J PARTLLE KOMMUN & L:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J PARTLLE KOMMUN & L:"

Transkript

1 J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Partille Sammanträdet inleds med framträdande från Kulturskolan samt information från IT-chefen Per Wikström angående införandet av webb-tv i samband med sammanträdena med fullmäktige. Ärende Beteckning 1. Val avjusterare 1 tur: Linda Fröberg (M) och Per-Åke Westlund (S) Justeringsdag: tisdagen den 3 mars 2015 kl. 16:00 2. Anmälningsäreriden 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor 4. Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet 5. Nytt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn 6. Val av ledamot i styrelsen ffir Renova AB och Renova Miljö AB 7. Val av lekmannarevisor för Renova AB och Renova Miljö AB 8. Val av ledamot i styrelsen för GREFAB 9. Val av ersättare i styrelsen ffir Gryaab 10. Val av lekmannarevisor ffir Gryaab 11. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige KS/2014:191 KS/2015:15 KS/2014:300 KS/2014:287 KS/2015:28 KS/2015:29 KS/2015:30 KS/2015:31 KS/2015:49 KS/2014:206 Partille den 10 februari 2015 & L: Inger René Ordfiirande

2 00 00

3 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KS-rumniet, konrnunhuset, kl 14:00 16: Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Linda Fröberg (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahiborg (FP) Bert Nygren (KD) Daniel Kristoffersson (5) Isabelle Asadian Falahieh (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxrnark (V) Björn Wolff(SD) Ordförande V. ordförande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Tjg. ersättare Närvarande Adam Algotsson (M) Ersättare HadarKronberg (M) Ersättare 12-30, Kaj Nämvik (FP) Ersättare Mia Erliden Durys (S) Ersättare Per-Åke Westlund (5) Ersättare Kariu JctÄmpik (V)- Erstt-are B-jrn--W-l+&-SB- Ersättare Närvarande tjänstemän, bilaga C. Jonas Mårdbrink (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S) Konmsunkansliet, Partille, tisdagen den 10 februari 2015, kl Utses att justera Justeringens plats och tid Carina Marklinder Stefan Svensson -- Ordforande Jonas Mårdbrink Partille kommunstyrelse Isabelle Asadian Falahieh ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille / Carina Marklinder Protokollet förvaras

4 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2014:264) Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat bokslut för år respektive handling redovisas utfallet per perspektiven brukare, personal och ekonomi. 1 ärendet finns bok slutshandlingar och förslag till eventuella ombudgeteringar av investeringsmedel för kommunkontoret, samhälisbyggnadskontoret samt kommunstyrelsens politiska och ge mensamma verksamheter. 1 ärendet finns tj änsteskrivelse daterad samt kommunstyrelsens förvaltningars ED förslag till bokslut BESLUT Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Underlag till nämndbudget för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2014:263) 1 ärendet föreligger kommunstyrelsens förvaltningars underlag till närnndbudget för peri oden Handlingar är upprättade för kommunstyrelsen, kornmunkontoret samt samhälisbyggnadskontoret. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och dess förvaltningars underlag till närnndbudget Samverkansavtal - Detaljplan för hotell i Bokedalen (KS/2014:297) Q 0 Kommunstyrelsen gav i december år 2013 samhälisbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att ändra användningen av det gamla stallet i herrgårdsområ det i Bokedalen till hotell. Samhällsbyggnadskontoret inledde arbetet med ett planprogram som togs fram under första halvan av år Programmet resulterade i att ett par utredningar behövdes tas fram i samband med sarnrådsförslaget. Justerann Utdragsbestyrkande

5 1 PARTILLE KOMMUN 3Y Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Samhälisbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommu nen och Partillebo AB. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av detaljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhälisbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad , upprättat förslag till sarnverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 9. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sarnverkansavtal gällande detaljplan för hotell i Bokedalen. 15 Samverkansavtal - Detaljplan för förskola Kullegården (KS/2014:298) Kommunstyrelsen gav i september år 2013 samhälisbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplari med syfte att kunna bygga en ny förskola intill Kullegårdens förskola. Samhällsbyggnadskontoret har startat upp arbetet sedan en tid tillbaka och har därför tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och Partillebo AB. Avtalet regle rar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av detaljplan och för delning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhälisbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 10. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för en ny förskola Kullegården. 16 Motion - Nolltolerans mot klotter (KS/2012:90) Fullmäktigeledamoten Marianne Ahiborg (FP) ställde en motion angående nolltolerans mot klotter. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen ffir be redning och arbetsutskottet remitterade motionen till samhällsbyggnadskontoret för ytt rande. Justerande-sign Utdragsbestyrkande /7 L7 /

6 1 1 PARTILLE KOMMUN Kornrnunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum Av motionen fi-amgår att klotter förekommer lite överallt och att det förftilar miljön och ger Partille kommun dålig reklam och att riktlinjer för att motverka klotter i Partille kommun bör upprättas. Samhälisbyggnadskonteret anser att kortfattade övergripande riktlinjer skulle göra hantering av klotter tydligare i verksamheten, vara ett sätt att motverka klotter i Partille och bra som styrdokurnent vid upphandling av klottersanering. 1 ärendet finns motion, sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 7. BESLUT Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta kortfattade och övergripande riktlinjer för att motverka klotter i Partille kommun. Detta ska redovisas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Q 17 Turismstrategi (KS/2014:281) Kultur-och fritidsförvaltningen tillsammans med kommunkontoret har tagit fram ett förslag till en turisrnstrategi för Partille kommun. Strategin talar om den gemensamma linjen kring marknadsföringen av Partille kommun som ett besöksrnål samt klargör ansvarsfördelning och innehåll mellan de båda förvaltningarna. 1 ärendet finns kultur- och fritidsnämndens beslut , 27, förslag till turism strategi för Partille kommun samt arbetsutskottets beslut , 4. BESLUT Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till turismstrategi Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet (KS/20 14:300) Nuvarande avgiftsmodell kräver mycket manuell hantering av flera yrkesgrupper samtidigt som intäkten är låg. Utifrån detta har diskussioner pågått under lång tid gällande vilken avgiftsmodell som är mest lämplig och möjlig. Ambitionen har varit att förändringen för den enskilde ska vara så liten som möjligt, samtidigt som administrationen är så enkel som möjligt. Dessutom ska intäkten öka. Den modell som föreslås bygger på fler fasta avgifter baserade på beviljad tid. JusterandEs-siSn Utdragsbestyrkande

7 Vård- PARTI[LE KOMMUN 3) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Då Partille ligger mycket lågt jämfört med övriga kommuner i höjning av avgiftsnivån. Sverige, föreslås en generell 1 ärendet finns upprättat ifirslag till Avgifter 2015 med tillhörande tillärnpningsan visningar, beskrivning över förändrad avgiftsrnodell daterad sammanställning över avgifter inom GR daterad , vård- och ornsorgsnämndens beslut , 144, vård- och ornsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 5. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer avgifter för vård och omsorg i Partille kommun i enlighet med upprättat förslag Avgifter 2015 och omsorgsförvaltningen med tillhörande tillämpningsanvisningar. Avgifterna införs fr.o.m. 1 april Protokollsanteckning Eva Carlsson (S) anmäler protokollsanteckning, bilaga D. 19 Fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyk tingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen (KS/2014:282) Göteborgsregionens medlemskommuner har via Göteborgsregionen (GR) sedan årsskiftet 2010/2011 etablerat en plattform för gemensamt agerande när det gäller nyanlända vuxna flyktingar med uppehållstillstånd. 1 GR:s budget- och verksamhetsinriktning för 2015, som antogs av GR:s förbundsfullmäktige ijuni 2014, uttrycks att det ökade flyktingmot tagande av vuxna kommer att kräva en ökad mobilisering hos GR-kommunerna för att hantera mottagandet samt skapa möjligheter för en god etable ring och integration. En arbetsgrupp med representanter från några av medlemskommunerna har arbetat fram ett förslag till inriktning på ett fortsatt kommungemensamt arbete när det gäller etablering av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. GR:s förbundsstyrelse beslöt i oktober 2014 att godkänna det framtagna förslaget. För bundsstyrelsen beslöt dessutom att sända den antagna inriktningen samt vissa frågeställ ningar till medlemskommunerna för synpunkter. Justera des.n - Utdragsbestyrkande P171 )

8 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammanträdesdatum ärendet firms social- och arbetsfbrvaltningens tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor, social- och arbetsnärnndens beslut , 6 samt arbets utskottets beslut , 1. BESLUT Kommunstyrelsen antar, såsom eget yttrande, social- och arbetsförvaltningens tjänste skrivelse daterad och överlämnar densamma som svar till GR:s förbunds styrelse. 20 Förslag om gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga inom GR (KS/2014:258) Mellan åren 2004 och 2013 har antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige ökat från 388 barn år 2004 till 3852 barn år Under 2014 har antalet ensamkommande barn som söker asyl ökat ytterligare. C 0 Precis som i andra kommuner ökar antalet ärenden i Partille och därmed också trycket på social- och arbetsförvaltningens handläggare och kommunens förmåga att ta emot asylsö kande flyktingbarn på ett professionellt sätt. Göteborgsregionen (GR) har varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strate giska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kun skapsunderlag i dessa frågor. 1 november 2012 gav den sociala styrgruppen GR:s kansli i uppdrag att ta fram ett underlag som beskrev möjligheterna till ett utökat GR-samarbete gällande de ensamkommande barnen. Ett underlag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014 vilket resulterade i en ansökan till länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga inom GR. Länsstyrelsen avslog GR:s ansökan. 1 skälen till avslaget står att länsstyrelsen ser positivt på att en komn-iungemensarn plattform utvecklas, men anser att förankringsprocessen på både politisk- och förvaltningsnivå i kommunerna bör vara klar innan ett plattformsarbete kan påbörjas. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , ut drag ur protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den 26 september 2014, socialoch arbetsnämndens beslut , 153 samt arbetsutskottets beslut , 3. Justera sign Utdragsbestyrkande /h2

9 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att Partille kommun ställer sig positiv till att medverka i ett GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga i syfte att etablera en kommungemensam plattform samt att finansi eringsmöj ligheterna undersöks vidare. 21 Nytt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn (KS/2014:287) Kornmunftillmäktige beslutade i maj 2013 om ett avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande barn till Partille. Enligt avtalet har Partille tre platser flir asylsökande barn vilket innebär att platsen fylls på när något asylsökande barn har fått pennanent uppehållstillstånd. Partilles tre platser innebär därför att cirka 5-10 barn årligen kommer till kommunen beroende på hur lång handläggningstid som krävs. De ersättningar som Partille kommun får från Migrationsverket täcker alla de kostnader som kommunen har för mottagandet. På grund av de oroligheter och konflikter som finns i omvärlden ökar antalet ensamkom mande barn som kommer till Sverige ftsr att söka asyl fortfarande kraftigt. 1januari 2014 trädde en lagändring i kraft som ger Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn. Lagändringen innebar att anvisning kan ske till samtliga kommuner oavsett om kommunen har en över enskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Den enskilda kommunen kan inte säga nej till en anvisning från Migrationsverket. Principerna för hur Migrationsverket framöver kommer att anvisa kommuner är fast ställda och för den praktiska tillämpningen finns en så kallad fördelningsnyckel som anger hur många platser som bör finnas i varje kommun för att tillsammans med andra kommuner solidariskt ta emot de ensamkornmande barnen som söker skydd. Kommunens folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare flyktingmottagande och antalet asylsökande boende inom kommunen påverka hur anvisningarna fördelas me! lan kommunerna. Enligt fördelningsnycke!n bör Partille kommun ha 20 platser. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , social- och arbetsnämndens beslut , 154 samt arbetsutskottets beslut , 2. Justeranessign Utdragsbestyrkande

10 1. PARTI[LE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Sammantrdesdatum BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige beslutar att Partille kommun tecknar ny överenskommelse med Migrations verket om utökat mottagande av ensamkommande barn i enlighet med vad som framgår av 1 änsstyrelsens fördel ningsnyckel. 22» Fullmakt för kommunchef och kommunjurist (KS/2014:279) Med anledning av att ny kommunjurist tiliträtt behöver fullmakten ändras. Förslaget är lika med tidigare fullmakt till kommunchefen och kommunjuristen. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen lämnar fullmakt till kommunchefen Robert Wedberg och kommun juristen Johanna Rössberger eller de någon av dem i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar med följande behörighet: som ombud väcka, föra, fullfölja och bevaka kommunens talan hos samtliga domsto lar och myndigheter även i övriga fall företräda kommunen gentemot myndigheter och enskilda på kommunens vägnar motta delgivningar och stämningar, kallelser och handlingar av varje slag anta eller förkasta förlikning i nämnda mål eller ärenden. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll skall gälla som fullmakt tills vidare. C. 23 Val av ombud till PartiLlebo AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:18) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Partillebo AB : Ombud Marianne Ahiborg (FP) Byamansvägen Partille Justeran s»sign»»»» Utdragsbestyrkande K /

11 1 ( PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Ersättare Nicias Ylander (S) Katedervägen Partille / 24 Val av ombud till Partille Energi AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:19) BESLUT Kommunstyrelsen väljer fbljande personer som ombud och ersättare till Partille Energi AB : Ombud Radar Kronberg (M) Morkullesträcket Partille Ersättare Per-Åke Westlund (S) Bäcketorpsvägen Partille 25 Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:20) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Renova AB och Renova Miljö AB : Ombud Bert Nygren (KD) Synemansvägen Partille Ersättare Daniel Kristoffersson (S) Himlastegen Partille Justerandein 4 ]) Utdragsbestyrkande

12 1 ( PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Val av ombud till GREFAB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:21) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till GREFAB : Ombud Kaj Nämvik (FP) Bockemossevägen Sävedalen Ersättare Isabelle Asadian Falahieh (S) () Björndarnmsterrassen Partille 27 Val av ombud till GRYAAB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:22) BESLUT Komrnunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till GRYAAB : Ombud Jonas Mårdbrink (M) C) Sörlyckan Sävedalen Ersättare C Per-Åke Westlund (S) Bäcketorpsvägen Partille 28 Instruktioner till valda ombud inför 2015 års bolagsstämmor (KS12015:17) Kommunstyrelsen har beslutat att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bo lagsstämmor under innevarande mandatperiod ( ). Inför förestående bolags Justerand s sign Utdragsbestyrkande 2/

13 es 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum Sida stämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstärnmors slut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse. Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av kommunfullmäktiges val av nya bolagsstyrelser, beslut om revisorer samt beslut om arvode till styrelsen. Därutöver föreslås ombuden erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt be slut om antagande av ägardirektiv och eventuellt kommande beslut om tags/bolagspolicy. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad före BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. be 29 Val till Foikhälsorådet (ordförande, en ledamot) (KS/2015:23) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer till Folkhälsorådet : Ledamöter Stefan Svensson (M), ordförande Bystämmevägen Partille Eva Carlsson (S) Sjövägen Öjersjö Justera - sign Utdragsbestyrkande

14 PARTILLE KOMMUN Q5 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Val av ombud till Kommunforskning i Västsverige (KFi) (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:26) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Kommunforsk ning i Västsverige (KFi) : Ombud Stefan Svensson (M) Bystämmevägen Partille Ersättare Eva Carlsson (S) Sjövägen Ojersjö 31 Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Maria Standar och Monika Stradner informerar om: Granskning av kommunens arbete med att förebygga oegentligheter och korruption vid upphandling och inköp. 32 Meddelanden BESLUT Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallelse till berednings-au till handlingarna. c 33 Redovisning av delegationsbeslut BESLUT Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justerades sign. Utdragsbestyrkande ( *

15 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Yttrande i mål avseende laglighetsprövning (KSI2O 10:222) Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade den 27maj 2014 i mål nr att upphäva Partille kommunfullmäktiges beslut av den 16 oktober 2012, 88, avseende gatukostna der Hultet Södra. Kommunen har överklagat fbrvaltningsrättens dom och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd i målet. Efter kommunicering av kommunens överklagande har motparterna givits möjlighet att inkomma med yttranden vilket dessa också gjort. Dessa yttranden har tillstälits kommu nen för yttrande. Kommunen har nu författat ett kortare yttrande med anledning av vad som framförts av motparterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad och upp rättat förslag till yttrande daterat BESLUT Kommunstyrelsen godkänner yttrande daterat som sitt eget och översänder detsamma till kammarrätten såsom kommunens yttrande i mål nr Protokolls anteckning Pia Sundh (MP) anmäler protokollsanteckning, bilaga E. Justera s n Utdragsbestyrkande /:2 2

16 Inbjudan Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handl. Tillhör Innehåll :58 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting - till nätverk får förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen :56 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CS G KS/2015:27 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting - Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse får år 2015 mellar staten och Sveriges Kommuner och Landsting _ 0 0 0

17 D201 1:74. KS/2014:59 Anmälan om beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret maj-december 2014 delegationsordning P adm IB samt sarnhällsbyggnadschefens vidaredelegation KS KS-D!2015:1 Beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret under maj- Margaretha Arvidsson december Besluten tagna i enlighet med KS Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare Beteckning Beskrivning Datum (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson enhets chef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till KS-D/2015:5 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum KS-D/2015:4 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetschef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson Bes)utsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum enhets chef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS-D/2015:3 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr2Ol5-002) Beteckning Beskrivning Datum EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS-D/2015:2 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetschef trafik. Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr2ol5-001) Beteckning Beskrivning Datum Delegationsbeslut Bilaga B

18 KS-D/2015:6 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetsehef trafik. KS-D/2015:7 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn EK jur 21, samt vidaredelegation från föi-valtningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr20l5-006) Beteckning Beskrivning Datum 2 enhetschef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS/201 5:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum 0 C: 0

19 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsen Sammantrdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Carina Marklinder, sekreterare Maria Standar, ekonomichef, 12-13, 31 Monika Stradner, upphandlingsansvarig, 31 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, 12-16, 34 Ulrika Hylander, administrativ chef/controller, Johanna Rössberger, kommunjurist, 14-15, 34 Markus Thunberg, enhetschef, SBK, 16, 34 Kristina Svensson, förvaltningschef, KoF, 17 Erika Hägg, förvaltningschef, VOF, Linda Bergholz, utredare, VOF, Margareta Antonsson, fbrvaltningschef, SAF, 19-21

20 jämförelse med andra kommuner. Då förvaltningen under ett flertal år dragits med stora modernt verksaml-ietssystern, som ska underlätta vid fakturering och administrering samt avgiftssystemet inom Partille kommun. Syftet är att slå ihop avgifterna till olika avgifts Avgiftsnivåerna här i Partille kommun har tidigare varit på en generellt låg nivå i kategorier, som då tyvän- kommer att slå olika för individerna ute i Partille kommun. ses som en kvalitetshöjning inom fiirvaltningen. Vid införandet av verksamhetssystemet så Vård och Omsorgsförvaltningen har under en längre tid arbetat för att ta fram ett nytt vill förvaltningen passa på att minska administrationen och föreslår då en ändring av Avgifter inom äldreomsorg och funktionshhiderverksamhet > Socialdemokraterna Eva Carlsson Vi från Socialdernoluaterna tycker att denna ekonomiska utveckling är tråkig och i en nivå som övriga kommuner i regionen och landet ligger på. fel riktning för Partille kommun och dess värdeord, men förstår att den är ekonomiska underskott, så finns det nu inte mycket annat än att justera upp dessa avgifter till nödvändig utifrån det ekonomiska läget. Det vi avsåg i denna process, var att höjningen av avgifterna skulle ske i exempelvis 3 steg. Detta för att minska risken att för många får för stora höjningar, något som tyvärr inte blev verklighet. C) Protokolls anteckning, Socialdemokraterna E 1)

21 E Protokollsanteckning, Miljöpartiet de gröna Yttrande i mål avseende laglighetsprövning Att merparten av Sveriges kommuner inte anser sig behöva ta ut kostnader på detta sätt är ett faktum. Vi har motionerat i denna fråga, i fullmäktige, Motion angående fördelning av gatukostnader i Partille kommun Pia Sundh Milj öpartiet de gröna r-

22 flq, 00

23 1 1 PARTILLE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Social- och arbetsnämnden Utses att justera: Ulla Lindgren MP) 2. FAPT. [LE KOMMUN Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av icke verkställda beslut per (SANI2O14:87) En rapportering av gynnande icke verkställda beslut ska lärrmas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige kvartalsvis enligt 6 f Socialtj änstiagen, SoL. Rapporteringen avser gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Under ärde kvartalet är det fyra beslut som inte verkställts inom tre månader. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Beslut Dnr 1( /LO( ff Social- och arbetsnän-mden beslutar att rapportera ej verkställda gymiande beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer samt beslutar att anmäla antalet ej verkställda beslut till kornrnunfullmäktige. Vid protokollet Ylva Friggerdal Sekreterare Justerat Anna Strand Ordförande anslagstavla Rätt kopierat

24 lai PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsförvaltningen Rapportering till Kommunfullmäktige av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, som ej verkställts inom 3 månader per Typ av bistånd Beslutsdatum Kön Skäl att ej verkställa c Kontaktfamilj Pojke Resursbrist, saknar lämplig personalluppdragstagare 0 Familj ehern Flicka Resursbrist, saknar lämplig personalluppdragstagare Kontaktfamilj Flicka Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare Kontaktfamilj Flicka Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 0 0

25 det unikt så PART 9 Motion angående utsmyckning av Partille LK/Lpj4ZZ:L 1 en container på Brodalens industriområde ligger ett konstverk av Tage Törning, som ursprungligen gjordes för Porthällaskolan, Partilles gymnasieskola. Tage Törning, som bodde i Partille, är kommunens hittills mest kända konstnär och är i dag representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum samt Norrköpings Museum. Han har arbetat med figur, djur och landskapsmotiv i olja och akvarell och gick från en något surrealistisk stil mot en ökad kolorism med göteborgska traditioner. C Tage Törning uttryckte sig med en återhållsam färgskala och han säger själv att stenen spelar en stor roll i hans måleri. Jag har mycket murverk där jag bor i Partille, det är bergtrappor och terrasser som måste underhållas. Det är paradisiskt. Den bakgrunden kan man ana när man betraktar det mycket unika konstverk som han gjorde till Porthällaskolan - eftersom det är det enda konstverk av Tage Törning som inte är måleri och det är också unikt beroende på sin storlek! Det är byggt av sten! Konstverket, som invigdes 1967, heter Stränder och Hav och är en naturstensmosaik på 43 meters längd och 3 meters höjd - var på sin tid Sveriges största konstverk. Konstnären plockade sten från Bua och från Simrishamn men också vad han hittade på byggarbetsplatsen när gymnsieskolan byggdes. Resultatet är en färgskala från ljusaste ljust till mörkaste mörkt: kvarts, marmorkross, grön serpentin, silvergneis, svart labrador, strandsten osv. Motivet är glimtar från Västkusten, dess skär, holmar och vattendrag genom tiderna som skildras, Här finns bilder från urtiden, med mammutens nästan sagoskimrande former och här ärjättefågeln som sträcker ur sina vingar. Men vi kan, alltmedan vi går utmed mosaikväggarna uppleva civilisationens intåg, dösen, människan, kyrkan, fartyget är några av motiven. Den moderna tiden får illustreras av en kvinna vid sin garnvinda, roddaren och stenarbetaren - skriver en av alla recensent inför detta märkvärdiga konstverk. Jag tycker att detta konstverk nu bör plockas fram ur sin Törnrosasömn och användas vid byggnationen av det nya Partille. Det är svårt att tänka sig ett bättre tillfälle än just nu när det byggs nya stadsmiljöer i en omfattning som aldrig förr i kommunen. Tage Törnings mosaik är inte ömtålig utan tål antagligen såväl inomhus- som utomhusklimat. Konstverket ärju stort men kanske är det möjligt att dela det i mindre delar - det är naturligtvis synd men än värre är det att låta det ligga kvar i containern! Jag yrkar att Partille kommun använder konstverket Stränder och Hav som utsmyckning i samband med den byggnation som nu äger rum i Partille Partille den 19jan Inger René

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Ersättare Ersättare, tjänstgörande 165 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-12-09 Sida Kulturum, Hörsalen, kommunhuset, kl 18:00 20:30 Plats och tid 150-165 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (5) Lars Lewander

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-12 FALKENBERG 121 Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 20:30 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 1-21 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Claes Neuman (FP) Vasvija Licina-Medic

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011 Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2010-12-13 I Karlskrona kommun tillämpas ett

Läs mer

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015

Avgifter vård och omsorg. Gäller från 1 januari 2015 Avgifter vård och omsorg Gäller från 1 januari 2015 Omsorgsgarantier grundregler för sociala insatser av hög kvalitet Omsorgsgarantierna som antagits av socialnämnden är viktiga grundregler för sociala

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8

.u--- 1 1 PARTIL[.E KOMMUN. i Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30. 5-l8 1 1 PARTIL[.E KOMMUN i Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum 2015-02-24 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:30 5-l8 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Sekreterare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. Sekreterare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 201 3-1 1-12 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 Plats och tid 130-143 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015

Avgifter. inom Funktionsstöd 2015 Avgifter inom Funktionsstöd 2015 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten betalar en avgift för den omsorg och service du får. Hur mycket du betalar i omsorgsavgift beror

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Utvärdering av maxtaxans effekter inom vård och omsorg

Utvärdering av maxtaxans effekter inom vård och omsorg Revisionsrapport* Utvärdering av maxtaxans effekter inom vård och omsorg Eslövs kommun 2006-08-31 Mattias Norling Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och slutsatser...1 2 Inledning...2

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

Sektor omsorg ÄO och LSS 2012

Sektor omsorg ÄO och LSS 2012 Sektor omsorg ÄO och LSS 2012 Äldreomsorg Avgiftsunderlag När den enskildes avgifter bestäms skall avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 131111 183 Ansvarig: Förvaltningschef Revideras: vart 4: e år eller vid behov. REGLER FÖR AVGIFTER INOM SOCIALNÄMNDENS

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer