Ärende Beteckning Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen Tid: kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Inger Borgenberg Ärende Beteckning Sida 1. Delegerade ärenden/delgivningar 3 2. Intern kontroll kommungemensamma moment 3. Borgensförbindelser Burlövs Bostäder AB - revidering av borgensram för upptagna lån Framställan om tilläggsanslag till tekniska nämnden avseende skadegörelse på kommunens fastigheter 5. Framställan om tilläggsanslag för fördjupad lokalutredning avseende Södervångsskolan - Barn- och utbildningsnämnden 6. Framställan om tilläggsanslag till konsultstöd för framtagning av lokalprogram - Barn- och utbildningsnämnden 7. Motion av Ove Johansson (MP) - Kommunal miljödag KS/2013: KS/2013: KS/2013: KS/2013: KS/2013: KS/2012:266 30

2 BURLÖVS KOMMUN 2 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 8. Motion av Nils Holmqvist (M) - Hjälp burlövsbor och besökare att hitta i Burlövs kommun KS/2012: Kommunchefen informerar 10. Rapport från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder kl i kommunalrådets arbetsrum. Fyrklövern sammanträder kl i lilla sessionssalen. SD-gruppen sammanträder kl i matsalen.

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr B. Delgivningar 1) Protokoll från planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2) Kommunledningskontorets svar till konkurrensverket avseende köp av tjänster, KS/2013:258. C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Lövdahl TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer Kommunstyrelsen Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat 2013:31 Fastställande av borgensavgift för Burlövs Bostäder AB 2013:32 Igångsättningstillstånd avseende upprustning av två lekplatser i Arlöv och Åkarp 2013:33 Genomlysning av hemtjänst och särskilt boende KS/2013:291 Boris Blumenfeld KS/2013:37 Boris Blumenfeld KS/2013:246 Lars Wästberg

5 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Konkurrensverket Stockholm Svar avseende köp av olika tjänster Ert dnr 637/2013 Konkurrensverket har i skrivelse den 4 november 2013 anmodat Burlövs kommun att inkomma med svar på frågor avseende köp av olika tjänster. Med anledning härav lämnar Burlövs kommun följande redovisning. Gatubelysning Tjänster avseende gatubelysning köps in enligt ett skriftligt ramavtal ingånget i juni 2012, med en löptid mellan september 2012 och augusti Avtalet är upphandlat enligt ett annonserat förfarande. Avtalets värde uppskattas till ca 2,6 mnkr för hela avtalsperioden. Avtalet är skriftligt och bifogas i bilaga 1. Trafikljus Tjänster avseende trafiksignaler ingick tidigare i samma avtal som gatubelysningen men i samband med senaste belysningsupphandlingen beslutades att trafiksignalerna skulle handlas upp separat. Intill att en annonserad upphandling genomförs har det gamla skriftliga avtalet förlängts muntligen med ett år i taget. Avtalet är upphandlat enligt annonserat förfarande. Parkarbete Kompletterande tjänster avseende planteringstjänster köps in enligt ett muntligt avtal ingånget i januari Avtalet är ingånget för endast innevarande år Avtalet är direktupphandlat. Enligt avtalet avser uppdraget således år 2013 och begränsas till gränsen för direktupphandling. Direktupphandling får ske för köp av tjänster under ca kr. Det kan tilläggas att samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten har arbetat fram ett förfrågningsunderlag för en annonserad upphandling av ramavtal för planteringstjänster och att den upphandlingen annonseras under november, med sista anbudsdag 3 december Vinterväghållning Kompletterande tjänster avseende vinterväghållning köps in enligt skriftliga avtal med två avtalskontrahenter. Avtalen är ingångna i oktober Det ena avtalet är ingånget med Akka Frakt. Det andra avtalet är ingånget Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6, Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

6 BURLÖVS KOMMUN 6 KS/2013:258 2 (2) med en lastbilsägare och omfattar en avtalstid med en löptid mellan oktober 2010 och juni Avtalen hänger samman. Avtalen avser i första hand beredskapstid för vilket utgår ersättning med ca kr per år. Vid äventyr av vinterväder utgår löpande körtid. Avtalen har sagts upp tidigare under hösten 2013 till upphörande vid avtalstidens utgång sommaren Avtalen bifogas i bilaga 2. Gatusopning Tjänster avseende gaturenhållning köps in enligt ett skriftligt avtal ingånget i april Avtalet är ingånget före införandet av lagen om offentlig upphandling. Kostnaden för tjänster för årets gaturenhållning ligger på ca kr. Avtalet fylls ut av beställningar och tidplaner jämte andra instruktioner. Avtalet är skriftligt och bifogas i bilaga 3. Övervägande pågår om avtalet skall sägas upp och nytt avtal upphandlas. Fordonsunderhåll Det pågår sedan tidigare arbete med framtagande av förfrågningsunderlag för en annonserad upphandling av dessa tjänster. Intill dess ett eller flera ramavtal finns är avsikten att utnyttja märkesverkstäder för respektive fordon beroende på fordonstyp och specialiteter. Tjänsterna köps in huvudsakligen muntligt från gång till gång, per servicetillfälle, någon gång efter offertförfrågan hos flera verkstäder, och avtalen är muntliga. Carin Hillåker Kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

7 7 SKRIVELSE Dnr 637/ (2) Avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling Emma Göransson Burlövs kommun Box Arlöv Burlövs kommun -förfrågan avseende köp av olika tjänster Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i Sverige. Konkurrensverket har genom sin omvärldsbevakning uppmärksammat att Burlövs kommuns har köpt olika tjänster, bland annat underhåll av gatubelysning och trafikljus, fordonsunderhåll, parkarbete, vinterväghållning samt gatusopning. Av denna anledning önskar Konkurrensverket kopior på eventuella avtal avseende ovanstående nämnda tjänster. För det fall avtal har ingåtts muntligen önskar Konkurrensverket besked om detta samt uppgift om avtalstidpunkt samt avtalets värde.l Vidare ombeds Burlövs kommun att till Konkurrensverket inkomma med svar på följande frågor: l. Har avtalens ingående föregåtts av annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) alternativt avrop från ramavtal? Om så är fallet emotses kopia på aktuella annonser eller avrop. För det fall avtalens ingående inte har föregåtts av annonsering eller avrop från ramavtal ombeds kommunen att till Konkurrensverket återkomma med svar på följande frågor: 2. Vilken eller vilka bestämmelser i åberopas till grund för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering? 3. Vilka omständigheter åberopas till stöd för att det har förelegat förutsättningar att tilldela kontrakt utan föregående annonsering enligt de bestämmelser som åberopas? 1 Värdet av ett kontrakt ska beräknas till det totala belopp (exkl. moms) som ska betalas ut. Vid beräkningen ska värdet av samtliga options- och förlängningsklausuler räknas med som om dessa utnyttjas fullt ut. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

8 8 SKRIVELSE Dnr 637/ (2) Konkurrensverket emotser ert återkommande senast den 25 november Ni är välkomna att kontakta undertecknad med eventuella frågor. Emma Göransson Bilaga Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan,

9 Cher: Martin Hallgren Te!efon: E post: 1 ClO OMKRETSEN F"' Besbio Krosegalan 19, Malmö! 9 SYllSVEHSKAH'j. i Tisd.lg28augusli2012 j D BURLÖV Burlövs kommun har under fyra år låtit bli att handla upp underhållstjänster av gatubelysning och trafikljus. Komn1unen skyller på senfärdiga konsulter. Men Sydsvenskans granskning visar att kommunen ~j älv bidragit tilllångbänk en. Ingen upphandling av underhåll på fyra år Cl KOMMMUNEN: - Kusab klarade inte uppdraget a 2002 fick Elektra/Sandberg uppdraget att sköta underhållet av kommunens gatubelysning och trafikljus. I slutet av febiuari 2008 löpte avtalet ut. Men istället för ny upphandling förlängdes avtalet under ännu ett år. Detta har sedan upprepats år efter år. Först under 2011 och 2012 gjordes en ny lagenlig upphandling. Den innebär att företaget Kraftringen tar över som entreprenör mot en ersättning på sammanlagt cirka 2,6 miljoner kronor underfyra år. Lars-Erik Wallmer (S), ordförande i tekniska nämnden, har sluivit under de årliga förlängningarna av avtalet med Elektra/Sandberg. Först säger han att han som politiker inte är insatt eftersom upphandlingar hanteras av anställda tjänstemän. Efter samråd med Per-OlofEiman, chef för sam!jällsbyggnadsförvaltningen,lämnas följande förklaring. Burlöv hade tillsammans med Lomma, Slaffanstorp och Svedala startat bolaget Kommunupphandling Syd AB, Kusab, som skulle samordna de fyra kommunernas upphandlingar. Därför lämnades uppdraget till bolaget. "Detförväntades att den nya upphandlingen snart skulle bli Idar. Emellertid dl'og arbetet ut på tiden oväntat Iange. Med hänsyn till att Kusab skulle genomföra en upphandling var kommunen egentligen forhindrad att göra en egen upphandling. SanJtidigt väntade sig alla att Kusab snartskulleklara av sitt uppdrag. Med det visade sig att Kusab Inte klarade av det'; skriver Per OlofEiman beslöt iigarkommunerna att aweckla Kusab. Enligt Ehnan inledde kommunen ornedelhatt en egen upphandlingsproccss. Eftersom den var komplicerad och överldagades har avtal med den nya entreprenören inte slutits förrän nyligen, hävdar Eiman. MATSAMNELL FAKTA D Enligt Lagen om offentlig upphandling måste kommuner och andra myndigheter handla upp tjänster och varor i konkurrens. Entreprenader och kontrakt ska annonseras ut så att alla som vill leverera har möjlighet att konkurrera på lika villkor. n Den förväntode fördelen förkommunen är attuppdragen kan ges tillden entreprenörsom erbjuder lägst priser i förhållande tilt kvalileten. Per OiofEiman,chefför samhällsbyggnadsförvaltnlngen. n l(ommunens revisorer kritiserade i början av året förhållandena på samhällsbyggnadsförvaltningen. En rad brister påpekades. estand annat nämnsoldar organisation, lntema konflikterochsvagt ledarskap. Stor omsättning på chefer och tjänstersom varit vakanta långa perioder harockså bidraglttllt problemen. ll Revisionen ansåg ocksåatt politikerna i tekniska nämnden måste bli båttre på att leda verksamheten. D UPPHANDLINGSBOLAGET: - Burlöv levererade inte l1 Det var Burlöv som sinkade upphandlingen, menar konsulten Christian Olsson. Burlövs avtal med Elektro/Sandberggick ut i början av Därför borde upphandlingen ha inletts redan Uppdraget Jämnades till Kusab, det upphandlingsbolag som stattals av Burlöv, Lomma, Slaffanstorp och Svedala. Men först!juni 2009 höjjade bolaget arbeta med upphandlingen. Chtistian Olsson, tidigare anställd på Kusab, fick uppdraget. Han berättar att arbetet gick trögt. -Jag anser själv att jag skötte uppdraget sä gott jag kunde. Men det var svåj.t att få till möten och från Burlöv levererades inte det faktaunderlag som behövdes trots upprepade påstötningar. I november 2009 u tryckte jag min oro för att vi inte skulle hinna. - I december blev jag kontaktad av Burlövs kommun och fick veta att "nu har vi tid': Men då var jag tvungen att prioritera annat och l b ö1:]an av 2010 Otillåten direktupphandling om man bara förlänger avtalet D Kommuner som bryter mot Lagen om offentlig upphandling riskerar böter. -Ren t generellt är det att betmkta som otitlåten direktupphandling om man bara förlänger ett gammalt avtal som har gått ut. Om det sker hat Konkurrensverket möjlighet att väcka talan om upphandlingsskadeavgift som en domstol kandöma ut, säger Kristoffer Sällfors som är jurist på Konkull"ensverket. Under 2011 ansökte Konkurrensverket om upphandlingsskadeavgift l sju fall. Det mest omfattande ärendet gällde det statliga bolaget Akademiska hus som krävdes på 10 miljoner kronor. Som motpol fanns Luleå kommun som krävdes på 100 ODD kronor för att på ett Jagstridigt sätt ha köpt il-tjänster för 1,3 miljoner. Han säger att verket inte har möjlighet att utreda alla fall av misstänkta brott som man får information om. - Konkurrensverkets prioriterar inte bara kontrakt med höga värden. Vad som är ett högt värde beror dessutom på ur vems synvinkel man ser det. Att inte få möjlighet att lägga anbud på ett kontrakt som är värt ett par miljoner kan vara avgörande för en viss verksamhet, säger Klistoffer Sällfors. Konkurrensverkets plioliteringar utgår bland annat utifrån hur allvarligt slutadejag på Kusab. UpphandUngen förblev oavslutad. GabriellaManieri, t idigare vd på Kusab: - Om inte kunden levererar nödvändiga uppgifter och underlag blir ä ren det Jiggande i avvaktan p å att kunden ska åtetuppta kontakten. Jag är mycket tveksam tillatt det gjordes. - En upphandlare kan inte ensam driva ett upphandlingsärende. Ausvarct ligger alltid hos köpal'en/uppdragsgiv-.uen. Långbänken skapade problem för Svedala kommunsom ocksåskulle delta i upphandlingen. -Vi tvingades avbryta. Senare fick vi istället göra en egen upphandling, säger Johanna Andcl sson, planeringsingenjör i Svedala. Varen 201D avvecklades Kusab efter beslut av de fyra ägarkommunerna. Men först ytterligare ett årsenare Inledde samhälls byggnadsförvaltningen upphandlingen i egen regi. MATSAMNEll problemet eller föt eteelsen ä1; hur viktigt det anses vara att få ett vägledan de avgörande i domstol etler om någon annan myndighet el!er aktör är bättre lämpad att hantera frågan. TEXT,MATS AMNELL :.='-, -:::... = ::.. _A:s. ( '-i _.... ikvällstår Elvisimitatören Ken Wegas på scenen vid motorträffen i Löddeköp inge. Han kommeratt köra en mindre variant av showen han ska spela på Malmö arena l höst. STAFFANSTORP Tvåinbrott på sammaväg a Mossheddningevägen i sydöstra delen av StaffanslOlJlS kommun drabbades av en inbrottsvåg i förra veckan. Polisen harfått in två anmälningar. l det enafallet tog ~uvarna sig in genom att krossa ett sovrumsfonster, och tog bland annat ett smyckeskrin. I ett annat hus i näj heten forccl ade tjuvarna en altandörr. Härhar polisen 1ilmu Inga uppgifter om vad som stulits. I samma område har även en dieselstbid anmälts de senaste i dagarna. Tjuvarna lyckades s langa åt sig 100 liter från en grävmaskin. LÖDDEKÖPINGE Kastat papper anmältigen D MC-polisen var ute och patrullerade på E6 i maj 2010 när han plötsligt fick en massa godispapper i ansiktet som kastades ut från en bil framför honom. Han stoppade bilen och den kvinnliga föraren erkände d irekt att hon kastat papperet och fick en bot för nedskräpning. Sedan gick något snett och kvinnan betalade aldrig boten. Därför har en ny polisanmälan gjorts till Kävlingepolisen, två år efter händelsen. MENY för äldre. Kävlinge D Kulla gården: Exotisk fiskgl)'lamedris. D Ligustern: Stekt falukorv med potatismos, morötter. a Billingshäll: l<oktfisk med örtsås, potatis och sommargrönsaker. Il Norrehed: Flskflorentine serverasmed hollandaisesås, kokt potatis och ärtor. Lomma o Havsblick: stekt sand skädda, limesås, potaus och grönsaker. Slaffanstorp n Klövertyckans bykrog: stekt flundrertle med katt dillsås och kräftstjärtar. u Pilegården/Magnoliagården: stekt fisl<file, di!!majonnäs. Mej la menyerna titt: omkretsenmat sydsvenskan.se

10 Cl2 10 BURLÖV SVEDALA TRELLEBORG VELLINGE Onsdag 25 september 2013 SYDSVEHSKAN'I- Chef. Per Ek Bit~ cher: Therese T'hotNsson E-pcxl! Teleron: TeCefon: Postadre>s Omkrersen. SIMorgel Malmö Snabbare och billigare när kommunens avtal ses över UPPHANDLING l<ommunens l< varnar sl<a mala snab bare. Förhoppningsvis ocl<så billigare. Ett hundratal avtal med entreprenörer på fastighetssidan och inom l<ommuntelmil< ses nu över, förnyas eller sägs upp. För ett år sedan avslöjade sydsvenskan att Burlövs kommun under fyra års tid låtit bli att handla upp un derhålls\jänster av gatubelysning och trafikljus. I somras framkom del att parkarbete köpts in utan uppl1and!ing. Flera av samhällsbyggnadsföl valtningens chefer har bytts ut det senaste året och ett röjningsarbete i avtalsflomn har nu Inletts. - Vi gå1 igenom alla våra avtal och upphandlinga1 och åtgärdar eventuella brister, säger förvaltningschef Tommy Samuelsson. På fastighetssidan är vi Idara, kommunteknik håller vi på med. Han har inte hittat några direkta oegentligheter, säger han, men många av avtalen är ganila och har löpt pä under årens lopp med förvaltningens goda n1inne. Ett exempel är gatusop nlngen. Kornmunens avtal med företaget Lefa är från 2007 och har inget slut- datum inskrivet Det har bara fått fortsätta. Under 2012 beställde kommunen liänster av Lefa för kronor. Andra år harnotan legat kring kronor. -så ska det inte se ut. De nya avtalen som nu skrivs är på två är plus möjlighet till tvåål s fårlängning, som LOU [Lagen om offentlig upphandling] föresk-river. Även avtal för vinterväghällning h:tr varit löpande. En av entreprenörerna,.akka Frakt, tjänade Ju onor på avtalet med Burlövs kornmun för- ra äret, hittills l år kronor. Avtalet har sagts upp till nästa sommar. Ett annat exempel är fordonsunderh ållet Under årens lopp har olika märkesverkstäder sett över kommunens buar. -:Man har kört bilarna dit en gång i tiden och sedan har man fortsatt att få dem servade där. Det är ju ingen ekonomiskt bra lösning. De ska konkurrensutsättas för att vi ska få så låga kostnader soru mlljligt. Är det många avtal som harsett ut så här? - Jag bcdömc1 att det är en del som bara har löpt på, j a. Det finns all anledning att säga upp dem och göra en ordentlig uppl1andllng. Vardeinteupphandlade innan? -Det borde de rimligtvis ha varit. Men antagligen l direktupphandllng ar, eftersom det har handlat om mindre belopp. Man har gått ut och frågaten tre fyra entreprenörer. Men nu gör vi en riktig upphandling enligt LOU. Även om det rör sig om belopp under gränsen tycker jag att de bör upphandlas. Fastighetssidan har under året styrts upp med tolv nya ran1avtal, som gör skötseln av kommunen snabbare och smidigare. -Regnar det in genom ett tak ska vi inte beh1lva vänta på en upphandling. Vi fick tolv miljoner till fastighetsunderhåll i år och utan ramavtalen hade det varit omöjligt att hinna med alla planerade åtgärdet; säger Tonuny Samuelsson. Inom är det {011farande tungjobbat. E.xempelvls skulle två nya lekplatser, Thnnel- Ingen upphandling av underllåll på fyra år.,.---: Sydsvenskan, tisdag 28 augusti Bara ett företag fick ge bud på pat1<arbele ~-=;:~it~~~ ; Sydsve11$kan. fredag 9 augustl2013. "Hade vi haft ramavtal hade vi haft två nya lcl<platscr nu." kommunteknik Tommy Samuelsson, förvallningschel. FAKTA!ekan i Åkarp och Van ningen-grönebo i Arlöv, kan ges till den entreprenör som rustas upp under 2013, var erbjuder lägst priser l förhållandetill kvaliteten. det sagt. Det hinns fömtod Jigen inte med. Upphand \ing pägår. -Hade vi haft ramavtal hade vi haft två nya lekplatser nu. TEXT:FRIDA ROIJER =... Alla ska konkurrera på lika villkor EnUgtlagen om offentlig upphandling (LOU) måste kommuneroch andra myndigheterhandla upp tjänsteroch varor l konkurrens. Entreprenader och kontrakt ska annonseras ut så attallasom villleverera kan konkurrera på lika villkor. Den förväntade fördelen för korm1unen är att uppdragen Direktupphandling: Omv~rdet på kontraktet är under cirka k1onor behöver in!jel anbudsförfarande göras. Ramavtal: Generell överenskommelse mellan kommun och leverantör som ligger tillgrund för framtida avtal. 1.1ErJV f"fl!l h LDRE Burlöv Elisetorp: stuvade morötter med rimmat fläsldägg. Svedala Toftaänge n, Holmagården, solgården: Kassler under chilloch ananastäcke, lrolrt potatis. Champ lnjonsoppa. Trelleborg Gröningen: Kålpudding med lrokt potatls, sås och brytbönor. Akka: Isterband med stuvad potatis och rmbetor. Vellinge Bäckagården: Biff å la lindström, skysås, ättiksgurka, Kåldolmar. Skaldjurspaj. Postgård en: Biff å la Undström, skysås. Kassler Hawaii på risbädd. Månstorps ängar: Stekt fläsk med löksås. l(öttfiirslimpa med grädde och potatis. Alm gården: Falsk schnitzel med sås, potatis. l<yckllngsallad med pasta, currydressing. Grbn sa!rsblff med kokt potatis. Kronodalsgården: Frtterad spättamed remouladsås, kokt potatis. Blodkorv med knaperstekt bacon, lingon. Armeriahus: Oxfärsbiffar med strimlad gurka, r&lbetor, cremelralche och rödvinssås. BOKEBERG Konkursbeslut skjutsupp Ett eventuellt konkursbeslut i tvisten om Bökebergs gärd sl\iuts upp till mitten av oktober. När målet togs upp l Stockholms tingsrätt saknades ett vittne på svarandesidall Målet är ett av flerasom rör äganderätten tilllidanläggningen. De urspnmgliga ägama har begärt bolaget Equites Consulting AB i konkurs. Bolaget har köpt anläggningen, men säuama hävdar att de inte fått belall Individuell Människahjälp Ditt stöd behövs n u! SMS:a IM till72950 och bidra m ed 5 0 kr (ordinarie SMS ta)ta) pg

11 J~'ir~!Ek\l 11 BURLÖV SVEDALA TRELLEBORG VELLINGE Fredag9 augusti 2013 SYDSVENSKIUI'f. Chef Per Ek Bittklilnde <hol, Therese Thoma«on E pos" Telefon, Telefort Postocf<ess, Omlctetsen. Stortorr;<t Malm!! kronor per timme har Burlövs kommun betalt företaget Mark & Växtservice J Trelleborg för parkarbete. Om kommunen genomfört samma arbete J egen regi hade timkostnaden tegat på 177 kronor. llialladär l.. ~,- 'lfl,;~. '.,,..~'1. Marianne Palmqvlst Berg, Skanörs båtldubb (SB!<), som hoppas på mycketfolk l helgen på hamndagarna ISJcanär. Dyr blomsterprakt. Plante ringenvid Lundavllgen:iren avflerasomslrottsavtrelle borgsföretaget Mark & Växt service. ARKIVrDTO; HEHRIK JI.OSWQVIST 2012 Bara ett företag fick ge bud på parkarbete BURLÖV Parl<arbete i egen regi hade lm stat 177 l<ronor i timmen. Men Burlöv valde att bryta mot lagen om offentlig upphandling och l< ö p a tjänsterna dyrare till en I<Ostnad på l<ronor per timme. sedan bötjan av 2012 och fram till den 7 augusti l år har Burlövs kommun beta lat företaget Mark & Våxtservice i 1i clleborg näs ta n tv~ miljoner kronor för växter; hyra av fordon och redskap och arbete med att sköta kommunens blomsterplantetingar. Uppdraget hat sirötts utan offentlig upphandling eller att andra företag har kunnat l äggii bud pil upp draget. Tommy Samuelsson, chef för samhällsbyggnadsför- SAHARVJRÄKNAT Timkostnad baserad på SCB:s lönebas För att få fram en ungefärlig timkostnad förkommunalt anställd pe~onal har vi an väntstallsliska centralbyråns lönedatabas som berättaratt en genomsnitllig parkarbetare J kommunal tjanst hade en månadslön på kronor förra året Med tittägg för arbets vallningen sedan l oktober 2012, medger att man har gjort fel. - Upphandling har inte gjorts under Det bor de naturligtvis ha gjorts. Under 2013ltar vi hållit oss tmder nivån för förenklad upphandling, det vill säga naren upphandling ska annonseras ut. Varförharnianlitatföretaget? -Det beror pil att kom munen själv inte hade till räckliga per"sonalresurser I 1\r har vi flin ökade givar-och sociala avgifter på 3 7 procent blir arbetsgivarens månadskostnad kronor. Eller 177 kronor per timme räk natpå 22 arbetsdagar o måtta timmar per månad. l fakturorna från Mark & Vaxtservlce anges timl<est nader på 375 respektive 460 kronorpertimme beroende på vi lira arbetsuppgifterdet rör sig om. resurser. Men oturligt nog sade en anställd upp sig intör sommaren och d1\rföt tog vi in Mark & Vå."<lset vice för att sköta sommarblommoma som vi tycker är viktiga för l<onununinv11 nama, säger Tommy Samuelsson. När Arbetsmiljöverket i våras undersökte förhållandena på samhällsbygg. nadsförvaltnlngen berät tade anställda att personalen h alverat~ p~ 251\r samtidigtsom de fått allt större grönytor och fler arbets uppgifter att sköta. Arbetet har praglats av stt ess och lösning av akuta uppgifter snarare än långsiktighel och fasta rutiner. Enligt Arbetsmiijövet kets rapport hat' blistema lett till otrivsel, ohälsa och att anställda slutat. Medar- BAKGRUND Upphandling dröjde l fyra år l augusti torra året!runde Sydsvenskan avslöja att Durlövs kommun har under fyra år låtit bu att handla upp underhålls tjansterav gatubelysning och trafikljus. Då skyllde Lars-Ertlr Wallmer (S) och dåvarande förvaltningschefen Per-Olof Eiman p~ sen fardiga konsulter. betal11ndet'sökningar hat i flera år påvisat problemen som dock inte åtgärdats. Lars-Erik Wollmer (5) är ordförande i kommunens tekniska nämnd och till srunmans n1ed övriga po~ litiker ansval'ig icir att det finns tillräckligt många anställda och resurser för att verksamheten ska fungera. -Vi i tekniska nänmden har under flera år begä.tt ökade resurser i sam band med behandlingen av kommunens budget. Men vi hat inte fått nitgot gehör. Vi är underbemannade och jag har kämpat. Men själv kan jag inte skapa några e.ura resurser, säger han. Bakom företaget Mark & Våxtsetvice i Tl:elleborg AB står Tl:elleborgs kommuns f<irre parkchef Göran Larsson. Under om- Men sydsvenskansgranskning visadeatt kommunen själv bi dragit tilllångbänken genom att Inte överlämna Information och underlag tm konsultföretaget. Uppdraget skulle samordnas med Svedala kommunsom behövde lröpa in samma tjänster. Men Burlövs söl sinkade processen så mycket att Svedala hoppade av och gjorde en egen upphandling. sane hans företag cirka två miljoner kro not per år ökade omsättningen till tre miljoner och Gö ran Larsson kunde ta ut kronot i lön och aktieutdelning mot unge får drygt hälften sli mycket de två föregående åren. Eva Aqual'in, trädgårds ingenjör och planterings ansvarig inom Burlövs kommun, har vant delaktig i valet av entreprenöt och har attesterat fakturorna. Hon är själv bosatt i Tl:elleborgs kommun och medger att hon och Goran Larsson är bekanta sedan tidigare. -VI hat träffats genom jobbet. Men valet av entre prenär har skett rent fackmannamässig!, säger hon. - lext:mats AMNELL ~... Sydsvenskan den 28 augusti Hurgår detinför hamndagarna? - Det går bra. Vi förbere der inför SM i fmnjolle och en rad andra aktiveter omkring. Vad kommer alt hända? -Först och främst är det svenska mästet skapet i finnjolle. V111je finnjol le kommer att vara utt'us tad med en sändare. Då kan man se tävlingen på en storbildsskänn på hamn plan. Det är inte så lätt att följa båtarna från hamnen. En speaker kommenterar vad som händer ute på havet Det varvas med musik Något mer? - Kl\itsUtfare har en upp visning. Naturföreningen håller i en tipsrunda. Det blir också ponnyridning förbam. Någon hemmafavorit llävlingen? - Hahaha, det är väl Osmedaljören Max Salminen från Barsebäck. Vi hoppas att han vinnet. Men det kommer att bli bra mot stånd. Vi hoppas på mycket folk. Naturligtvis bra väder och rätt surfvindar. RAMIN RAHMANI J\1f.JJV rön Il w m: V eliinge Bäckagården: BiffStroganoff, ris/potatismos. Fisksoppa. Potatisbullar, bacon, lingon. taxpate, potatissallad, örtsås. Postgården: Schnitzel, skysås, ärtor. Pizza. Kron odal: Kum mel, rödbetor, kapris, smor. Pastasallad, curl)>sås. Månstorp: Kycklingfih!, senapssås, potatis. Sparrissoppa, bröd. Almgården: Fisk, mozzarella, dillsås, potatis, grönsaker. Fä~bifl/ schnitzel, gronpepparsås, klyftpotatis, grönsaker. Arrnerlahus: Fl~skfiJe, grönsaker, örtsås, - potalls Burlöv Elisetorp: Köttfärslimpa, potatis, brunsås, lingonsylt. Svedala Toftaängen, Holmagården, Solgården: Färs limpa, dragon, dljonsenap, gräddsås, potatis, lingon. Grönsakspytt, ägg, rödbetor. Trelleborg Gröningen: Falulrorv, vitkål, potatis.

12 Burlövs kommun Kommunledningskontoret 12 Datum (1) Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2013:15 Protokoll från Räddningstjänsten Räddningstjänsten Syd Syd, KS/2013:297 Protokollsutdrag från kulturoch fritidsnämnden 106 Kultur- och fritidsnämnden Hälsans stig KS/2013:32 Beslut för grundskolan efter Skolinspektionen tillsyn i Vårboskolan i Burlövs kommun KS/2013:32 Färdplan Kollektivtrafikens Svensk kollektivtrafik roll i en hållbar samhällsutveckling KS/2013:32 Protokoll från regionfullmäktiges Region Skåne sammanträde, KS/2013:32 Protokoll från regionsstyrelsens Region Skåne sammanträde, KS/2013:32 Tillsyn enligt alkolhollagen (SFS 2010:1622) i Burlövs kommun Länsstyrelsen Skåne

13 BURLÖVS KOMMUN 13 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Intern kontroll kommungemensamma moment Dnr KS/2013:281 Sammanfattning Kommunfullmäktige antog den 20 januari 1997, 3, reglemente för intern kontroll, vilket styr kommunens arbete med den interna kontrollen. Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett tydligt uttalat ansvar för den interna kontrollen i sin verksamhet. Kommunstyrelsens ansvar - förutom ansvaret för den egna verksamhetens interna kontroll är att ha uppsikt över övriga nämnder och att organisera arbetet med intern kontroll. Kommunstyrelsen skall årligen, genom kommunchefen, upprätta analys och anvisningar för den kommunövergripande interna kontrollen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012, 194, att nämnderna år 2013 skulle kontrollera att de fakturor som utfärdas av kommunen är korrekta, att fakturering sker på korrekt sätt och med korrekt underlag och i enlighet med en dokumenterad och säker process. Som exempel på kontrollmoment angavs: Hur ser processen ut från beställning/utförd tjänst till betalning sker? Är processen dokumenterad? Hur säker är processen? Inom vilka områden förekommer fakturering och sker det på ett enhetligt sätt? Hur kontrollerar vi att fakturering faktiskt sker som avsett och att underlaget är korrekt? Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppmana nämnderna att granska handläggningstider vid myndighetsutövning. Det är omfattande arbete att genomföra beslutade kontrollmoment på ett kvalitativt sätt. Eftersom anvisningar inte lämnats till förvaltningarna om hur kontrollen ska utföras föreslås att samma kontrollmoment beslutas för 2014 som för Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommungemensamma moment för intern kontroll 2014 fastställa kommungemensamma kontrollområden lika de som beslutades för 2013, att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att utarbeta kontrollmoment med detaljanvisningar som stöd för förvaltningarna, samt att nämnderna skall redovisa uppföljning av utförd intern kontroll till kommunstyrelsen senast den 31 januari 2015.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer