EXAMENSARBETE. Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt. En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt. En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den totala optimeringen av fastighetsförädlingen. Åsa Löfdahl Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Feb Arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt En studie om att koppla samman gestaltning och arkitektonisk kvalitet med den totala optimeringen av fastighetsförädlingen. Åsa Löfdahl

3 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING ABSTRACT INLEDNING BAKGRUND PROBLEMFORMULERING SYFTE AVGRÄNSNINGAR 5 2. METOD METODKRITIK LITTERATURSTUDIE UTVÄRDERING AV REFERENSPROJEKT UTVÄRDERING AV OSÅLDA BOSTADSRÄTTER INTERVJUSTUDIE 7 3. RESULTAT OCH ANALYS LITTERATURSTUDIE BOSTADSUTVECKLING NULÄGESBESKRIVNING ARKITEKTENS ROLL KOSTNADSEFFEKTIVA BOSTÄDER ARKITEKTONISK KVALITET UTVÄRDERING AV REFERENSPROJEKT REFERENSOBJEKT UTFORMNING AV ANALYSMETOD UTVÄRDERING KOSTNADSEFFEKTIVA BOSTÄDER UTVÄRDERING ARKITEKTONISK KVALITET ARKITEKTENS RESULTATPÅVERKAN I PROJEKT B UTVÄRDERING AV OSÅLDA BOSTADSRÄTTER PROJEKTEN NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER INTERVJUSTUDIE NULÄGESBESKRIVNING ARKITEKTENS ROLL KOSTNADSEFFEKTIVT BOSTADSBYGGANDE ARKITEKTONISK KVALITET SAMLAD ANALYS ARKITEKTENS ROLL KOSTNADSEFFEKTIVT BOSTADSBYGGANDE ARKITEKTONISK KVALITET DISKUSSION SLUTSATSER FORTSATTA STUDIER 41 i

4 5. BEGREPP OCH ORDLISTA LITTERATURFÖRTECKNING APPENDIX 46 BILAGA 1 - FORMULÄR INTERVJUSTUDIE 47 BILAGA 2 BERÄKNING YTEFFEKTIVITET PROJEKT B 48 BILAGA 3 YTEFFEKTIVITETENS INVERKAN PÅ PROJEKTVINSTEN I PROJEKT B 50 BILAGA 4 JÄMFÖRELSE AV MÅNADSHYRA OCH MÅNADSUTGIFT. 51 ii 1

5 Förord Det här examensarbetet motsvarande 30 hp är mitt sista och avslutande momentet i utbildningen Civilingenjör Arkitektur (300 hp) vid Luleå tekniska universitet. Jag kommer att ta med mig många erfarenheter och fina minnen från min tid i Luleå. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare på Arcona Concept, Björn Lindahl, som inspirerat till ett intressant ämne att studera i det här examensarbetet. Samarbetet med Arcona Concept har varit ett stort stöd för insikten i de aktuella frågorna arbetet fokuserat på. Parallellt med examensarbetet har jag utfört en praktikperiod och varit delaktig i ett antal projekt hos Arcona. Praktiken har varit till stor nytta för resultatet av detta arbete. Vidare vill jag tacka min handledare Per Persson för allt stöd och positiva uppmuntran genom arbetet. Handledningsmötena har varit givande och till god vägledning. Under examensarbetets tidigaste skeden har flera lärare från skolan varit engagerade. Jag vill därför även tacka Björn Ekelund och Glenn Berggård för den vägledning och handledning som de avsatt. Min familj har varit ett stort stöd under hela min studietid. Speciellt vill jag tacka min pappa, Håkan Löfdahl, som alltid ställt upp och motiverat mig. Mycket tack vare dig är jag där jag är idag. Arbetet har varit inspirerande och lärorikt vilket skapat motivation till att fortsätta arbeta inom detta område. 1

6 Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad är i nuläget avvaktande och försiktig. Bankerna är mycket selektiva i sina val gällande låntagare och själva lånets omfattning. Detta gäller både företag som driver projekt inom fastighetsutveckling och deras potentiella kunder, privatpersoner. Detta tillsammans med höga markpriser och produktionskostnader gör att byggherrarna får allt svårare att driva lönsamma bostadsprojekt. Med den rådande situationen på marknaden ligger utmaningen i att skapa rätt produkt som attraherar köpare och optimerar fastighetsvärdet. En större variation gällande upplåtelseformer behöver nu utredas för att attrahera en bredare marknad. Här har arkitekten en avgörande nyckelroll för projektets resultat. Med en ökad exploateringsgrad och trög marknad skapas problem då arkitekturen inte anpassas efter de nya förutsättningarna. Ett exempel på detta är Hagastaden där byggnader på nio våningar byggs intill varandra. Konsekvensen av bristande kvaliteter hos slutprodukten i form av dagsljus och insyn resulterar nu i att nybyggda bostadsrätter står utan köpare. För att byggherrarna ska kunna anpassa sin produkt efterfrågas det en ökad ekonomisk kunskap hos arkitekten för att skapa trovärdighet i val av byggnadsutformning. Syftet är därför att studera arkitektens roll i bostadsutvecklingar och hur denne kan verka för attraktiva och lönsamma bostadsprojekt. Arbetet bygger på en inledande litteraturstudie, utvärdering av referensprojekt och intervjuer med ett antal aktörer i branschen. Två bostadsutvecklingsprojekt i Arconas regi har studerats och jämförts. En samlad analys kopplar sedan samman resultaten från respektive metoddel. Analyserna visar att arkitekten kan påverka bostadsutvecklingars totala vinst i valet av byggnadsutformning. En beräkning gällande ett av de studerade referensprojekten visade att den totala vinsten ökade med 12 % per bruttoarea, (BTA), vid en alternativ utformning när yteffektiviteten steg med 1 procentenhet. Bostäder ska därför byggas inifrån och ut, vara flexibla och gestaltas till platsens kvaliteter och förutsättningar. Detta kostnadseffektiva bostadsbyggande måste arkitekten verka för redan i ett planskede tillsammans med kommun och stadsarkitekt. Samtidigt måste konsumentens ökande krav vägas in för att skapa säljbara bostäder. Arkitekten måste därför noga överväga planlösningar och förvaring. Med dagens trend att bygga öppna planlösningar blir detta extra viktigt och förrådsutrymmen inom bostaden kan därför med fördel planeras större. För att arkitekten ska kunna stärka sin roll behövs en inblick i den bostadspolitiska debatten. Även arkitektutbildningen behöver utvecklas för att få mer verklighetsanknytning. En arkitekt som kan argumentera för vald gestaltning med förankring i konstruktion och ekonomi är vad som efterfrågas av dagens byggherrar. En sänkt kostnad, avseende grundinvesteringen, behöver nödvändigtvis inte alltid innebära sänkt kvalitet, lika lite som hög kvalitet alltid är förenat med hög kostnad. (Bengtsson, 1998) 2

7 Abstract The housing market of Stockholm is acting with cautious. The banks are very selective regarding their choice of borrowers and the extent of the lone. This applies both on property developers and their customers. This with increasing land prices makes it difficult for the developer to run profitable projects. With this current situation on the market the challenge is to create the right product that can attract buyers and optimize the property value. A greater variation regarding forms of tenure needs further investigation in order to attract a wider market. Here the architect has a key role to affect the result of the project. An increased rate of exploitation is now forming a problem, as the architecture has not been modified to the new conditions. An example of this is Hagastaden where buildings of nine floors are being built next to each other. The lack of qualities in the product, in form of light, is now resulting in that the newly built apartments does not attract a large amount of buyers. For developers to adapt their product they demanded an increased economic knowledge among architects. The meaning of this thesis is therefore to study the architect's role in housing developments and how the architects can promote attractive and profitable residential projects. The thesis is based on an initial literature review, evaluation of reference projects and interviews with people in the business. Two residential development projects of Arcona has been studied and compared. In the end an overall analysis sum up the results of each method section. The results of the analyses show that the architect can affect the residential developments total profit by their choice of building design. An estimate of the reference projects showed that the total profit increased by 12% per GFA at an alternative design where the residential area rose by 1 percentage point in relation to the gross floor area. Residential buildings have to be built from the inside out, be flexible and designed based on the qualities and abilities of the location. This cost- effective architecture must be considered early in the process. The architect should already use it when designing the local plan together with the municipality and city architect. At the same time consumer's increasing demands must be addressed to create residents attractive for the market. The architect must therefore carefully consider floor plans and storage. With the current trend to build open spaces, this becomes even more important, and therefore storage areas in the apartment can be planned larger. To enhance the architects status an insight into the housing policy debate is important. The architectural education needs to be improved and become more true to the reality. An architect who can argue for the selected design based on the buildings construction and economics is what developers of today is looking for. A reduced cost for the initial investment does not necessarily always mean lower quality; just as high quality always is associated with high cost. (Bengtsson, 1998) 3

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund Hösten år 2012 är Stockholms fastighetsbransch inne i en expansiv fas med satsningar på både kontor, bostäder och handel. Konjunkturen i Stockholms län är stark men tillväxttakten har mattats av under det senaste halvåret. Samtidigt försämrades finansieringsmöjligheterna för utveckling av fastigheter hösten 2011 vilket fortfarande präglar branschen. De svenska bankerna är selektiva när det gäller låntagare och objekt, vilket betyder att bankerna kräver en betydande andel eget kapital och höga marginaler vid fastighetsutvecklingsprojekt (Fastighetstidningen, 2012). Med höga markpriser och stigande produktionskostnader blir det allt svårare för byggherrarna att skapa ekonomiskt lönsamma projekt. Det är därför viktigt inom fastighetsutveckling att se till en ekonomisk helhet. Samtliga delar av utvecklingsprocessen är av betydelse och kan bidra till en optimering av fastighetsförädlingen, speciellt moment i de tidiga skedena. I en utvecklingsprocess där ekonomin styr får ofta andra faktorer ge vika, detta kan leda till att betydande kvaliteter hos slutprodukten går förlorade. Byggnadens utformning behöver därför kopplas ihop med en ekonomisk helhet för att kunna skapa de besparingar som, totalt sett, eftersträvas och förväntas. Arkitekten är den som bäst känner brukarens intressen men i utvecklingsprocessen förs sällan en konstruktiv diskussion avseende kostnadspåverkningar och intäktsmöjligheter till följd av god arkitektur. Med en ökad ekonomisk kunskap hos arkitekten ökar dennes status och trovärdighet för vald byggnadsutformning. Beslut i tidiga skeden som är förankrade med ekonomisk hänsyn väger därför tungt i den fortsatta processen (Bengtsson, 1998). 1.2 Problemformulering Byggherrarnas förutsättningar att driva lönsamma projekt är idag svåra. Arkitekten är den som i ett tidigt skede har möjlighet att påverka hela projektets resultat. Svårigheten ligger i att balansera krav från beställare och deras kunder som skapar attraktiva boenden med ekonomisk förankring. Arkitekten behöver kunna visa ansvar vid val av produkter och metoder samt i vissa fall ompröva vad som absolut måste ingå i de produkter som framställs, detta utan att ge avkall på kvalitet. Idag har arkitekter en relativt svag roll i Sverige, detta mycket på grund av att den ekonomiska aspekten uteblir i planeringen. Då ekonomin utgör grunden för utvecklingspotentialen bör arkitekter i större utsträckning fokusera på helheten av fastighetsförädlingen. 4

9 1.3 Syfte Syftet med arbetet är att studera hur arkitekten i ett tidigt skede kan optimera fastighetsförädlingen för att skapa en kvalitativ slutprodukt som är attraktiv för marknaden. Nedan presenteras fyra stycken nyckelfrågor som ligger till grund för den fortsatta utredningen. Hur kan arkitekten verka för att optimera fastighetsvärdet? Hur kan arkitekten utforma kostnadseffektiva bostäder med låga produktionskostnader? Vilka är de arkitektoniska kvaliteter som skapar attraktiva bostäder? Hur kan bostadsutvecklingen anpassas till nulägessituationen? 1.4 Avgränsningar Arbetet behandlar hur arkitektens rolls kan stärkas inom bostadsutvecklingsprojekt. Detta studeras utifrån två perspektiv där strävan efter kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet är nyckelbegreppen för en optimering av fastighetsförädlingen. Arbetet är avgränsat till att studera nyproduktioner à cirka 100 bostäder i Stockholmsområdet. Analysen bygger på en utvärdering av två referensprojekt i Arcona Concepts regi. Parallellt har fyra större bostadsprojekt i Stockholm utvärderats. Dessa projekt har en betydande vakans vilken analyserats genom att koppla ihop denna med byggnadernas utformning och pris. Analyserna och intervjustudien är avgränsad till att behandla ämnena; Nuläge, arkitektens roll, kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet. Sammanlagt intervjuades sex informanter med olika men relevanta professioner. Valet av informanter är baserat på deras koppling till projekten och ämnet i stort. Intervjuerna utfördes i diskussionsform där varje intervju erhållit en unik utformning. 2. Metod Arbetet bygger på en litteraturstudie om den rådande situationen inom fastighetsbranschen. Utöver litteraturstudien har en utvärdering av två referensprojekt i Arcona Concepts regi genomförts. Vidare har ytterligare fyra nyproduktioner med höga vakanser i Stockholm utvärderats för att hitta gemensamma nämnare till de osålda lägenheterna. Nyckelpersoner från referensprojekten har tillsammans med ett antal aktörer inom branschen intervjuats gällande arkitektens roll och gestaltning i bostadsutvecklingsprojekt. Referensprojekten som utvärderats är två aktuella projekt hos Arcona Concept. Dessa två projekt befinner sig i olika skeden där det ena är i en överlämnande fas och det andra i ett tidigt skede. Genom att studera dessa två projekt ihop har jämförelser i utformningen kunnat göras. Material och underlag för analysen har varit ritningar, kalkyler, areaförhållanden och bostadsprogram som inhämtas på företagets interna nätverk. Projektet som befinner sig i slutskedet har studerats på plats där observationer noterats. En analys av arkitektens resultatpåverkan har genomförts på projektet i det 5

10 tidiga skedet för att kunna bevisa betydelsen av byggnadens utformning i förhållande till projektets totala vinst. Intervjustudien som genomförts är en så kallad semistrukturerad intervju där informanterna deltagit i en styrd diskussion. Intervjuerna utfördes dels med de ansvariga arkitekterna och mäklarna i referensprojekten men även med aktörer aktiva i ämnet bostadsutveckling. En intervjuguide med specifika diskussionsämnen har utformats och anpassats till respektive intervju. Intervjustudien har behandlats konfidentiellt och svaren har anonymiserats. Informanterna har fått kommentera den slutliga bearbetningen av intervjun innan anonymiseringen och dataanalysen. Resultaten från litteraturstudien och utvärderingen av referensprojekten utgör tillsammans med intervjuerna materialet till en samlad analys som presenteras sist i resultatdelen. 2.1 Metodkritik Metoderna som använts i arbetet skapar en bredd då de är flera till antalet, detta medför dock att en fördjupning i samtliga delar blivit svår att uppnå. Litteraturstudien ger en bild av nuläget i Stockholm och har byggts på under arbetets gång. Det har varit svårt att få tag i uppdaterad statistik vilket kan påverka resultaten och analysen. Utvärderingen av referensprojekten bygger på en identifiering av framgångsfaktorer från litteraturstudien. En identifiering av fler framgångsfaktorer hade förmodligen kunnat visa på andra resultat i analysen. Analysmetoden som används bygger på en rapport från 1989, detta är en relativt gammal källa men då rapporten används som modell och mer visar på en princip bör det icke påverka resultatet. En mer uppdaterad källa hade kunnat användas om den hittats i ett tidigare skede. Utvärderingen av de osålda bostadsrätterna hade kunnat förbättras med mer ingångsfakta. Dessa fakta har varit svåra att få tag på från Stockholms stads exploateringskontor och företagen, JM och Skanska. Analysen hade kunnat utvecklas om fler projekt och mer fakta hade kunnat knytas till projekten. Intervjustudien har sin styrka i att den representerar fler olika professioner och synvinklar. Denna hade kunnat stärkas genom att intervjua informanterna i flera omgångar. Genom att utföra en uppföljning i slutet av arbetet hade frågor som kommit upp under projektets gång även kunnat diskuteras i en ny intervjustudie. 2.2 Litteraturstudie Litteraturstudien som genomförts grundar sig i en litteratursökning i ämnet bostadsutveckling. Huvudsakligen har referenser inhämtats via de vetenskapliga databaserna på biblioteken vid Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska universitet. Litteratursökningen har även skett kontinuerligt genom arbetet för att följa den bostadspolitiska debatten. Denna studerades utifrån aktuella tidningsartiklar, analyser och prognoser av fastighetsmarknaden. 6

11 2.3 Utvärdering av referensprojekt I en utvärdering har två projekt studerats närmre. Projekten som är i Arcona Concepts regi har analyserats utifrån två aspekter som bygger på mätbara och omätbara värden. Analysmetoden har arbetats fram efter en modell av Kenneth Andersson. (Andersson K., 1989). Referensprojekten har namngivits Projekt A respektive Projekt B för att underlätta utvärderingen. Valet av referensprojekten bygger på deras olika karaktär och att de därför ansågs intressanta att jämföra. Analysmetoden består i att identifiera mål och koppla framgångsfaktorer till dessa. Utvärderingen har skett ur två perspektiv som är grundade på identifierade framgångsfaktorer i litteraturstudien. Projekten har utvärderats utifrån huruvida de uppfyller kriterier rörande kostnadseffektivt byggande och arkitektonisk kvalitet. Utvärderingen är grundad på ritningar, areaförhållanden, kostnadskalkyler och bostadsprogram för de aktuella projekten. Projekt A som befinner sig i ett överlämnande skede har även studerats på plats under en praktikperiod. Observationer och iakttagelser på plats har tagits med i analysen av byggnadens utformning. För att påvisa arkitektens kostnadspåverkan har utformningen av Projekt B jämförts med en alternativ geometrisk form. Genom att koppla ytterligare en lägenhet till respektive våningsplan och trapphus har yteffektiviteten och dess resultatpåverkan i projektet kunnat beräknas. Detta studerades med hjälp av den kostnadskalkyl som ligger till grund för projektet. 2.4 Utvärdering av osålda bostadsrätter Utvärderingen bygger på en jämförelse mellan fyra nyproduktioner i Stockholmsområdet med betydande vakanser. Projekten som är i JM och Skanskas regi har utvärderats utifrån material inhämtat på företagens projekthemsidor samt uppgifter från exploateringskontoret i Stockholm. Lägenheterna har studerats och sammanställts i tabeller för att tydliggöra lägenhetsfakta. Vidare har planlösningar, yteffektivitet och pris studerats för att koppla samband mellan dessa faktorer och vakanserna. Kapitlet behandlar bostadsrätter men i en avslutande del jämförs månadsutgiften för nyproducerade bostadsrätter med månadshyran för nyproducerade hyresrätter. Detta för att beräkna vilket pris bostadsrätter kan ha per kvadratmeter för boende i bostadsrätt och hyresrätt ska ha lika stora månadsutgifter. 2.5 Intervjustudie Intervjustudien som genomförts har dels fokuserat på de specifika referensprojekt som utvärderats men även generellt kring arkitektens roll i bostadsutvecklingsprojekt. Intervjustudien har riktats till arkitekter, mäklare och fastighetsägare som är aktiva inom bostadsutvecklingar i Stockholm. Även Stockholms skönhetsråd har intervjuats gällande den rådande situationen. Intervjustudien har utförts i diskussionsform vilket bidragit till flera intressanta infallsvinklar. Vid utformningen av studien har dokumentet kvalitativ intervju av Joakim Isaksson använts. Intervjustudien har varit av semistrukturerad karaktär där en lista över specifika teman diskuterats, detta utifrån en intervjuguide. Under intervjun har informanten haft frihet att utforma svaren på sitt sätt, intervjuprocessen har därför varit flexibel. 7

12 Då informanternas professioner och kompetensområden varit bred skapades flera intervjuguider. Detta för att anpassa varje intervju efter de unika förutsättningarna. Genensamt för intervjuerna var ämnena som diskuterades, även om det skett från olika perspektiv. I bilaga 1 återfinns ett formulär till en av de utformade intervjuguiderna. 3. Resultat och Analys I följande avsnitt presenteras resultaten från litteraturstudien, utvärderingarna och intervjustudien. Dessa resultat utreds i respektive avsnitt och kopplas slutligen samman i en övergripande analys. 3.1 Litteraturstudie Bostadsutveckling Nedan följer den utförda litteraturstudien i ämnet bostadsutveckling där nuläget på Stockholms bostadsmarknad inledningsvis beskrivits. Studien har därutöver behandlat arkitektens roll, kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet. Även teorier kring bostadens utformning och omätbara värden har presenterats Nulägesbeskrivning Det råder stor bostadsbrist i Stockholm. Regionen har 2,1 miljoner invånare och hit flyttar människor från hela Sverige och övriga världen. Befolkningstillväxten väntas fortsätta, år 2030 bedöms länet ha över 2,6 miljoner invånare och ,2 miljoner. (Länstyrelsen i stockholms län, 2012) I dagsläget är befolkningstillväxten högre än tillskottet av nya bostäder. För att tillgodose det ökade behovet skulle tillskottet årligen behöva uppgå till mellan nya bostäder. Preliminära uppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport läget i länet visar att endast 371 nya bostäder påbörjades under första kvartalet Enligt branschen beror det låga byggandet främst på svårigheter att få finansiering eftersom bankerna ställer hårdare krav. Bostadsbyggandet påverkas av konjunkturläget. För ett högt och jämnt bostadsbyggande är det angeläget att bredda produktutbudet och därmed minska konjunkturkänsligheten, exempelvis genom att planera för en större andel hyresrätter och små, yteffektiva bostäder. Enligt (Länstyrelsen i stockholms län, 2012) är det stor efterfrågan på hyresrätter, något som Stockholm idag råder brist på. Detta blir problematiskt när anbudspriserna i Stockholms stad är vägledande för prissättning även av den mark som direktanvisas. För att det ska vara möjligt att bygga hyresrätter krävs att markpriset är relativt lågt eller att kommunen upplåter marken med tomträtt. Samspelet mellan kommun och byggherre har blivit mer centralt och kommunerna har en grundläggande roll genom sitt planmonopol. Det är byggherrens risk- och lönsamhetsbedömning som ytterst avgör om bostadsbyggandet blir av. Höga produktionskostnader omöjliggör nybyggnad i vissa lägen. Är produktionskostnaden högre än marknadsvärdet på en plats kommer inte bostadsprojektet bli av. Höga kostnader påverkar främst vinstmarginalen hos byggherren och inte slutpris till kund, som baseras på marknadsvärdet. Ett annat hinder enligt byggherrarna är att kommunernas ambitioner fördyrar projekt och försvårar upprepning och större inslag av industrialisering i byggandet. Byggherrarna anser generellt att det är bra att kommunerna ställer krav vid exploatering, exempelvis vad gäller gestaltning och miljö 8

13 men det innebär att kommunerna bör vara medvetna om att ökade krav oftast innebär ökade kostnader för byggherren. Olika krav i skilda kommuner gör det även svårare för byggherrar att återanvända lösningar. Efter sommaren ökade bopriset med en procent i stor- och centrala Stockholm. En bostadsrätt i Stockholms län kostar i genomsnitt kronor per kvadratmeter och är 61 kvadratmeter. Även i centrala Stockholm har priserna på bostadsrätter stigit med en procent. En lägenhet i centrala Stockholm kostar i genomsnitt kronor per kvadratmeter och är på 57 kvadratmeter.(svensk mäklarstatistik, 2012) Uppgiften att bygga billiga bostäder på marknadens villkor är inte lätt att lösa. Enligt statistiska centralbyråns bostads- och byggnadsstatistik årsbok 2012 ligger produktionskostnaden för nyproducerade lägenheter i Stockholm på kronor per kvadratmeter och byggnadskostnaden på kronor per kvadratmeter. (SCB, 2012). Stockholms tomtmark är mycket dyr och Norra Djurgårdsstadens senaste markanvisning är dyrast hittills. Priset per kvadratmeter ljus BTA ligger där på kronor. (Fastighetstidningen, 2012). Den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på tre rum och kök i Storstockholm ligger på kronor +/ För nyproducerade hyresrätter ligger hyran 66 % högre än det befintliga beståndet. Den årliga hyran för en nyproducerad lägenhet på tre rum och kök snittar på kronor. (SCB, 2012). Mark- kostnad Byggnads- kostnad Produktionskostnad Figur 1 - Formeln visar hur produktionskostnaden är beroende av markkostnaden och byggnadskostnaden(scb, 2012) Upplåtelseform Markkostnad Byggnadskostnad Produktionskostnad Bostadsrätt Hyresrätt Tabell 1 - Snittkostnader uttryckt i kronor per bostadsarea, (BOA), för Storstockholm Hyresrätterna visar snittkostnaden för Storstadsområdena 2011 då specifika uppgifter gällande Storstockholm saknades. Önskemålen och preferenserna är många, men efterfrågan definieras av vad konsumenterna kan betala för. Detta syns tydligt idag då många nybyggda bostadsrätter runt om i Stockholm förblir osålda. Exempel på detta är Henriksdalsporten i Hammarby sjöstad och Iskristallen på Kungsholmen, två projekt uppförda av Skanska. Det samma gäller för JMs två projekt vid Liljeholmskajen; Sjövikskajen och Sjövikshöjden 4. Den beräknade inflyttningen för samtliga nya lägenheter är nu under fjärde kvartalet 2012 och våren Dessa fyra projekt har analyserats i en utvärdering som presenterats i avsnittet 3.3 Utvärdering av osålda bostadsrätter. 9

14 3.1.2 Arkitektens roll En traditionell indelning av byggprocessen i olika skeden, så som utredning, idéutveckling, programskrivning, projekterings-, produktions- och förvaltningsfas syftar till att skapa kontroll, ansvarsfördelning och kostnadsstyrning. I praktiken sker en överlappning mellan de olika skedena. Programmeringsfasen utgör väsentliga delar av idé- / konceptutvecklingen och går dessutom in i projekteringsfasen. Tillsammans kallas dessa första delfaser för byggprocessens tidiga skeden. Programskrivning är en kreativ process och utgör en viktig, integrerad del av designprocessen. Programarbete sker parallellt med övrig planering, projektering och med återkommande utvärdering av projektet. Kontinuerlig diskussion med beställaren och engagemang från dennes sida är väsentliga faktorer i denna process. Byggnadsprogram med klara, distinkta och mätbara mål med tillhörande checklistor uppskattas av många i byggbranschen, inte minst projektledare. Projektledarens roll är att planera, koordinera och kontrollera ett projekt från koncept till resultat för en beställares räkning. Detta är ett arbete som även inkluderar identifikation och uppföljning av byggherrens krav i fråga om nyttjande, funktionalitet, kvalitet, arkitektoniskt uttryck, tid och ekonomi under projektets gång. Hur programarbetet genomförs som process är betydelsefullt. Om programarbetet betraktas som en kontinuerlig process under vilken byggherrens avsikter successivt fångas in och översätts till operativa målformuleringar utgör programmeringen en grund för ett mer lyckosamt resultat. En framgångsrik arkitekt som leder programarbetet ska ha en förmåga att lyssna till och samarbeta med beställaren. Viktigt är hur väl arkitekten har artikulerat, kommunicerat och prioriterat byggherrens krav, kritiskt granskat föreslagna lösningar, hävdat brukarkrav, etablerat en strategi för handlingsalternativ, medverkat till val av upphandlingsform och infriat beställarens förväntningar. (Fristedt & Ryd, 2004). Arkitekter som behärskar bygg- och fastighetsekonomi är ett starkt stöd för byggherren. Platen (2007) nämner i sin artikel olika kostnadsbegrepp samt vilka ekonomiska insikter en projekterande arkitekt lämpligen bör ha. Platen menar att arkitekten måste förstå ekonomin på lång och kort sikt. Kunskapen är lika relevant om byggherren står inför att bygga nytt eller att bygga om ett bostadshus. Uppdragsgivaren tar för givet att arkitekten är medveten om de aktuella förutsättningar som gäller samhällets regler vid bostadsbyggande. Bostadsarkitektens arbete är beroende av stats- och lokalpolitiska beslut. Därför måste arkitekten vara väl insatt i de samhällsekonomiska besluten, ha spaning på framtiden och kunna argumentera i samtal med byggherren. Platen fortsätter och uttrycker sig enlig nedan; Ska man som arkitekt fungera i rollen som diskussionspartner till en byggherre och vara dennes förtrogne bör man således vara framsynt och följa den bygg- och bostadspolitiska debatten. (Platen, 2007). En arkitekt måste även besitta en kunskap om sociala förhållanden, inte minst de boendesociala. Boendekostnaden utgör en stor del, % av ett vanligt hushålls inkomst efter skatt. Det är därför viktigt att arkitekten besitter ekonomiska insikter i byggets kostnader och pris, yteffektivitet och projekteringens påverkan i de tidiga skedena. 10

15 Byggets kostnader och pris är viktiga att kunna skilja på. Byggnadskostnaderna är det som byggnaden kostat att producera och uppföra. Priset däremot är vad fastighetsägaren kan få ut på den fria marknaden. I de tidiga skedena av projekteringen är det viktigt att ha med båda begreppen då beställaren och byggherren ofta har uppfattningar om tänkbara kostnadsramar och prisbilder. Platen menar att förgäves- projektering är ett begrepp för projektering som sker utan direktiv, målsättning och kostnadsramar. Ofta förekommer detta då byggherren alternativt myndigheter, så som byggnadsnämnden, inte kan formulera vad som önskas på en viss fastighet. Arkitekten får då i uppdrag att arbeta fram idéer, vilket ökar kostnaderna som kommer belasta projektet. Arkitekter som samverkar med kommunen i framtagandet av detaljplan en stor inverkan på slutresultatet. En kostnadsmedveten projektering och argumentation för effektiva bostäder kan bidra till att den säljbara/ uthyrningsbara ytan ökar. Detta kan motsvara en ökad vinst som kan kapitalisera projekteringskostnaderna för hela projektet. I utvärderingen av Projekt B har arkitektens påverkan för vald byggnadsutformning beräknats. Resultatet från beräkningar återfinns i kapitel Arkitektens resultatpåverkan i Projekt B Kostnadseffektiva bostäder Med tanke på att markkostnaderna ibland utgör en större del av produktionskostnaden kan det lätt konstateras att ineffektivt utnyttjade av den byggrätt byggherren har betalat för i form av markkostnader kommer att för all framtid ekonomiskt belasta projektet. Relationen mellan i kontrakt säljbar/uthyrningsbar yta och bruttototalyta bör ligga i skiktet 85-90%. (Platen, 2007). Industriellt bostadsbyggande har en direkt koppling till lägre produktionskostnader. Ebab har ett koncept där de i ett tidigt skede arbetar med att ta fram ett målformuleringsdokument. Dokumentet präglas alltid av yt- och kostnadseffektivitet. (Ebab, 2012). Nedan har ett antal punkter listats vilka Ebab anser är relevanta i avseendet att bygga effektiva bostäder. Generellt gäller att funktionen skall prioriteras framför ytstorleken på lägenheten. Målet för yteffektiviteten skall vara 0,85 i förhållandet BOA/BTA och inte vara mindre än 0,82. Innanför lägenhetsvägg skall installationsschakt som tar BOA i anspråk minimeras. Målet för installationsschakts inverkan på BOA är 0 %. Koppla så många lägenheter som möjligt till respektive trapphus. Installationsschakt ska eftersträvas att placeras gemensamt för till exempel kök och badrum. Placering av förråd skall så långt möjligt placeras inom lägenhet för att höja den intäktsdrivande ytan. Val av fasadmaterial skall tidigt diskuteras i projektet då detta med stor sannolikhet skrivs in i detaljplaneföreskrifter. Val av fasadmaterial har en förhållandevis stor kostnadspåverkan. 11

16 3.1.4 Arkitektonisk kvalitet Enligt (Nylander, 2007) innebar avvecklingen av de statliga bostadssubventionerna 1993 en ny situation för bostadsbyggandet där det inte fanns någon myndighet eller motsvarande som tog ansvar för kvaliteten i det byggda. Härmed ökade arkitektens åtaganden för byggnaders skönhetsvärden och hänsyn mot tredje man. Den nya situationen har skapat ett krav på att bostäder måste vara attraktiva för att möta allt högre krav där bostadsbyggarna konkurrerar om de boende med sina bostadsprojekt. Arkitektens roll som idégivare till bostadens sociala och estetiska utformning som tidigare fanns är nu mer ett minne. Nylander menar att idéutvecklingen idag sker hos byggherrarna som i avsaknad av arkitektnärvaro agerar inom ett ämne de ofta saknar kunskap om. Bostadens utveckling sträcker sig över ett brett fält av kunskap om allt från boendevanor och familjestrukturer till betydelsen av arkitektoniska egenskaper såsom ljusföring, rumsproportioner, rumsorganisation och ekologi. Hållbarhet, skönhet och bekvämlighet är tre delar som en bra bostad skall ha i lika stora delar. Bra arkitektur innebär att byggnadernas alla delar medvetet är utformade utifrån en helhetssyn. Delarna förstärker helheten och helheten ger i sin tur detaljerna värden. (Andersson M., 2011) För att möta de nya kraven på flexibilitet och hållbarhet behövs en rumslig generalitet. Det kvadratiska rummet är överlägset i möblerbarhet, jämfört med det rektangulära rummet. Det generella användbara rummet bör därför vara i det närmaste kvadratiskt. För att klara av BBR:s krav på tillgänglighet gällande vård av sängliggande krävs idag 3,7 m i breddmått i sovrummet. Sovrummet kan idag inte längre behandlas enbart som ett passivt rum utan måste också vara ett aktivt utrymme. Nylander menar att arkitekten behöver bättre planeringsunderlag för att kunna optimera bostadens utformning. Ett exempel är att sängar och skrivbord ofta är bredare och större idag än dimensioneringsreglerna. Här har dock tillgänglighetskravens större mått underlättat anpassningen. Utförda bostadsundersökningar visar att bristen på tillräckliga stora förvaringsutrymmen är ett av de vanligaste klagomålen från de boende. Öppna planlösningar har blivit allt vanligare. Argumenten för den öppna planlösningen är att det skapas rymd och luftighet med nya genomblickar. Det finns emellertid uppenbara nackdelar med öppna planlösningar. Öppenheten medför att lukt, ljud och damm sprids. Möblerbarheten minskar när väggar försvinner och stora delar av rummen blir kommunikationsytor. Ju mindre ett hushåll är i förhållande till bostadsstorleken, desto mindre problem med öppenhet och icke neutrala förbindelser. Det har visat sig att många skulle vara beredda att betala mer för ganska marginella förbättringar och en studie av bostadsrättspriser tyder på att kunder faktiskt är beredd att betala % mer för högre kvaliteter. (Werner, 2000) Bostadens omätbara värden är en bok av Kjell Forshed och Ola Nylander. Författarna menar att dessa värden saknar ett gemensamt språk inom branschen och att arkitekten inte alltid erhåller den önskvärda förståelsen för dessa. Vidare hävdar de att bostadsprojekt som tar hänsyn till dessa värden inte behöver bli oekonomiska för 12

17 beställaren. Tvärtom går det att bygga bostäder som är både vackra, funktionella och billiga. (Forshed & Nylander, 2011) Bostadens omätbara värden kan sammanfattas i följande kategorier; Material och detaljer Omslutenhet och öppenhet Dagsljus Generalitet och flexibilitet Axialitet Rörelse Rumsorganisation Hus och stadsrum I boken bo i eget hus beskrivs betydelsen av mått, detaljer och proportioner i den ytsnåla lägenheten. Radiatorer och fönsterbänkar bör ej inkräkta på möblers eller möbelgruppers bruksmått. En sängplats för en 90x200 säng kräver därför minst 100 cm breddutrymme om säng och sänggavel ska få plats. När tekniken i form av rördragningar, apparater och radiatorer inkräktar på möblerbarheten minskar lägenhetens kvalitet. I praktiken tvingas de boende betala för ytor de inte kan använda. Inbyggda funktioner som radiatorer och garderober förstärker rummets helhetsverkan. Andra goda lösningar är att använda förrådsrum och klädkammare istället för lösa garderober. Mindre rum lämnas då med rena väggar vilket ger en ökad flexibilitet och möblerbarhet. 13

18 3.2 Utvärdering av referensprojekt I följande avsnitt presenteras resultatet från den utvärdering som gjorts rörande två referensprojekt som bedrivs av Arconas Concept. Utvärderingen av utformningen har skett ur två perspektiv där den ena behandlat kostnadseffektivt bostadsbyggande och den andra arkitektonisk kvalitet. Projekten som utvärderats befinner sig i två olika faser där det ena befinner sig i ett överlämnande skede och det andra är under utredning. För att skilja projekten åt i analysen benämns projekten som Projekt A och Projekt B i den fortsatta utvärderingen Referensobjekt Projekten som studerats är två pågående bostadsutvecklingar i Arcona Concepts regi. Nedan följer en kort beskrivning av de båda projekten. Projekt A omfattar ett nybyggnadsprojekt på drygt 100 lägenheter á cirka kvadratmeter BOA. Fastigheten är belägen i ett attraktivt område norr om Stockholm och började utvecklas 2008 med beräkningen att färdigställas under hösten I området fanns inga bostadsrätter sedan tidigare så efterfrågan på den här typen bostäder var hög. Projekt B omfattar en nyproduktion bostadsrätter om cirka 100 lägenheter i ett utvecklingsområde väster om Stockholm. Projektet bygger på en markanvisningstävling som Arcona vann tillsammans med ett arkitektkontor Området ligger i nära anslutning till natur och en större park. Tabellerna nedan redovisar areorna för bostäder i respektive projekt. Projekt BTA BOA TRPH Terrass/balkong Projekt A Projekt B Tabell 2 - Areaförhållanden för "projekt A & B" Projekt BOA/ BTA (ljus) Terrass/ kvm BOA TRPH/ BTA Projekt A 78 % 20,3 % 9,8 % Projekt B 78 % 5,7 % 9,5 % Tabell 3 - Yteffektivitet för "Projekt A & B" Projekt Kostnad/ kvm BTA Pris/ kvm BOA Markpris/ kvm BTA Projekt A Projekt B Tabell 4 - Snittkostnader för "Projekt A & B" 14

19 3.2.2 Utformning av Analysmetod Vid utformningen av analysmetoden användes rapporten Bostadsmiljöförbättringar Utveckling av en analysmetod skriven av Kenneth Andersson. Rapportens huvudsakliga fokus skiljer sig från det här arbetet då det behandlar förbättringar istället för utvecklingar vilket gjort att modellen anpassats. Utifrån syftet har analysmetoden utformats i två perspektiv. Arkitektens mål att både verka för kostnadseffektiva bostäder och arkitektonisk kvalitet har utgjort grunden för analysen. Med utgångspunkt i litteraturstudien har framgångsfaktorer identifierats som utvärderats från ett professionellt synsätt Utvärdering Kostnadseffektiva bostäder En kostnadseffektiv bostadsutveckling är en förutsättning för att skapa en optimering av fastighetsförädlingen. Den första utvärderingen av projekten har fokuserat på hur väl planerade projekten är för att minimera produktionskostnaderna och verka för en ökad intäkt. De faktorer som identifierades och har analyserats är; Byggnadens utformning Yteffektivitet Biytor Fasadens utformning Byggnadens utformning Projekt A består till största delen av lamellhus i olika utformning med ett punkthus på åtta våningar. Totalt är det sex hus med sex olika utformningar. Enligt programplanen skapar variationen naturliga gårdar och stråk i området vilket var en förutsättning för projektets genomförande. Detta då kommunen hade specifika önskemål om att gestaltningen skulle se påkostad ut. Projekt B bygger på ett koncept med stjärnhus. Samtliga sex hus har samma grund och utformning av trapphus. Totalt är det sex hus med två olika husmodeller. Våningsantalet varierar i antal mellan husen vilket skapar en dynamik och naturligt uttryck till omgivningarna. Det kunde noteras att trapphusen var kopplade till få lägenheter. Generellt gäller att trapphusen spänner över tre lägenheter per våningsplan och bara en i det översta. Det förekommer stor variation lägenhetstyper i Projekt A då husens utformning har så olika karaktär. Projekt A har cirka 40 olika köksuppställningar fördelat på dryga 100 lägenheter. I Projekt B förhåller sig arkitekten till en, oberoende av lägenhetsstorlek.. Yteffektivitet Granskningen av projektens areor visade att båda projekten har en yteffektivitet på 78 %. I båda projekten var målet att eftersträva en yteffektivitet på 80 %. I yteffektiviteten behandlas ljus BTA vilket inte inkluderar garage eller kallvind. I Projekt A har parkering, lägenhetsförråd och cyckelförråd placerats i garaget vilket därmed gjort att dessa biytor inte påverkat yteffektiviteten. Däremot är sop- och källsorteringsrum placerade inom byggnaden vilket upptar utrymme som skulle kunnat öka bostadsarean. Trapphusen är små i båda projekten och utgör cirka 10 % av bostädernas BTA. För att få en bättre yteffektivitet hade fler lägenheter kunnat kopplas till respektive trapphus alternativt större lägenheter skapats. 15

20 I projekt A upptar terrasserna och balkongerna stor yta. I förhållande till kvadratmeter BOA tillkommer 20,3 % terrassyta till lägenheterna i snitt. Detta kan jämföras med en standard balkong, med ett djup på 1,4 meter och en bredd på 2,4 meter, som endast upptar 3,4 kvadratmeter, vilket i det här fallet skulle motsvara knappa 4 %. Installationsschakten i Projekt A har expanderat under projekteringen vilket tagit en större andel BOA i anspråk. Projekt B har en geometri i form av stjärnhus vilket ökar den omslutande fasadens area. Detta tillsammans med få lägenheter kopplade till trapphusen bidrar till en minskad yteffektivitet. En analys av projektets ineffektiva geometri beräknas i slutet av detta avsnitt. Biytor Projekten har olika lösningar gällande parkering och förråd. I Projekt A har en större garageanläggning byggts där även lägenhetsförråd placerats. Garage under mark är kostsamt men en nödvändighet för att uppnå parkeringsnormen på 1,4 parkeringsplatser per lägenhet. Trapphusen går ner i garaget vilket underlättar logistiken. En reflektion var att parkeringsnormen var hög. Projekt B hade en markparkering bland husen, vilket är en mer ekonomisk lösning. Parkeringsnormen var i projektet satt till 1,1. I Projekt B var förråden placerade på kallvindar. Figur 2 - Bilden visar kallvindarnas placering i "Projekt B" När det gäller Projekt A finns det skjutdörrsgarderober i bostädernas samtliga entréer och sovrum. Garderoberna har dock i produktionen blivit grunda med små innermått. Lägenheterna har även försetts med förråd, även dessa med trånga och udda mått. Projekt B har platsbyggda garderober i ett av sovrummen, denna förvaringsmöjlighet borde införas i fler sovrum. Fönsterplaceringen gör dock detta omöjligt, vilket bör ses över. Fasadens utformning Projekt A har en påkostad fasadutsmyckning. Stora fönster, uppglasade trapphus och inglasade balkonger. Fasaden har många materialmöten vilket gör produktionen komplex. En annan nackdel är att den då är svår att få tät och hållbar. En annan observation som gjort på plats är balkongräckena i aluminium som varit trasiga och kantstötta redan innan montering. Här borde arkitekten tänkt på att använda en mer hållbar produkt. Aluminium är i allmänhet ett hållbart material men ytbehandlingen av dessa räcken var inte fördelaktig i detta avseende. Balkongräcken kommer inte att åldras med värdighet. 16

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna. http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf De föreslagna nya lägenhetstyperna Bostäderna ingår i flerbostadshus, lamellhus med invändig bredd 13 m,

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tillfälle att förvärva en ljus trerummare på 104 kvm på fjärde våningen,

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Kristinebergs slott 10, Västra Kungsholmen. Styrelseärende ÄRENDE NR 20 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-02-23 DNR 2016/0186-1.2.1 2016-02-23 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell sant? Inte då. Det är ju Trivselhus vi pratar om. avkall på kvalitet eller tillvalsmöjligheter. Låter det för bra för att vara och

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Ett samarbetsprojekt mellan JTH och HHJ, finansierat av Smart Housing Småland Demografi och byggande i Sverige

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper?

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna FD. tf. generaldirektör BOVERKET Bostadsbyggande,

Läs mer

Bostadsområdet Oden. Linero. lkf.se/oden

Bostadsområdet Oden. Linero. lkf.se/oden Bostadsområdet Oden Linero lkf.se/oden Linero Lund Linero Linero ligger nära Lunds centrum och som boende i området kan man ta sig dit med cykel på bara ett par minuter. Från Linero är det lika smidigt

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1.

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1. Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2015-12-03 Ärende nr 11 Sida 1 av 5 2015-11-26 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

ModernaHus Julia. Svanenmärkt för en grönare framtid

ModernaHus Julia. Svanenmärkt för en grönare framtid ModernaHus Julia 389 029 Svanenmärkt för en grönare framtid Trendigt hus med fantastiskt ljusinsläpp Julia. Arkitekt: rida Petersson, Skanska Sverige AB Julia är ett hus med spännande karaktär och generösa

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

VÅNGAVÄGEN 31 B. 3 rum och kök, varav 2 sovrum. Boarea 85 m².

VÅNGAVÄGEN 31 B. 3 rum och kök, varav 2 sovrum. Boarea 85 m². VÅNGAVÄGEN 31 B LGH B12 Beskrivning Bekväm 3:a i centralt och välskött 55+boende Välkommen till denna bekväma och praktiska 3:a i välskött 55+boende. Bostaden är ljus, har öppen planlösning, genomgående

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Ungdomsettor i Brf Viva. Positive Footprint Housing

Ungdomsettor i Brf Viva. Positive Footprint Housing Ungdomsettor i Brf Viva Positive Footprint Housing Riksbyggen Positive Footprint Housing för en mer hållbar framtid Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Nybyggnaden i korthet

Nybyggnaden i korthet Kv. Frida, vy från söder Nybyggnaden i korthet En arkitekttävling har genomförts för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt utveckling av teaterhuset gamla stadshuset i kv. Frida. AB Ronnebyhus fick

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Algoritmen, Hagastaden.

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Algoritmen, Hagastaden. Styrelseärende 2016-11-28 ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2016-12-06 DNR 2016/1440-1.2.1 HANDLÄGGARE Ulla-Britt Cederlund Projektledare Tfn 08-737 20 45 Ulla-britt.cederlund@familjebostader.com Genomförandebeslut

Läs mer

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse 6 JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse Penthouse nr våning r.o.k boyta terrass sid 5101 98 62 8 9 6101 98 65 40 41 41401 4 4 125 74+10 42 4 71401 4 4 14

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET HÅLLBAR INFRASTRUKTUR OCH MOBILITET 2017-08-31 Johan Kerttu TANKAR OM PARKERING / SVÅRIGHETEN ATT STYRA MED PARKERING Innehåll: Kort historik kring parkeringsnormer Problem med dagens normer Nya mål för

Läs mer

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Vi skapar smarta och hållbara hem till attraktiva priser i orter med bostadsbrist. 2 Bostadsutveckling sedan 2010 1 180 sålda varav 740 färdigställda Projektportfölj

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Sida 1 (6) 2014-05-20 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-06-12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Förslag

Läs mer

GENOMTÄNKTA BOSTÄDER. Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök.

GENOMTÄNKTA BOSTÄDER. Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök. 4 Oakhouapplese GENOMTÄNKTA BOSTÄDER Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök. fasaden 7 Oakhouapplese Bild område I Ektorp har

Läs mer

Värdeförändring vid exploatering av mark i samband med utveckling av spårburen trafik Slutversion

Värdeförändring vid exploatering av mark i samband med utveckling av spårburen trafik Slutversion Värdeförändring vid exploatering av mark i samband med utveckling av spårburen trafik 2010-01-25 Slutversion Bakgrund och syfte Malmöstad planerar för möjlighet till spårburentrafik i olika stråk. För

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET

TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN FASTIGHETSKONTORET GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-01-25 Handläggare: Larisa Freivalds Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 263 20 larisa.freivalds@gfk.stockholm.se Dnr 04-411-4005 2004-12-16 Till Gatu-

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Hårds väg 2C. Malmö, Öster, Törnrosen

Hårds väg 2C. Malmö, Öster, Törnrosen Hårds väg 2C Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR SÅKLART! SÅ HÄR LÅNGT 1.0 EKONOMI 2.0 MILJÖ 3.0 SOCIAL THE CRISIS CLIMATESMART DISTRICT WESTERN

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2012 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

Hårds väg 12C. Malmö, Öster, Törnrosen

Hårds väg 12C. Malmö, Öster, Törnrosen Hårds väg 12C Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer