EXAMENSARBETE. Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt. En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt. En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den totala optimeringen av fastighetsförädlingen. Åsa Löfdahl Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Feb Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den totala optimeringen av fastighetsförädlingen. Åsa Löfdahl

3 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING ABSTRACT INLEDNING BAKGRUND PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNINGAR 5 2. METOD METODKRITIK LITTERATURSTUDIE UTVÄRDERING AV REFERENSPROJEKT UTVÄRDERING AV OSÅLDA BOSTADSRÄTTER INTERVJUSTUDIE 7 3. RESULTAT OCH ANALYS LITTERATURSTUDIE BOSTADSUTVECKLING NULÄGESBESKRIVNING ARKITEKTENS ROLL KOSTNADSEFFEKTIVA BOSTÄDER ARKITEKTONISK KVALITET UTVÄRDERING AV REFERENSPROJEKT REFERENSOBJEKT UTFORMNING AV ANALYSMETOD UTVÄRDERING KOSTNADSEFFEKTIVA BOSTÄDER UTVÄRDERING ARKITEKTONISK KVALITET ARKITEKTENS RESULTATPÅVERKAN I PROJEKT B UTVÄRDERING AV OSÅLDA BOSTADSRÄTTER PROJEKTEN NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER INTERVJUSTUDIE NULÄGESBESKRIVNING ARKITEKTENS ROLL KOSTNADSEFFEKTIVT BOSTADSBYGGANDE ARKITEKTONISK KVALITET SAMLAD ANALYS ARKITEKTENS ROLL KOSTNADSEFFEKTIVT BOSTADSBYGGANDE ARKITEKTONISK KVALITET DISKUSSION SLUTSATSER FORTSATTA STUDIER 41 i

4 5. BEGREPP OCH ORDLISTA LITTERATURFÖRTECKNING APPENDIX 46 BILAGA 1 - FORMULÄR INTERVJUSTUDIE 47 BILAGA 2 BERÄKNING YTEFFEKTIVITET PROJEKT B 48 BILAGA 3 YTEFFEKTIVITETENS INVERKAN PÅ PROJEKTVINSTEN I PROJEKT B 50 BILAGA 4 JÄMFÖRELSE AV MÅNADSHYRA OCH MÅNADSUTGIFT. 51 ii 1

5 Förord Det här examensarbetet motsvarande 30 hp är mitt sista och avslutande momentet i utbildningen Civilingenjör Arkitektur (300 hp) vid Luleå tekniska universitet. Jag kommer att ta med mig många erfarenheter och fina minnen från min tid i Luleå. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare på Arcona Concept, Björn Lindahl, som inspirerat till ett intressant ämne att studera i det här examensarbetet. Samarbetet med Arcona Concept har varit ett stort stöd för insikten i de aktuella frågorna arbetet fokuserat på. Parallellt med examensarbetet har jag utfört en praktikperiod och varit delaktig i ett antal projekt hos Arcona. Praktiken har varit till stor nytta för resultatet av detta arbete. Vidare vill jag tacka min handledare Per Persson för allt stöd och positiva uppmuntran genom arbetet. Handledningsmötena har varit givande och till god vägledning. Under examensarbetets tidigaste skeden har flera lärare från skolan varit engagerade. Jag vill därför även tacka Björn Ekelund och Glenn Berggård för den vägledning och handledning som de avsatt. Min familj har varit ett stort stöd under hela min studietid. Speciellt vill jag tacka min pappa, Håkan Löfdahl, som alltid ställt upp och motiverat mig. Mycket tack vare dig är jag där jag är idag. Arbetet har varit inspirerande och lärorikt vilket skapat motivation till att fortsätta arbeta inom detta område. 1

6 Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad är i nuläget avvaktande och försiktig. Bankerna är mycket selektiva i sina val gällande låntagare och själva lånets omfattning. Detta gäller både företag som driver projekt inom fastighetsutveckling och deras potentiella kunder, privatpersoner. Detta tillsammans med höga markpriser och produktionskostnader gör att byggherrarna får allt svårare att driva lönsamma bostadsprojekt. Med den rådande situationen på marknaden ligger utmaningen i att skapa rätt produkt som attraherar köpare och optimerar fastighetsvärdet. En större variation gällande upplåtelseformer behöver nu utredas för att attrahera en bredare marknad. Här har arkitekten en avgörande nyckelroll för projektets resultat. Med en ökad exploateringsgrad och trög marknad skapas problem då arkitekturen inte anpassas efter de nya förutsättningarna. Ett exempel på detta är Hagastaden där byggnader på nio våningar byggs intill varandra. Konsekvensen av bristande kvaliteter hos slutprodukten i form av dagsljus och insyn resulterar nu i att nybyggda bostadsrätter står utan köpare. För att byggherrarna ska kunna anpassa sin produkt efterfrågas det en ökad ekonomisk kunskap hos arkitekten för att skapa trovärdighet i val av byggnadsutformning. Syftet är därför att studera arkitektens roll i bostadsutvecklingar och hur denne kan verka för attraktiva och lönsamma bostadsprojekt. Arbetet bygger på en inledande litteraturstudie, utvärdering av referensprojekt och intervjuer med ett antal aktörer i branschen. Två bostadsutvecklingsprojekt i Arconas regi har studerats och jämförts. En samlad analys kopplar sedan samman resultaten från respektive metoddel. Analyserna visar att arkitekten kan påverka bostadsutvecklingars totala vinst i valet av byggnadsutformning. En beräkning gällande ett av de studerade referensprojekten visade att den totala vinsten ökade med 12 % per bruttoarea, (BTA), vid en alternativ utformning när yteffektiviteten steg med 1 procentenhet. Bostäder ska därför byggas inifrån och ut, vara flexibla och gestaltas till platsens kvaliteter och förutsättningar. Detta kostnadseffektiva bostadsbyggande måste arkitekten verka för redan i ett planskede tillsammans med kommun och stadsarkitekt. Samtidigt måste konsumentens ökande krav vägas in för att skapa säljbara bostäder. Arkitekten måste därför noga överväga planlösningar och förvaring. Med dagens trend att bygga öppna planlösningar blir detta extra viktigt och förrådsutrymmen inom bostaden kan därför med fördel planeras större. För att arkitekten ska kunna stärka sin roll behövs en inblick i den bostadspolitiska debatten. Även arkitektutbildningen behöver utvecklas för att få mer verklighetsanknytning. En arkitekt som kan argumentera för vald gestaltning med förankring i konstruktion och ekonomi är vad som efterfrågas av dagens byggherrar. En sänkt kostnad, avseende grundinvesteringen, behöver nödvändigtvis inte alltid innebära sänkt kvalitet, lika lite som hög kvalitet alltid är förenat med hög kostnad. (Bengtsson, 1998) 2

7 Abstract The housing market of Stockholm is acting with cautious. The banks are very selective regarding their choice of borrowers and the extent of the lone. This applies both on property developers and their customers. This with increasing land prices makes it difficult for the developer to run profitable projects. With this current situation on the market the challenge is to create the right product that can attract buyers and optimize the property value. A greater variation regarding forms of tenure needs further investigation in order to attract a wider market. Here the architect has a key role to affect the result of the project. An increased rate of exploitation is now forming a problem, as the architecture has not been modified to the new conditions. An example of this is Hagastaden where buildings of nine floors are being built next to each other. The lack of qualities in the product, in form of light, is now resulting in that the newly built apartments does not attract a large amount of buyers. For developers to adapt their product they demanded an increased economic knowledge among architects. The meaning of this thesis is therefore to study the architect's role in housing developments and how the architects can promote attractive and profitable residential projects. The thesis is based on an initial literature review, evaluation of reference projects and interviews with people in the business. Two residential development projects of Arcona has been studied and compared. In the end an overall analysis sum up the results of each method section. The results of the analyses show that the architect can affect the residential developments total profit by their choice of building design. An estimate of the reference projects showed that the total profit increased by 12% per GFA at an alternative design where the residential area rose by 1 percentage point in relation to the gross floor area. Residential buildings have to be built from the inside out, be flexible and designed based on the qualities and abilities of the location. This cost- effective architecture must be considered early in the process. The architect should already use it when designing the local plan together with the municipality and city architect. At the same time consumer's increasing demands must be addressed to create residents attractive for the market. The architect must therefore carefully consider floor plans and storage. With the current trend to build open spaces, this becomes even more important, and therefore storage areas in the apartment can be planned larger. To enhance the architects status an insight into the housing policy debate is important. The architectural education needs to be improved and become more true to the reality. An architect who can argue for the selected design based on the buildings construction and economics is what developers of today is looking for. A reduced cost for the initial investment does not necessarily always mean lower quality; just as high quality always is associated with high cost. (Bengtsson, 1998) 3

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Hösten år 2012 är Stockholms fastighetsbransch inne i en expansiv fas med satsningar på både kontor, bostäder och handel. Konjunkturen i Stockholms län är stark men tillväxttakten har mattats av under det senaste halvåret. Samtidigt försämrades finansieringsmöjligheterna för utveckling av fastigheter hösten 2011 vilket fortfarande präglar branschen. De svenska bankerna är selektiva när det gäller låntagare och objekt, vilket betyder att bankerna kräver en betydande andel eget kapital och höga marginaler vid fastighetsutvecklingsprojekt (Fastighetstidningen, 2012). Med höga markpriser och stigande produktionskostnader blir det allt svårare för byggherrarna att skapa ekonomiskt lönsamma projekt. Det är därför viktigt inom fastighetsutveckling att se till en ekonomisk helhet. Samtliga delar av utvecklingsprocessen är av betydelse och kan bidra till en optimering av fastighetsförädlingen, speciellt moment i de tidiga skedena. I en utvecklingsprocess där ekonomin styr får ofta andra faktorer ge vika, detta kan leda till att betydande kvaliteter hos slutprodukten går förlorade. Byggnadens utformning behöver därför kopplas ihop med en ekonomisk helhet för att kunna skapa de besparingar som, totalt sett, eftersträvas och förväntas. Arkitekten är den som bäst känner brukarens intressen men i utvecklingsprocessen förs sällan en konstruktiv diskussion avseende kostnadspåverkningar och intäktsmöjligheter till följd av god arkitektur. Med en ökad ekonomisk kunskap hos arkitekten ökar dennes status och trovärdighet för vald byggnadsutformning. Beslut i tidiga skeden som är förankrade med ekonomisk hänsyn väger därför tungt i den fortsatta processen (Bengtsson, 1998). 1.2 Problemformulering Byggherrarnas förutsättningar att driva lönsamma projekt är idag svåra. Arkitekten är den som i ett tidigt skede har möjlighet att påverka hela projektets resultat. Svårigheten ligger i att balansera krav från beställare och deras kunder som skapar attraktiva boenden med ekonomisk förankring. Arkitekten behöver kunna visa ansvar vid val av produkter och metoder samt i vissa fall ompröva vad som absolut måste ingå i de produkter som framställs, detta utan att ge avkall på kvalitet. Idag har arkitekter en relativt svag roll i Sverige, detta mycket på grund av att den ekonomiska aspekten uteblir i planeringen. Då ekonomin utgör grunden för utvecklingspotentialen bör arkitekter i större utsträckning fokusera på helheten av fastighetsförädlingen. 4

9 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att studera hur arkitekten i ett tidigt skede kan optimera fastighetsförädlingen för att skapa en kvalitativ slutprodukt som är attraktiv för marknaden. Nedan presenteras fyra stycken nyckelfrågor som ligger till grund för den fortsatta utredningen. Hur kan arkitekten verka för att optimera fastighetsvärdet? Hur kan arkitekten utforma kostnadseffektiva bostäder med låga produktionskostnader? Vilka är de arkitektoniska kvaliteter som skapar attraktiva bostäder? Hur kan bostadsutvecklingen anpassas till nulägessituationen? 1.4 Avgränsningar Arbetet behandlar hur arkitektens rolls kan stärkas inom bostadsutvecklingsprojekt. Detta studeras utifrån två perspektiv där strävan efter kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet är nyckelbegreppen för en optimering av fastighetsförädlingen. Arbetet är avgränsat till att studera nyproduktioner à cirka 100 bostäder i Stockholmsområdet. Analysen bygger på en utvärdering av två referensprojekt i Arcona Concepts regi. Parallellt har fyra större bostadsprojekt i Stockholm utvärderats. Dessa projekt har en betydande vakans vilken analyserats genom att koppla ihop denna med byggnadernas utformning och pris. Analyserna och intervjustudien är avgränsad till att behandla ämnena; Nuläge, arkitektens roll, kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet. Sammanlagt intervjuades sex informanter med olika men relevanta professioner. Valet av informanter är baserat på deras koppling till projekten och ämnet i stort. Intervjuerna utfördes i diskussionsform där varje intervju erhållit en unik utformning. 2. Metod Arbetet bygger på en litteraturstudie om den rådande situationen inom fastighetsbranschen. Utöver litteraturstudien har en utvärdering av två referensprojekt i Arcona Concepts regi genomförts. Vidare har ytterligare fyra nyproduktioner med höga vakanser i Stockholm utvärderats för att hitta gemensamma nämnare till de osålda lägenheterna. Nyckelpersoner från referensprojekten har tillsammans med ett antal aktörer inom branschen intervjuats gällande arkitektens roll och gestaltning i bostadsutvecklingsprojekt. Referensprojekten som utvärderats är två aktuella projekt hos Arcona Concept. Dessa två projekt befinner sig i olika skeden där det ena är i en överlämnande fas och det andra i ett tidigt skede. Genom att studera dessa två projekt ihop har jämförelser i utformningen kunnat göras. Material och underlag för analysen har varit ritningar, kalkyler, areaförhållanden och bostadsprogram som inhämtas på företagets interna nätverk. Projektet som befinner sig i slutskedet har studerats på plats där observationer noterats. En analys av arkitektens resultatpåverkan har genomförts på projektet i det 5

10 tidiga skedet för att kunna bevisa betydelsen av byggnadens utformning i förhållande till projektets totala vinst. Intervjustudien som genomförts är en så kallad semistrukturerad intervju där informanterna deltagit i en styrd diskussion. Intervjuerna utfördes dels med de ansvariga arkitekterna och mäklarna i referensprojekten men även med aktörer aktiva i ämnet bostadsutveckling. En intervjuguide med specifika diskussionsämnen har utformats och anpassats till respektive intervju. Intervjustudien har behandlats konfidentiellt och svaren har anonymiserats. Informanterna har fått kommentera den slutliga bearbetningen av intervjun innan anonymiseringen och dataanalysen. Resultaten från litteraturstudien och utvärderingen av referensprojekten utgör tillsammans med intervjuerna materialet till en samlad analys som presenteras sist i resultatdelen. 2.1 Metodkritik Metoderna som använts i arbetet skapar en bredd då de är flera till antalet, detta medför dock att en fördjupning i samtliga delar blivit svår att uppnå. Litteraturstudien ger en bild av nuläget i Stockholm och har byggts på under arbetets gång. Det har varit svårt att få tag i uppdaterad statistik vilket kan påverka resultaten och analysen. Utvärderingen av referensprojekten bygger på en identifiering av framgångsfaktorer från litteraturstudien. En identifiering av fler framgångsfaktorer hade förmodligen kunnat visa på andra resultat i analysen. Analysmetoden som används bygger på en rapport från 1989, detta är en relativt gammal källa men då rapporten används som modell och mer visar på en princip bör det icke påverka resultatet. En mer uppdaterad källa hade kunnat användas om den hittats i ett tidigare skede. Utvärderingen av de osålda bostadsrätterna hade kunnat förbättras med mer ingångsfakta. Dessa fakta har varit svåra att få tag på från Stockholms stads exploateringskontor och företagen, JM och Skanska. Analysen hade kunnat utvecklas om fler projekt och mer fakta hade kunnat knytas till projekten. Intervjustudien har sin styrka i att den representerar fler olika professioner och synvinklar. Denna hade kunnat stärkas genom att intervjua informanterna i flera omgångar. Genom att utföra en uppföljning i slutet av arbetet hade frågor som kommit upp under projektets gång även kunnat diskuteras i en ny intervjustudie. 2.2 Litteraturstudie Litteraturstudien som genomförts grundar sig i en litteratursökning i ämnet bostadsutveckling. Huvudsakligen har referenser inhämtats via de vetenskapliga databaserna på biblioteken vid Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet. Litteratursökningen har även skett kontinuerligt genom arbetet för att följa den bostadspolitiska debatten. Denna studerades utifrån aktuella tidningsartiklar, analyser och prognoser av fastighetsmarknaden. 6

11 2.3 Utvärdering av referensprojekt I en utvärdering har två projekt studerats närmre. Projekten som är i Arcona Concepts regi har analyserats utifrån två aspekter som bygger på mätbara och omätbara värden. Analysmetoden har arbetats fram efter en modell av Kenneth Andersson. (Andersson K., 1989). Referensprojekten har namngivits Projekt A respektive Projekt B för att underlätta utvärderingen. Valet av referensprojekten bygger på deras olika karaktär och att de därför ansågs intressanta att jämföra. Analysmetoden består i att identifiera mål och koppla framgångsfaktorer till dessa. Utvärderingen har skett ur två perspektiv som är grundade på identifierade framgångsfaktorer i litteraturstudien. Projekten har utvärderats utifrån huruvida de uppfyller kriterier rörande kostnadseffektivt byggande och arkitektonisk kvalitet. Utvärderingen är grundad på ritningar, areaförhållanden, kostnadskalkyler och bostadsprogram för de aktuella projekten. Projekt A som befinner sig i ett överlämnande skede har även studerats på plats under en praktikperiod. Observationer och iakttagelser på plats har tagits med i analysen av byggnadens utformning. För att påvisa arkitektens kostnadspåverkan har utformningen av Projekt B jämförts med en alternativ geometrisk form. Genom att koppla ytterligare en lägenhet till respektive våningsplan och trapphus har yteffektiviteten och dess resultatpåverkan i projektet kunnat beräknas. Detta studerades med hjälp av den kostnadskalkyl som ligger till grund för projektet. 2.4 Utvärdering av osålda bostadsrätter Utvärderingen bygger på en jämförelse mellan fyra nyproduktioner i Stockholmsområdet med betydande vakanser. Projekten som är i JM och Skanskas regi har utvärderats utifrån material inhämtat på företagens projekthemsidor samt uppgifter från exploateringskontoret i Stockholm. Lägenheterna har studerats och sammanställts i tabeller för att tydliggöra lägenhetsfakta. Vidare har planlösningar, yteffektivitet och pris studerats för att koppla samband mellan dessa faktorer och vakanserna. Kapitlet behandlar bostadsrätter men i en avslutande del jämförs månadsutgiften för nyproducerade bostadsrätter med månadshyran för nyproducerade hyresrätter. Detta för att beräkna vilket pris bostadsrätter kan ha per kvadratmeter för boende i bostadsrätt och hyresrätt ska ha lika stora månadsutgifter. 2.5 Intervjustudie Intervjustudien som genomförts har dels fokuserat på de specifika referensprojekt som utvärderats men även generellt kring arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt. Intervjustudien har riktats till arkitekter, mäklare och fastighetsägare som är aktiva inom bostadsutvecklingar i Stockholm. Även Stockholms skönhetsråd har intervjuats gällande den rådande situationen. Intervjustudien har utförts i diskussionsform vilket bidragit till flera intressanta infallsvinklar. Vid utformningen av studien har dokumentet kvalitativ intervju av Joakim Isaksson använts. Intervjustudien har varit av semistrukturerad karaktär där en lista över specifika teman diskuterats, detta utifrån en intervjuguide. Under intervjun har informanten haft frihet att utforma svaren på sitt sätt, intervjuprocessen har därför varit flexibel. 7

12 Då informanternas professioner och kompetensområden varit bred skapades flera intervjuguider. Detta för att anpassa varje intervju efter de unika förutsättningarna. Genensamt för intervjuerna var ämnena som diskuterades, även om det skett från olika perspektiv. I bilaga 1 återfinns ett formulär till en av de utformade intervjuguiderna. 3. Resultat och Analys I följande avsnitt presenteras resultaten från litteraturstudien, utvärderingarna och intervjustudien. Dessa resultat utreds i respektive avsnitt och kopplas slutligen samman i en övergripande analys. 3.1 Litteraturstudie Bostadsutveckling Nedan följer den utförda litteraturstudien i ämnet bostadsutveckling där nuläget på Stockholms bostadsmarknad inledningsvis beskrivits. Studien har därutöver behandlat arkitektens roll, kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet. Även teorier kring bostadens utformning och omätbara värden har presenterats Nulägesbeskrivning Det råder stor bostadsbrist i Stockholm. Regionen har 2,1 miljoner invånare och hit flyttar människor från hela Sverige och övriga världen. Befolkningstillväxten väntas fortsätta, år 2030 bedöms länet ha över 2,6 miljoner invånare och ,2 miljoner. (Länstyrelsen i stockholms län, 2012) I dagsläget är befolkningstillväxten högre än tillskottet av nya bostäder. För att tillgodose det ökade behovet skulle tillskottet årligen behöva uppgå till mellan nya bostäder. Preliminära uppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport läget i länet visar att endast 371 nya bostäder påbörjades under första kvartalet Enligt branschen beror det låga byggandet främst på svårigheter att få finansiering eftersom bankerna ställer hårdare krav. Bostadsbyggandet påverkas av konjunkturläget. För ett högt och jämnt bostadsbyggande är det angeläget att bredda produktutbudet och därmed minska konjunkturkänsligheten, exempelvis genom att planera för en större andel hyresrätter och små, yteffektiva bostäder. Enligt (Länstyrelsen i stockholms län, 2012) är det stor efterfrågan på hyresrätter, något som Stockholm idag råder brist på. Detta blir problematiskt när anbudspriserna i Stockholms stad är vägledande för prissättning även av den mark som direktanvisas. För att det ska vara möjligt att bygga hyresrätter krävs att markpriset är relativt lågt eller att kommunen upplåter marken med tomträtt. Samspelet mellan kommun och byggherre har blivit mer centralt och kommunerna har en grundläggande roll genom sitt planmonopol. Det är byggherrens risk- och lönsamhetsbedömning som ytterst avgör om bostadsbyggandet blir av. Höga produktionskostnader omöjliggör nybyggnad i vissa lägen. Är produktionskostnaden högre än marknadsvärdet på en plats kommer inte bostadsprojektet bli av. Höga kostnader påverkar främst vinstmarginalen hos byggherren och inte slutpris till kund, som baseras på marknadsvärdet. Ett annat hinder enligt byggherrarna är att kommunernas ambitioner fördyrar projekt och försvårar upprepning och större inslag av industrialisering i byggandet. Byggherrarna anser generellt att det är bra att kommunerna ställer krav vid exploatering, exempelvis vad gäller gestaltning och miljö 8

13 men det innebär att kommunerna bör vara medvetna om att ökade krav oftast innebär ökade kostnader för byggherren. Olika krav i skilda kommuner gör det även svårare för byggherrar att återanvända lösningar. Efter sommaren ökade bopriset med en procent i stor- och centrala Stockholm. En bostadsrätt i Stockholms län kostar i genomsnitt kronor per kvadratmeter och är 61 kvadratmeter. Även i centrala Stockholm har priserna på bostadsrätter stigit med en procent. En lägenhet i centrala Stockholm kostar i genomsnitt kronor per kvadratmeter och är på 57 kvadratmeter.(svensk mäklarstatistik, 2012) Uppgiften att bygga billiga bostäder på marknadens villkor är inte lätt att lösa. Enligt statistiska centralbyråns bostads- och byggnadsstatistik årsbok 2012 ligger produktionskostnaden för nyproducerade lägenheter i Stockholm på kronor per kvadratmeter och byggnadskostnaden på kronor per kvadratmeter. (SCB, 2012). Stockholms tomtmark är mycket dyr och Norra Djurgårdsstadens senaste markanvisning är dyrast hittills. Priset per kvadratmeter ljus BTA ligger där på kronor. (Fastighetstidningen, 2012). Den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på tre rum och kök i Storstockholm ligger på kronor +/ För nyproducerade hyresrätter ligger hyran 66 % högre än det befintliga beståndet. Den årliga hyran för en nyproducerad lägenhet på tre rum och kök snittar på kronor. (SCB, 2012). Mark- kostnad Byggnads- kostnad Produktionskostnad Figur 1 - Formeln visar hur produktionskostnaden är beroende av markkostnaden och byggnadskostnaden(scb, 2012) Upplåtelseform Markkostnad Byggnadskostnad Produktionskostnad Bostadsrätt Hyresrätt Tabell 1 - Snittkostnader uttryckt i kronor per bostadsarea, (BOA), för Storstockholm Hyresrätterna visar snittkostnaden för Storstadsområdena 2011 då specifika uppgifter gällande Storstockholm saknades. Önskemålen och preferenserna är många, men efterfrågan definieras av vad konsumenterna kan betala för. Detta syns tydligt idag då många nybyggda bostadsrätter runt om i Stockholm förblir osålda. Exempel på detta är Henriksdalsporten i Hammarby sjöstad och Iskristallen på Kungsholmen, två projekt uppförda av Skanska. Det samma gäller för JMs två projekt vid Liljeholmskajen; Sjövikskajen och Sjövikshöjden 4. Den beräknade inflyttningen för samtliga nya lägenheter är nu under fjärde kvartalet 2012 och våren Dessa fyra projekt har analyserats i en utvärdering som presenterats i avsnittet 3.3 Utvärdering av osålda bostadsrätter. 9

14 3.1.2 Arkitektens roll En traditionell indelning av byggprocessen i olika skeden, så som utredning, idéutveckling, programskrivning, projekterings-, produktions- och förvaltningsfas syftar till att skapa kontroll, ansvarsfördelning och kostnadsstyrning. I praktiken sker en överlappning mellan de olika skedena. Programmeringsfasen utgör väsentliga delar av idé- / konceptutvecklingen och går dessutom in i projekteringsfasen. Tillsammans kallas dessa första delfaser för byggprocessens tidiga skeden. Programskrivning är en kreativ process och utgör en viktig, integrerad del av designprocessen. Programarbete sker parallellt med övrig planering, projektering och med återkommande utvärdering av projektet. Kontinuerlig diskussion med beställaren och engagemang från dennes sida är väsentliga faktorer i denna process. Byggnadsprogram med klara, distinkta och mätbara mål med tillhörande checklistor uppskattas av många i byggbranschen, inte minst projektledare. Projektledarens roll är att planera, koordinera och kontrollera ett projekt från koncept till resultat för en beställares räkning. Detta är ett arbete som även inkluderar identifikation och uppföljning av byggherrens krav i fråga om nyttjande, funktionalitet, kvalitet, arkitektoniskt uttryck, tid och ekonomi under projektets gång. Hur programarbetet genomförs som process är betydelsefullt. Om programarbetet betraktas som en kontinuerlig process under vilken byggherrens avsikter successivt fångas in och översätts till operativa målformuleringar utgör programmeringen en grund för ett mer lyckosamt resultat. En framgångsrik arkitekt som leder programarbetet ska ha en förmåga att lyssna till och samarbeta med beställaren. Viktigt är hur väl arkitekten har artikulerat, kommunicerat och prioriterat byggherrens krav, kritiskt granskat föreslagna lösningar, hävdat brukarkrav, etablerat en strategi för handlingsalternativ, medverkat till val av upphandlingsform och infriat beställarens förväntningar. (Fristedt & Ryd, 2004). Arkitekter som behärskar bygg- och fastighetsekonomi är ett starkt stöd för byggherren. Platen (2007) nämner i sin artikel olika kostnadsbegrepp samt vilka ekonomiska insikter en projekterande arkitekt lämpligen bör ha. Platen menar att arkitekten måste förstå ekonomin på lång och kort sikt. Kunskapen är lika relevant om byggherren står inför att bygga nytt eller att bygga om ett bostadshus. Uppdragsgivaren tar för givet att arkitekten är medveten om de aktuella förutsättningar som gäller samhällets regler vid bostadsbyggande. Bostadsarkitektens arbete är beroende av stats- och lokalpolitiska beslut. Därför måste arkitekten vara väl insatt i de samhällsekonomiska besluten, ha spaning på framtiden och kunna argumentera i samtal med byggherren. Platen fortsätter och uttrycker sig enlig nedan; Ska man som arkitekt fungera i rollen som diskussionspartner till en byggherre och vara dennes förtrogne bör man således vara framsynt och följa den bygg- och bostadspolitiska debatten. (Platen, 2007). En arkitekt måste även besitta en kunskap om sociala förhållanden, inte minst de boendesociala. Boendekostnaden utgör en stor del, % av ett vanligt hushålls inkomst efter skatt. Det är därför viktigt att arkitekten besitter ekonomiska insikter i byggets kostnader och pris, yteffektivitet och projekteringens påverkan i de tidiga skedena. 10

15 Byggets kostnader och pris är viktiga att kunna skilja på. Byggnadskostnaderna är det som byggnaden kostat att producera och uppföra. Priset däremot är vad fastighetsägaren kan få ut på den fria marknaden. I de tidiga skedena av projekteringen är det viktigt att ha med båda begreppen då beställaren och byggherren ofta har uppfattningar om tänkbara kostnadsramar och prisbilder. Platen menar att förgäves- projektering är ett begrepp för projektering som sker utan direktiv, målsättning och kostnadsramar. Ofta förekommer detta då byggherren alternativt myndigheter, så som byggnadsnämnden, inte kan formulera vad som önskas på en viss fastighet. Arkitekten får då i uppdrag att arbeta fram idéer, vilket ökar kostnaderna som kommer belasta projektet. Arkitekter som samverkar med kommunen i framtagandet av detaljplan en stor inverkan på slutresultatet. En kostnadsmedveten projektering och argumentation för effektiva bostäder kan bidra till att den säljbara/ uthyrningsbara ytan ökar. Detta kan motsvara en ökad vinst som kan kapitalisera projekteringskostnaderna för hela projektet. I utvärderingen av Projekt B har arkitektens påverkan för vald byggnadsutformning beräknats. Resultatet från beräkningar återfinns i kapitel Arkitektens resultatpåverkan i Projekt B Kostnadseffektiva bostäder Med tanke på att markkostnaderna ibland utgör en större del av produktionskostnaden kan det lätt konstateras att ineffektivt utnyttjade av den byggrätt byggherren har betalat för i form av markkostnader kommer att för all framtid ekonomiskt belasta projektet. Relationen mellan i kontrakt säljbar/uthyrningsbar yta och bruttototalyta bör ligga i skiktet 85-90%. (Platen, 2007). Industriellt bostadsbyggande har en direkt koppling till lägre produktionskostnader. Ebab har ett koncept där de i ett tidigt skede arbetar med att ta fram ett målformuleringsdokument. Dokumentet präglas alltid av yt- och kostnadseffektivitet. (Ebab, 2012). Nedan har ett antal punkter listats vilka Ebab anser är relevanta i avseendet att bygga effektiva bostäder. Generellt gäller att funktionen skall prioriteras framför ytstorleken på lägenheten. Målet för yteffektiviteten skall vara 0,85 i förhållandet BOA/BTA och inte vara mindre än 0,82. Innanför lägenhetsvägg skall installationsschakt som tar BOA i anspråk minimeras. Målet för installationsschakts inverkan på BOA är 0 %. Koppla så många lägenheter som möjligt till respektive trapphus. Installationsschakt ska eftersträvas att placeras gemensamt för till exempel kök och badrum. Placering av förråd skall så långt möjligt placeras inom lägenhet för att höja den intäktsdrivande ytan. Val av fasadmaterial skall tidigt diskuteras i projektet då detta med stor sannolikhet skrivs in i detaljplaneföreskrifter. Val av fasadmaterial har en förhållandevis stor kostnadspåverkan. 11

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE

Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Size Matters! Stockholmsmarknadens trender i form av lägenhetsstorlekar MATHILDE LUNDH JESSICA NORDLANDER EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder

En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder En omvärldsanalys av hyresbostaden En undersökning om hur Stena Fastigheter kan bygga fler billiga hyresbostäder REBECCA BILE CECILIA HORAK EXAMENSARBETE Teknologi kandidatprogrammet Affärsutveckling och

Läs mer

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vattenbyggnad ELIJAH HAMILTON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggnadsekonomi

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Renovering av miljonprogrammet

Renovering av miljonprogrammet Renovering av miljonprogrammet Ur ett ägarperspektiv Renovation of the Miljonprogrammet From an ownership perspective Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Marc Benjaro Pedram Adjamloo NCC Construction

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Sök Er ej till Stockholm

Sök Er ej till Stockholm UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN juni 2012 Sök Er ej till Stockholm - Om sambandet mellan bostadsbrist och tillväxt Lena Kavander Affisch från Stockholms stads officiella kampanj år 1946.

Läs mer

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och Kristofer Nilsson Karl Stenson Copyright Kristofer Nilsson och Karl Stenson 2010 Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola,

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer

Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer

Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer Affärspotential för bostadsmodul av fraktcontainer En marknadsundersökning och affärsplan för att identifiera segment och strategier för en containermodul Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie

Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Martin Wallin & Robin Sjöström Utbud och efterfrågan i konceptboende för seniorer En intervjustudie Supply and demand in concept senior housing An interview study Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT

Läs mer

Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder. Niklas Lidström

Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder. Niklas Lidström Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder Niklas Lidström Copyright Niklas Lidström, 2012 Mail: niklas_lidstrom@hotmail.com Institutionen för Teknik och samhälle, avdelningen för Fastighetsvetenskap

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

ALTERNATING RESIDENCE - FLEXIBLE HOUSING FOR THE EVERY OTHER WEEK FAMILY, EXAMENSARBETE VT 2010 VERONICA SUNDQVIST, EXAMINATOR OLA NYLANDER, CHALMERS

ALTERNATING RESIDENCE - FLEXIBLE HOUSING FOR THE EVERY OTHER WEEK FAMILY, EXAMENSARBETE VT 2010 VERONICA SUNDQVIST, EXAMINATOR OLA NYLANDER, CHALMERS VÄXELVIS BOENDE FLEXIBLA BOSTÄDER FÖR VARANNAN VECKA - FAMIL JEN ALTERNATING RESIDENCE - FLEXIBLE HOUSING FOR THE EVERY OTHER WEEK FAMILY, EXAMENSARBETE VT 2010 VERONICA SUNDQVIST, EXAMINATOR OLA NYLANDER,

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Fastighetsförvaltningens säljprocess

Fastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas Henrik Isaksson Henrik Svensson Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Erfarenheter av brukarmedverkan

Erfarenheter av brukarmedverkan Erfarenheter av brukarmedverkan 10 landskapsarkitekters erfarenheter av att arbeta med brukarmedverkan vid förnyelse av utemiljö. Experiences of user participation 10 landscape architects experiences of

Läs mer

Strategier för framtida utveckling av fastigheter Ombyggnation Masthugget 11:13 PATRIK EKSTRÖM GABRIEL ENVALL KANDIDATARBETE

Strategier för framtida utveckling av fastigheter Ombyggnation Masthugget 11:13 PATRIK EKSTRÖM GABRIEL ENVALL KANDIDATARBETE Strategier för framtida utveckling av fastigheter Ombyggnation Masthugget 11:13 PATRIK EKSTRÖM GABRIEL ENVALL KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik Institutionen

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer