Anteckningar från möte om anpassning av skolans lokaler Sätra skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte om anpassning av skolans lokaler Sätra skola"

Transkript

1 Anteckningar från möte om anpassning av skolans lokaler Sätra skola Deltagande: Utbildningskontoret: Klas Lind, Christer Gunnarsson, Lars Rejdnell, Mikael Johansson (rektor), Christel Lind (områdeschef) Politiker: Ann-Chatrin Hjerdt, Chatarina Rosencrantz, Paul Lindvall, Kent Waltersson, Gösta Gustavsson, Begnt Valla, Carina Boberg. Bengt Olsson, Sverker Borell, Berit Linneer Axelsson, Yvonne Svalin, Urban Björklund Kommunledningskontoret: Arne Savilahti, Anders Lindqvist, Sätra föräldraförening: Joanna Qvist, Jan-Erik Berggren, Helene Danielsson, Stefan Andersson, Göran Engzén, Joakim Jederström, Brokind skolråd: Cecilia Modorato, Patrik Stålhammar, Marie Ringebrant, Monica Funge Företagarföreningen: Louise Alenbrand Byalaget Bestorp: Mikael Karlsson, Göran Karlsson, Ludde Uvenberg, Tomas Johnsson, Mattias Ekroth, Tomas Larsson Ann-Chatrine Hjerdt inleder om det fortsatta arbetet Klas Lind antecknar från utbildningskontoret Arne Savilahti antecknar - geografiska utskottet Fortsatt arbetsgång (reviderat efter mötet): Sista dag för inlämnande av synpunkter och frågor är den 20 februari. Överläggningar och dialog - geografiska utskott, partigrupper och barn- och ungdomsnämnd. Preliminärt datum för beslut i barn och ungdomsnämnden är den 19 mars. Catharina Rosencrantz Genomgång av varför arbetet med lokalanpassningar genomförs. Christer Gunnarsson Genomgång av utbildningskontorets utredning. Byalaget informerade om Bestorps vision samt om de problem som man ser vid en eventuell skolnedläggelse Se vidare i bilaga 1.

2 Frågor Har hänsyn tagits till att de lägre åldrarna växer? Har man tittat på generationsväxlingen i Bestorp? Svar: Ja, förslaget har sin utgångspunkt i den av kommunen fastställda befolkningsprognosen per åldersgrupp i Bestorps och Brokinds skolområden. Vet kommunen vad d t kostar att bygga ut Brokind skola Svar: Det pågår ett arbete tillsammans med LKF med att ta fram ett kostnadsförslag på omoch tillbyggnad av Brokind skola. Detta förväntas vara klart i början av februari. Även om den föreslagna förändringen inte skulle komma att genomföras krävs på sikt ombyggnader och förbättringar på båda skolorna. Varför finns inte de pedagogiska effekterna med i utredningsmaterialet? Svar: Utbildningskontoret har tillsammans med rektor och områdeschef gjort den bedömningen att finns ingen anledning att tro att verksamheten skulle försämras om eleverna gemensamt går i Brokind skola. Friskvårdaspekten är viktig, att kunna ta sig till skolan själv i stället för med skolskjuts. Det står ingenting om detta i utredningsmaterialet. Varför? Svar: Utbildningskontoret har inte vägt in friskvårdaspekten i utredningen. Friskvårdsaktiviteter genomförs under skoldagen. Är någon miljökonsekvensanalys gjord? Svar: Utbildningskontoret har inte haft uppdraget att räkna på miljökonsekvenser. Varför är ensidigt lägga ner Sätra skola? Svar: I utredningsarbetet har olika lösningar diskuterats tillsammans med skolledning och hyresvärd. Utbildningskontoret har gjort bedömningen att det är naturligare att samla skolresurserna i den större av orterna. Nuvarande kapacitet innebär också att en större utbyggnad skulle krävas på Sätra skola om alla elever samlas där. Varför är det så kort tid fram till beslut? Vi behöver mer tid! Svar: Tidigast i februari blir det beslut. Om processen så kräver kommer beslut att tas i mars. (efter mötet reviderades tiden för beslut till från februari till mars) Varför ska Barn- och ungdomsnämnden ta beslut i en fråga som rör ett helt samhälle? Svar: Nämnden tar beslut utifrån sitt ansvarområde. Kommunalråden är med under kvällen för att se till helheten och föra diskussion i de olika partigrupperna. Geografiska utskottet är med för att lyssna in synpunkter och träffar gärna representanter från Bestorp igen. Hur kan man följa dialogen som förs utanför nämnden uppdrag: Svar: Detta kommer att diskuteras i respektive partigrupp utifrån nämnd och geografiska utskott. I slutändan har ändå nämnden beslutet i sin hand.

3 Kan kommunfullmäktige ändra förutsättningar för nämnden? Svar: Kommunfullmäktige kan ändra förutsättningar för de olika nämnderna i samband med budgetbeslutet på hösten. Är landsbygdsstödet kommunalt eller statligt Svar: Landsbygdsstödet är kommunalt. Kan man ta bort paviljongerna på Sätra skola och där igenom göra besparing? Svar: Det är möjligt att avveckla en paviljong. Detta ger en viss hyresminskning men påverkar inte bekymret med verksamhetens kostnad. Hur klarar man förskoleverksamheten i Brokind och Bestorp? Svar: I Bestorp kommer det att finnas tillräckligt med förskoleplatser som del del även försörjer Brokind. Totalt behövs på sikt fler förskolplatser, i första hand i Brokind. Kan man samordna verksamheten utan att lägga ner Sätra skola? Svar: Skolledningen ser inga möjligheter till ytterligare samordning. Organisationen är oerhört tajt redan idag. Områdeschefen har gjort en genomlysning av organisationen. Är den tillgänglig? Svar: De budgethandlingar som finns kommer att delges via Christel Lind. Christel och rektor kommer att arbeta fram konsekvenser ur ett pedagogiskt perspektiv och förankra detta med personalen. Dessa konsekvenser skickas sedan ut till samtliga. Kan man få tillgång till utbildningskontorets kalkyler? Svar: Kontakta Klas Lind eller Christer Gunnarsson för att vi ska veta vad exakt ni vill ta del av. Tel: Övrigt Vid ett flertal tillfällen under kvällen togs det upp risker med ökad trafik på bilvägen mellan Sätra och Brokind. Var ska synpunkter skickas? Allt som ska till beslutsunderlaget skickas till Klas Lind. Klas ser till att synpunkter vidarebefordras till partiernas gruppledare, kommunalråd samt till sekreterare och ordförande i det geografiska utskottet. Utredningsmaterialet och tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på Linköpings kommuns hemsida. Ludde Uvenberg är kontaktperson i Bestorp

4 Bilaga 1 ARGUMENTATION FÖR SÄTRA SKOLA /TL Att framföras till kommunfullmäktige samt Barn- och Ungdomsnämnden. 1. Samhället Bestorp med omnejd bygger på 5 grundpelare. Om en av dessa tas bort så faller vårt samhälle. a. Närservice i form av bla i. Affären (driver sin verksamhet utan kommunalt stöd). ii. Företagare (snickare, plåtslagare, företagare sponsring till fritid o skola mfl). iii. Ålderboende. iv. Räddningstjänsten vilka är beroende av företagare som kan jobba som deltidsbrandman. Detta räddar liv! b. Transporter: buss och projekterande tågkommunikation c. Boendet: stimulerande och engagerande boende i tillväxt. Permanent, fritidsboende, barnfamiljer och pensionärer i samverkan mfl. d. Fritidsaktiviteter, mycket aktivt byalag, Bio, båtklubb, badplats, scouting, fotboll, naturen. Alla verksamheter är beroende av varandra. e. Skolan med en aktiv föräldraförening Det mesta (utom skolan och räddningstjänsten) bedrivs utan ekonomiskt stöd från kommun! 2. Positiva trender a. Inflyttningen ökar. i. Bestorp Plan nya tomter ii. Norrängen kommunalt vatten o avlopp. Ombyggnation från fritids- till permanentboende, avstyckning av tomter. iii. Sågarholmen - kommunalt vatten o avlopp. Ombyggnation från fritids- till permanentboende, avstyckning av tomter. iv. Sätra Fyran Ombyggnation från fritids- till permanentboende, avstyckning av tomter. v. Kristineberg Ombyggnation från fritids- till permanentboende, avstyckning av tomter. vi. Svartmåla?! b. Attraktivt läge. Prisutvecklingen på fastigheter och tomter i Bestorp ökar. c. Företagandet: 68 företag och företagare (på 460 invånare) med en om sättning på ca 150 m kr. Industriområdet ökar. Bestorps Trä, Bilverkstad (under uppförande), (ny Brandstationen). d. Dagiset fullt, gäller även Kyrkbacken. e. Generationsväxlingen ökar, (165 personer >65 år). f. En ny tunnel under genomfartsvägen inbjuder till ökat boende. 3. Samhällskonsekvenser a. Inflyttningen minskar. Fördelarna att bo utanför Linköping minskar. Barnfamiljer hänger upp sitt boende på punkt 1. b. Fritidsaktiviteter tvingas lägga ner pga bristande underlag. Splittring av skolbarn genom delat skolområde (Bjärka Vist). c. Närservice försvinner. d. Räddningstjänsten läggs ner eller måste styras från staden. Hur många liv får detta kosta?!

5 e. Miljö: en kraftig ökning av transporter. Vem tar ansvar? f. Säkerhet: vägen mellan Bestorp och Brokind skola är mycket farlig. Bron är under EU dispens. Förslaget innebär en ökad risk då trafiken ökar privat som kommunal. g. Fritidsboendet blir drabbad av att hela samhällsstrukturen försvagas ex genom transporter, närservice etc. h. Friskvård: Idag går och cyklar barnen till skolan vilket vid en nerläggning av skolan kommer att ersättas med buss. i. Den naturliga kontaktytan begränsas genom splittringen av barn, ex se 3.b. 4. Vision Bestorp Byggden arbetar för att utveckla byn och skapa ett större och starkare samhälle med en bättre samhällsstuktur. På detta sätt kan även kommunen låta hårt exploaterade områden ex Ekängen förskjuta fokus till Bestorp. a. Öka utbudet på tomter. b. Låt tåget stanna i Bestorp c. Utveckla turismen genom bla Sätravallen d. Vision om fritidsgård e. Etc Utöver detta arbetar Bestorps Byalag med flertalet projekt som ska göra orten mera attraktiv för både de boende samt väcka intresse för inflyttning: f. Fritidsgård: Planering att köpa den gamla Brandstationen. g. Företagandet: utveckla företagskultur i. Erfarenhetsutbyte ii. Nätverksbyggande iii. Inspirera och coatch a nyfaretagandet h. Egen hemsida i. Informationsmaterial för nyinflyttade ii. Kontaktpersoner, båtklubb, bad, skola, förskola, brandtjänsten iii. Information om badställen iv. Vilka aktiviteter finns i Bestorp v. Marknadsföra nya tomter i Bestorp och närområdet i. Kulturell utveckling ex Bion. HUR!? Bestorp ser en stark potential till att öka inflyttningen till samhället genom frisläppandet nya tomter, avstyckning och ombyggnation av fritidshus. För att kunna fullfölja vår plan krävs att vår starka samhällsstruktur får fortsätta utvecklas. Hjälp oss att se till att visionerna i Bestorp får bli en del av Linköpings Kommun Där idéer blir verklighet

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2010 Datum: 2010-05-03 Tid: 19.00 21.45 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 75 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer