Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet"

Transkript

1 Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet , Västerås stad - 1 -

2 Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter Länsstyrelsen Trafikverket Landstinget Västmanland Mälarenergi Barn- och utbildningsförvaltningen Fastighetskontoret Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Sociala nämndernas förvaltning Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden Västerås handel TIM-pendlare Moderaterna

3 1. Hur samrådet bedrivits Förslaget till Parkeringsutredning för Stationsområdet var utsänt på samråd under tiden 10 mars 21 april Dokumentet skickades ut till länsstyrelsen, andra myndigheter, nämnder, stadens förvaltningar, politiska partier, intresseorganisationer samt fastighetsägare från Stationsområdet. Utredningen var tillgänglig på både stadens webbsida samt på 3B-sidan Den 3 april 2014 ägde rum ett informationsmöte om utredningen. Tjänstemän från Västerås stad samt konsulter från Trivector som har jobbat med utredningen var på plats och svarade på frågor om utredningen. Endast tre personer var med på informationsmötet. Under samrådstiden inkom 14 yttranden. Remissvaren handlar främst om pendlarparkeringar, parkeringar vid befintliga verksamheter inom området, förslag till parkeringsnormen för bilar och cyklar, planerad busstrafik inom området. Inga synpunkter inkom från fastighetsägarna från området. De blev dock välinformerade om arbetet med parkeringsutredningen samt dess innehåll. Vid ett tillfälle, innan samrådstiden, presenterades parkeringsutredningen av företaget Trivector på så kallad fastighetsägarmöte inom projektet 3B. Under detta möte diskuterades parkeringsutredningen och dess konsekvenser för utveckling av stadsdelen. Den 3 april, under samrådstiden, ägde rum ett informationsmöte där både representanter från Västerås stad samt konsulter från Trivector som har jobbat med utredningen deltog. Alla som fick samrådsutskick blev också inbjudna till mötet. Information om mötet presenterades även i de lokala tidningarna Västerås tidning samt VLT, på stadens webbsida vasteras.se, på projektets webbsida projekt3b.se samt på 3B-Facebooksida. Trots de stora informationsinsatserna kom endast tre personer till mötet. Mötet uppmärksammades dock i den lokala tidningen VLT. 2. Bearbetning efter samrådet Efter samrådet har projektgruppen tagit del av inkomna synpunkter och i de fall det funnits behov bearbetat och kompletterat parkeringsutredningen. De viktigaste förändringarna är: En kortversion av parkeringsutredningen skapas. I kortversionen finns sammanfattning av den fullständiga utredningen samt de viktigaste tabellerna med bil- och cykelparkeringsnormer. Målgruppen för kortversionen är fastighetsägare, byggherrar, allmänheten samt tjänstemän som inte vanligtvis jobbar med trafik- eller parkeringsfrågor. Det förtydligas i texten att minst 2000 cykelparkeringar behövs inledningsvis vid resecentrum och att det ska finnas möjlighet att utöka antalet av parkeringarna i samband med det att fler nyttjar resecentrum. Det förtydligas att lånecykelsystemet kan införas om staden finanserar det. Ansvar för testtramparkampanjer och testresenärskampanjer läggs på fastighetsägarna, staden ansvarar för samordning; kampanjerna samfinansieras av fastighetsägarna och staden

4 3. Synpunkter 3.1. Länsstyrelsen Förslag till Parkeringsutredning för Stationsområdet har översänts till Länsstyrelsen för samråd. Utredningen kommer att fungera som komplement till den fördjupade översiktplanen för stationsområdet och vägledning inför framtida beslut gällande parkerings- och trafikfrågor. Länsstyrelsen ser positivt på att utredningen ger förslag på fysiska infrastruktur-åtgärder för att få fler invånare, arbetande och besökare att resa på ett annat sätt än med bil då det minskar utsläppen av kodioxid från transportsektorn. I den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet prioriteras gående, cyklister och kollektivtrafik. Länsstyrelsen är gynnsamt inställd till denna prioritering samt förslagen i parkeringsutredningen hur infrastrukturen och området bör planeras av kommunen för att prioriteringen ska vara genomförbar. Stationsområdet har ett sådant läge i staden att det finns stora möjligheter att premiera gång- och cykeltrafikanter. Länsstyrelsen är därför positiv till förslaget att gångvägar ska vara betydligt genare än bilnätet för att få fler att inte välja bilen som färdmedel. I utredningen tas frågan om parkering för funktionsnedsatta upp vilket är bra ur tillgänglighetssynpunkt, men bör utvecklas ytterligare. I handläggningen av detta ärende har deltagit enhetschef Christer Alzén, beslutande planhanhandläggare Bo Bertilsson, föredragande energi- och klimatkoordinator Greta Hebel. Kommentar: Västerås stad ser positivt på den samsyn kring gemensamma frågor som Länsstyrelsen Västmanland uttrycker Trafikverket Trafikverket har inget att erinra mot rubricerat ärende Landstinget Västmanland Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har mottagit remissversion av parkeringsutredning för stationsområdet i Västerås. KTM lämnar härmed följande synpunkter på utredningen: Parkeringsutredningen bygger på Västerås målsättningar för området, projekt 3B samt Trafikplan 2026, att utveckling av området görs utifrån stadens hållbarhetsmål. KTM hänvisar även till vårt yttrande över nämnda Trafikplan 2026 (ert dnr: 2013/777-KS). Trafiknät och framkomlighet Stationsområdet med Västerås resecentrum är länets viktigaste nod för kollektivtrafiken. Det är positivt att parkeringsutredningen framhåller att resande med gång, cykel och kollektivtrafik skall prioriteras före bilen. Restidskvotsanalysen från Stationsområdet (tabell 2-3) visar tydligt att kollektivtrafiken får svårt att ta marknadsandelar från biltrafiken om inget görs för framkomligheten. För att bygga en hållbar och attraktiv stad behövs goda förutsättningar för gång- och cykel tillsammans med framkomlighetsåtgärder - 4 -

5 för bussarna. Vi framhåller vikten av gators- och korsningars utformning, attraktiva hållplatser, resenärsinformation, signalprioritering och busskörfält. Västerås en attraktiv regionstad Västerås har en stor inpendling från kommunens satellitorter samt övriga kommuner i länet och regionen. Idag sker de flesta av dessa resor med bil. Här är inte gång och cykel ett lika självklart alternativ. Man behöver även utreda hur kollektivtrafiken kan prioriteras i hela staden och vid Västerås infartsleder. Goda förutsättningar för kollektivtrafikens framkomlighet borde ge önskvärda effekter för en hållbar utveckling och minska belastningen på Västerås parkeringsytor och vägnät. Kommentar: Att utreda hur kollektivtrafiken ska prioriteras i hela staden och vid Västerås infartsleder ryms inte i omfattning av Parkeringsutredning för Stationsområdet. Synpunkten vidarebefordras till Tekniska kontoret som jobbar med de frågorna. Västerås kollektivtrafik Från den 18 augusti 2013 infördes den nya busstrafiken i Västerås kommun med en målsättning att öka resandet med kollektivtrafik. Samtliga busslinjer passerar idag stationsområdet. Den södra delen av området, Kungsängsgatan har idag ingen busslinje. Förutsättningarna, vilken potential som finns, framkomlighet, restid osv för att inrätta en sådan måste utredas vidare. Kommentar: Enligt den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet som antogs i oktober 2013 ska man i kommande planering fortsätta utreda hur kollektivtrafiken ska försörja delen av Stationsområdet söder om spårområdet. Beslut om exakt dragning tas inte i Parkeringsutredning för Stationsområdet. Parkeringsnorm och parkeringsprinciper Cykelparkering bör ha attraktiva lägen och bilparkeringar bör samlokaliseras där så är möjligt t.ex. i parkeringshus. Gatuparkeringar tar ofta utrymme i gaturummet vilket kan utnyttjas för bättre framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. Möjligheter till korttidsparkering i anslutning till stationsområdet för att kunna hämta och lämna resenärer till kollektivtrafiken behövs, liksom pendlarparkering för vidare färd med buss- eller tåg. Kommentar: Synpunkterna stämmer överens med Parkeringsutredning för Stationsområdet. Kollektivtrafikmyndigheten ser fram emot att få delta i det framtida arbetet med en hållbar utveckling av stationsområdet, 3B och Västerås stad. I ärendet har deltagit: Från Kollektivtrafikförvaltningen; Peter Backman Från AB Västerås Lokaltrafik; Kenneth Brattvik 3.4. Mälarenergi Beakta befintliga fjärrvärmeledningar. Övrigt inget att erinra. Kommentar: Fjärrvärmeledningarna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med Stationsområdet. Mälarenergi kommer att bjudas in till planer och projekt inom stadsdelen

6 3.5. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på utredningen Fastighetsnämnden Beslutsförslag Fastighetsnämnden beslutar att anta fastighetskontorets yttrande som sitt eget och överlämna detsamma till kommunstyrelsen. Yttrande från fastighetskontoret Fastighetskontoret har inga synpunkter på parkeringsutredningen. Den är genomarbetad och visar en tydlig ambition. Fastighetskontoret vill dock framhålla att det är viktig att stadens förvaltningar gemensamt utvecklar den föreslagna genomförandeplanen. Detta arbete måste även innefatta en analys av lämpliga platser för gemensamma parkeringsanläggningar och ett ställningstagande rörande hur dessa ska finansieras, drivas och förvaltas. Bakgrund Sommaren 2013 gav Västerås stad Trivector Traffic uppdraget att genomföra en parkeringsutredning för Stationsområdet i Västerås. Utredningen syftar till att ta fram parkeringstal för cykel och bil för området samt att utreda hur områdets utformning och planering av parkering kan bidra till att uppnå de högt ställda målen avseende hållbart resande. Utredningen kommer att fungera som underlag under fortsatt planering inom Stationsområdet. Parkeringsutredningen är på samråd mellan den 10 mars och 21 april. Under tiden får stadens förvaltningar, nämnder, berörda fastighetsägare och allmänheten lämna in synpunkter. Efter remisstiden kommer dokumentet bearbetas utifrån de inkomna synpunkterna. Beslut om antagande av parkeringsutredningen planeras till kommunstyrelsens sammanträde under juni Sammanfattning av utredningen Åtgärder för främja hållbara transporter Utredningen behandlar dagens förutsättningar för att resa till och från Stationsområdet och hur detta kommer att förändras utifrån ambitionerna i den antagna fördjupade översiktsplanen för området. För att åstadkomma ett område där bilen inte är det dominerade trafikslaget, med ett stort parkeringsbehov som följd, krävs att förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt är mycket goda. Ambitionen i den fördjupade översiksplanen för stationsområdet är att skapa en utökad innerstad med god tillgång på service där gång- och cykeltrafik är prioriterade trafikslag. Utredningen lyfter fram att den fysiska utformningen av gång- och cykelvägar är viktig för att främja ett hållbart resande. För att öka antalet gång- och cykeltrafikanter krävs en sammanhängande struktur där varken gående eller cyklister är tvungna att anpassa sina rörelsemönster till biltrafiken. Det är också viktigt att alla de nya passagerna under och över järnvägen som visas i den fördjupade översiktplanen byggs. Utredningen rekommenderar även att en ny busslinje dras igenom området. Utredningen ger exempel på beteendepåverkande åtgärder för att få fler invånare, arbetare och besökare att resa på annat sätt än med bil t.ex. bilpool, lånecykelsystem och cykelkampanjer. Förutom satsningen på de hållbara transportslagen tar utredningen även upp förslag på lämpliga parkeringsregleringar där kostnad- och tidsreglering är en viktig åtgärd

7 Dessutom föreslås att majoriteten av parkeringsefterfrågan tillgodoses i gemensamma parkeringsanläggningar för att öka möjligheterna till samutnyttjande. Parkeringstal för Stationsområdet Förslag på parkeringstal för cykel och bil i det framtida Stationsområdet redovisas i utredningen. Parkeringstalet för cykel har tagits fram utifrån att det ska möjliggöra en ökad andel cykelresor. Jämfört med gällande parkeringsnorm innebär förslaget generellt att fler cykelparkeringar ska byggas. Grundtanken är att samtliga boende ska ha möjlighet att äga en cykel och ha denna parkerad på ett säkert och bekvämt sätt vid bostaden. Bilparkeringen för bostäder har tagits fram genom en att studera bilinnehavet i Västerås centrum, eftersom att ambitionen med stationsområdet är att det ska ha innerstadskaraktär. Förslaget till bilparkeringstal för bostäder är relativt likartat de gällande riktlinjerna medan parkeringstalen för verksamheter generellt är något lägre. Boende i området som väljer att äga en bil ska kunna parkera den i området medan bilparkering för verksamheter ska dimensioneras så att bilpendling möjliggörs men inte uppmuntras. Pendlarparkering Pendlarparkering är en viktig del i reskedjan för de som inte kan ta sig till stationen på annan sätt än med bil. Beläggningsstudier visar att det finns gott om parkering i befintliga parkeringshus i centrum på acceptabelt gångavstånd. Utredningen rekommenderar därför inte att det byggs nya parkeringar exklusivt för centralstationen, utan att det behovet istället löses i en befintlig parkeringsanläggning i centrum alternativt i en nyuppförd parkeringsanläggning inne i Stationsområdet. Däremot behöver ett antal platser för korttidsparkering, s.k. kiss and ride, anordnas vid centralstationen för att öka tillgängligheten för de som samåker till och från tåget. När stationen invigs föreslås det vidare att cykelparkeringar uppförs, varav 600 stycken i ett cykelparkeringshus/-garage. Fler cykelparkeringar behöver dock kunna byggas i takt med att kollektivtrafikresandet ökar. Genomförandeplan Utredningen berör genomförandet och uttalar att Västerås stad bör leda utvecklingen och vara aktiv genom arbetets alla delar för att åtgärderna ska implementeras och få bästa möjliga effekt. En stor del av arbetet förutsätts genomföras av byggherrarna enskilt och gemensamt, men kommunen måste ställa tydliga krav, erbjuda stöd och följa upp så att åtgärderna genomförs på rätt sätt samt får önskad effekt. För planens genomförande är det också viktigt att alla åtgärder är genomförda vid inflyttning så att de som flyttar in har de bästa förutsättningarna att välja hållbara färdmedel från dag ett. Erfarenheter visar att man är mer benägen att ompröva sitt resande i samband med att man byter bostad och/eller arbetsplats, detta förutsätter dock att möjligheten att välja hållbara färdsätt finns. FASTIGHETSKONTORET Kerstin Enaeus Cecilia Olsson 3.7. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är positiv till att Trafikplanens fokus på gång- och cykeltrafik även genomsyrar trafikutredningen för stationsområdet. Förvaltningen noterar att de föreslagna parkeringstalen bygger på att åtgärderna för hållbart resande i översiktsplanen för stationsområdet genomförs och att ambitionerna i översiktsplanen uppnås. Om så inte sker är risken, liksom nämns i utredningen, att antalet bilar i och bilresor till stationsområdet blir avsevärt fler

8 En del text återkommer flera gånger i utredningen, och allmänt anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att utredningen borde kortas ned. Kommentar: En kort version av dokumentet med de mest väsentliga uppgifter och med parkeringsnormer skapas tillsammans med en reviderar antagandehandling. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen delar inte uppfattningen att Viksängs centrum ligger i direkt anslutning till stationsområdet (s. 13). Kommentar: Viksängs centrum ligger endast 250 meter bort från Stationsområdets gräns, det är till och med mindre än avståndet mellan parkeringshuset Punkt och centralstationen. Av figur 2-13 på s. 16 där resandet i Västerås, Uppsala och Örebro jämförs framgår att resandet i Västerås till 4% sker med "annat". Förvaltningen skulle vilja veta vad detta "annat" är som inte förkommer i de andra städerna. Kommentar: Kategoriet annat beskriver bland annat flyg, tunnelbana eller båt. De kollektivtrafikmedlen används av den gruppen som även reste från/till Stockholms- och Uppsalaregionen innan eller efter resan till/från Västerås. Eftersom det är så litet andel så beskrevs alla de trafikslag i en gemensam kategori annat. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycker att det är positivt att laddställen för elbilar föreslås (s. 32). I planeringen av parkering inom stationsområdet anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det även är viktigt att belysa andra miljöaspekter som parkering och trafik medför än de som nämns i utredningen. Dagvatten från parkeringshus och andra parkeringsytor bör minimeras och det dagvatten som uppstår bör renas. Att som utredningen föreslår samla parkeringar i större gemensamma anläggningar är inte bara positivt genom mer effektivt markutnyttjande. Det kan även vara bra ur synvinkeln att parkeringar med tak och mindre markyta genererar mindre mängd och mindre förorenat dagvatten. Parkeringar bör även planeras gentemot bostäder så att störningar i form av trafikbuller och försämring av luftkvalitet för de boende minimeras. Kommentar: Parkeringsutredningen kompletterades med beskrivning av nyttan av större parkeringsanläggningar i fler plan med tanke på dagvattenhantering. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycker att det är viktigt att boende utanför centrum och med långt avstånd till kollektivtrafik ges möjlighet att kunna ställa bilen och pendla från centralstationen. Därför är det positivt att parkeringar i stationsområdet föreslås reserveras för andra än de boende. Förvaltningen menar dock att det för Västerås attraktionskraft som bostadsort för pendlare är viktigt med pendlarparkering i nära anslutning till centralstationen. Detta är också viktigt med tanke på att det med de relativt korta avstånden till andra städer i regionen (t ex Stockholm, Uppsala, Örebro) kan vara frestande för pendlare boende utanför centrum att istället fortsätta med bil till slutdestinationen om pendlingen inte uppfattas som smidig och enkel. Förvaltningen saknar en framtida prognos för pendlingen i utredningen, och efterfrågar också en jämförelse mellan tänkt antal boende i stationsområdet och antalet pendlare som bor utanför stationsområdet. Kommentar: Arbete med framtidsprognoser för pendlingen pågår inom projektet Västerås resecentrum. I dagsläget bor ingen inom Stationsområdet. Det är omöjligt att förutse hur många av dem som kommer att flytta till Stationsområdet som kommer att pendla dagligen. Troligtvis blir andelen av pendlare betydligt större bland dem som kommer att bo i Stationsområdet jämfört med de boende i övriga stadsdelar

9 3.8. Sociala nämndernas förvaltning Sociala nämndernas förvaltning (SNF) har tagit del av förslaget Parkeringsutredning för stationsområdet. Förslaget med alla sina tankar och idéer kring parkeringsfrågorna i området utgår från de övergripande principer och idéer som lagts fast i den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet. SNF har vid genomgången av parkeringsutredningen inte funnit anledning att invända mot något i texten eller föreslå något/några tillägg till den. Det är inte heller enkelt att ur alla dessa detaljerade beskrivningar se de praktiska konsekvenser som kommer eller kan komma att uppstå i verkligheten så småningom Tekniska nämnden "Parkeringsutredning for stationsområdet" redovisar ett förslag till parkeringsnormer for stationsområdet. Utredningen ger också förslag till åtgärder som kan leda till ett framtida hållbart resande för boende, verksamma och besökare i stationsområdet. Parkeringsutredningen ska fungera som ett komplement till den fördjupade översiktsplanen for stationsområdet, som antogs Parkeringsutredningen redovisar en mängd förslag till hur parkering och övrig trafik i stationsområdet kan utformas för att möta upp till de mål som slagits fast i den fördjupade översiktsplanen. Tekniska kontoret ser att utredningen innehåller många bra idéer inför det framtida arbetet med området. Tekniska nämnden arbetar idag strukturerat med handlingsplaner på en mängd områden. Bland annat har nämnden antagit handlingsplaner for trafiksäkerhet, for passager, för ökat cyklande och for transportrådgivning. I dessa handlingsplaner slås ambitionsnivån for nämndens arbete fast. Innehållet i handlingsplanerna har fokus på hela Västerås, och är anpassade till den budget som finns för åtgärder. Ambitionsnivån i parkeringsutredningen för stationsområdet överstiger kraftigt en ambitionsnivå som gäller for övriga staden. Budget saknas på tekniska kontoret for denna ambitionsökning. Tekniska kontoret ser en risk i att den här parkeringsutredningen kan uppfattas som en plan, dvs. att det som står skrivet om åtgärder och ansvar uppfattas som "beslutat" i och med att utredningen får spridning inom staden, bland fastighetsägare och andra aktörer. Om parkeringsutredningens föreslagna åtgärder ska genomforas fullt ut kommer det att kräva en stor ökning av medel for fysiska åtgärder och for Mobility Management-åtgärder inom transportrådgivningen. För de mjuka åtgärder som föreslås i utredningen ser vi att en resursökning med en heltidstjänst skulle behövas under fem år, ett år före inflyttning till 4 år efter. Utöver det skulle ca kr behövas for investeringar (luftpump, lånecykelsystem, realtidsskyltar kollektivtrafik) och efter inflyttning kr/år för genomförande av åtgärderna (kommunikationsplan, 3 st. cykelkampanjer, testresenärskampanjer, gå & cykla till skolan-projekt). Kommentar: De åtgärder som presenterades i parkeringsutredningen är många och ambitiösa. Det är möjligt att arbeta med deras genomförande under förutsättning att Västerås stad/tekniska kontoret får mer resurser för detta arbete. Parkeringsutredningen för Stationsområdet förutsätter att en sådan resursökning sker. I utredningen framgår att forslagen till parkeringstal har tagits utifrån att åtgärderna för ett hållbart resande genomfors. Annars finns risk att boendes bilinnehav blir högre och att resandet till stationsområdet sker med bil i större utsträckning än vad som antas i utredningen. Tekniska kontoret vill stryka under att det är viktigt att i ett tidigt skede få till stånd avsiktsförklaringar och bindande avtal med de aktörer som ska - 9 -

10 bygga och äga fastigheter i stationsområdet, så att inte staden som väghållare blir stående med en stor parkeringsefterfrågan som inte har lösts på fastighetsmark. Exploateringsavtal kan vara ett lämpligt instrument för ändamålet. Utredningen anger att alla gångvägar och cykelbanor, precis som bilvägarna, utgör en sammanhängande struktur. Varken gående eller cyklister ska vara tvungna att anpassa sina rörelsemönster till biltrafiken. Tekniska kontoret ser att trafiken i den täta staden kräver anpassning från alla typer av trafikanter. Det är svårt att i en tät stad hitta plats för fysiska lösningar som gör att gående och cyklister inte behöver märka av biltrafiken. Det som tekniska kontoret vill framhålla som särskilt viktigt är utformningen av passager som främjar gående och cyklister samtidigt som även kollektivtrafiken får en god komfort och framkomlighet. Kartan för tänkta bussvägar är hämtad från FÖP får stationsområdet. Kartan visar två alternativa körvägar får en framtida busslinje, norr och söder om avloppsreningsverket Om busslinjen ska dras söder om avloppsreningsverket är bussvägen inte praktiskt möjlig att skapa förrän man kan dra fram bussen längs silokajen och reningsverket är flyttat. Detta ligger år framåt i tiden. För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik som finns på plats redan när området börjar byggas ut, förordar tekniska kontoret därför istället den norra körvägen. Kommentar: Den exakta dragningen av en stombusslinje genom Stationsområdet kommer att behöva utredas inom de kommande åren när stadsdelen utvecklas. Tekniska kontoret kommer att ha en viktig roll i denna utredning. Ett lånecykelsystem föreslås i utredningen. Det står att kommunen tidigare har utrett att driva ett lånecykelsystem i egen regi. Därutöver har tekniska kontoret också under 2011 utrett förutsättningarna får att få en marknadsaktör att etablera lånecykelverksamhet i Västerås. Den utredningen visade att ingen aktör idag ser Västerås som tillräckligt intressant ur lönsamhetssynpunkt. Dessutom krävs i dagens kommersiella upplägg en "motprestation" från staden i form av upplåtande av reklamplatser. Att tillskapa nya reklamplatser försvåras av att staden nyligen har tecknat ett avtal kring reklamplatser i Västerås som sträcker sig till år Kommentar: Det förtydligas i parkeringsutredningen att ett lånecykelsystem kan införas under förutsättningen att det finansieras av Västerås stad. I parkeringsutredningen föreslås att parkeringshuset Punkt skulle kunna fungera som huvudsaklig parkering får centralstationen. Tekniska kontoret ser att Punkt är ett komplement inom rimligt gångavstånd, men att parkering får pendlare behöver lösas inom stationsområdet. Med kommande förtätning i Västerås city kommer efterfrågan på parkering i Punkt får citybesökare att öka. Den lediga kapaciteten bedöms behövas, särskilt om markparkeringar avvecklas och besökare i högre grad hänvisas till parkeringshusen. Kommentar: Skrivningen har ändrats till rapportens slutversion. Pendlarparkering föreslås anordnas i de framtida parkeringsanläggningar som kommer uppföras inom Stationsområdet. I rapporten förordas att parkeringsanläggningar anläggs mot järnvägen för att även fungera som bullerskydd mot området. Exakt lokalisering behöver utredas vidare, men här finns potential att inrymma pendlare till stationen. I övrigt nämns att Punkt och Östermalm är anläggningar som finns inom gångavstånd men att möjligheten att nyttja dessa till pendlarparkering måste utredas vidare. Utredningen anger att fastighetsägarna i området ska vara ansvariga för att genomföra och följa upp testtramparkampanjer. Kommunen föreslås därefter ansvara får att kampanjerna blir återkommande i åtminstone tre år. Här vill tekniska kontoret se att ansvaret för genomföra årliga kampanjer helt ligger på

11 fastighetsägarna. Det finns alla möjligheter får fastighetsägarna att gå ihop och gemensamt finansiera denna tjänst med en extern utförare. Kommentar: I antagandehandlingen läggs ansvaret för genomförande av kampanjerna på fastighetsägarna. Det föreslagna upplägget får uppföljning är ambitiöst. Västerås stad ansvarar får uppföljningen under planeringen och utbyggnaden av området. Det handlar till exempel om att följa upp kraven i alla de avtal som skrivs kring bilpooler och Mobility Management-åtgärder. Efterfrågan på parkering föreslås följas upp i en årlig enkät bland boende och verksamma. Beläggningen på parkeringarna föreslås också följas upp löpande, liksom hur regleringen med taxa och tid fungerar. För att kunna skapa strukturer for uppföljning och genomfora uppföljningen krävs en utökning av resurser. Kommentar: Det är möjligt att arbeta med ovan beskrivna uppgifter under förutsättning att Västerås stad/tekniska kontoret får mer resurser för detta arbete. Parkeringsutredningen för Stationsområdet förutsätter att en sådan resursökning sker. På sid l0 kan texten tolkas som att boende i röd zon inte kan få boendeparkeringstillstånd. Boende i röd zon kan visst få tillstånd, men bilen får inte parkeras i röd zon utan i blå, gul eller vit. Det är ett led i att hålla de mest attraktiva parkeringsplatserna i city tillgängliga for besökare. Kommentar: Texten ändras för att undvika feltolkningar. Hans Näslund Direktör Linnea Viklund Utvecklingsstrateg Byggnadsnämnden Parkeringsutredningen är väl genomarbetad med utgångspunkt i översiktsplanen och de prioriteringar som finns i den. Materialet är mycket omfattande och en stor del av materialet handlar om åtgärder som ska uppmuntra till ett hållbart resande. Förslagen är viktiga och nödvändiga om staden ska klara av att nå upp till de prioriterade målen. Dessa frågor hanteras huvudsakligen av tekniska nämnden, som också kommer att yttra sig över detta. Gjord inventering av antalet parkeringsplatser visade att det finns gott om parkeringsplatser i området. Vid inventeringstillfället i november 2013 fanns det t.ex tomma parkeringsplatser i Punkt och många tomma p-platser i de närliggande parkeringarna. Det finns idag 340 s.k. pendlarparkeringar, vilket bedöms vara tillräckligt även i framtiden. Någon ny parkeringsanläggning föreslås inte byggas speciellt för resecentrum utan behovet bör lösas i befintliga parkeringsanläggningar i centrum. Förslaget att hänvisa pendlarna till Punkt eller annan anläggning med en reducerad parkeringsavgift för pendlare förutsätter att någon, troligtvis staden, ska stå för mellanskillnaden. Behovet kan eventuellt lösas i en ny parkeringsanläggning i stationsområdet. Kommentar: Resonemangen kring Punkt har justerats till slutversionen. Istället förordas att pendlarparkering kan samnyttjas med de framtida parkeringsanläggningarna som uppförs inom Stationsområdet. Det är viktigt att beakta att gångavståndet blir acceptabelt från parkering till stationsentré

12 Frågan om pendlarparkering i närområdet måste utredas ytterligare med hänsyn till att pendlare vill ha en effektiv och snabb omstigning. Hur långt från resecentrum parkeringen bör/kan ligga måste också utredas vidare. Kommentar: Frågan om pendlarparkeringen kommer att utredas vidare, bland annat inom projektet Västerås resecentrum. Det lämpliga avståndet bedöms vara upp till 400 meter från resecentrum. För att effektivisera bilparkeringen inom stationsområdet föreslås att fastighetsägarna genom s.k. friköp betalar en förutbestämd summa per parkeringsplats till staden, som i sin tur åtar sig att bygga parkeringsplatserna. Det kan omfatta alla parkeringsplatserna enligt normen eller ett visst antal. I detta fall får fastighetägaren lösa resten av parkeringen inom sin fastighet. Den föreslagna friköpsumman föreslås ligga under anläggningskostnaden för att skapa ett ekonomiskt incitament att friköpa platserna. Huruvida staden är beredd att hantera parkeringsfrågan på detta sätt måste givetvis utredas vidare. Fördelen med förslaget är att staden på ett tydligt sätt kan påverka och styra parkeringslösningarna inom området. En tydlig signal på att staden är intresserad av att ta ett samlat grepp kring parkeringsfrågorna är kommunstyrelsens beslut den 19 mars att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag överväga samordning av stadens parkeringar samt lämplig organisationsform för det. Idag finns cykelparkeringar vid stationen och vid inventeringen var 71 % av dessa belagda. I utredningen föreslås att det ska finnas cykelparkeringar, varav 600 i cykelgarage, när det nya resecentret invigs. Det bör också finnas utrymme att de utökas i takt med att kollektivtrafikresandet ökar. Den föreslagna cykelparkeringen överensstämmer med de prioriteringar staden har när det gäller att underlätta att cykla till bl.a. resecentrum. Antalet platser är givetvis svårt bedöma, men i jämförelse med t.ex. Uppsala som idag har platser och ska anlägga ytterligare platser så verkar antalet cykelplatser i underkant. Kommentar: Kapacitet och möjligheter för utökning av parkeringsanläggningar vid resecentrum kommer att studeras vidare i det fortsatta arbetet med delprojektet Västerås resecentrum. I utredningen föreslås också parkeringstal för både bilar och cyklar. För bostäder föreslås en cykelparkering per boende samt i genomsnitt en halv för besökare, dvs. 2,5 cykelplatser per lägenhet. Talet kanske är i underkant, eftersom många idag har cyklar för olika tillfällen. I många nya bostadsfastigheter i centrala lägen är cykelparkeringen idag överbelagd, medan bilparkeringen tenderar att ha överkapacitet. Dessutom finns det tal för kontor, restaurang, förskola och närbutik. Kommentar: Den föreslagna cykelparkeringsnormen presenterad i parkeringsutredningen är högre än parkeringsnormer i centrala delar i de flesta städer i Sverige. Tumregeln är att varje bil ska ha en bilplats inom gångavstånd från bostaden. Beräkningarna är gjorda med utgångspunkt från s.k. behovstalsberäkningar och ger en miniminorm, som staden kan kräva vid bygglov. Avsteg ska kunna göras om fastighetsägaren påvisar hur han genom att vidta olika åtgärder kan minska parkeringsbehovet. Parkeringstalet för bostäder är baserat bilinnehavet i innerstaden och innebär i genomsnitt 0,71 bil per lägenhet. Talen blir något annorlunda ut i de fall lägenhetsfördelningen är känd

13 De föreslagna parkeringstalen känns relevanta och det är viktigt att vi inte bygger för många parkeringsplatser i stationsområdet utan att de byggs ut i takt med att området exploateras. Förslaget att parkeringsplatserna samlas till större anläggningar och lokaliseras i anslutning till järnvägsspåren och liknade lägen känns riktigt inte minst för att få ett så effektivt markutnyttjande som möjligt. I utredningen föreslås också samnyttjande av parkeringsplatser, eftersom de utnyttjas av boende och verksamhetsutövare vid olika tider på dygnet. Exemplet i utredningen visar att antalet parkeringar kan minskas relativt mycket vid ett samnyttjande. Något som bör eftersträvas vid planeringen och genomförande för att begränsa och minska investeringskostnaderna. Avslutningsvis kan konstateras att utredningen innehåller många nödvändiga åtgärder och förslag på riktlinjer för att planeringen av stationsområdet ska gå i den önskvärda riktningen till hållbara transporter. Förslagen måste dock utredas och utvecklas vidare, där stadens har en central roll att driva och leda utvecklingen. Yrkande Claes Kugelberg (M) yrkar att yttrandet kompletteras med frågan om var väntande bilar ska parkera vid till exempel tågförseningar. Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med tillägg enligt Kugelbergs yrkande. Kommentar: Frågan vidarebefordras till arbetsgrupper som ska utvärdera förslag för nya Västerås resecentrum. Inom det uppdraget ingår även lösning för angöring vid resecentrum. Beslut Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande med tillägg om att frågan lyfts om var väntande bilar ska parkera vid till exempel tågförseningar, daterat den 14 april 2014 överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande Kultur- idrotts- och fritidsnämnd Som en del av arbetet med Stationsområdet har Västerås stad tagit fram en parkeringsutredning. Utredningen syftar till att ta fram riktlinjer för parkeringslösningar för cykel och bil inom området. Utredningen ska behandla hela stationsområdet, 3B, enligt den fördjupade översiktsplanen. Efter vad vi kan se så har dock inte parkering i området kring friidrottshallen och Friskis & Svettis i områdets nordöstra del hanterats i utredningen. Parkeringslösningar kring Kokpunkten är dock diskuterade. De två idrottsanläggningarna i nordost har på kvällar och helger ett starkt tryck på sina parkeringar. I utredningen anges att det finns 300 p-platser vid de två anläggningarna. De är ofta fullbelagda. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har i sitt remissvar för översiktsplanen för området konstaterat att det inte är långsiktigt hållbart att ha friidrottshallen i området. Så länge som dessa verksamheter finns kvar inom stationsområdet måste dock parkeringsfrågor knutna till dem lösas. Det är knappast rimligt att deras parkeringsbehov ska lösas genom gatuparkering i bostadsområdena. De behöver därför räknas in i den totala parkeringslösningen för området. Kommentar: Så länge friidrottshallen finna kvar inom Stationsområdet kommer det att finnas behov för parkeringsplatser intill den. Det är inte rimligt att parkeringen till friidrottshallen ska lösas genom endast kantstensparkerringar. Så länge det finns stora öppna ytor intill hallen kan de användas som parkeringar. När

14 hallens närområde bebyggs kommer det finnas behov för att lösa parkeringsfrågan inom parkeringshus eller/och parkeringsgarage Västerås handel Tillgänglighet är en fråga som Västerås Handel prioriterar. Vi vill att alla, oavsett färdmedel, på ett enkelt och effektivt sätt ska nå sitt mål oavsett om det är till stationsområdet, city eller någon annan handelsplats. I samrådshandlingarna har man räknat in Punkt, Skrapan och Östermalms parkeringsgarage, vilket vi ställer oss frågande till. Dess p-hus har andra primära målgrupper och som också måste kunna utvecklas. Varje område måste därför bära sitt eget behov av p-platser. Vi från handeln arbetar för att öka antalet besökare till centrum som handelsplats och då har Punkt en viktig roll såsom den största och idag i % minst belagda av p-ytorna i centrum. I samrådshandlingarna presenteras också beläggningssiffror som vi avser felaktiga. Utifrån de undersökningar vi gjort (tre måndagar och torsdagar i november 2012 samt flera vardagar i april 2013) ligger beläggningen en vardag i Punkt på 50 % och inte 30 % som angavs i underlaget. Även Östermalms parkering angavs med en för låg beläggningsprocent. Justeras beläggningen utifrån de uppgifter vår undersökning visar, ökar beläggningen av p-platserna i området med 350 bilar eller 27 %. Beläggningen på dessa anläggningar förväntas även öka med den planering av ökad verksamhet som nu sker i främst Skrapan och på Östermalm/Mimer-området. Ytterligare en faktor att ta med i beräkningen är att cityhandelns behov av p-platser för sina kunder varierar kraftigt under veckan, månaden och året. Idag varierar försäljningen och antalet kunder kraftigt från dag till dag och från butik till butik. Behovet av antalet p-platser är därför mycket svårt att beräkna. Det måste finnas lediga p-platser även under en normal topp. Kommentar: Under en novemberdag år 2012 utförde Västerås stad inventering av beläggningen av parkeringsplatser inom stora delar av Stationsområdet. Västerås stad har presenterat uppgifter som samlades genom att räkna bilar på plats och genom att använda parkeringshänvisningssystemet. Västerås stad har inte manipulerat med siffrorna vid framtagning av resultatet av inventeringen. Parkeringshusen Punkt och Östermalm är för det första stora och för det andra ligger de i närheten av resecentrum. De två faktorer påverkar det hur andra parkeringsplatserna i närheten av resecentrum nyttjas; på grund av det ingick de parkeringshusen i inventeringen. Beläggning av parkeringsanläggningar kommer naturligtvis skilja sig från dag till dag. Västerås stad överväger om en ytterligare inventering ska göras inom samma område i snar framtid för att få tydligare bild av parkeringssituationen. Samrådshandlingen av den fördjupade översiktsplanen är en äldre handling som i oktober 2013 ersattes av en antagandehandling (antagen av kommunfullmäktige i Västerås stad). Vi rekommenderar att ni i fortsättningen refererar till den antagna planhandlingen. I samrådshandlingarna står att gående, cyklande och kollektivtrafik ska prioriteras, men Västerås växer och biltätheten ökar än mer. Sedan 2003 har avtalet registrerade fordon i Västerås ökat med 12,6 %, samtidigt som befolkning har ökat med 8,1 %. Det innebär dock inte med automatik att bilanvändande ökar, men visar på att behovet av p-platser även i framtiden kommer att vara stort. Vi tror att tillgången till p-platser för boende är viktig även om man bor relativt centralt. Lägg därtill att handeln i Västerås har ett stort inflöde av kunder från andra orter (närmare 36 % av kunderna kommer från annan ort än Västerås 2012). En andel som också har ökat de senaste åren. Av citys kunder kommer närmare 70 % med bil (enligt konsument undersökning som gjorts inom ramen för Västerås Shopping utredningen som HUI har genomfört). Vi måste fortsatt räkna med att bilen är det viktigaste transportmedlet för många av handelns kunder under en överskådlig tid, vilket gör att behovet av p-platser i närhet till bostaden inte kommer att

15 minska. Av den anledningen är vi frågande till att minska parkeringstalen för boende jämfört med idag samt att inte räkna med att behovet av p-platser kommer att öka med en växande befolkning och ökad biltäthet. Kommentar: De föreslagna parkeringstalen i samrådshandlingen förblir oförändrade i antagandehandlingen. Om Västerås stad höjer parkeringsnormen kommer det kunna resultera med fler negativa konsekvenser för byggherrar, fastighetsägare, bostadsmarknaden och miljön. Målet med nya parkeringsriktlinjer för Stationsområdet är att skapa en hållbar modell för den nya stadsdelen och inte anpassa sig passivt till nulägets situation. Det talas också om samnyttjande av p-platser. Vi tror att det kan vara svårt att samnyttja parkeringar i stationsområdet för pendlare och boende, då pendlare ofta är borta timmar. Vilket ofta är mer är vad boende är borta från sina hem. Kommentar: Samnyttjande av parkeringsplatser är inte enkelt men arbetet med det ska prioriteras med tanke på väldigt stora ekonomiska, klimat- och samhällsvinster. Vi är positiva till förslaget om att öka antalet cykelparkeringsplatser i stationsområdet. Förslaget om väderskyddat och eventuellt även låsta utrymmen för cykelparkering är positivt. Kommentar: Västerås stad ser positivt på den samsyn kring gemensamma frågor som Västerås handel uttrycker. Sammanfattande kommentarer till Samråd Parkeringsutredning för Stationsområdet Stationsområdet måste ha tillräcklig parkeringskapacitet själv utan att behöva förlita sig på de parkeringar som idag finns på norra sidan av Södra Ringvägen och som i grunden är avsedda för de områdenas verksamheter och inte för stationsområdet. Behovet av p-platser för bilar kommer inte att minska i Västerås om Västerås ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. Behovet av parkeringsplatser platser för cykel i stationsområdet tror vi liksom utredningen kommer att öka. Västerås Handel gm Göran Sundström, ordförande Västerås Handel Kommentar: Stationsområdet kommer att behöva ha tillräcklig parkeringskapacitet för områdets behov men eftersom området ligger intill fler andra stadsdelar så är det viktigt att studera kapaciteten av andra parkeringsanläggningar intill Stationsområdet samt samband mellan olika parkeringsanläggningar och deras närområden. Redan idag är det så att många som parkerar inom Stationsområdet jobbar eller handlar i centrala Västerås, därför måste samband mellan olika områden studeras. Västerås stad instämmer i resonemang att Stationsområdet ska ha tillräckligt många parkeringar för områdets behov och inte förlita sig på parkeringar i andra närliggande stadsdelar. Skrivningen om pendlarparkeringar har ändrats i rapportens slutversion. Pendlarparkering föreslås anordnas i de framtida parkeringsanläggningar som kommer uppföras inom Stationsområdet. I rapporten förordas att parkeringsanläggningar anläggs mot järnvägen för att även fungera som bullerskydd mot området. Exakt lokalisering behöver utredas vidare, men här finns potential att inrymma pendlare till stationen. I övrigt nämns att Punkt och Östermalm är anläggningar som finns inom gångavstånd men att möjligheten att nyttja dessa till pendlarparkering måste utredas vidare

16 3.12. TIM-pendlare Om TIM-pendlare TIM-pendlare är en ideell förening med syfte att främja situationen för de som arbetspendlar med tåg på Mälarbanan. Verksamheten ska ske i en konstruktiv anda där lösningar söks. Föreningen ska samverka med andra intressenter för bättre pendlingssituation samt söka vägar för att pendlare med begränsad tillgänglig tid ska kunna engagera sig lätt. Föreningen TIM-pendlares mål är att på kort och lång sikt kunna påverka och förändra arbetspendlarnas vardag till det bättre. Svar på Samråd Parkeringsutredning för Stationsområdet Föreningen har tagit del av underlaget Parkeringsutredning för Stationsområdet och har varit inbjudna till öppet möte för allmänheten angående utredningen. Föreningen lämnar nedan synpunkter på utredningen och förslagen i utredningen. Föreningen har också tidigare lämnat synpunkter på utredningen Målbild Västerås Resecentrum, många av synpunkterna kvarstår. Allmänna kommentarer på utredningen Utredningen behandlar såväl bilparkering som cykelparkering inom stationsområdet. Vid inbjudan har många uppfattat den som en utredning av parkeringsmöjligheter för bilparkering, vid förnyade utredningar och öppna möten föreslår föreningen att det tydligare framgår att även cykelparkering avses. Kommentar: På omslaget av parkeringsutredningen syns både cyklar och bilar. Illustrationen som användes i inbjudan visar också både cykel och en bil. Västerås stad prioriterar högt cykel i planering. I framtiden kommer vi försöka vara ännu mer tydliga med budskapet så att man undviker missuppfattningar. Föreningen TIM-pendlare saknar tågpendlare som målgrupp för utredningen och för de föreslagna åtgärderna i utredningen. Merparten av rapporten och detaljerade åtgärder berör främst boende och arbetande i stationsområdet, och berör inte tågpendlare mer än kortfattat. Föreningen bedömer att det behövs en fördjupad behovsanalys när det gäller tågpendlares behov av parkering inom stationsområdet än vad denna rapport kan visa. Vi kan heller inte se att man genom de föreslagna åtgärderna gör det enklare och mer attraktivt att välja tåget för länsöverskridande resor jämfört med att ta bilen, till exempel till Stockholm, Enköping och Örebro. Fokus i rapporten ligger på att minska bilresande inom Västerås centrum, och behandlar inte alls de miljövinster som görs genom att resenärer väljer tåg istället för bil för längre resor. Vi uppfattar förslagen som kortsiktiga och lokala. Kommentar: I parkeringsutredningen för Stationsområdet är pendlarparkeringsfrågan behandlat i mindre detaljeringsgrad. Samtidigt som Parkeringsutredning för Stationsområdet tas fram så jobbar Västerås stad med fler arkitektbyråer inom ett projekt Västerås resecentrum och det är inom detta projekt som frågan om pendlarparkering ska tydliggöras. Det är positivt att det finns förslag på förbättrade cykelparkeringar inom stationsområdet. Dessa förslag bör förfinas med avseende på tågpendlares behov, och de allmänna behoven i området bör särskiljas från tågpendlares behov. Föreningen bedömer att behoven ser olika ut. När det gäller bilparkering så är Västerås en av få orter med tågpendling in till Stockholm som tar avgift för parkering vid tågstationen. Andra orter i Mälardalen, till exempel Enköping och Bålsta, har gratis pendlarparkeringar för tågpendlare. Inom föreningen finns medlemmar som bor mellan Västerås och Enköping som nu väljer att åka via Enköping på grund av både lägre pris för tågbiljett och gratis parkering. Om Västerås stad ska vara en attraktiv stad för tågpendlare bör parkeringsavgifter för tågpendlare särskilt ses över och anpassas (vara kostnadsfri) för att främja länsöverskridande kollektivtrafik

17 Kommentar: Västerås är fler gånger större än Bålsta eller Enköping och i städer av dess storlek finns vanligtvis inte avgiftsfria parkeringsplatser vid järnvägsstationen. Parkeringsavgifter varierar beroende på vem som äger dem och var de finns (stadens storlek, läge, täthet m.m.) Även om det generellt finns parkeringar där den som parkerar sin bil inte behöver betala avgiften så är det alltid någon som beskostar parkerings anläggning, byggnation och underhåll och måste täcka alla kostnader. Gratis parkering för användaren innebär att kostnaden läggs på andra som till exempel företag, staden, skattebetalarna. Avgifterna på stadens parkeringsanläggningar sätts beroende på vilka mål man vill uppnå. Parkeringsavgifter som ägs av företag styrs av marknadskrafter. Det är inte önskvärt att generera en högre efterfrågan på bilparkering inne i centrala Västerås än idag, vilket skulle bli fallet med avgiftsfri parkering. Västerås stad har istället som ambition att använda den centrala marken till andra ändamål likt ny stadsbebyggelse. För västeråsbor är också möjligheten att cykla eller åka kollektivt (till exempel har ett nytt linjenät införts för stadsbusstrafiken) till centralstationen mycket goda och något som bör uppmuntras. Utredningen innehåller ett antal uppgifter om restidskvoter för bil och cykel. Realiteten för många pendlare är att man behöver ta bilen framför kollektivtrafik till och från stationen för att hantera dagislämning och hämtning och liknande åtaganden, då pendlaren inte fullt ut kan lita på tågets punktlighet för anslutning till bussar etc. Dessa faktorer bör särskilt vägas in vid fortsatt användning av restidskvoter. Kommentar: I parkeringsutredningen hänsyn tas till det att människor tar sig till resecentrum på fler olika sätt. Sammanfattning Sammantaget bedömer föreningen att tågpendlare tyvärr saknas som målgrupp för utredningen. Tågpendlare bör vara en särskilt prioriterad målgrupp i fortsatta utredningar och åtgärdsförslag när det gäller parkeringsmöjligheter inom stationsområdet. Fortsatt utredning bör särskilt beakta tågpendlares behov och situation innan beslut om stationsområdet fattas. Isabel Dellacasa Lindberg Ordförande Marie Zethelius Vice ordföranade Kommentar: Se den andra kommentaren i detta yttrande. Medlemssvar I flera år när kommunen subventionerade parkering i Punkt så pendlade jag från Västerås, men när Q-park tog över och chockhöjde parkeringsavgiften, så började jag pendla från Enköping som har gratis pendlarparkering nära stationen. Det är sämre för miljön, men jag sparar mycket på lägre månadskostnad för pendlarkortet och ingen parkeringskostnad. Parkering för pendlare är otroligt viktigt. Både SJ, resenärer och miljön tjänar på att åka tåg istället för bil till Stockholm. Detta måste tydligare premieras av kommunen, likt Enköping och Bålsta som har förmånlig pendlarparkering för att stimulera kollektivtrafiken. Jag bor ute på Erikslund och lämnar och hämtar barn och är tvungen att passa tider och därav är bilen det smidigaste alternativet. Jag bor 7 km utanför Västerås, utan bra bussförbindelse, så jag är beroende av parkering vid stationen

18 3.13. Moderaterna Vi moderater instämmer i mycket som står i utredningen men tyvärr är ordval och nyanser skrivna på ett sätt som gör att konsekvenserna inte kan förutses och resande med bil i praktiken försvåras. Vi ser positivt på att antalet markparkeringar minskas till förmån för lösningar med parkeringshus så att markområden kan användas till kontor, affärsverksamheter och boende. Vi tycker det är rätt att planera för verksamheter i bottenplan för att få ett levande gaturum. Biltrafiken behöver kunna ta sig till och från området utan större problem. Södra ringvägen, Kungsängsgatan, Verksgatan och Mälarstrandsgatan måste värnas från avsmalningar, gupp och krokar/vinklar (s 8, 18, 25 mfl). Kommentar: Beslut kring detaljer av utformning av de nämnda gatorna kommer att tas i den fortsatta planeringen och inte i parkeringsutredningen för hela stadsdelen. Restidskvoter mellan olika trafikslag kommer att vara viktiga faktorer som kommer påverka utformning av framtida gatusektioner. Pilgatans passage kommer även efter nya stationsområdets byggnation av fler passager att vara viktig för olika transporter. Inte minst om planerna att bygga om Ängsgärdet Kungsängen till ett bostadsområde blir verklighet. Vi förmodar att max 30km/h i blandtrafik på området inte kommer att få accepterans då stora delar av området har blandtrafik. Kommentar: Under år 2010 gjordes hastighetsöversyn och då beslutades om hastigheter i Västerås tätort. Enligt beslutet gäller 30 km/h i stora delar av stadens gatunät där blandtrafik finns förutom de största och viktigaste gatorna i staden (t.ex. Kungsängsgatan, Pilgatan, Björnvägen). Det finns ingen anledning att frångå detta beslut i Stationsområdet. Det planerade vägnätet med fler korsningar, rättdimensionerade gatubredd samt tät bebyggelse talar just för 30 km/h som maxhastighet för bilar. Högre hastigheter på gator där cyklister cyklar i blandtrafik kan resultera i större risk för olyckor och försämrad trafiksäkerhet för cyklister. Under förutsättningar saknas analys om hur en övergång skulle förändra restiderna för gående och cyklister (s 20). Kommentar: Den nya restiden för cykel som presenteras i tabell 2-4 förutsätter att det finns en cykelpassage vid primär entrén av Västerås resecentrum. Beslut om denna passage ska finnas under eller över spårområdet kommer att tas i projektet Västerås resecentrum och inte i Parkeringsutredning för Stationsområdet. I analysen har samma tid antagits oavsett över eller under järnvägen. Det finns ett behov för en del att ta sig till stationen med bil och därmed en efterfrågan på bilparkeringar. Planerna på antalet parkeringar måste ta höjd för att staden växer. Antalet bilparkeringar behöver därför öka, så väl korttidsparkeringar som parkeringar för besökande (s 58). Dock behöver inte alla bilparkeringar i parkeringshus byggas på en gång utan kan lösas tex genom att det finns möjlighet att bygga på våningar på parkeringshuset. Det är viktigt att parkeringssituationen på båda sidor om stationen blir funktionell för resenärer, besökare och boende. Grunden är att all varor och tjänster kostar. Däremot så kan det finnas markparkering för bilar och cykelparkering som är gratis för användaren tex bilparkering vid IKEA eller Björnön. I ett attraktivt område eller vid vissa tider så stiger efterfrågan på parkeringar och då kan en avgift förändra efterfrågan. Men avgiften får inte bli så hög, parkeringsmöjligheterna så krångliga, att boende i

19 omkringliggande områden störs eller västeråsare öster om staden hellre väljer att ta bilen till Enköping för att ta tåget därifrån. Bilparkeringar bör ligga inom 400 meters avstånd från stationen. Kommentar: Resonemang kring lämpligt gångavstånd till pendlarparkeringen stämmer överens med resonemanget i parkeringsutredningen för Stationsområdet. Bilpooler är bra för de som inte använder bil så ofta men vill ha tillgång till en bil. Det är därför bra om sådan finns i området. Däremot anser vi inte att särkrav som bilpool ska vara ett krav för bygglov eller att det i exploateringsavtalet och grönplan ska vara ett krav (s 35, 41 mfl). Inte heller cykelpooler ska vara ett krav. Det är inte rimligt att bilpoolsbilar ska ges företräde i parkeringsgarage eller på fastighetsmark. Om så många olika kategorier ges företräde blir konsekvensen för boende och besökare att de får gå oskäligt långt. Kommentar: Det finns varken några planer eller möjligheter att kräva i bygglovskedet att fastighetsägaren ska anlägga eller ansluta sig till bilpool. Istället bör en dialog om möjligheter för bilpool föras under arbete med detaljplaner och bygglov. På samma sätt som cykelparkeringar bör planeras närmare målpunkter och entrén jämfört med bilparkeringar ska även parkeringsplatser som nyttjas av bilpooler vara mer tillgängliga än parkeringsplatser för vanliga bilar. Tillgänglighet till mer hållbara transportmedel bör vara högre än tillgänglighet till de mindre hållbara och platskrävande. Parkeringshuset i Punkt behövs för parkering vid förtätning av staden. En eller två våningars tillbyggnad på parkeringshuset i Mimerkvarteret har inte beaktats i utredningen. Gemensamma parkeringsanläggningar är naturligt för att minska parkeringsytan och kostnaderna. Kommentar: Skrivningen om pendlarparkeringar och parkeringshuset Punkt revideras i parkeringsutredningen. Västerås stad instämmer att parkeringshus Punkt och Östermalm kommer att behövas för att täcka parkeringsbehov vid förtätning av staden. Stationsområdet kommer att behöva ha tillräcklig parkeringskapacitet för områdets behov men eftersom området ligger intill fler andra stadsdelar så är det viktigt att studera kapaciteten av andra parkeringsanläggningar intill Stationsområdet samt samband mellan olika parkeringsanläggningar och deras närområden. Redan idag är det så att många som parkerar inom Stationsområdet jobbar eller handlar i centrala Västerås, därför måste samband mellan olika områden studeras. Stationsområdet ska ha tillräckligt många parkeringar för områdets behov och inte förlita sig på parkeringar i andra närliggande stadsdelar. Det är en ambitiös nivå på Mobility management som rapporten föreslår. Klart högre än dagens nivå. Detta medför kostnader som inte nämns i rapporten. Tekniska nämnden har uppskattat kostnaderna till minst 1 heltidstjänst, investering på närmare 1 miljon kronor plus en årlig kostnad på en halv miljon kronor. Vi tycker det är bra om barn får ta del av projekt som gå och cykla till skolan då motionsvanor och transporsätt lärs in tidigt. Däremot känns det inte prioriterat att satsa mer pengar på testtramparkampanjer och testresenärskampanjer för boende och anställda. Dyra enkäter för uppföljning är inte heller budgeterat. Kommentar: De åtgärder som presenterades i parkeringsutredningen är många och ambitiösa. Det är möjligt att arbeta med deras genomförande under förutsättning att Västerås stad/tekniska kontoret får mer resurser för detta arbete. Parkeringsutredningen för Stationsområdet förutsätter att en sådan resursökning sker. I antagandehandlingen föreslås att ansvar för bland annat testtramparkampanjer och testresenärskampanjer läggs på fastighetsägarna och inte på Västerås stad

20 Vi instämmer i att Mobility management åtgärder kan få minska antalet parkeringsplatser för besökande. Men vi anser att det är svårt i detta skede att överblicka konsekvenserna i framtiden om antalet parkeringsplatser blir för få. Det saknas en konsekvensanalys om planen att minska bilåkandet inte lyckas och hur staden då ska kunna öka antalet bilparkeringar. Kommentar: Enligt plan- och bygglagen ligger ansvaret för att det finns tillräckligt många bilparkeringar hos fastighetsägarna och inte hos staden. Enligt det nya förslaget till parkeringsriktlinjer ( Parkeringsriktlinjer internremiss 9/4/2014) kommer man kunna kräva vid bygglovet att man redovisar hur eventuell ökning av parkeringsbehovet ska lösas. Ett sätt att få fler att åka miljövänligt är att fler åker kollektivt. Många äldre har flyttat till Lillåudden, som idag saknar kollektivtrafik, och efterfrågar en bussgata på udden. Båda alternativen om var bussgatan ska gå tycks tyvärr ligga långt borta då det ena förutsätter en flytt av silon och det andra tycks gå genom vattenreningsverket. Minst en av vägarna behöver dimensioneras för att kunna tåla en busslinje och någon av dem behöver stå klar när området börjar byggas ut. Kommentar: Enligt den kommuntäckande översiktsplanen ska en stombusslinje genom Stationsområdet utredas. De gator där bussen skulle kunna trafikeras av bussen i framtiden ska dimensioneras för busstrafik. Vi ställer oss bakom utredningens intention om lånecykelsystem (s 39) i någon form bör finnas. Det stämmer med vår motion som bifallits i kommunfullmäktige samt lagda nämndinitiativ. Parkeringsutredningen behöver därför konsekvens ändras så att den beaktar motionen. Vi anser att det ska ske en upphandling av utförare i samband med införandet (s 65). Kommentar: Ett lånecykelsystem kan införas under förutsättningen att det finansieras av Västerås stad. Cykelparkeringar i markplan är tyvärr ofta lika anskrämliga som bilparkeringar och skapar stora döda utrymmen. Men även beräkningen om cykelkvoten måste ta höjd för att boende idag ofta har fler cyklar per person och då följaktligen också fler per hushåll. Kommentar: Den föreslagna cykelparkeringsnormen presenterad i parkeringsutredningen är högre än parkeringsnormer i centrala delar i de flesta städer i Sverige. Vi anser att alla passager inte behöver vara anpassade för att cyklister ska kunna cykla över dem. Att kunna leda sin cykel över på något ställe är fullt dugligt (s 24). Kommentar: Enligt den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet kommer inte alla passager vara anpassade för cykling, ett sådant exempel är en föreslagen passage vid den sekundära entrén i resecentrum. Den kommer att fungera som gångpassage över spåret. I utredningen finns flera fakta fel. Den grövsta finns på s 9; Mimer är inte ett kommunalt parkeringsbolag utan ett kommunalt bostadsbolag. Kommentar: Felet rättas till i antagandehandlingen. Västerås För Moderaterna Elisabeth Unell Maria Dellham Anna Hård af Segerstad Gruppledare Kretsordförande 2:e v ordf Tekniska nämnden

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer