Delårsbokslut Januari-juni med helårsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos"

Transkript

1 Delårsbokslut 2012 Januari-juni med helårsprognos

2 Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 2 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 3 Måluppfyllelse för strategikartan sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga händelser sid 10 Omvärldsanalys sid 11 Finansiell analys sid 12 Mål utifrån ett finansiellt perspektiv Avstämning mot balanskravet Likviditet Checkkredit Låneskuld Finansnetto Budgetföljsamhet Vatten och avlopp Känslighetsanalys Solidititet Självfinansieringsgrad Pensioner Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser Väsentliga personalförhållanden sid 17 Personalstruktur Ålder Lönestatistik Övertid och fyllnadstid Hälsa och arbetsmiljö Planerade pensionsavgångar Personalpolitiska mål Driftredovisning sid 22 Helårsprognos sid 23 Investeringsredovisning sid 24 Framtidsbedömning sid 25 Sammanställd redovisning sid 26 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunstyrelsen sid 27 Bygg- och miljönämnden sid 31 Tekniska nämnden sid 33 Socialnämnden sid 37 Bildningsnämnden sid 41 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning sid 47 Finansieringsanalys sid 48 Balansräkning sid 49 Noter sid 50 Redovisningsprinciper sid 55 Ordlista sid 57 2

3 Femårsöversikt Att jämföra delårsbokslut med årsbokslut blir inte alltid rättvisande. Detta gäller t ex verksamhetens nettokostnader, personalkostnader och nettoinvesteringar. I kommande delårsbokslut kommer jämförelser att ske med tidigare delårsbokslut. Tkr Progn 2012 Allmänt Antal invånare Skattesats 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 32,05 -varav kommunen 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 Antal årsarbetare 545,0 523,3 513,3 Budgetomslutning Verksamhetens nettokostnader, mkr 321,5 323,4 328,2 333,5 159,1 323,7* Personalkostnader, mkr 234,6 237,6 243,9 246,3 124,3 247,0* Nettoinvesteringar, mkr 11,5 7,8 14,0 24,2 18,0 31,8 Årets resultat, mkr 0,8 1,5 5,2 4,7 11,3 3,4 Finansiering Skatteintäkter, mkr 234,1 234,6 234,3 238,0 119,7 239,2 Kommunal utjämning, mkr 84,8 88,1 96,4 96,9 49,6 99,2 Tillgångar o skulder Tillgångar mkr 251,7 266,9 269,2 279,1 288,2 - per invånare, tkr 35,6 37,9 38,7 40,5 42,1 Avsättningar och skulder 132,9 146,6 143,6 148,8 146,6 - per invånare, tkr 18,8 20,8 20,6 21,7 21,4 Eget kapital, mkr 118,8 120,3 125,6 130,3 141,6 - per invånare, tkr 16,8 17,1 18,0 18,9 20,7 Långfristig låneskuld, mkr 63,7 58,7 53,7 78,4 78,4 - per invånare, tkr 9,0 8,3 7,7 11,4 11,4 Nyckeltal Nettokostnadsandel % 99,7 99,5 98,5 98,6 93,3 Likviditet % 95,0 100,3 92,3 122,1 118,2 Soliditet exkl pensionsskuld % 47,2 45,1 46,7 46,7 49,1 Självfinansieringsgrad % * Inklusive en antagen genomsnittlig löneökning på 3,0 % fr o m

4 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer Sammanfattning Torsås kommun kommer att under 2012 erhålla totalt 6,4 Mkr i återbetalade AFA försäkringspremier (engångseffekt) för åren avseende avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring. Denna engångseffekt redovisas som en jämförelsestörande intäktspost i resultaträkningen. Kommunfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget 2012 på totalt 4,4 Mkr varav finansiering från återbetalade AFA försäkringspremier 2008 på 3,2 Mkr. Resterande finansieras med ökade skatteintäkter. Delårsresultatet januari-juni 2012 visar ett budgetöverskott på 11,3 Mkr. Detta resultat är missvisande eftersom årets löneöversyn ej periodiserats, vilket uppgår till 2,1 Mkr enligt budget för perioden. Vidare ingår en intäktspost på 3,1 Mkr från återbetalade AFA försäkringspremier, som fördelats ut i en tilläggsbudget, men inte utnyttjats under perioden. Inräknas dessa två nämnda kostnader på totalt 5,2 Mkr skulle resultatet istället varit 6,1 Mkr. Årsprognosen 2012 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 3,4 Mkr (2,9 Mkr bättre än budgeterat resultat) exkl i dagsläget ej utnyttjade återbetalade AFA försäkringspremier 2007 på totalt 3,3 Mkr. Med denna årsprognos klaras balanskravet, men ej uppställt finansiellt resultatmål. Återbetalade AFA försäkringspremier, ökade skatteintäkter, bättre utfall för kostnadsutjämningsbidrag och kommunal fastighetsavgift samt lägre nyupplåning än beräknat bidrar till en årsprognos 2012 med ännu ett år med positivt ekonomiskt resultat. Rådgivningsrapport från PwC angående anläggningsregister VA samt beställd kostnadsberäkning för sluttäckning av Hallagärde soptipp kommer att beaktas i årsbokslut. Kommentarer För åren har nämnderna ett totalt budgetunderskott på 21 Mkr. En förutsättning för att kommunen ska klara kravet på god ekonomisk hushållning är att nämnderna har god budgetföljsamhet och anpassar sin verksamhet utifrån ändrade demografiska förutsättningar. Det pågår en översyn av kommunens framtida lokalbehov. Budgetramar 2013 är i stort lika med budget 2012 bortsett från verksamhetsförändringar gällande Kalmarsunds gymnasieförbund och kostnadsanpassning utifrån demografiska anpassningar för bildningsnämnden. Det är av största vikt att verksamheterna utnyttjar de sista månaderna på detta år för att skapa förutsättningar att bättre klara anpassningen till 2013 års begränsade resurser. Det är också angeläget att kommunen bygger upp resultat som klarar av att hantera såväl de krav som den löpande verksamheten ställer som de krav på investeringar som vi har framför oss. Torsås Kent Frost Ekonomichef 4

5 Måluppfyllelse för strategikarta Arbetet med kommunens strategikarta är fortfarande i sin linda. Den kommer att utvecklas och förfinas ytterligare under 2013 och På sid 4 och 5 anges de perspektiv/strategiska mål, framgångsfaktorer och mål som satts upp av kommunfullmäktige. Nämnderna har sedan satt upp egna mål och, i vissa fall, delat ut uppdrag som syftar till att uppnå kommunfullmäktiges mål. På sid 6-9 ges exempel kring nämndernas egna målarbete. Vid årsbokslutet ges en mer detaljerad uppföljning. Perspektiv/ strategiska mål Medborgare Kommunens invånare ska ha tillgång till god service och valfrihet som bygger på väl förankrad värdegrund. Man ska erbjudas kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Medarbetare Kommunen ska erbjuda god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas och växa som individ. Arbetsgivaren ska eftersträva god dialog och personalens delaktighet i utvecklingen. Utveckla samarbetet med de ideella föreningarna för att ta vara på deras unika kompetens. Inom fem år vända befolkningsutvecklingen Utvärdering Dialog Dialog Hälsa Framgångsfaktorer God service Kompetensutveckling Utveckling Kommunen ska sträva efter en god dialog med företagen för att skapa ett attraktivt näringsklimat i samarbete med företagare och innovatörer Näringslivsarbete Omvärldsbevakning Föreningssamverkan Mål 2012 Handläggning av inkomna ärenden ska vara effektiv. Valfrihet ska eftersträvas och öka. Varje verksamhet ska ha tydliga service- och kvalitetsnivåer med garantier för brukarna. Kvalitetsmätning via panel införs. Ett system för jämförelser med andra kommuner ska införas. Invånarna ska två gånger per år få skriftlig kommunövergripande information. Verka för att hemsidans besöksfrekvens ökar. Arbeta fram en plan för att skapa fler mötesplatser mellan invånare och kommun. 60 % av alla medarbetare ska frekvent besöka intranätet. Medarbetarundersökning ska genomföras vart tredje år. Sänkta sjuktal ska eftersträvas. Personalens egna initiativ för att stärka gemenskap och friskvård inom ramen för Aktiv ska stödjas. En långsiktig plan för kompetensutveckling ska upprättas. Nyföretagandet ska öka. Kommunstyrelsen ska en gång om året besöka ett antal företag i kommunen. Kommunledningen ska organisera regelbundna kontakter med företagen. Samverkan med högskola och universitet. Utveckla småskalig energiproduktion. Verka för kommunal service och verksamhet i tiden. Skapa en organiserad mötesplats mellan föreningar och kommun. Minst ett Leaderprojekt ska inledas varje år i kommunen. 5

6 Perspektiv/ strategiska mål Miljö Kommunens verksamhet ska präglas av ekologisk hållbarhet och bidra till god livsmiljö. Ett energieffektivare samhälle ska motverka växthuseffekten. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det regionala miljöarbetet. Ekonomi Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Budgetplanering och uppföljning ska präglas av helhetssyn. Framgångsfaktorer Mål 2012 Samverkan Fossilbränslefri kommun Dialog Miljöaspekt på vardagsarbetet Stark ekonomi Tydlig beställning Rättvis fördelning Vattenråd bildas för Bruatorpsån. Sträva efter att minska pappersmängden i administrationen. Mer energieffektiv belysning. Energieffektivare uppvärmning av kommunala byggnader. Solenergi införs i något projekt inom två år. Närproducerade livsmedel i vår kost. Nettokostnader högst 98 % av skatteintäkter över en konjunkturcykel. Finansieringsstrategi för framtida investeringar. Strategikartan ska kompletteras med en ekonomifaktor. Budgeten ska innehålla en resultatregleringspost. En resursfördelningsmodell ska stå för behovsanalysen i budgeten. Resultatuppföljningen ska vara enhetlig i samtliga förvaltningar. 6

7 Medborgare Mål 2012 Handläggning av inkomna ärenden ska vara effektiv. Nämndernas arbete KS anger att medborgarförslag ska besvaras i fullmäktige senast sex månader efter att frågan väckts i fullmäktige samt att svar på e-post och post ska ske inom två arbetsdagar. BoM anger att meddelande ska sändas till berörd person om att ärendet mottagits samt eventuell information om beredning av ärendet. Valfrihet ska eftersträvas och öka. KS anger att en familjecentral ska öppnas i Torsås i samarbete med landstinget. BIN anger att kultur- och fritidsutbudet ska breddas. Varje verksamhet ska ha tydliga service- och kvalitetsnivåer med garantier för brukarna. Kvalitetsmätning via panel införs. Ett system för jämförelse med andra kommuner ska införas. Invånarna ska två gånger per år få skriftlig kommunövergripande information. Verka för att hemsidans besöksfrekvens ökar. Arbeta fram en plan för att skapa fler mötesplatser mellan invånare och kommun SN kommer att presentera förslag till service- och kvalitetsnivåer med servicegarantier för brukarna. BIN anger att 100 % av eleverna ska uppnå målen för minst betyget E. SN kommer att en gång per kvartal redovisa inkomna synpunkter med anledning av Säg vad du tycker och vidtagna åtgärder redovisas en gång per år. BIN vill genom uppföljning av LUPP-enkäten skapa bättre uppväxtmiljö för de unga i kommunen. Flera nämnder anger att ett system för jämförelse med andra kommuner ska införas, t ex nyckeltal. KS anger att gymnasieelevers resultat tillhörande Torsås ska redovisas i kommunstyrelsen samt jämföras med andra kommuners enligt KKIK. KS anger att kommunen skall årligen göra ett utskick till invånare med information om budget och bokslut. KS anger att kommunala protokoll ska redovisas på hemsidan senast två veckor efter justering. BoM och TN anger att hemsidan ska uppdateras minst en gång i månaden BIN ska anordna minst tio föräldrautbildningar. Medarbetare Mål % av alla medarbetare ska frekvent besöka intranätet. Medarbetarundersökning ska genomföras vart tredje år. Nämndernas arbete BIN anger att varje medarbetare ska ha tillgång till egen dator. Sänkta sjuktal ska eftersträvas. Skyddsronder ska utföras minst en gång per år. Hälsokontroller ska genomföras en gång per år för all driftpersonal. 7

8 Personalens egna initiativ för att stärka gemenskap och friskvård inom ramen för Aktiv ska stödjas. En långsiktig plan för kompetensutveckling ska upprättas. BIN anger att kompetensutvecklingsdag med fokus på förebyggande samt hälsofrämjande arbete ska genomföras årligen. Nämnderna arbetar utifrån detta. Utveckling Mål 2012 Nyföretagandet ska öka. Kommunstyrelsen ska en gång om året besöka ett antal företag i kommunen. Nämndernas arbete KS anger att kommunen genom samverkan med näringslivet vill skapa ett unikt industriprogram, att ett avtal ska tecknas med en extern entreprenör för drift av Bergkvara hamn samt att Möre resurscentrum ska vara en resurs för att skapa ökad samverkan näringsliv-universitet. TN vill bidra till nyföretagandet genom att färdigställa VAplanen under Enligt målet. Kommunledningen ska organisera regelbundna kontakter med företagen Samverkan med högskola och universitet. TN och SOC anger att man vill medverka till att skapa praktikplatser åt högskola och universitet. Utveckla småskalig energiproduktion. Verka för kommunal service och verksamhet i tiden. Skapa en organiserad mötesplats mellan föreningar och kommun. KS anger att Kunskapsnavets verksamhet och närvaro i kommunen ska användas som ett underlag för förstärkning av kompetensutvecklingen. Deltagande i nationella och regionala nätverk. KS anger att studieförbund ska kontaktas för att undersöka möjligheterna för gemensam IT-utbildning för kommunens invånare samt att man ska träffa samhällsföreningar/byalag en gång per år. BoM anger att man i arbetet med detaljplaner bjudit in representanter från vägsamfälligheter och markägare. BIN vill att kultur och fritid i ökad utsträckning ska integreras med andra nämnder för att på så sätt bättre nå ut till föreningar. 8

9 Minst ett Leaderprojekt ska inledas varje år i kommunen. Miljö Mål 2012 Fossilbränslefri kommun Vattenråd bildas för Bruatorpsån. Sträva efter att minska pappersmängden i administrationen. Mer energieffektiv belysning. Energieffektivare uppvärmning av kommunala byggnader. Solenergi införs i något projekt inom två år. Närproducerade livsmedel i vår kost. Nämndernas arbete BoM anger att vi ska delta regionövergripande samt att gemensamma utbildningar anordnas för medarbetare och politiker inom länet. SOC anger att dess bilar ska drivas och byggnader värmas upp fossilbränslefritt. KS anger att mängden papper ska minskas och administrationen underlättas genom digitala handlingar. BoM arbetar på att implementera kommunens energioch klimatstrategi. BIN anger att fler förskolor och skolor ska certifieras och erhålla Grön Flagg. BIN vill minska energibehovet genom renovering av Torskolan. TN satsar på att införa solenergi i något projekt inom två år. Vidare ska den tekniska utvecklingen bevakas inom miljöområdet vid inhyrning och inköp. SOC och BIN anger att man vid upphandlingar ska verka för ekologisk och närproducerade produkter. Ekonomi Mål 2012 Nettokostnader högst 98 % av skatteintäkter över en konjunkturcykel. Finansieringsstrategi för framtida investeringar. Nämndernas arbete KS anger att man under tre år ska bygga upp ett konto med 3 mkr för planerade framtidssatsningar i driftbudgeten. TN anger att täckningsgraden inom VA ska vara 100 %. BIN vill öka personals och politikers ekonomiska medvetenhet genom månatliga redovisningar av budget och utfall. 9

10 Strategikartan ska kompletteras med en ekonomifaktor. Budgeten ska innehålla en resultatregleringspost. En resursfördelningsmodell ska stå för behovsanalysen i budgeten. Resultatuppföljningen ska vara enhetlig i samtliga förvaltningar. BIN ska arbeta på att ta fram mätbara nyckeltal. KS anger att en gemensam resursfördelningsmodell med systematisk uppföljning ska utvecklas. SN anger att man vill ta fram ett internt resursfördelningssystem inom alla verksamheter. BIN vill använda SALSA i ett internt resursfördelningssystem. TN anger att man ska införa kommungemensam struktur för ekonomi- och verksamhetsstyrning i samverkan med controllerfunktionen på kommunens ekonomistyrningsenhet. 10

11 Väsentliga händelser Befolkningen i Torsås kommun fortsätter minska. Den är per vilket är en minskning med 32 sedan årsskiftet. Minskningen märks både på ett underskott när det gäller födda/avlidna med 13 och när det gäller inflyttade/utflyttade med 19. Kommunstyrelsen förbereder arbetet med en vision för ökad tillväxt och har fortsatt med det näringslivsorienterade arbetet exempelvis översyn av samarbetsavtalet med Möre resurscenter, fortsatt arbete inom projekt Omstart Torsås samt förhandlingar om försäljning av Bergkvara Hamn och Stuveri AB. Ekonomiavdelningen har förstärkts i genomförandet av beslutad organisationsförändring. En förvaltningsekonom har överförts från Bildningsnämnden till Kommunstyrelsen och arbetar ihop med övriga två ekonomer på ett controllerorienterat arbetssätt. Nytt sätt att arbetas med uppföljning har införts där Strategikartan i budgeten utgör bas. Successivt byggs det upp en styrmodell inkluderande mål- och kvalitetsuppföljningar. Bygg- och miljönämnden har i april fått en ny förvaltningschef. Vidare har planarkitekt och nämndsekreterare rekryterats. Livsmedelstillsynen har varit begränsad eftersom livsmedelsinspektören har trätt in som nämndsekreterare under första halvåret. Arbetet med våtmarksprojekt har varit intensivt och nya bidrag har beviljats. I arbetet riktat mot personer med missbruk sker satsning på s k hemmaplanslösningar och lokalt stöd. Därför har kostnader för placeringar sjunkit från under åren 2008 och 2009 ca 2,5 mkr per år till hittills under 2012 vara noll. Korttidsverksamheten har fr o m mitten av juni integrerats i Mariahemmet. Hälso- och sjukvårdsinsatserna har ökat i eget boende. Det har inte blivit fler personer som är i behov av vård utan insatserna hos var och en har ökat och blivit mer avancerade. Arbete med demensprojekt pågår. Socialförvaltningens organisation har under hösten 2011 setts över. Fr o m är socialförvaltningen indelad i en myndighetsenhet samt sju verkställighetsenheter. Inom förskoleverksamheten används på försök Tempus, som är ett datasystem för att mäta barnens närvaro. Systemet underlättar schemaläggning och ger en tydligare bild av den faktiska närvaron inom förskolan. En ny ledningsorganisation har införts inom grundskolan bestående av två rektorer, en biträdande rektor och en utvecklingsledare. Syftet är att den ska leda till ett bättre arbete med likvärdighet och samarbete över stadiegränserna. Korrespondensgymnasiet arbetar mycket på att förbättra genomströmningen av elever, som tidigare varit låg. 11

12 Omvärldsanalys Sedan finanskrisen har den finansiella marknaden varit turbulent. I början av 2011 trodde man att krisen var över och att det skulle börja ljusna. Men under sommaren och i början av hösten 2011 började orosmolnen åter visa sig. Denna gång i form av kriser i stater som Grekland, Spanien, Italien m fl. Nu har läget dock stabiliserats och prognoserna börjar återigen bli mer positiva. Trots att Sverige inte haft finansiella problem så har avmattningen i ekonomin även påverkat oss. Det har varit både återhållsamhet i hushållens efterfrågan och fallande efterfrågan i exportsektorn. Världsekonomin har fortfarande det besvärligt då både hushåll och stater ska återbetala stora skulder som varit följden av de senaste årtiondens ökade krediter, recessioner och därpå följande krishantering. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen i ekonomirapporten april 2012 att Sveriges ekonomi kommer att öka med 0,6 procent 2012 (kalenderkorrigerat 1,0 procent) och med 2,6 procent De menar att Sverige är ett av de industriländer som har starkast offentliga finanser och att det finns utrymme för finanspolitiska stimulanser om det skulle krävas. Sparkvoten hos de svenska hushållen är också hög i en internationell jämförelse, vilket innebär att hushållen kan öka sin konsumtion. Detta sammantaget gör att det är mer optimistiskt för Sveriges del. Sverige har också en starkare underliggande tillväxtkraft än de flesta andra mogna europeiska länderna. Det är de reformer som växt fram som troligtvis har inneburit att vår tillväxtpotential är högre. I övriga Europa finns fortfarande en del kvar att göra i form av strukturreformer. SKL räknar med oförändrad sysselsättning i form av arbetade timmar under 2012 och Skatteunderlaget växer relativt bra under 2012 trots att arbetsmarknaden inte rör sig. Det är pensionerna och arbetsmarknadsersättningarna som ökar kraftigt. Även nästa år ökar pensionerna. Det reala skatteunderlaget beräknas öka med cirka 1,5 procent i år och nästa år. En vanlig frågeställning är: Hur påverkas de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting om BNP höjs med en procentenhet?. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beräkningar visar att en produktivitetsdriven tillväxt har positiva effekter för den offentliga sektorn, men att det framförallt är staten som får den stora nettoförstärkningen. För kommuner och landsting är det långt viktigare att sysselsättningen, den kommunala skattebasen, kan växa. Inflationen under 2011 uppgick till 3 procent, men uppbromsningen i ekonomin under 2012 gör att inflationstrycket hålls tillbaka och SKL gör bedömningen om 1,3 procent. För år 2013 är prognosen 1,1 procent. 12

13 Finansiell analys Mål utifrån ett finansiellt perspektiv Torsås kommun ska ha en god ekonomisk hushållning: genom att begränsa nettokostnaderna till högst 98% av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel, År Nettokostnadsandel % 99,7 99,5 98,5 98,6 93,3 genom att självfinansiera de skattefinansierade investeringarna till 100% över en konjunkturcykel. År Självfinansieringsgrad i % Målet att nettokostnaderna skall uppgå till högst 98% av skatteintäkter och kommunal utjämning innebär en resultatnivå på ca 7 mkr. Enligt den ekonomiska planeringen uppnås inte resultatnivån för god ekonomisk hushållning under perioden Avstämning mot balanskravet Enligt KL 8 kap 5 ska negativt resultat vara återställt senast tre år efter bokslutsåret. Torsås kommun har sju år på rad visat ett positivt resultat. Delårsbokslutet 2012 visar ett resultat på 11,3 mkr. Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut Prognos 2012 Årets resultat +0,8 +1,5 +5,2 +4,7 +11,3 +3,4 Synnerliga skäl Justerat resultat +0,8 +1,5 +5,2 +4,7 +11,3 +3,4 Ackumulerat resultat +7,1 +8,6 +13,8 +18,5 +21,9 Likviditet De likvida medlen uppgick till 19,5 mkr, vilket är 5,8 mkr lägre än vid årsskiftet. De korfristiga fordringarna har minskat med 1,4 mkr. 13

14 Checkkredit Koncernens checkkredit på 20 Mkr per visas i tabellen nedan. Fördelning checkkredit (Mkr) Kommunen 15,0 Bergkvara Hamn & Stuveri AB 2,0 Torsås Bostads AB (TBAB) 2,0 Torsås Fastighets AB (TFAB) 1,0 Medelräntan har t o m varit för inlåning 1,68 % och för utlåning 1,75 %. Kommunens checkkredit har ej utnyttjats under året. Låneskuld Låneskuld (Mkr) Prognos 2012 Ingående balans 58,7 63,7 58,7 53,7 78,4 78,4 Amorteringar -5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Nya lån 10,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 Utgående balans 63,7 58,7 53,7 78,4 78,4 78,4 Kommunens låneskuld uppgår till 78,4 Mkr per Lånen omfattar fem stycken och finns hos Kommuninvest med fördelning 57,9 Mkr (73 %) fast ränta och 20,5 Mkr (27 %) rörlig ränta. Den genomsnittliga låneräntan t o m var 2,97 %. 14

15 Finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Som framgår nedan har kommunen sedan 2008 haft större finansiella intäkter än kostnader och således ett positivt finansnetto. För redovisas ett positivt finansnetto på 1,0 Mkr. De finansiella intäkterna uppgår till 2,7 Mkr och består bl a av reversränta på lån tillhörande Torsås Fastighets AB (TFAB) på 1,6 Mkr och utdelning från Kommuninvest på 0,5 Mkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 1,7 Mkr och består nästan uteslutande av räntekostnader på upptagna lån 1,6 Mkr samt en mindre kostnad för ränta på pensionsskulden 0,1 Mkr. Mkr Finansiella intäkter 7,5 5,4 5,0 7,2 2,7 Finansiella kostnader -4,1-3,2-2,3-3,0-1,7 Finansnetto 3,4 2,2 2,7 4,2 1,0 Budgetföljsamhet En viktig del för att nå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att det finns en bra budgetföljsamhet i kommunen. Nämnderna avger en prognos som totalt sett visar att de inte kan bedriva verksamheten inom tilldelade ramar medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott. Nämnderna har lämnat prognoser till kommunstyrelsen februari, mars, april och juni månad. Att nämnderna i framtiden har förutsättningar att fortsättningsvis hålla sina budgetramar är av stor betydelse för kommunens strävan mot en starkare finansiell ställning. Kommunledningen arbetar på att hitta ett resursfördelningssystem som tar hänsyn till ändrade volymer och händelser i vissa verksamheten. I 2013 års budget finns därför en volymanpassad budgetram för bildningsnämnden. Införandet av ett volym- och händelsebaserad resursfördelningssystem skulle ge förutsättningar för bättre ekonomistyrning och möjlighet att utvärdera prestationer och kvalitet samt utkräva ansvar. Helårsprognos i mkr gjord i: Feb Mars April Juni Budgeterat resultat +0,5 +0,5 +0,5 +0,5 Kommunstyrelsen -0,4-0,1-0,5 0,0 Bygg- och Miljönämnden +0,4 +0,4 +0,1 0,0 Tekniska nämnden 0,0 0,0-0,1-0,6 Socialnämnden -2,1-2,9-3,5-1,5 Bildningsnämnden 0,0 0,0 0,0-0,5 Finansförvaltningen +2,5 +2,5 +4,7 +5,5 Resultatprognos +0,9 +0,4 +1,2 +3,4 15

16 Nämndernas budgetavvikelse (Mkr) Prognos 2012 Kommunstyrelsen -2,0-2,5 0,2-2,6 0,0 Bygg- och Miljönämnden 0,4 0,4 0,3 0,8 0,0 Tekniska nämnden -0,6-0,2-2,9-0,2-0,6 Kultur- och fritidsnämnd 0,1 Socialnämnden -3,8-3,7-2,9-2,9-1,5 Bildningsnämnden 2,2 0,6-2,0 0,5-0,5 Miljönämnd 0,0 Summa -3,7-5,6-7,3-4,4-2,6 Vatten och avlopp I delårsbokslutet presenteras inget separat bokslut för VA. Detta sker i stället vid årsredovisningen. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Vissa kan påverkas genom egna kommunala beslut medan andra ligger utanför kommunens egen kontroll. Som exempel på faktorer som ligger utanför är lagstiftning, utjämningssystem och konjunktursvängningar. Ett sätt att beskriva kommunens beroende är att upprätta en känslighetsanalys. Nedanstående tabell visar att oplanerade händelser kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätta en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Möjliga händelser Påverkan i mkr Kommentar Folkmängd, ökning/minskning 100 4,5 Avser förändring i skatteintäkt Löneförändring med 1%, inkl PO 2,4 Inflationsökning med 1 % utöver budgeterat 2,0 Förändring utdebitering med 10 öre 1,1 Förändring upplåning med 10 Mkr 0,3-0,4 10 nya heltidstjänster 4,2 Utgår från en månadslön på 25 tkr 3 % budgetöverskridanden av nämnder 9,4 Soliditet Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens finansiella styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av tillgångarna som vi själva finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändringar. Soliditeten uppgår till 49,1 % exklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser, vilket är en förbättrad nivå jämfört med Soliditet, % 47,2 45,1 46,7 46,7 49,1 16

17 Självfinansieringsgrad av skattefinansierade investeringar Investeringar kan finansieras på två sätt - antingen genom lån eller genom egna medel. Andelen finansierade med egna medel beskrivs genom att ange självfinansieringsgraden i procent. Självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar definieras här som: Avskrivningar + årets resultat * 100 = Självfinansieringsgrad Nettoinvesteringarna Självfinansieringsgraden uppgår till 803 %. Det finansiella målet är 100 % över en konjunkturcykel. Sett över senaste femårsperioden har årets avskrivningar och resultat mer än väl täckt nettoinvesteringar. År Självfinansieringsgrad % Pensioner Avsnitten om pensionsåtaganden, medel avsatta för framtida pensioner samt redovisning av pensionsmedel tas upp i årsredovisningen då vi har säkrare uppgifter. Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden och ägande av bolag innebär ett risktagande. När det gäller borgensåtagande för de kommunala bolagen ser situationen ut enligt följande: Torsås Bostads AB (TBAB) 130,6 mkr Torsås Fastighets AB (TFAB) 18,5 mkr Torsås kommun har i juni 2001 KF ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. I årsredovisningen kommer uppgifter om kommunens andel av tillgångar och skulder i Kommuninvest. 17

18 Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Anställda i Torsås kommun Förvaltning Tillsvidareanställda Visstidsanställda Intermittent anställda Totalt antal anställda Antal Årsarbeten Förvaltningen för ,25 ledning och administration Samhällsbyggnadsförvaltningen ,75 Bildningsförvaltningen ,36 Social ,96 förvaltningen Totalt kommunen ,32 Ålder Medelålder tillsvidareanställda per verksamhetsområde Förvaltningen för ledning och administration 50,78 Samhällsbyggnadsförvaltningen 52,78 Bildningsförvaltningen 49,60 Socialförvaltningen 47,39 Totalt kommunen 48,63 Lönestatistik Medellön i kronor per månad för tillsvidareanställd personal Förvaltning Kvinnor Män Alla Förvaltningen för ledning och administration Samhällsbyggnad Bildningsförvaltning Socialförvaltning Hela kommunen

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer