KommuRstyrelsen~ handling nr 19/2007 KOPEAVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KommuRstyrelsen~ handling nr 19/2007 KOPEAVTAL"

Transkript

1 ~ls.ltl(tf~ "ß, l,;clf :gfls KmmuRstyrelsen~ handling nr 19/ KOPEAVTAL Parter: Staten genm: Banverket Östra Banreginen (rg.nr ) Fastighetsenheten Bx Sundbyberg N edan kallad sälj aren.. Katrinehlms kmmun (rg.nr ) Katrinehlm Nedan kaiiad köparen. L BAKGRUN Köparen önskar förvärva del av fastigheten Katrinehlm 4: L i Katrinehlms kmmun. På det avstyckade markmrådet ligger idag Katrinehlms lkstall med tilhörande anläggnngar sm vändskiva ch anslutningsfårbindelse samt bredvidliggande grönmråde. Syftet med köparens förvärv av mark, lkstall ch anläggningar är att lkstallsbyggnaden skall bevaras för framtiden sm en del av Katrinehlms stadsbild. Köparen skall vara fri att upplåta ch bedriva verksamhet på det avstyckade mrådet. Dck skall vid varje tidpunk gällande regler ch nrmer får buller, vibratiner, elektrmagnetiska fält ch dylikt samt säkerhet gentemt Banverkets järnvägsanläggning vara uppfyllda. 2 AVSTYCKNING Från del av järnvägsfastigheten Katrinehlm 4: L i Katrinehlms kmmun avstyckas ett markmråde m ca 1,9 hektar. Markmrådet är snedskrafferat med rött på bifgad kartbilaga l. 3 KÖPESKILING För överlåten mark, inkusive byggnad ch anläggningar, ersätter köparen säljaren med en (1) krna i ett för allt. Köpeskillingen betalas efter anfrdran från säljaren. Köpebrev ska inte upprättas.

2 4 TILLTRÄESDAG Tilträde sker när fastighetsbildnngen vunnit laga kraft. Dck har köparen rätt att tilträda byggnaden på eget ansvar medelbart efter detta avtals undertecknande i syfe att utföra reparatins- ch saneringsåtgärder på byggnad ch anläggnng. 5 FASTIGHETSBILDNIG DettaavtalcliggertiHgrundförfastighetsbildning. Säljaren skall i första hand ansöka-m fastighetsbildning hs fastighetsbildningsmyndigheten. I andra hand har köparen rätt att söka fastighetsbildning. Ansökan skall skickas in tillantmäterimyndigheten snarast möjligt dck senast sex månader efter detta avtals undertecknande. Den nya fastighetsgränsen, enligt kartbilaga l, skall gentemt trafikerat spårmråde (Statens järnvägsanläggning) dras på ett för järnvägstrafiken ändamålsenligt sätt. " I förrättningen skall servitut, til förmån för stamfastigheten, bildas för den del av Statens järnvägsanläggnng, til exempel kablar, teknikksker ch dylikt, sm finns på stycknngsltten. Fastighetsgränsens exakta läge ch servitutens närare utfrmng bestäms av säljaren. Vid behv kan även servitut bildas til förmån får stycknngsltten avseende tilträde för underhåll av den del av lkstallsbyggnaden sm ligger dikt an mt statens järnvägsanläggnng (trafikerade spår). Vid fastighetsbildningsmyndighetens uppmätning av de nya fastighets från säljaren ch köparen delta vid gränsdragningen. gränserna skall representanter 6 FÖRRTTGSKOSTNADER Förrättningskstnaderna avseende denna fastighetsbildnng skall i sin helhet betalas av säljaren. Kpia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skickas i två exemplar vardera til Katrinehlms kmmun ch Banverket Östra banreginen, Fastighetsenheten. 7 MAROMRÅET OCH BYGGNADENS SKICK Köparen, Katrinehlms kmmun, sm är infrmerad m det överlåtna markmrådets ch lkstallets tidigare användning ch sm har beretts tilfälle att undersöka den blivande fastighetens mark ch byggnad, förklarar sig härmed gdta det överlåtna markmrådets ch byggnadens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mt säljaren på grnd av fel, inkusive dlda fel, faktiska fel, rättsliga fel ch rådighetsfel eller brister i det överlåtna markmrådet ch byggnaden, inkusive förreningar i mark, grndvatten, byggnad samt anläggnng på det överlåtna mrådet. Köparen, Katrinehlms kmmun, påtar sig allt ansvar vad gäller sanering av eventuella förreningar i mark ch byggnad på ch i det överlåtna markmrådet ch i byggnaden.,köparen, Katrinehlms kmmun, skall hålla säljaren skadelös m köparen, eller senare förvärvares, bidrag til eventuella förreningar på ch i det överlåtna markmrådet ch byggnad, ändrad eller utökad användnng av markmråde ch byggnad, eller ett aktaliserande av säljarens subsidiära fastighetsägaransvar, skulle åsamka säljaren kstnader til följd av myndighet eller dmstls beslut, eller dm m att undersöka ch/eller sanera/efterbehandla det överlåtna markmrådet ch byggnad, eller anläggnng därpå, eller del av den nybildade fastigheten.

3 Köpeskillingen har fastställts på grndval av nu angivna förhållanden. 8 AVTALS SERVITUT, INTECKNIGAR MM Säljaren garanterar att den avstyckade fastigheten ej besväras av inteckningar, inskrvna avtals servitut eller nyttjanderättsavtal på tilträdesdagen annat än det sm nämns i 11 nedan. 9 SP ÁRSLUTNG Idag finns spåranslutning, ink anslutningsväxel, från statens spåranläggnng fram til stycknngsltten. Banverket debiterar nrmalt spårägaren/spårinnehavaren en årlig anslutningsavgift enligt taxa för anslutningsväxelns årliga drift ch underhåll. Säljaren upprätthåller befintlig spåranslutning, ink anslutningsväxel, fram til gräns för statens spåranläggnng. Köparen betalar ingen anslutningsavgift under tidsperiden lost ÄNGSLING Säljaren uppför ny stängsling, ink en tåggrind över anslutningsspår, mellan punerna B ch C, längs den nytilkmmande fastighetsgränsen. Befintlig stängsling, ink grnd, mellan punerna D ch E överlåtes i befintligt skick til köparen. Längs den nytilkmmande fastighetsgränsen, parallellt med lkstallets fasadliv ch gränsande mt trafikerat bangårdsmråde, mellan punkerna A ch B uppförs ingen stängsling. Köparen fårbinder sig istället att tilse att samtliga fönster, dörrar ch prtar längs sträckan A til B hålls låsta, ch inte används av hyresgäster eller besökare, av persnsäkerhetsskäl ch för att förhindra spårspring. Se bilaga 2. I övrgt gäller bestämmelserna i Lagen m Stängselskyldighet. 11 NUARE NYTTJANE Föreningen Stambanans Väner ch Sveriges Järnvägsmuseum dispnerar idag fem stycken stallplatser med uppställda museilk ch vagnar. I det avstyckade markmrådets östra del finns två st enskilt ägda mindre "garage/förrådsbyggnader". Marken sm byggnaderna står på är upplåten sm arrenden. Köparen övertar de två arrendeavtalen från säljaren. 12 ELABONNMANG Lkstall ch anläggnngar är idag anslutna til Banverkets elförsörjning frånjämvägsanläggnngen. Denna anslutning kpplas brt av säljaren i samråd med köparen.

4 Det ankmmer därefter på köparen att på egen bekstnad rdna nyelförsörjnig från rtens nät til den avstyckade fastigheten. 13 BIDRAG Säljaren utbetalar til köparen ett bidrag m TV A MILJONER ( ) KRONOR att användas til sanering avseende stycknngslttens mark ch byggnad. Belppet utbetalas av säljaren til köparen senast 30 dagar efter att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. 14 KOSTNADER OCH INTÄKTER Säljaren betalar de skatter ch andra utgifter för den avstyckade fastigheten sm belöper sig på tiden fram til tilträdesdagen. Köparen skall betala mtsvarande skatter ch andra utgifter från ch med tilträdesdagen. Säljaren skall erhålla alla intäkter för fastigheten sm belöper sig på tiden fram til tilträdesdagen. Köparen skall erhålla mtsvarande intäkter från ch med tilträdesdagen. 15 LAGFART Köparen skall skydsamt söka lagfart. Lagfarskstnaderna skall betalas av köparen. 16 VIDARÖVERLATELSE Vid vidareöverlåtelse av detta avtal, eller avstyckad fastighet, til annan förvärvare, är köparen skyldig att upplysa den nya ägaren m detta avtals betydelse ch fullständiga inehåll. 17 ÖVRIGA VILLKOR Detta köpeavtal är vilkrat av att köparen fattar beslut m förvär vilket därefter vinner laga kraft. Detta köpeavtal har upprättats i två lika exemplar varav parterna tagit var sitt. Sundbyberg / 2006 Katrinehlm \~ / ' l...u.:u.uu.~, uu~ Lena Bergmark Fastighetschef Banverket Östra baneginen OV"ftäende rutecknng bevittn:., vantå":d~t,,~g be~ttn'\ "61lß0'.~\L~.~~.~...ciè~~b~.~.~.L

5 ,,.) -u..-4 KARTBILAGA 1. Avstyckning Köpeavtal: Katrinehlms lkstall Banverket - Katrinehlms kmmun ~ -Ll!i ~

6 KARTBILAGA 2. Stängsling Köpeavtal: Katrinehlms lkstall Banverket - Katrinehlms kmmun 455~ ( 00. O / 4S c v

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer