Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och Elin Johansson Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, fredag 21 december 2012, kl Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Lars-Olof Pettersson Justerande Björn Berglund Elin Johansson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (64) Närvaroförteckning Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund S Helena Stenberg S Lena Vikberg S Mats Johansson, t.o.m. 233 S Beatrice Åström, fr.o.m. 234 M Elisabet Berg V Brith Fäldt S Maj-Britt Lindström S Rune Berglund S Leif Bogren C Erik Åslund S Lars U Granberg, fr.o.m. 234 S Beatrice Åström, t.o.m. 233 M Lage Hortlund FP Åke Forslund MP Helena Stenbäck MP Alexander Berg, t.o.m. 224 S Ruth Rahkola V Maria Holmquist Ek S Christer Lindström S Ida Johansson S Björn Berglund NS Johnny Åström KD Helén Lindbäck, t.o.m. 227 KD Rickard Brännström, fr.o.m. 228 S Agnetha Eriksson M Daniel Bergman S Lennart Sundberg S Anna-Bogren Dahlberg C Majvor Sjölund V Lennart Holm V Kenneth Lundström S Anders Nyström S Tommy Caesar S Lars-Erik Lindgren S Laila Stålnacke M Ulf Karlsson S Stig Rönnbäck S Yvonne Häggström V Elin Johansson S Peter Eriksson C Andreas Nilsson C Johannes Johansson S Elisabeth Vidman M M Hans Marklund S Sven-Gösta Pettersson KD Mayvor Ekberg

3 3 (64) S Nina Huotari FP Ulla Persson S Leif Danielsson MP Daniel Westerberg V Gösta Turesson S Ann-Katrine Sämfors S Ferid Letic M Karl-Erik Jonsson S Anna-Karin Lundström S Mikael Åström S Lars-Olof Pettersson

4 4 (64) Innehållsförteckning... Sid 214 Tyst minut Fastställande av verksamhetsplan och årsbudget Hamntaxa från och med Vatten- och avloppstaxa Taxa för enskilda avlopp Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Ajournering Utdelning av stipendium för miljö- natur- och kulturvård Utdelning av Piteåmedaljen Utdelning av Solanderstipendiet Avtackning av ledamöter Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Översyn politisk organisation Piteå kommun Förändring av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndarnämnden Ändring av teknik- och servicenämndens reglemente Ändring av socialnämndens reglemente Ändring av miljö- och byggnämndens reglemente Ändring av reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Ändring av reglemente för kommunstyrelsen Ändring av bolagsordning för Piteå kommuns bolag Utökning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under Tillfälliga lån Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden Fyllnadsval av ledamot och ersättare i socialnämnden Fyllnadsval av ledamot och tillika vice ordförande i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Avsägelse av uppdrag som ledamot i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt fyllnadsval... 44

5 5 (64) 242 Avsägelse av uppdrag som ledamot i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt fyllnadsval Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i miljö- och byggnämnden Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen Avsägelse av uppdrag som ombud till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Anhållan hos länsstyrelsen om att utse ny ledamot i kommunfullmäktige Kommunkoncernbudget Delgivningsärenden Medborgarförslag om bås till duschar i Hortlax simhall Medborgarförslag gällande Öjebyns gamla kyrkstad Medborgarförslag om att kommunens inventarieförråd blir gemensam kommunal resurs... 64

6 6 (64) 214 Tyst minut Kommunfullmäktige inleds med en tyst minut för att hedra Göran Carlson, fullmäktigeledamot för Moderaterna, som avlidit.

7 7 (64) 215 Fastställande av verksamhetsplan och årsbudget 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2013 med förändringar enligt nedan. 2. Kommunfullmäktige beslutar att reducera socialnämndens ramneddragning från -0,9% till -0,6% (från -5,4 mkr till -3,6 mkr dvs förändring med 1,8 mkr). Ramneddragningen ska fördelas proportionellt mellan avdelningarna/verksamhetsområdena. (Tillägg till KFbeslut om VEP den 25 juni 2012). 3. Kommunfullmäktige utökar nämndernas ramar år 2013 med engångsanslag 3,8 mkr till BUN, ramökning 1,3 mkr till socialnämnden och minskar teknik- och servicenämndens/ fastighets och servicekontorets ram med 1,2 mkr (tillägg till KF-beslut om VEP den 25 juni 2012). 4. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 19,1 mkr för hemsjukvården som övertas från landstinget och finansieras via skatteväxling (0:22 kr). 5. Kommunfullmäktige avsätter i en central pott för driften tkr för löneökningar 2013 samt uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2013 är klara. 6. Kommunfullmäktige beslutar att angivna uppdrag utgår då de är redovisade i särskild ordning (se ärendebeskrivning). 7. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för 2013 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/kommunledningskontorets ekonomi- och inköpsavdelning (inklusive tillägg i detta budgetbeslut). 8. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde 18 februari 2013 redovisa konsekvenserna av besparingskravet. Reservationer Elisabet Berg (M), Lage Hortlund (M), Daniel Bergman (M), Ulf Karlsson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Hans Marklund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Majvor Sjölund (C), Erik Åslund (C), Johannes Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Forts.

8 8 (64) Forts. Vänsterparitet - Brith Fäldt (V), Maria Holmquist Ek (V), Kenneth Lundström (V), Elin Johansson (V) och Gösta Turesson (V) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag, bilaga 215 a). Helén Lindbäck (KD) och Mayvor Ekberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Särskilt yttrande Vänsterpartiet lämnar särskilt yttrande angående beslutsunderlaget för Verksamhetsplan , bilaga 215 b). Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2013 den 25 juni 2012, 108. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. Under våren fanns tecken på att konjunkturen var på väg att vända upp igen. Men skuldkrisen i Sydeuropa bedöms fortsätta lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. I oktoberprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknas svensk BNP växa svagt, i år med 1,0 procent och år 2013 med 1,8 procent. Sysselsättningen tros försvagas under första halvåret 2013 men förbättring förväntas under andra halvåret. Fram till 2016 är bedömningen att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är enligt SKL möjlig även om tillväxten i omvärlden blir relativt dämpad framöver. Ett avgörande villkor är dock att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Sveriges Kommuner och Landsting har skrivit ner skatteunderlagsprognosen jämfört med prognosen i april 2012 (från 3,8% till 3,2% för år 2013). Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med -5,7 mkr år 2013, -15,8 mkr år 2014 och -19,4 mkr år Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 3,9 % för år 2012 och 3,2 % år I skatteberäkningen är befolkningen ökad med 100 personer jämfört med skatteberäkning i VEP i juni För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september månad använts. Jämfört med 2012 ökar kommunens kostnader för kostnadsutjämningen med -145 kr/invånare och för LSS-utjämningen minskar intäkten med -4 kr/invånare. Det generella statsbidraget för år 2013 har ökats för regleringar som avser höjt grundavdrag för pensionärer, sänkt fastighetsskatt för hyreshus, högre krav på gymnasieskolan (återförs till kommunerna). Forts.

9 9 (64) Forts. Fastighetsavgiften minskar enligt ny prognos med 1,1 mkr från år 2013 p.g.a. sänkt fastighetsskatt för hyreshus. Från år 2013 kommer skatteintäkterna öka med anledning av skatteväxling med landstinget för hemsjukvården (0,22 kr). En treårig mellankommunal utjämning mellan Norrbottenskommunerna ingår i överenskommelsen om övertagandet. I anledning av övertagandet av hemsjukvården ökar socialnämndens ram. KPA har gjort en ny beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti Kostnaderna för pensionsskulden samt utbetalning av pensioner och individuella delen ökar med 5,3 mkr för år 2013 mot tidigare beräkning (i VEP ). Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2013 återfinns i budgetdokumentet. Följande uppdrag utgår: Kostnadsfördelning för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (kommunledningskontoret) - eget ärende till KF 17 december Ungas livssituation (kommunledningskontoret, Bun, Nav, SN) eget ärende till KS 28 januari Utvärdering av resursskolor och särskilda undervisningsgrupper (Bun) - behandlat i KS 29 oktober 2012, uppdrag till BUN om hur stöd till barn i behov av särskilt stöd ska organiseras. Datortillgång från skolår 7 och uppåt (Bun) - behandlat i KS 29 oktober 2012, uppdrag till BUN att ta fram ekonomiska modeller för finansiering av satsning på individuella datorer. Flytt av Blomska gården (FoS) - behandlat i KS 29 oktober 2012, för närvarande inte gå vidare med flytt. Noliahall 1 samnyttjande för friidrott och fotboll (FoS) redovisat i KS 26 november 2012, inte gå vidare med utredning. Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 7 juni Forts.

10 10 (64) Forts. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde den 26 november 2012, 240. Yrkanden Peter Roslund (S), Helena Stenberg (S), Maj-Britt Lindström (S), Åke Forslund (FP) och Daniel Westerberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Helén Lindbäck (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att socialnämnden beviljas ett anslag på kronor för kontaktpersonverksamheten för stöd till funktionsnedsatta personer på gruppboenden samt att teknik- och servicenämnden beviljas ett anslag på kronor till en dietisttjänst i Piteå kommun. Bifall till Majvor Sjölunds (C) förslag nedan till ändring att socialnämnden undantas från besparingskravet. Lage Hortlund (M) och Elisabet Berg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att uppdraget till fastighets- och servicekontoret angående utredning för eventuell flytt av Blomska gården kvarstår. Majvor Sjölund (C), Brith Fäldt (V) och Maria Holmquist Ek (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att socialnämnden undantas från besparingskravet. Johnny Åström (NS): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att socialnämnden undantas från besparingskravet samt att uppdraget till fastighets- och servicekontoret angående utredning för eventuell flytt av Blomska gården kvarstår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner även att kommunfullmäktige enas om att uppdra till socialnämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde 18 februari 2013 redovisa konsekvenserna av besparingskravet. sunderlag Verksamhetsplan till kommunstyrelsen den 26 november 2012 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 240

11 11 (64) 216 Hamntaxa från och med 2013 Diarienr 12KS404 Kommunfullmäktige fastställer Hamntaxa enligt bilaga 216 att gälla från och med 1 januari Piteå Hamn AB har vid sammanträde 8 oktober 2012, 35 tagit beslut om reviderad hamntaxa att gälla från och med 1 januari I förarbetet till ny hamntaxa har Piteå Hamn AB arbetat med benchmarking gentemot andra hamnar och analys av kostnadstäckning i olika delar av verksamheten. De huvudsakliga förändringarna är: Förenklad struktur Justering av vissa varuavgifter Höjning av sjöfartsskydd Höjning av lagringsavgifter utomhus samt i magasin Höjning av avgifter för båtsmanstjänster och färre intervall Införande av avgift för hantering i oljehamn dagtid och höjning av avgift övriga tider. Miljörabatter avseende fartygsavgift lämnas oförändrade i avvaktan på införandet av svaveldirektivet Piteå Hamn AB har översänt det reviderade förslaget till kommunfullmäktige för antagande. De föreslagna förändringarna redovisas utförligt i särskilt dokument. Kommunstyrelsens förslag 26 november 2012, 241: Kommunfullmäktige fastställer Hamntaxa enligt bilaga 216 att gälla från och med 1 januari Yrkanden Peter Roslund (S), Maj-Britt Lindström (S) och Lage Hortlund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att miljörabatten under punkt 5 i taxan ska vara 5 %. Forts.

12 12 (64) Forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Piteå Hamns AB:s tjänsteskrivelse 15 oktober 2012 Förslag till hamntaxa från och med 1 jaunari 2013, bilaga 216 a) Dokument med särskild redovisning av de föreslagna förändringarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 216 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 241

13 13 (64) 217 Vatten- och avloppstaxa 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige antar ändringar i Piteå kommuns VA-taxa enligt bilaga Ändringarna gäller från och med 1 januari Reservation Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Piteå Vatten och Renhållning AB (PIREVA) har överlämnat ett förslag till VA-taxa Taxan består av två delar, en anläggningsavgift som tas ut som en engångsavgift och avser täcka kostnader för anslutning av fastighet samt en brukningsavgift som avser kostnad för egen förbrukning. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 5,5% från och med den 1 januari Anläggningsavgiften ändras inte. I nu gällande VA-taxa finns angivet att PIREVA själv kan göra vissa taxeändringar utifrån ett i taxan angivet indextal. Det index som används är fastställda tal för augusti 2011 enligt Konsumentprisindex, bolaget föreslår att index ändras till fastställda tal för augusti 2012 enligt Konsumentprisindex. Enligt bolagets beräkningar innebär taxeändringarna för ett typhus A (normalvilla) en ökad kostnad med 27 kronor per månad inklusive moms, och för ett typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter) en ökad kostnad med 12 kronor inklusive moms per lägenhet och månad. De ändringar som föreslås omfattar 13, 16 och 20 i nuvarande taxa. Kommunstyrelsens förslag 26 november 2012, 242: 1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Piteå kommuns VA-taxa enligt bilaga Ändringarna gäller från och med 1 januari Yrkanden Peter Roslund (S) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Helén Lindbäck (KD): Brukningsavgiften i VA-taxan höjs med 3 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts.

14 14 (64) Forts. sunderlag Skrivelse från Piteå Renhållning och vatten AB 29 oktober 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 217 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 242

15 15 (64) 218 Taxa för enskilda avlopp 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer taxa för enskilda avlopp 2013 enligt bilaga Den nya taxan gäller från den 1 januari Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA) anhåller om att kommunfullmäktige höjer taxan för enskilda avlopp med 2% från och med den 1 januari Bolaget motiverar detta med att Piteå kommuns teknik- och gatukontor, i egenskap av huvudentreprenör, aviserat om en indexreglerad ökning av transportkostnaderna med 2,87%. Antalet tömningar är i princip oförändrat mellan åren och därför påverkas taxan för år 2013 endast av de ökade transportkostnaderna. Kostnaden för en ordinarie tömning kommer, enligt förslaget, att uppgå till 929 kronor inklusive moms. Motsvarande kostnad enligt nu gällande taxa är 911 kronor inklusive moms. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Skrivelse från Piteå Renhållning och vatten AB den 29 oktober 2012 inklusive förslag till taxa Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 218 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 243

16 16 (64) 219 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013 enligt bilaga Den nya taxan gäller från den 1 januari Reservation Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA) anhåller om att kommunfullmäktige fastställer taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2013 enligt bolagets förslag. Förslaget innebär att grundavgiften samt tömnings- och behandlingsavgiften höjs för matavfall och brännbart avfall från och med den 1 januari PIREVA hänvisar till att den föreslagna höjningen motsvarar höjningen av de rörliga driftkostnaderna, bland annat behandlingskostnader och kostnader för förbrukningsmaterial. Grundavgiften föreslås höjd med 1,41%, tömnings- och behandlingsavgiften för brännbart avfall föreslås höjd med 2,55%, tömnings- och behandlingsavgiften för matavfall föreslås höjd med 5,41% samt tömnings- och behandlingsavgiften för restavfall föreslås höjd med 2,55%. Detta skulle, enligt bolagets beräkningar, för en villaägare innebära en ökad årskostnad med 44 kronor per inklusive moms, för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter ökar månadskostnaden med 23 kronor per lägenhet inklusive moms. Kommunstyrelsens förslag 26 november 2012, 244: 1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013 enligt bilaga Den nya taxan gäller från den 1 januari Yrkanden Peter Roslund (S), Gösta Turesson (V), Brith Fäldt (V) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Johnny Åström (N): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att tömningsavgiften, där Grön rutt har införst, inte höjs. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts.

17 17 (64) Forts. sunderlag Skrivelse från Piteå Renhållning ocxh Vatten AB den 29 oktober 2012 inklusive taxeförslag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 6 november 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 219 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 244

18 18 (64) 220 Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för utdelning av stipendier, Piteåmedaljen samt avtackning av avgående ledamöter. Sammanträdet ajourneras mellan kl

19 19 (64) 221 Utdelning av stipendium för miljö- natur- och kulturvård 2012 Kommunfullmäktige instiftade stipendiet i juni 1990 och stipendiesumman är kronor års stipendium för miljö- natur- och kulturmiljövård tilldelas Ingemar Pezäll. Ingemar Petzäll erhåller stipendiet för att han som egen biodlare och som inspiratör och kunskapsförmedlare till andra biodlare, bidrar till den biologiska mångfalden. Med fler bikupor får vi större skördar och bibehåller artrikedom i vår bygd. Miljö- och byggnämndens ordförande Björn Berglund förrättar utdelningen.

20 20 (64) 222 Utdelning av Piteåmedaljen Jan Lundquist tilldelas Piteå kommuns hedersmedalj, Piteåmedaljen nr 18. Jan Lundquist har både i sin yrkesverksamhet som reporter och på sin fritid arbetat för att knyta ihop dåtid och nutid, arbeta för att hålla den lokala kulturen levande och följa de stigar som pitebor och andra svenskar i det förflutna trampat upp både i USA och i Gammelsvenskby i Ukraina. Med ett oförtrutet engagemang har Jan Lundquist gett liv åt personligheter som levt och verkat i Pitebygden. Han har i berättelser visat på sambanden mellan då och nu och gett liv åt en lokal historia som visar på livets olika ansikten. Under sina resor har han förtjänstfullt guidat pitebor både i USA och i Ukraina samtidigt som information och kunskap om Piteå har slagit rot på de resmål som Jan besökt. PT:s läsare har fått vidgade vyer och förstått att pitebor under många generationer tagit en del av Piteå och Sverige med sig ut i världen. Genom sitt oförtrutna intresse och arbete har Jan Lundquist bidragit till att knyta band mellan Piteå och vår omvärld. Dessutom har Jan via sitt engagemang i Ottergården, starkt bidragit till att vårda och utveckla en av våra fina kulturmiljöer. Genom sitt engagemang är Jan Lundqvist en värdig mottagare av Piteåmedaljen för sina insatser både inom kommunen och för kommunen. Peter Roslund förrättar utdelningen av Piteåmedaljen.

21 21 (64) 223 Utdelning av Solanderstipendiet 2012 Kommunfullmäktige instiftade i juni 1996 Solanderstipendiet för att stimulera piteåungdomar till högskolestudier. Stipendiesumman uppgår till 1/3 basbelopp. Solandserstipendiet 2012 tilldelas Kevin Rova som påbörjat sina studier och studerar vid Umeå universitet ämneslärarprogrammet inriktning Bild. Kevin har inte möjlighet att närvara vid dagens sammanträde. Nuraldin Eljammal har inte påbörjat sina studier. Stipendiet delas ut senast 3 terminer efter avslutade gymnasiestudier.

22 22 (64) 224 Avtackning av ledamöter Diarienr Följande ledamöter har lämnat kommunfullmäktige under året. Devin Lind, Socialdemokraterna Anna-Karin Lundström, Socialdemokraterna Lars Pettersson, Vänsterpartiet Lennart Holm, Vänsterpartiet Helena Stenbäck, Miljöpartiet Daniel Westerberg, Miljöpartiet Devin Lind och Daniel Westerberg är närvarande och avtackas med present och blommor. Övriga ledamöter som avgått har inte möjlighet att närvara vid avtackningen. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Olof Pettersson förrättar avtackningen.

23 23 (64) 225 Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende och med från den 1 februari 2013 enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att i Piteå kommuns avgifter för omvårdnad i särskilt boende ingår avgiften för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2012, 112, att överta sjukvård i hemmen från Norrbottens läns landsting. Som sjukvård i hemmen definieras hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av, eller på delegation från, legitimerad personal som utförs i hemmet när personer inte bedöms klara av att besöka primärvården. Legitimerad personal utgörs av distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Insatsen innefattar även förskrivning av vissa hjälpmedel. En kommun får ta ut avgifter för vård och behandling, hjälpmedel och inkontinensartiklar. Avgifter för vård och behandling samt inkontinensartiklar ingår i kommunens maxtaxa, vissa hjälpmedel som förskrivs ingår däremot inte i maxtaxan. Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett förslag till avgifter, utifrån utgångspunkten att det i möjligaste mån bör finnas en överensstämmelse mellan kommunernas och landstingets avgifter. Detta då enskilda personer kan ha kontakt med både kommun och landsting. Det har påpekats att det i dagsläget inte preciseras någon avgift för hälso- och sjukvård för de personer som bor i särskilt boende. För att undvika särbehandling av personer i särskilt respektive i ordinärt boende är det nödvändigt att ta med ett beslut med innebörden att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Socialnämnden behandlade den 21 november 2012, 168, ett förslag till avgifter för hemsjukvård i Piteå kommun. I förslaget påpekas att avgifterna för år 2013 justeras utifrån landstingets beslut, som beräknas föreligga i november månad Det föreslås även att avgifterna skall följa, och årligen justeras, efter landstingets beslut. Landstingsfullmäktige i Norrbottens läns har den november 2012, 108, fastställt 2013 års avgifter. De förändringar som gjorts har inarbetats i den bilaga som utgör kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Forts.

24 24 (64) Forts. Socialnämnden föreslår att avgifterna årligen ska justeras i enlighet med landstingets beslut. Detta skulle dock innebära att Piteå kommun avhänder sig möjligheten att anpassa sina avgifter efter det faktiska kostnadsläget i kommunen, samtidigt som avgifterna inte kopplas till ett index utan till hur landstingsfullmäktige upplever sina behov. Därmed har Piteå kommun i praktiken överlåtit till Norrbottens läns landsting att fastställa avgifter, något som skulle kunna innebära en konflikt med Kommunallagens bestämmelser. Kommunfullmäktige föreslås därför, i det avseendet, inte följa socialnämnden förslaget. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Socialnämndens protokoll den 21 november 2012, 168 Förslag tillavgifter för den kommunala hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende, bilaga 245 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 245

25 25 (64) 226 Översyn politisk organisation Piteå kommun Diarienr 12KS276 1 Kommunfullmäktige fastställer följande principer för Piteå kommuns politiska organisation för perioden 1 januari december 2014: Antalet nämnder samt antalet ledamöter och ersättare i dessa förändras inte i förhållande till vad som gällt under perioden 1 januari december 2012 De administrativa resurser som tillhör den blivande stabsfunktionen i nya samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas till teknik- och servicenämnden Resurserna för tillväxtavdelningen och samhällsbyggnadsenheten flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. Ansvaret för tillväxtpolitiska reserven ligger kvar på kommunstyrelsen En samhällsbyggnadskommitté bildas mellan miljö- och byggnämnden, teknikoch servicenämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och kommunstyrelsen. Kommittén är styrgrupp för övergripande samhällsbyggnadsprojekt. Ansvaret för samhällsbyggnadsprojekt ligger på kommunstyrelsen och planbudgeten ligger under kommunstyrelsen. Förvaltningschefen för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen anställs i samtliga nämnder som förvaltningen arbetar mot. 2 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, teknikoch servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att tillsammans hitta effektiva former för att uppnå dels en så smidig nämndshantering som möjligt, dels en gemensam syn på, och styrning av, samhällsbyggnadsfrågorna. 3 Kommunfullmäktige fastställer politisk organisation för Piteå kommun, från och med den 1 januari 2015, enligt bilaga 246. Reservation Maj-Britt Lindström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Under 2012 har frågan om Piteå kommuns framtida politiska organisation behandlats, bland annat vid kommunstyrelsens sammanträden den 1 och den 30 oktober. Det slutliga förslaget Forts.

26 26 (64) Forts. utgår från att endast mindre förändringar görs av den politiska organisationen under perioden 1 januari december 2014, större förändringar görs från den 1 januari De förändringar som görs från och med den 1 januari 2013 beror på inrättandet av en samhällsbyggnadsförvaltning som kommer att arbeta mot kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, teknik- och servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxen-utbildning. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer även att handlägga alkoholärenden för socialnämndens räkning. En samhällsbyggnadskommitté inrättas mellan kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, teknik- och servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Kommittén ska vara styrgrupp för övergripande samhällsbyggnadsprojekt. Från och med den 1 januari 2015 kommer miljö- och byggnämnden, teknik- och servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att ersättas av en fastighets- och servicenämnd, en miljö- och tillsynsnämnd samt en samhällsbyggnadsnämnd. Räddningsnämnden upphör. En särskild plan- och tillväxtkommitté inrättas med ledamöter från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 26 november 2012, 246. Yrkanden Helena Stenberg (S), Peter Roslund (S), Mats Johansson (S), Brith Fäldt (V), Elisabet Berg (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att sista stycket under punkt 1 i kommunstyrelsens förslag utgår samt med komplettering i punkt 2 att uppdraget från kommunfullmäktige även ska gå till kommunstyrelsen. Maj-Britt Lindström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att ett separat personalutskott bildas under kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2012, 219 Sammanfattning av inkomna remissyttranden, 20 november 2012 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 246 Kortfattad beskrivning Piteå kommuns politiska organisation 1 januari december 2014 Piteå kommuns politiska organisation från 1 januari 2015, bilaga 246

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Nolia City, styrelserum, kl.10.00-14.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-01-25 Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid ande Övriga deltagare Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag den 21 april kl. 09.30 12.30 Ann-Katrin Sämfors (s), ordförande Anders Nyström (s), vice ordförande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl 13.00-17.55 Beslutande Se särskild närvaroförteckning Övriga deltagande Lars Lindqvist, utredningschef Inger Ronkainen,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Nolia City konferens, sammanträdesrum Storfors kl. 08:30-14:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-17.00 ande Se särskild närvorlista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Lena Vikberg

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2008-11-24 279 661 Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (83) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 22.05 ande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunjurist Sara Holmlund, Piteå Renhållning och Vatten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Nolia City, styrelserummet, kl. 10.00-12.00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Anna Lindgren Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-05-15

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente 1992-05-18, 84 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-14.30 ande Peter Roslund (s), ordf Johnny Åström (ns) Helena Stenberg (s) Ulla Persson (fp), tj ers Lars-Olof Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 9-12 Studiecentrum, Konferensen kl. 13-16 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Tage Danielsson (S) Ingegärd Bergvall (S), kl.9-12 Regis Cabral

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer