J PARTLLE KOMMUN & L:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J PARTLLE KOMMUN & L:"

Transkript

1 J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Partille Sammanträdet inleds med framträdande från Kulturskolan samt information från IT-chefen Per Wikström angående införandet av webb-tv i samband med sammanträdena med fullmäktige. Ärende Beteckning 1. Val avjusterare 1 tur: Linda Fröberg (M) och Per-Åke Westlund (S) Justeringsdag: tisdagen den 3 mars 2015 kl. 16:00 2. Anmälningsäreriden 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor 4. Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet 5. Nytt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn 6. Val av ledamot i styrelsen ffir Renova AB och Renova Miljö AB 7. Val av lekmannarevisor för Renova AB och Renova Miljö AB 8. Val av ledamot i styrelsen för GREFAB 9. Val av ersättare i styrelsen ffir Gryaab 10. Val av lekmannarevisor ffir Gryaab 11. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige KS/2014:191 KS/2015:15 KS/2014:300 KS/2014:287 KS/2015:28 KS/2015:29 KS/2015:30 KS/2015:31 KS/2015:49 KS/2014:206 Partille den 10 februari 2015 & L: Inger René Ordfiirande

2 00 00

3 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KS-rumniet, konrnunhuset, kl 14:00 16: Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Linda Fröberg (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahiborg (FP) Bert Nygren (KD) Daniel Kristoffersson (5) Isabelle Asadian Falahieh (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxrnark (V) Björn Wolff(SD) Ordförande V. ordförande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Tjg. ersättare Närvarande Adam Algotsson (M) Ersättare HadarKronberg (M) Ersättare 12-30, Kaj Nämvik (FP) Ersättare Mia Erliden Durys (S) Ersättare Per-Åke Westlund (5) Ersättare Kariu JctÄmpik (V)- Erstt-are B-jrn--W-l+&-SB- Ersättare Närvarande tjänstemän, bilaga C. Jonas Mårdbrink (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S) Konmsunkansliet, Partille, tisdagen den 10 februari 2015, kl Utses att justera Justeringens plats och tid Carina Marklinder Stefan Svensson -- Ordforande Jonas Mårdbrink Partille kommunstyrelse Isabelle Asadian Falahieh ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille / Carina Marklinder Protokollet förvaras

4 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2014:264) Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat bokslut för år respektive handling redovisas utfallet per perspektiven brukare, personal och ekonomi. 1 ärendet finns bok slutshandlingar och förslag till eventuella ombudgeteringar av investeringsmedel för kommunkontoret, samhälisbyggnadskontoret samt kommunstyrelsens politiska och ge mensamma verksamheter. 1 ärendet finns tj änsteskrivelse daterad samt kommunstyrelsens förvaltningars ED förslag till bokslut BESLUT Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Underlag till nämndbudget för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2014:263) 1 ärendet föreligger kommunstyrelsens förvaltningars underlag till närnndbudget för peri oden Handlingar är upprättade för kommunstyrelsen, kornmunkontoret samt samhälisbyggnadskontoret. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och dess förvaltningars underlag till närnndbudget Samverkansavtal - Detaljplan för hotell i Bokedalen (KS/2014:297) Q 0 Kommunstyrelsen gav i december år 2013 samhälisbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att ändra användningen av det gamla stallet i herrgårdsområ det i Bokedalen till hotell. Samhällsbyggnadskontoret inledde arbetet med ett planprogram som togs fram under första halvan av år Programmet resulterade i att ett par utredningar behövdes tas fram i samband med sarnrådsförslaget. Justerann Utdragsbestyrkande

5 1 PARTILLE KOMMUN 3Y Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Samhälisbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommu nen och Partillebo AB. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av detaljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhälisbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad , upprättat förslag till sarnverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 9. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sarnverkansavtal gällande detaljplan för hotell i Bokedalen. 15 Samverkansavtal - Detaljplan för förskola Kullegården (KS/2014:298) Kommunstyrelsen gav i september år 2013 samhälisbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplari med syfte att kunna bygga en ny förskola intill Kullegårdens förskola. Samhällsbyggnadskontoret har startat upp arbetet sedan en tid tillbaka och har därför tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och Partillebo AB. Avtalet regle rar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av detaljplan och för delning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhälisbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 10. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för en ny förskola Kullegården. 16 Motion - Nolltolerans mot klotter (KS/2012:90) Fullmäktigeledamoten Marianne Ahiborg (FP) ställde en motion angående nolltolerans mot klotter. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen ffir be redning och arbetsutskottet remitterade motionen till samhällsbyggnadskontoret för ytt rande. Justerande-sign Utdragsbestyrkande /7 L7 /

6 1 1 PARTILLE KOMMUN Kornrnunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum Av motionen fi-amgår att klotter förekommer lite överallt och att det förftilar miljön och ger Partille kommun dålig reklam och att riktlinjer för att motverka klotter i Partille kommun bör upprättas. Samhälisbyggnadskonteret anser att kortfattade övergripande riktlinjer skulle göra hantering av klotter tydligare i verksamheten, vara ett sätt att motverka klotter i Partille och bra som styrdokurnent vid upphandling av klottersanering. 1 ärendet finns motion, sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 7. BESLUT Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta kortfattade och övergripande riktlinjer för att motverka klotter i Partille kommun. Detta ska redovisas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Q 17 Turismstrategi (KS/2014:281) Kultur-och fritidsförvaltningen tillsammans med kommunkontoret har tagit fram ett förslag till en turisrnstrategi för Partille kommun. Strategin talar om den gemensamma linjen kring marknadsföringen av Partille kommun som ett besöksrnål samt klargör ansvarsfördelning och innehåll mellan de båda förvaltningarna. 1 ärendet finns kultur- och fritidsnämndens beslut , 27, förslag till turism strategi för Partille kommun samt arbetsutskottets beslut , 4. BESLUT Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till turismstrategi Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet (KS/20 14:300) Nuvarande avgiftsmodell kräver mycket manuell hantering av flera yrkesgrupper samtidigt som intäkten är låg. Utifrån detta har diskussioner pågått under lång tid gällande vilken avgiftsmodell som är mest lämplig och möjlig. Ambitionen har varit att förändringen för den enskilde ska vara så liten som möjligt, samtidigt som administrationen är så enkel som möjligt. Dessutom ska intäkten öka. Den modell som föreslås bygger på fler fasta avgifter baserade på beviljad tid. JusterandEs-siSn Utdragsbestyrkande

7 Vård- PARTI[LE KOMMUN 3) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Då Partille ligger mycket lågt jämfört med övriga kommuner i höjning av avgiftsnivån. Sverige, föreslås en generell 1 ärendet finns upprättat ifirslag till Avgifter 2015 med tillhörande tillärnpningsan visningar, beskrivning över förändrad avgiftsrnodell daterad sammanställning över avgifter inom GR daterad , vård- och ornsorgsnämndens beslut , 144, vård- och ornsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 5. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer avgifter för vård och omsorg i Partille kommun i enlighet med upprättat förslag Avgifter 2015 och omsorgsförvaltningen med tillhörande tillämpningsanvisningar. Avgifterna införs fr.o.m. 1 april Protokollsanteckning Eva Carlsson (S) anmäler protokollsanteckning, bilaga D. 19 Fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyk tingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen (KS/2014:282) Göteborgsregionens medlemskommuner har via Göteborgsregionen (GR) sedan årsskiftet 2010/2011 etablerat en plattform för gemensamt agerande när det gäller nyanlända vuxna flyktingar med uppehållstillstånd. 1 GR:s budget- och verksamhetsinriktning för 2015, som antogs av GR:s förbundsfullmäktige ijuni 2014, uttrycks att det ökade flyktingmot tagande av vuxna kommer att kräva en ökad mobilisering hos GR-kommunerna för att hantera mottagandet samt skapa möjligheter för en god etable ring och integration. En arbetsgrupp med representanter från några av medlemskommunerna har arbetat fram ett förslag till inriktning på ett fortsatt kommungemensamt arbete när det gäller etablering av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. GR:s förbundsstyrelse beslöt i oktober 2014 att godkänna det framtagna förslaget. För bundsstyrelsen beslöt dessutom att sända den antagna inriktningen samt vissa frågeställ ningar till medlemskommunerna för synpunkter. Justera des.n - Utdragsbestyrkande P171 )

8 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammanträdesdatum ärendet firms social- och arbetsfbrvaltningens tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor, social- och arbetsnärnndens beslut , 6 samt arbets utskottets beslut , 1. BESLUT Kommunstyrelsen antar, såsom eget yttrande, social- och arbetsförvaltningens tjänste skrivelse daterad och överlämnar densamma som svar till GR:s förbunds styrelse. 20 Förslag om gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga inom GR (KS/2014:258) Mellan åren 2004 och 2013 har antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige ökat från 388 barn år 2004 till 3852 barn år Under 2014 har antalet ensamkommande barn som söker asyl ökat ytterligare. C 0 Precis som i andra kommuner ökar antalet ärenden i Partille och därmed också trycket på social- och arbetsförvaltningens handläggare och kommunens förmåga att ta emot asylsö kande flyktingbarn på ett professionellt sätt. Göteborgsregionen (GR) har varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strate giska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kun skapsunderlag i dessa frågor. 1 november 2012 gav den sociala styrgruppen GR:s kansli i uppdrag att ta fram ett underlag som beskrev möjligheterna till ett utökat GR-samarbete gällande de ensamkommande barnen. Ett underlag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014 vilket resulterade i en ansökan till länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga inom GR. Länsstyrelsen avslog GR:s ansökan. 1 skälen till avslaget står att länsstyrelsen ser positivt på att en komn-iungemensarn plattform utvecklas, men anser att förankringsprocessen på både politisk- och förvaltningsnivå i kommunerna bör vara klar innan ett plattformsarbete kan påbörjas. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , ut drag ur protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den 26 september 2014, socialoch arbetsnämndens beslut , 153 samt arbetsutskottets beslut , 3. Justera sign Utdragsbestyrkande /h2

9 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att Partille kommun ställer sig positiv till att medverka i ett GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga i syfte att etablera en kommungemensam plattform samt att finansi eringsmöj ligheterna undersöks vidare. 21 Nytt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn (KS/2014:287) Kornmunftillmäktige beslutade i maj 2013 om ett avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande barn till Partille. Enligt avtalet har Partille tre platser flir asylsökande barn vilket innebär att platsen fylls på när något asylsökande barn har fått pennanent uppehållstillstånd. Partilles tre platser innebär därför att cirka 5-10 barn årligen kommer till kommunen beroende på hur lång handläggningstid som krävs. De ersättningar som Partille kommun får från Migrationsverket täcker alla de kostnader som kommunen har för mottagandet. På grund av de oroligheter och konflikter som finns i omvärlden ökar antalet ensamkom mande barn som kommer till Sverige ftsr att söka asyl fortfarande kraftigt. 1januari 2014 trädde en lagändring i kraft som ger Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn. Lagändringen innebar att anvisning kan ske till samtliga kommuner oavsett om kommunen har en över enskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Den enskilda kommunen kan inte säga nej till en anvisning från Migrationsverket. Principerna för hur Migrationsverket framöver kommer att anvisa kommuner är fast ställda och för den praktiska tillämpningen finns en så kallad fördelningsnyckel som anger hur många platser som bör finnas i varje kommun för att tillsammans med andra kommuner solidariskt ta emot de ensamkornmande barnen som söker skydd. Kommunens folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare flyktingmottagande och antalet asylsökande boende inom kommunen påverka hur anvisningarna fördelas me! lan kommunerna. Enligt fördelningsnycke!n bör Partille kommun ha 20 platser. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , social- och arbetsnämndens beslut , 154 samt arbetsutskottets beslut , 2. Justeranessign Utdragsbestyrkande

10 1. PARTI[LE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Sammantrdesdatum BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige beslutar att Partille kommun tecknar ny överenskommelse med Migrations verket om utökat mottagande av ensamkommande barn i enlighet med vad som framgår av 1 änsstyrelsens fördel ningsnyckel. 22» Fullmakt för kommunchef och kommunjurist (KS/2014:279) Med anledning av att ny kommunjurist tiliträtt behöver fullmakten ändras. Förslaget är lika med tidigare fullmakt till kommunchefen och kommunjuristen. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen lämnar fullmakt till kommunchefen Robert Wedberg och kommun juristen Johanna Rössberger eller de någon av dem i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar med följande behörighet: som ombud väcka, föra, fullfölja och bevaka kommunens talan hos samtliga domsto lar och myndigheter även i övriga fall företräda kommunen gentemot myndigheter och enskilda på kommunens vägnar motta delgivningar och stämningar, kallelser och handlingar av varje slag anta eller förkasta förlikning i nämnda mål eller ärenden. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll skall gälla som fullmakt tills vidare. C. 23 Val av ombud till PartiLlebo AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:18) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Partillebo AB : Ombud Marianne Ahiborg (FP) Byamansvägen Partille Justeran s»sign»»»» Utdragsbestyrkande K /

11 1 ( PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Ersättare Nicias Ylander (S) Katedervägen Partille / 24 Val av ombud till Partille Energi AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:19) BESLUT Kommunstyrelsen väljer fbljande personer som ombud och ersättare till Partille Energi AB : Ombud Radar Kronberg (M) Morkullesträcket Partille Ersättare Per-Åke Westlund (S) Bäcketorpsvägen Partille 25 Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:20) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Renova AB och Renova Miljö AB : Ombud Bert Nygren (KD) Synemansvägen Partille Ersättare Daniel Kristoffersson (S) Himlastegen Partille Justerandein 4 ]) Utdragsbestyrkande

12 1 ( PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Val av ombud till GREFAB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:21) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till GREFAB : Ombud Kaj Nämvik (FP) Bockemossevägen Sävedalen Ersättare Isabelle Asadian Falahieh (S) () Björndarnmsterrassen Partille 27 Val av ombud till GRYAAB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:22) BESLUT Komrnunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till GRYAAB : Ombud Jonas Mårdbrink (M) C) Sörlyckan Sävedalen Ersättare C Per-Åke Westlund (S) Bäcketorpsvägen Partille 28 Instruktioner till valda ombud inför 2015 års bolagsstämmor (KS12015:17) Kommunstyrelsen har beslutat att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bo lagsstämmor under innevarande mandatperiod ( ). Inför förestående bolags Justerand s sign Utdragsbestyrkande 2/

13 es 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum Sida stämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstärnmors slut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse. Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av kommunfullmäktiges val av nya bolagsstyrelser, beslut om revisorer samt beslut om arvode till styrelsen. Därutöver föreslås ombuden erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt be slut om antagande av ägardirektiv och eventuellt kommande beslut om tags/bolagspolicy. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad före BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. be 29 Val till Foikhälsorådet (ordförande, en ledamot) (KS/2015:23) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer till Folkhälsorådet : Ledamöter Stefan Svensson (M), ordförande Bystämmevägen Partille Eva Carlsson (S) Sjövägen Öjersjö Justera - sign Utdragsbestyrkande

14 PARTILLE KOMMUN Q5 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Val av ombud till Kommunforskning i Västsverige (KFi) (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:26) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Kommunforsk ning i Västsverige (KFi) : Ombud Stefan Svensson (M) Bystämmevägen Partille Ersättare Eva Carlsson (S) Sjövägen Ojersjö 31 Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Maria Standar och Monika Stradner informerar om: Granskning av kommunens arbete med att förebygga oegentligheter och korruption vid upphandling och inköp. 32 Meddelanden BESLUT Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallelse till berednings-au till handlingarna. c 33 Redovisning av delegationsbeslut BESLUT Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justerades sign. Utdragsbestyrkande ( *

15 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Yttrande i mål avseende laglighetsprövning (KSI2O 10:222) Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade den 27maj 2014 i mål nr att upphäva Partille kommunfullmäktiges beslut av den 16 oktober 2012, 88, avseende gatukostna der Hultet Södra. Kommunen har överklagat fbrvaltningsrättens dom och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd i målet. Efter kommunicering av kommunens överklagande har motparterna givits möjlighet att inkomma med yttranden vilket dessa också gjort. Dessa yttranden har tillstälits kommu nen för yttrande. Kommunen har nu författat ett kortare yttrande med anledning av vad som framförts av motparterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad och upp rättat förslag till yttrande daterat BESLUT Kommunstyrelsen godkänner yttrande daterat som sitt eget och översänder detsamma till kammarrätten såsom kommunens yttrande i mål nr Protokolls anteckning Pia Sundh (MP) anmäler protokollsanteckning, bilaga E. Justera s n Utdragsbestyrkande /:2 2

16 Inbjudan Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handl. Tillhör Innehåll :58 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting - till nätverk får förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen :56 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CS G KS/2015:27 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting - Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse får år 2015 mellar staten och Sveriges Kommuner och Landsting _ 0 0 0

17 D201 1:74. KS/2014:59 Anmälan om beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret maj-december 2014 delegationsordning P adm IB samt sarnhällsbyggnadschefens vidaredelegation KS KS-D!2015:1 Beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret under maj- Margaretha Arvidsson december Besluten tagna i enlighet med KS Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare Beteckning Beskrivning Datum (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson enhets chef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till KS-D/2015:5 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum KS-D/2015:4 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetschef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson Bes)utsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum enhets chef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS-D/2015:3 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr2Ol5-002) Beteckning Beskrivning Datum EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS-D/2015:2 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetschef trafik. Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr2ol5-001) Beteckning Beskrivning Datum Delegationsbeslut Bilaga B

18 KS-D/2015:6 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetsehef trafik. KS-D/2015:7 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn EK jur 21, samt vidaredelegation från föi-valtningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr20l5-006) Beteckning Beskrivning Datum 2 enhetschef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS/201 5:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum 0 C: 0

19 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsen Sammantrdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Carina Marklinder, sekreterare Maria Standar, ekonomichef, 12-13, 31 Monika Stradner, upphandlingsansvarig, 31 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, 12-16, 34 Ulrika Hylander, administrativ chef/controller, Johanna Rössberger, kommunjurist, 14-15, 34 Markus Thunberg, enhetschef, SBK, 16, 34 Kristina Svensson, förvaltningschef, KoF, 17 Erika Hägg, förvaltningschef, VOF, Linda Bergholz, utredare, VOF, Margareta Antonsson, fbrvaltningschef, SAF, 19-21

20 jämförelse med andra kommuner. Då förvaltningen under ett flertal år dragits med stora modernt verksaml-ietssystern, som ska underlätta vid fakturering och administrering samt avgiftssystemet inom Partille kommun. Syftet är att slå ihop avgifterna till olika avgifts Avgiftsnivåerna här i Partille kommun har tidigare varit på en generellt låg nivå i kategorier, som då tyvän- kommer att slå olika för individerna ute i Partille kommun. ses som en kvalitetshöjning inom fiirvaltningen. Vid införandet av verksamhetssystemet så Vård och Omsorgsförvaltningen har under en längre tid arbetat för att ta fram ett nytt vill förvaltningen passa på att minska administrationen och föreslår då en ändring av Avgifter inom äldreomsorg och funktionshhiderverksamhet > Socialdemokraterna Eva Carlsson Vi från Socialdernoluaterna tycker att denna ekonomiska utveckling är tråkig och i en nivå som övriga kommuner i regionen och landet ligger på. fel riktning för Partille kommun och dess värdeord, men förstår att den är ekonomiska underskott, så finns det nu inte mycket annat än att justera upp dessa avgifter till nödvändig utifrån det ekonomiska läget. Det vi avsåg i denna process, var att höjningen av avgifterna skulle ske i exempelvis 3 steg. Detta för att minska risken att för många får för stora höjningar, något som tyvärr inte blev verklighet. C) Protokolls anteckning, Socialdemokraterna E 1)

21 E Protokollsanteckning, Miljöpartiet de gröna Yttrande i mål avseende laglighetsprövning Att merparten av Sveriges kommuner inte anser sig behöva ta ut kostnader på detta sätt är ett faktum. Vi har motionerat i denna fråga, i fullmäktige, Motion angående fördelning av gatukostnader i Partille kommun Pia Sundh Milj öpartiet de gröna r-

22 flq, 00

23 1 1 PARTILLE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Social- och arbetsnämnden Utses att justera: Ulla Lindgren MP) 2. FAPT. [LE KOMMUN Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av icke verkställda beslut per (SANI2O14:87) En rapportering av gynnande icke verkställda beslut ska lärrmas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige kvartalsvis enligt 6 f Socialtj änstiagen, SoL. Rapporteringen avser gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Under ärde kvartalet är det fyra beslut som inte verkställts inom tre månader. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Beslut Dnr 1( /LO( ff Social- och arbetsnän-mden beslutar att rapportera ej verkställda gymiande beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer samt beslutar att anmäla antalet ej verkställda beslut till kornrnunfullmäktige. Vid protokollet Ylva Friggerdal Sekreterare Justerat Anna Strand Ordförande anslagstavla Rätt kopierat

24 lai PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsförvaltningen Rapportering till Kommunfullmäktige av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, som ej verkställts inom 3 månader per Typ av bistånd Beslutsdatum Kön Skäl att ej verkställa c Kontaktfamilj Pojke Resursbrist, saknar lämplig personalluppdragstagare 0 Familj ehern Flicka Resursbrist, saknar lämplig personalluppdragstagare Kontaktfamilj Flicka Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare Kontaktfamilj Flicka Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 0 0

25 det unikt så PART 9 Motion angående utsmyckning av Partille LK/Lpj4ZZ:L 1 en container på Brodalens industriområde ligger ett konstverk av Tage Törning, som ursprungligen gjordes för Porthällaskolan, Partilles gymnasieskola. Tage Törning, som bodde i Partille, är kommunens hittills mest kända konstnär och är i dag representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum samt Norrköpings Museum. Han har arbetat med figur, djur och landskapsmotiv i olja och akvarell och gick från en något surrealistisk stil mot en ökad kolorism med göteborgska traditioner. C Tage Törning uttryckte sig med en återhållsam färgskala och han säger själv att stenen spelar en stor roll i hans måleri. Jag har mycket murverk där jag bor i Partille, det är bergtrappor och terrasser som måste underhållas. Det är paradisiskt. Den bakgrunden kan man ana när man betraktar det mycket unika konstverk som han gjorde till Porthällaskolan - eftersom det är det enda konstverk av Tage Törning som inte är måleri och det är också unikt beroende på sin storlek! Det är byggt av sten! Konstverket, som invigdes 1967, heter Stränder och Hav och är en naturstensmosaik på 43 meters längd och 3 meters höjd - var på sin tid Sveriges största konstverk. Konstnären plockade sten från Bua och från Simrishamn men också vad han hittade på byggarbetsplatsen när gymnsieskolan byggdes. Resultatet är en färgskala från ljusaste ljust till mörkaste mörkt: kvarts, marmorkross, grön serpentin, silvergneis, svart labrador, strandsten osv. Motivet är glimtar från Västkusten, dess skär, holmar och vattendrag genom tiderna som skildras, Här finns bilder från urtiden, med mammutens nästan sagoskimrande former och här ärjättefågeln som sträcker ur sina vingar. Men vi kan, alltmedan vi går utmed mosaikväggarna uppleva civilisationens intåg, dösen, människan, kyrkan, fartyget är några av motiven. Den moderna tiden får illustreras av en kvinna vid sin garnvinda, roddaren och stenarbetaren - skriver en av alla recensent inför detta märkvärdiga konstverk. Jag tycker att detta konstverk nu bör plockas fram ur sin Törnrosasömn och användas vid byggnationen av det nya Partille. Det är svårt att tänka sig ett bättre tillfälle än just nu när det byggs nya stadsmiljöer i en omfattning som aldrig förr i kommunen. Tage Törnings mosaik är inte ömtålig utan tål antagligen såväl inomhus- som utomhusklimat. Konstverket ärju stort men kanske är det möjligt att dela det i mindre delar - det är naturligtvis synd men än värre är det att låta det ligga kvar i containern! Jag yrkar att Partille kommun använder konstverket Stränder och Hav som utsmyckning i samband med den byggnation som nu äger rum i Partille Partille den 19jan Inger René

Ordforande V. ordfrande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare. Ersättare. .*( Justerande. ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse

Ordforande V. ordfrande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare. Ersättare. .*( Justerande. ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse 1 1 PARTILLE KOMMUN 31 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015.02-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:15 Plats och tid 12-34 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Linda Fröberg

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot 15:15 1 1 PARTILLE KOMMUN / Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 25-35 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande 165 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-12-09 Sida Kulturum, Hörsalen, kommunhuset, kl 18:00 20:30 Plats och tid 150-165 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (5) Lars Lewander

Läs mer

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, konmiunhuset, kl 14:30 16:30 Plats och tid 135-149 Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum :45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum :45 15 19:45 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnämnden Lokal Gäddan, Forellen, Partille, kl 18:00 Plats och tid 1-15 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen

Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 PROTOKOLLSUTDRAG KS 13:1 KF 11:4 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-16 1/3 SN 121 Dnr SN/2015:352 774 Ändring av avgifter mm inom äldre och handikappomsorgen Beslut Socialnämnden

Läs mer

Översyn av taxa för hemsjukvård

Översyn av taxa för hemsjukvård TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 12 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 11 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 19191 LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-31 8 (39) Ks 182 Bos 98 Dnr KS Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Avgifter 2017 Vård och omsorg

Avgifter 2017 Vård och omsorg Avgifter 2017 Vård och omsorg I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2017 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björkbacken, Gusum,, 08:00-11:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S), ordf Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB), vice ordf Per Hollertz (M) Närvarande

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2017 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 16:15 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-06 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-30 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer