På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande kallas till konstituerande sammanträde med den nya regionstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande kallas till konstituerande sammanträde med den nya regionstyrelsen."

Transkript

1 Kallelse På uppdrag av landstingsstyrelsens ordförande kallas till konstituerande sammanträde med den nya regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Kalle Sandström landstingsstyrelsens ordförande / Anna-Lena Cederström Regiondirektör Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Föredragningslista Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning - Landstingsstyrelsens ordförande öppnar sammanträdet - Val av justerare - Godkännande av föredragningslistan Beslutsärenden 1. Region Blekinges politiska organisation mandatperioden bilaga 2. Regler för arvoden och ersättningar för mandatperioden bilaga förslag från arvodesberedningen 3. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen 4. Val av valberedning Ajournering 5. Val av ledamöter och ersättare till regionstyrelsens arbetsutskott 6. Val av trafiknämnd 7. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i trafiknämnden 8. Val av kultur- och fritidsnämnd 9. Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 10. Sammanträdesplan för 2015 bilaga 11. Annonsering av regionstyrelsens sammanträden för mandatperioden bilaga 12. Firmateckning för Region Blekinge bilaga Informationsärende 13. Reglemente för revisorerna landstinget Blekinges reglemente för bilaga revisorer i tillämpliga delar Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

3 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr A-L Cederström Region Blekinges politiska organisation mandatperioden Inför och under föregående mandatperiod gjordes översyn av förbundsordningen som godkänts av förbundets sex medlemmar. Region Blekinge övergick fr o m 2011 till ett kommunalförbund med en direktion som högsta beslutande organ. Denna benämns regionstyrelsen. Från 2013 inrättades även en Trafiknämnd under Regionstyrelsen Av förbundsordningen framgår att det skall finnas ett arbetsutskott bestående av minst fem ledamöter och ersättare. En arvodesberedning inrättas. Regionstyrelsen beslutar om den övriga politiska organisationen. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Förslag till politisk organisation Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till politisk organisation enligt bilaga Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

4 Region Blekinges politiska organisation mandatperioden Inledning Region Blekinge övergick fr.o.m till ett kommunalförbund med en direktion som högsta beslutande organ. Denna benämns regionstyrelsen. Av förbundsordningen framgår att det skall finnas ett arbetsutskott bestående av minst fem ledamöter och ersättare. En arvodesberedning inrättas. Regionstyrelsen beslutar om den övriga politiska organisationen. Regionstyrelse Denna består av 23 ledamöter och 23 ersättare. Regionstyrelsen upprättar och fastställer en arbetsordning för sin verksamhet. Regionstyrelsens presidium Regionstyrelsens presidium består av ordförande samt förste respektive andre vice ordförande. Uppdraget som regionstyrelsens ordförande omfattar heltid och benämns regionråd. Ordföranden företräder Region Blekinge där ingen annan utsetts att göra detta. Uppdraget som andre vice ordförande omfattar motsvarande 50 % av heltidsuppdraget. Regionstyrelsens ordförande och andre vice ordförande ar rätt att med yttranderätt delta i sammanträden som anordnas av den övriga politiska organisationen inom förbundet. Arbetsutskott och utvecklingsutskott Arbetsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Styrelsens presidium ingår i arbetsutskottet. Arbetsutskottet är tillika utvecklingsutskott och utgör operativ politisk ledningsgrupp för Region Blekinges strategiska arbete. För arbetsutskottet upprättas en delegationsordning. Trafiknämnd Trafiknämnden består av 13 ledamöter och 11 ersättare. Dessa väljs av regionstyrelsen. Regionstyrelsen väljer också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Trafiknämnden utser inom sig ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. För Trafiknämnden upprättas ett reglemente i vilket nämndens ansvarsområde regleras.

5 Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämnd består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Dessa väljs av regionstyrelsen. Regionstyrelsen väljer också ordförande och vice ordförande. För kultur- och fritidsnämnden upprättas ett reglemente i vilket nämndens ansvarsområde regleras. Rapportörskap Regionstyrelsen kan enligt förbundsordningen inrätta politiska rapportörer Arvoden och ersättningar På förslag av arvodesberedningen fastställer regionstyrelsen de bestämmelser som skall gälla för förbundets ledamöter och ersättare, förbundets revisorer och övriga förtroendevalda.

6 Regionstyrelse Arbetsutskott 7+7 Politiska rapportörer Utvecklingsutskott Kultur- och fritidsnämnd 7+7 Trafiknämnd 13+11

7 Kommunikation Regiondirektör Kansli Ekonomi - Redovisning/Budget - Controlling HR IT Upphandling Ärendehantering/Diarie Verksamhetsområde Trafik Trafikplanering och produktion Marknad och försäljning Särskild kollektivtrafik Ledningsstöd Verksamhetsområde Kultur & fritid Musik i Blekinge Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg Slöjd i Blekinge Dans i Sydost Verksamhetsområde Regional utveckling Samordningsområde 1 - Projektkontor Samordningsområde 2 - Näringslivsutveckling - Kompetensförsörjning - Besöksnäring - Internationellt - Transportsystem och infrastruktur - Hållbarhet - Kollektivtrafikmyndighet

8 16 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Ingrid Ljungqvist Regler för arvoden och ersättningar för mandatperioden förslag från arvodesberedningen Region Blekinges arvodesberedning har vid sammanträde föreslaget regler för arvoden och ersättningar enligt bilaga. Beslutsunderlag Förslag till beslut, Anteckningar från sammanträde med arvodesberedningen från Arvoden och ersättningar Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till regler för arvoden och ersättningar för mandatperioden enligt bilaga. Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

9 Sammanträde med Region Blekinges arvodesberedning Plats: Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande: Per-Olov Larsen Carl-Eric Birgersson Gerthie Olsson ej närvarande, anmält förhinder Ingrid Ljungqvist sekr Regler för arvoden och ersättningar mandatperioden Arvodesberedningen lämnar förslag till arvoden och ersättningar mandatperioden enligt bilaga 1. Med hänvisning till ovan och bilaga 1 föreslår arvodesberedningen att regionstyrelsen beslutar att föreslagna regler för arvoden och ersättningar ska gälla fr o m 1 januari 2015 tom innevarande mandatperiod. Ingrid Ljungqvist Sekr 1

10 Arvoden och ersättningar mandatperioden Allmänt Arvodesreglerna skall i huvudsak följa Landstinget Blekinges bestämmelser om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av Landstingsfullmäktige , 242. I samtliga arvodesbelopp ingår semesterlön enligt semesterlagens bestämmelser. Arvodena är pensionsgrundande enligt SKL:s pensionsbestämmelser. Arvoden för heltidsarvoderade politiker hos Region Blekinges medlemmar reduceras enligt följande: Fasta arvoden reduceras till 1 grundbelopp, dessutom utgår inte sammanträdesarvoden eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Grundbelopp Grundbeloppet är kr och beräknat på basår Fasta arvoden Regionstyrelsen Styrelsens ordförande tillika regionråd, 12 grundbelopp Styrelsens förste vice ordförande, 3 grundbelopp Styrelsens andre vice ordförande, 6 grundbelopp Arbetsutskottet Ledamot ( ej ordförande, förste och andre vice ordförande), 3 grundbelopp vardera Tillfälliga Rapportörer Med hänsyn till uppdragets inriktning och omfattning bestäms arvodet i särskild ordning med en procentsats av grundbeloppet per månad under den tid uppdraget pågår, dvs arvodet bestäms i samband med beslut om att utse rapportörer. Kulturnämnden Nämndens ordförande, 1,5 grundbelopp Nämndens vice ordförande, 0,75 grundbelopp Trafiknämnden Nämndens ordförande, 1,5 grundbelopp Nämndens förste vice ordförande, 0,75 grundbelopp Nämndens andre vice ordförande, 0,75 grundbelopp Ledamot trafiknämndens arbetsutskott, erhåller sammanträdesarvode. Revisorer Revisorerna, 0,25 grundbelopp. Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode utgår med 1,4 % av grundbeloppet per dag, dvs 845 kronor per dag med 2014 som basår. Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera förrättningar har endast rätt till ett sammanträdesarvode. 1 (3)

11 Sammanträdesarvoden utgår: Vid styrelsesammanträden till närvarande ledamöter och närvarande ersättare. Vid sammanträden med arbetsutskottet till tjänstgörande ersättare. Vid arbetsutskottets sammanträde kallas 2 ej tjänstgörande ersättare enligt ett rullande schema. Särskilda inkallade ersättare erhåller då sammanträdesarvode. Vid sammanträden med kultur och fritidsnämnden till närvarande ledamöter och närvarande ersättare. Vid sammanträden med trafiknämnden till närvarande ledamöter och närvarande ersättare. Vid sammanträden med trafiknämndens arbetsutskott till tjänstgörande ersättare. Vid sammanträde/förrättning för Region Blekinges räkning till av styrelsen utsedda förtroendevalda för övriga uppdrag, såvida inte arvode utgår från annan huvudman. Sammanträdesarvode utgår inte till den som har fast arvode för uppdrag i presidium eller arbetsutskott i regionstyrelsen, presidium i kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden vid sammanträden/förrättningar. Tillfälliga rapportörer erhåller ej sammanträdesarvode. Revisorerna erhåller inga sammanträdesarvoden Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda som ej fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Som heltid eller betydande del av heltid räknas de fall då arvodet uppgår till minst 40 % av grundbeloppet. I beräkningen av vad som utgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid inräknas alla de arvoden som en förtroendevald erhåller för uppdrag från Region Blekinge. Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 kommunallagen (SFS) utgår om inkomstbortfallet kan styrkas genom löneavdrag. Den som inte kan styrka inkomstbortfallet genom löneavdrag, ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsinkomst, detta ska styrkas av respektive revisor. Begäran om ersättning skall lämnas inom tre månader. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,5 % av basarvodets månadsbelopp/timme. Kurser och konferenser Förrättningsarvode, förlorad arbetsförtjänst utgår vid bevistande av kurser och konferenser efter beslut i regionstyrelsens, trafiknämndens eller kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Detta utgår till förtroendevalda som ej fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid enligt ovan. Reseersättning, traktamenten och färdtidsersättning Rese- och traktamentsersättning utgår enligt gällande kollektivavtal om resor och traktamenten. Ersättning för resa med bil uppgår för närvarande till 29 kr/mil. Reseersättning utgår vid gruppmöten. Med hänvisning till att färdtiden inkluderas i tiden för beräkning av sammanträdesarvode, utgår inte färdtidsersättning i något fall. Arvodering av ersättare för förtroendevalda med fasta arvoden Om sammanhängande hel frånvaro för förtroendevalda med fasta arvoden överstiger en kalendermånad, reduceras årsarvodet för varje sådan hel kalendermåndag med en tolftedel. Om ersättare utses vid sådan frånvaro, utgår den delen av årsarvodet i stället till ersättaren. 2 (3)

12 Övrigt Ersättning betalas för skäliga kostnader som uppkommer till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen. Ersättning betalas med högst 300 kr/timme mot uppvisande av kvitto. Ersättning kommer att förmånsbeskattas. Samtlig begäran om arvoden och ersättningar ska lämnas inom 3 månader. 3 (3)

13 16 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Andréa Hellsberg Sammanträdesplan för 2015 Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden samt för regionstyrelsen och dess arbetsutskott och för trafiknämnden och dess arbetsutskott för Beslutsunderlag Förslag till sammanträdesplan, daterat Förslag till beslut, Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till sammanträdesplan för 2015 Expedieras: Länets kommuner Landstinget Blekinge Hemsidan Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

14 Sammanträdesplan Presidiemöte Fredagar Kultur och fritidsnämnd Fredagar Arbetsutskott (TNAU) Torsdagar Trafiknämnd Torsdagar Tjänstemannaberedning Torsdagar kl Ordförandeberedning Måndagar kl Arbetsutskott (AU) Onsdagar kl (Beredningsau ons två veckor före RS) (utvecklingsau varje ons) Regionstyrelse (RS) Onsdagar kl jan konstituerande 19 dec dec dec jan 12 jan 19 jan (berednings au) 28 jan 11 feb (utvecklings au) 18 feb (utvecklings au) 30 jan 6 feb 15 jan 29 jan 12 feb 16 feb 25 feb (berednings au) 11 mars 4 mars (utvecklings au) 18 mars (utvecklings au) 25 mars (utvecklings au) 27 feb 6 mars 19 feb 5 mars 19 mars 23 mars 1 april (berednings au) 22 april 15 april (utvecklings au) 29 april (utvecklings au) 6 maj (utvecklings au) 20 maj (utvecklings au) 17 april 24 april 9 april 23 april 7 maj 11 maj 27 maj (berednings au) 10 juni 3 juni (utvecklings au) 17 juni (utvecklings au)

15 Sammanträdesplan Presidiemöte Fredagar Kultur och fritidsnämnd Fredagar Arbetsutskott (TNAU) Torsdagar Trafiknämnd Torsdagar Tjänstemannaberedning Torsdagar kl Ordförandeberedning Måndagar kl Arbetsutskott (AU) Onsdagar kl (Beredningsau ons två veckor före RS) (utvecklingsau varje ons) Regionstyrelse (RS) Onsdagar kl juni 12 juni 28 maj (11 juni) 11 juni (25) juni 10 aug (måndag) 10 aug 19 aug (berednings au) 2 sept 26 aug (utvecklings au) 9 sept (utvecklings au) 16 sept (utvecklings au) 21 aug 28 aug 10 sept 14 sept 23 sept (berednings au) 7 okt 30 sept (utvecklings au) 14 okt (utvecklings au) 21 okt (utvecklings au) 25 sept 2 okt 17 sept 1 okt 15 okt 19 okt 28 okt (berednings au) 11 nov 4 nov (utvecklings au) 18 nov (utvecklings au) 16 okt 23 okt 15 okt 29 okt 12 nov 16 nov 25 nov (berednings au) 9 dec 2 dec (utvecklings au) 16 dec (utvecklings au) 4 dec 11 dec 3 dec 17 dec 7 jan jan jan feb 2016

16 16 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Andréa Hellsberg Annonsering av regionstyrelsens sammanträden Enligt 5 kap 10 Kommunallagen (KL) ska Regionstyrelsens sammanträden annonseras i den eller de ortstidningar som beslutas om. Regionstyrelsen föreslås besluta att mandatperioden annonsera regionstyrelsens sammanträden i Blekinge Läns Tidning och i Sydöstran samt på Region Blekinges hemsida Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

17 Förslag till beslut Regionstyrelsen Dnr Ingrid Ljungqvist Firmateckning för Region Blekinge I och med ny mandatperiod måste nytt beslut fattas angående firmateckning för Region Blekinge. Region Blekinges firma tecknas av regionstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och regiondirektören två i förening. Beslutsunderlag Förslag till beslut, daterat Regionstyrelsen föreslås besluta att Region Blekinges firma tecknas av regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson, 1:e vice ordförande Per-Ola Mattsson och regiondirektör Anna-Lena Cederström två i förening Expedieras: Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

18 Håkan Blomgren Revisionsreglemente för revisorerna i Landstinget Blekinge Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som ytterst bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Revisionens formella reglering 2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal verksamhet utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i landstinget och dess landstingsägda företag.

19 God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i landstinget ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och landstingets nämndreglemente. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som revisorerna behöver vara orienterade om för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna granskar. Revisorernas antal och organisation 3 Landstinget har 5 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 4 Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 5 Bland landstingets revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till landstingsägda aktiebolag och revisorer med suppleanter i stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 6 Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 7 Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

20 Revisorernas uppgifter 8 Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till landstinget lämnade donationsstiftelser. 9 I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 10 Landstingets revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till landstingsägda företag. Revisorernas ekonomi och förvaltning 11 För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser fullgörs denna uppgift av fullmäktiges presidium. 12 Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 13 För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 14 Revisorernas räkenskaper, förvaltning och budget granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

21 Revisorernas sakkunniga biträden 15 Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas landstingets upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 16 Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i landstinget. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom landstingets gemensamma villkor och efter samråd med landstingets personalenhet. I arbetsgivarrollen kan revisorerna begära stöd från landstingets personalenhet. 17 Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och ledmannarevisorerna. Revisorernas arbetsformer 18 Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 19 Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 20 De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

22 21 En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorerna är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. Revisorernas rapportering 22 Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 23 Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas direkt till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till styrelsen samtidigt som det lämnas till fullmäktige 24 Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter. Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlas till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. Revisorerna och fullmäktige 25 Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år.

23 Revisorerna är närvarande vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 26 Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett. Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosätts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. Revisorernas arkiv 27 För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt reglemente. Reglementets giltighet 28 Reglementet gäller från och med den 24 november 2014 till dess fullmäktige fattar annat beslut.

24

Revisionsreglemente för Järfälla kommun

Revisionsreglemente för Järfälla kommun JÄRFÄLLA KOMMUN 2007-02-26 1 Revisionsreglemente för Järfälla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-05-07 84 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst

Läs mer

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun

Revisionsreglemente för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 2016-03-21 48 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:674-003 Ersätter: Revisionsreglemente beslutad av kommunfullmäktige 17, 2006-11-27 (reviderad 211, 2011-09-26) Revisionen

Läs mer

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013

Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 1 Reglemente för Upplands Väsby kommuns revisorer antaget av kommunfullmäktige den 23 september 2013 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun

Revisionsreglemente för Bollnäs kommun 1 (5) KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE Revisionen 2015-02-23 Dnr 15-0109 Revisionsreglemente för Bollnäs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 218. Revidering har skett 2007-03-26, 66, 2008-12-15,

Läs mer

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08

Revisionsreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se. Sida 1(5) Datum 2011-07-08 Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Revisionsreglemente 2 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I RONNEBY KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 30 juni 2013 Antagen: KF 104/2013 I RONNEBY KOMMUN Revisionens formella reglering 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Underlag revisionsreglemente

Underlag revisionsreglemente PM 2014-09-17 1 (16) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för demokrati och styrning Karin Tengdelius Underlag revisionsreglemente Inledning Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen.

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Dokumentansvarig Ulf Gustavsson, 0485-471 57 ulf.gustavsson@morbylanga.se Handbok REGLEMENTE Beslutande Kommunfullmäktige 217 2015-12-21 Giltighetstid 2016-01-01 tills vidare 1(5) Dnr KST 2015/000450-003

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 2014:573 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge kommun 1 (20) Fastställt av Huddinge kommunfullmäktige 1991-12-17, 197, med ändring av kommunstyrelsens planerings- och personalutskott 1993-04-27, p 20, kommunfullmäktige 1994-06-13, 104, 1994-12-12, 238, 1995-12-18,

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar införda till och med KF, 57 /2015 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden... 2 4 Ersättningar...

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:118

Regeringens proposition 2013/14:118 Regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio

2011-12-21 Dnr LS/1164/2011. Landstingets revisorer. Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen för AB Transitio ... Jämtlands Läns Landsting 1(6) Ledningsstab sekretariatet Marianne Ottersg rd Tfn: 063-147676 Tfn: 063-147636 Dnr LS/1164/2011 Skrivelse om att kommunallagens krav inte är tillgodosedda i bolagsordningen

Läs mer

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Antaget av Norrtälje kommunfullmäktige 2013-06-17, 100 Antaget at Stockholms läns landstingsfullmäktige 2013-06-11 12,

Läs mer

Förtroendevaldas arvoden. Dorotea kommun

Förtroendevaldas arvoden. Dorotea kommun Förtroendevaldas arvoden 2015-09-29 Dorotea kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-xx-xx, xx FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: - ledamot

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med flera för mandatperioden 2007-2010 Antagna av fullmäktige 2006-12-18, 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare

Läs mer