Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut Yttrande till Lantmäteriet - Samråd avstyckning del av Grängshammar 1:10, Silvberg (Elseholm) Uppföljning av miljö- och byggnämndens verksamhetsmål Verksamhets- och tillsynsplan 2013 för Miljö och Bygg Delegationsbeslut miljö- och byggärenden, tiden Verksamhetsinformation Miljö och Bygg Begäran om planuppdrag avseende förskola Stora Skedvi Nytt arrendeavtal med Säters Golfklubb Delegationsbeslut Trafikärenden tiden Verksamhetsplan 2013 för Gatu och Fastighet Verksamhetsinformation Trafik Reduktion av avgift vid dolt vattenläckage i Kolarbo, Stora Skedvi Verksamhetsplan 2013 för VA-Renhållning Verksamhetsinformation VA/Renhållning Verksamhetsplan 2013 för Kost Verksamhetsinformation Kost Verksamhetsplan 2013 för Städ Verksamhetsinformation Städ Budget 2013 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Budgetuppföljning Internkontrollplan Information Förvaltningsövergripande Övrigt Inbjudan/kurser mm...31

2 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl (lunch ca 13.00) Beslutande Lotta Bergstrand (FP) ordförande Kerstin Bäck (S) vice ordförande Marit Ragnarsson (C) 2:e vice ordförande Ulla Hjort (S) Håkan Karlsson (S) Inger Johansson (MP) Sven Frejd (C) Johan Fredriksson (M) Daniel Ericgörs (KD) Övriga deltagare Berit Lindström sekreterare Andreas Mossberg förvaltningschef Kristina Mellberg miljö- och byggchef Linda Knutsen miljöinspektör 025 Dennis Westberg byggnadsinspektör 026 Thomas Geijer fastighetsplanerare Anna Nygren VA-chef Tuula Svedberg kostchef Lena Gustafsson städchef Ingela Örneholm förvaltningsekonom Utses att justera Ulla Hjort Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsnämndens expedition kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Berit Lindström Ordförande Lotta Bergstrand Justerande Ulla Hjort ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsnämndens exp. Underskrift Berit Lindström

3 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 Dnr: Ecos Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut Ärendebeskrivning Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren i företaget Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer avser att med schaktmassor innehållande föroreningar i nivåer över riktvärdena för känslig markanvändning fylla ut en lakvattendamm för att hårdgöra och stabilisera dammen för att senare kunna bedriva en krossningsverksamhet på denna. Samhällsbyggnadsförvaltningen begärde in en anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål då schaktmassorna är från ett konstaterat förorenat område. Vidare bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det är ett bortskaffningsförfarande med att överdimensionera anläggningen. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte det är godtagbart att förorenade massor tillförs på fastigheten 17:1 med så lite underlag för vilka konsekvenser detta kan ge på sikt. Ärendets handläggning meddelade miljökontoret i Säters kommun ett delegationsbeslut om att bedriva verksamhet på Forsbo 17:1. I detta beslutades att Fortsatta verksamheten består i att lägga ut schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen.. Kontakt med miljökontoret ska försiggå utläggning av material. Den 9 januari 2013 får samhällsbyggnadsförvaltningen in en remiss om att det planeras att tippas schaktmassor från ett efterbehandlingsområde för förorenad mark i Borlänge kommun på fastigheten Forsbo 17:1. Den 9 januari 2013 ringer miljöinspektören på Säters kommun upp fastighetsägaren Per Lundmark för att få mer information om detta och begär samtidigt in en anmälan om att använda avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. Inspektören informerar att en anmälan måste göras innan massorna får tas i bruk. Fastighetsägaren informeras även om att det ska kunna säkerställas att massorna som ska tas emot ej överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Samhällsbyggnadskontoret utförde även en inspektion på Forsbo 17:1 den 9 januari Det noterades att inga nya schaktmassor har tippats på platsen ännu. Av gamla fotodokument från tidigare ärenden på Forsbo 17:1 kan det ses att lakvattendammen vanligtvis är vattenfylld även under sommartid. Plus Anläggningstekniks anmälan för användande av avfall för anläggningsändamål inkommer den 11 januari Anmälan sänds på remiss till Länsstyrelsen i Dalarnas län för yttrande. Anmälan gäller en volym på m 3 förorenade massor. Handläggaren på Säters kommun bedömer att anmälan måste kompletteras då det saknas material för att bedöma åtgärden; bland annat saknas provtagningsresultat på massorna, bedömning av riskerna med att använda de förorenade massorna på ett område med anrikningssand samt att en massbalans för konstruktionen av överbyggnaden på dammen saknas för att bedöma hur mycket massor som behövs till åtgärden. Forts.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Martin Larsson från Maserfrakt inkommer den 18 januari 2013 med kompletteringar i ärendet för Per Lundmarks räkning, kopia av dessa sänds till Länsstyrelsen för att läggas till remissyttrandet. Den Samhällsbyggnadsförvaltningen förelägger Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer att inkomma med kompletteringar för att kunna bedöma riskerna med den tänkta åtgärden. Den 24 januari 2013 inkommer ett mail från Per Lundmark att han avser ta emot massor vecka 5 i väntan på att ett beslut ska utfärdas. Handläggaren för ärendet svarar detta med att han ej får ta emot massorna innan anmälningsärendet är tillräckligt utrett och att det inte givits ett klartecken varken skriftligen eller muntligen till Per Lundmark att börja ta emot de förorenade massorna på fastigheten. Endast rena massor får mellanlagras på fastigheten. Han informeras om att ett beslut kommer att tas av nämnden den 27/2. Den 25 januari 2013, ringer Arne Helmersson VD på Maserfrakt upp och vill boka möte med miljökontoret. Mötet bestäms till samma dag. Deltagande är Fastighetsägaren Per Lundmark, Arne Helmersson VD på Maserfrakt samt miljöinspektör och miljöchef på Säters kommun. Motparten anser att kommunen går emot gällande beslut och förhindrar vidare åtgärd på fastigheten. Miljökontoret framhäver att en kontakt med miljökontoret skall försiggå utläggning av material på fastigheten enligt beslutet, vilket inte hade gjorts, samt att det är för osäkra uppgifter om innehållet i massorna som ska tas emot på Forsbo 17:1. En kontrollplan för att säkerställa att massorna inte överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning har inte inkommit. Vidare är området klassat av Länsstyrelsen som ett förorenat område med klass 2, enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Det finns en risk med att lägga förorenade massor på ett sådant område där markens benägenhet att vittra och bilda surt ph gör det olämpligt att lägga upp massor med metallföroreningar på denna. Det kompletteringsföreläggande som utfärdats till Per Lundmark, där bland annat en bedömning av riskerna med de tänkta åtgärderna ska redovisas, har inte inkommit. Yttrande från Länsstyrelsen inkommer fredag eftermiddag den 25 januari 2013 till samhällsbyggnadsförvaltningen. Utav detta framkommer att den tänkta åtgärden är att beakta som deponiverksamhet och bör därmed inte tillåtas i den formåtgärden innebär. Länsstyrelsen understryker att de är tillsynsmyndigheten för Forsbo 17:1 och åtgärder på detta område kan behöva anmälas enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den 5 februari 2013 kontaktar Per Lundmark samhällsbyggnadsförvaltningen och berättar att han ej har massorna att tillgå längre och att ärendet för hans del är över. Anläggningens fastighetsbeteckning och adress FORSBO 17:1, Säters kommun Registrerat firmanamn/ Fastighetsägare PLUS ANLÄGGNINGSTEKNIK, PER LUNDMARK, , Strandbro 141, Borlänge Forts.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Meddela Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer förbud mot att på fastigheten Forsbo 17:1 tillföra schaktmassor för anläggningsändamål innehållande värden över Naturvårdsverkets riktvärden för avfall som utgör en risk som är mindre än ringa i halter och utlakning. Högsta godtagbara nivå framgår av tabell 4 (s.47) i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 2. Upphäva delegationsbeslut med diarienummer /619 daterat , den del som omfattar verksamhet med utläggande av schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen. Detta beslut meddelas med stöd av 26 kap 9 och 21, 9 kap 6 samt 2 kap 2, 3 och 6 och 15 kap 5a, miljöbalken (1998:808). Motivering till beslut En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt 26 kap 9, miljöbalken (1998:808). Samhällsbyggnadsnämnden anser att det behövs ett förbud och ett upphävande av gällande beslut diarienummer /619, den del som gäller användandet av schaktmassor med riktvärden över känslig markanvändning på Forsbo 17:1. Fastighetsägaren tillika verksamhetsutövaren Per Lundmark har ett delegationsbeslut, diarienummer /619, som godkänner att: Fortsatta verksamheten består i att lägga ut schaktmassor som motsvarar kraven för mindre känslig markanvändning på den gamla lakvattendammen. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att delegationsbeslutet diarienummer /619 är förenligt med dagens lagstiftning och krav på avfallshantering. Såväl kunskap som lagstiftning och rekommendationer från Naturvårdsverket har ändrats sedan Ett beslut i ett tillsynsärende ger inte sökande ett skydd mot förnyade krav som ställs som en följd av ändrat underlag. Det saknas bland annat underlag som visar att uppläggningen kan ske utan risk för förorening. Forts.

6 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Att tillföra ytterligare föroreningar på mark som redan är konstaterat förorenad är inget skäl till att få använda schaktmassor av en högre föroreningsgrad då det föreligger en risk för att nya typer av föroreningar kan tillföras yt- och grundvattnet via det avfall som Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer har ansökt om att få använda för utfyllnad. Samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden inte är förenlig med hänsynsreglerna i 2 kap 3 och 6, miljöbalken (1998:808) Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är en fråga om bortskaffning av förorenade massor då det ej finns ett tillräckligt tydligt syfte med åtgärden. Den tänkta åtgärden bedöms av samhällsbyggnadsnämnden som deponering och därmed en tillståndspliktig verksamhet. Det finns inget tillstånd för deponi på fastigheten och marken uppfyller inte kraven i 18, 19, 22 och 28, förordning om deponering av avfall (2001:512). Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för att bedöma lämpligheten för avfall i anläggningsändamål. I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 framkommer att både laktester samt halter i massorna ska beaktas. Om värden överskrider de nivåer för mindre än ringa risk ska lämpligheten bedömas genom ett anmälnings- eller tillståndsförfarande. Nivåer för översta gränsen av mindre än ringa risk finns i tabell 4, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Det finns inga uppgifter i de handlingar som inkommit i ärendet om varken halter i massorna eller dess lakningsbenägenhet. Någon bedömning av riskerna som visar att uppläggningen kan ske utan risker för människors hälsa eller miljön har inte presenterats, trots att värdena från markprovtagningarna överskrider Naturvårdsverkets vägledning. Den som innehar ett avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, 15 kap 5a, miljöbalken (1998:808). Användningen av avfall för anläggningsändamål, där föroreningsrisken är ringa har koden och är anmälningspliktig enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan begärdes in av fastighetsägaren för en bedömning av riskerna för människors hälsa och miljö och ett klargörande om det rörde sig om mer än ringa risk för förorening med användandet av en så omfattande volym, m 3 av förorenade massor. Om föroreningsrisken är mer än ringa så är det en tillståndspliktig verksamhet enligt koden , (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett underlag som beskriver hushållningsnyttan och kostnadsfördelar samt de miljörisker som förfarandet medför, jämfört med hushållningsaspekter och kostnader med att använda jungfruliga massor för anläggningsändamålet krävs för att kunna bedöma om ett återvinningsförfarande är godtagbart enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1, med titeln Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, så som bärförmåga, hållbarhet och utjämning bör kunna hanteras som återvunnen. Anläggningen ska därtill fylla något slags behövd funktion. Om en anläggning utformas så att onödigt mycket avfall används och att detta avfall inte fyller någon funktion indikerar det att det kan vara fråga om bortskaffning av avfall genom deponering. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den överbyggnadskonstruktion som inlämnats av som underlagsmodell för användandet av avfall är för ändamålet överdimensionerad vad gäller totalhöjd samt volym på lakvattendammen. Forts.

7 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Ansökan från Plus Anläggningsteknik, Per Lundmark, organisationsnummer innehåller ofullständiga uppgifter om hur utfyllnaderna ska utformas (mängd, fördelning över befintlig mark m.m.)samt massornas innehåll av föroreningar. Detta har påpekats vid flertalet tillfällen både muntligen och skriftligen till både Per Lundmark och i ärendet inblandade entreprenörer. Verksamhetsutövarens anspråk på en sådan omfattande volym av förorenade massor för åtgärden ifrågasätts av samhällsbyggnadsnämnden. Bortskaffning av avfall, deponi, är en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att lakvattendammen fyller en funktion även idag genom att fånga upp och sedimentera markavrinningen från det omgivande förorenade området. En igenläggning av dammen med massor från ett konstaterat förorenat område med oljehaltiga föroreningar samt metaller så som zink, bly, arsenik, vanadin och koppar är direkt olämpliga. Föroreningarna kan som en följd av åtgärden/ igenläggningen lakas ur och följa med infiltrerande ytvatten till recipienten och närliggande vattentäkter. Arbete på mark med anrikningssand kan ge en ökad exponering av ej tidigare oxiderade ytor och därmed en ökad utlakning från området. Det behövs en riskanalys om hur arbetet ska bedrivas för att inte skapa en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna som finns inom anläggningsområdet. Ingen beskrivning om hur uppsamling, rening och bortförande av eventuellt förorenat vatten från lakvattendammen ska ske har inkommit enligt föreläggandet. Det saknas utförliga provtagningar och undersökningar för att säkerställa massornas föroreningsgrad samt lämplighet att användas på platsen, de provtagningar som sänts in med anmälan gäller för markprover från området och är ej taget i massorna. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, 2 kap 2 samt 26 kap 21, miljöbalken (1998:808). Verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det finns sulfidmineral på området som innehåller svavelföreningar. Vid arbete på områden med sulfidmineral bör man beakta risken för att nya ytor exponeras för syre, det kan leda till att försurade ämnen avges till närområdet och även kan spridas nedströms. Upprepad körning med tunga fordon på dessa områden kan öka anrikningssandens exponering, försiktighetsåtgärder i enlighet med 2 kap 3, miljöbalken (1998:808) bör därför vidtas. För arbeten inom ett konstaterat förorenat område ska, om det finns risk för att åtgärden kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och att denna risk inte bedöms som ringa, ställning tas till om det är en åtgärd som bör anmälas enligt 28 enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsynsmyndighet för det förorenade området på Forsbo 17:1 är Länsstyrelsen i Dalarna län och om arbete ska bedrivas på fastigheten bör Länsstyrelsen kontaktas innan någon ny åtgärd vidtas. Samhällsbyggnadsnämnden ifrågasätter valet av plats för att bedriva krossningsverksamheten, när det finns alternativa ytor som är plana i området och som motsvarar anläggningskraven för att bedriva en krossverksamhet. Forts.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 025 forts. Samhällsbyggnadsnämnden anser ej att massor av lera och silt är en optimal stabil yta att anlägga en krossningsverksamhet på. En verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön, 2 kap 6, miljöbalken (1998:808). Information Upplag av avfall i över 1 år innan bortskaffas eller 3 år innan det återvinns eller behandlas samt användandet av mer volym av massor än nödvändigt i ett konstruktionssyfte är att betrakta som deponering av avfall, vilket är tillståndspliktigt verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 026 Dnr: BN 12/218 Yttrande till Lantmäteriet Samråd avstyckning del av Grängshammar 1:10, Silvberg (Elseholm) Ärendebeskrivning Ärendet avser en begäran från Lantmäterimyndigheten om samråd angående avstyckning från Säter Grängshammar 1:10, Säters kommun. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelser, den ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Elseholm finns nämnd i Naturvårdsprogrammet som den största ön i Stora Ulvsjön. Den enda bebyggelsen som finns på öarna i Stora Ulvsjön är den gamla jaktstugan på Elseholm. Vid platsbesök i samband med samråd på Elseholm deltog: Anders Åkerlind Lantmäteriet, Jan Larsson Bergvik skog (säljare), Stefan Olofsson köpare, Benedict Alexander länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Staffan Jansson kommunbiolog, Dennis Westberg byggnadsinspektör. Ärendet angående avstyckning för fritidsbostad bedömdes vara ett ärende som måste tas upp på Miljö- och byggnämnden. Beslutsunderlag Inkomna yttranden: Kulturnämndens beslut Länsstyrelsens samrådsyttrande till Lantmäteriet Silvbergs Hembygdsförenings skrivelse till miljö- och byggnämnden Yttrande Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en avstyckning kommer att leda till privatisering av en plats som är av stort kulturhistoriskt intresse och som kommer att påverka friluftslivet på ön (idag är området tillgängligt för allmänheten). Avstyckningen berör det område där en Engelsk lustpark och herrgård anlades på talets slut och där ovanligt välbehållna strukturer av trädgården samt en av flygelbyggnaderna finns kvar. Området har idag ingen registrering i Riksantikvariets fornlämningsregister, vilket kan bli aktuellt i framtiden. Om byggnaden fortsätter att vara en jaktstuga som idag påverkas inte de allmänna intressena, enbart byggnaden i sig utgör hävdad tomt och ingen ytterligare privatisering kan då ske. Bygglov för ändrad användning från jaktstuga till fritidshus samt en dispens från strandskyddet kommer att krävas om fastigheten ska avstyckas. Med hänsyn till de kulturhistoriska intressen samt den utpekade nyckel-biotopen vid Ormudden anser Samhällsbyggnadsnämnden att en avstyckning kommer att få stor påverkan på de allmänna intressena som finns för området. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att en avstyckning är lämplig. (PBL 2 kap. 1-2, MB 3 kap. 1 ).

10 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 027 Uppföljning av miljö- och byggnämndens verksamhetsmål Ärendebeskrivning Kristina Mellberg och Andreas Mossberg rapporterar om miljö- och byggnämndens verksamhetsmål. Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 028 Dnr: BN 13/001 Verksamhets- och tillsynsplan 2013 för Miljö och Bygg Ärendebeskrivning Verksamhets- och tillsynsplan för Miljö och Bygg Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhets- och tillsynsplaner för Miljö och Bygg 2013 efter justering.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 029 Delegationsbeslut miljö- och byggärenden, tiden Miljö 2012/391 Övre Heden 20:3 KJ Bygg AB Beslut om föreläggande om skyddsåtgärder med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. 2009/271 Ingarvshyttan 2:7 x Beslut om föreläggande att inkomma med skiss över avloppsanordningen. 2012/391 Övre Heden 20:3 KJ Bygg AB Beslut om avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken. 2013/4 Björkled 7:16 och 7:17 x Ansökan om undantag från renhållnings-ordningen. 2012/526 Bodarne 23:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/527 Backa 49:2 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2012/545 Norbohyttan 3:11 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordnngen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/2 Skenshyttan 8:8 x Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2013/12 Ulvshyttan 7:62 x Ansökan om undantag från renhållnings-ordningen. L.K J.N L.K S.J S.J S.J S.J S.J S.J Forts.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 029 forts. Bygg 12/316 Solvarbo 36:5 x Rivning/Ombyggnad av farstukvist samt byte av fönster. M.G 13/071 Oliven 1 Säterbostäder AB Rivning av förrådsbyggnad. M.G Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Sbn 029.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 030 Verksamhetsinformation Miljö och Bygg A. Kammarrättens beslut Överklagan på avslag gällande Gruvriset 5:10, Säter - ombyggnad av timmerbyggnad/ändrad användning till fritidshus B. Kammarrättens beslut Överklagan på avslag gällande Gruvriset 5:10, Säter - nybyggnad av 2 st flerbostadshus (modulhus på grund av betongbalkar) C. Broschyr SKL Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö och hälsoskydd D. Antal byggärenden 2012 E. Länsstyrelsens statistik över antal beviljade strandskyddsdispenser och överprövade beslut i Dalarnas län F. Klara personalutbildningar, HLR och Hjärtstopp samt Eco-driving G. Försäkringsärende SVT Plus den 21 februari

15 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 031 Dnr: 13/033 Begäran om planuppdrag avseende förskola Stora Skedvi Ärendebeskrivning Inriktningsbeslut förskolas placering. Inför fortsatt hantering och projektering av förskola i Stora Skedvi behöver lämplig placering beslutas d.v.s. vilket av alternativen vid Stora Skedvi skola eller vid Kyrkberget som förordas. Ärendets handläggning Diskussioner med intressegrupper har genomförts. Tidig projektering och framtagande av förslag med placering vid Stora Skedvi skola har utförts. Ändring av detaljplan för området kring skolan pågår för att möjliggöra en helhetssyn med flera funktioner. Under förarbetenas gång har uppkommit frågan om vilken placering som är lämpligaste valet. Två olika alternativ Summering över styrkor och svagheter med respektive förslag Gatu och Fastighetsenheten: Ekonomiskt är det svårt att avgöra vilket alternativ som har lägst totalkostnad utan vidare utredningar. Dock skiljer sig markförhållandena åt vilket kan påverka kostnadsbilden. Kyrkbergets markförhållanden lutar mer än alternativet nere vid skolan. 1. Placering i anslutning till skola +Trafiksituation förbättras -Behov av inköp mark +Plan mark -Fastighetsreglering kan ta ca 4 mån +Allmänna kommunikationer +Samordningsmöjligheter parkering/varutransporter 2. Placering Kyrkberget -Markförhållanden/lutning -Ökad Trafik in i bostadsområde -Avsaknad av allmänna kommunikationer BUN (Barn- och utbildningsnämnden): För yttrande se bilaga 1 Övrigt som inkommit under samrådsprocessen: 1. Placering i anslutning till skola +Verksamheten har förordat förslaget +Potentiella samordningsvinter förskola/skola +Igenkänningsfaktor ger trygghet 2. Placering Kyrkberget +Naturnära -Avstånd till skola Forts.

16 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 031 forts. Yttrande Miljö och byggenheten: Yttrande: Miljö och byggchef deltar vid ärendeframställan på beredning Övrigt som inkommit under samrådsprocessen 1. Placering i anslutning till skola +Levande bykärna -Kräver detaljplaneändring +Närhet till fjärrvärme -enligt Detaljplan skall husen hållas låga +Allmän Service enl. fördjupning ÖP -Saknar geoteknisk undersökning, dock inget problem enl. SGU +Finns möjlighet med bostäder öster om området +Kortare VA-sträckning 2. Placering Kyrkberget +Potentiell utveckling bostadsområde +Geoteknisk undersökning utförd +Kommunal mark +Antal boende barn -Kräver detaljplaneändring -Detaljplanelagt för bostäder samt avstyckade fastigheter -Närhet till skjutbana -Bostäder enl. fördjupning ÖP Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Föreslå kommunstyrelsen alternativ 1: Placering i anslutning till skolan i Stora Skedvi 2. Begära att få i uppdrag att planlägga området runt skolan i Stora Skedvi. Motivering till beslut Verksamhetens bedömning är alltid väsentlig när man tar beslut om placering/val av modell. Men då man bygger en ny förskola som är tänkt att vara i drift många år framöver är det även viktigt att få med en helhetsbild avseende potentiell utveckling i Samhället. Alternativ 1 har potential att fungera ur ett samhällsperspektiv både i nutid och framtid.

17 Beslut Sbn Bilaga 1. Yttrande BUN Förskola St Skedvi Barn- och utbildningsnämnden har i sin planering för tydliggjort behovet av att bygga en ny förskola i Kyrkbyn i Stora Skedvi. Detta utifrån att verksamheten idag bedrivs i temporära lokaler i den s.k. Sockenstugan. Också St Skedvi skola i Kyrkbyn måste byggas om och till. För att detta ska vara möjligt krävs att en ny detaljplan tas fram. Parallellt med förskolans och skolans behov har också en lokal intressegrupp fört fram behovet av en sporthall och äldreboende. Barn- och utbildningsnämnden anser att den nya förskolan bör byggas i direkt anslutning till skolområdet i Kyrkbyn. Det skulle innebära ett antal samordningsvinster: Av erfarenhet vet vi att barnantalet i olika åldersgrupper kan variera. Detta kan vara svårt att förutse. Geom att förskola och skola ligger intill varandra skulle förskolelokaler kunna användas till fritidshem och skola och vice versa. Förskola och skola kan även nyttja varandras lokaler för föräldramöten, konferenser m.m. Både förskolans barn och skolans elever kan nyttja idrotts-/ sporthall. Förskolans och skolans kök kan samordnas. Personal kan arbeta inom både förskola och skola. Genom att verksamheterna ligger så nära varandra underlättas det pedagogiska samarbetet mellan förskola och grundskola. Säter Jan-Erik Steen Ordförande barn- och utbildningsnämnden

18 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 032 Dnr: BN 13/017 Nytt arrendeavtal med Säters Golfklubb Ärendebeskrivning På grund av byggnation av nytt område på Skönviks Strand så har kommunen sagt upp gällande arrendeavtal. Nytt förslag till arrendeavtal har tagits fram. Ärendets handläggning 1. Uppsägning av nu gällande arrendeavtal 2. Möte med Golfklubben inför tecknande av nytt arrendeavtal 3. Beredning avseende nytt arrendeavtal 4. Arrendeavtal sänds över till Golfklubben 5. Samhällsbyggnadsnämnden 6. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 7. Parterna tecknar nytt arrendeavtal Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslaget arrendeavtal mellan Säters kommun och Säters Golfklubb Motivering till beslut Säters kommun skall värna om ett rikt föreningsliv därför är det viktigt att ställda krav är rimliga samt rättvisa sett ur ett föreningsperspektiv. Identifierade svagheter i tidigare arrende har varit bland annat ansvarsfrågan avseende miljötillsyn och rättigheter till intäkter från arrenderad mark.

19 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 033 Delegationsbeslut Trafikärenden tiden stycken parkeringstillstånd under perioden Dnr 13/004. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , Sbn 033.

20 Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 034 Dnr: BN 13/001 Verksamhetsplan 2013 för Gatu och Fastighet Verksamhetsplan för Gatu och Fastighet Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhetsplanen för Gatu och Fastighet 2013.

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Bergvärme som energikälla

Bergvärme som energikälla Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Examensarbete 10 p Bergvärme som energikälla Examensarbete vid Mälardalens Högskola för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Handledare: Ingrid

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer