J PARTLLE KOMMUN & L:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J PARTLLE KOMMUN & L:"

Transkript

1 J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Partille Sammanträdet inleds med framträdande från Kulturskolan samt information från IT-chefen Per Wikström angående införandet av webb-tv i samband med sammanträdena med fullmäktige. Ärende Beteckning 1. Val avjusterare 1 tur: Linda Fröberg (M) och Per-Åke Westlund (S) Justeringsdag: tisdagen den 3 mars 2015 kl. 16:00 2. Anmälningsäreriden 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor 4. Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet 5. Nytt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn 6. Val av ledamot i styrelsen ffir Renova AB och Renova Miljö AB 7. Val av lekmannarevisor för Renova AB och Renova Miljö AB 8. Val av ledamot i styrelsen för GREFAB 9. Val av ersättare i styrelsen ffir Gryaab 10. Val av lekmannarevisor ffir Gryaab 11. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige KS/2014:191 KS/2015:15 KS/2014:300 KS/2014:287 KS/2015:28 KS/2015:29 KS/2015:30 KS/2015:31 KS/2015:49 KS/2014:206 Partille den 10 februari 2015 & L: Inger René Ordfiirande

2 00 00

3 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KS-rumniet, konrnunhuset, kl 14:00 16: Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Linda Fröberg (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne Ahiborg (FP) Bert Nygren (KD) Daniel Kristoffersson (5) Isabelle Asadian Falahieh (5) Pia Sundh (MP) Karin Jaxrnark (V) Björn Wolff(SD) Ordförande V. ordförande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Tjg. ersättare Närvarande Adam Algotsson (M) Ersättare HadarKronberg (M) Ersättare 12-30, Kaj Nämvik (FP) Ersättare Mia Erliden Durys (S) Ersättare Per-Åke Westlund (5) Ersättare Kariu JctÄmpik (V)- Erstt-are B-jrn--W-l+&-SB- Ersättare Närvarande tjänstemän, bilaga C. Jonas Mårdbrink (M) och Isabelle Asadian Falahieh (S) Konmsunkansliet, Partille, tisdagen den 10 februari 2015, kl Utses att justera Justeringens plats och tid Carina Marklinder Stefan Svensson -- Ordforande Jonas Mårdbrink Partille kommunstyrelse Isabelle Asadian Falahieh ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille / Carina Marklinder Protokollet förvaras

4 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2014:264) Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat bokslut för år respektive handling redovisas utfallet per perspektiven brukare, personal och ekonomi. 1 ärendet finns bok slutshandlingar och förslag till eventuella ombudgeteringar av investeringsmedel för kommunkontoret, samhälisbyggnadskontoret samt kommunstyrelsens politiska och ge mensamma verksamheter. 1 ärendet finns tj änsteskrivelse daterad samt kommunstyrelsens förvaltningars ED förslag till bokslut BESLUT Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och dess förvaltningars bokslut Underlag till nämndbudget för kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2014:263) 1 ärendet föreligger kommunstyrelsens förvaltningars underlag till närnndbudget för peri oden Handlingar är upprättade för kommunstyrelsen, kornmunkontoret samt samhälisbyggnadskontoret. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och dess förvaltningars underlag till närnndbudget Samverkansavtal - Detaljplan för hotell i Bokedalen (KS/2014:297) Q 0 Kommunstyrelsen gav i december år 2013 samhälisbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplan med syfte att ändra användningen av det gamla stallet i herrgårdsområ det i Bokedalen till hotell. Samhällsbyggnadskontoret inledde arbetet med ett planprogram som togs fram under första halvan av år Programmet resulterade i att ett par utredningar behövdes tas fram i samband med sarnrådsförslaget. Justerann Utdragsbestyrkande

5 1 PARTILLE KOMMUN 3Y Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Samhälisbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommu nen och Partillebo AB. Avtalet reglerar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av detaljplan och fördelning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhälisbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad , upprättat förslag till sarnverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 9. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sarnverkansavtal gällande detaljplan för hotell i Bokedalen. 15 Samverkansavtal - Detaljplan för förskola Kullegården (KS/2014:298) Kommunstyrelsen gav i september år 2013 samhälisbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en detaljplari med syfte att kunna bygga en ny förskola intill Kullegårdens förskola. Samhällsbyggnadskontoret har startat upp arbetet sedan en tid tillbaka och har därför tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och Partillebo AB. Avtalet regle rar bland annat exploateringens omfattning, ansvar för framtagande av detaljplan och för delning av dess kostnader. Inför ett eventuellt antagande av detaljplanen kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan parterna. 1 ärendet finns samhälisbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad , upprättat förslag till samverkansavtal samt arbetsutskottets beslut , 10. BESLUT Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal gällande detaljplan för en ny förskola Kullegården. 16 Motion - Nolltolerans mot klotter (KS/2012:90) Fullmäktigeledamoten Marianne Ahiborg (FP) ställde en motion angående nolltolerans mot klotter. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen ffir be redning och arbetsutskottet remitterade motionen till samhällsbyggnadskontoret för ytt rande. Justerande-sign Utdragsbestyrkande /7 L7 /

6 1 1 PARTILLE KOMMUN Kornrnunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum Av motionen fi-amgår att klotter förekommer lite överallt och att det förftilar miljön och ger Partille kommun dålig reklam och att riktlinjer för att motverka klotter i Partille kommun bör upprättas. Samhälisbyggnadskonteret anser att kortfattade övergripande riktlinjer skulle göra hantering av klotter tydligare i verksamheten, vara ett sätt att motverka klotter i Partille och bra som styrdokurnent vid upphandling av klottersanering. 1 ärendet finns motion, sarnhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 7. BESLUT Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta kortfattade och övergripande riktlinjer för att motverka klotter i Partille kommun. Detta ska redovisas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen. Q 17 Turismstrategi (KS/2014:281) Kultur-och fritidsförvaltningen tillsammans med kommunkontoret har tagit fram ett förslag till en turisrnstrategi för Partille kommun. Strategin talar om den gemensamma linjen kring marknadsföringen av Partille kommun som ett besöksrnål samt klargör ansvarsfördelning och innehåll mellan de båda förvaltningarna. 1 ärendet finns kultur- och fritidsnämndens beslut , 27, förslag till turism strategi för Partille kommun samt arbetsutskottets beslut , 4. BESLUT Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till turismstrategi Avgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet (KS/20 14:300) Nuvarande avgiftsmodell kräver mycket manuell hantering av flera yrkesgrupper samtidigt som intäkten är låg. Utifrån detta har diskussioner pågått under lång tid gällande vilken avgiftsmodell som är mest lämplig och möjlig. Ambitionen har varit att förändringen för den enskilde ska vara så liten som möjligt, samtidigt som administrationen är så enkel som möjligt. Dessutom ska intäkten öka. Den modell som föreslås bygger på fler fasta avgifter baserade på beviljad tid. JusterandEs-siSn Utdragsbestyrkande

7 Vård- PARTI[LE KOMMUN 3) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Då Partille ligger mycket lågt jämfört med övriga kommuner i höjning av avgiftsnivån. Sverige, föreslås en generell 1 ärendet finns upprättat ifirslag till Avgifter 2015 med tillhörande tillärnpningsan visningar, beskrivning över förändrad avgiftsrnodell daterad sammanställning över avgifter inom GR daterad , vård- och ornsorgsnämndens beslut , 144, vård- och ornsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 5. BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer avgifter för vård och omsorg i Partille kommun i enlighet med upprättat förslag Avgifter 2015 och omsorgsförvaltningen med tillhörande tillämpningsanvisningar. Avgifterna införs fr.o.m. 1 april Protokollsanteckning Eva Carlsson (S) anmäler protokollsanteckning, bilaga D. 19 Fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyk tingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen (KS/2014:282) Göteborgsregionens medlemskommuner har via Göteborgsregionen (GR) sedan årsskiftet 2010/2011 etablerat en plattform för gemensamt agerande när det gäller nyanlända vuxna flyktingar med uppehållstillstånd. 1 GR:s budget- och verksamhetsinriktning för 2015, som antogs av GR:s förbundsfullmäktige ijuni 2014, uttrycks att det ökade flyktingmot tagande av vuxna kommer att kräva en ökad mobilisering hos GR-kommunerna för att hantera mottagandet samt skapa möjligheter för en god etable ring och integration. En arbetsgrupp med representanter från några av medlemskommunerna har arbetat fram ett förslag till inriktning på ett fortsatt kommungemensamt arbete när det gäller etablering av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. GR:s förbundsstyrelse beslöt i oktober 2014 att godkänna det framtagna förslaget. För bundsstyrelsen beslöt dessutom att sända den antagna inriktningen samt vissa frågeställ ningar till medlemskommunerna för synpunkter. Justera des.n - Utdragsbestyrkande P171 )

8 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammanträdesdatum ärendet firms social- och arbetsfbrvaltningens tjänsteskrivelse daterad med tillhörande bilagor, social- och arbetsnärnndens beslut , 6 samt arbets utskottets beslut , 1. BESLUT Kommunstyrelsen antar, såsom eget yttrande, social- och arbetsförvaltningens tjänste skrivelse daterad och överlämnar densamma som svar till GR:s förbunds styrelse. 20 Förslag om gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga inom GR (KS/2014:258) Mellan åren 2004 och 2013 har antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige ökat från 388 barn år 2004 till 3852 barn år Under 2014 har antalet ensamkommande barn som söker asyl ökat ytterligare. C 0 Precis som i andra kommuner ökar antalet ärenden i Partille och därmed också trycket på social- och arbetsförvaltningens handläggare och kommunens förmåga att ta emot asylsö kande flyktingbarn på ett professionellt sätt. Göteborgsregionen (GR) har varit en arena för kommunernas erfarenhetsutbyte, strate giska samtal med övriga aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och framtagande av kun skapsunderlag i dessa frågor. 1 november 2012 gav den sociala styrgruppen GR:s kansli i uppdrag att ta fram ett underlag som beskrev möjligheterna till ett utökat GR-samarbete gällande de ensamkommande barnen. Ett underlag presenterades för sociala styrgruppen under våren 2014 vilket resulterade i en ansökan till länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga inom GR. Länsstyrelsen avslog GR:s ansökan. 1 skälen till avslaget står att länsstyrelsen ser positivt på att en komn-iungemensarn plattform utvecklas, men anser att förankringsprocessen på både politisk- och förvaltningsnivå i kommunerna bör vara klar innan ett plattformsarbete kan påbörjas. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , ut drag ur protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde den 26 september 2014, socialoch arbetsnämndens beslut , 153 samt arbetsutskottets beslut , 3. Justera sign Utdragsbestyrkande /h2

9 1 PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sam manträdesdatum BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att Partille kommun ställer sig positiv till att medverka i ett GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn och unga i syfte att etablera en kommungemensam plattform samt att finansi eringsmöj ligheterna undersöks vidare. 21 Nytt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn (KS/2014:287) Kornmunftillmäktige beslutade i maj 2013 om ett avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande barn till Partille. Enligt avtalet har Partille tre platser flir asylsökande barn vilket innebär att platsen fylls på när något asylsökande barn har fått pennanent uppehållstillstånd. Partilles tre platser innebär därför att cirka 5-10 barn årligen kommer till kommunen beroende på hur lång handläggningstid som krävs. De ersättningar som Partille kommun får från Migrationsverket täcker alla de kostnader som kommunen har för mottagandet. På grund av de oroligheter och konflikter som finns i omvärlden ökar antalet ensamkom mande barn som kommer till Sverige ftsr att söka asyl fortfarande kraftigt. 1januari 2014 trädde en lagändring i kraft som ger Migrationsverket utökade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn. Lagändringen innebar att anvisning kan ske till samtliga kommuner oavsett om kommunen har en över enskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Den enskilda kommunen kan inte säga nej till en anvisning från Migrationsverket. Principerna för hur Migrationsverket framöver kommer att anvisa kommuner är fast ställda och för den praktiska tillämpningen finns en så kallad fördelningsnyckel som anger hur många platser som bör finnas i varje kommun för att tillsammans med andra kommuner solidariskt ta emot de ensamkornmande barnen som söker skydd. Kommunens folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare flyktingmottagande och antalet asylsökande boende inom kommunen påverka hur anvisningarna fördelas me! lan kommunerna. Enligt fördelningsnycke!n bör Partille kommun ha 20 platser. 1 ärendet finns social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad , social- och arbetsnämndens beslut , 154 samt arbetsutskottets beslut , 2. Justeranessign Utdragsbestyrkande

10 1. PARTI[LE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Sammantrdesdatum BESLUT Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige beslutar att Partille kommun tecknar ny överenskommelse med Migrations verket om utökat mottagande av ensamkommande barn i enlighet med vad som framgår av 1 änsstyrelsens fördel ningsnyckel. 22» Fullmakt för kommunchef och kommunjurist (KS/2014:279) Med anledning av att ny kommunjurist tiliträtt behöver fullmakten ändras. Förslaget är lika med tidigare fullmakt till kommunchefen och kommunjuristen. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad BESLUT Kommunstyrelsen lämnar fullmakt till kommunchefen Robert Wedberg och kommun juristen Johanna Rössberger eller de någon av dem i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar med följande behörighet: som ombud väcka, föra, fullfölja och bevaka kommunens talan hos samtliga domsto lar och myndigheter även i övriga fall företräda kommunen gentemot myndigheter och enskilda på kommunens vägnar motta delgivningar och stämningar, kallelser och handlingar av varje slag anta eller förkasta förlikning i nämnda mål eller ärenden. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll skall gälla som fullmakt tills vidare. C. 23 Val av ombud till PartiLlebo AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:18) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Partillebo AB : Ombud Marianne Ahiborg (FP) Byamansvägen Partille Justeran s»sign»»»» Utdragsbestyrkande K /

11 1 ( PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Ersättare Nicias Ylander (S) Katedervägen Partille / 24 Val av ombud till Partille Energi AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:19) BESLUT Kommunstyrelsen väljer fbljande personer som ombud och ersättare till Partille Energi AB : Ombud Radar Kronberg (M) Morkullesträcket Partille Ersättare Per-Åke Westlund (S) Bäcketorpsvägen Partille 25 Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:20) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Renova AB och Renova Miljö AB : Ombud Bert Nygren (KD) Synemansvägen Partille Ersättare Daniel Kristoffersson (S) Himlastegen Partille Justerandein 4 ]) Utdragsbestyrkande

12 1 ( PARTILLE KOMMUN 3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Val av ombud till GREFAB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:21) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till GREFAB : Ombud Kaj Nämvik (FP) Bockemossevägen Sävedalen Ersättare Isabelle Asadian Falahieh (S) () Björndarnmsterrassen Partille 27 Val av ombud till GRYAAB (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:22) BESLUT Komrnunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till GRYAAB : Ombud Jonas Mårdbrink (M) C) Sörlyckan Sävedalen Ersättare C Per-Åke Westlund (S) Bäcketorpsvägen Partille 28 Instruktioner till valda ombud inför 2015 års bolagsstämmor (KS12015:17) Kommunstyrelsen har beslutat att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bo lagsstämmor under innevarande mandatperiod ( ). Inför förestående bolags Justerand s sign Utdragsbestyrkande 2/

13 es 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam manträdesdatum Sida stämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstärnmors slut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse. Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av kommunfullmäktiges val av nya bolagsstyrelser, beslut om revisorer samt beslut om arvode till styrelsen. Därutöver föreslås ombuden erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt be slut om antagande av ägardirektiv och eventuellt kommande beslut om tags/bolagspolicy. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad före BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. be 29 Val till Foikhälsorådet (ordförande, en ledamot) (KS/2015:23) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer till Folkhälsorådet : Ledamöter Stefan Svensson (M), ordförande Bystämmevägen Partille Eva Carlsson (S) Sjövägen Öjersjö Justera - sign Utdragsbestyrkande

14 PARTILLE KOMMUN Q5 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Val av ombud till Kommunforskning i Västsverige (KFi) (ett ombud, en ersättare) (KS/2015:26) BESLUT Kommunstyrelsen väljer följande personer som ombud och ersättare till Kommunforsk ning i Västsverige (KFi) : Ombud Stefan Svensson (M) Bystämmevägen Partille Ersättare Eva Carlsson (S) Sjövägen Ojersjö 31 Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Maria Standar och Monika Stradner informerar om: Granskning av kommunens arbete med att förebygga oegentligheter och korruption vid upphandling och inköp. 32 Meddelanden BESLUT Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.rn. enligt bilaga A samt kallelse till berednings-au till handlingarna. c 33 Redovisning av delegationsbeslut BESLUT Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll samt arbetsutskottets protokoll till handlingarna. Justerades sign. Utdragsbestyrkande ( *

15 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida / Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum Yttrande i mål avseende laglighetsprövning (KSI2O 10:222) Förvaltningsrätten i Göteborg beslutade den 27maj 2014 i mål nr att upphäva Partille kommunfullmäktiges beslut av den 16 oktober 2012, 88, avseende gatukostna der Hultet Södra. Kommunen har överklagat fbrvaltningsrättens dom och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd i målet. Efter kommunicering av kommunens överklagande har motparterna givits möjlighet att inkomma med yttranden vilket dessa också gjort. Dessa yttranden har tillstälits kommu nen för yttrande. Kommunen har nu författat ett kortare yttrande med anledning av vad som framförts av motparterna. 1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad och upp rättat förslag till yttrande daterat BESLUT Kommunstyrelsen godkänner yttrande daterat som sitt eget och översänder detsamma till kammarrätten såsom kommunens yttrande i mål nr Protokolls anteckning Pia Sundh (MP) anmäler protokollsanteckning, bilaga E. Justera s n Utdragsbestyrkande /:2 2

16 Inbjudan Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handl. Tillhör Innehåll :58 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting - till nätverk får förtroendevalda som är intresserade av att utveckla medborgardialogen :56 Kommunstyrelsen Centrala sarnverkansgruppen CS G KS/2015:27 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting - Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten - överenskommelse får år 2015 mellar staten och Sveriges Kommuner och Landsting _ 0 0 0

17 D201 1:74. KS/2014:59 Anmälan om beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret maj-december 2014 delegationsordning P adm IB samt sarnhällsbyggnadschefens vidaredelegation KS KS-D!2015:1 Beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret under maj- Margaretha Arvidsson december Besluten tagna i enlighet med KS Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare Beteckning Beskrivning Datum (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson enhets chef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till KS-D/2015:5 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum KS-D/2015:4 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetschef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson Bes)utsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum enhets chef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS-D/2015:3 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr2Ol5-002) Beteckning Beskrivning Datum EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS-D/2015:2 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetschef trafik. Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr2ol5-001) Beteckning Beskrivning Datum Delegationsbeslut Bilaga B

18 KS-D/2015:6 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn enhetsehef trafik. KS-D/2015:7 Flyttning av fordon (QPARK protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn EK jur 21, samt vidaredelegation från föi-valtningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare Beslutsnummer Beslutsbeskrivning Handläggare KS/2015:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr20l5-006) Beteckning Beskrivning Datum 2 enhetschef trafik. EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson KS/201 5:33 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) Beteckning Beskrivning Datum 0 C: 0

19 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kommunstyrelsen Sammantrdesdatum Bilaga C Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Carina Marklinder, sekreterare Maria Standar, ekonomichef, 12-13, 31 Monika Stradner, upphandlingsansvarig, 31 Jörgen Hermansson, sarnhällsbyggnadschef, 12-16, 34 Ulrika Hylander, administrativ chef/controller, Johanna Rössberger, kommunjurist, 14-15, 34 Markus Thunberg, enhetschef, SBK, 16, 34 Kristina Svensson, förvaltningschef, KoF, 17 Erika Hägg, förvaltningschef, VOF, Linda Bergholz, utredare, VOF, Margareta Antonsson, fbrvaltningschef, SAF, 19-21

20 jämförelse med andra kommuner. Då förvaltningen under ett flertal år dragits med stora modernt verksaml-ietssystern, som ska underlätta vid fakturering och administrering samt avgiftssystemet inom Partille kommun. Syftet är att slå ihop avgifterna till olika avgifts Avgiftsnivåerna här i Partille kommun har tidigare varit på en generellt låg nivå i kategorier, som då tyvän- kommer att slå olika för individerna ute i Partille kommun. ses som en kvalitetshöjning inom fiirvaltningen. Vid införandet av verksamhetssystemet så Vård och Omsorgsförvaltningen har under en längre tid arbetat för att ta fram ett nytt vill förvaltningen passa på att minska administrationen och föreslår då en ändring av Avgifter inom äldreomsorg och funktionshhiderverksamhet > Socialdemokraterna Eva Carlsson Vi från Socialdernoluaterna tycker att denna ekonomiska utveckling är tråkig och i en nivå som övriga kommuner i regionen och landet ligger på. fel riktning för Partille kommun och dess värdeord, men förstår att den är ekonomiska underskott, så finns det nu inte mycket annat än att justera upp dessa avgifter till nödvändig utifrån det ekonomiska läget. Det vi avsåg i denna process, var att höjningen av avgifterna skulle ske i exempelvis 3 steg. Detta för att minska risken att för många får för stora höjningar, något som tyvärr inte blev verklighet. C) Protokolls anteckning, Socialdemokraterna E 1)

21 E Protokollsanteckning, Miljöpartiet de gröna Yttrande i mål avseende laglighetsprövning Att merparten av Sveriges kommuner inte anser sig behöva ta ut kostnader på detta sätt är ett faktum. Vi har motionerat i denna fråga, i fullmäktige, Motion angående fördelning av gatukostnader i Partille kommun Pia Sundh Milj öpartiet de gröna r-

22 flq, 00

23 1 1 PARTILLE KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Social- och arbetsnämnden Utses att justera: Ulla Lindgren MP) 2. FAPT. [LE KOMMUN Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av icke verkställda beslut per (SANI2O14:87) En rapportering av gynnande icke verkställda beslut ska lärrmas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige kvartalsvis enligt 6 f Socialtj änstiagen, SoL. Rapporteringen avser gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Under ärde kvartalet är det fyra beslut som inte verkställts inom tre månader. 1 ärendet finns en tjänsteskrivelse daterad Beslut Dnr 1( /LO( ff Social- och arbetsnän-mden beslutar att rapportera ej verkställda gymiande beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer samt beslutar att anmäla antalet ej verkställda beslut till kornrnunfullmäktige. Vid protokollet Ylva Friggerdal Sekreterare Justerat Anna Strand Ordförande anslagstavla Rätt kopierat

24 lai PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsförvaltningen Rapportering till Kommunfullmäktige av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, som ej verkställts inom 3 månader per Typ av bistånd Beslutsdatum Kön Skäl att ej verkställa c Kontaktfamilj Pojke Resursbrist, saknar lämplig personalluppdragstagare 0 Familj ehern Flicka Resursbrist, saknar lämplig personalluppdragstagare Kontaktfamilj Flicka Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare Kontaktfamilj Flicka Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare 0 0

25 det unikt så PART 9 Motion angående utsmyckning av Partille LK/Lpj4ZZ:L 1 en container på Brodalens industriområde ligger ett konstverk av Tage Törning, som ursprungligen gjordes för Porthällaskolan, Partilles gymnasieskola. Tage Törning, som bodde i Partille, är kommunens hittills mest kända konstnär och är i dag representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum samt Norrköpings Museum. Han har arbetat med figur, djur och landskapsmotiv i olja och akvarell och gick från en något surrealistisk stil mot en ökad kolorism med göteborgska traditioner. C Tage Törning uttryckte sig med en återhållsam färgskala och han säger själv att stenen spelar en stor roll i hans måleri. Jag har mycket murverk där jag bor i Partille, det är bergtrappor och terrasser som måste underhållas. Det är paradisiskt. Den bakgrunden kan man ana när man betraktar det mycket unika konstverk som han gjorde till Porthällaskolan - eftersom det är det enda konstverk av Tage Törning som inte är måleri och det är också unikt beroende på sin storlek! Det är byggt av sten! Konstverket, som invigdes 1967, heter Stränder och Hav och är en naturstensmosaik på 43 meters längd och 3 meters höjd - var på sin tid Sveriges största konstverk. Konstnären plockade sten från Bua och från Simrishamn men också vad han hittade på byggarbetsplatsen när gymnsieskolan byggdes. Resultatet är en färgskala från ljusaste ljust till mörkaste mörkt: kvarts, marmorkross, grön serpentin, silvergneis, svart labrador, strandsten osv. Motivet är glimtar från Västkusten, dess skär, holmar och vattendrag genom tiderna som skildras, Här finns bilder från urtiden, med mammutens nästan sagoskimrande former och här ärjättefågeln som sträcker ur sina vingar. Men vi kan, alltmedan vi går utmed mosaikväggarna uppleva civilisationens intåg, dösen, människan, kyrkan, fartyget är några av motiven. Den moderna tiden får illustreras av en kvinna vid sin garnvinda, roddaren och stenarbetaren - skriver en av alla recensent inför detta märkvärdiga konstverk. Jag tycker att detta konstverk nu bör plockas fram ur sin Törnrosasömn och användas vid byggnationen av det nya Partille. Det är svårt att tänka sig ett bättre tillfälle än just nu när det byggs nya stadsmiljöer i en omfattning som aldrig förr i kommunen. Tage Törnings mosaik är inte ömtålig utan tål antagligen såväl inomhus- som utomhusklimat. Konstverket ärju stort men kanske är det möjligt att dela det i mindre delar - det är naturligtvis synd men än värre är det att låta det ligga kvar i containern! Jag yrkar att Partille kommun använder konstverket Stränder och Hav som utsmyckning i samband med den byggnation som nu äger rum i Partille Partille den 19jan Inger René

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer