Delårsbokslut Januari-juni med helårsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos"

Transkript

1 Delårsbokslut 2012 Januari-juni med helårsprognos

2 Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 2 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 3 Måluppfyllelse för strategikartan sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga händelser sid 10 Omvärldsanalys sid 11 Finansiell analys sid 12 Mål utifrån ett finansiellt perspektiv Avstämning mot balanskravet Likviditet Checkkredit Låneskuld Finansnetto Budgetföljsamhet Vatten och avlopp Känslighetsanalys Solidititet Självfinansieringsgrad Pensioner Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser Väsentliga personalförhållanden sid 17 Personalstruktur Ålder Lönestatistik Övertid och fyllnadstid Hälsa och arbetsmiljö Planerade pensionsavgångar Personalpolitiska mål Driftredovisning sid 22 Helårsprognos sid 23 Investeringsredovisning sid 24 Framtidsbedömning sid 25 Sammanställd redovisning sid 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen sid 27 Bygg- och miljönämnden sid 31 Tekniska nämnden sid 33 Socialnämnden sid 37 Bildningsnämnden sid 41 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning sid 47 Finansieringsanalys sid 48 Balansräkning sid 49 Noter sid 50 Redovisningsprinciper sid 55 Ordlista sid 57 2

3 Femårsöversikt Att jämföra delårsbokslut med årsbokslut blir inte alltid rättvisande. Detta gäller t ex verksamhetens nettokostnader, personalkostnader och nettoinvesteringar. I kommande delårsbokslut kommer jämförelser att ske med tidigare delårsbokslut. Tkr Progn 2012 Allmänt Antal invånare Skattesats 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 -varav kommunen 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 Antal årsarbetare 545,0 523,3 513,3 Budgetomslutning Verksamhetens nettokostnader, mkr 321,5 323,4 328,2 333,5 159,1 323,7* Personalkostnader, mkr 234,6 237,6 243,9 246,3 124,3 247,0* Nettoinvesteringar, mkr 11,5 7,8 14,0 24,2 18,0 31,8 Årets resultat, mkr 0,8 1,5 5,2 4,7 11,3 3,4 Finansiering Skatteintäkter, mkr 234,1 234,6 234,3 238,0 119,7 239,2 Kommunal utjämning, mkr 84,8 88,1 96,4 96,9 49,6 99,2 Tillgångar o skulder Tillgångar mkr 251,7 266,9 269,2 279,1 288,2 - per invånare, tkr 35,6 37,9 38,7 40,5 42,1 Avsättningar och skulder 132,9 146,6 143,6 148,8 146,6 - per invånare, tkr 18,8 20,8 20,6 21,7 21,4 Eget kapital, mkr 118,8 120,3 125,6 130,3 141,6 - per invånare, tkr 16,8 17,1 18,0 18,9 20,7 Långfristig låneskuld, mkr 63,7 58,7 53,7 78,4 78,4 - per invånare, tkr 9,0 8,3 7,7 11,4 11,4 Nyckeltal Nettokostnadsandel % 99,7 99,5 98,5 98,6 93,3 Likviditet % 95,0 100,3 92,3 122,1 118,2 Soliditet exkl pensionsskuld % 47,2 45,1 46,7 46,7 49,1 Självfinansieringsgrad % * Inklusive en antagen genomsnittlig löneökning på 3,0 % fr o m

4 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer Sammanfattning Torsås kommun kommer att under 2012 erhålla totalt 6,4 Mkr i återbetalade AFA försäkringspremier (engångseffekt) för åren avseende avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring. Denna engångseffekt redovisas som en jämförelsestörande intäktspost i resultaträkningen. Kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget 2012 på totalt 4,4 Mkr varav finansiering från återbetalade AFA försäkringspremier 2008 på 3,2 Mkr. Resterande finansieras med ökade skatteintäkter. Delårsresultatet januari-juni 2012 visar ett budgetöverskott på 11,3 Mkr. Detta resultat är missvisande eftersom årets löneöversyn ej periodiserats, vilket uppgår till 2,1 Mkr enligt budget för perioden. Vidare ingår en intäktspost på 3,1 Mkr från återbetalade AFA försäkringspremier, som fördelats ut i en tilläggsbudget, men inte utnyttjats under perioden. Inräknas dessa två nämnda kostnader på totalt 5,2 Mkr skulle resultatet istället varit 6,1 Mkr. Årsprognosen 2012 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 3,4 Mkr (2,9 Mkr bättre än budgeterat resultat) exkl i dagsläget ej utnyttjade återbetalade AFA försäkringspremier 2007 på totalt 3,3 Mkr. Med denna årsprognos klaras balanskravet, men ej uppställt finansiellt resultatmål. Återbetalade AFA försäkringspremier, ökade skatteintäkter, bättre utfall för kostnadsutjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift samt lägre nyupplåning än beräknat bidrar till en årsprognos 2012 med ännu ett år med positivt ekonomiskt resultat. Rådgivningsrapport från PwC angående anläggningsregister VA samt beställd kostnadsberäkning för sluttäckning av Hallagärde soptipp kommer att beaktas i årsbokslut. Kommentarer För åren har nämnderna ett totalt budgetunderskott på 21 Mkr. En förutsättning för att kommunen ska klara kravet på god ekonomisk hushållning är att nämnderna har god budgetföljsamhet och anpassar sin verksamhet utifrån ändrade demografiska förutsättningar. Det pågår en översyn av kommunens framtida lokalbehov. Budgetramar 2013 är i stort lika med budget 2012 bortsett från verksamhetsförändringar gällande Kalmarsunds gymnasieförbund och kostnadsanpassning utifrån demografiska anpassningar för bildningsnämnden. Det är av största vikt att verksamheterna utnyttjar de sista månaderna på detta år för att skapa förutsättningar att bättre klara anpassningen till 2013 års begränsade resurser. Det är också angeläget att kommunen bygger upp resultat som klarar av att hantera såväl de krav som den löpande verksamheten ställer som de krav på investeringar som vi har framför oss. Torsås Kent Frost Ekonomichef 4

5 Måluppfyllelse för strategikarta Arbetet med kommunens strategikarta är fortfarande i sin linda. Den kommer att utvecklas och förfinas ytterligare under 2013 och På sid 4 och 5 anges de perspektiv/strategiska mål, framgångsfaktorer och mål som satts upp av kommunfullmäktige. Nämnderna har sedan satt upp egna mål och, i vissa fall, delat ut uppdrag som syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål. På sid 6-9 ges exempel kring nämndernas egna målarbete. Vid årsbokslutet ges en mer detaljerad uppföljning. Perspektiv/ strategiska mål Medborgare Kommunens invånare ska ha tillgång till god service och valfrihet som bygger på väl förankrad värdegrund. Man ska erbjudas kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Medarbetare Kommunen ska erbjuda god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas och växa som individ. Arbetsgivaren ska eftersträva god dialog och personalens delaktighet i utvecklingen. Utveckla samarbetet med de ideella föreningarna för att ta vara på deras unika kompetens. Inom fem år vända befolkningsutvecklingen Utvärdering Dialog Dialog Hälsa Framgångsfaktorer God service Kompetensutveckling Utveckling Kommunen ska sträva efter en god dialog med företagen för att skapa ett attraktivt näringsklimat i samarbete med företagare och innovatörer Näringslivsarbete Omvärldsbevakning Föreningssamverkan Mål 2012 Handläggning av inkomna ärenden ska vara effektiv. Valfrihet ska eftersträvas och öka. Varje verksamhet ska ha tydliga service- och kvalitetsnivåer med garantier för brukarna. Kvalitetsmätning via panel införs. Ett system för jämförelser med andra kommuner ska införas. Invånarna ska två gånger per år få skriftlig kommunövergripande information. Verka för att hemsidans besöksfrekvens ökar. Arbeta fram en plan för att skapa fler mötesplatser mellan invånare och kommun. 60 % av alla medarbetare ska frekvent besöka intranätet. Medarbetarundersökning ska genomföras vart tredje år. Sänkta sjuktal ska eftersträvas. Personalens egna initiativ för att stärka gemenskap och friskvård inom ramen för Aktiv ska stödjas. En långsiktig plan för kompetensutveckling ska upprättas. Nyföretagandet ska öka. Kommunstyrelsen ska en gång om året besöka ett antal företag i kommunen. Kommunledningen ska organisera regelbundna kontakter med företagen. Samverkan med högskola och universitet. Utveckla småskalig energiproduktion. Verka för kommunal service och verksamhet i tiden. Skapa en organiserad mötesplats mellan föreningar och kommun. Minst ett Leaderprojekt ska inledas varje år i kommunen. 5

6 Perspektiv/ strategiska mål Miljö Kommunens verksamhet ska präglas av ekologisk hållbarhet och bidra till god livsmiljö. Ett energieffektivare samhälle ska motverka växthuseffekten. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det regionala miljöarbetet. Ekonomi Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Budgetplanering och uppföljning ska präglas av helhetssyn. Framgångsfaktorer Mål 2012 Samverkan Fossilbränslefri kommun Dialog Miljöaspekt på vardagsarbetet Stark ekonomi Tydlig beställning Rättvis fördelning Vattenråd bildas för Bruatorpsån. Sträva efter att minska pappersmängden i administrationen. Mer energieffektiv belysning. Energieffektivare uppvärmning av kommunala byggnader. Solenergi införs i något projekt inom två år. Närproducerade livsmedel i vår kost. Nettokostnader högst 98 % av skatteintäkter över en konjunkturcykel. Finansieringsstrategi för framtida investeringar. Strategikartan ska kompletteras med en ekonomifaktor. Budgeten ska innehålla en resultatregleringspost. En resursfördelningsmodell ska stå för behovsanalysen i budgeten. Resultatuppföljningen ska vara enhetlig i samtliga förvaltningar. 6

7 Medborgare Mål 2012 Handläggning av inkomna ärenden ska vara effektiv. Nämndernas arbete KS anger att medborgarförslag ska besvaras i fullmäktige senast sex månader efter att frågan väckts i fullmäktige samt att svar på e-post och post ska ske inom två arbetsdagar. BoM anger att meddelande ska sändas till berörd person om att ärendet mottagits samt eventuell information om beredning av ärendet. Valfrihet ska eftersträvas och öka. KS anger att en familjecentral ska öppnas i Torsås i samarbete med landstinget. BIN anger att kultur- och fritidsutbudet ska breddas. Varje verksamhet ska ha tydliga service- och kvalitetsnivåer med garantier för brukarna. Kvalitetsmätning via panel införs. Ett system för jämförelse med andra kommuner ska införas. Invånarna ska två gånger per år få skriftlig kommunövergripande information. Verka för att hemsidans besöksfrekvens ökar. Arbeta fram en plan för att skapa fler mötesplatser mellan invånare och kommun SN kommer att presentera förslag till service- och kvalitetsnivåer med servicegarantier för brukarna. BIN anger att 100 % av eleverna ska uppnå målen för minst betyget E. SN kommer att en gång per kvartal redovisa inkomna synpunkter med anledning av Säg vad du tycker och vidtagna åtgärder redovisas en gång per år. BIN vill genom uppföljning av LUPP-enkäten skapa bättre uppväxtmiljö för de unga i kommunen. Flera nämnder anger att ett system för jämförelse med andra kommuner ska införas, t ex nyckeltal. KS anger att gymnasieelevers resultat tillhörande Torsås ska redovisas i kommunstyrelsen samt jämföras med andra kommuners enligt KKIK. KS anger att kommunen skall årligen göra ett utskick till invånare med information om budget och bokslut. KS anger att kommunala protokoll ska redovisas på hemsidan senast två veckor efter justering. BoM och TN anger att hemsidan ska uppdateras minst en gång i månaden BIN ska anordna minst tio föräldrautbildningar. Medarbetare Mål % av alla medarbetare ska frekvent besöka intranätet. Medarbetarundersökning ska genomföras vart tredje år. Nämndernas arbete BIN anger att varje medarbetare ska ha tillgång till egen dator. Sänkta sjuktal ska eftersträvas. Skyddsronder ska utföras minst en gång per år. Hälsokontroller ska genomföras en gång per år för all driftpersonal. 7

8 Personalens egna initiativ för att stärka gemenskap och friskvård inom ramen för Aktiv ska stödjas. En långsiktig plan för kompetensutveckling ska upprättas. BIN anger att kompetensutvecklingsdag med fokus på förebyggande samt hälsofrämjande arbete ska genomföras årligen. Nämnderna arbetar utifrån detta. Utveckling Mål 2012 Nyföretagandet ska öka. Kommunstyrelsen ska en gång om året besöka ett antal företag i kommunen. Nämndernas arbete KS anger att kommunen genom samverkan med näringslivet vill skapa ett unikt industriprogram, att ett avtal ska tecknas med en extern entreprenör för drift av Bergkvara hamn samt att Möre resurscentrum ska vara en resurs för att skapa ökad samverkan näringsliv-universitet. TN vill bidra till nyföretagandet genom att färdigställa VAplanen under Enligt målet. Kommunledningen ska organisera regelbundna kontakter med företagen Samverkan med högskola och universitet. TN och SOC anger att man vill medverka till att skapa praktikplatser åt högskola och universitet. Utveckla småskalig energiproduktion. Verka för kommunal service och verksamhet i tiden. Skapa en organiserad mötesplats mellan föreningar och kommun. KS anger att Kunskapsnavets verksamhet och närvaro i kommunen ska användas som ett underlag för förstärkning av kompetensutvecklingen. Deltagande i nationella och regionala nätverk. KS anger att studieförbund ska kontaktas för att undersöka möjligheterna för gemensam IT-utbildning för kommunens invånare samt att man ska träffa samhällsföreningar/byalag en gång per år. BoM anger att man i arbetet med detaljplaner bjudit in representanter från vägsamfälligheter och markägare. BIN vill att kultur och fritid i ökad utsträckning ska integreras med andra nämnder för att på så sätt bättre nå ut till föreningar. 8

9 Minst ett Leaderprojekt ska inledas varje år i kommunen. Miljö Mål 2012 Fossilbränslefri kommun Vattenråd bildas för Bruatorpsån. Sträva efter att minska pappersmängden i administrationen. Mer energieffektiv belysning. Energieffektivare uppvärmning av kommunala byggnader. Solenergi införs i något projekt inom två år. Närproducerade livsmedel i vår kost. Nämndernas arbete BoM anger att vi ska delta regionövergripande samt att gemensamma utbildningar anordnas för medarbetare och politiker inom länet. SOC anger att dess bilar ska drivas och byggnader värmas upp fossilbränslefritt. KS anger att mängden papper ska minskas och administrationen underlättas genom digitala handlingar. BoM arbetar på att implementera kommunens energioch klimatstrategi. BIN anger att fler förskolor och skolor ska certifieras och erhålla Grön Flagg. BIN vill minska energibehovet genom renovering av Torskolan. TN satsar på att införa solenergi i något projekt inom två år. Vidare ska den tekniska utvecklingen bevakas inom miljöområdet vid inhyrning och inköp. SOC och BIN anger att man vid upphandlingar ska verka för ekologisk och närproducerade produkter. Ekonomi Mål 2012 Nettokostnader högst 98 % av skatteintäkter över en konjunkturcykel. Finansieringsstrategi för framtida investeringar. Nämndernas arbete KS anger att man under tre år ska bygga upp ett konto med 3 mkr för planerade framtidssatsningar i driftbudgeten. TN anger att täckningsgraden inom VA ska vara 100 %. BIN vill öka personals och politikers ekonomiska medvetenhet genom månatliga redovisningar av budget och utfall. 9

10 Strategikartan ska kompletteras med en ekonomifaktor. Budgeten ska innehålla en resultatregleringspost. En resursfördelningsmodell ska stå för behovsanalysen i budgeten. Resultatuppföljningen ska vara enhetlig i samtliga förvaltningar. BIN ska arbeta på att ta fram mätbara nyckeltal. KS anger att en gemensam resursfördelningsmodell med systematisk uppföljning ska utvecklas. SN anger att man vill ta fram ett internt resursfördelningssystem inom alla verksamheter. BIN vill använda SALSA i ett internt resursfördelningssystem. TN anger att man ska införa kommungemensam struktur för ekonomi- och verksamhetsstyrning i samverkan med controllerfunktionen på kommunens ekonomistyrningsenhet. 10

11 Väsentliga händelser Befolkningen i Torsås kommun fortsätter minska. Den är per vilket är en minskning med 32 sedan årsskiftet. Minskningen märks både på ett underskott när det gäller födda/avlidna med 13 och när det gäller inflyttade/utflyttade med 19. Kommunstyrelsen förbereder arbetet med en vision för ökad tillväxt och har fortsatt med det näringslivsorienterade arbetet exempelvis översyn av samarbetsavtalet med Möre resurscenter, fortsatt arbete inom projekt Omstart Torsås samt förhandlingar om försäljning av Bergkvara Hamn och Stuveri AB. Ekonomiavdelningen har förstärkts i genomförandet av beslutad organisationsförändring. En förvaltningsekonom har överförts från Bildningsnämnden till Kommunstyrelsen och arbetar ihop med övriga två ekonomer på ett controllerorienterat arbetssätt. Nytt sätt att arbetas med uppföljning har införts där Strategikartan i budgeten utgör bas. Successivt byggs det upp en styrmodell inkluderande mål- och kvalitetsuppföljningar. Bygg- och miljönämnden har i april fått en ny förvaltningschef. Vidare har planarkitekt och nämndsekreterare rekryterats. Livsmedelstillsynen har varit begränsad eftersom livsmedelsinspektören har trätt in som nämndsekreterare under första halvåret. Arbetet med våtmarksprojekt har varit intensivt och nya bidrag har beviljats. I arbetet riktat mot personer med missbruk sker satsning på s k hemmaplanslösningar och lokalt stöd. Därför har kostnader för placeringar sjunkit från under åren 2008 och 2009 ca 2,5 mkr per år till hittills under 2012 vara noll. Korttidsverksamheten har fr o m mitten av juni integrerats i Mariahemmet. Hälso- och sjukvårdsinsatserna har ökat i eget boende. Det har inte blivit fler personer som är i behov av vård utan insatserna hos var och en har ökat och blivit mer avancerade. Arbete med demensprojekt pågår. Socialförvaltningens organisation har under hösten 2011 setts över. Fr o m är socialförvaltningen indelad i en myndighetsenhet samt sju verkställighetsenheter. Inom förskoleverksamheten används på försök Tempus, som är ett datasystem för att mäta barnens närvaro. Systemet underlättar schemaläggning och ger en tydligare bild av den faktiska närvaron inom förskolan. En ny ledningsorganisation har införts inom grundskolan bestående av två rektorer, en biträdande rektor och en utvecklingsledare. Syftet är att den ska leda till ett bättre arbete med likvärdighet och samarbete över stadiegränserna. Korrespondensgymnasiet arbetar mycket på att förbättra genomströmningen av elever, som tidigare varit låg. 11

12 Omvärldsanalys Sedan finanskrisen har den finansiella marknaden varit turbulent. I början av 2011 trodde man att krisen var över och att det skulle börja ljusna. Men under sommaren och i början av hösten 2011 började orosmolnen åter visa sig. Denna gång i form av kriser i stater som Grekland, Spanien, Italien m fl. Nu har läget dock stabiliserats och prognoserna börjar återigen bli mer positiva. Trots att Sverige inte haft finansiella problem så har avmattningen i ekonomin även påverkat oss. Det har varit både återhållsamhet i hushållens efterfrågan och fallande efterfrågan i exportsektorn. Världsekonomin har fortfarande det besvärligt då både hushåll och stater ska återbetala stora skulder som varit följden av de senaste årtiondens ökade krediter, recessioner och därpå följande krishantering. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen i ekonomirapporten april 2012 att Sveriges ekonomi kommer att öka med 0,6 procent 2012 (kalenderkorrigerat 1,0 procent) och med 2,6 procent De menar att Sverige är ett av de industriländer som har starkast offentliga finanser och att det finns utrymme för finanspolitiska stimulanser om det skulle krävas. Sparkvoten hos de svenska hushållen är också hög i en internationell jämförelse, vilket innebär att hushållen kan öka sin konsumtion. Detta sammantaget gör att det är mer optimistiskt för Sveriges del. Sverige har också en starkare underliggande tillväxtkraft än de flesta andra mogna europeiska länderna. Det är de reformer som växt fram som troligtvis har inneburit att vår tillväxtpotential är högre. I övriga Europa finns fortfarande en del kvar att göra i form av strukturreformer. SKL räknar med oförändrad sysselsättning i form av arbetade timmar under 2012 och Skatteunderlaget växer relativt bra under 2012 trots att arbetsmarknaden inte rör sig. Det är pensionerna och arbetsmarknadsersättningarna som ökar kraftigt. Även nästa år ökar pensionerna. Det reala skatteunderlaget beräknas öka med cirka 1,5 procent i år och nästa år. En vanlig frågeställning är: Hur påverkas de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting om BNP höjs med en procentenhet?. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beräkningar visar att en produktivitetsdriven tillväxt har positiva effekter för den offentliga sektorn, men att det framförallt är staten som får den stora nettoförstärkningen. För kommuner och landsting är det långt viktigare att sysselsättningen, den kommunala skattebasen, kan växa. Inflationen under 2011 uppgick till 3 procent, men uppbromsningen i ekonomin under 2012 gör att inflationstrycket hålls tillbaka och SKL gör bedömningen om 1,3 procent. För år 2013 är prognosen 1,1 procent. 12

13 Finansiell analys Mål utifrån ett finansiellt perspektiv Torsås kommun ska ha en god ekonomisk hushållning: genom att begränsa nettokostnaderna till högst 98% av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel, År Nettokostnadsandel % 99,7 99,5 98,5 98,6 93,3 genom att självfinansiera de skattefinansierade investeringarna till 100% över en konjunkturcykel. År Självfinansieringsgrad i % Målet att nettokostnaderna skall uppgå till högst 98% av skatteintäkter och kommunal utjämning innebär en resultatnivå på ca 7 mkr. Enligt den ekonomiska planeringen uppnås inte resultatnivån för god ekonomisk hushållning under perioden Avstämning mot balanskravet Enligt KL 8 kap 5 ska negativt resultat vara återställt senast tre år efter bokslutsåret. Torsås kommun har sju år på rad visat ett positivt resultat. Delårsbokslutet 2012 visar ett resultat på 11,3 mkr. Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut Prognos 2012 Årets resultat +0,8 +1,5 +5,2 +4,7 +11,3 +3,4 Synnerliga skäl Justerat resultat +0,8 +1,5 +5,2 +4,7 +11,3 +3,4 Ackumulerat resultat +7,1 +8,6 +13,8 +18,5 +21,9 Likviditet De likvida medlen uppgick till 19,5 mkr, vilket är 5,8 mkr lägre än vid årsskiftet. De korfristiga fordringarna har minskat med 1,4 mkr. 13

14 Checkkredit Koncernens checkkredit på 20 Mkr per visas i tabellen nedan. Fördelning checkkredit (Mkr) Kommunen 15,0 Bergkvara Hamn & Stuveri AB 2,0 Torsås Bostads AB (TBAB) 2,0 Torsås Fastighets AB (TFAB) 1,0 Medelräntan har t o m varit för inlåning 1,68 % och för utlåning 1,75 %. Kommunens checkkredit har ej utnyttjats under året. Låneskuld Låneskuld (Mkr) Prognos 2012 Ingående balans 58,7 63,7 58,7 53,7 78,4 78,4 Amorteringar -5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Nya lån 10,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 Utgående balans 63,7 58,7 53,7 78,4 78,4 78,4 Kommunens låneskuld uppgår till 78,4 Mkr per Lånen omfattar fem stycken och finns hos Kommuninvest med fördelning 57,9 Mkr (73 %) fast ränta och 20,5 Mkr (27 %) rörlig ränta. Den genomsnittliga låneräntan t o m var 2,97 %. 14

15 Finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Som framgår nedan har kommunen sedan 2008 haft större finansiella intäkter än kostnader och således ett positivt finansnetto. För redovisas ett positivt finansnetto på 1,0 Mkr. De finansiella intäkterna uppgår till 2,7 Mkr och består bl a av reversränta på lån tillhörande Torsås Fastighets AB (TFAB) på 1,6 Mkr och utdelning från Kommuninvest på 0,5 Mkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 1,7 Mkr och består nästan uteslutande av räntekostnader på upptagna lån 1,6 Mkr samt en mindre kostnad för ränta på pensionsskulden 0,1 Mkr. Mkr Finansiella intäkter 7,5 5,4 5,0 7,2 2,7 Finansiella kostnader -4,1-3,2-2,3-3,0-1,7 Finansnetto 3,4 2,2 2,7 4,2 1,0 Budgetföljsamhet En viktig del för att nå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det finns en bra budgetföljsamhet i kommunen. Nämnderna avger en prognos som totalt sett visar att de inte kan bedriva verksamheten inom tilldelade ramar medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott. Nämnderna har lämnat prognoser till kommunstyrelsen februari, mars, april och juni månad. Att nämnderna i framtiden har förutsättningar att fortsättningsvis hålla sina budgetramar är av stor betydelse för kommunens strävan mot en starkare finansiell ställning. Kommunledningen arbetar på att hitta ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till ändrade volymer och händelser i vissa verksamheten. I 2013 års budget finns därför en volymanpassad budgetram för bildningsnämnden. Införandet av ett volym- och händelsebaserad resursfördelningssystem skulle ge förutsättningar för bättre ekonomistyrning och möjlighet att utvärdera prestationer och kvalitet samt utkräva ansvar. Helårsprognos i mkr gjord i: Feb Mars April Juni Budgeterat resultat +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Kommunstyrelsen -0,4-0,1-0,5 0,0 Bygg- och Miljönämnden +0,4 +0,4 +0,1 0,0 Tekniska nämnden 0,0 0,0-0,1-0,6 Socialnämnden -2,1-2,9-3,5-1,5 Bildningsnämnden 0,0 0,0 0,0-0,5 Finansförvaltningen +2,5 +2,5 +4,7 +5,5 Resultatprognos +0,9 +0,4 +1,2 +3,4 15

16 Nämndernas budgetavvikelse (Mkr) Prognos 2012 Kommunstyrelsen -2,0-2,5 0,2-2,6 0,0 Bygg- och Miljönämnden 0,4 0,4 0,3 0,8 0,0 Tekniska nämnden -0,6-0,2-2,9-0,2-0,6 Kultur- och fritidsnämnd 0,1 Socialnämnden -3,8-3,7-2,9-2,9-1,5 Bildningsnämnden 2,2 0,6-2,0 0,5-0,5 Miljönämnd 0,0 Summa -3,7-5,6-7,3-4,4-2,6 Vatten och avlopp I delårsbokslutet presenteras inget separat bokslut för VA. Detta sker i stället vid årsredovisningen. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Vissa kan påverkas genom egna kommunala beslut medan andra ligger utanför kommunens egen kontroll. Som exempel på faktorer som ligger utanför är lagstiftning, utjämningssystem och konjunktursvängningar. Ett sätt att beskriva kommunens beroende är att upprätta en känslighetsanalys. Nedanstående tabell visar att oplanerade händelser kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätta en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Möjliga händelser Påverkan i mkr Kommentar Folkmängd, ökning/minskning 100 4,5 Avser förändring i skatteintäkt Löneförändring med 1%, inkl PO 2,4 Inflationsökning med 1 % utöver budgeterat 2,0 Förändring utdebitering med 10 öre 1,1 Förändring upplåning med 10 Mkr 0,3-0,4 10 nya heltidstjänster 4,2 Utgår från en månadslön på 25 tkr 3 % budgetöverskridanden av nämnder 9,4 Soliditet Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens finansiella styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av tillgångarna som vi själva finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändringar. Soliditeten uppgår till 49,1 % exklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, vilket är en förbättrad nivå jämfört med Soliditet, % 47,2 45,1 46,7 46,7 49,1 16

17 Självfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar Investeringar kan finansieras på två sätt - antingen genom lån eller genom egna medel. Andelen finansierade med egna medel beskrivs genom att ange självfinansieringsgraden i procent. Självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar definieras här som: Avskrivningar + årets resultat * 100 = Självfinansieringsgrad Nettoinvesteringarna Självfinansieringsgraden uppgår till 803 %. Det finansiella målet är 100 % över en konjunkturcykel. Sett över senaste femårsperioden har årets avskrivningar och resultat mer än väl täckt nettoinvesteringar. År Självfinansieringsgrad % Pensioner Avsnitten om pensionsåtaganden, medel avsatta för framtida pensioner samt redovisning av pensionsmedel tas upp i årsredovisningen då vi har säkrare uppgifter. Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden och ägande av bolag innebär ett risktagande. När det gäller borgensåtagande för de kommunala bolagen ser situationen ut enligt följande: Torsås Bostads AB (TBAB) 130,6 mkr Torsås Fastighets AB (TFAB) 18,5 mkr Torsås kommun har i juni 2001 KF ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. I årsredovisningen kommer uppgifter om kommunens andel av tillgångar och skulder i Kommuninvest. 17

18 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Anställda i Torsås kommun Förvaltning Tillsvidareanställda Visstidsanställda Intermittent anställda Totalt antal anställda Antal Årsarbeten Förvaltningen för ,25 ledning och administration Samhällsbyggnadsförvaltningen ,75 Bildningsförvaltningen ,36 Social ,96 förvaltningen Totalt kommunen ,32 Ålder Medelålder tillsvidareanställda per verksamhetsområde Förvaltningen för ledning och administration 50,78 Samhällsbyggnadsförvaltningen 52,78 Bildningsförvaltningen 49,60 Socialförvaltningen 47,39 Totalt kommunen 48,63 Lönestatistik Medellön i kronor per månad för tillsvidareanställd personal Förvaltning Kvinnor Män Alla Förvaltningen för ledning och administration Samhällsbyggnad Bildningsförvaltning Socialförvaltning Hela kommunen

19 Övertid och fyllnadstid Övertid och fyllnadstid timmar Fylln Övertid Totalt Fylln Övertid Totalt Förvaltning för ledning och 364,5 334,6 699,1 423,0 377,0 800,0 administration Samhällsbyggnadsförvaltningen 56,0 760,1 816,1 60,5 549,5 610,0 Bildningsförvaltningen 2 555,4 591, , ,6 783, ,5 Socialförvaltningen 5 800, , , , , ,8 Hela kommunen 8 776, , , , , ,3 Förvaltning för ledning och administration Samhällsbyggnadsförvaltningen Bildningsförvaltningen Socialförvaltningen Fylln Övertid Totalt 33,5 49,0 82,5 7,0 207,0 214, ,6 514, , ,4 381, ,4 Hela kommunen 3 723, , ,9 19

20 Hälsa och arbetsmiljö Redovisning av sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd arbetstid 4,4 4,9 5,4 6,5 Långtidssjukfrånvaro sjuk mer än 60 dagar i procent av 46,2 36,4 47,9 42,5 den totala sjukfrånvaron Total sjukfrånvaro för kvinnor i procent av sammanlagd 5,0 5,6 5,8 7,1 arbetstid Total sjukfrånvaro för män i procent av sammanlagd arbetstid 2,0 2,1 3,2 3,7 Total sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år och yngre i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Total sjukfrånvaro i åldersgruppen år i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Total sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 2,3 4,0 4,2 3,5 3,2 4,1 4,7 5,8 6,0 5,9 6,2 7,8 Redovisning av sjukfrånvaron i procent av sammanlagd arbetstid per förvaltning Förvaltning Förvaltningen för ledning och administration 6,0 4,6 2,7 4,6 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1,7 2,2 1,7 2,8 Bildningsförvaltningen 2,9 3,7 4,4 4,0 Socialförvaltningen 5,6 6,2 6,8 9,2 Planerade pensionsavgångar Beräkningen av antalet pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år kan de verkliga pensionsavgångarna avvika något från nedanstående beräkningar. Planerade pensionsavgångar Förvaltning Förvaltningen för ledning och administration Samhällsbyggnadsförvaltningen Bildningsförvaltningen Socialförvaltningen Totalt kommunen Under perioden beräknas totalt 85 personer gå i ålderspension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland olika lärarkategorier. 20

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsbokslut Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut Januari - juni med helårsprognos Delårsbokslut 2009 Januari - juni med helårsprognos 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse kommunövergripande styrkort 3-5 Delårsboksluts omfattning 6 Redovisningsprinciper 6 Slutavräkning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2013-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2013-06-30 DELÅRSBOKSLUT 2013-06-30 Torsås kommun 1 Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 4 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 5 Måluppfyllelse för strategikartan sid 6 Internkontroll sid 11 Miljöbokslut

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer