Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2"

Transkript

1 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Klas Göthe Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården, 16 januari 2014, kl 9.00 Underskrifter Paragrafer 1-11 Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Klas Göthe Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (23) Beslutande: Monica Gripp (M) Nils-Inge Nilsson (C) Jeanette Svensson (ÖP), tjänstgör för Beat Senn (ÖP) Klas Göthe (FP) Birgitta Englander (S) Ulf Bengtsson (S) Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Håkan Rosenkvist (M), utom 4 och 7 (jäv) Ingegerd Bergfors (FP) Birgitta Öman (S) Anders Thorsson (S) Eva Ferlinger, planarkitekt Karl Gustavson, bygglovshandläggare Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Hanna Wiberg, byggnadsinspektör Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom 4 (jäv) Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (23) Innehållsförteckning Information, 1 sid 4 Redovisning av delegeringsbeslut, 2 sid 5 Brantevik 24:9, avstyckning, 3 sid 6 Mellby 3:121, tillbyggnad med servering, kontor och lager, 4 sid 8 Kvarnby 15:286, ombyggnad och tillbyggnad med takkupor, 5 sid 12 Vallby 6:5, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, 6 sid 14 Gislöv 20:29, nybyggnad av enbostadshus, 7 sid 16 Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl i Sankt Olof, 8 sid 19 Detaljplan Brantevik 28:17 m.fl, 9 sid 20 Kurser och konferenser, 10 sid 21 Meddelanden, 11 sid 22

4 4 (23) 1 Information 1. Hoby 18:21, Mark- och miljööverdomstolens dom som inte meddelar prövningstillstånd. Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 2. Östaröd 3:32, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljödomstolens dom , upphäver Länsstyrelsens beslut. Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 3. Återrapportering från styrgruppen översiktplanerings träff med Länsstyrelsen. Monica Gripp, ordförande och Birgitta Englander, vice ordförande informerar.

5 5 (23) 2 Dnr 2014/8 Redovisning av delegeringsbeslut MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT godkänner redovisning av delegationsbeslut som framgår av bilagor.

6 6 (23) 3 Dnr 2013/599 Brantevik 24:9, avstyckning Ärendebeskrivning Fastighetsbildningsärendet gäller avstyckning från Brantevik 24:9. Fastigheten är belägen vid Råkullavägen i Brantevik. Ärendet handlar om avstyckning för bostadshus inom fastighetens norra del. Gällande detaljplan från 2002 anger följande för berört område: Kvartersmark för bostadsändamål samt kvartersmark för centrumändamål-bostäder, vandrarhem, hantverk, galleri och sommarcafé. Byggrättsområde för huvudbyggnad och sidobyggnad i nordväst. Utfartsförbud i gräns mot norr och nordväst. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus. Planen har inga bestämmelser om antal tomter eller lägenheter. Den 15 november 2013 remitterade Lantmäteriet fastighetsbildningsärende om avstyckning till kommunen. Fastighetsbildningsärendet gällde två bostadstomter i första hand och en bostadstomt i andra hand, med tomtområde för ett vinklat parhus/tvåbostadshus med in- och utfarter i norr och väster. Avstyckningsområdet omfattar område planlagt för bostadsändamål och område planlagt för centrumändamål. I remissvar den 18 november 2013 framförde samhällsbyggnadsförvaltningen att avstyckning avstyrks eftersom gällande detaljplan inte medger redovisad avstyckning. Tomtområde och disponering följer inte planbestämmelser om användningsgräns och utfartsförbud. I Lantmäteriets samråd redovisas avstyckning av två bostadstomter för ett parhus med en gemensam in- och utfart i väster. Lantmäteriet framför att båda användningsområdena anger bostäder som ett ändamål och därför anser Lantmäteriet att det inte strider mot plan att fastighetbilda över användningsgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har svarat att ärendet tas upp i nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området inte kan disponeras på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt utifrån fastighetsbildningsupplägget.

7 7 (23) 3 forts Dnr 2013/599 Förvaltningen anser att avgränsning av tomtområde strider mot detaljplanens anvisning för användning av kvartersmark. Planavvikelsen bedöms inte som mindre och inte som förenlig med detaljplanens syfte. Det föreslagna utnyttjandet inom byggrättsområdet bedöms innebära olägenheter avseende boende och ett obalanserat utnyttjande samt alltför stora svårigheter att nå byggnadstekniska egenskapskrav för bostadsbyggnad. Fastighetsbildningsupplägget bedöms som olämpligt utifrån planförutsättning och i förhållande till ändamålsenlig användning. Förvaltningens uppfattning är att avstyckning bör avstyrkas. Beslutsunderlag Detaljplan för Brantevik 24:9, Lantmäteriets remiss M Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar Lantmäteriets samråd M Samhällsbyggnadsförvaltningens svar Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, Överläggningar Eva Ferlinger, planarkitekt, redogör för ärendet. Ritningar visas. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Avstyckning avstyrks. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet

8 8 (23) 4 Dnr 2013/564 Mellby 3:121, tillbyggnad med servering, kontor och lager Ärendebeskrivning Ansökan om tillbyggnad av hamnkiosken i Kivik på fastigheten Mellby 3:121 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 15 november Tillbyggnaden är avsedd att inrymma en separat glassbar, ett utökat lager samt kontor och ytterligare en tillgänglig toalett för kunder och besökare till hamnen. Fastigheten ligger inom detaljplanerat hamnområde. Bygglov beviljades för huvudbyggnaden, den nya hamnkiosken 28 april (Dnr 2008/ ) Berörda myndigheter och grannar har beretts möjlighet till yttrande: Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har yttrat sig beträffande verksamhetens hälsoskydd; ventilation, fläktar avfallshantering m.m. Trafikverket har i sitt yttrande inga synpunkter på tillbyggnadens placering. VA-enheten, Simrishamns kommun anger i sitt remissvar att en avgift för tillkommande ytor som innehar installationer kan komma att tas ut. Berörda sakägare/grannars svar: Fastighetsägare till Kivik 44:1 värnar grönytan norr om kiosken och vill hellre se en utbyggnad mot söder, de tycker tillbyggnaden förstör det lilla som finns kvar av hamn- och rekreationsområdet i Kivik. Fastighetsägare till Kivik 43:1 menar att kiosken inte, under rådande omständigheter, bör byggas ut mer. Lekplatsen har ökat tillströmningen av tillresta, denna tillsammans med transporter till kiosken idag gör att området inte fungerar bra. De vill inte se att området utvecklas ytterligare kortsiktigt kommersiellt, de vill också se en tydligare, bättre skyltad trafiklösning för hamnområdet. Fastighetsägare till Kivik 94:1 motsätter sig tillbyggnaden p.g.a oestetisk kioskskyltning, den ansträngda trafiksituationen på vägen norrut genom hamnen, även dålig och ogenomtänkt skyltning för dagsbesökare/bilister som ska ner och vända i hamnen istället för att röra sig till fots genom Kivik. Kivik 61:1 är också negativa och vill se en hamnmiljö för rekreation och vila. De anser att miljön redan är hårt exploaterad med den nuvarande stora grill-glasskiosken. Stora ytor i den känsliga hamnen har redan hårdgjorts. Den fria havs- och strandkontakten har redan begränsats.

9 9 (23) 4 forts Dnr 2013/564 Att ytterligare ta i anspråk marken norr om kiosken vore mycket olyckligt då sydsidan redan är inbyggd /blockerande i sammanhanget. De menar att det finns risker med att de unika naturljuden trängs undan då verksamheten ytterligare byggs ut. Den, redan uppförda, moderna byggnaden passar också in stilmässigt dåligt i Kivik. De avslutar med att beskriva trafiksituationen runt kiosken som redan ohanterlig vid varutransporter. Även två fastighetsägare till Kivik 88:1 är negativa då de värnar ytan norr om kiosken. En alltför stor del av gamla hamnplanen har redan tagits i anspråk för bilparkering och handel. De menar att grönytor inte ska naggas i kanten och oroas över de ökade transporterna så nära lekytor. Stilen som byggnaden idag är gjord i är främmande och gör inte saken bättre, kiosken får inte bli större än vad den är idag. Fastighetsägare till Kivik 111:2 yrkar avslag på bygglovsansökan av delvis andra skäl; Läget så pass nära Hanöbuktens vatten och därmed översvämningsrisken gör det uppenbart olämpligt att öka byggnadsytan, även Byggnadsverksförordningen samt försiktighetsprincipen gör ett avslag på ansökan nödvändig. Detaljplan märkt hamn medger inte utökad kioskverksamhet. Hamnen är en riksintressant miljö som bör skyddas från ytterligare förvanskning. I likhet med de andra sakägarna är de måna om att behålla ytan norr om nuvarande kiosken obebyggd. De menar att störningsaspekterna är avsevärda från en kommersiell verksamhet som denna med avseende på ljus, ljud och transporter. Yttrande utan invändningar har kommit in från en av fastighetsägarna till Kivik 88:1. Sökande har bemött de närboende enligt följande: Tillbyggnaden är till för bättre kundservice men också för att bättre kunna tillgodose miljöoch Hälsokrav samt att skapa en bättre arbetsmiljö i för små och, idag opraktiskt disponerade lokaler. Ingen tillkommande servering kommer att ske på verandan, endast en separering av varmt respektive kallt kök samt ett större lager för att kunna minska antalet tillkommande transporter. Några skyltar kommer inte att tillkomma. Beträffande ventilationen kommer den heller inte att utökas. Vid ändrade behov kommer den att placeras på baksidan av byggnaden, ut mot havet. En tillkommande tillgänglig toalett skapas för besökande och kunder. Trafiksituationen bemöter sökande med att bilister måste visa hänsyn och parkeringen delas även med närboende fastighetsägare.

10 10 (23) 4 forts Dnr 2013/564 Beslutsunderlag Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 9 kap. 30 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid beredning och beslut i ärendet. Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är tjänstemannajävig och är inte heller närvarande vid beredning och beslut i ärendet. Överläggningar Karl Gustavson, bygglovshandläggare och Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk/restaurang beviljas. Tillbyggnaden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och nödvändiga handlingar har inkommit och godkänts. Avgifter Bygglov: (24+18) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen,

11 11 (23) 4 forts Dnr 2013/564 Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Innan åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och bygglagen 10 kap. 4. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande Beslutet expedieras till: sakägare, grannar Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

12 12 (23) 5 Dnr 2013/546 Kvarnby 15:286, ombyggnad och tillbyggnad med takkupor Ärendebeskrivning Ansökan innebär inredning av vind och tillbyggnad med fyra stycken takkupor, samt installation av ett takfönster. Föreslagna takkupor medför (på berörda delar) en byggnadshöjd av 4,6 meter, vilket avviker från detaljplanens bestämmelser om att högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter. Förslaget avviker också från riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, antagna av Byggnadsnämnden Detaljplan: Skillinge 10, laga kraft Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen åtgärd innebär liten avvikelse från bestämmelserna i detaljplan avseende högsta tillåtna byggnadshöjd, men avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och bedöms inte medföra en betydande olägenhet för omgivningen. Föreslagen åtgärd innebär en avvikelse från kommunens riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, men avvikelsen bedöms vara godtagbar och bedöms inte väsentligt skada kulturmiljön på platsen. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd.

13 13 (23) 5 forts Dnr 2013/546 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Göran Söderberg, Jeppas äng 13, Skillinge, som är certifierad kontrollaansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 PBL. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när bygglovet vunnit laga kraft, ring kontakt samhällsbyggnad, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (16+21) x 4 x 44,5 x 1,2 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan samt slutsamråd inkl. slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Tom Ekström

14 14 (23) 6 Dnr 2013/348 Vallby 6:5, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Vallby 6:5 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 juli Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, utanför detaljplanerat område. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen bebyggelse bedöms ta hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan och god hushållning. Föreslagen bebyggelse bedöms inte skada natur- och kulturmiljövärdena på platsen. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor: Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för platsen och området traditionell byggnadstradition. Fasadmaterial på huvudbyggnad ska vara ljus puts. Taktäckning ska vara papp eller falsad grå alternativt svart plåt. Blänkande plåttyper som Alu-zink tillåts inte. Största tillåtna gavelbredd är 7,0 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,5 meter. På huvudbyggnad får, utöver högsta tillåtna byggnadshöjd, högst två takkupor med största utvändiga bredd på 1,4 meter utföras i endast en av takytorna. Högsta tillåtna byggnadshöjd för sidobyggnad är 2,5 meter.

15 15 (23) 6 forts Dnr 2013/348 Takvinkel på huvudbyggnad ska vara 45 grader. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 110 m 2 och för sidobyggnader totalt 30 m 2. Huvudbyggnad ska vara placerad med gavel alternativt långsida mot väg Nytt bostadshus ska kopplas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Parkeringsplatser ska anläggas minst tre meter från väg 1528 och på sådant sätt att fordonen kan vända på fastigheten. Upplysningar Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att beslutet om förhandsbesked har vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. Eventuell ny anslutning till väg 1528 kräver tillstånd från Trafikverket. Ansökan om tillstånd för grävarbeten ska sökas hos Länsstyrelsen i god tid innan markingrepp påbörjas. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor = kronor kronor Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Bengt Victorin

16 16 (23) 7 Dnr 2013/490 Gislöv 20:29, nybyggnad av enbostadshus Ärendebeskrivning Ansökan om nybyggnation av ett enbostadshus på fastigheten Gislöv 20:29 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 11 oktober Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Positivt förhandsbesked föreligger. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Ansökan har reviderats efter remisstillfället för att delvis bemöta de synpunkter som kom in. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 s beslut (positivt förhandsbesked) Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Jäv Håkan Rosenkvist (M) anmäler jäv och är inte närvarande vid beredning och beslut i ärendet. Överläggningar Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. Genomgång av ritningar och väderstreck sker. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, har föreslagen nybyggnation av ett enbostadshus på ett godtagbart sätt anpassats till förhållandena på platsen. Byggnationen bedöms inte påtagligt skada områdets natur- och kulturmiljövärden, bedöms ta hänsyn till landskapsbilden och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för omgivingen. Bygglov beviljas. Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och de handlingar som krävs inkommit och godkänts.

17 17 (23) 7 forts Dnr 2013/490 Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Göran Söderberg, Jeppas Äng 13, Skillinge, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 PBL. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft, ring kontakt samhällsbyggnad, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. För att utreda anslutningsmöjligheten till kommunalt vatten och avlopp ska kontakt snarast tas med VA-enheten, ring kontakt samhällsbyggnad, I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnader för utstakning m.m. debiteras separat. Bygglovs- och MBK-enheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring kontakt samhällsbyggnad Avgifter Bygglov: (21+23) x 14 x 44,5 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Johnnie Bogren Bengt-Ove Persson

18 18 (23) 7 forts Dnr 2013/490 Hans Blomberg och Christina Östman Blomberg Ingvar Mårtensson Karin S Pedersen Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

19 19 (23) 8 Dnr 2013/630 Detaljplan för Raskarum 11:92 m.fl i Sankt Olof, samråd Ärendebeskrivning Syftet med planen är att ange riktlinjer för ny exploatering och fastighetsindelning inom planområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 december 2013, 374 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagens regler (2010:900) för enkelt planförfarande. Beslutsunderlag Samrådshandlingar, underrättelse Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Inga synpunkter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

20 20 (23) 9 Dnr 2013/431 Detaljplan Brantevik 28:17 m.fl Ärendebeskrivning Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten att upphäva gällande fastighetsplan för att möjliggöra ändrad tomtindelning, samt ange riktlinjer för ny fastighetsindelning och exploatering i kvarteret. Beslutsunderlag Granskningshandlingar, underrättelse Överläggningar Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Inga synpunkter. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

21 21 (23) 10 Kurser och konferenser MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Birgitta Englander ska åka på välfärdskonferens i Lund 6-7 februari Upplysning Personal inom bygglov/mbk kommer att delta i en utbildning som genomförs av SKL, Jobbiga samtal med jobbiga personer, 13 februari 2014.

22 22 (23) 11 Dnr 2014/3 Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet av länsstyrelsens beslut den 29 november (för sent inkommit) och lämnar målet till mark- och miljööverdomstolen för prövning av yrkandet om återställande av försutten tid. 2. Mark- och miljööverdomstolens underrättelse om att syn ska hållas på platsen (återkommer med datum), Svinaberga 49:1. 3. Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 24 september 2013 avseende avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Svinaberga 65:4. 4. Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet av länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut den 12 mars 2013 avseende bygglov för tillbyggnad av missionshus, Kvarnby 15: Mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet av länsstyrelsens och myndighetsnämndens beslut den 25 juni 2012 avseende bygglov för uppförande av enbostadshus, Grevlunda 18: Mark- och miljödomstolens dom som upphäver länsstyrelsens beslut den 29 augusti 2013 och fastställer myndighetsnämndens beslut den 21 maj 2012 avseende avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östaröd 3: Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 18 april 2013 avseende bygglov för takkupa, Brantevik 36: Mark- och miljödomstolens dom som ändrar villkorspunkten 1 i länsstyrelsens beslut och att tomtplatsavgränsning bestäms enligt bilaga 2 och i övrigt gäller länsstyrelsens beslut den 28 juni 2013 avseende dispens från strandskyddsbestämmelserna och gällande förordnande om skydd mot landskapsbilden för uppförande av bastubyggnad samt utföra utfyllnad och schaktning, Kvasa 2:2.

23 23 (23) 11 forts Dnr 2014/3 9. Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet av myndighetsnämndens beslut den 7 mars 2013 avseende bygglov för nybyggnad av fritidshus, Järrestad 86: Länsstyrelsens beslut som avslår överklagandet på myndighetsnämndens beslut den 25 juni 2013 avseende avslag på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Lerbergstorp 3: Mark- och miljööverdomstolens dom som inte meddelar prövningstillstånd på överklagandet av mark- och miljödomstolen och länsstyrelsens beslut som upphävde myndighetsnämndens beslut om bygglov för uppförande av enbostadshus, gästhus/förråd och garage/förråd, Hoby 18: Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter 2014 och fastställer myndighetsnämndens förslag på taxor att gälla från och med Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att information och uppföljning av myndighetsnämnden 2013 läggs till handlingarna.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer