Samhällsbyggnadskontoret Förrättningstyper och gränser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser

2 Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen på din fastighet eller bilda en rättighet kan du ansöka om en lantmäteriförrättning hos oss. När ansökan kommit in prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Bland annat ska förändringen överrensstämma med planer och bestämmelser, ha lämplig utformning och storlek och vara lämplig för ändamålet. Dessutom behöver de flesta fastigheter väg och möjlighet att ansluta till- eller anlägga eget avlopp och vatten för att bedömas som lämpliga. Avstyckning och servitut Avstyckning innebär att man styckar av en del av en fastighet som blir en ny egen fastighet. Den fastighet som fanns från början (stamfastigheten) fortsätter att vara en egen fastighet, men utan den del som avskiljts (styckningslotten). Både stamfastigheten och styckningslotten behöver uppfylla lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen och stämma överens med planer och bestämmelser om det finns sådana. Om det behövs för att båda fastigheterna ska kunna användas på ett lämpligt sätt kan man ibland behöva skapa rättigheter, servitut, för den ena fastigheten att göra något på den andra, exempelvis rätt att använda en väg för att ta sig ut till kommunal gata eller allmän väg. När det bara är de fastigheter som ingår i avstyckningen som får rätten eller blir belastad av servitutet kan detta göras inom själva avstyckningen. Om någon annan fastighet är inblandad behöver rättigheten bildas genom en fastighetsreglering. Den nya fastigheten kan göras inteckningsfri. Det betyder att den inte kommer att belastas av de lån (penninginteckningar) som belastar stamfastigheten. Avstyckning av lotterna 1:40-42 från 1:9. Servitut till förmån för lotterna på vägen x.

3 Fastighetsreglering och servitut Genom fastighetsreglering kan man föra över en del av eller en hel fastighet till en annan, hantera rättigheter och föra över andelar i samfälligheter från en fastighet till en annan med mera. Om alla inblandade är överens om vad som ska göras, vilken ersättning som ska betalas och vem som ska stå för kostnaden förenklar detta handläggningen. De berörda kan då skriva en överenskommelse som lämnas in till lantmäterimyndigheten. Men även i de fall de berörda personerna är överens måste lantmäterimyndigheten pröva de regler som finns för att skydda de allmänna intressena, till exempel se till att planer och bestämmelser följs. Lantmäterimyndigheten kontrollerar och hanterar också om det finns befintliga inteckningar (penninginteckningar eller rättigheter) och övriga rättigheter som blir berörda av den sökta fastighetsregleringen. Område 1 överförs från Vattumannen 2 till Tälje 1:1 Sammanläggning Sammanläggning innebär att två eller flera fastigheter läggs samman för att bilda en ny fastighet. För att kunna sammanlägga fastigheterna till en krävs att de ägs av samma person eller personer och med lika andel. Om fastigheterna belastas av inskrivningar och eller penninginteckningar kommer den nya fastigheten att belastas av dessa efter lantmäteriförrättningen. En företrädesordning för inteckningarna skapas då av Fastighetsinskrivningen. Lantmäterimyndigheten lämnar en begäran till Fastighetsinskrivningen att skapa företrädesordningen och fastställer den genom ett beslut i förrättningen.

4 Fastigheterna 3:42 och 5:4 sammanläggs och bildar den nya fastigheten 3:47 Klyvning När en fastighet samägs av två eller flera personer kan den klyvas. Klyvning betyder att man vill dela upp fastigheten så att var person äger en ny egen fastighet. Varje ny fastighet som bildas genom klyvningen måste uppfylla lämplighetskraven. De nya fastigheterna utformas utifrån värdet av de enskilda delägarnas andelar i den ursprungliga fastigheten. Om det inte är möjligt att, genom klyvningen, skapa fastigheter som motsvarar ägarandelarna kan lantmäterimyndigheten besluta om att ersättning i pengar ska betalas mellan ägarna av de blivande fastigheterna (klyvningslotterna). Fastigheten 1:11 klyvs och lotterna A och B bildas

5 Särskild gränsutmärkning Särskild gränsutmärkning innebär att man märker ut befintliga gränspunkter med nya gränsmarkeringar. Gränspunkten måste vara juridiskt klar (lagligen tillkommen och entydig), det innebär att den befintliga gränspunkten behöver ha koordinater med tillräckligt hög noggrannhet och att inga tvivel får finnas om att det är den riktiga punkten samt att den är lagligt skapad. Man kan dels märka ut punkter som redan finns och dels nya punkter längs en gräns som redan finns för att förtydliga var gränslinjen går. Om gränspunkten inte är lagligen tillkommen kan en ansökan om fastighetsbestämning lämnas in till lantmäterimyndigheten. Det är enligt lag förbjudet att flytta på befintliga gränsmarkeringar. Fastighetsbestämning Genom fastighetsbestämning kan lantmäterimyndigheten besluta i ett flertal frågor. Oftast är det läget på fastighetsgränser som bestäms. Om gränspunkten inte är lagligen tillkommen och eller inte entydig kan en ansökan om fastighetsbestämning lämnas in till lantmäterimyndigheten. Då utreder vi punktens mest troliga läge och beslutar om det. Om fastighetsägarna är överens om att den utredda punktens läge är riktigt kan de skriva en överenskommelse om det som biläggs handlingarna i förrättningsakten. Lantmäterimyndigheten kan också besluta om ett servitut eller en ledningsrätt gäller och i så fall i vilken omfattning samt vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Det som beslutas vid fastighetsbestämningsförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden. Skillnaden mellan gränsutvisning, särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning Det finns flera olika sätt att klargöra var fastighetsgränserna går. De sätt man kan använda sig av kan vara både juridiskt bindande och ej juridiskt bindande. Om man exempelvis ska bygga staket eller anlägga en rabatt och bara vill säkerställa att man gör det på rätt sida av gränsen kan man beställa en gränsutvisning från avdelningen Geografisk Information på kommunen. Då kommer en mätingenjör till fastigheten och sätter ut en eller flera träpinnar som visar mellan vilka punkter som gränsen går. Gränsutvisningen är exakt men har ingen juridisk verkan, det innebär att pinnarna visar var gränsen går men inget mer. Gränsutvisning kan bara göras om gränsen är helt klar, det lantmäterimyndigheten kallar för lagligen tillkommen och entydig. Särskild gränsutmärkning gås igenom i avsnittet ovan och kan användas när gränsen är lagligen tillkommen och entydig, det vill säga när det inte finns några tvivel om punktens riktiga läge. Genom särskild gränsutmärkning markerar man punkter och gränser med nya gränsmarkeringar, exempelvis gränsrör eller spik i mark. Slutligen finns åtgärden fastighetsbestämning, som används i de fall gränsen inte är lagligen tillkommen eller när den är lagligen tillkommen men inte entydig. Det vanligaste exemplet när en fastighetsbestämning behövs är när en fastighet har skapats genom något som kallas för avsöndring. Avsöndring var en privat delning av fastigheter som var tillåten enligt äldre lagstiftning. När en avsöndrad fastighet berörs av en förrättning kan det ibland bli nödvändigt med en fastighetsbestämning. Lantmäterimyndigheten kan besluta om att en fastighetsbestämning behöver göras.

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Vad är en karta? Geografisk Information

Vad är en karta? Geografisk Information Vad är en karta? En karta beskriver "verkligheten" för ett större eller mindre område. Den kan se ut på många olika sätt, både till innehåll och till utförande. Den kan t ex vara en enkel skiss, en skolatlas,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Innehållsförteckning Syfte... 11 Produkter avseende fastighetsinformation... 11 Fastighetsuttag... 11 Fastighetsavisering Fullständig... 11 Fastighetsavisering Förenklad... 11 Så får du tillgång

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer