärdena för känslig markanvändning fylla ut en lakvattendamm för att hårdgöra och stabilisera dammen för att senare kunna bedriva en krossningsverksamhet på denna. Samhällsbyggnadsförvaltningen begärde in en anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål då schaktmassorna är från ett konstaterat förorenat område. Vidare bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det är ett bortskaffningsförfarande med att överdimensionera anläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte det är godtagbart att förorenade massor tillförs på fastigheten 17:1 med så lite underlag för vilka konsekvenser detta kan ge på sikt. Ärendets handläggning meddelade miljökontoret i Säters kommun ett delegationsbeslut om att bedriva verksamhet på Forsbo 17:1. I detta beslutades att Fortsatta verksamheten består i att lägga ut schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen.. Kontakt med miljökontoret ska försiggå utläggning av material. Den 9 januari 2013 får samhällsbyggnadsförvaltningen in en remiss om att det planeras att tippas schaktmassor från ett efterbehandlingsområde för förorenad mark i Borlänge kommun på fastigheten Forsbo 17:1. Den 9 januari 2013 ringer miljöinspektören på Säters kommun upp fastighetsägaren Per Lundmark för att få mer information om detta och begär samtidigt in en anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. Inspektören informerar att en anmälan måste göras innan massorna får tas i bruk. Fastighetsägaren informeras även om att det ska kunna säkerställas att massorna som ska tas emot ej överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Samhällsbyggnadskontoret utförde även en inspektion på Forsbo 17:1 den 9 januari Det noterades att inga nya schaktmassor har tippats på platsen ännu. Av gamla fotodokument från tidigare ärenden på Forsbo 17:1 kan det ses att lakvattendammen vanligtvis är vattenfylld även under sommartid. Plus Anläggningstekniks anmälan för användande av avfall för anläggningsändamål inkommer den 11 januari Anmälan sänds på remiss till Länsstyrelsen i Dalarnas län för yttrande. Anmälan gäller en volym på m 3 förorenade massor. Handläggaren på Säters kommun bedömer att anmälan måste kompletteras då det saknas material för att bedöma åtgärden; bland annat saknas provtagningsresultat på massorna, bedömning av riskerna med att använda de förorenade massorna på ett område med anrikningssand samt att en massbalans för konstruktionen av överbyggnaden på dammen saknas för att bedöma hur mycket massor som behövs till åtgärden. Forts.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Martin Larsson från Maserfrakt inkommer den 18 januari 2013 med kompletteringar i ärendet för Per Lundmarks räkning, kopia av dessa sänds till Länsstyrelsen för att läggas till remissyttrandet. Den Samhällsbyggnadsförvaltningen förelägger Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer att inkomma med kompletteringar för att kunna bedöma riskerna med den tänkta åtgärden. Den 24 januari 2013 inkommer ett mail från Per Lundmark att han avser ta emot massor vecka 5 i väntan på att ett beslut ska utfärdas. Handläggaren för ärendet svarar detta med att han ej får ta emot massorna innan anmälningsärendet är tillräckligt utrett och att det inte givits ett klartecken varken skriftligen eller muntligen till Per Lundmark att börja ta emot de förorenade massorna på fastigheten. Endast rena massor får mellanlagras på fastigheten. Han informeras om att ett beslut kommer att tas av nämnden den 27/2. Den 25 januari 2013, ringer Arne Helmersson VD på Maserfrakt upp och vill boka möte med miljökontoret. Mötet bestäms till samma dag. Deltagande är Fastighetsägaren Per Lundmark, Arne Helmersson VD på Maserfrakt samt miljöinspektör och miljöchef på Säters kommun. Motparten anser att kommunen går emot gällande beslut och förhindrar vidare åtgärd på fastigheten. Miljökontoret framhäver att en kontakt med miljökontoret skall försiggå utläggning av material på fastigheten enligt beslutet, vilket inte hade gjorts, samt att det är för osäkra uppgifter om innehållet i massorna som ska tas emot på Forsbo 17:1. En kontrollplan för att säkerställa att massorna inte överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning har inte inkommit. Vidare är området klassat av Länsstyrelsen som ett förorenat område med klass 2, enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Det finns en risk med att lägga förorenade massor på ett sådant område där markens benägenhet att vittra och bilda surt ph gör det olämpligt att lägga upp massor med metallföroreningar på denna. Det kompletteringsföreläggande som utfärdats till Per Lundmark, där bland annat en bedömning av riskerna med de tänkta åtgärderna ska redovisas, har inte inkommit. Yttrande från Länsstyrelsen inkommer fredag eftermiddag den 25 januari 2013 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Utav detta framkommer att den tänkta åtgärden är att beakta som deponiverksamhet och bör därmed inte tillåtas i den formåtgärden innebär. Länsstyrelsen understryker att de är tillsynsmyndigheten för Forsbo 17:1 och åtgärder på detta område kan behöva anmälas enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 5 februari 2013 kontaktar Per Lundmark samhällsbyggnadsförvaltningen och berättar att han ej har massorna att tillgå längre och att ärendet för hans del är över. Anläggningens fastighetsbeteckning och adress FORSBO 17:1, Säters kommun Registrerat firmanamn/ Fastighetsägare PLUS ANLÄGGNINGSTEKNIK, PER LUNDMARK, , Strandbro 141, Borlänge Forts.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Meddela Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer förbud mot att på fastigheten Forsbo 17:1 tillföra schaktmassor för anläggningsändamål innehållande värden över Naturvårdsverkets riktvärden för avfall som utgör en risk som är mindre än ringa i halter och utlakning. Högsta godtagbara nivå framgår av tabell 4 (s.47) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 2. Upphäva delegationsbeslut med diarienummer /619 daterat , den del som omfattar verksamhet med utläggande av schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen. Detta beslut meddelas med stöd av 26 kap 9 och 21, 9 kap 6 samt 2 kap 2, 3 och 6 och 15 kap 5a, miljöbalken (1998:808). Motivering till beslut En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt 26 kap 9, miljöbalken (1998:808). Samhällsbyggnadsnämnden anser att det behövs ett förbud och ett upphävande av gällande beslut diarienummer /619, den del som gäller användandet av schaktmassor med riktvärden över känslig markanvändning på Forsbo 17:1. Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren Per Lundmark har ett delegationsbeslut, diarienummer /619, som godkänner att: Fortsatta verksamheten består i att lägga ut schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att delegationsbeslutet diarienummer /619 är förenligt med dagens lagstiftning och krav på avfallshantering. Såväl kunskap som lagstiftning och rekommendationer från Naturvårdsverket har ändrats sedan Ett beslut i ett tillsynsärende ger inte sökande ett skydd mot förnyade krav som ställs som en följd av ändrat underlag. Det saknas bland annat underlag som visar att uppläggningen kan ske utan risk för förorening. Forts.

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Att tillföra ytterligare föroreningar på mark som redan är konstaterat förorenad är inget skäl till att få använda schaktmassor av en högre föroreningsgrad då det föreligger en risk för att nya typer av föroreningar kan tillföras yt- och grundvattnet via det avfall som Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer har ansökt om att få använda för utfyllnad. Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden inte är förenlig med hänsynsreglerna i 2 kap 3 och 6, miljöbalken (1998:808) Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är en fråga om bortskaffning av förorenade massor då det ej finns ett tillräckligt tydligt syfte med åtgärden. Den tänkta åtgärden bedöms av samhällsbyggnadsnämnden som deponering och därmed en tillståndspliktig verksamhet. Det finns inget tillstånd för deponi på fastigheten och marken uppfyller inte kraven i 18, 19, 22 och 28, förordning om deponering av avfall (2001:512). Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för att bedöma lämpligheten för avfall i anläggningsändamål. I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 framkommer att både laktester samt halter i massorna ska beaktas. Om värden överskrider de nivåer för mindre än ringa risk ska lämpligheten bedömas genom ett anmälnings- eller tillståndsförfarande. Nivåer för översta gränsen av mindre än ringa risk finns i tabell 4, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Det finns inga uppgifter i de handlingar som inkommit i ärendet om varken halter i massorna eller dess lakningsbenägenhet. Någon bedömning av riskerna som visar att uppläggningen kan ske utan risker för människors hälsa eller miljön har inte presenterats, trots att värdena från markprovtagningarna överskrider Naturvårdsverkets vägledning. Den som innehar ett avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, 15 kap 5a, miljöbalken (1998:808). Användningen av avfall för anläggningsändamål, där föroreningsrisken är ringa har koden och är anmälningspliktig enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan begärdes in av fastighetsägaren för en bedömning av riskerna för människors hälsa och miljö och ett klargörande om det rörde sig om mer än ringa risk för förorening med användandet av en så omfattande volym, m 3 av förorenade massor. Om föroreningsrisken är mer än ringa så är det en tillståndspliktig verksamhet enligt koden , (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett underlag som beskriver hushållningsnyttan och kostnadsfördelar samt de miljörisker som förfarandet medför, jämfört med hushållningsaspekter och kostnader med att använda jungfruliga massor för anläggningsändamålet krävs för att kunna bedöma om ett återvinningsförfarande är godtagbart enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1, med titeln Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, så som bärförmåga, hållbarhet och utjämning bör kunna hanteras som återvunnen. Anläggningen ska därtill fylla något slags behövd funktion. Om en anläggning utformas så att onödigt mycket avfall används och att detta avfall inte fyller någon funktion indikerar det att det kan vara fråga om bortskaffning av avfall genom deponering. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den överbyggnadskonstruktion som inlämnats av som underlagsmodell för användandet av avfall är för ändamålet överdimensionerad vad gäller totalhöjd samt volym på lakvattendammen. Forts.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Ansökan från Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer innehåller ofullständiga uppgifter om hur utfyllnaderna ska utformas (mängd, fördelning över befintlig mark m.m.)samt massornas innehåll av föroreningar. Detta har påpekats vid flertalet tillfällen både muntligen och skriftligen till både Per Lundmark och i ärendet inblandade entreprenörer. Verksamhetsutövarens anspråk på en sådan omfattande volym av förorenade massor för åtgärden ifrågasätts av samhällsbyggnadsnämnden. Bortskaffning av avfall, deponi, är en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att lakvattendammen fyller en funktion även idag genom att fånga upp och sedimentera markavrinningen från det omgivande förorenade området. En igenläggning av dammen med massor från ett konstaterat förorenat område med oljehaltiga föroreningar samt metaller så som zink, bly, arsenik, vanadin och koppar är direkt olämpliga. Föroreningarna kan som en följd av åtgärden/ igenläggningen lakas ur och följa med infiltrerande ytvatten till recipienten och närliggande vattentäkter. Arbete på mark med anrikningssand kan ge en ökad exponering av ej tidigare oxiderade ytor och därmed en ökad utlakning från området. Det behövs en riskanalys om hur arbetet ska bedrivas för att inte skapa en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna som finns inom anläggningsområdet. Ingen beskrivning om hur uppsamling, rening och bortförande av eventuellt förorenat vatten från lakvattendammen ska ske har inkommit enligt föreläggandet. Det saknas utförliga provtagningar och undersökningar för att säkerställa massornas föroreningsgrad samt lämplighet att användas på platsen, de provtagningar som sänts in med anmälan gäller för markprover från området och är ej taget i massorna. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, 2 kap 2 samt 26 kap 21, miljöbalken (1998:808). Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns sulfidmineral på området som innehåller svavelföreningar. Vid arbete på områden med sulfidmineral bör man beakta risken för att nya ytor exponeras för syre, det kan leda till att försurade ämnen avges till närområdet och även kan spridas nedströms. Upprepad körning med tunga fordon på dessa områden kan öka anrikningssandens exponering, försiktighetsåtgärder i enlighet med 2 kap 3, miljöbalken (1998:808) bör därför vidtas. För arbeten inom ett konstaterat förorenat område ska, om det finns risk för att åtgärden kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och att denna risk inte bedöms som ringa, ställning tas till om det är en åtgärd som bör anmälas enligt 28 enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsynsmyndighet för det förorenade området på Forsbo 17:1 är Länsstyrelsen i Dalarna län och om arbete ska bedrivas på fastigheten bör Länsstyrelsen kontaktas innan någon ny åtgärd vidtas. Samhällsbyggnadsnämnden ifrågasätter valet av plats för att bedriva krossningsverksamheten, när det finns alternativa ytor som är plana i området och som motsvarar anläggningskraven för att bedriva en krossverksamhet. Forts.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Samhällsbyggnadsnämnden anser ej att massor av lera och silt är en optimal stabil yta att anlägga en krossningsverksamhet på. En verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, 2 kap 6, miljöbalken (1998:808). Information Upplag av avfall i över 1 år innan bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller behandlas samt användandet av mer volym av massor än nödvändigt i ett konstruktionssyfte är att betrakta som deponering av avfall, vilket är tillståndspliktigt verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 026 Dnr: BN 12/218 Yttrande till Lantmäteriet Samråd avstyckning del av Grängshammar 1:10, Silvberg (Elseholm) Ärendebeskrivning Ärendet avser en begäran från Lantmäterimyndigheten om samråd angående avstyckning från Säter Grängshammar 1:10, Säters kommun. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser, den ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Elseholm finns nämnd i Naturvårdsprogrammet som den största ön i Stora Ulvsjön. Den enda bebyggelsen som finns på öarna i Stora Ulvsjön är den gamla jaktstugan på Elseholm. Vid platsbesök i samband med samråd på Elseholm deltog: Anders Åkerlind Lantmäteriet, Jan Larsson Bergvik skog (säljare), Stefan Olofsson köpare, Benedict Alexander länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Staffan Jansson kommunbiolog, Dennis Westberg byggnadsinspektör. Ärendet angående avstyckning för fritidsbostad bedömdes vara ett ärende som måste tas upp på Miljö- och byggnämnden. Beslutsunderlag Inkomna yttranden: Kulturnämndens beslut Länsstyrelsens samrådsyttrande till Lantmäteriet Silvbergs Hembygdsförenings skrivelse till miljö- och byggnämnden Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en avstyckning kommer att leda till privatisering av en plats som är av stort kulturhistoriskt intresse och som kommer att påverka friluftslivet på ön (idag är området tillgängligt för allmänheten). Avstyckningen berör det område där en Engelsk lustpark och herrgård anlades på talets slut och där ovanligt välbehållna strukturer av trädgården samt en av flygelbyggnaderna finns kvar. Området har idag ingen registrering i Riksantikvariets fornlämningsregister, vilket kan bli aktuellt i framtiden. Om byggnaden fortsätter att vara en jaktstuga som idag påverkas inte de allmänna intressena, enbart byggnaden i sig utgör hävdad tomt och ingen ytterligare privatisering kan då ske. Bygglov för ändrad användning från jaktstuga till fritidshus samt en dispens från strandskyddet kommer att krävas om fastigheten ska avstyckas. Med hänsyn till de kulturhistoriska intressen samt den utpekade nyckel-biotopen vid Ormudden anser Samhällsbyggnadsnämnden att en avstyckning kommer att få stor påverkan på de allmänna intressena som finns för området. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att en avstyckning är lämplig. (PBL 2 kap. 1-2, MB 3 kap. 1 ).

10 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 027 Uppföljning av miljö- och byggnämndens verksamhetsmål Ärendebeskrivning Kristina Mellberg och Andreas Mossberg rapporterar om miljö- och byggnämndens verksamhetsmål. Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 028 Dnr: BN 13/001 Verksamhets- och tillsynsplan 2013 för Miljö och Bygg Ärendebeskrivning Verksamhets- och tillsynsplan för Miljö och Bygg Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhets- och tillsynsplaner för Miljö och Bygg 2013 efter justering.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 029 Delegationsbeslut miljö- och byggärenden, tiden Miljö 2012/391 Övre Heden 20:3 KJ Bygg AB Beslut om föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 2009/271 Ingarvshyttan 2:7 x Beslut om föreläggande att inkomma med skiss över avloppsanordningen. 2012/391 Övre Heden 20:3 KJ Bygg AB Beslut om avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. 2013/4 Björkled 7:16 och 7:17 x Ansökan om undantag från renhållnings-ordningen. 2012/526 Bodarne 23:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/527 Backa 49:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/545 Norbohyttan 3:11 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordnngen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/2 Skenshyttan 8:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/12 Ulvshyttan 7:62 x Ansökan om undantag från renhållnings-ordningen. L.K J.N L.K S.J S.J S.J S.J S.J S.J Forts.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 029 forts. Bygg 12/316 Solvarbo 36:5 x Rivning/Ombyggnad av farstukvist samt byte av fönster. M.G 13/071 Oliven 1 Säterbostäder AB Rivning av förrådsbyggnad. M.G Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Sbn 029.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 030 Verksamhetsinformation Miljö och Bygg A. Kammarrättens beslut Överklagan på avslag gällande Gruvriset 5:10, Säter - ombyggnad av timmerbyggnad/ändrad användning till fritidshus B. Kammarrättens beslut Överklagan på avslag gällande Gruvriset 5:10, Säter - nybyggnad av 2 st flerbostadshus (modulhus på grund av betongbalkar) C. Broschyr SKL Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö och hälsoskydd D. Antal byggärenden 2012 E. Länsstyrelsens statistik över antal beviljade strandskyddsdispenser och överprövade beslut i Dalarnas län F. Klara personalutbildningar, HLR och Hjärtstopp samt Eco-driving G. Försäkringsärende SVT Plus den 21 februari

15 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 031 Dnr: 13/033 Begäran om planuppdrag avseende förskola Stora Skedvi Ärendebeskrivning Inriktningsbeslut förskolas placering. Inför fortsatt hantering och projektering av förskola i Stora Skedvi behöver lämplig placering beslutas d.v.s. vilket av alternativen vid Stora Skedvi skola eller vid Kyrkberget som förordas. Ärendets handläggning Diskussioner med intressegrupper har genomförts. Tidig projektering och framtagande av förslag med placering vid Stora Skedvi skola har utförts. Ändring av detaljplan för området kring skolan pågår för att möjliggöra en helhetssyn med flera funktioner. Under förarbetenas gång har uppkommit frågan om vilken placering som är lämpligaste valet. Två olika alternativ Summering över styrkor och svagheter med respektive förslag Gatu och Fastighetsenheten: Ekonomiskt är det svårt att avgöra vilket alternativ som har lägst totalkostnad utan vidare utredningar. Dock skiljer sig markförhållandena åt vilket kan påverka kostnadsbilden. Kyrkbergets markförhållanden lutar mer än alternativet nere vid skolan. 1. Placering i anslutning till skola +Trafiksituation förbättras -Behov av inköp mark +Plan mark -Fastighetsreglering kan ta ca 4 mån +Allmänna kommunikationer +Samordningsmöjligheter parkering/varutransporter 2. Placering Kyrkberget -Markförhållanden/lutning -Ökad Trafik in i bostadsområde -Avsaknad av allmänna kommunikationer BUN (Barn- och utbildningsnämnden): För yttrande se bilaga 1 Övrigt som inkommit under samrådsprocessen: 1. Placering i anslutning till skola +Verksamheten har förordat förslaget +Potentiella samordningsvinter förskola/skola +Igenkänningsfaktor ger trygghet 2. Placering Kyrkberget +Naturnära -Avstånd till skola Forts.

16 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 031 forts. Yttrande Miljö och byggenheten: Yttrande: Miljö och byggchef deltar vid ärendeframställan på beredning Övrigt som inkommit under samrådsprocessen 1. Placering i anslutning till skola +Levande bykärna -Kräver detaljplaneändring +Närhet till fjärrvärme -enligt Detaljplan skall husen hållas låga +Allmän Service enl. fördjupning ÖP -Saknar geoteknisk undersökning, dock inget problem enl. SGU +Finns möjlighet med bostäder öster om området +Kortare VA-sträckning 2. Placering Kyrkberget +Potentiell utveckling bostadsområde +Geoteknisk undersökning utförd +Kommunal mark +Antal boende barn -Kräver detaljplaneändring -Detaljplanelagt för bostäder samt avstyckade fastigheter -Närhet till skjutbana -Bostäder enl. fördjupning ÖP Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Föreslå kommunstyrelsen alternativ 1: Placering i anslutning till skolan i Stora Skedvi 2. Begära att få i uppdrag att planlägga området runt skolan i Stora Skedvi. Motivering till beslut Verksamhetens bedömning är alltid väsentlig när man tar beslut om placering/val av modell. Men då man bygger en ny förskola som är tänkt att vara i drift många år framöver är det även viktigt att få med en helhetsbild avseende potentiell utveckling i Samhället. Alternativ 1 har potential att fungera ur ett samhällsperspektiv både i nutid och framtid.

17 Beslut Sbn Bilaga 1. Yttrande BUN Förskola St Skedvi Barn- och utbildningsnämnden har i sin planering för tydliggjort behovet av att bygga en ny förskola i Kyrkbyn i Stora Skedvi. Detta utifrån att verksamheten idag bedrivs i temporära lokaler i den s.k. Sockenstugan. Också St Skedvi skola i Kyrkbyn måste byggas om och till. För att detta ska vara möjligt krävs att en ny detaljplan tas fram. Parallellt med förskolans och skolans behov har också en lokal intressegrupp fört fram behovet av en sporthall och äldreboende. Barn- och utbildningsnämnden anser att den nya förskolan bör byggas i direkt anslutning till skolområdet i Kyrkbyn. Det skulle innebära ett antal samordningsvinster: Av erfarenhet vet vi att barnantalet i olika åldersgrupper kan variera. Detta kan vara svårt att förutse. Geom att förskola och skola ligger intill varandra skulle förskolelokaler kunna användas till fritidshem och skola och vice versa. Förskola och skola kan även nyttja varandras lokaler för föräldramöten, konferenser m.m. Både förskolans barn och skolans elever kan nyttja idrotts-/ sporthall. Förskolans och skolans kök kan samordnas. Personal kan arbeta inom både förskola och skola. Genom att verksamheterna ligger så nära varandra underlättas det pedagogiska samarbetet mellan förskola och grundskola. Säter Jan-Erik Steen Ordförande barn- och utbildningsnämnden

18 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 032 Dnr: BN 13/017 Nytt arrendeavtal med Säters Golfklubb Ärendebeskrivning På grund av byggnation av nytt område på Skönviks Strand så har kommunen sagt upp gällande arrendeavtal. Nytt förslag till arrendeavtal har tagits fram. Ärendets handläggning 1. Uppsägning av nu gällande arrendeavtal 2. Möte med Golfklubben inför tecknande av nytt arrendeavtal 3. Beredning avseende nytt arrendeavtal 4. Arrendeavtal sänds över till Golfklubben 5. Samhällsbyggnadsnämnden 6. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 7. Parterna tecknar nytt arrendeavtal Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslaget arrendeavtal mellan Säters kommun och Säters Golfklubb Motivering till beslut Säters kommun skall värna om ett rikt föreningsliv därför är det viktigt att ställda krav är rimliga samt rättvisa sett ur ett föreningsperspektiv. Identifierade svagheter i tidigare arrende har varit bland annat ansvarsfrågan avseende miljötillsyn och rättigheter till intäkter från arrenderad mark.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 033 Delegationsbeslut Trafikärenden tiden stycken parkeringstillstånd under perioden Dnr 13/004. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Sbn 033.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 034 Dnr: BN 13/001 Verksamhetsplan 2013 för Gatu och Fastighet Verksamhetsplan för Gatu och Fastighet Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen för Gatu och Fastighet 2013.

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-11-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 10.40 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. för

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-19 141 Nedernora 1:14 - Ansökan om uppskov för beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning...2 142 Nedernora 1:91 - Ansökan om uppskov

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Miljö- o Byggnadsnämndens exp.

Miljö- o Byggnadsnämndens exp. Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-04-19 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.15 12.20 Beslutande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén ers. för Karl-Fredrik Borgström

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m)

Ove Riggers (kd) Johan Fredriksson (m) Miljö- och Byggnämnden 2008-12-10 1 Plats och tid Solvarbo bystuga kl 08.30 11.55 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Ulla Hjort (s) Arto Viitanen (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2

Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-13 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 13 december 2012, Kl. 08.30-12.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan-Erik Steen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18

Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 Miljö- och byggnämnden 2012-04-18 062 Yttrande avseende Nostalgic Club Cruising...2 063 Yttrande avseende Säter Marathon...3 064 Yttrande avseende Stadsorientering JVM-test för juniorer...4 065 Yttrande

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer