Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Klas Göthe Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 16 januari 2014, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer 1-11 Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Klas Göthe Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (23) Beslutande: Monica Gripp (M) Nils-Inge Nilsson (C) Jeanette Svensson (ÖP), tjänstgör för Beat Senn (ÖP) Klas Göthe (FP) Birgitta Englander (S) Ulf Bengtsson (S) Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Håkan Rosenkvist (M), utom 4 och 7 (jäv) Ingegerd Bergfors (FP) Birgitta Öman (S) Anders Thorsson (S) Eva Ferlinger, planarkitekt Karl Gustavson, bygglovshandläggare Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Hanna Wiberg, byggnadsinspektör Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom 4 (jäv) Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (23) Innehållsförteckning Information, 1 sid 4 Redovisning av delegeringsbeslut, 2 sid 5 Brantevik 24:9, avstyckning, 3 sid 6 Mellby 3:121, tillbyggnad med servering, kontor och lager, 4 sid 8 Kvarnby 15:286, ombyggnad och tillbyggnad med takkupor, 5 sid 12 Vallby 6:5, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, 6 sid 14 Gislöv 20:29, nybyggnad av enbostadshus, 7 sid 16 Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl i Sankt Olof, 8 sid 19 Detaljplan Brantevik 28:17 m.fl, 9 sid 20 Kurser och konferenser, 10 sid 21 Meddelanden, 11 sid 22

4 4 (23) 1 Information 1. Hoby 18:21, Mark- och miljööverdomstolens dom som inte meddelar prövningstillstånd. Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 2. Östaröd 3:32, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljödomstolens dom , upphäver Länsstyrelsens beslut. Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 3. Återrapportering från styrgruppen översiktplanerings träff med Länsstyrelsen. Monica Gripp, ordförande och Birgitta Englander, vice ordförande informerar.

5 5 (23) 2 Dnr 2014/8 Redovisning av delegeringsbeslut MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisning av delegationsbeslut som framgår av bilagor.

6 6 (23) 3 Dnr 2013/599 Brantevik 24:9, avstyckning Ärendebeskrivning Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från Brantevik 24:9. Fastigheten är belägen vid Råkullavägen i Brantevik. Ärendet handlar om avstyckning för bostadshus inom fastighetens norra del. Gällande detaljplan från 2002 anger följande för berört område: Kvartersmark för bostadsändamål samt kvartersmark för centrumändamål-bostäder, vandrarhem, hantverk, galleri och sommarcafé. Byggrättsområde för huvudbyggnad och sidobyggnad i nordväst. Utfartsförbud i gräns mot norr och nordväst. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus. Planen har inga bestämmelser om antal tomter eller lägenheter. Den 15 november 2013 remitterade Lantmäteriet fastighetsbildningsärende om avstyckning till kommunen. Fastighetsbildningsärendet gällde två bostadstomter i första hand och en bostadstomt i andra hand, med tomtområde för ett vinklat parhus/tvåbostadshus med in- och utfarter i norr och väster. Avstyckningsområdet omfattar område planlagt för bostadsändamål och område planlagt för centrumändamål. I remissvar den 18 november 2013 framförde samhällsbyggnadsförvaltningen att avstyckning avstyrks eftersom gällande detaljplan inte medger redovisad avstyckning. Tomtområde och disponering följer inte planbestämmelser om användningsgräns och utfartsförbud. I Lantmäteriets samråd redovisas avstyckning av två bostadstomter för ett parhus med en gemensam in- och utfart i väster. Lantmäteriet framför att båda användningsområdena anger bostäder som ett ändamål och därför anser Lantmäteriet att det inte strider mot plan att fastighetbilda över användningsgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att ärendet tas upp i nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området inte kan disponeras på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt utifrån fastighetsbildningsupplägget.

7 7 (23) 3 forts Dnr 2013/599 Förvaltningen anser att avgränsning av tomtområde strider mot detaljplanens anvisning för användning av kvartersmark. Planavvikelsen bedöms inte som mindre och inte som förenlig med detaljplanens syfte. Det föreslagna utnyttjandet inom byggrättsområdet bedöms innebära olägenheter avseende boende och ett obalanserat utnyttjande samt alltför stora svårigheter att nå byggnadstekniska egenskapskrav för bostadsbyggnad. Fastighetsbildningsupplägget bedöms som olämpligt utifrån planförutsättning och i förhållande till ändamålsenlig användning. Förvaltningens uppfattning är att avstyckning bör avstyrkas. Beslutsunderlag Detaljplan för Brantevik 24:9, Lantmäteriets remiss M Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar Lantmäteriets samråd M Samhällsbyggnadsförvaltningens svar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Eva Ferlinger, planarkitekt, redogör för ärendet. Ritningar visas. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Avstyckning avstyrks. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet

8 8 (23) 4 Dnr 2013/564 Mellby 3:121, tillbyggnad med servering, kontor och lager Ärendebeskrivning Ansökan om tillbyggnad av hamnkiosken i Kivik på fastigheten Mellby 3:121 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 november Tillbyggnaden är avsedd att inrymma en separat glassbar, ett utökat lager samt kontor och ytterligare en tillgänglig toalett för kunder och besökare till hamnen. Fastigheten ligger inom detaljplanerat hamnområde. Bygglov beviljades för huvudbyggnaden, den nya hamnkiosken 28 april (Dnr 2008/ ) Berörda myndigheter och grannar har beretts möjlighet till yttrande: Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har yttrat sig beträffande verksamhetens hälsoskydd; ventilation, fläktar avfallshantering m.m. Trafikverket har i sitt yttrande inga synpunkter på tillbyggnadens placering. VA-enheten, Simrishamns kommun anger i sitt remissvar att en avgift för tillkommande ytor som innehar installationer kan komma att tas ut. Berörda sakägare/grannars svar: Fastighetsägare till Kivik 44:1 värnar grönytan norr om kiosken och vill hellre se en utbyggnad mot söder, de tycker tillbyggnaden förstör det lilla som finns kvar av hamn- och rekreationsområdet i Kivik. Fastighetsägare till Kivik 43:1 menar att kiosken inte, under rådande omständigheter, bör byggas ut mer. Lekplatsen har ökat tillströmningen av tillresta, denna tillsammans med transporter till kiosken idag gör att området inte fungerar bra. De vill inte se att området utvecklas ytterligare kortsiktigt kommersiellt, de vill också se en tydligare, bättre skyltad trafiklösning för hamnområdet. Fastighetsägare till Kivik 94:1 motsätter sig tillbyggnaden p.g.a oestetisk kioskskyltning, den ansträngda trafiksituationen på vägen norrut genom hamnen, även dålig och ogenomtänkt skyltning för dagsbesökare/bilister som ska ner och vända i hamnen istället för att röra sig till fots genom Kivik. Kivik 61:1 är också negativa och vill se en hamnmiljö för rekreation och vila. De anser att miljön redan är hårt exploaterad med den nuvarande stora grill-glasskiosken. Stora ytor i den känsliga hamnen har redan hårdgjorts. Den fria havs- och strandkontakten har redan begränsats.

9 9 (23) 4 forts Dnr 2013/564 Att ytterligare ta i anspråk marken norr om kiosken vore mycket olyckligt då sydsidan redan är inbyggd /blockerande i sammanhanget. De menar att det finns risker med att de unika naturljuden trängs undan då verksamheten ytterligare byggs ut. Den, redan uppförda, moderna byggnaden passar också in stilmässigt dåligt i Kivik. De avslutar med att beskriva trafiksituationen runt kiosken som redan ohanterlig vid varutransporter. Även två fastighetsägare till Kivik 88:1 är negativa då de värnar ytan norr om kiosken. En alltför stor del av gamla hamnplanen har redan tagits i anspråk för bilparkering och handel. De menar att grönytor inte ska naggas i kanten och oroas över de ökade transporterna så nära lekytor. Stilen som byggnaden idag är gjord i är främmande och gör inte saken bättre, kiosken får inte bli större än vad den är idag. Fastighetsägare till Kivik 111:2 yrkar avslag på bygglovsansökan av delvis andra skäl; Läget så pass nära Hanöbuktens vatten och därmed översvämningsrisken gör det uppenbart olämpligt att öka byggnadsytan, även Byggnadsverksförordningen samt försiktighetsprincipen gör ett avslag på ansökan nödvändig. Detaljplan märkt hamn medger inte utökad kioskverksamhet. Hamnen är en riksintressant miljö som bör skyddas från ytterligare förvanskning. I likhet med de andra sakägarna är de måna om att behålla ytan norr om nuvarande kiosken obebyggd. De menar att störningsaspekterna är avsevärda från en kommersiell verksamhet som denna med avseende på ljus, ljud och transporter. Yttrande utan invändningar har kommit in från en av fastighetsägarna till Kivik 88:1. Sökande har bemött de närboende enligt följande: Tillbyggnaden är till för bättre kundservice men också för att bättre kunna tillgodose miljöoch Hälsokrav samt att skapa en bättre arbetsmiljö i för små och, idag opraktiskt disponerade lokaler. Ingen tillkommande servering kommer att ske på verandan, endast en separering av varmt respektive kallt kök samt ett större lager för att kunna minska antalet tillkommande transporter. Några skyltar kommer inte att tillkomma. Beträffande ventilationen kommer den heller inte att utökas. Vid ändrade behov kommer den att placeras på baksidan av byggnaden, ut mot havet. En tillkommande tillgänglig toalett skapas för besökande och kunder. Trafiksituationen bemöter sökande med att bilister måste visa hänsyn och parkeringen delas även med närboende fastighetsägare.

10 10 (23) 4 forts Dnr 2013/564 Beslutsunderlag Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 9 kap. 30 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid beredning och beslut i ärendet. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är tjänstemannajävig och är inte heller närvarande vid beredning och beslut i ärendet. Överläggningar Karl Gustavson, bygglovshandläggare och Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk/restaurang beviljas. Tillbyggnaden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och nödvändiga handlingar har inkommit och godkänts. Avgifter Bygglov: (24+18) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen,

11 11 (23) 4 forts Dnr 2013/564 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande Beslutet expedieras till: sakägare, grannar Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

12 12 (23) 5 Dnr 2013/546 Kvarnby 15:286, ombyggnad och tillbyggnad med takkupor Ärendebeskrivning Ansökan innebär inredning av vind och tillbyggnad med fyra stycken takkupor, samt installation av ett takfönster. Föreslagna takkupor medför (på berörda delar) en byggnadshöjd av 4,6 meter, vilket avviker från detaljplanens bestämmelser om att högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter. Förslaget avviker också från riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, antagna av Byggnadsnämnden Detaljplan: Skillinge 10, laga kraft Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende högsta tillåtna byggnadshöjd, men avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från kommunens riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, men avvikelsen bedöms vara godtagbar och bedöms inte väsentligt skada kulturmiljön på platsen. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd.

13 13 (23) 5 forts Dnr 2013/546 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Göran Söderberg, Jeppas äng 13, Skillinge, som är certifierad kontrollaansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 PBL. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft, ring kontakt samhällsbyggnad, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (16+21) x 4 x 44,5 x 1,2 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Tom Ekström

14 14 (23) 6 Dnr 2013/348 Vallby 6:5, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Vallby 6:5 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 juli Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, utanför detaljplanerat område. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen bebyggelse bedöms ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada natur- och kulturmiljövärdena på platsen. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor: Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen och området traditionell byggnadstradition. Fasadmaterial på huvudbyggnad ska vara ljus puts. Taktäckning ska vara papp eller falsad grå alternativt svart plåt. Blänkande plåttyper som Alu-zink tillåts inte. Största tillåtna gavelbredd är 7,0 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 meter. På huvudbyggnad får, utöver högsta tillåtna byggnadshöjd, högst två takkupor med största utvändiga bredd på 1,4 meter utföras i endast en av takytorna. Högsta tillåtna byggnadshöjd för sidobyggnad är 2,5 meter.

15 15 (23) 6 forts Dnr 2013/348 Takvinkel på huvudbyggnad ska vara 45 grader. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 110 m 2 och för sidobyggnader totalt 30 m 2. Huvudbyggnad ska vara placerad med gavel alternativt långsida mot väg Nytt bostadshus ska kopplas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Parkeringsplatser ska anläggas minst tre meter från väg 1528 och på sådant sätt att fordonen kan vända på fastigheten. Upplysningar Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. Eventuell ny anslutning till väg 1528 kräver tillstånd från Trafikverket. Ansökan om tillstånd för grävarbeten ska sökas hos Länsstyrelsen i god tid innan markingrepp påbörjas. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor = kronor kronor Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Bengt Victorin

16 16 (23) 7 Dnr 2013/490 Gislöv 20:29, nybyggnad av enbostadshus Ärendebeskrivning Ansökan om nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Gislöv 20:29 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 11 oktober Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Positivt förhandsbesked föreligger. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Ansökan har reviderats efter remisstillfället för att delvis bemöta de synpunkter som kom in. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 s beslut (positivt förhandsbesked) Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid beredning och beslut i ärendet. Överläggningar Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Genomgång av ritningar och väderstreck sker. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, har föreslagen nybyggnation av ett enbostadshus på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Byggnationen bedöms inte påtagligt skada områdets natur- och kulturmiljövärden, bedöms ta hänsyn till landskapsbilden och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivingen. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts.

17 17 (23) 7 forts Dnr 2013/490 Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Göran Söderberg, Jeppas Äng 13, Skillinge, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 PBL. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft, ring kontakt samhällsbyggnad, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. För att utreda anslutningsmöjligheten till kommunalt vatten och avlopp ska kontakt snarast tas med VA-enheten, ring kontakt samhällsbyggnad, I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader för utstakning m.m. debiteras separat. Bygglovs- och MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring kontakt samhällsbyggnad Avgifter Bygglov: (21+23) x 14 x 44,5 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Johnnie Bogren Bengt-Ove Persson

18 18 (23) 7 forts Dnr 2013/490 Hans Blomberg och Christina Östman Blomberg Ingvar Mårtensson Karin S Pedersen Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

19 19 (23) 8 Dnr 2013/630 Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl i Sankt Olof, samråd Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ange riktlinjer för ny exploatering och fastighetsindelning inom planområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 december 2013, 374 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagens regler (2010:900) för enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar, underrättelse Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Inga synpunkter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

20 20 (23) 9 Dnr 2013/431 Detaljplan Brantevik 28:17 m.fl Ärendebeskrivning Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att upphäva gällande fastighetsplan för att möjliggöra ändrad tomtindelning, samt ange riktlinjer för ny fastighetsindelning och exploatering i kvarteret. Beslutsunderlag Granskningshandlingar, underrättelse Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Inga synpunkter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

21 21 (23) 10 Kurser och konferenser MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Birgitta Englander ska åka på välfärdskonferens i Lund 6-7 februari Upplysning Personal inom bygglov/mbk kommer att delta i en utbildning som genomförs av SKL, Jobbiga samtal med jobbiga personer, 13 februari 2014.

22 22 (23) 11 Dnr 2014/3 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut den 29 november (för sent inkommit) och lämnar målet till mark- och miljööverdomstolen för prövning av yrkandet om återställande av försutten tid. 2. Mark- och miljööverdomstolens underrättelse om att syn ska hållas på platsen (återkommer med datum), Svinaberga 49:1. 3. Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 24 september 2013 avseende avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Svinaberga 65:4. 4. Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet av länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut den 12 mars 2013 avseende bygglov för tillbyggnad av missionshus, Kvarnby 15: Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet av länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut den 25 juni 2012 avseende bygglov för uppförande av enbostadshus, Grevlunda 18: Mark- och miljödomstolens dom som upphäver länsstyrelsens beslut den 29 augusti 2013 och fastställer myndighetsnämndens beslut den 21 maj 2012 avseende avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östaröd 3: Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 18 april 2013 avseende bygglov för takkupa, Brantevik 36: Mark- och miljödomstolens dom som ändrar villkorspunkten 1 i länsstyrelsens beslut och att tomtplatsavgränsning bestäms enligt bilaga 2 och i övrigt gäller länsstyrelsens beslut den 28 juni 2013 avseende dispens från strandskyddsbestämmelserna och gällande förordnande om skydd mot landskapsbilden för uppförande av bastubyggnad samt utföra utfyllnad och schaktning, Kvasa 2:2.

23 23 (23) 11 forts Dnr 2014/3 9. Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 7 mars 2013 avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus, Järrestad 86: Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet på myndighetsnämndens beslut den 25 juni 2013 avseende avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Lerbergstorp 3: Mark- och miljööverdomstolens dom som inte meddelar prövningstillstånd på överklagandet av mark- och miljödomstolen och länsstyrelsens beslut som upphävde myndighetsnämndens beslut om bygglov för uppförande av enbostadshus, gästhus/förråd och garage/förråd, Hoby 18: Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter 2014 och fastställer myndighetsnämndens förslag på taxor att gälla från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att information och uppföljning av myndighetsnämnden 2013 läggs till handlingarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2213-2225 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2109-2116 Sekreterare Madeleine Persson Ordförande Henrik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (33) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2363-2377 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2076-2091 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2255-2268 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-15 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2125-2138

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2230-2249 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2226-2239 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2329-2341

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (45) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-10-15 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2405-2417 Sekreterare

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2305-2323 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (20) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(25) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2301-2318 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-04-13 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2089-2099 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15.

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. 2011-12-19 1 (35) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2164-2177 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1(30) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(38) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl 15.00-17.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-08-25 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2333-2349 Sekreterare

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer