Ärende Beteckning Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Beteckning Sida"

Transkript

1 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Plats: Lilla sessionssalen Tid: kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Inger Borgenberg Ärende Beteckning Sida 1. Delegerade ärenden/delgivningar 3 2. Intern kontroll kommungemensamma moment 3. Borgensförbindelser Burlövs Bostäder AB - revidering av borgensram för upptagna lån Framställan om tilläggsanslag till tekniska nämnden avseende skadegörelse på kommunens fastigheter 5. Framställan om tilläggsanslag för fördjupad lokalutredning avseende Södervångsskolan - Barn- och utbildningsnämnden 6. Framställan om tilläggsanslag till konsultstöd för framtagning av lokalprogram - Barn- och utbildningsnämnden 7. Motion av Ove Johansson (MP) - Kommunal miljödag KS/2013: KS/2013: KS/2013: KS/2013: KS/2013: KS/2012:266 30

2 BURLÖVS KOMMUN 2 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärende Beteckning Sida 8. Motion av Nils Holmqvist (M) - Hjälp burlövsbor och besökare att hitta i Burlövs kommun KS/2012: Kommunchefen informerar 10. Rapport från kurser och konferenser S-gruppen sammanträder kl i kommunalrådets arbetsrum. Fyrklövern sammanträder kl i lilla sessionssalen. SD-gruppen sammanträder kl i matsalen.

3 BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Delegerade ärenden/delgivningar A. Delegationsbeslut nr B. Delgivningar 1) Protokoll från planutskottets sammanträde (tidigare utsänt) 2) Kommunledningskontorets svar till konkurrensverket avseende köp av tjänster, KS/2013:258. C. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

4 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Malin Lövdahl TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Diarienummer Kommunstyrelsen Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat 2013:31 Fastställande av borgensavgift för Burlövs Bostäder AB 2013:32 Igångsättningstillstånd avseende upprustning av två lekplatser i Arlöv och Åkarp 2013:33 Genomlysning av hemtjänst och särskilt boende KS/2013:291 Boris Blumenfeld KS/2013:37 Boris Blumenfeld KS/2013:246 Lars Wästberg

5 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Konkurrensverket Stockholm Svar avseende köp av olika tjänster Ert dnr 637/2013 Konkurrensverket har i skrivelse den 4 november 2013 anmodat Burlövs kommun att inkomma med svar på frågor avseende köp av olika tjänster. Med anledning härav lämnar Burlövs kommun följande redovisning. Gatubelysning Tjänster avseende gatubelysning köps in enligt ett skriftligt ramavtal ingånget i juni 2012, med en löptid mellan september 2012 och augusti Avtalet är upphandlat enligt ett annonserat förfarande. Avtalets värde uppskattas till ca 2,6 mnkr för hela avtalsperioden. Avtalet är skriftligt och bifogas i bilaga 1. Trafikljus Tjänster avseende trafiksignaler ingick tidigare i samma avtal som gatubelysningen men i samband med senaste belysningsupphandlingen beslutades att trafiksignalerna skulle handlas upp separat. Intill att en annonserad upphandling genomförs har det gamla skriftliga avtalet förlängts muntligen med ett år i taget. Avtalet är upphandlat enligt annonserat förfarande. Parkarbete Kompletterande tjänster avseende planteringstjänster köps in enligt ett muntligt avtal ingånget i januari Avtalet är ingånget för endast innevarande år Avtalet är direktupphandlat. Enligt avtalet avser uppdraget således år 2013 och begränsas till gränsen för direktupphandling. Direktupphandling får ske för köp av tjänster under ca kr. Det kan tilläggas att samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten har arbetat fram ett förfrågningsunderlag för en annonserad upphandling av ramavtal för planteringstjänster och att den upphandlingen annonseras under november, med sista anbudsdag 3 december Vinterväghållning Kompletterande tjänster avseende vinterväghållning köps in enligt skriftliga avtal med två avtalskontrahenter. Avtalen är ingångna i oktober Det ena avtalet är ingånget med Akka Frakt. Det andra avtalet är ingånget Adress: Box ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6, Arlöv Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro

6 BURLÖVS KOMMUN 6 KS/2013:258 2 (2) med en lastbilsägare och omfattar en avtalstid med en löptid mellan oktober 2010 och juni Avtalen hänger samman. Avtalen avser i första hand beredskapstid för vilket utgår ersättning med ca kr per år. Vid äventyr av vinterväder utgår löpande körtid. Avtalen har sagts upp tidigare under hösten 2013 till upphörande vid avtalstidens utgång sommaren Avtalen bifogas i bilaga 2. Gatusopning Tjänster avseende gaturenhållning köps in enligt ett skriftligt avtal ingånget i april Avtalet är ingånget före införandet av lagen om offentlig upphandling. Kostnaden för tjänster för årets gaturenhållning ligger på ca kr. Avtalet fylls ut av beställningar och tidplaner jämte andra instruktioner. Avtalet är skriftligt och bifogas i bilaga 3. Övervägande pågår om avtalet skall sägas upp och nytt avtal upphandlas. Fordonsunderhåll Det pågår sedan tidigare arbete med framtagande av förfrågningsunderlag för en annonserad upphandling av dessa tjänster. Intill dess ett eller flera ramavtal finns är avsikten att utnyttja märkesverkstäder för respektive fordon beroende på fordonstyp och specialiteter. Tjänsterna köps in huvudsakligen muntligt från gång till gång, per servicetillfälle, någon gång efter offertförfrågan hos flera verkstäder, och avtalen är muntliga. Carin Hillåker Kommunchef Charlotta Wemme Dehlin Kanslichef/kommunjurist

7 7 SKRIVELSE Dnr 637/ (2) Avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling Emma Göransson Burlövs kommun Box Arlöv Burlövs kommun -förfrågan avseende köp av olika tjänster Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i Sverige. Konkurrensverket har genom sin omvärldsbevakning uppmärksammat att Burlövs kommuns har köpt olika tjänster, bland annat underhåll av gatubelysning och trafikljus, fordonsunderhåll, parkarbete, vinterväghållning samt gatusopning. Av denna anledning önskar Konkurrensverket kopior på eventuella avtal avseende ovanstående nämnda tjänster. För det fall avtal har ingåtts muntligen önskar Konkurrensverket besked om detta samt uppgift om avtalstidpunkt samt avtalets värde.l Vidare ombeds Burlövs kommun att till Konkurrensverket inkomma med svar på följande frågor: l. Har avtalens ingående föregåtts av annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) alternativt avrop från ramavtal? Om så är fallet emotses kopia på aktuella annonser eller avrop. För det fall avtalens ingående inte har föregåtts av annonsering eller avrop från ramavtal ombeds kommunen att till Konkurrensverket återkomma med svar på följande frågor: 2. Vilken eller vilka bestämmelser i åberopas till grund för tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering? 3. Vilka omständigheter åberopas till stöd för att det har förelegat förutsättningar att tilldela kontrakt utan föregående annonsering enligt de bestämmelser som åberopas? 1 Värdet av ett kontrakt ska beräknas till det totala belopp (exkl. moms) som ska betalas ut. Vid beräkningen ska värdet av samtliga options- och förlängningsklausuler räknas med som om dessa utnyttjas fullt ut. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

8 8 SKRIVELSE Dnr 637/ (2) Konkurrensverket emotser ert återkommande senast den 25 november Ni är välkomna att kontakta undertecknad med eventuella frågor. Emma Göransson Bilaga Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan,

9 Cher: Martin Hallgren Te!efon: E post: 1 ClO OMKRETSEN F"' Besbio Krosegalan 19, Malmö! 9 SYllSVEHSKAH'j. i Tisd.lg28augusli2012 j D BURLÖV Burlövs kommun har under fyra år låtit bli att handla upp underhållstjänster av gatubelysning och trafikljus. Komn1unen skyller på senfärdiga konsulter. Men Sydsvenskans granskning visar att kommunen ~j älv bidragit tilllångbänk en. Ingen upphandling av underhåll på fyra år Cl KOMMMUNEN: - Kusab klarade inte uppdraget a 2002 fick Elektra/Sandberg uppdraget att sköta underhållet av kommunens gatubelysning och trafikljus. I slutet av febiuari 2008 löpte avtalet ut. Men istället för ny upphandling förlängdes avtalet under ännu ett år. Detta har sedan upprepats år efter år. Först under 2011 och 2012 gjordes en ny lagenlig upphandling. Den innebär att företaget Kraftringen tar över som entreprenör mot en ersättning på sammanlagt cirka 2,6 miljoner kronor underfyra år. Lars-Erik Wallmer (S), ordförande i tekniska nämnden, har sluivit under de årliga förlängningarna av avtalet med Elektra/Sandberg. Först säger han att han som politiker inte är insatt eftersom upphandlingar hanteras av anställda tjänstemän. Efter samråd med Per-OlofEiman, chef för sam!jällsbyggnadsförvaltningen,lämnas följande förklaring. Burlöv hade tillsammans med Lomma, Slaffanstorp och Svedala startat bolaget Kommunupphandling Syd AB, Kusab, som skulle samordna de fyra kommunernas upphandlingar. Därför lämnades uppdraget till bolaget. "Detförväntades att den nya upphandlingen snart skulle bli Idar. Emellertid dl'og arbetet ut på tiden oväntat Iange. Med hänsyn till att Kusab skulle genomföra en upphandling var kommunen egentligen forhindrad att göra en egen upphandling. SanJtidigt väntade sig alla att Kusab snartskulleklara av sitt uppdrag. Med det visade sig att Kusab Inte klarade av det'; skriver Per OlofEiman beslöt iigarkommunerna att aweckla Kusab. Enligt Ehnan inledde kommunen ornedelhatt en egen upphandlingsproccss. Eftersom den var komplicerad och överldagades har avtal med den nya entreprenören inte slutits förrän nyligen, hävdar Eiman. MATSAMNELL FAKTA D Enligt Lagen om offentlig upphandling måste kommuner och andra myndigheter handla upp tjänster och varor i konkurrens. Entreprenader och kontrakt ska annonseras ut så att alla som vill leverera har möjlighet att konkurrera på lika villkor. n Den förväntode fördelen förkommunen är attuppdragen kan ges tillden entreprenörsom erbjuder lägst priser i förhållande tilt kvalileten. Per OiofEiman,chefför samhällsbyggnadsförvaltnlngen. n l(ommunens revisorer kritiserade i början av året förhållandena på samhällsbyggnadsförvaltningen. En rad brister påpekades. estand annat nämnsoldar organisation, lntema konflikterochsvagt ledarskap. Stor omsättning på chefer och tjänstersom varit vakanta långa perioder harockså bidraglttllt problemen. ll Revisionen ansåg ocksåatt politikerna i tekniska nämnden måste bli båttre på att leda verksamheten. D UPPHANDLINGSBOLAGET: - Burlöv levererade inte l1 Det var Burlöv som sinkade upphandlingen, menar konsulten Christian Olsson. Burlövs avtal med Elektro/Sandberggick ut i början av Därför borde upphandlingen ha inletts redan Uppdraget Jämnades till Kusab, det upphandlingsbolag som stattals av Burlöv, Lomma, Slaffanstorp och Svedala. Men först!juni 2009 höjjade bolaget arbeta med upphandlingen. Chtistian Olsson, tidigare anställd på Kusab, fick uppdraget. Han berättar att arbetet gick trögt. -Jag anser själv att jag skötte uppdraget sä gott jag kunde. Men det var svåj.t att få till möten och från Burlöv levererades inte det faktaunderlag som behövdes trots upprepade påstötningar. I november 2009 u tryckte jag min oro för att vi inte skulle hinna. - I december blev jag kontaktad av Burlövs kommun och fick veta att "nu har vi tid': Men då var jag tvungen att prioritera annat och l b ö1:]an av 2010 Otillåten direktupphandling om man bara förlänger avtalet D Kommuner som bryter mot Lagen om offentlig upphandling riskerar böter. -Ren t generellt är det att betmkta som otitlåten direktupphandling om man bara förlänger ett gammalt avtal som har gått ut. Om det sker hat Konkurrensverket möjlighet att väcka talan om upphandlingsskadeavgift som en domstol kandöma ut, säger Kristoffer Sällfors som är jurist på Konkull"ensverket. Under 2011 ansökte Konkurrensverket om upphandlingsskadeavgift l sju fall. Det mest omfattande ärendet gällde det statliga bolaget Akademiska hus som krävdes på 10 miljoner kronor. Som motpol fanns Luleå kommun som krävdes på 100 ODD kronor för att på ett Jagstridigt sätt ha köpt il-tjänster för 1,3 miljoner. Han säger att verket inte har möjlighet att utreda alla fall av misstänkta brott som man får information om. - Konkurrensverkets prioriterar inte bara kontrakt med höga värden. Vad som är ett högt värde beror dessutom på ur vems synvinkel man ser det. Att inte få möjlighet att lägga anbud på ett kontrakt som är värt ett par miljoner kan vara avgörande för en viss verksamhet, säger Klistoffer Sällfors. Konkurrensverkets plioliteringar utgår bland annat utifrån hur allvarligt slutadejag på Kusab. UpphandUngen förblev oavslutad. GabriellaManieri, t idigare vd på Kusab: - Om inte kunden levererar nödvändiga uppgifter och underlag blir ä ren det Jiggande i avvaktan p å att kunden ska åtetuppta kontakten. Jag är mycket tveksam tillatt det gjordes. - En upphandlare kan inte ensam driva ett upphandlingsärende. Ausvarct ligger alltid hos köpal'en/uppdragsgiv-.uen. Långbänken skapade problem för Svedala kommunsom ocksåskulle delta i upphandlingen. -Vi tvingades avbryta. Senare fick vi istället göra en egen upphandling, säger Johanna Andcl sson, planeringsingenjör i Svedala. Varen 201D avvecklades Kusab efter beslut av de fyra ägarkommunerna. Men först ytterligare ett årsenare Inledde samhälls byggnadsförvaltningen upphandlingen i egen regi. MATSAMNEll problemet eller föt eteelsen ä1; hur viktigt det anses vara att få ett vägledan de avgörande i domstol etler om någon annan myndighet el!er aktör är bättre lämpad att hantera frågan. TEXT,MATS AMNELL :.='-, -:::... = ::.. _A:s. ( '-i _.... ikvällstår Elvisimitatören Ken Wegas på scenen vid motorträffen i Löddeköp inge. Han kommeratt köra en mindre variant av showen han ska spela på Malmö arena l höst. STAFFANSTORP Tvåinbrott på sammaväg a Mossheddningevägen i sydöstra delen av StaffanslOlJlS kommun drabbades av en inbrottsvåg i förra veckan. Polisen harfått in två anmälningar. l det enafallet tog ~uvarna sig in genom att krossa ett sovrumsfonster, och tog bland annat ett smyckeskrin. I ett annat hus i näj heten forccl ade tjuvarna en altandörr. Härhar polisen 1ilmu Inga uppgifter om vad som stulits. I samma område har även en dieselstbid anmälts de senaste i dagarna. Tjuvarna lyckades s langa åt sig 100 liter från en grävmaskin. LÖDDEKÖPINGE Kastat papper anmältigen D MC-polisen var ute och patrullerade på E6 i maj 2010 när han plötsligt fick en massa godispapper i ansiktet som kastades ut från en bil framför honom. Han stoppade bilen och den kvinnliga föraren erkände d irekt att hon kastat papperet och fick en bot för nedskräpning. Sedan gick något snett och kvinnan betalade aldrig boten. Därför har en ny polisanmälan gjorts till Kävlingepolisen, två år efter händelsen. MENY för äldre. Kävlinge D Kulla gården: Exotisk fiskgl)'lamedris. D Ligustern: Stekt falukorv med potatismos, morötter. a Billingshäll: l<oktfisk med örtsås, potatis och sommargrönsaker. Il Norrehed: Flskflorentine serverasmed hollandaisesås, kokt potatis och ärtor. Lomma o Havsblick: stekt sand skädda, limesås, potaus och grönsaker. Slaffanstorp n Klövertyckans bykrog: stekt flundrertle med katt dillsås och kräftstjärtar. u Pilegården/Magnoliagården: stekt fisl<file, di!!majonnäs. Mej la menyerna titt: omkretsenmat sydsvenskan.se

10 Cl2 10 BURLÖV SVEDALA TRELLEBORG VELLINGE Onsdag 25 september 2013 SYDSVEHSKAN'I- Chef. Per Ek Bit~ cher: Therese T'hotNsson E-pcxl! Teleron: TeCefon: Postadre>s Omkrersen. SIMorgel Malmö Snabbare och billigare när kommunens avtal ses över UPPHANDLING l<ommunens l< varnar sl<a mala snab bare. Förhoppningsvis ocl<så billigare. Ett hundratal avtal med entreprenörer på fastighetssidan och inom l<ommuntelmil< ses nu över, förnyas eller sägs upp. För ett år sedan avslöjade sydsvenskan att Burlövs kommun under fyra års tid låtit bli att handla upp un derhålls\jänster av gatubelysning och trafikljus. I somras framkom del att parkarbete köpts in utan uppl1and!ing. Flera av samhällsbyggnadsföl valtningens chefer har bytts ut det senaste året och ett röjningsarbete i avtalsflomn har nu Inletts. - Vi gå1 igenom alla våra avtal och upphandlinga1 och åtgärdar eventuella brister, säger förvaltningschef Tommy Samuelsson. På fastighetssidan är vi Idara, kommunteknik håller vi på med. Han har inte hittat några direkta oegentligheter, säger han, men många av avtalen är ganila och har löpt pä under årens lopp med förvaltningens goda n1inne. Ett exempel är gatusop nlngen. Kornmunens avtal med företaget Lefa är från 2007 och har inget slut- datum inskrivet Det har bara fått fortsätta. Under 2012 beställde kommunen liänster av Lefa för kronor. Andra år harnotan legat kring kronor. -så ska det inte se ut. De nya avtalen som nu skrivs är på två är plus möjlighet till tvåål s fårlängning, som LOU [Lagen om offentlig upphandling] föresk-river. Även avtal för vinterväghällning h:tr varit löpande. En av entreprenörerna,.akka Frakt, tjänade Ju onor på avtalet med Burlövs kornmun för- ra äret, hittills l år kronor. Avtalet har sagts upp till nästa sommar. Ett annat exempel är fordonsunderh ållet Under årens lopp har olika märkesverkstäder sett över kommunens buar. -:Man har kört bilarna dit en gång i tiden och sedan har man fortsatt att få dem servade där. Det är ju ingen ekonomiskt bra lösning. De ska konkurrensutsättas för att vi ska få så låga kostnader soru mlljligt. Är det många avtal som harsett ut så här? - Jag bcdömc1 att det är en del som bara har löpt på, j a. Det finns all anledning att säga upp dem och göra en ordentlig uppl1andllng. Vardeinteupphandlade innan? -Det borde de rimligtvis ha varit. Men antagligen l direktupphandllng ar, eftersom det har handlat om mindre belopp. Man har gått ut och frågaten tre fyra entreprenörer. Men nu gör vi en riktig upphandling enligt LOU. Även om det rör sig om belopp under gränsen tycker jag att de bör upphandlas. Fastighetssidan har under året styrts upp med tolv nya ran1avtal, som gör skötseln av kommunen snabbare och smidigare. -Regnar det in genom ett tak ska vi inte beh1lva vänta på en upphandling. Vi fick tolv miljoner till fastighetsunderhåll i år och utan ramavtalen hade det varit omöjligt att hinna med alla planerade åtgärdet; säger Tonuny Samuelsson. Inom är det {011farande tungjobbat. E.xempelvls skulle två nya lekplatser, Thnnel- Ingen upphandling av underllåll på fyra år.,.---: Sydsvenskan, tisdag 28 augusti Bara ett företag fick ge bud på pat1<arbele ~-=;:~it~~~ ; Sydsve11$kan. fredag 9 augustl2013. "Hade vi haft ramavtal hade vi haft två nya lcl<platscr nu." kommunteknik Tommy Samuelsson, förvallningschel. FAKTA!ekan i Åkarp och Van ningen-grönebo i Arlöv, kan ges till den entreprenör som rustas upp under 2013, var erbjuder lägst priser l förhållandetill kvaliteten. det sagt. Det hinns fömtod Jigen inte med. Upphand \ing pägår. -Hade vi haft ramavtal hade vi haft två nya lekplatser nu. TEXT:FRIDA ROIJER =... Alla ska konkurrera på lika villkor EnUgtlagen om offentlig upphandling (LOU) måste kommuneroch andra myndigheterhandla upp tjänsteroch varor l konkurrens. Entreprenader och kontrakt ska annonseras ut så attallasom villleverera kan konkurrera på lika villkor. Den förväntade fördelen för korm1unen är att uppdragen Direktupphandling: Omv~rdet på kontraktet är under cirka k1onor behöver in!jel anbudsförfarande göras. Ramavtal: Generell överenskommelse mellan kommun och leverantör som ligger tillgrund för framtida avtal. 1.1ErJV f"fl!l h LDRE Burlöv Elisetorp: stuvade morötter med rimmat fläsldägg. Svedala Toftaänge n, Holmagården, solgården: Kassler under chilloch ananastäcke, lrolrt potatis. Champ lnjonsoppa. Trelleborg Gröningen: Kålpudding med lrokt potatls, sås och brytbönor. Akka: Isterband med stuvad potatis och rmbetor. Vellinge Bäckagården: Biff å la lindström, skysås, ättiksgurka, Kåldolmar. Skaldjurspaj. Postgård en: Biff å la Undström, skysås. Kassler Hawaii på risbädd. Månstorps ängar: Stekt fläsk med löksås. l(öttfiirslimpa med grädde och potatis. Alm gården: Falsk schnitzel med sås, potatis. l<yckllngsallad med pasta, currydressing. Grbn sa!rsblff med kokt potatis. Kronodalsgården: Frtterad spättamed remouladsås, kokt potatis. Blodkorv med knaperstekt bacon, lingon. Armeriahus: Oxfärsbiffar med strimlad gurka, r&lbetor, cremelralche och rödvinssås. BOKEBERG Konkursbeslut skjutsupp Ett eventuellt konkursbeslut i tvisten om Bökebergs gärd sl\iuts upp till mitten av oktober. När målet togs upp l Stockholms tingsrätt saknades ett vittne på svarandesidall Målet är ett av flerasom rör äganderätten tilllidanläggningen. De urspnmgliga ägama har begärt bolaget Equites Consulting AB i konkurs. Bolaget har köpt anläggningen, men säuama hävdar att de inte fått belall Individuell Människahjälp Ditt stöd behövs n u! SMS:a IM till72950 och bidra m ed 5 0 kr (ordinarie SMS ta)ta) pg

11 J~'ir~!Ek\l 11 BURLÖV SVEDALA TRELLEBORG VELLINGE Fredag9 augusti 2013 SYDSVENSKIUI'f. Chef Per Ek Bittklilnde <hol, Therese Thoma«on E pos" Telefon, Telefort Postocf<ess, Omlctetsen. Stortorr;<t Malm!! kronor per timme har Burlövs kommun betalt företaget Mark & Växtservice J Trelleborg för parkarbete. Om kommunen genomfört samma arbete J egen regi hade timkostnaden tegat på 177 kronor. llialladär l.. ~,- 'lfl,;~. '.,,..~'1. Marianne Palmqvlst Berg, Skanörs båtldubb (SB!<), som hoppas på mycketfolk l helgen på hamndagarna ISJcanär. Dyr blomsterprakt. Plante ringenvid Lundavllgen:iren avflerasomslrottsavtrelle borgsföretaget Mark & Växt service. ARKIVrDTO; HEHRIK JI.OSWQVIST 2012 Bara ett företag fick ge bud på parkarbete BURLÖV Parl<arbete i egen regi hade lm stat 177 l<ronor i timmen. Men Burlöv valde att bryta mot lagen om offentlig upphandling och l< ö p a tjänsterna dyrare till en I<Ostnad på l<ronor per timme. sedan bötjan av 2012 och fram till den 7 augusti l år har Burlövs kommun beta lat företaget Mark & Våxtservice i 1i clleborg näs ta n tv~ miljoner kronor för växter; hyra av fordon och redskap och arbete med att sköta kommunens blomsterplantetingar. Uppdraget hat sirötts utan offentlig upphandling eller att andra företag har kunnat l äggii bud pil upp draget. Tommy Samuelsson, chef för samhällsbyggnadsför- SAHARVJRÄKNAT Timkostnad baserad på SCB:s lönebas För att få fram en ungefärlig timkostnad förkommunalt anställd pe~onal har vi an väntstallsliska centralbyråns lönedatabas som berättaratt en genomsnitllig parkarbetare J kommunal tjanst hade en månadslön på kronor förra året Med tittägg för arbets vallningen sedan l oktober 2012, medger att man har gjort fel. - Upphandling har inte gjorts under Det bor de naturligtvis ha gjorts. Under 2013ltar vi hållit oss tmder nivån för förenklad upphandling, det vill säga naren upphandling ska annonseras ut. Varförharnianlitatföretaget? -Det beror pil att kom munen själv inte hade till räckliga per"sonalresurser I 1\r har vi flin ökade givar-och sociala avgifter på 3 7 procent blir arbetsgivarens månadskostnad kronor. Eller 177 kronor per timme räk natpå 22 arbetsdagar o måtta timmar per månad. l fakturorna från Mark & Vaxtservlce anges timl<est nader på 375 respektive 460 kronorpertimme beroende på vi lira arbetsuppgifterdet rör sig om. resurser. Men oturligt nog sade en anställd upp sig intör sommaren och d1\rföt tog vi in Mark & Vå."<lset vice för att sköta sommarblommoma som vi tycker är viktiga för l<onununinv11 nama, säger Tommy Samuelsson. När Arbetsmiljöverket i våras undersökte förhållandena på samhällsbygg. nadsförvaltnlngen berät tade anställda att personalen h alverat~ p~ 251\r samtidigtsom de fått allt större grönytor och fler arbets uppgifter att sköta. Arbetet har praglats av stt ess och lösning av akuta uppgifter snarare än långsiktighel och fasta rutiner. Enligt Arbetsmiijövet kets rapport hat' blistema lett till otrivsel, ohälsa och att anställda slutat. Medar- BAKGRUND Upphandling dröjde l fyra år l augusti torra året!runde Sydsvenskan avslöja att Durlövs kommun har under fyra år låtit bu att handla upp underhålls tjansterav gatubelysning och trafikljus. Då skyllde Lars-Ertlr Wallmer (S) och dåvarande förvaltningschefen Per-Olof Eiman p~ sen fardiga konsulter. betal11ndet'sökningar hat i flera år påvisat problemen som dock inte åtgärdats. Lars-Erik Wollmer (5) är ordförande i kommunens tekniska nämnd och till srunmans n1ed övriga po~ litiker ansval'ig icir att det finns tillräckligt många anställda och resurser för att verksamheten ska fungera. -Vi i tekniska nänmden har under flera år begä.tt ökade resurser i sam band med behandlingen av kommunens budget. Men vi hat inte fått nitgot gehör. Vi är underbemannade och jag har kämpat. Men själv kan jag inte skapa några e.ura resurser, säger han. Bakom företaget Mark & Våxtsetvice i Tl:elleborg AB står Tl:elleborgs kommuns f<irre parkchef Göran Larsson. Under om- Men sydsvenskansgranskning visadeatt kommunen själv bi dragit tilllångbänken genom att Inte överlämna Information och underlag tm konsultföretaget. Uppdraget skulle samordnas med Svedala kommunsom behövde lröpa in samma tjänster. Men Burlövs söl sinkade processen så mycket att Svedala hoppade av och gjorde en egen upphandling. sane hans företag cirka två miljoner kro not per år ökade omsättningen till tre miljoner och Gö ran Larsson kunde ta ut kronot i lön och aktieutdelning mot unge får drygt hälften sli mycket de två föregående åren. Eva Aqual'in, trädgårds ingenjör och planterings ansvarig inom Burlövs kommun, har vant delaktig i valet av entreprenöt och har attesterat fakturorna. Hon är själv bosatt i Tl:elleborgs kommun och medger att hon och Goran Larsson är bekanta sedan tidigare. -VI hat träffats genom jobbet. Men valet av entre prenär har skett rent fackmannamässig!, säger hon. - lext:mats AMNELL ~... Sydsvenskan den 28 augusti Hurgår detinför hamndagarna? - Det går bra. Vi förbere der inför SM i fmnjolle och en rad andra aktiveter omkring. Vad kommer alt hända? -Först och främst är det svenska mästet skapet i finnjolle. V111je finnjol le kommer att vara utt'us tad med en sändare. Då kan man se tävlingen på en storbildsskänn på hamn plan. Det är inte så lätt att följa båtarna från hamnen. En speaker kommenterar vad som händer ute på havet Det varvas med musik Något mer? - Kl\itsUtfare har en upp visning. Naturföreningen håller i en tipsrunda. Det blir också ponnyridning förbam. Någon hemmafavorit llävlingen? - Hahaha, det är väl Osmedaljören Max Salminen från Barsebäck. Vi hoppas att han vinnet. Men det kommer att bli bra mot stånd. Vi hoppas på mycket folk. Naturligtvis bra väder och rätt surfvindar. RAMIN RAHMANI J\1f.JJV rön Il w m: V eliinge Bäckagården: BiffStroganoff, ris/potatismos. Fisksoppa. Potatisbullar, bacon, lingon. taxpate, potatissallad, örtsås. Postgården: Schnitzel, skysås, ärtor. Pizza. Kron odal: Kum mel, rödbetor, kapris, smor. Pastasallad, curl)>sås. Månstorp: Kycklingfih!, senapssås, potatis. Sparrissoppa, bröd. Almgården: Fisk, mozzarella, dillsås, potatis, grönsaker. Fä~bifl/ schnitzel, gronpepparsås, klyftpotatis, grönsaker. Arrnerlahus: Fl~skfiJe, grönsaker, örtsås, - potalls Burlöv Elisetorp: Köttfärslimpa, potatis, brunsås, lingonsylt. Svedala Toftaängen, Holmagården, Solgården: Färs limpa, dragon, dljonsenap, gräddsås, potatis, lingon. Grönsakspytt, ägg, rödbetor. Trelleborg Gröningen: Falulrorv, vitkål, potatis.

12 Burlövs kommun Kommunledningskontoret 12 Datum (1) Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2013:15 Protokoll från Räddningstjänsten Räddningstjänsten Syd Syd, KS/2013:297 Protokollsutdrag från kulturoch fritidsnämnden 106 Kultur- och fritidsnämnden Hälsans stig KS/2013:32 Beslut för grundskolan efter Skolinspektionen tillsyn i Vårboskolan i Burlövs kommun KS/2013:32 Färdplan Kollektivtrafikens Svensk kollektivtrafik roll i en hållbar samhällsutveckling KS/2013:32 Protokoll från regionfullmäktiges Region Skåne sammanträde, KS/2013:32 Protokoll från regionsstyrelsens Region Skåne sammanträde, KS/2013:32 Tillsyn enligt alkolhollagen (SFS 2010:1622) i Burlövs kommun Länsstyrelsen Skåne

13 BURLÖVS KOMMUN 13 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Intern kontroll kommungemensamma moment Dnr KS/2013:281 Sammanfattning Kommunfullmäktige antog den 20 januari 1997, 3, reglemente för intern kontroll, vilket styr kommunens arbete med den interna kontrollen. Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett tydligt uttalat ansvar för den interna kontrollen i sin verksamhet. Kommunstyrelsens ansvar - förutom ansvaret för den egna verksamhetens interna kontroll är att ha uppsikt över övriga nämnder och att organisera arbetet med intern kontroll. Kommunstyrelsen skall årligen, genom kommunchefen, upprätta analys och anvisningar för den kommunövergripande interna kontrollen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2012, 194, att nämnderna år 2013 skulle kontrollera att de fakturor som utfärdas av kommunen är korrekta, att fakturering sker på korrekt sätt och med korrekt underlag och i enlighet med en dokumenterad och säker process. Som exempel på kontrollmoment angavs: Hur ser processen ut från beställning/utförd tjänst till betalning sker? Är processen dokumenterad? Hur säker är processen? Inom vilka områden förekommer fakturering och sker det på ett enhetligt sätt? Hur kontrollerar vi att fakturering faktiskt sker som avsett och att underlaget är korrekt? Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppmana nämnderna att granska handläggningstider vid myndighetsutövning. Det är omfattande arbete att genomföra beslutade kontrollmoment på ett kvalitativt sätt. Eftersom anvisningar inte lämnats till förvaltningarna om hur kontrollen ska utföras föreslås att samma kontrollmoment beslutas för 2014 som för Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommungemensamma moment för intern kontroll 2014 fastställa kommungemensamma kontrollområden lika de som beslutades för 2013, att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att utarbeta kontrollmoment med detaljanvisningar som stöd för förvaltningarna, samt att nämnderna skall redovisa uppföljning av utförd intern kontroll till kommunstyrelsen senast den 31 januari 2015.

14 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Carin Hillåker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Till: Intern kontroll kommungemensamma moment Sammanfattning Kommunfullmäktige antog den 20 januari 1997, 3, reglemente för intern kontroll, vilket styr kommunens arbete med den interna kontrollen. Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett tydligt uttalat ansvar för den interna kontrollen i sin verksamhet. Kommunstyrelsens ansvar - förutom ansvaret för den egna verksamhetens interna kontroll är att ha uppsikt över övriga nämnder och att organisera arbetet med intern kontroll. Kommunstyrelsen ska årligen, genom kommunchefen, upprätta analys och anvisningar för den kommunövergripande interna kontrollen. Kommunstyrelsen beslutade att 2013 skulle nämnderna kontrollera att de fakturor som utfärdas av kommunen är korrekta. Att fakturering sker på korrekt sätt och med korrekt underlag och i enlighet med en dokumenterad och säker process. Som exempel på kontrollmoment angavs: Hur ser processen ut från beställning/utförd tjänst till betalning sker? Är processen dokumenterad? Hur säker är processen? Inom vilka områden förekommer fakturering och sker det på ett enhetligt sätt? Hur kontrollerar vi att fakturering faktiskt sker som avsett och att underlaget är korrekt? Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppmana nämnderna att granska handläggningstider vid myndighetsutövning. Det är omfattande arbete att genomföra beslutade kontrollmoment på ett kvalitativt sätt. Eftersom anvisningar inte lämnats till förvaltningarna om hur kontrollen ska utföras föreslås att samma kontrollmoment beslutas för 2014 som för Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: Att som kommungemensamma moment för intern kontroll 2014 fastställa kommungemensamma kontrollområden lika de som beslutades för 2013,

15 15 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:281 2 (2) Att uppdra åt kommunledningskontorets ekonomiavdelning att utarbeta kontrollmoment med detaljanvisningar som stöd för förvaltningarna, Att nämnderna ska redovisa uppföljning av utförd intern kontroll till kommunstyrelsen senast den 31 januari Carin Hillåker Kommunchef

16 BURLÖVS KOMMUN 16 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Borgensförbindelser Burlövs Bostäder AB - revidering av borgensram för upptagna lån Dnr KS/2013:291 Sammanfattning Större delen av Burlövs kommuns borgensåtagande avser borgen för Burlövs Bostäder i samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter. Burlövs Bostäder AB, kommunens kommunala bostadsbolag, har som uppdrag att tillhandahålla bostäder i livets alla skeden samt ha en god ekonomi som inte utgör någon ekonomisk risk för Burlövs kommun. För att uppnå detta uppdrag är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram så kallad borgensförbindelse. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning revideras för perioden Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader, att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

17 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Borgensförbindelser Burlövs Bostäder AB revidering av borgensram för upptagna lån Sammanfattning Större delen av Burlövs kommuns borgensåtagande avser borgen för Burlövs Bostäder i samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter. Burlövs Bostäder AB, kommunens kommunala bostadsbolag, har som uppdrag att tillhandahålla bostäder i livets alla skeden samt ha en god ekonomi som inte utgör någon ekonomisk risk för Burlövs kommun. För att uppnå detta uppdrag är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram så kallad borgensförbindelse. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning revideras för perioden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen skall eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen avräknas, att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

18 18 BURLÖVS KOMMUN KS/2013:291 2 (2) Redogörelse för ärendet Ett borgensåttagande är inget tvingande för en kommun, utan bör anses som ett kommunalt stöd som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Därför bör syftet med åtagande vara tydligt och sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Orsaken till det är att ett borgensåttagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2010, 153, att upphäva borgenspolicy för Burlövs kommun, fastställd av fullmäktige den 15 februari 1997, 127. Istället antogs principen att fullmäktige årligen eller i samband med utökning räknar fram och fastställer ett totalbelopp för borgensåtagandet. Utgångspunkten för nuvarande borgensförpliktelser har varit att begränsa storleken på borgen samt sätta en tidsgräns inom vilken borgen gäller. I de fall borgen tecknats finns även ett amorteringskrav från kommunens sida motsvarande 2 procent årligen. Utöver det skall kommunen ut en borgensavgift på upptagna lån som kommunen går i god för. Syftet med dessa riktlinjer är att begränsa kommunens risktagande samt att vara styrande och vägledande för kommunens beslutsfattare och handläggare. Denna hantering möjliggör en styrning under god kontroll och fungerar även till att upplysa kreditgivare och andra externa intressenter kring vilka grunder kommunen åtar sig borgensförpliktelser. Lars Wästberg Tf kommunchef Boris Blumenfeld Ekonomichef

19 BURLÖVS KOMMUN 19 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Framställan om tilläggsanslag till tekniska nämnden avseende skadegörelse på kommunens fastigheter Dnr KS/2013:289 Sammanfattning Tekniska nämnden hemställer den 14 oktober 2013, 85, att kommunfullmäktige skall bevilja tkr till tekniska nämnden för att komma till rätta med problematiken kring den kraftigt ökade skadegörelsen på kommunens fastigheter. I framställan anför nämnden bland annat följande. Nämnden har analyserat problematiken avseende den kraftigt ökade skadegörelsen på kommunens fastigheter och bedömer det vara angeläget att åtgärder vidtas för att minska skadegörelsen. För att komma till rätta med detta krävs ett samordnat arbete över hela kommunorganisationen som idag sker genom brottsförebyggande rådet. En del i detta blir att försvåra skadegörelsen genom diverse tekniska lösningar som kameraövervakning, fasad belysning, okrossbara fönster, skrikor, m.m. För ändamålet behövs investeringsmedel. Nämnden bedömer att det behövs ca 2 mnkr under 2014 för att genomföra ett framgångsrikt arbete som på sikt skall minska skadegörelsen på våra fastigheter. Nämnden kommer att samordna detta arbete i en arbetsgrupp knuten till det brottsförebyggande rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anmoda tekniska nämnden att komplettera ärendet med en detaljerad plan med åtgärder för att minska skadegörelse på kommunens fastigheter.

20 Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer KS/2013: Kommunstyrelsen Framställan om tilläggsanslag till tekniska nämnden avseende skadegörelse på kommunens fastigheter Sammanfattning Tekniska nämnden hemställer den 14 oktober 2013, 85, att kommunfullmäktige skall bevilja tkr till tekniska nämnden för att komma till rätta med problematiken kring den kraftigt ökade skadegörelsen på kommunens fastigheter. I framställan anför nämnden bland annat följande. Nämnden har analyserat problematiken avseende den kraftigt ökade skadegörelsen på kommunens fastigheter och bedömer det vara angeläget att åtgärder vidtas för att minska skadegörelsen. För att komma till rätta med detta krävs ett samordnat arbete över hela kommunorganisationen som idag sker genom brottsförebyggande rådet. En del i detta blir att försvåra skadegörelsen genom diverse tekniska lösningar som kameraövervakning, fasad belysning, okrossbara fönster, skrikor, m.m. För ändamålet behövs investeringsmedel. Nämnden bedömer att det behövs ca 2 mnkr under 2014 för att genomföra ett framgångsrikt arbete som på sikt skall minska skadegörelsen på våra fastigheter. Nämnden kommer att samordna detta arbete i en arbetsgrupp knuten till det brottsförebyggande rådet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet över hela kommunorganisationen med att minska skadegörelsen i kommunen, att avvakta beslut om att bevilja tkr åt tekniska nämnden till dess att en detaljerad plan för hur detta arbete skall genomföras presenterats, samt att ett eventuellt beviljat anslag ska samordnas under kommunstyrelsen.

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-08-19 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 16.00 17.05 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-01-09. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-01-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-01-09. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-01-20 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-01-09 1 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-01-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-10-01 Dnr 601/2014 1 (7) Förvaltningsrätten i Umeå Box 193 901 05 Umeå Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Åsele

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och Elsbeth Weinert, eller tel Socialnämnden 2013-01-31 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen Tid: 2013-02-07 kl. 18:30 S-gruppen träffas kl. 17:30 i Lilla Sessionssalen. Fyrklövern träffas kl. 17:30 i Skärfläckan. Vid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-09-05 Dnr 462/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Växjö Box 42 351 03 Växjö Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer

Ärende Beteckning Sidnummer Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-18 Plats: Lilla Sess Tid: 2012-01-24 kl. 19:00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Stockholm. MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 2015-09-10 Avdelning 32 Meddelad i Stockholm SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stocldiolm MOTPART Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 556687-2841 Box 2070. 196 02 Kungsängen Mål nr Sida 1 (7) mmwmmmm Avd

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom.

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. 2013-12-27 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-01-08 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. Föredragningslistan skickas till

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 86/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

ANSÖKAN. Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-21 Dnr 48/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-11-05 Dnr 582/2012 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197Bo44000 40015 Göteborg4x 53107ox 53197 Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket,

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-10-26 Dnr 609/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Tillväxtverket,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (3) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Förslag

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.30 20.30 Katja Larsson (S), ordförande

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1036, v1.4, 2015-06-10 ANSÖKAN 2016-03-17 Dnr 208/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Eda kommun köp av maskintjänster m.m.

Eda kommun köp av maskintjänster m.m. KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-09-05 Dnr 462/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-09-07. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-09-07 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-09-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89.

Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier på anna.bonnevier@burlov.se eller 040-625 61 89. Utbildnings- och kulturnämnden 2015-04-08 Plats: Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-13 kl. 18:00 Kl. 17:00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er nämndsekreterare Anna Bonnevier

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2015-06-22 Dnr 416/2015 1 (12) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms läns landsting, Box 22550,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-11-21 Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.30 Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) 116 119

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Ramborgen för Munkedals Vatten AB

Ramborgen för Munkedals Vatten AB sida 1 2012-12-04 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ramborgen för Munkedals Vatten AB Bakgrund Munkedals Vatten AB (MVAB) är ett aktiebolag som till 100 % ägs av Munkedals kommuns och som kommer att

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-01-14 Dnr 28/2016 1 (7) Förvaltningsrätten i Jönköping Box 2201 550 02 Jönköping Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Herrljunga kommun, Torget 1,

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-08-15 Dnr 440/2013 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Täby

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Sida 1 (7) Övriga närvarande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinje 2016-12-08 Riktlinjer för direktupphandling KS 2016/0484 Antagen av kommundirektören den 12 april 2016. Kompletterar Riktlinje för upphandling och inköp KS 2013/0644. Riktlinjen beskriver hur

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 30 oktober 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Falu kommun 791 83 Falun MOTPART OCH KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå

DOM 2012-03-20 Meddelad i Luleå Meddelad i Luleå Mål nr D5 Sidal SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm.pi. 9 1 OJ L i MOTPART Luleå kommun Inköpsavdelningen 971 85 Luleå SAKEN Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer