Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 Micael Glennfalk (M), ordförande Per-Åke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KO) Lis-Astl'id Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars J o hans son (V) Tjänstgörande ersättare Övriga n,tlrvarande ersättare Bötje Forss (FP) Övriga deltagare AdministrativchefHelena Sjöholm Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Fatrik Simonsson Kommunchef Carolina Leijonram Vikarierande kommunsekreterare Liselott Frejd Helen Nilsson 20, Justeringens plats tid Underskrifter sekreterare den 29 januari 2013 Paragraferna 18-21,23-35, Paragraferna 22, 36 omedelbar justering Ordfurande Helen Nilsson ANSLA GSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsaltning Protokollets förvaringsplats Datum för anslagsnedtagning Underskrift Liselott Frejd 1

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 18 Dnr 331/2010 Kod 058 Kommunalförbundet ITSAM - L2L-möte Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar Per-Åke Svensson (C) deltar i ITSAMs L2L- möte i Linköping januari Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger inbjudan tillitsams L2L-möte i Linköping januari Per-Åke Svensson är utsedd , KF 112, ingå som personlig ersättare i Kommunalförbundets direktion under tiden till och med Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen beslutar Per-Åke Svensson (C) deltar på mötet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 112.

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 19 Dnr 121/2012 Kod 048 Redovisning av delegationsbeslut - ekonomichefens åtgärder avseende avskrivningar 4:e kvartalet 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomichef Staffan Leijons åtgärder beträffande fordringar om sammanlagt laonor avseende 4:e kvartalet år 2012 avskrivs forts indrivningsförfarande sker. Sammanfning Vid dagens sammanträde föreligger redovisning från ekonomiavdelningen avseende avskrivning av fordringar om sammanlagt kronor. Fordringarna har varit föremål för sedvanlig kravåtgärd och betalningsföreläggande. Fordringarna är således betrakta som i högsta grad osäkra. Enligt god redovisningssed bör de därför inte längre ingå som en tillgång i kommunens redovisning. Beslutsunderlag Förteckning över avskrivningar 4:e kvartalet 2012 upprättad av ekonomiavdelningen, Id Sändlista Ekonomiavdelningen Ekonomichef Staffan Leijon

4 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 20 Dm 331/2012 Kod 041 Förslag till Resursfördelningsmodell Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta presenterad Resursfördelningsmodell ska ligga till grund för beräkningen av nämndernas ramar Ärendet Kommunfullmäktige har nyligen antagit en ny styrmodell för kommunen. Syftet är säkra en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för uppnå en god ekonomisk hushållning. I arbetet med implementera styrmodellen är det viktigt de interna styrreglerna också omprövas och blir tydliga. Hittills har arbetet med hitta en modell för fördelning av resurser till nämnderna prioriterats. Modellen omfar områdena förskola, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg och justering sker utifrån känd befolkningsprognos. Det pris som är framräknat för de olika verksamheterna bygger på senast kända bokslut. Fasta kostnader så som lokaler är borträknade. Om modellen fastställs betyder det justeringar sker årligen utifrån det antal barn/elever/brukare som finns i verksamheten samt prognos för de kommande åren. Ambitionsnivåer i övrigt och eventuella särskilda behov till följd av t ex struktur måste tas i särskilda politiska beslut. Vid dagens sammanträde deltar administrativ chef Helena Sjöholm och ekonomichef Staffan Leijon och presenterar förslag till Resursfördelningsmodell. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta presenterad Resursfördelningsmodell ska ligga till grund för beräkningen av nämndernas ramar

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Årendet diskuteras. Beslutsunderlag Enkel Resursfördelningsmodell, RFM, vid beräkning av demografiförändring, Id Sändlista Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(3) KS 21 Dnr 331/2012 Kod 041 Planering och uppföljning årshjul Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna ramen för planering och uppföljning i det så kallade årshjulet för Ärendet Kommunfullmäktige har nyligen antagit en ny styrmodell för kommunen Syftet är säkra en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för uppnå en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt innehållet för kommunens styrmodell i form av vision, värdegrund, strategisk plan, budget, nämndplaner mm. I modellen har kommunfullmäktige också fastställt vem som ansvarar för respektive del. Den fastställda styrmodellen reglerar däremot inte när i tid de olika delarna ska beslutas. Tidigare år har kommunstyrelsen fastställt en planeringskalender for året där ekonomisk uppföljning samt budgetberedningen har reglerats tidsmässigt. Med den nya styrmodellen finns ambitionen utöver ekonomi på ett bättre sätt också inkludera verksamhetsperspektivet i planeringen och uppföljningen. Det ställer också krav på en annan process vid framtagande och uppföljning centralt och ute i verksamheterna. Mot bakgrund av detta föreligger förslag till hur och när planering och uppfoljning ska ske under Vid dagens sammanträde deltar administrativ chef Helena Sjöholm som redogör för forslaget Förslag Planering och uppföljning sker parallellt under hela året. Uppföljningen utgör ett viktigt lärande och säkrar om organisationen är på väg åt rätt håll i förhållande till de mål och ramar som är fastställda. I en styrmodell där verksamheten väger lika tungt som ekonomin så blir diskussionen kring mål, prioriteringar och kvalitet en process som måste få ta tid. Avgörande är ock-

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL sidnr 2(3) så rätt frågor landar in på rätt nivå i organisationen. Roller och ansvar behöver vara tydliga. Årshjulet för planering och uppföljning 2013 finns återgivet i den schematiska bilden nedan. Det innebär första halvåret koncentreras till strategiskt arbete i form av framtagande av strategisk plan och budget för kommunen Kommunfullmäktige beslutar i juni om mål och ramar för nämndernas verksamhet de kommande åren. Processen inleds med kommunstyrelsen i februari beslutar om planeringsförutsättningarna i form av ekonomiskt utrymme, de kommungemensamma målen mm i ett kommunövergripande styrkort Som underlag för beslut har kommunstyrelsen tillgång till "Greppet 2.0"- en rapport som bland annat beskriver befolkningsutvecklingen, arbetsmarknaden, samhällsbyggnad, ekonomi samt förvaltningsspecifika förutsättningar. Med utgångspunkt från det kommunövergripande styrkortet samt övriga fastställda planeringsförutsättningar arbetar ledningsgruppen fram ett tjänstemannaförslag till plan och budget. I april månad beslutar kommunstyrelsen skicka förslaget på remiss till nämnder, styrelser med flera. I maj sker dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen kring förutsättningarna i förslaget. Därefter ansvarar kommunstyrelsen för beredning av förslag till plan och budget. Kommunfullmäktige beslutar i juni månad om strategisk plan samt budget. Vid detta tillfålle fastställs också skesatsen för det kommande året. Det andra halvåret koncentreras till den verksamhetsnära planeringen. Nämnderna ansvarar för utifrån det kommunövergripande styrkortet samt övriga mål och ramar som kommunfullmäktige beslutat om ta fram nämndsplaner och detaljbudgetar för den egna verksamheten. Nämndsplanerna ska beslutas av nämnden senast under november månad. Eftersom kommunen tillämpar två-års-budget kommer planeringsprocessen endast vart annat år innehålla det strategiska halvåret med arbete framför allt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens krav måste dock beslut om skesats samt budget för nästkommande år beslut ske varje år. Detta kan däremot ske utan föregående process och omprövning av mål och inriktning som blir fallet när två-års-budget tillämpas. Styrkort, mål och ramar för nämnderna ligger fast. Uppföljning sker i form av delårsrapport efter april månad samt augusti månad. Rapporten beslutas av kommunfullmäktige. Därutöver sker avstämning efter mars och maj månad i kommunstyrelsen. Nämnderna svarar själva för sin rapportering i egen nämnd.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 3(3) Nätnndsplmlema anmäls till KF /V()V O cc Jan Platlerltlgsf6nJtsättnltlg,'lr: Omvärld Analys B e slut om kotll/ övergr/pmrde styrkort s milt övriga tömtsättn/llfl<'lr Okt T].'i11s temmumberedtllllg.w forslag Näm11derm~ arbet.'lr med 11ämlldsplm1er samt detaljbudget Sept All!} U{I}Jf. mm s UfJIJf. trf>t il, III il} Moj April Rem/ss till11lim11der m fl. 0/,1/og, samt beredlllllg av törs1.1g till strategisk plml lnkl. budget Bes/utom strategisk plan lllkl. budget B e slut om skesats Bedömning Bedömningen är förslaget tydligare skiljer på den strategiska planeringen och uppföljningen som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ansvarar för från nämndernas verksamhetsnära planering och uppföljning. Förslaget ger goda förutsättningarna för nämnderna planera och verkställa inför nytt år utifrån de mål och ramar som kommunfullmäktige gett samt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fokusera de kommunövergripande frågorna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna ramen för planering och uppföljning i det så kallade årshjulet för Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Nämnder och styrelser Förvaltningschefer Bolagsdirektörer Ekonomiavdelningen Pro to ko Il j uslerare

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(5) KS 22 Dnr 199/2011 Kod 370 Finansiering/borgen för Vimmerby Energi & Miljö AB:s investering kraftvärmeverk Tallholmen - revidering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen för kommunens rälening ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmverk. Sammanfning Som framgår av kommunfullmäktiges beslut 134, , punkt 3, var upplåningen planerad genomföras under slutet av år På grund av projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras. Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut 134, , kommer väljas som finansiering/lösning kommer låneram behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte påverkas men kommunens låneram kommer öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB: s kommer minska i motsvarande mån. Ärendet Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar bygga ett nytt kraftvärmeverk på Tallholmen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 2011 och kommunstyrelsen ställde sig positiv till en förfrågan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kommunstyrelsens positiva besked meddelades till kommunfullmäktige

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 2(5) Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och arbete pågår med ta fram en ny detaljplan för området och erhålla erforderliga tillstånd för verksamheten. VEMAB:s styrelse har beslutat godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, för beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag efter slutförhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmeverket på Tallholmen samt skicka beslutet vidare till ägarna för yttrande. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering. Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphandlingen kommer omfa interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För uppnå lägsta möjliga räntekostnad förutsätts Vimmerby kommun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt Vimmerby kommun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan bestämmas till 375 miljoner kronor. Räntesäkring En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Finanspolicy Kommunfullmäktige antog en ny finanspolicy som anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i riskinstruktionen. Riskinstruktionerna avseende räntederivat avger skuldportföljens genomsnittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig investering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt kunna leverera en stabil förutsägbar avkastning anses det lämpligt säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så förutsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därför inte till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen.

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 3(5) De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom räntederivat som kan komma överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, for den aktuella finansieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen : Vimmerby Energi och Miljö AB kommer ha ett lånebehov på grund av investeringen över en längre tid Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar avkastning uppnås. Valutasäkring En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasälaing i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraftvärmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande. Kommunfullmäktige beslutade , KF 134 följande: 1. för genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag 2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller finansiellleasing 3. uppdra till kommunstyrelsen från och med den till och med , för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk 4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375 mla avseende finansieringen (gällande både lån och leasing) av nytt kraftvärmeverk

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 4(5) 5. Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare föruts leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så motpartsrisken blir Vimmerby Energi och Miljö AB 6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy första punkten möjlighet teckna längre räntederivat än skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya laaftvärmeverket. 7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband medränte-och valutasäkringen avseende finansieringen av laaftvärmeverket 8. uppdra åt kommunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig finansiering för laaftvärmeverket teckna borgen, så som för egen skuld, foruts Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäktiges beslut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt laaftvärmeverk. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 134. Kommunfullmäktiges beslut , KF 244. Tjänsteslaivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id

13 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 5(5) Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart justerare

14 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(3) KS 23 Dnr 294/2011 Kod 870 Projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar- ansökan om medfinansiering till utvecklingsanslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anslå 950 tla för år 2013 som medfinansiering av projektet 600 tla tas ur konto 0081 Vimmerby Concept Park 350 tla tas ur Vimmerby Kommun Förvaltnings AB: s kapital. ställa sig positiv till medfinansiering av projektet med l,2 mnkr år 2014 och l,2 mnla år Finansieringen beslutas i budgeten för Ärendet Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN AB) ansökte i september 2012 om ett särskilt utvecklingsanslag som en del i realiseringen av projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar. Kommunfullmäktige beslutade , KF 162, uttala sig positiv till ett ekonomiskt bidrag till, och ställa sig bakom projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar. Fullmäktige beslutade också anslå 400 tla till projektet för år 2012, ställa sig positiv till en ny ansökanjanuari 2013 och i övrigt hänvisa projektet till budgetberedningen Vid dagens sammanträde föreligger ny ansökan från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB om medfinansiering för särskilt utvecklingsanslag. Bakgrund I december 2012 avslutas den förstudie laing den kommande trädgårdsanläggningen Astrid Lindgrens Trädgårdar. Förstudien visar tydligt Astrid Lindgrens Näs skulle få ett stort unikt mervärde genom utveckla trädgårdsmiljöer kopplat till historien på Näs och som är skapade i "Astrid Lindgrens Anda". Ett mervärde som skulle bidra till öka nationella- och

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(3) internationella trädgårdsintresserade turister, locka nya målgrupper, men också vara ett verktyg för förlänga turistsäsongen och öka besökarantalet över lag på Näs. Det mervärde som "Astrid Lindgrens Trädgårdar" skapar för Näs blir ett argument för entrebelägga delar av området under olika säsonger och därmed öka självfinansieringsgraden för Astrid Lindgrens Näs. Projektet ligger väl i linje med både kommunens arbete med vackra Vimmerby och Tillväxtverkets destinationssatsning på Vimmerby. Nuläge Med bakgrund av förstudiens resultat har styrelsen för KALN AB beslutat gå vidare med projektering av Astrid Lindgrens trädgårdar. Med mål starta anläggarrdet av miljöerna tidig vår 2013 och öppna trädgårdarna för officiell invigning som ett entrebelagt erbjudande maj Projektledningen har sammanställt en samlad ansökan till Regionförbundet Kalmar, Destinationsgruppen och Vimmerby kommun. Ansökan är fördelad enligt nedan: Medfinansiärer i projektet utveckling av Astrid Lindgrens Trädgårdar Procentuell fördelning ''Destinationspeng'' ,32 Regionförb. Kalmar län ,48 Sponsring ,37 Vimmerby kommun l l ,83 Vimmerby kommuns insats i trädgårdarnas utveckling , tla kan räknas med som medfinansiering i Destinationssatsningen. (Totalt omfar projektet tlcr d v s Vimmerby kommuns insats är ca 35 %) Parallellt med detta projekt, som KALN AB här ansöker om, arbetar projektledningen fram en strategi och paketering av sponsring för hela verksamheten Astrid Lindgrens Näs, samt andra ansökningar till externa finansiärer bland annat till Vimmerby Sparbanksstiftelse och Arvsfonden. Positiva dialoger och handläggning pågår. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Alliansen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anslå 950 tkr för år 2013 som medfinansiering av projektet 600 tlcr tas ur konto 0081 Vimmerby Concept Park

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 3(3) 350 tkr tas ur Vimmerby Kommun Förvaltnings AB:s kapital ställa sig positiv till medfinansiering av projektet med 1,2 mnkr år 2014 och l,2 mnkr år Finansieringen beslutas i budgeten för Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 162. Skrivelse från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, Id Ansökan medfinansiering utveckling av Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id Programhandling Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id Astrid Lindgrens Trädgårdar, beskrivning av vision och förverkligande, Id Budget, Id och Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vimmerby kommun inklusive åren , Id Beräkning av besökare till Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id Sändlista Kommunfullmäktige

17 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 24 Dm 294/2011 Kod 870 Projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar- upptagande av lån för investering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta såsom för egen skuld ingå borgen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:s låneförpliktelser gentemot banlc upp till ett högsta lånebelopp om l O mnlcr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , KF 162, uttala sig positiv till ett ekonomiskt bidrag till, och ställa sig bakom projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar. Fullmäktige beslutade också anslå 400 tlcr till projektet för år 2012, ställa sig positiv till en ny ansökanjanuari 2013 och i övrigt hänvisa projektet till budgetberedningen Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN AB) med hemställan om fullmakt för uppta lån för investeringar i trädgårdsprojektet om maximalt l O mnkr. Bakgrund Styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB beslutade vid sitt sammanträde projektering och anläggning av Astrid Lindgrens trädgårdar skall ske med start Den förstudie, som pågått under större delen av 2012, visar en satsning på trädgårdarna vid Astrid Lindgrens Näs har stor potential locka fler turister och besökare till Vimmerby, men också bli en raktiv trädgårdsmiljö för kommunens medborgare. Trädgårdarna kommer bredda det totala utbudet på Astrid Lindgrens Näs och därmed förstärka möjligheterna till ökad egenfinansiering i bolaget. Ett totalt tillskott på cirka besökare över året skulle- enligt Resurs för resor och turism i Norden AB - medföra en ökad turismomsättning på

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 2(2) 55,6 miljoner laonor i Vimmerby kommun. Antalet årssysselsa skulle öka med 52,9 och kommunens skeintäkter öka med 4,8 miljoner laonor. Målet är Astrid Lindgrens Näs och trädgårdarna skall öppna som ett sammantaget entrebelagt erbjudande från maj Drift och utveckling av trädgårdsmiljöerna förväntas finansieras av entreavgifter, sponsors- och samarbetsavtal samt olika projekt i samverkan med externa finansiärer. Nuläge Investeringsmedel söks för närvarande från externa finansiärer. Ansökningar till Allmänna Arvsfonden och andra stiftelser och intressenter ligger i siaivande stund ute för handläggning. En samlad ansökan om projektmedel har också inlämnats till Vimmerby kommun, Tillväxtverkets destinationsgrupp i Vimmerby med omnejd samt Regionförbundet i Kalmar län. För ytterligare bakgrundsinformation hänvisas till de visionskisser, beräkningar och projektbeskrivning som ingår i ansökningshandlingarna. Låneansökan styrelsen för KALN AB beslutade vid sitt sammanträde hemställa hos Vimmerby kommunfullmäktige om tillstånd uppta lån för investeringar i trädgårdsprojektet om maximalt 10 mnla.. Avsikten är skapa förutsättningar för en stabil och kontinuerlig uppbyggnad av Astrid Lindgrens trädgårdar, samt lägga en nödvändig finansiell grund för få in så stor andel externa finansiärer och intressenter som mö j ligt. Frågor om borgensavgift, ammieringstakt och ränta kommer behandlas senare i överläggningar mellan kommunen och bolaget. Förslag till beslut Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB föreslår kommunfullmäktige i Vimmerby besluta om fullmakt för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, uppta lån för investeringar i trädgårdsprojektet om maximalt 10 mnla enligt vad som ovan beslaivits. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Slaivelse från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, Id Sändlista Kommunfullmäktige

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 25 Dnr 189/2010 Kod 109 Motion om Rensning av Vervelån genom Gullringen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med teknikoch servicenämndens beslut , TSN 230 anse motionen bifallen. Ärendet Ola Gustafsson (Kd) har väckt motion angående rensning av Vervelån genom Gullringen. I motionen yrkas på en varsam rensning av Vervelån genom Gullringens samhälle ska genomföras så snart det med hänsyn till djurlivet är möjligt. Aktuell situation Den sträcka av Vervelån som är aktuell for muddring är ca 600 meter lång. Och med en genomsnittlig åbredd om 10 meter. Från Länsstyrelsen har lämnats tillstånd till rensning av V ervelån. Länsstyrelsen har dock förelagt kommunen vidta åtgärder för motverka skada på naturmiljön vid rensningen. Teknik- och servicenämnden har beslutat uppdra till Rumskulla Maskiner AB rensa ån till en takpriskostnad av kr. Redovisning av inkomna yttranden Ärendet har lämnats till Teknik- och servicenämnden för yttrande. Teknik och servicenämnden har, efter godkännande från Länsstyrelsen i Kalmar län uppdragit till Rumskulla Maskiner AB utföra rensning av V ervelån. Bedömning I och med Teknik- och Servicenämndens beslut låta rensa Vervelån får motionen anses bifallen.

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med teknikoch servicenämndens beslut , TSN 230 anse motionen bifallen. Beslutsunderlag Motion väckt av Ola Gustafsson (KD) Id Kommunfullmäktigs beslut, KF , Id Remiss upprättad av Kanslichef Therese Jigsved, Id 20 l O Teknik- och servicenämndens beslut TSN 174, Teknik- och servicenämndens beslut TSN 7, Teknik- och servicenämndens beslut TSN 230, Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyckning

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 26 Dnr 195/2010 Kod 014 Förskottering av åtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanannytt avtal Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna föreliggande avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan. Ärendet Kommunstyrelsen har vid sammanträde KS 176, , godkänt ett genomförande- och finansieringsavtal avseende stångådalsbanan och Tjustbanan. Genom det avtalet regleras ansvaret för de åtgärder som föreslås höja kapaciteten, hastigheten och säkerheten på Tjust- och Stångådalsbanan. Syftet är sänka restiden och öka möjligheten arbetspendla genom vidgad bostads- och arbetsmarknad i regionen. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades en skrivelse från Regionförbundet med ett forslag till avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan, som ingår i Regional transportplan för Kalmar län Avtalsparter är Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås, Kalmar, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby, Linköpings, Kinda och Atvidabergs kommuner samt Trafikverket Region Syd. Avtalet innebär bland annat kommunerna förskotterar 100 miljoner laonor och Trafikverket 100 miljoner kronor. Summan, 200 miljoner kronor, motsvarar den beräknade byggkostnaden i löpande priser under byggtiden. Kommunfullmäktige beslutade, , KF 136, i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan, som ingår i regional transportplan för Kalmar län Protokolljustrare

22 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Regionförbundet ansökte om förskotteringen hos Trafikverket, som dock avslog ansökan med motiveringen det inte fanns utrymme i statens "förskotterings budget" Trafikverket överlämnade Regionförbundets ansökan om förskottering till näringsdepartementet i form av ett yttrande där man tillstyrker begäran om få forskottera Näringsdepartementet har påpekat Trafikverket inte får lova finansiering med medel ur deras driftbudget. Därfår har Trafikverket dragit tillbaka sitt yttrande om tillstyrka förskotteringen. För få förskottera, måste ett nytt förskotteringsavtal skrivas. Trafikverket/regeringen kräver avtal av denna typ beslutas av respektive fullmäktige. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till nytt avtal, där Trafikverkets medfinansiering inte finns med, men som finns i det ursprungliga Genomförandeavtalet från Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna föreliggande avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut, , KS 176. Skrivelse från Regionforbundet, Id Kommunstyrelsens förslag , KS 288. Kommunfullmäktiges beslut , KF 136. Skrivelse från Regionförbundet och förslag till nytt avtal, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljuserare

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

1(1) Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Måndag 25 juni 2012 klockan 17:00-17:45.

1(1) Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Måndag 25 juni 2012 klockan 17:00-17:45. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdattll11 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga l1ärvarande Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Måndag 25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen 2014-01-07. Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 januari 2014 klockan 09:00-11 :55. Ajournering 09:05-10.

Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen 2014-01-07. Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 januari 2014 klockan 09:00-11 :55. Ajournering 09:05-10. VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen 2014-01-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr l (l) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Öv1iga närvarande Ej beslutande ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB 2015-09-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.00 11.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson MBP MP S S Henry Sandahl kl. 09.00-10.40 37-40 Lo

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.20 Beslutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer