Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00"

Transkript

1 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 Micael Glennfalk (M), ordförande Per-Åke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KO) Lis-Astl'id Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars J o hans son (V) Tjänstgörande ersättare Övriga n,tlrvarande ersättare Bötje Forss (FP) Övriga deltagare AdministrativchefHelena Sjöholm Ekonomichef Staffan Leijon Budgetsekreterare Fatrik Simonsson Kommunchef Carolina Leijonram Vikarierande kommunsekreterare Liselott Frejd Helen Nilsson 20, Justeringens plats tid Underskrifter sekreterare den 29 januari 2013 Paragraferna 18-21,23-35, Paragraferna 22, 36 omedelbar justering Ordfurande Helen Nilsson ANSLA GSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsaltning Protokollets förvaringsplats Datum för anslagsnedtagning Underskrift Liselott Frejd 1

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 18 Dnr 331/2010 Kod 058 Kommunalförbundet ITSAM - L2L-möte Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar Per-Åke Svensson (C) deltar i ITSAMs L2L- möte i Linköping januari Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger inbjudan tillitsams L2L-möte i Linköping januari Per-Åke Svensson är utsedd , KF 112, ingå som personlig ersättare i Kommunalförbundets direktion under tiden till och med Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen beslutar Per-Åke Svensson (C) deltar på mötet. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 112.

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 19 Dnr 121/2012 Kod 048 Redovisning av delegationsbeslut - ekonomichefens åtgärder avseende avskrivningar 4:e kvartalet 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomichef Staffan Leijons åtgärder beträffande fordringar om sammanlagt laonor avseende 4:e kvartalet år 2012 avskrivs forts indrivningsförfarande sker. Sammanfning Vid dagens sammanträde föreligger redovisning från ekonomiavdelningen avseende avskrivning av fordringar om sammanlagt kronor. Fordringarna har varit föremål för sedvanlig kravåtgärd och betalningsföreläggande. Fordringarna är således betrakta som i högsta grad osäkra. Enligt god redovisningssed bör de därför inte längre ingå som en tillgång i kommunens redovisning. Beslutsunderlag Förteckning över avskrivningar 4:e kvartalet 2012 upprättad av ekonomiavdelningen, Id Sändlista Ekonomiavdelningen Ekonomichef Staffan Leijon

4 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 20 Dm 331/2012 Kod 041 Förslag till Resursfördelningsmodell Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta presenterad Resursfördelningsmodell ska ligga till grund för beräkningen av nämndernas ramar Ärendet Kommunfullmäktige har nyligen antagit en ny styrmodell för kommunen. Syftet är säkra en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för uppnå en god ekonomisk hushållning. I arbetet med implementera styrmodellen är det viktigt de interna styrreglerna också omprövas och blir tydliga. Hittills har arbetet med hitta en modell för fördelning av resurser till nämnderna prioriterats. Modellen omfar områdena förskola, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg och justering sker utifrån känd befolkningsprognos. Det pris som är framräknat för de olika verksamheterna bygger på senast kända bokslut. Fasta kostnader så som lokaler är borträknade. Om modellen fastställs betyder det justeringar sker årligen utifrån det antal barn/elever/brukare som finns i verksamheten samt prognos för de kommande åren. Ambitionsnivåer i övrigt och eventuella särskilda behov till följd av t ex struktur måste tas i särskilda politiska beslut. Vid dagens sammanträde deltar administrativ chef Helena Sjöholm och ekonomichef Staffan Leijon och presenterar förslag till Resursfördelningsmodell. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta presenterad Resursfördelningsmodell ska ligga till grund för beräkningen av nämndernas ramar

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Årendet diskuteras. Beslutsunderlag Enkel Resursfördelningsmodell, RFM, vid beräkning av demografiförändring, Id Sändlista Kommunfullmäktige

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(3) KS 21 Dnr 331/2012 Kod 041 Planering och uppföljning årshjul Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna ramen för planering och uppföljning i det så kallade årshjulet för Ärendet Kommunfullmäktige har nyligen antagit en ny styrmodell för kommunen Syftet är säkra en sammanhängande modell för styrning, ledning och uppföljning för uppnå en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt innehållet för kommunens styrmodell i form av vision, värdegrund, strategisk plan, budget, nämndplaner mm. I modellen har kommunfullmäktige också fastställt vem som ansvarar för respektive del. Den fastställda styrmodellen reglerar däremot inte när i tid de olika delarna ska beslutas. Tidigare år har kommunstyrelsen fastställt en planeringskalender for året där ekonomisk uppföljning samt budgetberedningen har reglerats tidsmässigt. Med den nya styrmodellen finns ambitionen utöver ekonomi på ett bättre sätt också inkludera verksamhetsperspektivet i planeringen och uppföljningen. Det ställer också krav på en annan process vid framtagande och uppföljning centralt och ute i verksamheterna. Mot bakgrund av detta föreligger förslag till hur och när planering och uppfoljning ska ske under Vid dagens sammanträde deltar administrativ chef Helena Sjöholm som redogör för forslaget Förslag Planering och uppföljning sker parallellt under hela året. Uppföljningen utgör ett viktigt lärande och säkrar om organisationen är på väg åt rätt håll i förhållande till de mål och ramar som är fastställda. I en styrmodell där verksamheten väger lika tungt som ekonomin så blir diskussionen kring mål, prioriteringar och kvalitet en process som måste få ta tid. Avgörande är ock-

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL sidnr 2(3) så rätt frågor landar in på rätt nivå i organisationen. Roller och ansvar behöver vara tydliga. Årshjulet för planering och uppföljning 2013 finns återgivet i den schematiska bilden nedan. Det innebär första halvåret koncentreras till strategiskt arbete i form av framtagande av strategisk plan och budget för kommunen Kommunfullmäktige beslutar i juni om mål och ramar för nämndernas verksamhet de kommande åren. Processen inleds med kommunstyrelsen i februari beslutar om planeringsförutsättningarna i form av ekonomiskt utrymme, de kommungemensamma målen mm i ett kommunövergripande styrkort Som underlag för beslut har kommunstyrelsen tillgång till "Greppet 2.0"- en rapport som bland annat beskriver befolkningsutvecklingen, arbetsmarknaden, samhällsbyggnad, ekonomi samt förvaltningsspecifika förutsättningar. Med utgångspunkt från det kommunövergripande styrkortet samt övriga fastställda planeringsförutsättningar arbetar ledningsgruppen fram ett tjänstemannaförslag till plan och budget. I april månad beslutar kommunstyrelsen skicka förslaget på remiss till nämnder, styrelser med flera. I maj sker dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen kring förutsättningarna i förslaget. Därefter ansvarar kommunstyrelsen för beredning av förslag till plan och budget. Kommunfullmäktige beslutar i juni månad om strategisk plan samt budget. Vid detta tillfålle fastställs också skesatsen för det kommande året. Det andra halvåret koncentreras till den verksamhetsnära planeringen. Nämnderna ansvarar för utifrån det kommunövergripande styrkortet samt övriga mål och ramar som kommunfullmäktige beslutat om ta fram nämndsplaner och detaljbudgetar för den egna verksamheten. Nämndsplanerna ska beslutas av nämnden senast under november månad. Eftersom kommunen tillämpar två-års-budget kommer planeringsprocessen endast vart annat år innehålla det strategiska halvåret med arbete framför allt i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt kommunallagens krav måste dock beslut om skesats samt budget för nästkommande år beslut ske varje år. Detta kan däremot ske utan föregående process och omprövning av mål och inriktning som blir fallet när två-års-budget tillämpas. Styrkort, mål och ramar för nämnderna ligger fast. Uppföljning sker i form av delårsrapport efter april månad samt augusti månad. Rapporten beslutas av kommunfullmäktige. Därutöver sker avstämning efter mars och maj månad i kommunstyrelsen. Nämnderna svarar själva för sin rapportering i egen nämnd.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 3(3) Nätnndsplmlema anmäls till KF /V()V O cc Jan Platlerltlgsf6nJtsättnltlg,'lr: Omvärld Analys B e slut om kotll/ övergr/pmrde styrkort s milt övriga tömtsättn/llfl<'lr Okt T].'i11s temmumberedtllllg.w forslag Näm11derm~ arbet.'lr med 11ämlldsplm1er samt detaljbudget Sept All!} U{I}Jf. mm s UfJIJf. trf>t il, III il} Moj April Rem/ss till11lim11der m fl. 0/,1/og, samt beredlllllg av törs1.1g till strategisk plml lnkl. budget Bes/utom strategisk plan lllkl. budget B e slut om skesats Bedömning Bedömningen är förslaget tydligare skiljer på den strategiska planeringen och uppföljningen som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ansvarar för från nämndernas verksamhetsnära planering och uppföljning. Förslaget ger goda förutsättningarna för nämnderna planera och verkställa inför nytt år utifrån de mål och ramar som kommunfullmäktige gett samt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fokusera de kommunövergripande frågorna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna ramen för planering och uppföljning i det så kallade årshjulet för Beslutsunderlag Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Nämnder och styrelser Förvaltningschefer Bolagsdirektörer Ekonomiavdelningen Pro to ko Il j uslerare

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(5) KS 22 Dnr 199/2011 Kod 370 Finansiering/borgen för Vimmerby Energi & Miljö AB:s investering kraftvärmeverk Tallholmen - revidering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen för kommunens rälening ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmverk. Sammanfning Som framgår av kommunfullmäktiges beslut 134, , punkt 3, var upplåningen planerad genomföras under slutet av år På grund av projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras. Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut 134, , kommer väljas som finansiering/lösning kommer låneram behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte påverkas men kommunens låneram kommer öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB: s kommer minska i motsvarande mån. Ärendet Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar bygga ett nytt kraftvärmeverk på Tallholmen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 2011 och kommunstyrelsen ställde sig positiv till en förfrågan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kommunstyrelsens positiva besked meddelades till kommunfullmäktige

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 2(5) Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och arbete pågår med ta fram en ny detaljplan för området och erhålla erforderliga tillstånd för verksamheten. VEMAB:s styrelse har beslutat godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, för beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag efter slutförhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmeverket på Tallholmen samt skicka beslutet vidare till ägarna för yttrande. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering. Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphandlingen kommer omfa interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För uppnå lägsta möjliga räntekostnad förutsätts Vimmerby kommun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt Vimmerby kommun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan bestämmas till 375 miljoner kronor. Räntesäkring En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Finanspolicy Kommunfullmäktige antog en ny finanspolicy som anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i riskinstruktionen. Riskinstruktionerna avseende räntederivat avger skuldportföljens genomsnittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig investering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt kunna leverera en stabil förutsägbar avkastning anses det lämpligt säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så förutsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därför inte till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen.

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 3(5) De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom räntederivat som kan komma överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, for den aktuella finansieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen : Vimmerby Energi och Miljö AB kommer ha ett lånebehov på grund av investeringen över en längre tid Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar avkastning uppnås. Valutasäkring En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasälaing i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraftvärmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande. Kommunfullmäktige beslutade , KF 134 följande: 1. för genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag 2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller finansiellleasing 3. uppdra till kommunstyrelsen från och med den till och med , för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk 4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375 mla avseende finansieringen (gällande både lån och leasing) av nytt kraftvärmeverk

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 4(5) 5. Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare föruts leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så motpartsrisken blir Vimmerby Energi och Miljö AB 6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy första punkten möjlighet teckna längre räntederivat än skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya laaftvärmeverket. 7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband medränte-och valutasäkringen avseende finansieringen av laaftvärmeverket 8. uppdra åt kommunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig finansiering för laaftvärmeverket teckna borgen, så som för egen skuld, foruts Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäktiges beslut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt laaftvärmeverk. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 134. Kommunfullmäktiges beslut , KF 244. Tjänsteslaivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id

13 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 5(5) Sändlista Kommunfullmäktige Paragrafen justeras omedelbart justerare

14 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(3) KS 23 Dnr 294/2011 Kod 870 Projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar- ansökan om medfinansiering till utvecklingsanslag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anslå 950 tla för år 2013 som medfinansiering av projektet 600 tla tas ur konto 0081 Vimmerby Concept Park 350 tla tas ur Vimmerby Kommun Förvaltnings AB: s kapital. ställa sig positiv till medfinansiering av projektet med l,2 mnkr år 2014 och l,2 mnla år Finansieringen beslutas i budgeten för Ärendet Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN AB) ansökte i september 2012 om ett särskilt utvecklingsanslag som en del i realiseringen av projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar. Kommunfullmäktige beslutade , KF 162, uttala sig positiv till ett ekonomiskt bidrag till, och ställa sig bakom projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar. Fullmäktige beslutade också anslå 400 tla till projektet för år 2012, ställa sig positiv till en ny ansökanjanuari 2013 och i övrigt hänvisa projektet till budgetberedningen Vid dagens sammanträde föreligger ny ansökan från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB om medfinansiering för särskilt utvecklingsanslag. Bakgrund I december 2012 avslutas den förstudie laing den kommande trädgårdsanläggningen Astrid Lindgrens Trädgårdar. Förstudien visar tydligt Astrid Lindgrens Näs skulle få ett stort unikt mervärde genom utveckla trädgårdsmiljöer kopplat till historien på Näs och som är skapade i "Astrid Lindgrens Anda". Ett mervärde som skulle bidra till öka nationella- och

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(3) internationella trädgårdsintresserade turister, locka nya målgrupper, men också vara ett verktyg för förlänga turistsäsongen och öka besökarantalet över lag på Näs. Det mervärde som "Astrid Lindgrens Trädgårdar" skapar för Näs blir ett argument för entrebelägga delar av området under olika säsonger och därmed öka självfinansieringsgraden för Astrid Lindgrens Näs. Projektet ligger väl i linje med både kommunens arbete med vackra Vimmerby och Tillväxtverkets destinationssatsning på Vimmerby. Nuläge Med bakgrund av förstudiens resultat har styrelsen för KALN AB beslutat gå vidare med projektering av Astrid Lindgrens trädgårdar. Med mål starta anläggarrdet av miljöerna tidig vår 2013 och öppna trädgårdarna för officiell invigning som ett entrebelagt erbjudande maj Projektledningen har sammanställt en samlad ansökan till Regionförbundet Kalmar, Destinationsgruppen och Vimmerby kommun. Ansökan är fördelad enligt nedan: Medfinansiärer i projektet utveckling av Astrid Lindgrens Trädgårdar Procentuell fördelning ''Destinationspeng'' ,32 Regionförb. Kalmar län ,48 Sponsring ,37 Vimmerby kommun l l ,83 Vimmerby kommuns insats i trädgårdarnas utveckling , tla kan räknas med som medfinansiering i Destinationssatsningen. (Totalt omfar projektet tlcr d v s Vimmerby kommuns insats är ca 35 %) Parallellt med detta projekt, som KALN AB här ansöker om, arbetar projektledningen fram en strategi och paketering av sponsring för hela verksamheten Astrid Lindgrens Näs, samt andra ansökningar till externa finansiärer bland annat till Vimmerby Sparbanksstiftelse och Arvsfonden. Positiva dialoger och handläggning pågår. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Alliansen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anslå 950 tkr för år 2013 som medfinansiering av projektet 600 tlcr tas ur konto 0081 Vimmerby Concept Park

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 3(3) 350 tkr tas ur Vimmerby Kommun Förvaltnings AB:s kapital ställa sig positiv till medfinansiering av projektet med 1,2 mnkr år 2014 och l,2 mnkr år Finansieringen beslutas i budgeten för Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 162. Skrivelse från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs, Id Ansökan medfinansiering utveckling av Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id Programhandling Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id Astrid Lindgrens Trädgårdar, beskrivning av vision och förverkligande, Id Budget, Id och Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vimmerby kommun inklusive åren , Id Beräkning av besökare till Astrid Lindgrens Trädgårdar, Id Sändlista Kommunfullmäktige

17 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 24 Dm 294/2011 Kod 870 Projekt Astrid Lindgrens Trädgårdar- upptagande av lån för investering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta såsom för egen skuld ingå borgen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:s låneförpliktelser gentemot banlc upp till ett högsta lånebelopp om l O mnlcr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , KF 162, uttala sig positiv till ett ekonomiskt bidrag till, och ställa sig bakom projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar. Fullmäktige beslutade också anslå 400 tlcr till projektet för år 2012, ställa sig positiv till en ny ansökanjanuari 2013 och i övrigt hänvisa projektet till budgetberedningen Vid dagens sammanträde föreligger skrivelse från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN AB) med hemställan om fullmakt för uppta lån för investeringar i trädgårdsprojektet om maximalt l O mnkr. Bakgrund Styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB beslutade vid sitt sammanträde projektering och anläggning av Astrid Lindgrens trädgårdar skall ske med start Den förstudie, som pågått under större delen av 2012, visar en satsning på trädgårdarna vid Astrid Lindgrens Näs har stor potential locka fler turister och besökare till Vimmerby, men också bli en raktiv trädgårdsmiljö för kommunens medborgare. Trädgårdarna kommer bredda det totala utbudet på Astrid Lindgrens Näs och därmed förstärka möjligheterna till ökad egenfinansiering i bolaget. Ett totalt tillskott på cirka besökare över året skulle- enligt Resurs för resor och turism i Norden AB - medföra en ökad turismomsättning på

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 2(2) 55,6 miljoner laonor i Vimmerby kommun. Antalet årssysselsa skulle öka med 52,9 och kommunens skeintäkter öka med 4,8 miljoner laonor. Målet är Astrid Lindgrens Näs och trädgårdarna skall öppna som ett sammantaget entrebelagt erbjudande från maj Drift och utveckling av trädgårdsmiljöerna förväntas finansieras av entreavgifter, sponsors- och samarbetsavtal samt olika projekt i samverkan med externa finansiärer. Nuläge Investeringsmedel söks för närvarande från externa finansiärer. Ansökningar till Allmänna Arvsfonden och andra stiftelser och intressenter ligger i siaivande stund ute för handläggning. En samlad ansökan om projektmedel har också inlämnats till Vimmerby kommun, Tillväxtverkets destinationsgrupp i Vimmerby med omnejd samt Regionförbundet i Kalmar län. För ytterligare bakgrundsinformation hänvisas till de visionskisser, beräkningar och projektbeskrivning som ingår i ansökningshandlingarna. Låneansökan styrelsen för KALN AB beslutade vid sitt sammanträde hemställa hos Vimmerby kommunfullmäktige om tillstånd uppta lån för investeringar i trädgårdsprojektet om maximalt 10 mnla.. Avsikten är skapa förutsättningar för en stabil och kontinuerlig uppbyggnad av Astrid Lindgrens trädgårdar, samt lägga en nödvändig finansiell grund för få in så stor andel externa finansiärer och intressenter som mö j ligt. Frågor om borgensavgift, ammieringstakt och ränta kommer behandlas senare i överläggningar mellan kommunen och bolaget. Förslag till beslut Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB föreslår kommunfullmäktige i Vimmerby besluta om fullmakt för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, uppta lån för investeringar i trädgårdsprojektet om maximalt 10 mnla enligt vad som ovan beslaivits. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Slaivelse från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, Id Sändlista Kommunfullmäktige

19 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 25 Dnr 189/2010 Kod 109 Motion om Rensning av Vervelån genom Gullringen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med teknikoch servicenämndens beslut , TSN 230 anse motionen bifallen. Ärendet Ola Gustafsson (Kd) har väckt motion angående rensning av Vervelån genom Gullringen. I motionen yrkas på en varsam rensning av Vervelån genom Gullringens samhälle ska genomföras så snart det med hänsyn till djurlivet är möjligt. Aktuell situation Den sträcka av Vervelån som är aktuell for muddring är ca 600 meter lång. Och med en genomsnittlig åbredd om 10 meter. Från Länsstyrelsen har lämnats tillstånd till rensning av V ervelån. Länsstyrelsen har dock förelagt kommunen vidta åtgärder för motverka skada på naturmiljön vid rensningen. Teknik- och servicenämnden har beslutat uppdra till Rumskulla Maskiner AB rensa ån till en takpriskostnad av kr. Redovisning av inkomna yttranden Ärendet har lämnats till Teknik- och servicenämnden för yttrande. Teknik och servicenämnden har, efter godkännande från Länsstyrelsen i Kalmar län uppdragit till Rumskulla Maskiner AB utföra rensning av V ervelån. Bedömning I och med Teknik- och Servicenämndens beslut låta rensa Vervelån får motionen anses bifallen.

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med teknikoch servicenämndens beslut , TSN 230 anse motionen bifallen. Beslutsunderlag Motion väckt av Ola Gustafsson (KD) Id Kommunfullmäktigs beslut, KF , Id Remiss upprättad av Kanslichef Therese Jigsved, Id 20 l O Teknik- och servicenämndens beslut TSN 174, Teknik- och servicenämndens beslut TSN 7, Teknik- och servicenämndens beslut TSN 230, Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyckning

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 26 Dnr 195/2010 Kod 014 Förskottering av åtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanannytt avtal Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna föreliggande avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan. Ärendet Kommunstyrelsen har vid sammanträde KS 176, , godkänt ett genomförande- och finansieringsavtal avseende stångådalsbanan och Tjustbanan. Genom det avtalet regleras ansvaret för de åtgärder som föreslås höja kapaciteten, hastigheten och säkerheten på Tjust- och Stångådalsbanan. Syftet är sänka restiden och öka möjligheten arbetspendla genom vidgad bostads- och arbetsmarknad i regionen. Vid kommunstyrelsens sammanträde behandlades en skrivelse från Regionförbundet med ett forslag till avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan, som ingår i Regional transportplan för Kalmar län Avtalsparter är Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås, Kalmar, Vimmerby, Hultsfreds, Högsby, Linköpings, Kinda och Atvidabergs kommuner samt Trafikverket Region Syd. Avtalet innebär bland annat kommunerna förskotterar 100 miljoner laonor och Trafikverket 100 miljoner kronor. Summan, 200 miljoner kronor, motsvarar den beräknade byggkostnaden i löpande priser under byggtiden. Kommunfullmäktige beslutade, , KF 136, i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan, som ingår i regional transportplan för Kalmar län Protokolljustrare

22 ~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Regionförbundet ansökte om förskotteringen hos Trafikverket, som dock avslog ansökan med motiveringen det inte fanns utrymme i statens "förskotterings budget" Trafikverket överlämnade Regionförbundets ansökan om förskottering till näringsdepartementet i form av ett yttrande där man tillstyrker begäran om få forskottera Näringsdepartementet har påpekat Trafikverket inte får lova finansiering med medel ur deras driftbudget. Därfår har Trafikverket dragit tillbaka sitt yttrande om tillstyrka förskotteringen. För få förskottera, måste ett nytt förskotteringsavtal skrivas. Trafikverket/regeringen kräver avtal av denna typ beslutas av respektive fullmäktige. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till nytt avtal, där Trafikverkets medfinansiering inte finns med, men som finns i det ursprungliga Genomförandeavtalet från Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna föreliggande avtal om förskottering av förstärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut, , KS 176. Skrivelse från Regionforbundet, Id Kommunstyrelsens förslag , KS 288. Kommunfullmäktiges beslut , KF 136. Skrivelse från Regionförbundet och förslag till nytt avtal, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljuserare

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer