NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24"

Transkript

1 Marknadens intresse för energieffektiva småhus

2 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Statens energimyndighet Objekt Handlingens status Slutrapport Datum Rubrik 1 (Uppdragsnamn) Rubrik 2 (Uppdragsnamn) Uppdragsnummer Dokumenttyp Upprättad av Godkänd av Svante Wijk Karin Engvall Stina Landén Peder Dahlöf NCC Teknik NCC Construction Sverige AB, NCC Teknik Göteborg Besöksadress: Gullbergs Strandgata 2 Tel Fax Dokument-ID G:\2004\Inst\ Småhusköpares efterfrågan på energieffektivitet\15 Rapport\Marknadsintresse Slutrapport doc Mall-ID Rapport.doc senast ändrad: (45)

3 Innehållsförteckning 1 Förord...5 Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsningar Huskoncept Nivåer energiprestanda Energiberäkningar Beräkning av livscykelkostnad Indata drift Underhållskostnader Ekonomiska indata Indata investering Resultat livscykelkostnad Bankkalkyler Indata till bankkalkyler Resultat Marknadsundersökning av energieffektiva småhus Målgruppsanalys Skäl till prioriteringar vid valet av bostad Val av målgrupp Urval Analysvariabler Frågeformulär Utskick och påminnelser Resultat Kundernas bakgrund Allmänna bostadsönskemål Nuvarande och tänkta boendekostnader Nuvarande energianvändning och vikten av ett energisnålt hus Inställningen till nya energieffektiva lösningar för småhus Attityder och acceptans för olika energieffektiva lösningar Inställning till miljöfrågor som kan påverka bostadsbyggandet Inställning till möjligheterna att bygga energisnåla sunda hus Slutsatser och diskussion Referenser (45)

4 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Nivåer energiprestanda Sammanfattning av energiberäkningar Indata livscykelkostnadsberäkningar Resultat livscykelkostnadsberäkningar Bankkalkyler Följebrev Enkät och resultat Kommunernas möjlighet att styra mot mer energieffektiva hus Projektutvärdering 4 (45)

5 1 Förord Idén till detta projekt grundades våren 2004 då Mölndals stad förde diskussioner med NCC angående exploatering av området Fågelsten i Lindome. Mölndals stad har sedan tidigare haft som mål att detta område ska präglas av hög energieffektivitet och genomtänkta miljöåtgärder. I diskussionerna kom man fram till att det finns en osäkerhet kring hur långtgående energi- och miljöåtgärder som husköpare är beredda att betala för. NCC Teknik formulerade därför ett projektförslag som syftade just till att undersöka vilken betalningsvilja som finns hos småhusköpare för att köpa energieffektiva hus. Mölndals stad stod senare för ansökan till Energimyndigheten. Arbetsgruppen har bestått av: Svante Wijk NCC Teknik Projektledare Magdalena Kvernes NCC Teknik Energiberäkningar Mats Albinsson NCC Teknik Installationsfrågor Kristofer Samuelsson NCC Teknik Konstruktionsfrågor Anders Johansson NCC Hus Investeringskalkyler Pia Allgurén Föreningssparbanken Bankkalkyler Karin Engvall BeteendePerspektiv HB Utformning och analys av enkät Hans Eek Arkitekt Hans Eek AB Konstruktionsfrågor kring passivhus Till projektet har även funnits en referensgrupp som bestått av: Lars-Göran Petersson NCC Boende Säljare/projektledare Stina Landén Mölndals stad Miljösamordnare Ragnar Uppström Mölndals stad Energirådgivare Leif Fred Mölndals stad Planarkitekt Under projektets uppstartskede har även Björn Bergsten och Kristina Gabrielii från NCC Teknik hjälpt till med projektets utformning. Alla inkomna enkätsvar har sammanställts och summerats av Nordic Tabulation AB i Stockholm. Tack Tack till Lisa Järner som kämpat väl med alla telefonintervjuer samt Ulrica Kulin som tålmodigt hjälpt till att ta fram alla adresslistor m.m. Ett stort tack också till Energimyndigheten som till stor del har finansierat projektet och gett oss stöd och förtroende under projektets genomförande. Göteborg 8 juli, 2005 Svante Wijk NCC Teknik NCC Construction Sverige AB 5 (45)

6 Sammanfattning Idag utformas oftast småhus och även flerbostadshus energimässigt så att de precis når upp till byggnormernas gränsvärde. Anledningen är att hålla investeringskostnaden nere för husköparen och eftersom man menar att det inte finns en efterfrågan på hus med låga uppvärmningskostnader. Men genom att driftkostnaderna då blir onödigt höga påverkas också det globala klimatet och miljön mer negativt. Med tanke på att en byggnads livslängd är mycket lång är det både ur ett privatekonomiskt och nationellt perspektiv tveksamt att inte bygga hus mer energieffektiva än man gör idag. Både tekniken och kunskaperna finns, men används i för liten omfattning. Inom byggbranschen finns det på många håll en uppfattning om att det inte finns någon betalningsvilja och efterfrågan på hus med mycket låga driftkostnader. Det finns dock flera möjliga skäl till varför efterfrågan är låg. Detta projekt startade därför med syfte att, genom en enkätundersökning till presumtiva husköpare, utreda om det finns en efterfrågan på energieffektiva hus. Projektet syftade också till att studera vilken attityd och inställning husköpare har till energisnåla hus och även analysera hur svaren skiljer sig åt mellan olika målgrupper utifrån frågeställningarna. För att husköparna skulle kunna ta ställning till om de är beredda att betala en högre investeringskostnad mot att få lägre driftkostnader är det nödvändigt att presentera vad det kommer att innebära för dem i ökade lånekostnader m.m. Projektet inleddes därför med ett utredningsarbete kring energibehov, byggkostnader samt beräkningar av livscykelkostnad för fyra olika energieffektiva småhus med olika värme- och ventilationslösningar. Med dessa uppgifter gjorde sedan Föreningssparbanken kalkyler över boendekostnader för en genomsnittsfamilj i de olika huskoncepten. Beräkningarna visade att energianvändningen kunde halveras jämfört mot ett traditionellt småhus. Den genomsnittliga merinvesteringen beräknades till cirka kr. Beräkningarna av livscykelkostnaden visade att om standardhus, motsvarande dem som beskrivs i denna rapport ska byggas mer energieffektiva, så är kraftfulla åtgärder att föredra eftersom det gav kortare återbetalningstider än om mindre åtgärder användes. Anledningen är att lönekostnaderna för snickarna inte ökar proportionellt mot hur mycket huset energieffektiviseras. Hus som byggs enligt samma koncept som radhusen i Lindås (passivhus) får korta återbetalningstider jämfört mot standardhus med fjärrvärmesystem. Om jämförelse görs mot ett standardhus med frånluftsvärmepump får passivhusen dock långa återbetalningstider men inte nämnvärt mycket längre än andra hus som inte är fullt så energieffektiva. Om ett standardhus ska energieffektiviseras är det därför knappt någon skillnad alls på återbetalningstid om ett hus byggs i nivå motsvarande passivhusen i Lindås än om isoleringsnivån bara ökas några centimeter. Eftersom både staten, byggherrar och byggföretag under senare tid ökat fokuseringen inom energieffektivisering är detta viktigt att beakta. Resultatet från bankkalkylerna visade att det generellt sett är mycket små skillnader i boendekostnad mellan mycket energieffektiva hus och de småhus som byggs idag. 6 (45)

7 Anledningen till att boendekostnaden per månad blir ungefär den samma beror på att för de dyrare energieffektivare husen tas de ökade räntekostnaderna ut av de lägre driftkostnaderna. Störst besparing görs genom att bygga passivhus istället för traditionella hus med fjärrvärme och frånluft. Passivhus är dock inte i dagens läge ett ekonomiskt alternativ till frånluftsvärmepump, men om energipriset fortsätter öka med cirka 7 % per år, som det gjort de senaste åren, blir boendekostnaden den samma. För att ta reda på hur presumtiva småhusköpare ställer sig till energieffektiva åtgärder, genomfördes våren 2005 en enkätundersökning. Tillsammans med en beteendevetare gjordes en målgruppsanalys som tillsammans med diskussioner i projektgruppen bildade underlag för de frågeställningar och frågor som togs upp i enkäten. Enkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av 354 personer/hushåll från NCC Boendes register över personer som visat intresse av att köpa ett nytillverkat småhus. Svarsfrekvensen blev 73 %. På den direkta frågan; - Hur viktigt är det för Dig att köpa ett energieffektivt hus förutsatt att inomhusklimatet och månadskostnaden blir oförändrad?, svarade 83 % att det var viktigt varav upp emot hälften menade att det var mycket viktigt. På frågan om hur man ser på förhållandet investeringskostnad (inköpspris) och månadskostnad, framgår också att man föredrar lägre driftkostnader framför låga investeringskostnader, 57 % mot 5 %. En tredjedel menar att det saknar betydelse bara boendekostnaden totalt sett inte påverkas. För att pröva inställningen till mer eller mindre traditionella tekniska lösningar för att göra husen så energieffektiva som möjligt, angavs olika sådana alternativ i en av frågorna. Av svaren att döma är det en stor andel av de svarande som kan tänka sig att köpa hus med tämligen otraditionella lösningar utan element och golvvärme och som i huvudsak istället utnyttjar av passiv teknik för uppvärmning och varmvatten. Enkätresultaten visar också att det finns stor acceptans för de krav som ställs på skötsel av t ex värmepump, pelletspanna, FTX-system och solfångarsystem. I detta projekt har vi tydligt kunnat visa på att det både finns en stor acceptans för energieffektiva småhus samt att det också finns en betalningsvilja. Det finns med andra ord inga starka skäl till varför byggbolag och byggherrar inte ska satsa på energisnåla småhus. Enkätundersökningen visar även på att många husköpare idag saknar tillräcklig kunskap om energisnåla hus och därför vill lära sig mer, men också att många litar på och ser det som självklart att byggbolagen och byggherrarna utformar husen så energieffektivt som möjligt. Orsaken till att efterfrågan varit låg är sannolikt till stor del på att det inte funnits någon marknadsföring kring möjligheterna och fördelarna med energieffektiva småhus. I och med att projektet har innefattat allt från; energiberäkningar, byggkalkyler, bankkalkyler till enkätutformning och analys av enkätsvar, har det varit nödvändigt att 7 (45)

8 involvera många personer med olika inriktning och kompetens. Byggnation av hus är inte en process som enbart involverar personer inom byggföretagen utan också inom t ex kommunen som ställer krav i samband med planprocessen. För att se om de intensioner som dessa båda aktörer har, finner gensvar hos de presumtiva kunderna måste dialogen med brukarna vara klar och tydlig. För detta har medverkan av en beteendevetare varit värdefull i samband med enkätens utformning och analys. I detta fall då betalningsviljan för olika energieffektiva koncept skulle prövas var det också viktigt att realistiska bankkalkyler låg bakom de val kunden ställdes för, varför en representant för banksidan också varit viktig att ha med. Från byggbranschen deltog personer som vanligtvis är involverade i byggprocessens olika skeden från teoretiska beräkningar, arkitektur till försäljning. Den breda sammansättningen av olika kompetenser i referens- och arbetsgruppen har varit en styrka i diskussionerna kring projektets genomförande och resultat. 8 (45)

9 2 Bakgrund Idag utformas oftast småhus och även flerbostadshus energimässigt så att de precis når upp till byggnormernas gränsvärde. Anledningen är att hålla investeringskostnaden nere för husköparen och eftersom man menar att det inte finns en efterfrågan på hus med låga uppvärmningskostnader. Men genom att driftkostnaderna då blir onödigt höga påverkas också det globala klimatet och miljön mer negativt. Med tanke på att en byggnads livslängd är mycket lång så är det både ur ett privatekonomiskt och nationellt perspektiv tveksamt att inte bygga hus mer energieffektiva än man gör idag. Både tekniken och kunskaperna finns, men används i för liten omfattning. Under de senaste åren har det byggts ett flertal goda exempel som visar att det är möjligt att bygga hus med låg miljöpåverkan 1. Ansvaret för att byggnaderna utformas mer energieffektiva ligger hos både byggföretagen, beställarna och staten. Tidigare utredningar gjorda på Lunds tekniska högskola 2 och NCC Teknik i Göteborg 3 visar att utsläppen av koldioxid för tillverkning av byggmaterial i grova drag står för 15 procent av de totala utsläppen under 50 år. Driften av byggnaden under 50 år står för de återstående 85 procenten. För att minska en byggnads påverkan på växthuseffekten är det av denna anledning viktigt att man minskar energibehovet för driften. Energimyndigheten genomförde under 2000 och 2001 två enkätundersökningar hos Sveriges småhusfabrikanter. Syftet med utredningarna var att ta reda på hur energieffektiva husen är som byggs, samt även få svar på en del andra frågor om fabrikanternas inställning till energieffektiva hus. Undersökningen 2001 visade bland annat att: - endast ett av 20 företag hade energieffektivitet som försäljningsargument. - en tredjedel av dem som svarat ansåg att det krävs en större efterfrågan från husköpare för att de ska börja bygga mer energieffektiva hus. Vi har inte kunnat hitta någon allmänt tillgänglig undersökning som, utifrån konsumenternas perspektiv, visar på deras efterfrågan och betalningsvilja för energieffektiva hus. Vad vi vet har man in andra enkätundersökningar inte beskrivit för målgruppen vilka fördelar som finns med att välja hus med låg energianvändning. Fokus har snarare legat i att undersöka vilka parametrar som är viktiga vid småhusköpares val av bostad. Med dagens låga ränta och höga priser på äldre hus så har fler och fler hushåll börjat köpa nybyggda småhus. Enligt statistik från SCB byggdes det år stycken småhus medan det år 2003 byggdes 8140 stycken. Som nämnts ovan talas det inom byggbranschen om att det inte finns någon efterfrågan på hus med mycket låga energikostnader. Men konsumenter är som regel mycket kostnadsmedvetna, så frågan är vad detta i så fall beror på. Anledningarna till att 1 Exempelvis Passivhusen i Lindås och Glumslöv, LB-hus villa på Bo01 eller Kv. Jöns Ols i Lund 2 Energy use and enviromental impact of new residential buildings. Karin Adalberth, Beräkningar av NCCs klimatpåverkan (45)

10 efterfrågan är liten kan t ex vara: - Husköpare utgår från att nybyggda hus är så energieffektiva de kan bli. - De vet inte hur eller vad de ska efterfråga. - De är inte medvetna om hur mycket de kan spara på driftkostnaderna genom att öka investeringen på t ex klimatskalet. - Husköpare prioriterar andra värden framför låga driftkostnader. - Byggföretagen marknadsför inte energieffektivitet och visar inte på vad som är möjligt. Ovanstående kan leda till en form av moment 22 -Byggföretagen marknadsför inte energieffektivitet därför att de inte tror att det finns någon efterfrågan, medan köparna inte efterfrågar energieffektivitet för att byggföretagen inte marknadsför möjligheterna, för att de betraktar det som självklart att de byggs så bra som möjligt när det gäller energieffektivitet. 3 Syfte Projektet syftade till att studera vilken attityd och inställning som husköpare har till energieffektiva hus. Syftet var också att analysera hur svaren skiljde sig åt mellan olika målgrupper utifrån frågeställningarna. Målet med undersökningen var att ge svar på frågeställningar som t ex: - Finns det en efterfrågan för energieffektivitet hos småhusköpare? - Vilka krav på skötsel av värme- och ventilationssystem kan man tänka sig? - Hur länge bedömer man att man kommer äga huset? - Vilka attityder finns till energisnåla hus? - Kan man acceptera en högre investeringskostnad i gengäld mot en låg driftkostnad. En enkätundersökning som ger en bild av husköpares inställning till energieffektivitet kan utgöra ett värdefullt underlag i dagens debatt om energieffektivisering av byggnader. Projektresultatet kan ge stöd för myndigheter, byggföretag, byggherrar, banker etc. i deras arbete med energi och byggnader. För kommuner kan resultaten utgöra ett underlag vid diskussioner med byggföretag inför exploatering av nya bostadsområden. Det ursprungliga syftet med projektet var bland annat att ta reda på hur stor merinvestering målgruppen kunde tänka sig gent emot låg driftkostnad. Hypotesen var att en lägre driftkostnad skulle dra ned de ökade lånekostnaderna på grund av en högre investeringskostnad, men det var osäkert i vilken utsträckning. Under projektets gång visade det sig dock att den boendekostnad per månad som Föreningssparbanken räknade fram inte förändrades nämnvärt mellan ett traditionellt hus och ett mycket energieffektivt. Eftersom boendekostnaden inte blev högre fanns det ingen anledning att söka efter betalningsviljan för en utökad energieffektivisering. Frågeställningen blev snarare hur man vid investeringstillfället såg på fördelningen mellan investeringskostnad kontra kommande driftkostnader. 10 (45)

11 4 Avgränsningar I den bakomliggande utredningen till enkätundersökningen har vi utgått ifrån småhus som NCC nyligen byggt i Kvibergs terrass i Göteborg. Vi har med andra ord inte studerat skillnaderna mellan småhus och flerbostadshus utan enbart valt småhus. Både i de bakomliggande beräkningarna och i enkätundersökningen har vi enbart fokuserat på ett av NCC s standardhus och skillnader i husets tekniska lösningar för energieffektivisering. Enkäterna har skickats ut till presumtiva husköpare som står i NCCs småhusköer i Göteborgsområdet. Målgruppen kan därför inte anses motsvara ett riksgenomsnitt. 5 Huskoncept 5.1 Nivåer energiprestanda För att kunna beskriva för målgruppen vilken energibesparing som kan åstadkommas i byggnader samt vilken eventuell merkostnad detta medför inleddes projektet med att utifrån ett traditionellt hus utarbeta tre förslag som på olika nivåer var mer energieffektiva. Som utgångspunkt valdes ett tvåvånings småhus på 125 kvm som NCC byggt på Kvibergs terrass i Göteborg. Huset valdes dels för att det hade en normal energiprestanda, normal bostadsarea samt att kostnadskalkyler redan fanns framtagna eftersom det nyligen hade byggts. Utifrån detta hus valdes sedan ett hus med samma energiprestanda som de radhus (Passivhus) som Egnahemsbolaget byggt i Lindås 4. Som nivån under denna ytterlighet valdes ett hus med en energiprestanda motsvarande de krav som Energimyndigheten satte upp för de två energieffektiva småhusen på Bo01. Steget mellan NCCs standardhus och Energimyndighetens rekommendationer var relativt stort och därför lades en nivå mellan dessa två. Passivhustekniken bygger på att husen byggs med hög återvinningsgrad av värmen ur ventilationsluften och ett mycket välisolerat klimatskal. Detta gör att det räcker med en tillsatsvärme motsvarande ett mindre element för att värma huset under den kallaste perioden. Något traditionellt radiatorsystem behövs därför inte. För att kunna jämföra de olika alternativen var det en förutsättning att bostadsarean var den samma det vill säga att bruttoarean tilläts öka. Nedan ges en kortfattad sammanställning av klimatskalen för de fyra olika huskoncepten där hus (A) motsvarar standardhuset, hus (D) är motsvarande energiprestandan i Lindåshusen, hus (C) följer energimyndighetens rekommendationer och hus (B) har den lägsta energiförbättringen jämfört mot hus (A). Hela tabellen finns i bilaga 1. 4 Upphovsman: Arkitekt Hans Eek och EFEM arkitektkontor genom Arkitekt Hans Grönlund 11 (45)

12 Hus (A) Hus (B) Hus (C) Hus (D) U-värde (W/m 2, C) Tjocklek (mm) U-värde (W/m 2, C) Tjocklek (mm) U-värde (W/m 2, C) Tjocklek (mm) U-värde (W/m 2, C) Fönster 1,3 1,1 1,0 0,85 Tjocklek (mm) Ytterväggar 0, , , , Översta bjälklaget 0, , , , Markplatta 0, , , , Dörrar 1,0 0,8 0,8 0,8 Värdena för täthet och köldbryggor är sjunkande för från hus A till hus D. Även användningen för hushållsel och varmvatten är lägre för de energieffektiva husen. 5.2 Energiberäkningar Eftersom energianvändningen är beroende av vilket värme- och ventilationssystem som väljs så beräknades energibehovet för följande tre olika kombinationer av system: 1. Frånluftsvärmepump. 2. Fjärrvärme med frånluftsventilation. 3. Fjärrvärme med frånluft, tilluft och värmeåtervinning. Alternativ ett valdes eftersom det idag är vanligt förekommande i nybyggda småhus. Om husen byggs i fjärrvärmeområden är alternativ två istället mest frekvent. Alternativ tre valdes av flera olika skäl, dels för att man spar energi med värmeåtervinning och dels för att elbehovet minskas med fjärrvärme. Uppvärmningskällor så som pelletspanna, oljepanna eller bergvärme ansågs inte vara realistiska alternativ i dagsläget till denna typ av småhus. Jämte frånluftvärmepump är fjärrvärme det mest frekvent förekommande uppvärmningskällan i småhusområden. Ytterligare en orsak till att alternativ tre togs med var att det under detta projekts genomförande lades fram förslag på nya byggregler. Det förslag som då var aktuellt innebar att det kunde bli krav på värmeåtervinning oavsett hur stor andel förnyelsebar energi som tillförs i fjärrvärmenätet. Detta var därför också ett skäl till att alternativ tre ingick i våra beräkningar. För huskonceptet (D) med samma energiprestanda som passivhusen i Lindås 5 valdes två olika former av energitillförsel för varmvattnet, en med varmvattenberedare och en med solfångare och ackumulatortank (benämns DS). Båda alternativen hade FTX-aggregat med ett värmebatteri i tilluften. Som distributionssystem av värme valdes i hustyp A till C golvvärme i undervåning och vattenburna radiatorer i övervåning eftersom det är det mest förekommande idag. Alla energiberäkningar gjorde med energiberäkningsprogrammet ENORM Indata valdes så att beräkningarna skulle hamna så nära verkligheten som möjligt. Till exempel valdes högre inomhustemperatur, mindre andel nyttiggjord värme från solinstrålning etc. Till hjälp användes anvisningarna till Stockholm Stads program för ekologiskt byggande. Som klimatort för beräkningarna valdes Göteborg. 5 För småhus är kravet 12 W/m 2, BRA 12 (45)

13 Beräkningarna visade att hus A fick ett behov av köpt energi på cirka kwh/kvm, år. Hus B fick , hus C och hus D kwh/kvm, år. Se ytterligare detaljer i bilaga (45)

14 6 Beräkning av livscykelkostnad För att kunna jämföra de kostnader som olika uppvärmningssystem innebär är det nödvändigt att även redovisa vilka underhålls- och servicekostnader som är förknippade med de olika systemen under en längre period. När man redovisar driftkostnaden för t ex en frånluftvärmepump bör man därför även ta med den kostnad som oftast uppstår efter cirka tio år då bland annat kompressorn kan behöva bytas. Då bankerna idag gör boendekalkyler för personer som står i begrepp att köpa hus, lägger man ofta in en schablonkostnad för driften av huset. Denna schablonkostnad är den samma oavsett hur stort huset är, när det är byggt, vilket uppvärmningssystem det har eller hur energieffektivt det är. För att kunna jämföra driftkostnaderna för de olika huskoncepten var det därför nödvändigt att göra beräkningar av livscykelkostnaderna där underhålls- och servicekostnader ingick. Eftersom energiberäkningar gjordes för tre olika kombinationer av värme- och ventilationssystem så beräknades även livscykelkostnaderna för dessa alternativ. För vart och ett av de fyra huskoncepten beräknades således livscykelkostnaderna för: - Frånluftsvärmepump. - Fjärrvärme med frånluftsventilation. - Fjärrvärme med frånluft, tilluft och värmeåtervinning. Övriga indata i beräkningarna redovisas nedan. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till installationernas restvärde efter kalkylperiodens slut, underhållskostnadernas antagna prisförändring eller likaså inflationens förväntade förändring under perioden. 6.1 Indata drift Underhållskostnader Alla uppgifter av underhållskostnader har inhämtats från tillverkare, leverantörer och servicefirmor under hösten Underhållskostnaderna avser enbart installationerna. Underhållskostnaderna på klimatskalet för de olika alternativen antogs vara likvärdiga. Service & Underhåll Material + arbete (kr/år) Åtgärd, kommentar Frånluftvärmepump 1000 Byte av kompressor, givare, säkerhetsventil etc. 1 gång under 15 år Fjärrvärmeväxlare 200 Byte av pump etc. 1 gång under 15 år FTX (Värmeåtervinningsaggregat) 700 Byte av filter 1 gång/år. Byte av fläktar 1 gång under 15 år. Solfångare 200 Byte av glykol och pump 1 gång under 15 år. Säkringsavgift + fast avgift el 900 Priser i Göteborg. 16 A 14 (45)

15 6.1.2 Ekonomiska indata Underlag för LCC-beräkningar Kalkylperiod 20 år Real kalkylränta 5,0 % Energipris fjärrvärme Energipris elektricitet Energiprisökning fjärrvärme Energiprisökning elektricitet Inflation 0,75 kr/kwh 0,94 kr/kwh 5 % per år 5 % per år 1,5 % per år Utifrån ovanstående indata gjordes även känslighetsanalyser för kalkylperiod på 10 år samt energiprisökningar på 3 och 7 % per år. Energipris fjärrvärme: Uppgifter från Göteborg Energi. Hänger samman med investeringskostnaden på undercentralen, och andra anslutningsavgifter. I Göteborg finns möjligheten att äga eller hyra undercentralen av Göteborg Energi. Det alternativ som var billigast under en längre tidsperiod valdes. Enligt Energimyndigheten var det genomsnittliga fjärrvärmepriset i Sverige år 2004 dock cirka 63 öre/kwh för villor med en energianvändning på kwh/år. Elpris: Genomsnittligt elpris för konsumenter i Sverige. Uppgift från Energimyndigheten. Inflation: Uppgifter från SCB Real kalkylränta: Uppgift från Föreningssparbanken Energiprisökning fjärrvärme: Historisk genomsnittlig höjning i Sverige. Uppgift från Fjärrvärmeföreningen. Energiprisökning el: Historiskt sätt har höjningen varit 7,5 % per år enligt SCB. Efter samtal med handläggare på Energimyndigheten och Svensk Energi gjordes istället bedömningen att ökningen kan bli något mindre per år i fortsättningen. Ingen vill sia om framtiden, men på Svensk Energi ser handläggaren det som troligt att vi kommer att närma oss energipriserna på kontinenten och därför är det inte orimligt med 5 % per år i höjning. För prisökningar som användes vid känslighetsanalyserna utgick vi ifrån den ursprungliga nivån på 5 % per år och ökade och minskade den med 2 %. 6.2 Indata investering Utifrån de skillnader i klimatskal och installationer för de olika huskoncepten som beskrivs i bilaga 1 räknades merkostnaden i investering ut jämfört mot standardhuset. Som tidigare beskrivits är utgångspunkten ett tvåvånings småhus på 125 kvm som NCC byggt på Kvibergs terrass i Göteborg. Kostnaderna är framtagna ur NCCs kalkylsystem och är beräknade av en av NCCs kalkylatorer. För vissa produkter som inte fanns med i kalkylsystemet har kostnader inhämtats från olika leverantörer. Som förutsättning vid 15 (45)

16 kostnadsförfrågan hos olika tillverkare gällde en volym om femtio enheter. Det är viktigt att poängtera att vi inte har energioptimerat de olika huskoncepten ur ekonomisk synvinkel. Det vill säga, vi har inte detaljgranskat varje energiåtgärd i de olika koncepten och ställt den mot investeringskostnad och energibesparing. I eventuella framtida byggprojekt är det därför nödvändigt att göra denna typ av optimering eftersom det kan finnas möjlighet att sänka merkostnaderna utan att energiåtgången ökar i någon större utsträckning. De huvudsakliga skillnaderna i klimatskalet uppstod på följande områden för de olika huskoncepten: Fabriksbetong Fönsterbänkar Trävirke Ytbehandlade lister Träbaserade lättbyggsystem Cellplast Mineralullsisolering Fogmassa Fönster Putsentreprenad Isoleringsentreprenad Lönekostnader För passivhusen var merkostnaderna för löner oproportionerligt högre på grund av gällande avtal med enhetspriser som snickarna har. Se ytterligare detaljer i bilaga 3. I de framräknade merkostnaderna för byggnation ingår även det extra arbete som krävs för att t ex få husen mer lufttäta. Investering installationer Merinvestering bygg Summa (kr/hus) (kr/hus) (kr/hus) Hus (A) Frånluftvärmepump/F Hus (A) Fjärrvärme/F Hus (A) Fjärrvärme/FTX Hus (B) Frånluftvärmepump/F Hus (B) Fjärrvärme/F Hus (B) Fjärrvärme/FTX Hus (C) Frånluftvärmepump/F Hus (C) Fjärrvärme/F Hus (C) Fjärrvärme/FTX Hus (D) varmvattenberedare Hus (D) Solfångare Hus (A) motsvarar traditionellt byggda hus, hus (D) är motsvarande energiprestandan i Lindåshusen, hus (C) följer energimyndighetens rekommendationer och hus (B) har den lägsta energiförbättringen jämfört mot hus (A). F = Frånluftsventilation, FTX = Frånluft, Tilluft, värmeväxling 16 (45)

17 Ovanstående kostnader är avrundade till jämna tusental. Observera att det är de totala investeringskostnaderna för installationerna som redovisas medan det för byggmaterialet är merkostnaderna jämfört mot standardhus A. Samtliga investeringskostnader är inklusive moms och NCCs påslag. Som beskrivs i kapitel 5.1 så saknar passivhuset (hus D) ett traditionellt radiatorsystem och värmekälla. Merkostnaden för isoleringen, bättre fönster etc. finansieras därför till stor del genom att man inte behöver installera ett värmesystem. Hur stor den totala merkostnaden blir beror på vilket värme- och ventilationssystem som standardhuset har som man jämför mot. Då man jämför alla alternativ mot ett traditionellt utförande (hus A) blir den totala merkostnaden mellan cirka 5000 och kronor (genomsnitt kr). Observera att uppvärmning med fjärrvärme inte ska jämföras mot frånluftsvärmepump eftersom det inte alltid är möjligt att dra fram fjärrvärme till nya bostadsområden. Jämfört mot vad dagens hus kostar för konsumenten är dock en genomsnittlig höjning av investeringen på kr (cirka 1,5 % av huspriset) förhållandevis låg. Höjningen ska också jämföras med de merinvesteringar som husköpare gör på tillval. Enligt NCC Boende gör husköpare tillval på i genomsnitt kr idag. 6.3 Resultat livscykelkostnad Beräkningarna av livscykelkostnaden för de beskrivna hustyperna med de olika värmeoch ventilationssystemen visar på ett stort spann i återbetalningstider. Jämfört mot ett standardhus kommer hus B få återbetalningstider på år, hus C på 16 år och passivhusen (D) på 1-22 år. Återbetalningstiderna ska dock endast ses som mycket ungefärliga eftersom de varierar beroende på val av inflation, energiprisökningar, kalkylränta. Som beskrivs i föregående kapitel är husen inte heller energioptimerade ur ekonomisk synvinkel. Beräkningarna av livscykelkostnaden har huvudsakligen inte haft till syfte att visa på den totala livscykelkostnaden eller återbetalningstider utan istället att få fram den årliga driftkostnaden, men där hänsyn ändå är tagen till energiprisökningar, underhållskostnader med mera för att användas som indata i Föreningssparbankens boendekalkyler. Vad som dock är intressant är att hus B med lägsta nivån på energiåtgärder alltid har högre återbetalningstid än hus C som har högre investeringskostnad. Anledningen är att lönekostnaderna för snickarna inte ökar proportionellt mot hur mycket huset energieffektiviseras. Hus B har en merkostnad för byggnation på kr jämfört mot standardhuset A, medan det mellan hus B och hus C endast skiljer kr. Om standardhus, motsvarande dem som beskrivs i denna rapport ska byggas mer energieffektiva, är det därför mer lönsamt att bygga dem enligt C-nivån än B-nivån. Nedan redovisas nuvärdet för driften för de olika koncepten. Kalkylperioden är 20 år och energiprisökningen 5 % per år. 17 (45)

18 Nuvärde drift 20 år Nuvärde drift per år (kr) (kr/år) Hus (A) Frånluftvärmepump/F Hus (A) Fjärrvärme/F Hus (A) Fjärrvärme/FTX Hus (B) Frånluftvärmepump/F Hus (B) Fjärrvärme/F Hus (B) Fjärrvärme/FTX Hus (C) Frånluftvärmepump/F Hus (C) Fjärrvärme/F Hus (C) Fjärrvärme/FTX Hus (D) varmvattenberedare Hus (D) Solfångare Kostnaderna är avrundande till jämna 5000-tal respektive 100-tal. I bilaga 4 redovisas ytterligare uppgifter om beräkningarna på livscykelkostnad. Sammanfattningsvis har hus C och B i samtliga kalkyler alltid en lägre livscykelkostnad än standardhuset. För passivhusen kan man erhålla mycket låga livscykelkostnader jämfört mot standardhuset och jämfört mot standardhus med fjärrvärmesystem får passivhusen korta återbetalningstider. Om en jämförelse görs mot ett standardhus med frånluftsvärmepump får passivhusen långa återbetalningstider men dock inte nämnvärt mycket längre än hus B och hus C. Om ett standardhus ska energieffektiviseras är det därför knappt någon skillnad alls om man väljer D nivån istället för B nivån sett till återbetalningstid. Eftersom både staten, byggherrar och byggföretag nu gör satsningar inom energieffektivisering är detta viktigt att beakta. Känslighetsanalyserna visar bland annat att om energipriset ökar med 7 % istället för 3 % per år så stiger driftkostnaderna med cirka 30 % under en 20 årig kalkylperiod. Om prisökningen blir den högre så minskar också återbetalningstiderna med upp till 36 %. 18 (45)

19 7 Bankkalkyler Utifrån NCCs nuvärdesberäkningar för driften och huspriser har Föreningssparbanken i Mölndal tagit fram boendekalkyler för samtliga huskoncept. Driftkostnaden beräknades som ett genomsnitt per år utifrån nuvärdet av driften efter 20 år eftersom energiprisökningar, underhållskostnader etc. då inkluderas. I en eventuell framtida studie bör skillnaden i boendekostnad mellan år 1 och 10 undersökas närmare. Kalkylerna är beräknade på vad Föreningssparbanken anser är normalt avseende; inkomster, räntor, amortering etc. Räntorna är de listräntor utan rabatter som gällde under början av hösten Indata till bankkalkyler Underlag för bankkalkyl Egen insats 10 % Bottenlån 75 % Topplån 15 % Bottenlån bundet 2 år 3,75 % Bottenlån bundet 5 år 4,65 % Bottenlån rörligt 3,65 % Topplån 4,75 % Amortering 10 % Skattereduktion 30 % Övriga driftkostnader (kr/månad) Försäkring 125 Vattenförbrukning 158 Sophämtning 89 Summa Resultat Generellt sett är det mycket små skillnader i den genomsnittliga boendekostnaden mellan mycket energieffektiva hus och dagens standardhus. Anledningen till att boendekostnaden per månad blir ungefär den samma beror på att för de dyrare energieffektivare husen tas de ökade räntekostnaderna ut av de lägre driftkostnaderna. Som beskrivs ovan finns behov av ytterligare studier över hur boendekostnaden förändras över tiden. Beroende på hur stor energiprisökningen blir, vilket uppvärmningssystem man jämfört mot samt graden av energieffektivisering så blir skillnaderna som mest +100 kr till 310 kr per månad i boendekostnad jämfört mot ett standardhus. Vid en energiprisökning på 5 % per år sjunker boendekostnaden i genomsnitt med 90 kronor per månad för de mer energieffektiva alternativen jämfört med standardhuset. Vid 5 % energiprisökning per år 19 (45)

20 sjunker boendekostnaden i genomsnitt med närmare 1100 kr per år för de energieffektiva husen och som mest med 2800 kr per år. Störst besparing görs genom att bygga passivhus istället för traditionella hus med fjärrvärme och frånluft. Passivhus är dock inte ekonomiskt som alternativ till frånluftsvärmepump, men om energipriset däremot blir 7 % per år hamnar boendekostnaden i samma nivå. Det är först år 10 som husägare till nya hus får full fastighetsskatt. Det är därför en fördel att betala sitt topplån på 10 år när det gäller ett nybyggt hus eftersom man då inte får högre kostnader när fastighetsskatten träder in. Genom att äga ett hus med lägre driftkostnader ökar också möjligheterna att klara eventuella framtida ökande utgifter. Inom detta projekt har vi dock inte närmare studerat förändringarna i boendekostnad över åren mellan de olika husalternativen. Energiprisökning 3 % Vid en jämförelse mot om standardhuset har en värmepump för uppvärmning, sjunker boendekostnaden per månad något för de mer energieffektiva husen. Det vill säga B- och C-husen har lägre boendekostnad än standardhuset (20-40 kr/månad). För passivhusen (hus D) blir dock månadskostnaden cirka kr högre per månad jämfört mot standardhuset. Om jämförelsen istället görs mot om standardhuset har fjärrvärme och värmeåtervinning blir boendekostnaden för hus D istället kr lägre per månad. Boendekostnaden är även här lika eller lägre för B- och C-huset jämfört mot standardhuset (0 30 kr/månad). Energiprisökning 5 % När energipriset ökar så ökar också skillnaderna i boendekostnad för de olika huskoncepten. I jämförelsen med värmepump som uppvärmningskälla så sjunker månadskostnaden ytterligare (50 70 kr) för B- och C-huset. För hus D är inte boendekostnaden lika hög längre som när energiprisökningen var 3 %, den ökade kostnaden är nu kr/månad. Då jämförelsen görs mot att standardhuset har fjärrvärme och återvinning i ventilationen handlar det fortfarande om relativt små kostnadsförändringar. För de mer energieffektiva husen B och C sjunker boendekostnaden med kr/månad. För hus D ökar besparingen till kr/månad jämfört mot standardhus A. Energiprisökning 7 % Vid en jämförelse mot om standardhuset har en värmepump så har B- och C-husen en månadskostnad som är kr/månad lägre. Ett hus D står sig nu väl i konkurrens med ett standardhus med värmepump. Månadskostnaden är endast 0 10 kr högre per månad. I jämförelse mot om standardhuset har fjärrvärme och värmeåtervinning blir boendekostnaden för ett hus D betydande kr lägre per månad. Boendekostnaden för B- och C-huset jämfört mot standardhuset fortsätter att minska och är nu kr/månad. 20 (45)

Marknadens intresse för resurseffektiva. byggnader. Svante Wijk. NCC Construction Sverige AB. NCC Teknik. NCC Teknik Sid1

Marknadens intresse för resurseffektiva. byggnader. Svante Wijk. NCC Construction Sverige AB. NCC Teknik. NCC Teknik Sid1 Marknadens intresse för resurseffektiva byggnader Svante Wijk NCC Construction Sverige AB NCC Teknik NCC Teknik Sid1 Sammanfattning NCC har under 2005 genomfört en enkätundersökning hos drygt 350 presumtiva

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val En komplex värld! Avfall Buller Mögel Kemikalier Radon Energi Läge Elektromagnetiska fält Fukt Markföroreningar Material Vatten Ljus NCC AB 091124 2 Fokus

Läs mer

Är det dyrare att bygga energieffektivt?

Är det dyrare att bygga energieffektivt? Är det dyrare att bygga energieffektivt? Hus har oftast mycket lång brukstid i många fall mer än 100 år. Vid uppförandet av nya byggnader gäller det därför att tänka långsiktigt. En välbyggd klimatskärm

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sjöstugan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sjöstugan 21 Utgåva 1:1 2012-06-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sjöstugan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13 Utgåva 1:1 2013-02-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Finneskog 21:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Lagmannen 5 Datum: 2015-05-27 Adress: Aspvägen 10, 302 23 Halmstad Rapportnummer: 991 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman Andersson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TÖRESTORP 2:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-08-27 Byggnadens adress: JUNG SVEN BENGTSGÅRDEN 1 53592 KVÄNUM Utetemperatur: 16

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lindås 1:154

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lindås 1:154 Utgåva 1:1 2012-08-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lindås 1:154 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Röd 1:40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Röd 1:40 Utgåva 1:1 2012-08-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Röd 1:40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE 1

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bo 1:885

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bo 1:885 Utgåva 1:1 2014-06-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bo 1:885 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Toresunds-Sundby 1:83

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Toresunds-Sundby 1:83 Utgåva 1:1 2013-11-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Toresunds-Sundby 1:83 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett!

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Hållbar utveckling Väst -regionalt energikontor för Västra Götaland Lisa Ossman, tf Verksamhetsledare lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se,

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer