Årsbudget Verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige ( 188)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)"

Transkript

1 Årsbudget 2010 Verksamhetsplan Fastställd av kommunfullmäktige ( 188)

2 Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson

3 OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID DEL 1: KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT INLEDNING... 1 ORGANISATION... 4 VISION OCH MÅL... 5 BUDGETPROCESS... 7 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 8 TAXOR OCH AVGIFTER UTDEBITERING FINANSIELL ANALYS RÄKENSKAPSRAPPORTER RESULTATBUDGET FINANSIELLA MÅL DRIFTBUDGET BALANSBUDGET KASSAFLÖDESBUDGET INVESTERINGSBUDGET DEL 2: INFORMATION FRÅN STYRELSE OCH NÄMNDER 26 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNKONTORET SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETER STRATEGIENHETEN...33 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETER TEKNISKA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETER SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KULTURNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN VALNÄMNDEN REVISIONEN... 81

4

5 INLEDNING VAD REDOVISAS I DENNA HANDLING? Del 1 Beslutsdel Kommunstyrelsens förslag till budget 2010 och verksamhetsplan , investeringsbudget , tillkommande förändringar taxor och avgifter samt kommunalskatt. Hänvisningar till del 2 ingår i beslutet. Del 2 Informationsdel Information från styrelse och nämnder. ÅRETS BUDGETPROCESS I KORTHET Årets budgetprocess inleddes av budgetberedningen i slutet av januari månad med en utvärdering och återblick av föregående års bokslutssiffror och budgetprocess samt de kommande årens budgetförutsättningar. Budgetberedningen enades om att budgeten återigen ska behandlas av kommunfullmäktige i november istället för i juni. Skälet var bl.a. att budgetprocessen upplevdes som alltför tidspressad av både politiker och tjänstemän när kommunfullmäktige beslutade om definitiva ramar redan i juni månad. För fjärde året i rad hölls ett budgetforum där budgetberedning, nämndspresidier, ordförande och VD i majoritetsägda bolag samt företrädare för de större fackliga organisationerna deltog för att diskutera den kommunala verksamheten i ett helhetsperspektiv. På budgetforum presenterades budgetrapporten innehållande benchmarking, tidserieanalyser, befolkningsprognos och demografieffekter. Budgetrapporten utarbetades av en sk budgetgrupp bestående av kommundirektören, ekonomi- och personalchefen, och cheferna för tekniska kontoret, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna presenterade sin ekonomi och sina verksamheter för det gångna året, innevarande året samt den kommande planeringsperioden. Efter budgetforum utarbetade budgetberedningen ett förslag på preliminära budgetramar som kommunstyrelsen beslutade om i början av april. De preliminära ramarna inkluderade ett sparbeting på ca 36 mkr som baserades på en 3%-ig ramminskning av verksamheternas nettokostnader inklusive kapitalkostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att alla nämnder skulle eftersträva att under 2009 skapa en verksamhetsbuffert som motsvarar 1 % av verksamheternas nettokostnader. Verksamhetsbufferten kan överföras till kommande budgetår efter beslut i kommunfullmäktige. Strax därefter skickades direktiv och anvisningar ut till nämnder och förvaltningar. Nytt för årets budgetprocess var att investeringsbudgeten beslutades i juni. Budgetgruppen startade arbetet med investeringarna i mars och april månad i syfte att fortsätta minska investeringsvolymen innevarande år samt för de sju kommande verksamhets- Kommunstyrelsen beslutade sedan om förslag åren. till investeringsbudget i maj och i juni beslutade kommunfullmäktige om investeringsbudget I slutet av augusti lämnade nämnder och förvaltningar in sina förslag till ramar och preliminär budget samt konsekvensbeskrivningar. Budgetberedningen arbetade med budgetmaterialet under september månad och lämnade ett förslag på definitiva ramar till kommunstyrelsen i början av oktober. På sitt sammanträde den 27 oktober fattade kommun , förändring av taxor och avgifter samt styrelsen beslut om budget 2010 och verksamhetsplan beslut om nästa års utdebitering. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunfullmäktige beslutade i november 2004 om nya finansiella mål för den kommunala verksamheten. Anledningen till detta var den av regeringen framlagda propositionen kring God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (2003/04:105). Samtidigt beslutade kommunfull- högt över det finansiella mäktige att from 2007 revidera det befintliga finansiella målet gällande nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt lägga till två nya mål. Det första finansiella målet som nämnts ovan definierar förhållandet mellan verksamheternas nettokostnader och kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Enligt målet ska nettokostnaderna uppgå till max 105 % av skatteintäkter och statsbidrag. Att Oskarshamns kommuns nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag har kunnat ligga på en nivå om 105 % beror på kommunens stora finansiella tillgångar. Till skillnad från andra kommuner i Sverige har Oskarshamns kommun kunnat använda en stor del av det positiva finansnettot till att finansiera sina verksamheter. Detta har lett till att kommunen kontinuerligt ökat sitt beroende av finansiella intäkter. Det innebär att Oskarshamns kommun under perioder med en svag finansmarknad, haft svårigheter att få intäkterna att täcka kostnaderna trots att de finansiella intäkterna har varit relativt stora. Den finansiella krisen som rådde under föregående år resulterade i en nedskrivning av värdet på kommunens medelsplaceringar på sammanlagt 303,2 mkr och ett negativt resultat på -360,7 mkr. Kommunens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag låg målet och nyckeltalet uppgick till 108,6 %. Räknar 1

6 man in nedskrivningar av värdet på aktiekapitalet i Byggebo och UTAB med 14,2 mkr uppgick nyckeltalet till 109,9 %. Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ligger betydligt över målsättningen även i år. För perioden januari-augusti ligger nyckeltalet på 110,5 % och helårsprognosen pekar på ett utfall om 107,1 %. Kommunens höga nettokostnadsnivå har diskuterats under både föregående och innevarande års budgetprocess och det finns en bred uppfattning om att verksamheternas nettokostnader på lång sikt bör sänkas till en nivå som ligger i paritet med kommunens skatteintäkter och statsbidrag. På sitt sammanträde i april beslutade kommunstyrelsen att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till max 102,5 vid slutet av mandatperioden Det andra finansiella målet handlar om att inflationsskydda kommunens förmögenhet. I november 2004 beslutade kommunfullmäktige att fr.o.m ska kommunen under varje mandatperiod se till att förmögenheten inte urholkas vilket innebär att den kommunala ekonomin varje år ska generera ett positivt resultat som motsvarar en inflationsuppräkning av kommunens förmögenhet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att målet om att inflationsskydda kommunens egna kapital tas bort fr.o.m Anledningen till att målet utgår är att i nuvarande situation med en långvarig lågkonjunktur och vikande skatteintäkter är det mycket svårt att uppnå detta mål utan ännu större verk- utöver de som redan föreslagits. samhetsförändringar Det tredje finansiella målet definierar investerings- för skattefinansierade investeringar. volymer Dessa ska enligt målet uppgå till max 4 % av skatteintäkter och statsbidrag. Finansiella mål Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag ack måldiff (mkr) -149,3-151,6-153,6 Inflationsskydd av eget kapital (res.nivåkrav) ack måldiff (mkr) -524,8 Investeringsvolym 4 % av skatter och bidrag ack måldiff (mkr) -58,5-73,6-77,0 Kommunstyrelsens förslag senast år 2014: Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag 102,5 % Enligt föreliggande förslag uppnås inte det finansiella målet om nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden. Den ackumulerade måldifferensen uppgår till 149,3 mkr år Även de resterande två finansiella målen uppnås inte under mandatperioden. Balanskravet Ingående balanskravsresultat Utgående balanskravsresultat Årets Realis.v År resultat inster ,0 20,2-6,5-343, ,3 44,6-8,2-306, ,9 77,2-2,4-232, ,0-22,0-5,8-259,8 2008* -259,8-360,7-4,0-321,2 2009** -321,2 5,2-1,3-317,3 2010*** -317,3 6,5 0,0-310,8 2011*** -310,8 4,2 0,0-306,6 2012*** -306,6 3,3 0,0-303,3 * Inklusive synnerliga skäl 303,3 mkr ** Prognos *** Budget Staten har påfört kommunerna ett s.k. balanskrav fr.o.m. verksamhetsåret Innebörden av detta är att kommunen ej får redovisa negativa resultat i resultaträkning i ett tre års perspektiv. Kommunen klarade inte balanskravet för åren 2000 till 2003 samt Det negativa resultatet 2003 återställdes genom 2004 års positiva resultat. Kommunfullmäktige har inte åberopat synnerliga skäl vid de stora negativa resultaten under 2000 till 2002, även om dessa berodde på nedskrivning av orealiserade förluster på finansiella tillgångar. Precis som åren redovisade Oskarshamns kommun ett stort negativt resultat 2008 som till största delen berodde på nedskrivning av orealiserade förluster på finansiella tillgångar (-303, 2 mkr). Till skillnad från tidigare år åberopade kommunen synnerliga skäl vid balanskravsutredningen. Prognosen för innevarande år pekar på ett resultat om +5,2 mkr vilket innebär att det kvarstår 317 mkr att återställa. De budgeterade positiva resultaten för år är så pass låga att de inte räcker till för att kunna återställa det stora ackumulerade negativa resultatet. För att kunna åstadkomma detta fordras det ett resultat om minst 80 mkr per år under en mandatperiod och en nettokostnadsnivå som ligger under 100 % av skatteintäkter och statsbidrag. Under nuvarande omständigheter är detta något som är nästintill omöjligt att uppnå i det korta perspektivet. Om Oskarshamns kommun ska kunna återställa det ackumulerade negativa resultatet på längre sikt, bör långsiktig målsättning vara att verksamheternas nettokostnader inte ska uppgå till mer än vad skatteintäkter och statsbidrag inbringar. Som tidigare nämnts har frågan diskuteras under 2008 och 2009 års budgetprocess och uppfattningen är att detta kan åstadkommas genom en gradvis sänkning av verksamheternas nettokostnader och att resan dit är lång och utmanande. Kommunen är fortfarande beroende av finansnettots utveckling eftersom avkastningen på kommunens finansiella tillgångar delfinansierar verksamheterna. Det beroendet måste på sikt minskas och i ett längre perspektiv upphöra helt. Oskarshamns kommun har finansiella tillgångar som per oktober månad 2009 uppgick till 1136 mkr. De 2

7 finansiella tillgångarna överstiger med bred marginal kommunens totala pensionsförpliktelser på 780 mkr vilket är något som tillhör ovanligheterna inom den kommunala sektorn. Tack vare de stora finansiella tillgångarna har kommunen en god betalningsförmåga på både kort och lång sikt och kan bl a egenfinansiera sina investeringar. Detta är något som är värt att beakta när balanskravsproblematiken diskuteras. Oskarshamns kommun vidhåller fortfarande att återställandetiden på tre år är för kort när kommuner, som Oskarshamn, har möjlighet att avsätta medel för långsiktig placering i volatila högavkastande finansiella tillgångar. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT driftbudget 2010 och verksamhetsplan resultatbudget balansbudget kassaflödesbudget investeringsbudget för finansiella mål förslag till nya taxor Utdebitering för

8 OSKARSHAMNS KOMMUN Organisation ORGANISATION NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISATION Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen och de fattar alla viktigare principbeslut. Ordförande i är Yvonne Bergwall. Kommunstyrelsen, kommunens motsvarighet till regeringens, utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltning. Ordförande är kommunalrådet Peter Wretlund. Socialförvaltning Kommunkontor Strategienhet Revision 5 ledamöter Socialnämnd 11 ledamöter Kommunfullmäktige 49 ledamöter Kommunstyrelse 15 ledamöter Valnämnd 5 ledamöter Barn- och utbildningsnämnd 11 ledamöter Räddningstjänst Oskarshamns Energi AB (50 %) Oskarshamns Energi AB levererar el, värme, datakommunikation samt tjänster och entreprenader inom Oskarshamns kommun. För 2008 uppgick omsättningen till 224,0 mkr, resultat efter finansiella poster 20,3 mkr och soliditeten uppgick till 61,0 %. Oskarshamns Hamn AB (96 %) Oskarshamns Hamn bedriver hamnoperativ verksamhet såsom lossning och lastning av fartyg, bogsering, maskinuthyrning, transporter samt terminalverksamhet. Omsättningen 2008 var 83,9 mkr, resultat efter finansiella poster 8,2 mkr och soliditeten uppgick till 41,0 %. Oskarshamns Utvecklings AB (100 %) Oskarshamns Utvecklings AB som bedriver markverksamhet vid flygplatsen i Virkvarn, Oskarshamn. För 2008 uppgick omsättningen till 4,7 mkr, resultat efter finansiella poster 2,3 mkr och soliditeten uppgick till 37,0 %. Stiftelsen Forum (100 %) Stiftelsen Forum bedriver konferensverksamhet och rumsuthyrningsverksamhet. För 2008 uppgick omsättningen till 14,4 mkr, resultat efter finansiella poster uppgår till 0,2 mkr och soliditeten uppgick till 4,2 %. Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell (50 %) Verksamheten består av hotellrörelse tillhörande hotellkedjan Best Western Hotels. För 2008 uppgick omsättningen till 4,7 mkr, resultat efter finansiella poster 0,4 mkr, soliditeten uppgick till 62,7 %. Oskarshamns Hamngods och Terminal AB (100 %) Bolaget bedriver ingen verksamhet utan är vilande. Omsättningen för 2008 uppgick till 0,0 mkr, resultat efter finansiella poster -0,08 mkr, soliditeten är 100 %. Tekniskt kontor Teknisk nämnd 9 ledamöter Kulturnämnd 7 ledamöter Kulturförvaltning Oskarshamns kommun Nämnderna anpassar kommunfullmäktiges beslut och riktlinjer till sina verksamheter. Till de flesta nämnder finns en förvaltning. Förvaltningarna och dess anställda verkställer besluten. Under kommunstyrelsen lyder kommunkontoret, kommundirektörens funktion och räddningstjänsten. Fr.o.m är kommundirektör Ann-Christine Vösu högste tjänsteman i förvaltningsorganisationen. Samhällsbyggnadsnämnd 9 ledamöter Barn- och utbildningsförvaltning Samhällsbyggnadskontor Byggebo i Oskarshamn AB 100% MANDATFÖRDELNING Mandatfördelning i kommunfullmäktige : Parti S V M Kd C Fp Mp SD Totalt Ledamöter KOMMUNKONCERNEN Byggebo i Oskarshamn AB (100 %) Byggebo är ett bostadsföretag som äger, förvaltar och hyr ut hyresrätter. För 2008 uppgick omsättningen till 172,2 mkr, resultat efter finansiella poster 11,2 mkr och soliditeten uppgick till 6,2 %. Oskarshamn Energi AB 50% Oskarshamns Hamn AB 96% Oskarshamns Utveckling AB 100% Stiftelsen Forum 100% Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell 50% Oskarshamns Hamngods och Terminal AB 100% 4

9 OSKARSHAMNS KOMMUN Vision och mål VISION OCH MÅL VÅR VISION Under hösten 2009 beslutade kommunfullmäktige om det reviderade utvecklingsprogrammet tillsammans med en ny vision för Oskarshamns kommun. Den nya visionen lyder: Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. VÅRA MÅL God ekonomisk hushållning Att kommuner har en god ekonomisk hushållning och sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än de har och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd. Det självklara är inte alltid det enkla när angelägna behov, politiska ambitioner och osäkra planeringsförutsättningar ska inordnas i de ekonomiska ramarna. 1 Då många kommuner har svårt att nå upp till en god ekonomisk hushållning tillkom en ändring i kommunallagens ekonomikapitel och i lagen om kommunal redovisning med tillämpning fr o m räkenskapsåret Dessa ändringar ställer krav på hur kommunerna ska arbeta med planeringen av sin ekonomi och med sin verksamhet. Det krävs t ex att finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten fastställs och efterlevs samt följs upp och utvärderas. Det finns även ett balanskrav som ställer krav på den ekonomiska planeringen. Balanskravet har funnits sedan 2000 och innebär att om en kommun redovisar ett bokslut med negativt resultat ska kommunfullmäktige även besluta om en åtgärdsplan för att återställa underskottet om det inte finns synnerliga skäl till underskottet. En åtgärdsplan ska visa hur och när det egna kapitalet ska vara återställt. I samband med kravet på god ekonomisk hushållning beslutade kommunfullmäktige i november 2004 att förvaltningarna/nämnderna skulle intensifiera sitt arbete med att utveckla sina verksamhetsmål och riktlinjer. Detta arbete pågick en tid och började följas upp under 2006 och det kunde konstateras att förvaltningarna/nämnderna hade kommit olika långt i detta arbete. Pågående arbete med våra mål 1 Hushållning i lagens namn att sköta ekonomin med mål, uppföljning och åtgärder, Sveriges Kommuner och Landsting, 2005, sid 1. Under 2007 pågick en organisationsöversyn där fastställdes att verksamhetsmålen ska utvecklas vidare. I slutet av 2008 startade projekt verksamhetsmål och arbetet kring detta har pågått sedan dess och ska vara klart inför budget Första delen med att se över de övergripande målen och göra dem mätbara är genomförd och ett beslut väntas av kommunfullmäktige i januari Projektarbetet har vid ett tillfälle involverat kommunens alla chefer, tre seminarier genomförts med politikerna där de arbetat fram nya övergripande och mätbara mål inom det balanserade styrkortet ramar och avstämningar har gjorts med förvaltningscheferna. Efter beslutet i kommunfullmäktige ska andra delen av projekt verksamhetsmål påbörjas och innebär att förvaltningarna/nämnderna ska bryta ner de nya målen till mätbara verksamhetsmål. Beslut kring nya mätbara verksamhetsmål väntas av kommunfullmäktige i november 2010 och ska gälla fr o m budget Den modell som kommer att användas för de mätbara övergripande målen och mätbara verksamhetsmålen är ett balanserat styrkort som har fyra perspektiv som fokuserar på områden som är viktiga för att få balans i verksamheterna. Modellen ska kunna användas på alla nivåer i organisationen och kommer att få en central roll både i budgeten och boksluten för att få en tydlig röd tråd mellan övergripande mål och verksamhetsmål. Det balanserade styrkortet kommer att bestå av följande: Perspektiv - Ekonomi, Medborgare, Medarbetare, Utveckling Mål - Vad vill vi uppnå? Framgångsfaktorer - Vad ska göras för att uppfylla målet? Nyckelmått - Hur ska vi mäta? Måltal - Vilka måltal ska vi uppnå? Mätperioder - När ska vi mäta? Tidsättning - När ska målet vara uppfyllt? Övergripande mål De befintliga övergripande målen gäller tills nya är beslutade. Målen är samma som föregående år och består dels av mål som är hämtade ur det gamla utvecklingsprogrammet, dels andra mål med direkt koppling till våra kärnverksamheter. Enligt utvecklingsprogrammet är kommunens övergripande mål: - ett starkt varumärke - en stabil befolkningstillväxt - ett bättre företagsklimat - ett ökat nyföretagande - en levande landsbygd För våra kärnverksamheter är de övergripande målen att Oskarshamns kommun ska ge: 5

10 OSKARSHAMNS KOMMUN Vision och mål - Barnen en god omvårdnad i form av barnomsorg och utbildning i kreativa miljöer, - De äldre en god omsorg i form av tryggt boende samt bra tillsyn och sjukvård i och utanför hemmet. - I kommunen ska finnas möjlighet till ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter, tillskapat i samverkan med föreningsliv och organisationer. Verksamhetsmål Förvaltningarnas/nämndernas verksamhetsmål framgår av del 2 i denna budgethandling och är kopplade till de befintliga övergripande målen. Inför budget 2011 kommer förvaltningarna/nämnderna att bryta ned kommunfullmäktiges nya övergripande mål (se ovanstående stycke kring pågående arbete med våra mål). svårt att uppnå under flera år och föreslås därför utgå fr o m Volym för skattefinansierade investeringar Investeringsvolymen för skattefinansierade investeringar får inte överstiga 4 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket motsvarar ca 47 mkr per år. Att målet beräknas mot skatteintäkter och statsbidrag gör att man får en följsamhet mot inflationsutvecklingen. Kommunen har tidigare haft stora investeringsvolymer vilket har fått till följd att man idag lägger en klart större andel av sina resurser på lokaler än vad andra kommuner gör. För att komma tillrätta med denna problematik måste kommunen antingen avyttra fastigheter eller minska de framtida investeringarna så att de understiger avskrivningsvolymerna. Målavvikelsen för 2010 uppgår till ca -6 mkr, för 2011 ca -15 mkr och för 2012 ca -3 mkr. Finansiella mål Kommunfullmäktige beslutade i november 2004 om nya finansiella mål för den kommunala verksamheten. Anledningen till detta var den av regeringen framlagda propositionen, senare beslutad av riksdagen, kring God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (2003/04:105). Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till max 105 % enligt tidigare beslut. Att kunna lägga mer pengar på verksamheterna än vad skatteintäkter och statsbidrag inbringar har för Oskarshamns kommun varit möjligt genom de stora finansiella nettointäkterna. Med hjälp av regeringens tillfälliga konjunkturstöd under 2010 och förvaltningarnas besparingar uppnås 105 %-målet. För 2011 resp 2012 återstår besparingar på 43 mkr resp 57 mkr för att nå 105 %-målet. Måltalet föreslås sänkas till 102,5 % som ska vara uppnått senast Inflationsskydd av förmögenhet (krav på resultatnivå) För att inte tära på kommunens förmögenhet ska vår kommun generera resultatnivåer som inflationsskyddar kommunens egna kapital (förmögenhet). Med en inflationsprognos på 2 % innebär detta att kommunen måste generera ett årsresultat på ca 41 mkr. Riksbankens långsiktiga inflationsmål uppgår till 2 % med en toleransnivå på +/- 1 %. Målavvikelsen uppgår till ca -14 mkr för 2010, -23 mkr för 2011 och -34 mkr för Detta mål har varit 6

11 OSKARSHAMNS KOMMUN Budgetprocess BUDGETPROCESS Enligt kommunallagen ska alla kommuner upprätta en verksamhetsplan för de kommande tre åren varav det första året utgör budgetåret. Syftet är att ange och beskriva de övergripande målen för kommunens verksamhetsområden och hur dessa mål ska uppnås och finansieras. Planen ska i förstahand ses som vägledande och styrande i såväl fråga om formulerade mål och verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Det förutsätts att verksamheten bedrivs inom de i planen angivna ekonomiska ramarna. I årets budgetprocess behandlade återigen kommunfullmäktige budgeten i november istället för i juni. Budgetprocessen upplevdes som alltför tidspressad av både politiker och tjänstemän när kommunfullmäktige beslutade om definitiva ramar redan i juni månad. Hänsyn har även tagits till regeringens intentioner att i fortsättningen presentera väsentliga nyheter i höstpropositionen istället som tidigare i vårpropositionen. Nedan beskrivs årets budgetprocess: I november, ett år före budgetåret, upprättades en preliminär tidplan av den kommande budgetprocessen. I januari utvärderades föregående års budgetprocess. I mars hölls, för fjärde året i rad, ett budgetforum där budgetberedning, nämndspresidier, ordförande och VD i majoritetsägda bolag samt företrädare för de större fackliga organisationerna deltog för att diskutera den kommunala verksamheten i ett helhetsperspektiv. På budgetforum presenterades budgetrapporten innehållande benchmarking, tidserieanalyser, befolkningsprognos och demografieffekter. Förvaltningarna presenterade sin ekonomi och sina verksamheter för det gångna året, innevarande året samt den kommande planeringsperioden. I september arbetade budgetberedningen med budgetmaterialet och lämnade ett budgetförslag till kommunstyrelsen. I oktober beslutade kommunstyrelsen om förslag till budget och verksamhetsplan 2010 och verksamhetsplan , taxor och avgifter samt kommunal skattesats. I november fastställer kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till definitiv budget 2010 och verksamhetsplan , taxor och avgifter för 2010 samt kommunal skattesats för I december registreras detaljbudgeten i ekonomisystemet. nov jan mars april maj juni I aug sep okt nov dec jan preliminär tidplan utvärdering fg års budgetprocess budgetforum kommunstyrelsens preliminära budgetramar kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget, nämndernas budgetarbete kommunfullmäktiges beslut till investeringsbudget Inlämning av nämndernas budgetpaket budgetberedningens arbete med def budget budgetberednings till förslag driftbudget samt taxor och avgifter kommunstyrelsens förslag till driftbudget, taxor och avgifter samt kommunal skattesats kommunfullmäktige beslut till driftbudget, taxor och avgifter samt kommunal skattesats detaljbudget registreras i ekonomisystem budgetåret börjar I april beslutade kommunstyrelsen om preliminära resultat- och driftsramar. Från april till augusti arbetade nämnderna fram konsekvensbeskrivningar, förslag till budget utifrån de direktiv ekonomiavdelningen skickat ut. Nytt för årets budgetprocess var att kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudgeten beslutades redan i juni. Intentionerna med detta var att tidigt börja arbetet med att minska den höga investeringsvolymen samt att ge framförhållning till tjänstemännen för planering för kommande projekt. I augusti lämnade nämnder och förvaltningar in sina förslag till ramar och preliminär budget samt konsekvensbeskrivningar. 7

12 OSKARSHAMNS KOMMUN Ekonomiska förutsättningar EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSFAKTORER Omvärlden Världsekonomin är på väg ur den djupaste konjunkturnedgången sedan andra världskriget. Under det senaste halvåret har det kommit allt fler tecken på att det kraftiga fallet i tillväxten i världen har avstannat samtidigt som finansmarknaderna börjat fungera bättre. Idag är det främst USA tillika världsekonomins stora aktör som har problem med obalanser såväl i statens finanser som i hushållssektorn. Men i likhet med USA präglas även flera europeiska länder av skuldsatta hushåll och bostadsbubblor. Dessa obalanser i världsekonomin gör att återhämtningen förmodligen tar tid. De sammantagna förlusterna i det finansiella systemet uppskattas till ofattbara miljarder dollar varav merparten av de prognostiserade nedskrivningarna finns hos bankerna. Den ekonomiska politiken har, totalt sett, varit kraftfull under krisen. Stora penningoch finanspolitiska stimulanser har gjorts världen över för att hejda finanskrisen och för att få fart på ekonomin. Världens stora länder har lyckats samla sig till ett gemensamt agerande för att förhindra en kollaps på de finansiella marknaderna. Det finns dock fortfarande kvar en oro över det finansiella systemet och dess förmåga att tillhandahålla tillräckligt med kapital vilket begränsar tillväxten globalt. När finansmarknaderna varit en bidragande orsak till nedgången i ekonomin visar tidigare erfarenheter på att nedgången tenderar att pågå längre. En förutsättning för återhämtningen i världsekonomin är att ordningen och funktionen på de finansiella marknaderna återställs. Den svenska ekonomin Sverige som är ett exportberoende land är hårt drabbat av lågkonjunkturen. Exporten kommer dock dra upp Sverige ur lågkonjunkturen men då tillväxten på våra exportmarknader är svag blir uppgången försiktig. Regeringen bedömer även den inhemska efterfrågan som svag. Hushållens konsumtion begränsas av den djupa nedgången på arbetsmarknaden och den svaga inkomstutvecklingen. Tillväxten bedöms efter ett fall på 4 % i år öka med ca 2,5 % i genomsnitt åren 2010 och Läget på arbetsmarknaden försämras snabbt och sysselsättningen fortsätter att falla till årsskiftet 2010/2011. Arbetslösheten uppgår till över 10 procent år 2010 och Att tillväxten i produktion och efterfrågan inte förmår stoppa en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden beror på att det tidigare produktionsbortfallet var så stort. Det låga resursutnyttjandet i många företag kommer inte att återställas enbart genom bättre efterfrågan, utan måste också mer aktivt avhjälpas genom en minskad produktionskapacitet. Det senare innebär fortsatta neddragningar och friställd arbetskraft. Så trots en genomsnittlig ökning av tillväxten med ca 2,5 % så kommer sysselsättningen att vara lägre 2011 än den är idag samtidigt som arbetslösheten stiger. Sysselsättningen, antalet arbetade timmar i Sverige, minskar med 3,6 % i år och med 2,7 % 2010 för att öka svaga 0,7 % Den låga sysselsättningen och den långsammare löneutvecklingen innebär att skatteunderlaget utvecklas mycket svagt under 2009 och Regeringen har föreslagit tillfälligt höjda statsbidrag nästa år för att kommunerna ska få ett visst andrum Intentionerna är att fallet i sysselsättningen då mildras, att skattehöjningar i de flesta fall kommer att ställas in och att de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan täckas utan att tränga undan annan verksamhet. Statsbidraget minskar dock redan 2011 och därmed försämras de ekonomiska förutsättningarna påtagligt. Det krävs åtgärder motsvarande i genomsnitt 43 öre, som för Oskarshamns kommun innebär ca 20 mkr, i skattehöjning om man ska kunna bibehålla en oförändrad kostnadsbild i kommunen och samtidigt bibehålla ett nollresultat. Arbetet med att rationalisera och effektivisera verksamheterna måste således fortsätta i kommunerna. Budgetpropositionen Regeringens budgetproposition som presenterades den 21 september innehåller satsningar på nya jobb, välfärd och ytterligare tillskott till kommuner och landsting i form av tillfälligt konjunkturstöd för att motverka en nedgång i sysselsättningen i kommunsektorn. Tillskottet innebär för Oskarshamns kommun ytterligare ca 19,8 miljoner kronor utöver det konjunkturstöd som kom i vårpropositionen på 13,9 miljoner kronor. Ekonomiska regleringar enligt finansieringsprincipen Anslaget till skolgång för barn som avvisas eller utvisas kommer 2010 för fjärde året i rad att tillfälligt ökas med 50 miljoner kronor. Tillskott görs för obligatorisk rektorsutbildning för alla nya rektorer med 7 miljoner kronor per år från Till följd av att barnvaccinationsprogrammet från 1 januari 2010 utvidgas med vaccination mot humant papillomvirus så ökas anslaget med 22 miljoner kronor. Fr om 2011 anslås 300 miljoner kronor för stöd till anhöriga inom verksamhet för äldre och funktionshindrade. 8

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2003 ÅRSREDOVISNING 2003 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 7 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning.. 26 Personalredovisning

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander

Budget 2010. Flerårsplan 2011-2013. Stuga i Forsmarks bruk. Dannemora gruva, Storrymningen. Foto Hans Jivander Budget 2010 Stuga i Forsmarks bruk Foto Hans Jivander Flerårsplan 2011-2013 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige 8 december 2009 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Ekerö kommun - Mälaröarna

Ekerö kommun - Mälaröarna Årsredovisning 2009 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö är en barnrik inflyttningskommun med unika sjönära naturmiljöer. Här sker en stor produktion av nya bostäder. Tillväxttakten sker med försiktighet och

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer