GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA"

Transkript

1 Miljöstyrningsrådet Rapport 2013:2 LEKA, ÄTA, SOVA Anna Christiansson, Maria Azzopardi, Anne Lagerqvist

2 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 2 (88) INLEDNING Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år i EU (1). Kemikalieinspektionens handlingsplan En giftfri vardag fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i just förskolan. På uppdrag av Kemikalieinspektionen har därför Miljöstyrningsrådet tagit fram denna förstudierapport som ska ligga till grund för att utveckla miljökrav för upphandling av material till förskolor med start under år I rapporten hanteraras områdena Leka, Äta, Sova. Inom området Leka ingår exempelvis hobby- och lekmaterial, inom Sova madrasser, kuddar, förskolemöbler och textilier och inom Äta köksgeråd, muggar, glas, tallrikar mm. Förstudierapporten innehåller en förfrågningsunderlagsanalys över vad som upphandlas inom respektive område, vilka miljökrav som ställs och vilka intressenter det finns. Förstudierapporten omfattar även en översikt över vilka regler, lagar och standarder som finns för respektive område, vilka miljömärkningar som finns, vilka som är intressenter (ex leverantörer, upphandlare, avropare, branschorganisationer, tillverkare) och kemikalieaspektsanalys. Foto: Trons Foto förstasida: Trons

3 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 3 (88) INNEHÅLL Inledning Sammanfattning Conclusion Bakgrund Mål Avgränsning Marknadsöversikt Leka Äta Sova Intressentanalys Förfrågningsunderlagsanalys Metod för analysen Resultat och slutsatser Frågor till upphandlare Lagstiftning, Standarder och Miljömärkning Leka Äta Sova Kemikalieaspektsanalys Leka och Sova Äta Slutsats Möjligheter och förslag för att ta fram ett kravpaket för giftfri förskola Marknadsförings- och kommunikationsinsatser Referenser Bilagor

4 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 4 (88) 1 SAMMANFATTNING Barn är en prioritorerad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Barn är, eftersom de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Det finns ett stort samhälleligt intresse för kemikaliefrågan kopplat till barns exponering och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. Efterfrågan är stor från kommuner på miljöoch hållbarhetskriterier riktade mot förskolan. Miljöstyrningsrådet har därför på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. Denna förstudie har visat att det finns en stor intressentgrupp som efterfrågar kriterier och även önskar vara med i kommande expertgruppsarbete. Redan idag ställs miljökrav i en stor del av upphandlingarna inom Leka, Äta och Sova. Resultaten av förfrågningsunderlagsanalysen i denna förstudie visar att miljökrav ställs i runt hälften av de undersökta upphandlingarna för alla tre områdena. Högst andel miljökrav ställdes för området sova, 65 %, därefter leka, 54 % och sist äta, 42 %. Dock ställs det oftast inte produktspecifika krav. Om Miljöstyrningsrådet tar fram kriterier riktade mot förskola skulle mer produktspecifika krav kunna användas i större utsträckning. Förekomsten av farliga kemikalier i leksaker regleras delvis genom lagstiftningen men det finns ett stort behov av att utarbeta drivande miljö-och hållbarhetskrav utöver lagstiftningen. Inom ätamaterial/husgeråd saknas också kriterier idag. Trots omfattande lagstiftning om material i kontakt med livsmedel finns det utrymme att utveckla kriterier som går utöver lagstiftningsnivån även inom detta område. För området sova, där textilier, madrasser och förskolemöbler ingår finns idag kriterier för textilier och möbler. Genom inriktning/anpassning mot just förskola kan dessa kriterier vässas. 2 CONCLUSION Children are a prioritized group in the Swedish Chemicals Agency s Action Plan for a toxic-free everyday environment launched in It is because small children are particularly vulnerable to hazardous chemicals, such as endocrine disruptors. There is a strong interest among the general public and the media in questions relating to children's exposure to hazardous chemicals in nurseries where children of a certain age spend much of their time. There is also a great demand for sustainability criteria for nurseries from local authorities. The Swedish Environmental Management Council has therefore been commissioned by the Swedish Chemicals Agency to conduct a pre-study of non-toxic nurseries focusing on products in the fields of playing, eating and sleeping. There is a large group of stakeholders demanding criteria and wishing to participate in expert groups. Already, environmental criteria already form a part of local authority procurements in the field of playing, eating and sleeping. The analysis in this study shows that environmental criteria have been used in about half of the examined contracts for all three areas. The highest share of environmental criteria were found in the area sleeping, 65%, then playing, 54%, and finally eating, 42%. There are currently no Green

5 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 5 (88) Public Procurement (GPP) criteria for game and hobby materials, nor kitchen utensils. Despite extensive legislation concerning these areas, there is a strong scope for developing GPP criteria that go beyond legislation in these fields. For the area of sleeping, there are currently GPP criteria for textiles and furniture. These criteria may be sharpened in their focus on nurseries.

6 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 6 (88) 3 BAKGRUND Barn är eftersom de är små och växer och utvecklas extra känsliga exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Kemikalieinspektionens handlingsplan En giftfri vardag fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i förskolan. Miljöstyrningsrådet har på uppdrag av Kemikalieinspektionen gjort en förstudie om Giftfri förskola som fokuserar på produkter inom områdena Leka, Äta och Sova. 3.1 MÅL Förstudien ingår som del i Miljöstyrningsrådets kriterieprocess. Förstudierapporten innehåller en förfrågningsunderlagsanalys över vad som upphandlas inom respektive område, vilka miljökrav som ställs och vilka intressenter det finns. Förstudierapporten ser även över vilka regler, lagar och standarder som finns för respektive område, vilka miljömärkningar som finns, vilka som är intressenter (ex leverantörer, upphandlare, avropare, branschorganisationer, tillverkare) och kemikalieaspektsanalys. Nästa steg i Miljöstyrningsrådets kriterieprocess är kriteriearbete i expertgrupper och målet med projektet Giftfri förskola är att ta fram ett kriteriekravpaket samt vägledande material för områdena leka, äta och sova med efterföljande kommunikationsinsatser. 3.2 AVGRÄNSNING I förstudiearbetet har avgränsning gjorts i enligt nedan men omfattningen över vilka produkter som kommer att ingå kommer dock att diskuteras och beslutas i expertgruppsarbetet för kriterieutvecklingen LEKA Lek-och hobbymaterial spänner över ett brett produktområde innehållande många olika material. I förfrågningsunderlagsanalysen söktes information inom de följande produktområdena: Leksaker Leksaksinstrument Leksaker på hjul Leksakshinkar Leksakståg och leksaksbilar Dessa områden innefattar då även exempelvis hobby- och pysselmaterial, leksaker för utomhuslek och musikinstrument.

7 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 7 (88) ÄTA Även inom området Äta ingår i denna studie ett brett produktområde innehållande många olika material som plast, keramik/porslin, glas och metall. Exempel på produkter är följande: Tallrikar Muggar/plastglas Koppar och glas Matbehållare Bestick Husgeråd SOVA I förfrågningsunderlagsanalysen söktes information om förskolemöbler och inom området Sova ingår exempelvis följande: Madrasser Textilier Förskolemöbler

8 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 8 (88) 4 MARKNADSÖVERSIKT Denna marknadsöversikt syftar till att beskriva hur de olika marknaderna inom leka, äta, sova fungerar, hur utbudet och efterfrågan av produkter utifrån miljöprestanda ser ut samt hur företag och branschorganisation arbetar generellt med miljöfrågor. Underlaget baseras i huvudsak på frågor som skickats till företagen och information på respektive företags hemsida. 4.1 LEKA Branschen i Sverige är uppdelad i grossister som köper in från den internationella marknaden och säljer till återförsäljare till privatkunder samt grossister som riktar sig till offentlig sektor och privata förskolor. Dessa grossister är också återförsäljare till förskolor och köper in produkter från den internationella marknaden. Inköp sker också via s.k. Traders, mellanhänder som har kontakten med producenten och kontrollen blir då ännu svårare att upprätthålla BRANSCHSTATISTIK Enligt statistik från den europeiska branschorganisationen för leksakstillverkare har leksaksmarknaden stadigt ökat under flera år men stagnerade år 2012 och värdet för den totala försäljningen hade då minskat från 18 miljarder euro år 2010 till 16,5 miljarder euro år 2012 (2). Inom EU tillverkas varje år leksaker till ett produktionsvärde av ca 5,6 miljarder euro medan det såldes leksaker för 16,5 miljarder euro år EU:s leksaksmarknad är den största i världen, därefter kommer USA följt av Japan, Kina och Brasilien. Företag i EU exporterar leksaker till övriga världen till ett värde av runt 1,1 miljarder euro per år och importerar leksaker för ca 5,5 miljarder euro årligen. USA är den viktigaste marknaden för export och ca 85 % av de importerade leksakerna till EU kommer från Kina. Leksaksföretagen inom EU är till största delen SMEs och totalt sett jobbar personer inom de 5000 olika företag som finns på marknaden (2012). Toysr us och BR leksaker hade % av den svenska marknaden till privata konsumenter MILJÖMÄKTA LEKSAKER I dagsläget finns det endast ett företag som säljer miljömärkta (Svanenmärkta) leksaker, detta är danska Dantoy. Dantoy tillverkar plastleksaker för inom- och utomhusbruk såsom hinkar, spadar, köksleksaker, bilar, tågbanor, gunghästar, sparkbiler etc. för barn i åldrarna 2-6 år. 95 % av artiklarna i sortimentet, som består av 200 leksaker, är Svanenmärkta (3) FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV Förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) visar att det framförallt är två stora företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna, nämligen Lekolär AB och ABA-skol AB. Övriga företag som förkom mer än en gång bland tilldelningarna var Staples och Wesco Sa. Därutöver fanns Saxi sport AB och Plandent Forsbergs dental

9 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 9 (88) AB med som vinnare vid upphandlingar som rörde idrottsmaterial och leksaker för uppmuntran vid tandbehandling. Det finns också ett antal leksaksföretag som profilerat sig inom miljö men som riktar sig till den privata marknaden, däribland Ekoleko och Rekolek. Därutöver finns det naturligtvis en mängd andra företag som riktar sig till konsumenter och som har leksaker i sitt sortiment t.ex. Åhlens, Coop och ICA. För att undersöka hur företagen arbetar med miljö- och kemikaliefrågor, samt undersöka om det är någon skillnad mellan de som riktar sig till den privata och offentliga sektorn, ställdes ett antal frågor direkt till företagen. Därutöver studerades också företagens hemsidor Frågor till företag Följande frågor ställdes till de företag som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Upplever du att det ställs relevanta miljökrav vid upphandlingarna? Leksaker regleras ju genom lagstiftning och standarder. Men tycker ni att det vore bra med fler miljökrav? Förslag på lämpliga miljökrav? Av svaren framgår att det råder delade meningar kring relevansen av de miljökrav som ställs idag. Ett företag upplevde det som att förfrågningsunderlag bara kopieras mellan upphandlingar och att miljökrav ställs som inte omfattar de efterfrågade produkterna. Ett annat företag tycker att vissa av kraven som ställs idag är svåra att verifiera på ett enkelt sätt och kräver mängder av papper samt ifrågasätter hur dokumentationen kan utvärderas. Ett tredje företag tyckte att det generellt sett ställs bra miljökrav men trycker på att upphandlarna måste vara noga med att kräva att företagen kan verifiera ställda krav och att de har en organisation bakåt i leverantörskedjan. På frågan om det vore bra med mer miljökrav svarar företagen också något olika. Ett företag tycker att det räcker med lagstiftning och standarder eftersom att dessa uppdateras kontinuerligt. Medan ett annat företag tycker att det är bra eftersom att det utvecklar företaget och dess underleverantörer. Gällande förslag på lämpliga miljökrav har ett företag lämnat en utförlig lista (se bilaga) rörande allt från tillgång till säkerhetsdatablad till rutiner för att säkerställa att man tidigt får information och kunskap om nya produktsäkerhetskrav och kemiska krav. Ett annat företag ser inte behov av nya krav men dock att kraven packeteras så att rätt krav ställs på rätt produkter. För fullständiga svar se bilaga. Följande frågor ställdes till tre stora företag som har leksaker som en del av sitt sortiment och som riktar sig till den privata marknaden: Hur arbetar ni med leksakers kemikalieinnehåll? Har ni direktkontakt med fabrikerna som tillverkar leksakerna och har ni en policy för kemikalieinnehållet och kontroll av detta?

10 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 10 (88) På den första frågan svarar företagen att de främst arbetar med att följa relevant lagstiftning som Leksaksdirektivet, REACH, RoHS och CLP. Det uppdaterade leksaksdirektivet ställer också högre krav på företagen och innebär att de arbetar med sina leverantörskedjor. Ett företag svarade att de inte har någon egen import utan jobbar med väletablerade leverantörer. Gällande kontroll av kemikalieinnehåll så svarar företagen att detta regleras genom avtal. För de egna märkesvarorna så har ett företag direktkontakt med fabrikerna och de skickar själva produkterna på test. Stickprover görs också årligen. Ett annat företag beskriver att de har kontakt med tillverkare, gör bedömning av fabriker och inspektioner av varor innan de skeppas. Baserat på risk görs även vissa stickprover på utpekade kemikalier. Ett företag håller också på att ta fram en ny kemikaliestrategi som kommer att omfatta leksakssortimentet. För fullständiga svar se bilaga. Följande frågor ställdes till två företag som har profilerat sig med ekoleksaker och riktar sig till den privata marknaden: Ni har ju på hemsidan väldigt bra ingående materialbeskrivning för era produkter. Vilka kriterier har ni för leksakerna som ni säljer? Svanen har ju miljökriterier för leksaker och det finns förnärvarande ett företag som säljer/tillverkar Svanenmärkta leksaker, Dantoy. Vilka kriterier använder ni för leksaker som ni säljer? Vilka leverantörer har ni för leksakerna som ni säljer? Hur följer ni upp era krav? Har ni någon försäljning till offentlig sektor eller är det endast till privatkonsumenter? De båda företagen har liknande beskrivningar av sitt arbete. De har inga uppställda kriterier motsvarande upphandlingskriterier eller miljömärkning utan de leksaker som säljs ska vara giftfria och ekologiska. Återvunnet material och/eller Fairtrade räcker inte för att komma in i sortimentet utan huvudfokus är att det ska vara giftfritt. Inget av företagen säljer plastleksaker (plast/gummi kan dock finnas i vissa detaljer) därav inte heller Dantoys Svanenmärkta leksaker. De har valt att välja bort plast på grund av möjligt innehåll av bl.a. ftalater och bisfenoler. Företagen väljer små leverantörer som de känner att de kan lita på. Ofta de som har arbetat länge med kvalitetsleksaker som är rena, eller som har giftfritt som affärsidé. Ett företag svarar att de har träffat samtliga leverantörer och har som ambition att besöka alla fabriker samt att de flesta av produkterna tillverkas inom Europa. Uppföljning sker genom att inte ta in leksaker som inte är giftfria samt att se till att tillverkarna är certifierade på olika sätt. Ett företag träffar också leverantörerna regelbundet och ställer många jobbiga frågor, något som beskrivs som mycket lärorikt. Båda företagen säljer till privata konsumenter men det ena företaget har också försäljning till skolor och förskolor. För fullständiga svar se bilaga.

11 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 11 (88) Miljöinformation från hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 1 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 1. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Lekolar Återförsäljare mdkr? ABA Skol Återförsäljare ca mkr Staples Återförsäljare globalt Globalt 23 mdr dollar?? WESCO Tillverkare och återförsäljare? = ingen information funnen på hemsidan 200 globalt?? 9000 Tabell 2 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 2. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikaliepolicy/strategi/mål Lekolar Har produkter märkta med Möbelfakta, Svanen, Bra Miljöval, Blå ängeln, Paper, Profile, FSC och PEFC? ISO Ja Ja ABA Skol?? Nej Ja? Staples Eco Easy-sortiment. (Produkten ska uppfylla någon av följande märkningar: EU:s Ecolabel, tyska Blå Ängeln, den nordiska Svanenmärkningen, FSC, PEFC, Bra Miljöval eller någon annan oberoende > 2000 ISO Ja?

12 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 12 (88) Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikaliepolicy/strategi/mål och godkänd certifiering från tredje part.) WESCO "Jag skyddar min planetmärkta produkter i katalog.? = ingen information funnen på hemsidan? ISO Ja? 4.2 ÄTA Förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) visar att det framförallt är två stora företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna, dessa är Menigo Foodservice AB och Martin & Servera. Dessa två leverantörer är också de dominerande när det gäller leverans av livsmedel till den offentliga sektorn. Övriga företag som förekom bland tilldelningarna var TechPack in Scandinavia AB och RIAB/Heselius FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV För att undersöka hur företagen arbetar med miljö- och kemikaliefrågor, ställdes ett antal frågor direkt till företagen. Därutöver studerades också företagens hemsidor Frågor till företagen Följande frågor ställdes till de företag som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Upplever ni att det ställs relevanta miljökrav för upphandlingar inom detta område? Tycker ni det vore bra med fler miljökrav med tanke på ert arbete inom företaget? Förslag på lämpliga miljökrav? Var tillverkas vanligtvis tallrikar, bestick, glas, uppläggningsfat mm? Är det många olika fabriker eller har ni avtal med en som gör det mesta? Har ni produkter av polykarbonatplast i ert sortiment? Testar ni era produkter för kemikalieinnehåll (enligt Reach eller utöver lagstiftningen?) eller har ni kontroll på produkterna genom hela produktionsledet? Har ni ett speciellt sortiment till verksamheter som riktar sig till barn (förskolan)? Endast ett företag svarade på frågorna. Detta företag upplever dock att det, i de flesta fall, ställs relevanta krav. Ibland går dock kraven inte att uppfylla och det förekommer också att de generella miljökraven krockar med specifikationen på artikelnivå. Företaget tycker också att det vore bra med mer miljökrav men upphandlarnas kunskap om kemikalier i de produkter som efterfrågas måste förbättras. Fokus bör läggas på den totala miljöbelastningen och kvalitén på produkten. Detta går idag förlorat när fokus är

13 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 13 (88) på lägsta pris. I många fall köps produkter in som har en kort livscykel, vilket ger ett högre totalpris i längden. Gällande tillverkningen av tallrikar, bestick och glas etc. så sker den i flera olika fabriker där varje fabrik är specialist på sitt eget sortiment: Tallrikar i porslin tillverkas i Tyskland, Tjeckien och Polen. Tallrikar i plast (SAN, polykarbonat, tritan (BPA fri), PP, melamin) tillverkas i Sverige, Finland, Turkiet, Italien, Thailand. Rostfria bestick tillverkas till stor del i Kina, det finns också en liten produktion i Italien. Bestick i Polykarbonat tillverkas i Sverige. Glas tillverkas i Frankrike, Italien och Spanien. Plastglas (SAN, polykarbonat, PP) tillverkas i Sverige, Finland och USA. Uppläggningsfat finns i rostfritt, porslin och melamin och tillverkning sker i Sverige, Kina och Turkiet. Förutom tallrikar, bestick och glas finns även kantiner för förvaring av kall mat i polykarbonat. Företaget testar inte själva produkternas innehåll av eventuella farliga kemikalier, men deras tillverkare tillhandahåller de certifikat som behövs för att säkerställa godkänd kvalitet. En stor del av företagets plastprodukter går till verksamheter som riktar sig till barn såsom skolkök, dagis/fritids m.m Miljöinformation på hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 3 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 3. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Menigo Grossist mdkr (försäljning)? Martin & Servera Grossist???? TechPack in Tillverkare????

14 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 14 (88) Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Scandinavia AB RIAB/Heselius?????? = ingen information funnen på hemsidan Tabell 4 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 4. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikalie - policy/strategi/mål Menigo Martin & Servera Innehar Certifikat för Ekologisk Produktion och MSC Certifikat Innehar MSC Certifikat och ASC Certifikat? ISO Ja?? ISO Ja? TechPack in Scandinavia AB????? RIAB/Heselius?????? = ingen information funnen på hemsidan 4.3 SOVA I förfrågningsunderlagsanalysen (se kap 6) framgår det att det är 14 olika företag som vinner upphandlingarna och tilldelas kontrakt av kommunerna. De tre företag som förekommer oftast bland tilldelningarna är Lekolär AB, Input Interiör och ABA Skol AB. Övriga företag som förekom mer än en gång bland tilldelningarna var Kinnarps AB, EFG Kontorsmöbler, Lekia Sverige AB, Inredningshuset Kontorcenter Västerbotten AB och Dica Form AB FÖRETAGENS SYN PÅ MILJÖ- OCH KEMIKALIEKRAV Ett företag kontaktades för att undersöka de arbetar med kemikaliefrågor. Därutöver studerades också flera av företagens hemsidor.

15 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 15 (88) Frågor till företagen Följande frågor ställdes till ett av företagen som levererar till den offentliga sektorn och som förekom bland tilldelningarna: Madrasserna består ofta av kallskum med ett överdrag i plastfolie, vad är denna plastfolie gjord av och är den ytbehandlad på något sätt (t.ex. smutsavvisande)? Innehåller madrasserna något flamskyddsmedel? Hur ser er kontroll ut bakåt i leverantörsleden? Har ni kontakter direkt med fabrikerna som producerar varorna eller köper ni från större grossister? Hur jobbar ni med artikel 33 i Reach? Plastfolien som finns runt madrassen är gjord av Polyvinylklorid, Fenolalkylsulfonsyraester, Kalcium/Zink-salt samt flera processhjälpmedel. PVC:n innehåller inte de sex ftalaterna DEHP, BBP, DBP, DIDP, DINP och DNOP. Madrasserna innehåller inte heller något flamskyddsmedel och uppfyller brandkraven enligt California Technical bulletin 117, section A part 1 and section D part 2. För de flesta av möbelprodukterna har företaget direktkontakt med tillverkarna. De arbetar med Reach Artikel 33 genom att begära in säkerhetsdatablad från sina producerande leverantörer. De ställer krav på att underleverantörerna följer kandidatlistan och ej har med ämnen som är cancerframkallande eller reproduktionstoxiska Miljöinformation på hemsidor För att få en uppfattning om vilka slags företag det är som levererar till den offentliga sektorn samt vilken miljöprofil företagen och deras produkter har studerades företagens hemsidor. Tabell 5 nedan beskriver generella företagsfakta såsom typ av företag (tillverkare, återförsäljare, etc.) antal anställda, omsättning, antal underleverantörer och antal artiklar i sortimentet. Detta påverkas såklart om en global marknad eller svensk marknad avses. Tabell 5. Företagsfakta tillgänglig via hemsidorna Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal artiklar Lekolar Återförsäljare mdkr? Input Interiör Återförsäljare 300 1,2 mdkr?? ABA Skol Återförsäljare ca mkr Kinnarps Antal underleverantörer Tillverkare/återförsäljare ca ,3 mdkr?? EFG Kontorsmöbler Tillverkare ca mdkr?? Lekia Sverige Återförsäljare???? Inredningshuset

16 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 16 (88) Företag Typ Antal anställda Omsättning Antal underleverantörer Antal artiklar Kontorcenter Västerbotten* Dica Form** Tillverkare????? = ingen information funnen på hemsidan *Ingen hemsida funnen **Ingen hemsida funnen, dock en broschyr Tabell 6 nedan beskriver om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och vilka typer av märkningar som används och om möjligt även hur stor andel av antalet produkter som är miljömärkta. Tabellen ger också information om företagen har ett certifierat miljöledningssystem och/eller en miljöpolicy samt om företaget har en specifik policy/strategi för kemikaliefrågor eller om de har specifika miljömål för kemikalier. Tabell 6. Miljöinformation Företag Miljömärkta produkter Andel miljömärkta produkter Certifierat miljöledningssystem Miljöpolicy Kemikalie - policy/strategi/mål Lekolar Input Interiör Har produkter märkta med Möbelfakta, Svanen, Bra Miljöval, Blå ängeln, Paper, Profile, FSC och PEFC Stor del av sortimentet uppfyller Svanens krav.? ISO Ja Ja Stor del???? ABA Skol?? Nej Ja? Kinnarps?? ISO Ja Ja EFG Kontorsmöbler Ja, Svanen 100 %? ISO Ja Ja Lekia Sverige????? Inredningshuset Kontorcenter Västerbotten* Dica Form** Ja, Svanen och Eko-tex??? Ja? = ingen information funnen på hemsidan *Ingen hemsida funnen **Ingen hemsida funnen, dock en broschyr

17 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 17 (88) DISKUSSION OCH SLUTSATSER Tillgängligheten på marknadsinformation mellan områdena Leka, Äta och Sova varierar något. Området Leka är väl avgränsat och statistik finns samlad hos branschföreningen Leksaksbranschen. För området Äta så är de produkter som berörs (tallrikar, glas, bestick etc.) en mycket liten del av de stora leverantörernas (Menigo och Martin & Servera) sortiment. Deras huvudprodukter är livsmedel varför specifik information om övrigt sortiment, på exempelvis hemsidor, troligtvis inte är prioriterad. Vid en fortsatt kriterieutveckling behöver en noggrannare analys över produkternas miljöprestanda med avseende på exempelvis andelen miljömärkta produkter göras. I miljöinformations-tabellerna ovan ges endast en mycket grov bild kring om företagen har miljömärkta produkter i sitt sortiment och hur stor andelen är. Kunskap om produkternas innehåll av exempelvis BPA, ftalater, flamskyddsmedel, ytbehandlingsprodukter, färgämnen etc. behöver tas fram för att hitta rätt nivå (bas, avancerad eller spjutspets) på kraven som ska tas fram. Förslagsvis bör en enkät utarbetas och skickas till företagen då omfattningen inom respektive produktgrupp är beslutad.

18 MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM SIDOR 18 (88) 5 INTRESSENTANALYS I tabell 7 nedan sammanfattas identifierade intressenter inom respektive område som framkommit genom förfrågningsunderlagsanalysen och marknadsanalysen. Tabell 7. Organisationsnamn Organisationstyp Område ABA-skol AB Återförsäljare offentlig sektor Leka/sova Bohuslän Kommun Leka/äta/sova Borås kommun Kommun Leka/äta/sova BR (TOP-TOY A/S Danmark, filial Sverige) Branschorganisation för barn och babyprodukter Återförsäljare privat sektor Branschorganisation Leka Leka BRIO Tillverkare/producent Leka China Labor Watch NGO Leka COOP Återförsäljare privat sektor Leka Coresource Övriga Leka/äta/sova Dalslandskommunernas kommunalförbund Kommun Leka/äta/sova Dantoy Tillverkare/producent Leka Ekokul Återförsäljare privat sektor Leka EkoLeko Återförsäljare privat sektor Leka Forbo Flooring AB Tillverkare/producent Leka/sova Form och miljö AB Återförsäljare offentlig sektor Sova Frimeko Återförsäljare offentlig sektor Sova Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget Kommun Leka/äta/sova Habo kommun Kommun Leka/äta/sova Halmstads kommun Kommun Leka/äta/sova Hasbro Tillverkare/producent Leka Helsingborgs kommun Kommun Leka/sova ICA Återförsäljare privat sektor Leka IKEA Tillverkare/producent Leka/sova

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TEXTIL OCH LÄDER För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1086/2. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier i vår vardag - Institutet för tillämpad Grön kemi Kemikalier i vår vardag Tomas Östberg 2011-11-08 Regionförbundet - Enheten för attraktion och livsmiljö Folkhälsofrågor Energi och klimat Miljöfrågor Energikontoret

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Möbler är en bred produktgrupp som omfattar många olika typer av möbler (stolar, bord, garderober, hyllor, skåp etc.) med många olika

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 Tillsyn 6/13 Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013 i samverkan med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012-2013

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina

Bristande miljö- och etikkontroll i Kina Rapport nr 14 Bristande miljö- och etikkontroll i Kina En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas inköp SwedWatch SwedWatch Bristande miljö- och etikkontroll i Kina 1 Sammanfattning Hemmafixarbranschen går

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem

Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Information om Stockholms läns landstings miljömärkningssystem Resurseffektiva produkter Liten ordlista plaster Navigera rätt med den nya miljömärkningen när du beställer varor från MediCarrier Under hösten

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Miljöchefer upplever mindre stöd från VD

Miljöchefer upplever mindre stöd från VD Miljöchefer upplever mindre stöd från VD Framtidens kund Staples arbete Staples arbete Staples arbete Staples arbete Summering av EcoEasy-katalogen: 1.500 artiklar Tredjepartscertifierade Socialt ansvarstagande

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

DICA FORM. Med i leken hela vägen

DICA FORM. Med i leken hela vägen Med i leken hela vägen LEVERANS AV PROJEKT ETABLERING AV PROJEKT BEHOVS ANALYS SÄLJ CYKEL START AV PROJEKT OFFERT ACCEPT AV ORDER Innehåll LEVERANTÖR AV LEK, KUNSKAP OCH UPPLEVELSER Och en del av Danmarks

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Innovationsupphandling av blodpåsar

Innovationsupphandling av blodpåsar Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Lena Stigh MScOrganiskkemi projektledare Innovationsupphandling av blodpåsar Jegrelius Teknikupphandling Innovationsupphandling Pilotprojekt

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Flyger Svanen över Branschkraven?

Flyger Svanen över Branschkraven? Flyger Svanen över Branschkraven? Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör RIKARD PORSE VICTOR ROSANDER Institutionen för Bygg- och miljöteknik Avdelningen för Byggnadsteknologi Göteborg,

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Kemikalier i leksaker Inspektionsprojekt 2005

Kemikalier i leksaker Inspektionsprojekt 2005 TILLSYN Nr 1/06 Kemikalier i leksaker Inspektionsprojekt 2005 www.kemi.se Best.nr. 510 838 Sundbyberg i september 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel: 08-59 33 35, fax: 08-50 59

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013

RAPPORT2013. Konsumentföreningen Stockholm. Föräldrajuryn. - om hormonstörande ämnen. Maj 2013 RAPPORT2013 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om hormonstörande ämnen Maj 2013 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 Anna Lilja, informatör,

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

barns vardag www.kemikalieinspektionen.se

barns vardag www.kemikalieinspektionen.se Kemikalier i barns vardag www.kemikalieinspektionen.se 1 2 Lyckans minut Är det sant, att jag håller ett barn på min arm och ser mig själv i dess blick, att fjärdarna gnistra och jorden är varm och himmelen

Läs mer

Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs)

Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs) REMISSVAR Åsa Edell 08-730 1460 e-post: asa.edell@kemi.se 2 september 2002 Dnr 341-1000-01 Bra slam och fosfor i kretslopp (Dnr 190-3619-01 Hs) KemI har i maj 2002 kommenterat ett tidigare utkast på rapporten

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion Kemikalieplan 2014-2019 För ett giftfritt Stockholm 2030 Kortversion Förord Kemikalier spelar en viktig roll i dagens samhälle. Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner

Läs mer

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Er referens Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Kemikalieskatteutredningens betänkande Kemikalieskatt Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier Sammanfattning Kemikalieinspektionen

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Guide till giftfria varor. Upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor

Guide till giftfria varor. Upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor Guide till giftfria varor Upphandlings- och inköpskrav för miljöanpassade varor Guiden är framtagen inom projektet Miljöanpassad upphandling, Stockholms stad, hösten 2006. Version 1. Författare: Författare:

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003

Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 PM Nr 2/03 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN "Varor och barn" Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt 2002/2003 Varor och barn Kemikalieinspektionens och Konsumentverkets inspektionsprojekt

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Ramavtal Möbler och inredning

Ramavtal Möbler och inredning Information om Ramavtal Möbler och inredning Ramavtalen gäller nya möbler och ny inredning och omfattar avtalade leverantörers kompletta sortiment inom avtalsområdet. Området är uppdelat i 6 separata avtalskategorier

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

Plan för minskning av skadliga ämnen

Plan för minskning av skadliga ämnen Detta styrdokument beslutades av kommunstyrelsen 2013-04-10 Plan för minskning av skadliga ämnen Bakgrund Planen för skadliga ämnen syftar till att bereda möjlighet för Värmdö kommun att bedriva ett systematiskt

Läs mer

Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier

Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier Påverkan genom dialog -en utvärdering av dialogprojektet om textilier Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:8 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga

Läs mer