Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och Elin Johansson Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, fredag 21 december 2012, kl Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Lars-Olof Pettersson Justerande Björn Berglund Elin Johansson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (64) Närvaroförteckning Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund S Helena Stenberg S Lena Vikberg S Mats Johansson, t.o.m. 233 S Beatrice Åström, fr.o.m. 234 M Elisabet Berg V Brith Fäldt S Maj-Britt Lindström S Rune Berglund S Leif Bogren C Erik Åslund S Lars U Granberg, fr.o.m. 234 S Beatrice Åström, t.o.m. 233 M Lage Hortlund FP Åke Forslund MP Helena Stenbäck MP Alexander Berg, t.o.m. 224 S Ruth Rahkola V Maria Holmquist Ek S Christer Lindström S Ida Johansson S Björn Berglund NS Johnny Åström KD Helén Lindbäck, t.o.m. 227 KD Rickard Brännström, fr.o.m. 228 S Agnetha Eriksson M Daniel Bergman S Lennart Sundberg S Anna-Bogren Dahlberg C Majvor Sjölund V Lennart Holm V Kenneth Lundström S Anders Nyström S Tommy Caesar S Lars-Erik Lindgren S Laila Stålnacke M Ulf Karlsson S Stig Rönnbäck S Yvonne Häggström V Elin Johansson S Peter Eriksson C Andreas Nilsson C Johannes Johansson S Elisabeth Vidman M M Hans Marklund S Sven-Gösta Pettersson KD Mayvor Ekberg

3 3 (64) S Nina Huotari FP Ulla Persson S Leif Danielsson MP Daniel Westerberg V Gösta Turesson S Ann-Katrine Sämfors S Ferid Letic M Karl-Erik Jonsson S Anna-Karin Lundström S Mikael Åström S Lars-Olof Pettersson

4 4 (64) Innehållsförteckning... Sid 214 Tyst minut Fastställande av verksamhetsplan och årsbudget Hamntaxa från och med Vatten- och avloppstaxa Taxa för enskilda avlopp Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Ajournering Utdelning av stipendium för miljö- natur- och kulturvård Utdelning av Piteåmedaljen Utdelning av Solanderstipendiet Avtackning av ledamöter Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Översyn politisk organisation Piteå kommun Förändring av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndarnämnden Ändring av teknik- och servicenämndens reglemente Ändring av socialnämndens reglemente Ändring av miljö- och byggnämndens reglemente Ändring av reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Ändring av reglemente för kommunstyrelsen Ändring av bolagsordning för Piteå kommuns bolag Utökning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under Tillfälliga lån Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnämnden Fyllnadsval av ledamot och ersättare i socialnämnden Fyllnadsval av ledamot och tillika vice ordförande i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Avsägelse av uppdrag som ledamot i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt fyllnadsval... 44

5 5 (64) 242 Avsägelse av uppdrag som ledamot i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt fyllnadsval Fyllnadsval av ersättare i nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i miljö- och byggnämnden Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen Avsägelse av uppdrag som ombud till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden Anhållan hos länsstyrelsen om att utse ny ledamot i kommunfullmäktige Kommunkoncernbudget Delgivningsärenden Medborgarförslag om bås till duschar i Hortlax simhall Medborgarförslag gällande Öjebyns gamla kyrkstad Medborgarförslag om att kommunens inventarieförråd blir gemensam kommunal resurs... 64

6 6 (64) 214 Tyst minut Kommunfullmäktige inleds med en tyst minut för att hedra Göran Carlson, fullmäktigeledamot för Moderaterna, som avlidit.

7 7 (64) 215 Fastställande av verksamhetsplan och årsbudget 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2013 med förändringar enligt nedan. 2. Kommunfullmäktige beslutar att reducera socialnämndens ramneddragning från -0,9% till -0,6% (från -5,4 mkr till -3,6 mkr dvs förändring med 1,8 mkr). Ramneddragningen ska fördelas proportionellt mellan avdelningarna/verksamhetsområdena. (Tillägg till KFbeslut om VEP den 25 juni 2012). 3. Kommunfullmäktige utökar nämndernas ramar år 2013 med engångsanslag 3,8 mkr till BUN, ramökning 1,3 mkr till socialnämnden och minskar teknik- och servicenämndens/ fastighets och servicekontorets ram med 1,2 mkr (tillägg till KF-beslut om VEP den 25 juni 2012). 4. Kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med 19,1 mkr för hemsjukvården som övertas från landstinget och finansieras via skatteväxling (0:22 kr). 5. Kommunfullmäktige avsätter i en central pott för driften tkr för löneökningar 2013 samt uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2013 är klara. 6. Kommunfullmäktige beslutar att angivna uppdrag utgår då de är redovisade i särskild ordning (se ärendebeskrivning). 7. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för 2013 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/kommunledningskontorets ekonomi- och inköpsavdelning (inklusive tillägg i detta budgetbeslut). 8. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde 18 februari 2013 redovisa konsekvenserna av besparingskravet. Reservationer Elisabet Berg (M), Lage Hortlund (M), Daniel Bergman (M), Ulf Karlsson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Hans Marklund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Majvor Sjölund (C), Erik Åslund (C), Johannes Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Forts.

8 8 (64) Forts. Vänsterparitet - Brith Fäldt (V), Maria Holmquist Ek (V), Kenneth Lundström (V), Elin Johansson (V) och Gösta Turesson (V) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag, bilaga 215 a). Helén Lindbäck (KD) och Mayvor Ekberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Särskilt yttrande Vänsterpartiet lämnar särskilt yttrande angående beslutsunderlaget för Verksamhetsplan , bilaga 215 b). Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2013 den 25 juni 2012, 108. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. Under våren fanns tecken på att konjunkturen var på väg att vända upp igen. Men skuldkrisen i Sydeuropa bedöms fortsätta lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. I oktoberprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknas svensk BNP växa svagt, i år med 1,0 procent och år 2013 med 1,8 procent. Sysselsättningen tros försvagas under första halvåret 2013 men förbättring förväntas under andra halvåret. Fram till 2016 är bedömningen att arbetslösheten kan röra sig ner mot de nivåer som rådde före finanskrisen. En sådan utveckling är enligt SKL möjlig även om tillväxten i omvärlden blir relativt dämpad framöver. Ett avgörande villkor är dock att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former. Sveriges Kommuner och Landsting har skrivit ner skatteunderlagsprognosen jämfört med prognosen i april 2012 (från 3,8% till 3,2% för år 2013). Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med -5,7 mkr år 2013, -15,8 mkr år 2014 och -19,4 mkr år Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 3,9 % för år 2012 och 3,2 % år I skatteberäkningen är befolkningen ökad med 100 personer jämfört med skatteberäkning i VEP i juni För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september månad använts. Jämfört med 2012 ökar kommunens kostnader för kostnadsutjämningen med -145 kr/invånare och för LSS-utjämningen minskar intäkten med -4 kr/invånare. Det generella statsbidraget för år 2013 har ökats för regleringar som avser höjt grundavdrag för pensionärer, sänkt fastighetsskatt för hyreshus, högre krav på gymnasieskolan (återförs till kommunerna). Forts.

9 9 (64) Forts. Fastighetsavgiften minskar enligt ny prognos med 1,1 mkr från år 2013 p.g.a. sänkt fastighetsskatt för hyreshus. Från år 2013 kommer skatteintäkterna öka med anledning av skatteväxling med landstinget för hemsjukvården (0,22 kr). En treårig mellankommunal utjämning mellan Norrbottenskommunerna ingår i överenskommelsen om övertagandet. I anledning av övertagandet av hemsjukvården ökar socialnämndens ram. KPA har gjort en ny beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti Kostnaderna för pensionsskulden samt utbetalning av pensioner och individuella delen ökar med 5,3 mkr för år 2013 mot tidigare beräkning (i VEP ). Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2013 återfinns i budgetdokumentet. Följande uppdrag utgår: Kostnadsfördelning för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (kommunledningskontoret) - eget ärende till KF 17 december Ungas livssituation (kommunledningskontoret, Bun, Nav, SN) eget ärende till KS 28 januari Utvärdering av resursskolor och särskilda undervisningsgrupper (Bun) - behandlat i KS 29 oktober 2012, uppdrag till BUN om hur stöd till barn i behov av särskilt stöd ska organiseras. Datortillgång från skolår 7 och uppåt (Bun) - behandlat i KS 29 oktober 2012, uppdrag till BUN att ta fram ekonomiska modeller för finansiering av satsning på individuella datorer. Flytt av Blomska gården (FoS) - behandlat i KS 29 oktober 2012, för närvarande inte gå vidare med flytt. Noliahall 1 samnyttjande för friidrott och fotboll (FoS) redovisat i KS 26 november 2012, inte gå vidare med utredning. Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 7 juni Forts.

10 10 (64) Forts. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde den 26 november 2012, 240. Yrkanden Peter Roslund (S), Helena Stenberg (S), Maj-Britt Lindström (S), Åke Forslund (FP) och Daniel Westerberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Helén Lindbäck (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att socialnämnden beviljas ett anslag på kronor för kontaktpersonverksamheten för stöd till funktionsnedsatta personer på gruppboenden samt att teknik- och servicenämnden beviljas ett anslag på kronor till en dietisttjänst i Piteå kommun. Bifall till Majvor Sjölunds (C) förslag nedan till ändring att socialnämnden undantas från besparingskravet. Lage Hortlund (M) och Elisabet Berg (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att uppdraget till fastighets- och servicekontoret angående utredning för eventuell flytt av Blomska gården kvarstår. Majvor Sjölund (C), Brith Fäldt (V) och Maria Holmquist Ek (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att socialnämnden undantas från besparingskravet. Johnny Åström (NS): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att socialnämnden undantas från besparingskravet samt att uppdraget till fastighets- och servicekontoret angående utredning för eventuell flytt av Blomska gården kvarstår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner även att kommunfullmäktige enas om att uppdra till socialnämnden att till kommunfullmäktiges sammanträde 18 februari 2013 redovisa konsekvenserna av besparingskravet. sunderlag Verksamhetsplan till kommunstyrelsen den 26 november 2012 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 240

11 11 (64) 216 Hamntaxa från och med 2013 Diarienr 12KS404 Kommunfullmäktige fastställer Hamntaxa enligt bilaga 216 att gälla från och med 1 januari Piteå Hamn AB har vid sammanträde 8 oktober 2012, 35 tagit beslut om reviderad hamntaxa att gälla från och med 1 januari I förarbetet till ny hamntaxa har Piteå Hamn AB arbetat med benchmarking gentemot andra hamnar och analys av kostnadstäckning i olika delar av verksamheten. De huvudsakliga förändringarna är: Förenklad struktur Justering av vissa varuavgifter Höjning av sjöfartsskydd Höjning av lagringsavgifter utomhus samt i magasin Höjning av avgifter för båtsmanstjänster och färre intervall Införande av avgift för hantering i oljehamn dagtid och höjning av avgift övriga tider. Miljörabatter avseende fartygsavgift lämnas oförändrade i avvaktan på införandet av svaveldirektivet Piteå Hamn AB har översänt det reviderade förslaget till kommunfullmäktige för antagande. De föreslagna förändringarna redovisas utförligt i särskilt dokument. Kommunstyrelsens förslag 26 november 2012, 241: Kommunfullmäktige fastställer Hamntaxa enligt bilaga 216 att gälla från och med 1 januari Yrkanden Peter Roslund (S), Maj-Britt Lindström (S) och Lage Hortlund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att miljörabatten under punkt 5 i taxan ska vara 5 %. Forts.

12 12 (64) Forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Piteå Hamns AB:s tjänsteskrivelse 15 oktober 2012 Förslag till hamntaxa från och med 1 jaunari 2013, bilaga 216 a) Dokument med särskild redovisning av de föreslagna förändringarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 216 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 241

13 13 (64) 217 Vatten- och avloppstaxa 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige antar ändringar i Piteå kommuns VA-taxa enligt bilaga Ändringarna gäller från och med 1 januari Reservation Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Piteå Vatten och Renhållning AB (PIREVA) har överlämnat ett förslag till VA-taxa Taxan består av två delar, en anläggningsavgift som tas ut som en engångsavgift och avser täcka kostnader för anslutning av fastighet samt en brukningsavgift som avser kostnad för egen förbrukning. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgiften med 5,5% från och med den 1 januari Anläggningsavgiften ändras inte. I nu gällande VA-taxa finns angivet att PIREVA själv kan göra vissa taxeändringar utifrån ett i taxan angivet indextal. Det index som används är fastställda tal för augusti 2011 enligt Konsumentprisindex, bolaget föreslår att index ändras till fastställda tal för augusti 2012 enligt Konsumentprisindex. Enligt bolagets beräkningar innebär taxeändringarna för ett typhus A (normalvilla) en ökad kostnad med 27 kronor per månad inklusive moms, och för ett typhus B (flerfamiljshus med 15 lägenheter) en ökad kostnad med 12 kronor inklusive moms per lägenhet och månad. De ändringar som föreslås omfattar 13, 16 och 20 i nuvarande taxa. Kommunstyrelsens förslag 26 november 2012, 242: 1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Piteå kommuns VA-taxa enligt bilaga Ändringarna gäller från och med 1 januari Yrkanden Peter Roslund (S) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Helén Lindbäck (KD): Brukningsavgiften i VA-taxan höjs med 3 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts.

14 14 (64) Forts. sunderlag Skrivelse från Piteå Renhållning och vatten AB 29 oktober 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 217 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 242

15 15 (64) 218 Taxa för enskilda avlopp 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer taxa för enskilda avlopp 2013 enligt bilaga Den nya taxan gäller från den 1 januari Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA) anhåller om att kommunfullmäktige höjer taxan för enskilda avlopp med 2% från och med den 1 januari Bolaget motiverar detta med att Piteå kommuns teknik- och gatukontor, i egenskap av huvudentreprenör, aviserat om en indexreglerad ökning av transportkostnaderna med 2,87%. Antalet tömningar är i princip oförändrat mellan åren och därför påverkas taxan för år 2013 endast av de ökade transportkostnaderna. Kostnaden för en ordinarie tömning kommer, enligt förslaget, att uppgå till 929 kronor inklusive moms. Motsvarande kostnad enligt nu gällande taxa är 911 kronor inklusive moms. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Skrivelse från Piteå Renhållning och vatten AB den 29 oktober 2012 inklusive förslag till taxa Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 november 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 218 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 243

16 16 (64) 219 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013 Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013 enligt bilaga Den nya taxan gäller från den 1 januari Reservation Johnny Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA) anhåller om att kommunfullmäktige fastställer taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2013 enligt bolagets förslag. Förslaget innebär att grundavgiften samt tömnings- och behandlingsavgiften höjs för matavfall och brännbart avfall från och med den 1 januari PIREVA hänvisar till att den föreslagna höjningen motsvarar höjningen av de rörliga driftkostnaderna, bland annat behandlingskostnader och kostnader för förbrukningsmaterial. Grundavgiften föreslås höjd med 1,41%, tömnings- och behandlingsavgiften för brännbart avfall föreslås höjd med 2,55%, tömnings- och behandlingsavgiften för matavfall föreslås höjd med 5,41% samt tömnings- och behandlingsavgiften för restavfall föreslås höjd med 2,55%. Detta skulle, enligt bolagets beräkningar, för en villaägare innebära en ökad årskostnad med 44 kronor per inklusive moms, för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter ökar månadskostnaden med 23 kronor per lägenhet inklusive moms. Kommunstyrelsens förslag 26 november 2012, 244: 1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2013 enligt bilaga Den nya taxan gäller från den 1 januari Yrkanden Peter Roslund (S), Gösta Turesson (V), Brith Fäldt (V) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Johnny Åström (N): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att tömningsavgiften, där Grön rutt har införst, inte höjs. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts.

17 17 (64) Forts. sunderlag Skrivelse från Piteå Renhållning ocxh Vatten AB den 29 oktober 2012 inklusive taxeförslag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 6 november 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2012, 219 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 244

18 18 (64) 220 Ajournering Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för utdelning av stipendier, Piteåmedaljen samt avtackning av avgående ledamöter. Sammanträdet ajourneras mellan kl

19 19 (64) 221 Utdelning av stipendium för miljö- natur- och kulturvård 2012 Kommunfullmäktige instiftade stipendiet i juni 1990 och stipendiesumman är kronor års stipendium för miljö- natur- och kulturmiljövård tilldelas Ingemar Pezäll. Ingemar Petzäll erhåller stipendiet för att han som egen biodlare och som inspiratör och kunskapsförmedlare till andra biodlare, bidrar till den biologiska mångfalden. Med fler bikupor får vi större skördar och bibehåller artrikedom i vår bygd. Miljö- och byggnämndens ordförande Björn Berglund förrättar utdelningen.

20 20 (64) 222 Utdelning av Piteåmedaljen Jan Lundquist tilldelas Piteå kommuns hedersmedalj, Piteåmedaljen nr 18. Jan Lundquist har både i sin yrkesverksamhet som reporter och på sin fritid arbetat för att knyta ihop dåtid och nutid, arbeta för att hålla den lokala kulturen levande och följa de stigar som pitebor och andra svenskar i det förflutna trampat upp både i USA och i Gammelsvenskby i Ukraina. Med ett oförtrutet engagemang har Jan Lundquist gett liv åt personligheter som levt och verkat i Pitebygden. Han har i berättelser visat på sambanden mellan då och nu och gett liv åt en lokal historia som visar på livets olika ansikten. Under sina resor har han förtjänstfullt guidat pitebor både i USA och i Ukraina samtidigt som information och kunskap om Piteå har slagit rot på de resmål som Jan besökt. PT:s läsare har fått vidgade vyer och förstått att pitebor under många generationer tagit en del av Piteå och Sverige med sig ut i världen. Genom sitt oförtrutna intresse och arbete har Jan Lundquist bidragit till att knyta band mellan Piteå och vår omvärld. Dessutom har Jan via sitt engagemang i Ottergården, starkt bidragit till att vårda och utveckla en av våra fina kulturmiljöer. Genom sitt engagemang är Jan Lundqvist en värdig mottagare av Piteåmedaljen för sina insatser både inom kommunen och för kommunen. Peter Roslund förrättar utdelningen av Piteåmedaljen.

21 21 (64) 223 Utdelning av Solanderstipendiet 2012 Kommunfullmäktige instiftade i juni 1996 Solanderstipendiet för att stimulera piteåungdomar till högskolestudier. Stipendiesumman uppgår till 1/3 basbelopp. Solandserstipendiet 2012 tilldelas Kevin Rova som påbörjat sina studier och studerar vid Umeå universitet ämneslärarprogrammet inriktning Bild. Kevin har inte möjlighet att närvara vid dagens sammanträde. Nuraldin Eljammal har inte påbörjat sina studier. Stipendiet delas ut senast 3 terminer efter avslutade gymnasiestudier.

22 22 (64) 224 Avtackning av ledamöter Diarienr Följande ledamöter har lämnat kommunfullmäktige under året. Devin Lind, Socialdemokraterna Anna-Karin Lundström, Socialdemokraterna Lars Pettersson, Vänsterpartiet Lennart Holm, Vänsterpartiet Helena Stenbäck, Miljöpartiet Daniel Westerberg, Miljöpartiet Devin Lind och Daniel Westerberg är närvarande och avtackas med present och blommor. Övriga ledamöter som avgått har inte möjlighet att närvara vid avtackningen. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Olof Pettersson förrättar avtackningen.

23 23 (64) 225 Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Diarienr 12KS Kommunfullmäktige fastställer avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende och med från den 1 februari 2013 enligt bilaga Kommunfullmäktige beslutar att i Piteå kommuns avgifter för omvårdnad i särskilt boende ingår avgiften för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2012, 112, att överta sjukvård i hemmen från Norrbottens läns landsting. Som sjukvård i hemmen definieras hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av, eller på delegation från, legitimerad personal som utförs i hemmet när personer inte bedöms klara av att besöka primärvården. Legitimerad personal utgörs av distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Insatsen innefattar även förskrivning av vissa hjälpmedel. En kommun får ta ut avgifter för vård och behandling, hjälpmedel och inkontinensartiklar. Avgifter för vård och behandling samt inkontinensartiklar ingår i kommunens maxtaxa, vissa hjälpmedel som förskrivs ingår däremot inte i maxtaxan. Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett förslag till avgifter, utifrån utgångspunkten att det i möjligaste mån bör finnas en överensstämmelse mellan kommunernas och landstingets avgifter. Detta då enskilda personer kan ha kontakt med både kommun och landsting. Det har påpekats att det i dagsläget inte preciseras någon avgift för hälso- och sjukvård för de personer som bor i särskilt boende. För att undvika särbehandling av personer i särskilt respektive i ordinärt boende är det nödvändigt att ta med ett beslut med innebörden att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Socialnämnden behandlade den 21 november 2012, 168, ett förslag till avgifter för hemsjukvård i Piteå kommun. I förslaget påpekas att avgifterna för år 2013 justeras utifrån landstingets beslut, som beräknas föreligga i november månad Det föreslås även att avgifterna skall följa, och årligen justeras, efter landstingets beslut. Landstingsfullmäktige i Norrbottens läns har den november 2012, 108, fastställt 2013 års avgifter. De förändringar som gjorts har inarbetats i den bilaga som utgör kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Forts.

24 24 (64) Forts. Socialnämnden föreslår att avgifterna årligen ska justeras i enlighet med landstingets beslut. Detta skulle dock innebära att Piteå kommun avhänder sig möjligheten att anpassa sina avgifter efter det faktiska kostnadsläget i kommunen, samtidigt som avgifterna inte kopplas till ett index utan till hur landstingsfullmäktige upplever sina behov. Därmed har Piteå kommun i praktiken överlåtit till Norrbottens läns landsting att fastställa avgifter, något som skulle kunna innebära en konflikt med Kommunallagens bestämmelser. Kommunfullmäktige föreslås därför, i det avseendet, inte följa socialnämnden förslaget. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Socialnämndens protokoll den 21 november 2012, 168 Förslag tillavgifter för den kommunala hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende, bilaga 245 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 245

25 25 (64) 226 Översyn politisk organisation Piteå kommun Diarienr 12KS276 1 Kommunfullmäktige fastställer följande principer för Piteå kommuns politiska organisation för perioden 1 januari december 2014: Antalet nämnder samt antalet ledamöter och ersättare i dessa förändras inte i förhållande till vad som gällt under perioden 1 januari december 2012 De administrativa resurser som tillhör den blivande stabsfunktionen i nya samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas till teknik- och servicenämnden Resurserna för tillväxtavdelningen och samhällsbyggnadsenheten flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnämnden. Ansvaret för tillväxtpolitiska reserven ligger kvar på kommunstyrelsen En samhällsbyggnadskommitté bildas mellan miljö- och byggnämnden, teknikoch servicenämnden, nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning och kommunstyrelsen. Kommittén är styrgrupp för övergripande samhällsbyggnadsprojekt. Ansvaret för samhällsbyggnadsprojekt ligger på kommunstyrelsen och planbudgeten ligger under kommunstyrelsen. Förvaltningschefen för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen anställs i samtliga nämnder som förvaltningen arbetar mot. 2 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, teknikoch servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att tillsammans hitta effektiva former för att uppnå dels en så smidig nämndshantering som möjligt, dels en gemensam syn på, och styrning av, samhällsbyggnadsfrågorna. 3 Kommunfullmäktige fastställer politisk organisation för Piteå kommun, från och med den 1 januari 2015, enligt bilaga 246. Reservation Maj-Britt Lindström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Under 2012 har frågan om Piteå kommuns framtida politiska organisation behandlats, bland annat vid kommunstyrelsens sammanträden den 1 och den 30 oktober. Det slutliga förslaget Forts.

26 26 (64) Forts. utgår från att endast mindre förändringar görs av den politiska organisationen under perioden 1 januari december 2014, större förändringar görs från den 1 januari De förändringar som görs från och med den 1 januari 2013 beror på inrättandet av en samhällsbyggnadsförvaltning som kommer att arbeta mot kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, teknik- och servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxen-utbildning. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer även att handlägga alkoholärenden för socialnämndens räkning. En samhällsbyggnadskommitté inrättas mellan kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, teknik- och servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Kommittén ska vara styrgrupp för övergripande samhällsbyggnadsprojekt. Från och med den 1 januari 2015 kommer miljö- och byggnämnden, teknik- och servicenämnden samt nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning att ersättas av en fastighets- och servicenämnd, en miljö- och tillsynsnämnd samt en samhällsbyggnadsnämnd. Räddningsnämnden upphör. En särskild plan- och tillväxtkommitté inrättas med ledamöter från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 26 november 2012, 246. Yrkanden Helena Stenberg (S), Peter Roslund (S), Mats Johansson (S), Brith Fäldt (V), Elisabet Berg (M) och Majvor Sjölund (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att sista stycket under punkt 1 i kommunstyrelsens förslag utgår samt med komplettering i punkt 2 att uppdraget från kommunfullmäktige även ska gå till kommunstyrelsen. Maj-Britt Lindström (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att ett separat personalutskott bildas under kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll 30 oktober 2012, 219 Sammanfattning av inkomna remissyttranden, 20 november 2012 Kommunstyrelsens protokoll 26 november 2012, 246 Kortfattad beskrivning Piteå kommuns politiska organisation 1 januari december 2014 Piteå kommuns politiska organisation från 1 januari 2015, bilaga 246

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-08-17 Kallelse Ledamöter i Kommunstyrelsen Ersättare för kännedom Tid Måndag 17 augusti 2015, kl. 13.00 Plats Ärenden Enligt bilagd dagordning. Ersättare som kallas som adjungerade ledamöter Kallade tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer