Stockholm den 22 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 22 september 2014"

Transkript

1 R-2014/1054 Stockholm den 22 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3799/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33). Sammanfattning Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men har vissa synpunkter och vill göra vissa påpekanden i enlighet med vad som framgår i det följande. Allmänna synpunkter Utvärdering av bakomliggande reform I propositionen till den tidigare ägarlägenhetsreformen framhölls att effekterna av de föreslagna reglerna i flera hänseenden var svåra att bedöma på förhand. Regeringen menade därför att utvecklingen skulle följas noga och att en tidig utvärdering av reformen skulle genomföras. Dock konstateras i betänkandet att den tidigare ägarlägenhetsreformen av flera skäl bland annat en låg efterfrågan på ägarlägenheter (ägarlägenheter vid nyproduktion) inte fått något egentligt genomslag och att utredningen därför haft ett mycket begränsat underlag för sin utvärdering av den tidigare ägarlägenhetsreformen. Enligt utredningen saknas i många fall underlag för att bedöma om det finns brister i den nuvarande lagstiftningen. När ägarlägenhetsreformen nu föreslås utvidgas, finns det alltså ingen mer detaljerad utvärdering av den tidigare reformen att referera till. Antalet ägarlägenheter som hittills har bildats är också mycket begränsat. Sammantaget ger detta

2 2 ett svagare underlag för vidare ställningstaganden än som ursprungligen varit avsikten, vilket kan medföra att nu aktuell reform blir mindre ändamålsenlig än om en mer fullständig utvärdering fanns att tillgå. Även utan stöd i någon fullständig utvärdering av den första ägarlägenhetsreformen är det centralt att en utvidgning av ägarlägenhetsreformen utformas så att en fungerande transaktionsmarknad för ägarlägenheter i så fall kan uppnås. Likheter med konsumentköp I betänkandet föreslås ett enligt svensk rätt nytt sätt att överlåta fast egendom, det s.k. omvandlingsförfarandet. Köpare i omvandlingsförfarandet blir enskilda individer, inte någon ekonomisk förening eller annan form av organiserad grupp. Säljaren kommer normalt sett vara en näringsidkare, som bedrivit kommersiell fastighetsförvaltning avseende den aktuella byggnaden och som vid omvandlingen avyttrar ägarlägenheter inom ramen för en kommersiell verksamhet. Enligt Advokatsamfundets uppfattning kan omvandlingsförfarandet därför sägas ha vissa likheter med konsumentköp. Det är oklart om utredningen delar denna utgångspunkt, eftersom någon särskild bedömning av konsumentperspektivet inte redovisas i betänkandet. Såvitt kan bedömas är emellertid inslagen av konsumentskydd i flera avseenden svagare i det tänkta omvandlingsförfarandet än i bostadsrättslagen, trots att omvandlingsförfarandet involverar enskilda individer som köpare, medan det i en bostadsrättsombildning är en ekonomisk förening som är köpare. Ur rättssäkerhetssynpunkt anser Advokatsamfundet att det är av vikt att reformen och de mekanismer som införs, uppfyller sådana krav som kan ställas på lagstiftning som reglerar en transaktionstyp (omvandlingsförfarandet) där stora ekonomiska värden kommer att överlåtas och där partsställningen är obalanserad. Advokatsamfundet vill därför påpeka att skyddet för den enskilde köparen (konsumentskyddet) inte bör vara svagare vid köp efter omvandling till ägarlägenheter, än vid bostadsrättsombildning. Eftersom befintligt regelverk om ägarlägenheter har fått ett mycket begränsat genomslag, bedöms det vara av särskild betydelse att om ägarlägenhetsreformen nu utökas, det sker på ett sätt som skapar goda förutsättningar för en fungerande transaktionsmarknad för ägarlägenheter i Sverige. Allmänt om hyresgästens förköpsrätt vid omvandling till ägarlägenhet (kap. 9) I betänkandet anges att en ägarlägenhet, med hyresgästens samtycke, ska kunna överlåtas till make, sambo eller annan närstående till hyresgästen med följden att hyresgästens hyresrätt upphör. Detta innebär att hyresgästens ställning blir svagare vid omvandling till ägarlägenheter än vad som gäller vid ombildning till bostadsrätt. Det framstår därmed inte som självklart att det föreslagna samtyckeskravet ger hyresgästen ett rimligt skydd. Förslaget om att fastighetsägaren tillsammans med ansökan om fastighetsbildning ska ge in en förteckning över samtliga hyresgäster som har rätt att köpa sin lägenhet, framstår

3 3 som lämpligt i sak, men det finns i betänkandet ingen utredning eller bedömning huruvida ett sådant förfarande kan anses vara förenligt med personuppgiftslagen. Enligt Advokatsamfundet måste en sådan analys göras innan förslaget kan bli aktuellt för lagstiftning överhuvudtaget. Köpeskilling och ekonomisk information (kap. 9 och 10) Enligt förslaget ska fastighetsägaren innan erbjudande om köp lämnas till hyresgästerna låta besiktiga och värdera byggnaden. Enligt Advokatsamfundet är det av stor vikt att de uppgifter som redovisas för hyresgästerna vid erbjudandet om köp är aktuella. Mot den bakgrunden bör en tidsfrist uppställas inom vilken besiktning och värdering ska genomföras. Enligt Advokatsamfundet bör av rättssäkerhetsskäl och för att främja en fungerande transaktionsmarknad innehållet i fastighetsägarens erbjudande till hyresgäst om köp vara mer omfattande än vad som nu föreslås (jfr författningsförslagets 10 omvandlingslagen). Ekonomisk information som kommer att vara av särskild betydelse för hyresgästerna vid en omvandling, är bland annat information om framtida kostnader för ägarlägenhetens deltagande i de gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och liknande som tillskapats vid fastighetsbildningen. I brist på någon redovisad pilotstudie, t.ex. i form av en fiktiv omvandling av en äldre hyresfastighet till ägarlägenheter, kan inte med säkerhet bedömas hur omfattande ekonomisk betydelse gemensamhetsanläggningar etc. kommer att få, men troligen kommer omvandling av ett hyreshus till ägarlägenheter medföra krav på ett antal gemensamhetsanläggningar. Det kommer typiskt sett röra byggnadsdelar av stort ekonomiskt värde, såsom hiss, tak, fasad och tekniska installationer av olika slag (el, VA, ventilation, tele, data, etc.), liksom grönytor och parkeringsgarage/markparkering i vissa fall. Kostnader för drift och underhåll samt investeringsbehov avseende denna typ av gemensamhetsanläggningar bedöms kunna omfatta i sammanhanget betydande belopp, och underhållsfrågor kommer vara av stor vikt vid omvandling av äldre byggnader, t.ex. byggnader från miljonprogrammet (i betänkandet berörs möjligheten till omvandling av byggnader i miljonprogrammet som ett särskilt sannolikt scenario). Om inte hyresgästerna får del av ekonomisk information om dessa gemensamhetsanläggningar, saknas det enligt Advokatsamfundets mening reella möjligheter för hyresgästen att göra en realistisk ekonomisk kalkyl avseende de löpande kostnader som kommer att vara förknippade med ägandet av ägarlägenheten. Att lägga bördan på en hyresgäst att inför köpbeslut och belåning själv söka bedöma dessa framtida kostnader, bedöms dels opraktiskt med hänsyn till att hyresgästen saknar tillgång till uppgift om historiska drifts- och underhållskostnader (vilket däremot fastighetsägaren oftast har), dels olämpligt utifrån konsumentskyddsaspekten och tidsaspekten (hyresgästen har en begränsad tid för att ta ställning till hembudet, jfr författningsförslagets 17 i omvandlingslagen). Avsaknaden av nu angiven ekonomisk information kommer inte bara att försvåra välgrundade köpbeslut, utan även försvåra vid kreditgivning för köp av ägarlägenheter.

4 4 Eftersom det inte finns några referensuppgifter i samband med omvandling av ett hyreshus till ägarlägenheter, är det svårt att närmare bedöma vad som är en lämplig nivå på ett informationskrav i denna del. Dock bör informationen i vart fall möjliggöra för köpare och kreditgivare att kalkylera de drifts- och underhållskostnader samt investeringsbehov, som kan förväntas vara direkt förknippade med de gemensamhetsanläggningar etc., som ägarlägenheten gjorts delansvarig för vid fastighetsbildningen. Förköpsrätt vid senare försäljningar och andra alternativ för att stärka hyresgästernas ställning (kap. 11) I betänkandet anges att en hyresgäst som köper en andel av en ägarlägenhet inte har rätt till hembud vid senare försäljning av andra andelar i samma ägarlägenhet. För att undvika missförstånd, bör en hyresgäst som vill köpa en andel av en ägarlägenhet upplysas om att denne inte kommer att ha förköpsrätt till resterande del av lägenheten om och i så fall när fastighetsägaren vill sälja denna. I likhet med kravet på skriftligt samtycke från hyresgästen i det fall en make, sambo eller annan närstående alternativt medhyresgäst ska köpa ägarlägenheten, anser Advokatsamfundet att ett krav på skriftligt svar på hembudet bör införas. Det ligger i både hyresgästens och fastighetsägarens intresse att undvika oklarheter i fråga om vad hyresgästen svarar på hembudet. För hyresgästens del handlar det om att säkerställa att dennes förköpsrätt iakttas, och för fastighetsägaren handlar det om att undvika risken för att en överlåtelse till en extern part ogiltigförklaras, (jfr författningsförslaget 21 i omvandlingslagen). Fastighetsbildning villkor för att bilda ägarlägenheter (kap. 14) Förslaget om att en befintlig ansökan om omvandling ska innebära hinder för att anteckna att ansökan om ombildning inkommit till inskrivningsmyndigheten stärker fastighetsägarens egendomsskydd, men innebär samtidigt en teoretisk möjlighet till missbruk. En fastighetsägare som vill förhindra bostadsrättsombildning kan utifrån det aktuella lagförslaget ansöka hos lantmäteriet om omvandling till ägarlägenheter. Ett sådant ärende kan förbli öppet hos lantmäteriet i många år, varunder annan extern försäljning av hela hyresfastigheten synes kunna ske utan förtur för en eventuell bostadsrättsförening, jämfört med att en bostadsrättsförening enligt dagens regelverk hade kunnat ge in en intresseanmälan. Advokatsamfundet anser att möjligheten till missbruk med anledning av förslaget närmare bör undersökas inom den fortsatta beredningen av betänkandet. Möjligen skulle ett sätt att lösa frågan vara att en anteckning om intresseanmälan för ombildning skulle kunna göras även om en ansökan om fastighetsbildning för omvandling till ägarlägenheter har inkommit, dock att intresseanmälan i sådant fall görs subsidiär. Andra lösningar på missbruksproblematiken torde också vara möjliga.

5 5 Samverkan (kap. 15) Utredningen föreslår ett undantag från röstspärren i 49 samfällighetslagen, dock att detta undantag föreslås begränsas till samfälligheter/gemensamhetsanläggningar inom den byggnad där ägarlägenheterna är belägna. Advokatsamfundet delar bedömningen att införandet av ett undantag från röstspärren framstår som lämpligt. Däremot anser samfundet att avgränsningen till att endast gälla inom berörd byggnad, kommer begränsa tillämpningen av undantaget på ett sätt som drabbar gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är av stor betydelse för ägarlägenheter (såsom markparkering, parkeringsgarage, vägar och grönytor, vilka alla kan vara belägna utanför byggnaden, men fortfarande vara av stor betydelse för ägarlägenheterna). De sakskäl för införandet av undantagsregeln som redovisas i betänkandet, bedöms gälla med liknande styrka i förhållande till sådana anläggningar och samfälligheter. Advokatsamfundets uppfattning om en mer lämplig avgränsning, är att undantaget i stället ska gälla för sådana samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som inrättas eller omprövas vid fastighetsbildningsbeslutet varigenom ägarlägenheterna tillskapas. Ur ett praktiskt perspektiv vore dessutom olyckligt om olika majoritetsregler gällde för olika gemensamhetsanläggningar som ägarlägenheterna deltar i. En sådan ordning skulle dessutom skapa betydande risker för oreda och misstag vid beslutsfattande i ekonomiska frågor. Egendomsskydd (kap. 7 och 8) I betänkandet redovisas vissa resonemang om egendomsskyddet enligt Europakonventionen och regeringsformen i relation till utformningen av hyresgästens rätt att köpa ägarlägenheter (bl.a. avsnitt och 8.6.2). Utredningens uppfattning är att eftersom fastighetsägaren själv kan välja om han eller hon vill omvandla, torde en regel som förutsätter att omvandlingen är förenad med en skyldighet att erbjuda de nybildade fastigheterna till försäljning, inte stå i strid med egendomsskyddet. Advokatsamfundet anser inte att denna bedömning har någon egentlig grund, eftersom det inte är självklart att ett inledande moment av frivillighet läker eventuella efterföljande oproportionerliga tvångsåtgärder. Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör denna fråga analyseras ytterligare under ärendets fortsatta beredning. Inteckningsfrågor, panthavares ställning (kap. 9 och 11) Ur ett kreditgivar- och panthavarperspektiv kommer en omvandling till ägarlägenheter att få olika effekter i olika skeden. I skedet innan eventuella överlåtelser till hyresgästerna har skett vid omvandlingen, kommer panthavarens situation ha förändrats från att panträtten gällde i en fastighet med ett hyreshus till att panträtten i stället gäller i stamfastigheten och ett antal ägarlägenheter (JB 6:11). Enligt gällande rätt är detta en förändring som panthavaren inte kan förhindra. Panthavaren får nöja sig med att panten består. Endast om avstyckning ska ske inteckningsfritt krävs panthavarens samtycke (FBL 10:8a). Det som i anslutning till nu aktuellt lagförslag talar för att det kan ifrågasättas om panthavarens ställning vid lantmäteriförrättningen bör stärkas, är att panträtten vid avstyckning för

6 6 omvandling till ägarlägenheter förändras i ett annat avseende, från att gälla i en fritt överlåtbar hyresfastighet till att gälla i ägarlägenheter som är belastade av förköpsrätt för hyresgäst och vissa närstående. Utredningen synes vara av uppfattningen att den lagreglerade förköpsrätten som därigenom tillskapas, kan få effekter för fastighetens värde som pantobjekt (jfr s. 183). Typiskt innebär överlåtelsebegränsningar någon form av värdepåverkan. Det faktum att förköpsrätten inte kan utövas vid exekutiv auktion, men består och alltjämt belastar ägarlägenheterna efter sådan auktion, talar i samma riktning. Att befintliga panthavare inte ges något skydd mot en sådan risk för värdeförsämring på befintliga panträtter, anses av Advokatsamfundet inte vara acceptabelt ur ett rättssäkerhetsperspektiv och inte heller för fastighetskreditgivningen generellt. Ett sätt att möta den potentiella försämringen av pantens värde, vore att införa ett krav på samtycke från panthavare vid fastighetsbildningen, för att avstyckning av ägarlägenheter från en pantsatt fastighet ska kunna ske. Enligt Advokatsamfundet måste denna fråga övervägas närmare under det fortsatta lagstiftningsarbetet, liksom eventuella effekter på inteckningsfrågor i andra skeden av omvandlingen. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys

Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys YTTRANDE 1 (7) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen - en konsekvensanalys 1. Allmänt Hovrätten har i tidigare yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen tillstyrkt

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Lagrådsremiss Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - En kartläggning av de praktiska åtgärder samt de juridiska problem vilka omgärdar fenomenet ombildning Magisteruppsats, 2005 Affärsjuridiska programmet med

Läs mer

Stockholm den 21 februari 2013

Stockholm den 21 februari 2013 R-2012/1915 Stockholm den 21 februari 2013 Till Finansdepartementet Fi2012/3967 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 26 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Livförsäkringsutredningens

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39)

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (15) Verksamhetsstöd Rättsenheten Per-Olof Wikström 010-240 5293 per-olof.wikstrom@msb.se Ert datum 2014-07-03 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Stockholm den 20 september 2013

Stockholm den 20 september 2013 R-2013/1044 Stockholm den 20 september 2013 Till Justitiedepartementet Ju2013/4173/Å Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 juli 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europarådets

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/006 Er referens: FI Dnr 14-16628 2015-04-17 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm 1 (16) Remiss förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om advokatens tystnadsplikt Under senare tid har en rad frågor som berör advokatens

Läs mer