GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA"

Transkript

1 Miljöstyrningsrådet Rapport 2013:2 LEKA, ÄTA, SOVA Anna Christiansson, Maria Azzopardi, Anne Lagerqvist

2 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 2 (88) INLEDNING Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU (1). Kemikalieinspektionens handlingsplan En giftfri vardag fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i just förskolan. På uppdrag av Kemikalieinspektionen har därför Miljöstyrningsrådet tagit fram denna förstudierapport som ska ligga till grund för att utveckla miljökrav för upphandling av material till förskolor med start under år I rapporten hanteraras områdena Leka, Äta, Sova. Inom området Leka ingår exempelvis hobby- och lekmaterial, inom Sova madrasser, kuddar, förskolemöbler och textilier och inom Äta köksgeråd, muggar, glas, tallrikar mm. Förstudierapporten innehåller en förfrågningsunderlagsanalys över vad som upphandlas inom respektive område, vilka miljökrav som ställs och vilka intressenter det finns. Förstudierapporten omfattar även en översikt över vilka regler, lagar och standarder som finns för respektive område, vilka miljömärkningar som finns, vilka som är intressenter (ex leverantörer, upphandlare, avropare, branschorganisationer, tillverkare) och kemikalieaspektsanalys. Foto: Trons Foto förstasida: Trons

3 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 3 (88) INNEHÅLL Inledning Sammanfattning Conclusion Bakgrund Mål Avgränsning Marknadsöversikt Leka Äta Sova Intressentanalys Förfrågningsunderlagsanalys Metod för analysen Resultat och slutsatser Frågor till upphandlare Lagstiftning, Standarder och Miljömärkning Leka Äta Sova Kemikalieaspektsanalys Leka och Sova Äta Slutsats Möjligheter och förslag för att ta fram ett kravpaket för giftfri förskola Marknadsförings- och kommunikationsinsatser Referenser Bilagor

4 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 4 (88) 1 SAMMANFATTNING Barn är en prioritorerad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Det finns ett stort samhälleligt intresse för kemikaliefrågan kopplat till barns exponering och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. Efterfrågan är stor från kommuner på miljöoch hållbarhetskriterier riktade mot förskolan. Miljöstyrningsrådet har därför på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Denna förstudie har visat att det finns en stor intressentgrupp som efterfrågar kriterier och även önskar vara med i kommande expertgruppsarbete. Redan idag ställs miljökrav i en stor del av upphandlingarna inom Leka, Äta och Sova. Resultaten av förfrågningsunderlagsanalysen i denna förstudie visar att miljökrav ställs i runt hälften av de undersökta upphandlingarna för alla tre områdena. Högst andel miljökrav ställdes för området sova, 65 %, därefter leka, 54 % och sist äta, 42 %. Dock ställs det oftast inte produktspecifika krav. Om Miljöstyrningsrådet tar fram kriterier riktade mot förskola skulle mer produktspecifika krav kunna användas i större utsträckning. Förekomsten av farliga kemikalier i leksaker regleras delvis genom lagstiftningen men det finns ett stort behov av att utarbeta drivande miljö-och hållbarhetskrav utöver lagstiftningen. Inom ätamaterial/husgeråd saknas också kriterier idag. Trots omfattande lagstiftning om material i kontakt med livsmedel finns det utrymme att utveckla kriterier som går utöver lagstiftningsnivån även inom detta område. För området sova, där textilier, madrasser och förskolemöbler ingår finns idag kriterier för textilier och möbler. Genom inriktning/anpassning mot just förskola kan dessa kriterier vässas. 2 CONCLUSION Children are a prioritized group in the Swedish Chemicals Agency s Action Plan for a toxic-free everyday environment launched in It is because small children are particularly vulnerable to hazardous chemicals, such as endocrine disruptors. There is a strong interest among the general public and the media in questions relating to children's exposure to hazardous chemicals in nurseries where children of a certain age spend much of their time. There is also a great demand for sustainability criteria for nurseries from local authorities. The Swedish Environmental Management Council has therefore been commissioned by the Swedish Chemicals Agency to conduct a pre-study of non-toxic nurseries focusing on products in the fields of playing, eating and sleeping. There is a large group of stakeholders demanding criteria and wishing to participate in expert groups. Already, environmental criteria already form a part of local authority procurements in the field of playing, eating and sleeping. The analysis in this study shows that environmental criteria have been used in about half of the examined contracts for all three areas. The highest share of environmental criteria were found in the area sleeping, 65%, then playing, 54%, and finally eating, 42%. There are currently no Green

5 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 5 (88) Public Procurement (GPP) criteria for game and hobby materials, nor kitchen utensils. Despite extensive legislation concerning these areas, there is a strong scope for developing GPP criteria that go beyond legislation in these fields. For the area of sleeping, there are currently GPP criteria for textiles and furniture. These criteria may be sharpened in their focus on nurseries.

6 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 6 (88) 3 BAKGRUND Barn är eftersom de är små och växer och utvecklas extra känsliga exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionens handlingsplan En giftfri vardag fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. 3.1 MÅL Förstudien ingår som del i Miljöstyrningsrådets kriterieprocess. Förstudierapporten innehåller en förfrågningsunderlagsanalys över vad som upphandlas inom respektive område, vilka miljökrav som ställs och vilka intressenter det finns. Förstudierapporten ser även över vilka regler, lagar och standarder som finns för respektive område, vilka miljömärkningar som finns, vilka som är intressenter (ex leverantörer, upphandlare, avropare, branschorganisationer, tillverkare) och kemikalieaspektsanalys. Nästa steg i Miljöstyrningsrådets kriterieprocess är kriteriearbete i expertgrupper och målet med projektet Giftfri förskola är att ta fram ett kriteriekravpaket samt vägledande material för områdena leka, äta och sova med efterföljande kommunikationsinsatser. 3.2 AVGRÄNSNING I förstudiearbetet har avgränsning gjorts i enligt nedan men omfattningen över vilka produkter som kommer att ingå kommer dock att diskuteras och beslutas i expertgruppsarbetet för kriterieutvecklingen LEKA Lek-och hobbymaterial spänner över ett brett produktområde innehållande många olika material. I förfrågningsunderlagsanalysen söktes information inom de följande produktområdena: Leksaker Leksaksinstrument Leksaker på hjul Leksakshinkar Leksakståg och leksaksbilar Dessa områden innefattar då även exempelvis hobby- och pysselmaterial, leksaker för utomhuslek och musikinstrument.

7 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 7 (88) ÄTA Även inom området Äta ingår i denna studie ett brett produktområde innehållande många olika material som plast, keramik/porslin, glas och metall. Exempel på produkter är följande: Tallrikar Muggar/plastglas Koppar och glas Matbehållare Bestick Husgeråd SOVA I förfrågningsunderlagsanalysen söktes information om förskolemöbler och inom området Sova ingår exempelvis följande: Madrasser Textilier Förskolemöbler

8 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 8 (88) 4 MARKNADSÖVERSIKT Denna marknadsöversikt syftar till att beskriva hur de olika marknaderna inom leka, äta, sova fungerar, hur utbudet och efterfrågan av produkter utifrån miljöprestanda ser ut samt hur företag och branschorganisation arbetar generellt med miljöfrågor. Underlaget baseras i huvudsak på frågor som skickats till företagen och information på respektive företags hemsida. 4.1 LEKA Branschen i Sverige är uppdelad i grossister som köper in från den internationella marknaden och säljer till återförsäljare till privatkunder samt grossister som riktar sig till offentlig sektor och privata förskolor. Dessa grossister är också återförsäljare till förskolor och köper in produkter från den internationella marknaden. Inköp sker också via s.k. Traders, mellanhänder som har kontakten med producenten och kontrollen blir då ännu svårare att upprätthålla BRANSCHSTATISTIK Enligt statistik från den europeiska branschorganisationen för leksakstillverkare har leksaksmarknaden stadigt ökat under flera år men stagnerade år 2012 och värdet för den totala försäljningen hade då minskat från 18 miljarder euro år 2010 till 16,5 miljarder euro år 2012 (2). Inom EU tillverkas varje år leksaker till ett produktionsvärde av ca 5,6 miljarder euro medan det såldes leksaker för 16,5 miljarder euro år EU:s leksaksmarknad är den största i världen, därefter kommer USA följt av Japan, Kina och Brasilien. Företag i EU exporterar leksaker till övriga världen till ett värde av runt 1,1 miljarder euro per år och importerar leksaker för ca 5,5 miljarder euro årligen. USA är den viktigaste marknaden för export och ca 85 % av de importerade leksakerna till EU kommer från Kina. Leksaksföretagen inom EU är till största delen SMEs och totalt sett jobbar personer inom de 5000 olika företag som finns på marknaden (2012). Toysr us och BR leksaker hade % av den svenska marknaden till privata konsumenter MILJÖMÄKTA LEKSAKER I dagsläget finns det endast ett företag som säljer miljömärkta (Svanenmärkta) leksaker, detta är danska Dantoy. Dantoy tillverkar plastleksaker för inom- och utomhusbruk såsom hinkar, spadar, köksleksaker, bilar, tågbanor, gunghästar, sparkbiler etc. för barn i åldrarna 2-6 år. 95 % av artiklarna i sortimentet, som består av 200 leksaker, är Svanenmärkta (3) FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV Förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) visar att det framförallt är två stora företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna, nämligen Lekolär AB och ABA-skol AB. Övriga företag som förkom mer än en gång bland tilldelningarna var Staples och Wesco Sa. Därutöver fanns Saxi sport AB och Plandent Forsbergs dental

9 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 9 (88) AB med som vinnare vid upphandlingar som rörde idrottsmaterial och leksaker för uppmuntran vid tandbehandling. Det finns också ett antal leksaksföretag som profilerat sig inom miljö men som riktar sig till den privata marknaden, däribland Ekoleko och Rekolek. Därutöver finns det naturligtvis en mängd andra företag som riktar sig till konsumenter och som har leksaker i sitt sortiment t.ex. Åhlens, Coop och ICA. För att undersöka hur företagen arbetar med miljö- och kemikaliefrågor, samt undersöka om det är någon skillnad mellan de som riktar sig till den privata och offentliga sektorn, ställdes ett antal frågor direkt till företagen. Därutöver studerades också företagens hemsidor Frågor till företag Följande frågor ställdes till de företag som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Upplever du att det ställs relevanta miljökrav vid upphandlingarna? Leksaker regleras ju genom lagstiftning och standarder. Men tycker ni att det vore bra med fler miljökrav? Förslag på lämpliga miljökrav? Av svaren framgår att det råder delade meningar kring relevansen av de miljökrav som ställs idag. Ett företag upplevde det som att förfrågningsunderlag bara kopieras mellan upphandlingar och att miljökrav ställs som inte omfattar de efterfrågade produkterna. Ett annat företag tycker att vissa av kraven som ställs idag är svåra att verifiera på ett enkelt sätt och kräver mängder av papper samt ifrågasätter hur dokumentationen kan utvärderas. Ett tredje företag tyckte att det generellt sett ställs bra miljökrav men trycker på att upphandlarna måste vara noga med att kräva att företagen kan verifiera ställda krav och att de har en organisation bakåt i leverantörskedjan. På frågan om det vore bra med mer miljökrav svarar företagen också något olika. Ett företag tycker att det räcker med lagstiftning och standarder eftersom att dessa uppdateras kontinuerligt. Medan ett annat företag tycker att det är bra eftersom att det utvecklar företaget och dess underleverantörer. Gällande förslag på lämpliga miljökrav har ett företag lämnat en utförlig lista (se bilaga) rörande allt från tillgång till säkerhetsdatablad till rutiner för att säkerställa att man tidigt får information och kunskap om nya produktsäkerhetskrav och kemiska krav. Ett annat företag ser inte behov av nya krav men dock att kraven packeteras så att rätt krav ställs på rätt produkter. För fullständiga svar se bilaga. Följande frågor ställdes till tre stora företag som har leksaker som en del av sitt sortiment och som riktar sig till den privata marknaden: Hur arbetar ni med leksakers kemikalieinnehåll? Har ni direktkontakt med fabrikerna som tillverkar leksakerna och har ni en policy för kemikalieinnehållet och kontroll av detta?

10 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 10 (88) På den första frågan svarar företagen att de främst arbetar med att följa relevant lagstiftning som Leksaksdirektivet, REACH, RoHS och CLP. Det uppdaterade leksaksdirektivet ställer också högre krav på företagen och innebär att de arbetar med sina leverantörskedjor. Ett företag svarade att de inte har någon egen import utan jobbar med väletablerade leverantörer. Gällande kontroll av kemikalieinnehåll så svarar företagen att detta regleras genom avtal. För de egna märkesvarorna så har ett företag direktkontakt med fabrikerna och de skickar själva produkterna på test. Stickprover görs också årligen. Ett annat företag beskriver att de har kontakt med tillverkare, gör bedömning av fabriker och inspektioner av varor innan de skeppas. Baserat på risk görs även vissa stickprover på utpekade kemikalier. Ett företag håller också på att ta fram en ny kemikaliestrategi som kommer att omfatta leksakssortimentet. För fullständiga svar se bilaga. Följande frågor ställdes till två företag som har profilerat sig med ekoleksaker och riktar sig till den privata marknaden: Ni har ju på hemsidan väldigt bra ingående materialbeskrivning för era produkter. Vilka kriterier har ni för leksakerna som ni säljer? Svanen har ju miljökriterier för leksaker och det finns förnärvarande ett företag som säljer/tillverkar Svanenmärkta leksaker, Dantoy. Vilka kriterier använder ni för leksaker som ni säljer? Vilka leverantörer har ni för leksakerna som ni säljer? Hur följer ni upp era krav? Har ni någon försäljning till offentlig sektor eller är det endast till privatkonsumenter? De båda företagen har liknande beskrivningar av sitt arbete. De har inga uppställda kriterier motsvarande upphandlingskriterier eller miljömärkning utan de leksaker som säljs ska vara giftfria och ekologiska. Återvunnet material och/eller Fairtrade räcker inte för att komma in i sortimentet utan huvudfokus är att det ska vara giftfritt. Inget av företagen säljer plastleksaker (plast/gummi kan dock finnas i vissa detaljer) därav inte heller Dantoys Svanenmärkta leksaker. De har valt att välja bort plast på grund av möjligt innehåll av bl.a. ftalater och bisfenoler. Företagen väljer små leverantörer som de känner att de kan lita på. Ofta de som har arbetat länge med kvalitetsleksaker som är rena, eller som har giftfritt som affärsidé. Ett företag svarar att de har träffat samtliga leverantörer och har som ambition att besöka alla fabriker samt att de flesta av produkterna tillverkas inom Europa. Uppföljning sker genom att inte ta in leksaker som inte är giftfria samt att se till att tillverkarna är certifierade på olika sätt. Ett företag träffar också leverantörerna regelbundet och ställer många jobbiga frågor, något som beskrivs som mycket lärorikt. Båda företagen säljer till privata konsumenter men det ena företaget har också försäljning till skolor och förskolor. För fullständiga svar se bilaga.

11 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 11 (88) Miljöinformation från hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 1 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 1. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Lekolar Återförsäljare mdkr? ABA Skol Återförsäljare ca mkr Staples Återförsäljare globalt Globalt 23 mdr dollar?? WESCO Tillverkare och återförsäljare? = ingen information funnen på hemsidan 200 globalt?? 9000 Tabell 2 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 2. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikaliepolicy/strategi/mål Lekolar Har produkter märkta med Möbelfakta, Svanen, Bra Miljöval, Blå ängeln, Paper, Profile, FSC och PEFC? ISO Ja Ja ABA Skol?? Nej Ja? Staples Eco Easy-sortiment. (Produkten ska uppfylla någon av följande märkningar: EU:s Ecolabel, tyska Blå Ängeln, den nordiska Svanenmärkningen, FSC, PEFC, Bra Miljöval eller någon annan oberoende > 2000 ISO Ja?

12 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 12 (88) Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikaliepolicy/strategi/mål och godkänd certifiering från tredje part.) WESCO "Jag skyddar min planetmärkta produkter i katalog.? = ingen information funnen på hemsidan? ISO Ja? 4.2 ÄTA Förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) visar att det framförallt är två stora företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna, dessa är Menigo Foodservice AB och Martin & Servera. Dessa två leverantörer är också de dominerande när det gäller leverans av livsmedel till den offentliga sektorn. Övriga företag som förekom bland tilldelningarna var TechPack in Scandinavia AB och RIAB/Heselius FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV För att undersöka hur företagen arbetar med miljö- och kemikaliefrågor, ställdes ett antal frågor direkt till företagen. Därutöver studerades också företagens hemsidor Frågor till företagen Följande frågor ställdes till de företag som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Upplever ni att det ställs relevanta miljökrav för upphandlingar inom detta område? Tycker ni det vore bra med fler miljökrav med tanke på ert arbete inom företaget? Förslag på lämpliga miljökrav? Var tillverkas vanligtvis tallrikar, bestick, glas, uppläggningsfat mm? Är det många olika fabriker eller har ni avtal med en som gör det mesta? Har ni produkter av polykarbonatplast i ert sortiment? Testar ni era produkter för kemikalieinnehåll (enligt Reach eller utöver lagstiftningen?) eller har ni kontroll på produkterna genom hela produktionsledet? Har ni ett speciellt sortiment till verksamheter som riktar sig till barn (förskolan)? Endast ett företag svarade på frågorna. Detta företag upplever dock att det, i de flesta fall, ställs relevanta krav. Ibland går dock kraven inte att uppfylla och det förekommer också att de generella miljökraven krockar med specifikationen på artikelnivå. Företaget tycker också att det vore bra med mer miljökrav men upphandlarnas kunskap om kemikalier i de produkter som efterfrågas måste förbättras. Fokus bör läggas på den totala miljöbelastningen och kvalitén på produkten. Detta går idag förlorat när fokus är

13 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 13 (88) på lägsta pris. I många fall köps produkter in som har en kort livscykel, vilket ger ett högre totalpris i längden. Gällande tillverkningen av tallrikar, bestick och glas etc. så sker den i flera olika fabriker där varje fabrik är specialist på sitt eget sortiment: Tallrikar i porslin tillverkas i Tyskland, Tjeckien och Polen. Tallrikar i plast (SAN, polykarbonat, tritan (BPA fri), PP, melamin) tillverkas i Sverige, Finland, Turkiet, Italien, Thailand. Rostfria bestick tillverkas till stor del i Kina, det finns också en liten produktion i Italien. Bestick i Polykarbonat tillverkas i Sverige. Glas tillverkas i Frankrike, Italien och Spanien. Plastglas (SAN, polykarbonat, PP) tillverkas i Sverige, Finland och USA. Uppläggningsfat finns i rostfritt, porslin och melamin och tillverkning sker i Sverige, Kina och Turkiet. Förutom tallrikar, bestick och glas finns även kantiner för förvaring av kall mat i polykarbonat. Företaget testar inte själva produkternas innehåll av eventuella farliga kemikalier, men deras tillverkare tillhandahåller de certifikat som behövs för att säkerställa godkänd kvalitet. En stor del av företagets plastprodukter går till verksamheter som riktar sig till barn såsom skolkök, dagis/fritids m.m Miljöinformation på hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 3 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 3. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Menigo Grossist mdkr (försäljning)? Martin & Servera Grossist???? TechPack in Tillverkare????

14 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 14 (88) Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Scandinavia AB RIAB/Heselius?????? = ingen information funnen på hemsidan Tabell 4 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 4. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikalie - policy/strategi/mål Menigo Martin & Servera Innehar Certifikat för Ekologisk Produktion och MSC Certifikat Innehar MSC Certifikat och ASC Certifikat? ISO Ja?? ISO Ja? TechPack in Scandinavia AB????? RIAB/Heselius?????? = ingen information funnen på hemsidan 4.3 SOVA I förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) framgår det att det är 14 olika företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna. De tre företag som förekommer oftast bland tilldelningarna är Lekolär AB, Input Interiör och ABA Skol AB. Övriga företag som förekom mer än en gång bland tilldelningarna var Kinnarps AB, EFG Kontorsmöbler, Lekia Sverige AB, Inredningshuset Kontorcenter Västerbotten AB och Dica Form AB FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV Ett företag kontaktades för att undersöka de arbetar med kemikaliefrågor. Därutöver studerades också flera av företagens hemsidor.

15 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 15 (88) Frågor till företagen Följande frågor ställdes till ett av företagen som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Madrasserna består ofta av kallskum med ett överdrag i plastfolie, vad är denna plastfolie gjord av och är den ytbehandlad på något sätt (t.ex. smutsavvisande)? Innehåller madrasserna något flamskyddsmedel? Hur ser er kontroll ut bakåt i leverantörsleden? Har ni kontakter direkt med fabrikerna som producerar varorna eller köper ni från större grossister? Hur jobbar ni med artikel 33 i Reach? Plastfolien som finns runt madrassen är gjord av Polyvinylklorid, Fenolalkylsulfonsyraester, Kalcium/Zink-salt samt flera processhjälpmedel. PVC:n innehåller inte de sex ftalaterna DEHP, BBP, DBP, DIDP, DINP och DNOP. Madrasserna innehåller inte heller något flamskyddsmedel och uppfyller brandkraven enligt California Technical bulletin 117, section A part 1 and section D part 2. För de flesta av möbelprodukterna har företaget direktkontakt med tillverkarna. De arbetar med Reach Artikel 33 genom att begära in säkerhetsdatablad från sina producerande leverantörer. De ställer krav på att underleverantörerna följer kandidatlistan och ej har med ämnen som är cancerframkallande eller reproduktionstoxiska Miljöinformation på hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 5 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 5. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal artiklar Lekolar Återförsäljare mdkr? Input Interiör Återförsäljare 300 1,2 mdkr?? ABA Skol Återförsäljare ca mkr Kinnarps Antal underleverantörer Tillverkare/återförsäljare ca ,3 mdkr?? EFG Kontorsmöbler Tillverkare ca mdkr?? Lekia Sverige Återförsäljare???? Inredningshuset

16 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 16 (88) Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Kontorcenter Västerbotten* Dica Form** Tillverkare????? = ingen information funnen på hemsidan *Ingen hemsida funnen **Ingen hemsida funnen, dock en broschyr Tabell 6 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 6. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikalie - policy/strategi/mål Lekolar Input Interiör Har produkter märkta med Möbelfakta, Svanen, Bra Miljöval, Blå ängeln, Paper, Profile, FSC och PEFC Stor del av sortimentet uppfyller Svanens krav.? ISO Ja Ja Stor del???? ABA Skol?? Nej Ja? Kinnarps?? ISO Ja Ja EFG Kontorsmöbler Ja, Svanen 100 %? ISO Ja Ja Lekia Sverige????? Inredningshuset Kontorcenter Västerbotten* Dica Form** Ja, Svanen och Eko-tex??? Ja? = ingen information funnen på hemsidan *Ingen hemsida funnen **Ingen hemsida funnen, dock en broschyr

17 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 17 (88) DISKUSSION OCH SLUTSATSER Tillgängligheten på marknadsinformation mellan områdena Leka, Äta och Sova varierar något. Området Leka är väl avgränsat och statistik finns samlad hos branschföreningen Leksaksbranschen. För området Äta så är de produkter som berörs (tallrikar, glas, bestick etc.) en mycket liten del av de stora leverantörernas (Menigo och Martin & Servera) sortiment. Deras huvudprodukter är livsmedel varför specifik information om övrigt sortiment, på exempelvis hemsidor, troligtvis inte är prioriterad. Vid en fortsatt kriterieutveckling behöver en noggrannare analys över produkternas miljöprestanda med avseende på exempelvis andelen miljömärkta produkter göras. I miljöinformations-tabellerna ovan ges endast en mycket grov bild kring om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och hur stor andelen är. Kunskap om produkternas innehåll av exempelvis BPA, ftalater, flamskyddsmedel, ytbehandlingsprodukter, färgämnen etc. behöver tas fram för att hitta rätt nivå (bas, avancerad eller spjutspets) på kraven som ska tas fram. Förslagsvis bör en enkät utarbetas och skickas till företagen då omfattningen inom respektive produktgrupp är beslutad.

18 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 18 (88) 5 INTRESSENTANALYS I tabell 7 nedan sammanfattas identifierade intressenter inom respektive område som framkommit genom förfrågningsunderlagsanalysen och marknadsanalysen. Tabell 7. Organisationsnamn Organisationstyp Område ABA-skol AB Återförsäljare offentlig sektor Leka/sova Bohuslän Kommun Leka/äta/sova Borås kommun Kommun Leka/äta/sova BR (TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige) Branschorganisation för barn och babyprodukter Återförsäljare privat sektor Branschorganisation Leka Leka BRIO Tillverkare/producent Leka China Labor Watch NGO Leka COOP Återförsäljare privat sektor Leka Coresource Övriga Leka/äta/sova Dalslandskommunernas kommunalförbund Kommun Leka/äta/sova Dantoy Tillverkare/producent Leka Ekokul Återförsäljare privat sektor Leka EkoLeko Återförsäljare privat sektor Leka Forbo Flooring AB Tillverkare/producent Leka/sova Form och miljö AB Återförsäljare offentlig sektor Sova Frimeko Återförsäljare offentlig sektor Sova Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget Kommun Leka/äta/sova Habo kommun Kommun Leka/äta/sova Halmstads kommun Kommun Leka/äta/sova Hasbro Tillverkare/producent Leka Helsingborgs kommun Kommun Leka/sova ICA Återförsäljare privat sektor Leka IKEA Tillverkare/producent Leka/sova

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

MALMÖ STADS SÄRSKILDA MILJÖKRAV. Bilaga till förfrågningsunderlag 1. FLAMSKYDDSMEDEL

MALMÖ STADS SÄRSKILDA MILJÖKRAV. Bilaga till förfrågningsunderlag 1. FLAMSKYDDSMEDEL MALMÖ STADS SÄRSKILDA MILJÖKRAV Bilaga till förfrågningsunderlag 1. FLAMSKYDDSMEDEL 2. LIM Offererade varor ska inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel. teknisk dokumentation från tillverkaren som

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Miljösamverkan Skåne 2012-2013 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Checklista Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach 2013 Leksaker Ta med kandidatförteckningen vid tillsynsbesöket! Syftet

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Utbildning i leksakers säkerhet, 16 maj 2013 Anna Nylander och Karin Alkell Innehåll Inledning Nya kemikaliekrav i leksaksdirektivet Närliggande regelverk som rör leksaker Reach,

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola

Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande om skrivelsen i EU-piloten 8643/16/GROW angående Upphandlingsmyndighetens kravpaket Giftfri förskola Sammanfattning Kemikalieinspektionen överlämnar

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Leksaksseminarium 3 december 2012 Christina Larsson Kemikalieinspektionen - vilka är vi? expertmyndighet under Miljödepartementet Arbetar i Sverige, i Norden inom EU och globalt

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker

Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Analyser av bly, kadmium och ftalater i leksaker Ett delprojekt inom projektet Giftfritt Göteborg R 2008:6 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och förbrukningsmaterial

Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och förbrukningsmaterial 2009-04-23 Landstingsstyrelsens förvaltning 1 Miljö "Produktprojektet" Utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och förbrukningsmaterial Anna Lipkin, SLL Miljö Stockholms läns l landsting

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Myndigheternas samarbetsprojekt om leksakers säkerhet. Konsumentverket Kemikalieinspektionen Elsäkerhetsverket

Myndigheternas samarbetsprojekt om leksakers säkerhet. Konsumentverket Kemikalieinspektionen Elsäkerhetsverket Myndigheternas samarbetsprojekt om leksakers säkerhet Konsumentverket Kemikalieinspektionen Elsäkerhetsverket Vad gör myndigheterna 2013? Utbildning Informationsbrev om marknadskontroll Marknadskontroll

Läs mer

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar Helén Klint Forum för kemikaliesmart handel 12 feb 2016 Helén.Klint@kemi.se KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö-

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Produktval för leksaker samt bild- och form

Produktval för leksaker samt bild- och form Kemikaliecentrum tipsar: Produktval för leksaker samt bild- och form Kemikaliesmart förskola kemikaliecentrum@stockholm.se stockholm.se/kemikaliesmartforskola 2 (5) Leksaker samt bild- och formmaterial

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Produktval för leksaker samt bild- och form

Produktval för leksaker samt bild- och form Kemikaliecentrum tipsar: Produktval för leksaker samt bild- och form Kemikaliesmart förskola kemikaliecentrum@stockholm.se stockholm.se/kemikaliesmartforskola 2 (5) samt bild- och formmaterial Lekolar

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

Med Fokus på miljön.

Med Fokus på miljön. Med Fokus på miljön. Vårt miljöarbete Produktsortiment: - Material - Kvalitet - Miljöinformation - Miljömärkning - Transporter - Returhantering Personal: - Kunskap - Delaktighet - Rutiner - Service Vår

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1086/2. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Lek- och babybranschen 21 maj, 2015 Mariana Pilenvik och Anna Nylander Kemikalieinspektionen www.kemi.se Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Leksaker, inklusive de kemikalier som

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln

Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Tillsynsprojekt 2014 Kemikalier i smycken från detaljhandeln Sammanfattning Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt med inriktning på kemikalier i smycken i detaljhandeln (SMID). Smyckesprojektet

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 24 konsulter med bred och

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier i vår vardag - Institutet för tillämpad Grön kemi Kemikalier i vår vardag Tomas Östberg 2011-11-08 Regionförbundet - Enheten för attraktion och livsmiljö Folkhälsofrågor Energi och klimat Miljöfrågor Energikontoret

Läs mer

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling

Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin för Västra Götalandsregionen beslutad av fullmäktige 2008 Utbyte av miljö- och hälsofarliga kemikalier för en hållbar utveckling Sammanfattning av kemikaliestrategin

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete The Capital of Scandinavia Innehåll Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete Barnperspektiv Vi är känsligare Vi är mer utsatta Vi är en viktig målgrupp för stadens verksamheter 2016-10-26

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län!

Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län! Mer än 2500 starka skäl i Jämtlands län! Vinna eller försvinna 11 dec 2013 - farliga ämnen i vår vardag Lena Stigh lena.stigh@jegrelius.se www.jegrelius.se 070-699 27 30 Institutet för tillämpad Grön kemi

Läs mer

0:00:40 Och Karin Rumar, välkommen du också.

0:00:40 Och Karin Rumar, välkommen du också. Här kan du lyssna på programmet. 0:00:13 Omkring hälften av svenskarna i åldrarna 20 till 45 år äger sexleksaker. Men hur är det, kan såna produkter innehålla skadliga kemikalier? Det ska vi försöka ta

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på och hur undviker vi

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

1,000+ laboratories and offices. 3,000 auditors countries. 90,000 audits. Kemikaliekrav för varor praktiska tips för företag.

1,000+ laboratories and offices. 3,000 auditors countries. 90,000 audits. Kemikaliekrav för varor praktiska tips för företag. Kemikaliekrav för varor praktiska tips för företag Frukostseminarium arrangerat av Forum för kemikaliesmart handel Anna Forsgren Enhetschef Kemi, hälsa och miljö Mats Forkman Senior Chemical adviser 2016-09-14

Läs mer