GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA"

Transkript

1 Miljöstyrningsrådet Rapport 2013:2 LEKA, ÄTA, SOVA Anna Christiansson, Maria Azzopardi, Anne Lagerqvist

2 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 2 (88) INLEDNING Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU (1). Kemikalieinspektionens handlingsplan En giftfri vardag fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i just förskolan. På uppdrag av Kemikalieinspektionen har därför Miljöstyrningsrådet tagit fram denna förstudierapport som ska ligga till grund för att utveckla miljökrav för upphandling av material till förskolor med start under år I rapporten hanteraras områdena Leka, Äta, Sova. Inom området Leka ingår exempelvis hobby- och lekmaterial, inom Sova madrasser, kuddar, förskolemöbler och textilier och inom Äta köksgeråd, muggar, glas, tallrikar mm. Förstudierapporten innehåller en förfrågningsunderlagsanalys över vad som upphandlas inom respektive område, vilka miljökrav som ställs och vilka intressenter det finns. Förstudierapporten omfattar även en översikt över vilka regler, lagar och standarder som finns för respektive område, vilka miljömärkningar som finns, vilka som är intressenter (ex leverantörer, upphandlare, avropare, branschorganisationer, tillverkare) och kemikalieaspektsanalys. Foto: Trons Foto förstasida: Trons

3 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 3 (88) INNEHÅLL Inledning Sammanfattning Conclusion Bakgrund Mål Avgränsning Marknadsöversikt Leka Äta Sova Intressentanalys Förfrågningsunderlagsanalys Metod för analysen Resultat och slutsatser Frågor till upphandlare Lagstiftning, Standarder och Miljömärkning Leka Äta Sova Kemikalieaspektsanalys Leka och Sova Äta Slutsats Möjligheter och förslag för att ta fram ett kravpaket för giftfri förskola Marknadsförings- och kommunikationsinsatser Referenser Bilagor

4 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 4 (88) 1 SAMMANFATTNING Barn är en prioritorerad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Det finns ett stort samhälleligt intresse för kemikaliefrågan kopplat till barns exponering och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. Efterfrågan är stor från kommuner på miljöoch hållbarhetskriterier riktade mot förskolan. Miljöstyrningsrådet har därför på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Denna förstudie har visat att det finns en stor intressentgrupp som efterfrågar kriterier och även önskar vara med i kommande expertgruppsarbete. Redan idag ställs miljökrav i en stor del av upphandlingarna inom Leka, Äta och Sova. Resultaten av förfrågningsunderlagsanalysen i denna förstudie visar att miljökrav ställs i runt hälften av de undersökta upphandlingarna för alla tre områdena. Högst andel miljökrav ställdes för området sova, 65 %, därefter leka, 54 % och sist äta, 42 %. Dock ställs det oftast inte produktspecifika krav. Om Miljöstyrningsrådet tar fram kriterier riktade mot förskola skulle mer produktspecifika krav kunna användas i större utsträckning. Förekomsten av farliga kemikalier i leksaker regleras delvis genom lagstiftningen men det finns ett stort behov av att utarbeta drivande miljö-och hållbarhetskrav utöver lagstiftningen. Inom ätamaterial/husgeråd saknas också kriterier idag. Trots omfattande lagstiftning om material i kontakt med livsmedel finns det utrymme att utveckla kriterier som går utöver lagstiftningsnivån även inom detta område. För området sova, där textilier, madrasser och förskolemöbler ingår finns idag kriterier för textilier och möbler. Genom inriktning/anpassning mot just förskola kan dessa kriterier vässas. 2 CONCLUSION Children are a prioritized group in the Swedish Chemicals Agency s Action Plan for a toxic-free everyday environment launched in It is because small children are particularly vulnerable to hazardous chemicals, such as endocrine disruptors. There is a strong interest among the general public and the media in questions relating to children's exposure to hazardous chemicals in nurseries where children of a certain age spend much of their time. There is also a great demand for sustainability criteria for nurseries from local authorities. The Swedish Environmental Management Council has therefore been commissioned by the Swedish Chemicals Agency to conduct a pre-study of non-toxic nurseries focusing on products in the fields of playing, eating and sleeping. There is a large group of stakeholders demanding criteria and wishing to participate in expert groups. Already, environmental criteria already form a part of local authority procurements in the field of playing, eating and sleeping. The analysis in this study shows that environmental criteria have been used in about half of the examined contracts for all three areas. The highest share of environmental criteria were found in the area sleeping, 65%, then playing, 54%, and finally eating, 42%. There are currently no Green

5 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 5 (88) Public Procurement (GPP) criteria for game and hobby materials, nor kitchen utensils. Despite extensive legislation concerning these areas, there is a strong scope for developing GPP criteria that go beyond legislation in these fields. For the area of sleeping, there are currently GPP criteria for textiles and furniture. These criteria may be sharpened in their focus on nurseries.

6 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 6 (88) 3 BAKGRUND Barn är eftersom de är små och växer och utvecklas extra känsliga exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionens handlingsplan En giftfri vardag fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. 3.1 MÅL Förstudien ingår som del i Miljöstyrningsrådets kriterieprocess. Förstudierapporten innehåller en förfrågningsunderlagsanalys över vad som upphandlas inom respektive område, vilka miljökrav som ställs och vilka intressenter det finns. Förstudierapporten ser även över vilka regler, lagar och standarder som finns för respektive område, vilka miljömärkningar som finns, vilka som är intressenter (ex leverantörer, upphandlare, avropare, branschorganisationer, tillverkare) och kemikalieaspektsanalys. Nästa steg i Miljöstyrningsrådets kriterieprocess är kriteriearbete i expertgrupper och målet med projektet Giftfri förskola är att ta fram ett kriteriekravpaket samt vägledande material för områdena leka, äta och sova med efterföljande kommunikationsinsatser. 3.2 AVGRÄNSNING I förstudiearbetet har avgränsning gjorts i enligt nedan men omfattningen över vilka produkter som kommer att ingå kommer dock att diskuteras och beslutas i expertgruppsarbetet för kriterieutvecklingen LEKA Lek-och hobbymaterial spänner över ett brett produktområde innehållande många olika material. I förfrågningsunderlagsanalysen söktes information inom de följande produktområdena: Leksaker Leksaksinstrument Leksaker på hjul Leksakshinkar Leksakståg och leksaksbilar Dessa områden innefattar då även exempelvis hobby- och pysselmaterial, leksaker för utomhuslek och musikinstrument.

7 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 7 (88) ÄTA Även inom området Äta ingår i denna studie ett brett produktområde innehållande många olika material som plast, keramik/porslin, glas och metall. Exempel på produkter är följande: Tallrikar Muggar/plastglas Koppar och glas Matbehållare Bestick Husgeråd SOVA I förfrågningsunderlagsanalysen söktes information om förskolemöbler och inom området Sova ingår exempelvis följande: Madrasser Textilier Förskolemöbler

8 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 8 (88) 4 MARKNADSÖVERSIKT Denna marknadsöversikt syftar till att beskriva hur de olika marknaderna inom leka, äta, sova fungerar, hur utbudet och efterfrågan av produkter utifrån miljöprestanda ser ut samt hur företag och branschorganisation arbetar generellt med miljöfrågor. Underlaget baseras i huvudsak på frågor som skickats till företagen och information på respektive företags hemsida. 4.1 LEKA Branschen i Sverige är uppdelad i grossister som köper in från den internationella marknaden och säljer till återförsäljare till privatkunder samt grossister som riktar sig till offentlig sektor och privata förskolor. Dessa grossister är också återförsäljare till förskolor och köper in produkter från den internationella marknaden. Inköp sker också via s.k. Traders, mellanhänder som har kontakten med producenten och kontrollen blir då ännu svårare att upprätthålla BRANSCHSTATISTIK Enligt statistik från den europeiska branschorganisationen för leksakstillverkare har leksaksmarknaden stadigt ökat under flera år men stagnerade år 2012 och värdet för den totala försäljningen hade då minskat från 18 miljarder euro år 2010 till 16,5 miljarder euro år 2012 (2). Inom EU tillverkas varje år leksaker till ett produktionsvärde av ca 5,6 miljarder euro medan det såldes leksaker för 16,5 miljarder euro år EU:s leksaksmarknad är den största i världen, därefter kommer USA följt av Japan, Kina och Brasilien. Företag i EU exporterar leksaker till övriga världen till ett värde av runt 1,1 miljarder euro per år och importerar leksaker för ca 5,5 miljarder euro årligen. USA är den viktigaste marknaden för export och ca 85 % av de importerade leksakerna till EU kommer från Kina. Leksaksföretagen inom EU är till största delen SMEs och totalt sett jobbar personer inom de 5000 olika företag som finns på marknaden (2012). Toysr us och BR leksaker hade % av den svenska marknaden till privata konsumenter MILJÖMÄKTA LEKSAKER I dagsläget finns det endast ett företag som säljer miljömärkta (Svanenmärkta) leksaker, detta är danska Dantoy. Dantoy tillverkar plastleksaker för inom- och utomhusbruk såsom hinkar, spadar, köksleksaker, bilar, tågbanor, gunghästar, sparkbiler etc. för barn i åldrarna 2-6 år. 95 % av artiklarna i sortimentet, som består av 200 leksaker, är Svanenmärkta (3) FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV Förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) visar att det framförallt är två stora företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna, nämligen Lekolär AB och ABA-skol AB. Övriga företag som förkom mer än en gång bland tilldelningarna var Staples och Wesco Sa. Därutöver fanns Saxi sport AB och Plandent Forsbergs dental

9 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 9 (88) AB med som vinnare vid upphandlingar som rörde idrottsmaterial och leksaker för uppmuntran vid tandbehandling. Det finns också ett antal leksaksföretag som profilerat sig inom miljö men som riktar sig till den privata marknaden, däribland Ekoleko och Rekolek. Därutöver finns det naturligtvis en mängd andra företag som riktar sig till konsumenter och som har leksaker i sitt sortiment t.ex. Åhlens, Coop och ICA. För att undersöka hur företagen arbetar med miljö- och kemikaliefrågor, samt undersöka om det är någon skillnad mellan de som riktar sig till den privata och offentliga sektorn, ställdes ett antal frågor direkt till företagen. Därutöver studerades också företagens hemsidor Frågor till företag Följande frågor ställdes till de företag som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Upplever du att det ställs relevanta miljökrav vid upphandlingarna? Leksaker regleras ju genom lagstiftning och standarder. Men tycker ni att det vore bra med fler miljökrav? Förslag på lämpliga miljökrav? Av svaren framgår att det råder delade meningar kring relevansen av de miljökrav som ställs idag. Ett företag upplevde det som att förfrågningsunderlag bara kopieras mellan upphandlingar och att miljökrav ställs som inte omfattar de efterfrågade produkterna. Ett annat företag tycker att vissa av kraven som ställs idag är svåra att verifiera på ett enkelt sätt och kräver mängder av papper samt ifrågasätter hur dokumentationen kan utvärderas. Ett tredje företag tyckte att det generellt sett ställs bra miljökrav men trycker på att upphandlarna måste vara noga med att kräva att företagen kan verifiera ställda krav och att de har en organisation bakåt i leverantörskedjan. På frågan om det vore bra med mer miljökrav svarar företagen också något olika. Ett företag tycker att det räcker med lagstiftning och standarder eftersom att dessa uppdateras kontinuerligt. Medan ett annat företag tycker att det är bra eftersom att det utvecklar företaget och dess underleverantörer. Gällande förslag på lämpliga miljökrav har ett företag lämnat en utförlig lista (se bilaga) rörande allt från tillgång till säkerhetsdatablad till rutiner för att säkerställa att man tidigt får information och kunskap om nya produktsäkerhetskrav och kemiska krav. Ett annat företag ser inte behov av nya krav men dock att kraven packeteras så att rätt krav ställs på rätt produkter. För fullständiga svar se bilaga. Följande frågor ställdes till tre stora företag som har leksaker som en del av sitt sortiment och som riktar sig till den privata marknaden: Hur arbetar ni med leksakers kemikalieinnehåll? Har ni direktkontakt med fabrikerna som tillverkar leksakerna och har ni en policy för kemikalieinnehållet och kontroll av detta?

10 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 10 (88) På den första frågan svarar företagen att de främst arbetar med att följa relevant lagstiftning som Leksaksdirektivet, REACH, RoHS och CLP. Det uppdaterade leksaksdirektivet ställer också högre krav på företagen och innebär att de arbetar med sina leverantörskedjor. Ett företag svarade att de inte har någon egen import utan jobbar med väletablerade leverantörer. Gällande kontroll av kemikalieinnehåll så svarar företagen att detta regleras genom avtal. För de egna märkesvarorna så har ett företag direktkontakt med fabrikerna och de skickar själva produkterna på test. Stickprover görs också årligen. Ett annat företag beskriver att de har kontakt med tillverkare, gör bedömning av fabriker och inspektioner av varor innan de skeppas. Baserat på risk görs även vissa stickprover på utpekade kemikalier. Ett företag håller också på att ta fram en ny kemikaliestrategi som kommer att omfatta leksakssortimentet. För fullständiga svar se bilaga. Följande frågor ställdes till två företag som har profilerat sig med ekoleksaker och riktar sig till den privata marknaden: Ni har ju på hemsidan väldigt bra ingående materialbeskrivning för era produkter. Vilka kriterier har ni för leksakerna som ni säljer? Svanen har ju miljökriterier för leksaker och det finns förnärvarande ett företag som säljer/tillverkar Svanenmärkta leksaker, Dantoy. Vilka kriterier använder ni för leksaker som ni säljer? Vilka leverantörer har ni för leksakerna som ni säljer? Hur följer ni upp era krav? Har ni någon försäljning till offentlig sektor eller är det endast till privatkonsumenter? De båda företagen har liknande beskrivningar av sitt arbete. De har inga uppställda kriterier motsvarande upphandlingskriterier eller miljömärkning utan de leksaker som säljs ska vara giftfria och ekologiska. Återvunnet material och/eller Fairtrade räcker inte för att komma in i sortimentet utan huvudfokus är att det ska vara giftfritt. Inget av företagen säljer plastleksaker (plast/gummi kan dock finnas i vissa detaljer) därav inte heller Dantoys Svanenmärkta leksaker. De har valt att välja bort plast på grund av möjligt innehåll av bl.a. ftalater och bisfenoler. Företagen väljer små leverantörer som de känner att de kan lita på. Ofta de som har arbetat länge med kvalitetsleksaker som är rena, eller som har giftfritt som affärsidé. Ett företag svarar att de har träffat samtliga leverantörer och har som ambition att besöka alla fabriker samt att de flesta av produkterna tillverkas inom Europa. Uppföljning sker genom att inte ta in leksaker som inte är giftfria samt att se till att tillverkarna är certifierade på olika sätt. Ett företag träffar också leverantörerna regelbundet och ställer många jobbiga frågor, något som beskrivs som mycket lärorikt. Båda företagen säljer till privata konsumenter men det ena företaget har också försäljning till skolor och förskolor. För fullständiga svar se bilaga.

11 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 11 (88) Miljöinformation från hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 1 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 1. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Lekolar Återförsäljare mdkr? ABA Skol Återförsäljare ca mkr Staples Återförsäljare globalt Globalt 23 mdr dollar?? WESCO Tillverkare och återförsäljare? = ingen information funnen på hemsidan 200 globalt?? 9000 Tabell 2 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 2. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikaliepolicy/strategi/mål Lekolar Har produkter märkta med Möbelfakta, Svanen, Bra Miljöval, Blå ängeln, Paper, Profile, FSC och PEFC? ISO Ja Ja ABA Skol?? Nej Ja? Staples Eco Easy-sortiment. (Produkten ska uppfylla någon av följande märkningar: EU:s Ecolabel, tyska Blå Ängeln, den nordiska Svanenmärkningen, FSC, PEFC, Bra Miljöval eller någon annan oberoende > 2000 ISO Ja?

12 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 12 (88) Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikaliepolicy/strategi/mål och godkänd certifiering från tredje part.) WESCO "Jag skyddar min planetmärkta produkter i katalog.? = ingen information funnen på hemsidan? ISO Ja? 4.2 ÄTA Förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) visar att det framförallt är två stora företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna, dessa är Menigo Foodservice AB och Martin & Servera. Dessa två leverantörer är också de dominerande när det gäller leverans av livsmedel till den offentliga sektorn. Övriga företag som förekom bland tilldelningarna var TechPack in Scandinavia AB och RIAB/Heselius FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV För att undersöka hur företagen arbetar med miljö- och kemikaliefrågor, ställdes ett antal frågor direkt till företagen. Därutöver studerades också företagens hemsidor Frågor till företagen Följande frågor ställdes till de företag som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Upplever ni att det ställs relevanta miljökrav för upphandlingar inom detta område? Tycker ni det vore bra med fler miljökrav med tanke på ert arbete inom företaget? Förslag på lämpliga miljökrav? Var tillverkas vanligtvis tallrikar, bestick, glas, uppläggningsfat mm? Är det många olika fabriker eller har ni avtal med en som gör det mesta? Har ni produkter av polykarbonatplast i ert sortiment? Testar ni era produkter för kemikalieinnehåll (enligt Reach eller utöver lagstiftningen?) eller har ni kontroll på produkterna genom hela produktionsledet? Har ni ett speciellt sortiment till verksamheter som riktar sig till barn (förskolan)? Endast ett företag svarade på frågorna. Detta företag upplever dock att det, i de flesta fall, ställs relevanta krav. Ibland går dock kraven inte att uppfylla och det förekommer också att de generella miljökraven krockar med specifikationen på artikelnivå. Företaget tycker också att det vore bra med mer miljökrav men upphandlarnas kunskap om kemikalier i de produkter som efterfrågas måste förbättras. Fokus bör läggas på den totala miljöbelastningen och kvalitén på produkten. Detta går idag förlorat när fokus är

13 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 13 (88) på lägsta pris. I många fall köps produkter in som har en kort livscykel, vilket ger ett högre totalpris i längden. Gällande tillverkningen av tallrikar, bestick och glas etc. så sker den i flera olika fabriker där varje fabrik är specialist på sitt eget sortiment: Tallrikar i porslin tillverkas i Tyskland, Tjeckien och Polen. Tallrikar i plast (SAN, polykarbonat, tritan (BPA fri), PP, melamin) tillverkas i Sverige, Finland, Turkiet, Italien, Thailand. Rostfria bestick tillverkas till stor del i Kina, det finns också en liten produktion i Italien. Bestick i Polykarbonat tillverkas i Sverige. Glas tillverkas i Frankrike, Italien och Spanien. Plastglas (SAN, polykarbonat, PP) tillverkas i Sverige, Finland och USA. Uppläggningsfat finns i rostfritt, porslin och melamin och tillverkning sker i Sverige, Kina och Turkiet. Förutom tallrikar, bestick och glas finns även kantiner för förvaring av kall mat i polykarbonat. Företaget testar inte själva produkternas innehåll av eventuella farliga kemikalier, men deras tillverkare tillhandahåller de certifikat som behövs för att säkerställa godkänd kvalitet. En stor del av företagets plastprodukter går till verksamheter som riktar sig till barn såsom skolkök, dagis/fritids m.m Miljöinformation på hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 3 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 3. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Menigo Grossist mdkr (försäljning)? Martin & Servera Grossist???? TechPack in Tillverkare????

14 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 14 (88) Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Scandinavia AB RIAB/Heselius?????? = ingen information funnen på hemsidan Tabell 4 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 4. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikalie - policy/strategi/mål Menigo Martin & Servera Innehar Certifikat för Ekologisk Produktion och MSC Certifikat Innehar MSC Certifikat och ASC Certifikat? ISO Ja?? ISO Ja? TechPack in Scandinavia AB????? RIAB/Heselius?????? = ingen information funnen på hemsidan 4.3 SOVA I förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) framgår det att det är 14 olika företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna. De tre företag som förekommer oftast bland tilldelningarna är Lekolär AB, Input Interiör och ABA Skol AB. Övriga företag som förekom mer än en gång bland tilldelningarna var Kinnarps AB, EFG Kontorsmöbler, Lekia Sverige AB, Inredningshuset Kontorcenter Västerbotten AB och Dica Form AB FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV Ett företag kontaktades för att undersöka de arbetar med kemikaliefrågor. Därutöver studerades också flera av företagens hemsidor.

15 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 15 (88) Frågor till företagen Följande frågor ställdes till ett av företagen som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Madrasserna består ofta av kallskum med ett överdrag i plastfolie, vad är denna plastfolie gjord av och är den ytbehandlad på något sätt (t.ex. smutsavvisande)? Innehåller madrasserna något flamskyddsmedel? Hur ser er kontroll ut bakåt i leverantörsleden? Har ni kontakter direkt med fabrikerna som producerar varorna eller köper ni från större grossister? Hur jobbar ni med artikel 33 i Reach? Plastfolien som finns runt madrassen är gjord av Polyvinylklorid, Fenolalkylsulfonsyraester, Kalcium/Zink-salt samt flera processhjälpmedel. PVC:n innehåller inte de sex ftalaterna DEHP, BBP, DBP, DIDP, DINP och DNOP. Madrasserna innehåller inte heller något flamskyddsmedel och uppfyller brandkraven enligt California Technical bulletin 117, section A part 1 and section D part 2. För de flesta av möbelprodukterna har företaget direktkontakt med tillverkarna. De arbetar med Reach Artikel 33 genom att begära in säkerhetsdatablad från sina producerande leverantörer. De ställer krav på att underleverantörerna följer kandidatlistan och ej har med ämnen som är cancerframkallande eller reproduktionstoxiska Miljöinformation på hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 5 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 5. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal artiklar Lekolar Återförsäljare mdkr? Input Interiör Återförsäljare 300 1,2 mdkr?? ABA Skol Återförsäljare ca mkr Kinnarps Antal underleverantörer Tillverkare/återförsäljare ca ,3 mdkr?? EFG Kontorsmöbler Tillverkare ca mdkr?? Lekia Sverige Återförsäljare???? Inredningshuset

16 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 16 (88) Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Kontorcenter Västerbotten* Dica Form** Tillverkare????? = ingen information funnen på hemsidan *Ingen hemsida funnen **Ingen hemsida funnen, dock en broschyr Tabell 6 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 6. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikalie - policy/strategi/mål Lekolar Input Interiör Har produkter märkta med Möbelfakta, Svanen, Bra Miljöval, Blå ängeln, Paper, Profile, FSC och PEFC Stor del av sortimentet uppfyller Svanens krav.? ISO Ja Ja Stor del???? ABA Skol?? Nej Ja? Kinnarps?? ISO Ja Ja EFG Kontorsmöbler Ja, Svanen 100 %? ISO Ja Ja Lekia Sverige????? Inredningshuset Kontorcenter Västerbotten* Dica Form** Ja, Svanen och Eko-tex??? Ja? = ingen information funnen på hemsidan *Ingen hemsida funnen **Ingen hemsida funnen, dock en broschyr

17 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 17 (88) DISKUSSION OCH SLUTSATSER Tillgängligheten på marknadsinformation mellan områdena Leka, Äta och Sova varierar något. Området Leka är väl avgränsat och statistik finns samlad hos branschföreningen Leksaksbranschen. För området Äta så är de produkter som berörs (tallrikar, glas, bestick etc.) en mycket liten del av de stora leverantörernas (Menigo och Martin & Servera) sortiment. Deras huvudprodukter är livsmedel varför specifik information om övrigt sortiment, på exempelvis hemsidor, troligtvis inte är prioriterad. Vid en fortsatt kriterieutveckling behöver en noggrannare analys över produkternas miljöprestanda med avseende på exempelvis andelen miljömärkta produkter göras. I miljöinformations-tabellerna ovan ges endast en mycket grov bild kring om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och hur stor andelen är. Kunskap om produkternas innehåll av exempelvis BPA, ftalater, flamskyddsmedel, ytbehandlingsprodukter, färgämnen etc. behöver tas fram för att hitta rätt nivå (bas, avancerad eller spjutspets) på kraven som ska tas fram. Förslagsvis bör en enkät utarbetas och skickas till företagen då omfattningen inom respektive produktgrupp är beslutad.

18 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 18 (88) 5 INTRESSENTANALYS I tabell 7 nedan sammanfattas identifierade intressenter inom respektive område som framkommit genom förfrågningsunderlagsanalysen och marknadsanalysen. Tabell 7. Organisationsnamn Organisationstyp Område ABA-skol AB Återförsäljare offentlig sektor Leka/sova Bohuslän Kommun Leka/äta/sova Borås kommun Kommun Leka/äta/sova BR (TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige) Branschorganisation för barn och babyprodukter Återförsäljare privat sektor Branschorganisation Leka Leka BRIO Tillverkare/producent Leka China Labor Watch NGO Leka COOP Återförsäljare privat sektor Leka Coresource Övriga Leka/äta/sova Dalslandskommunernas kommunalförbund Kommun Leka/äta/sova Dantoy Tillverkare/producent Leka Ekokul Återförsäljare privat sektor Leka EkoLeko Återförsäljare privat sektor Leka Forbo Flooring AB Tillverkare/producent Leka/sova Form och miljö AB Återförsäljare offentlig sektor Sova Frimeko Återförsäljare offentlig sektor Sova Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget Kommun Leka/äta/sova Habo kommun Kommun Leka/äta/sova Halmstads kommun Kommun Leka/äta/sova Hasbro Tillverkare/producent Leka Helsingborgs kommun Kommun Leka/sova ICA Återförsäljare privat sektor Leka IKEA Tillverkare/producent Leka/sova

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan

En mer miljöanpassad offentlig upphandling. förslag till handlingsplan En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan RAPPORT 5520 DECEMBER 2005 En mer miljöanpassad offentlig upphandling förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Projekt Kemikalier i förskolan

Projekt Kemikalier i förskolan Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Tyg eller otyg. En studie om hur förekomsten av hälsofarliga ämnen i konfektionsvaror. tas i beaktning av konsumenterna

Tyg eller otyg. En studie om hur förekomsten av hälsofarliga ämnen i konfektionsvaror. tas i beaktning av konsumenterna Tyg eller otyg En studie om hur förekomsten av hälsofarliga ämnen i konfektionsvaror tas i beaktning av konsumenterna Marknadsföring Kandidatuppsats VT Louise Andersson 897- Sofie Dahlgren 88- Handledare:

Läs mer

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner

TILLSYN 1/15. Smycken i detaljhandeln. kemikalieinspektionen.se. Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner Smycken i detaljhandeln Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och landets kommuner TILLSYN 1/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

RAPPORT 7/14. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. kemikalieinspektionen.se

RAPPORT 7/14. Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. kemikalieinspektionen.se Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige Rapport från ett regeringsuppdrag RAPPORT 7/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen

Miljöanpassade inköp. Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen rapport 6591 november 13 verktyg för att nå de nationella miljökvalitetsmålen Kristna von Oelreich och Märta Philp NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

Offentlig upphandling av möbler

Offentlig upphandling av möbler Offentlig upphandling av möbler en analys av befintliga problem och förslag till förbättringar Mattias Lundbäck, Ek dr, nationalekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Den svenska

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Offentlig upphandling av livsmedel - En studie om olika inköpsmodeller

Offentlig upphandling av livsmedel - En studie om olika inköpsmodeller Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi Offentlig upphandling av livsmedel - En studie om olika inköpsmodeller Kursens namn: Examensarbete

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Scores rapportserie 2014:2 Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve sofie.grettve@score.su.se

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer