CoPraNetSverige. Praktiker och forskare samverkar för bättre kust förvaltning. Nummer 2, november 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CoPraNetSverige. Praktiker och forskare samverkar för bättre kust förvaltning. Nummer 2, november 2004"

Transkript

1 CoPraNetSverige Nummer 2, november 2004 Praktiker och forskare samverkar för bättre kust förvaltning Utgivare av CoPraNet Sverige: Efter ett drygt halvt år har CoPraNet till och med hunnit längre än vad målsättningen var för det första halvåret. Ett exempel på detta är utvecklandet av Tourism Quality Milestones (TQMs). Dessa är tänkta att fungera som indikatorer för hållbar turism. Den grundläggande tanken med CoPraNet är att dess samarbetsparter ska lära sig av varandra. Denna inlärningsprocess ska inte enbart ske genom kommunikation genom olika media utan även genom att dela praktiska erfarenheter genom att besöka varandra. Av denna anledning är projektet uppbyggt kring konferenser och workshops. Under det senaste halvåret har sådana mötestillfällen arrangerats i Nord Irland, England och Skottland. På dessa möten och genom den alltjämt pågående kommunikationen har CoPraNet:s samarbetsparter påbörjat arbetet med att utveckla TQM:s applicerbara i hela Europa. Det som gjorts hittills är en sammanställning över befintliga benchmarking program och miljö märkningar i de länder där CoPraNet:s samarbetsparter verkar. Nästa steg blir att analysera vilka delar av dessa som kan användas och bearbetas för att de ska uppfylla de syften CoPraNet eftersträvar. Även en analys av vad som ytterligare kan inkluderas i dessa TQM:s är nödvändig. Förutom att fokusera på frågeställningar kring hållbar turism fokuserar projektet även på frågor om erosion och kustförvaltning. Det som uträttas inom dessa tre intresseområden kommer att publiceras på CoPraNet:s hemsida På denna flerspråkiga hemsida finns även ytterligare information om CoPraNet. Därtill finns även en hjälpdisk som alla som har frågor kring integrerad förvaltning av kustområden (ICZM) kan vända sig till. Det finns även en portal till CoPraNet parternas hemsidor. Under projektets gång kommer hemsidan att byggas på med ytterligare funktioner. Exempel på dessa är: En ICZM projekt databas En erfarenhetsbank En ICZM ordlista En intern sökmotor COMREC Södertörns högskola Huddinge Sverige Tfn: +46(0) Fax: +46(0)

2 I fokus: Hållbar turism, erosion och kust förvaltning Inspektion av erosionsdrabbad strand på Nord Irland och inblick i den engelska regionalplaneringen. Utbytet av erfarenheter har börjat! Den första i en serie av workshops ägde rum i Down, Nord Irland, mellan den 24-25:e augusti. Workshopen, som bestod av presentationer och fältexkursioner, var uppbyggd kring temat kusterosion. Diskussionernas tonvikt låg på orsaker till kusterosion och möjliga strategier för dess förebyggande. Exempel från programmet är Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Northern Ireland, Coastal Erosion difficulties in Down, Establishment of an Irish Beach Operators Forum och The Green Coast Award. Tanken med CoPraNet:s workshops är att de i första hand ska vara riktade mot CoPraNet partnerna. De ska dock även kunna locka andra intressenter. Följdaktligen välkomnades inte enbart CoPraNet partner utan även politiker, lokala- och centrala myndighets representanter, kustförvaltare och planerare till mötet i Down. Deltagare kom från alla dessa kategorier och ett flertal nationer såsom Nord Irland, Irland, England, Denmark, Nederländerna och Portugal var representerade. Detta var ett ypperligt tillfälle för lokala politiker att komma i kontakt med experter. Margaret Quinn, projektutvecklings ledare på Down County Council, ansåg att denna workshop planterade ett frö inför framtiden genom att de förda diskussionerna ökade den politiska medvetenheten vad gäller ICZM relaterade spörsmål i Nord Irland. Vidare påpekade Margaret att detta möte kommer att underlätta framtida engagemang i EU-projekt eftersom Down fick möjligheten att lyfta fram fördelarna med samarbeten av det slag som CoPraNets. Reservoar i Silent Valley, Nord Irland. Foto: Mourne Heritage Trust Inom CoPraNet leder Margaret Quinn arbetet med utvecklingen av de transparenta europeiska Tourism Quality Milestones (TQM:s) för hållbara turismorter. Nyckelfaktorer i utarbetandet av TQM:s är att ta hänsyn till aspekter som säkerhet, miljöstandard, natur, landskap, kulturella värden och servicenivå. Hittills har man bland annat tittat på hur Blue flag, Green Coast Award och Seaside Award är uppbyggda. Det viktigaste med dessa TQM:s är att de är relevanta, mätbara och jämförbara över tid och rum. Därtill ska TQM:en även överbygga de tre dimensionerna för hållbarhet, det vill säga den sociala-, den ekonomiska- och den miljömässiga dimensionen. 2

3 Den andra CoPraNet workshopen var i Sefton, England. Arrangörer var Sefton Metropolitan Borough Council, vilket är den lokala myndigheten i Sefton distriktet. Denna gång baserades workshopen på diskussioner kring hållbar turism. Syftet var att undersöka konceptet regional park som för närvarande håller på att utvecklas nord västra England utvärdera hur det ovannämnda konceptet skulle kunna underlätta marknadsföringen av hållbar kustturism granska om regional park konceptet kan användas i de länder CoPraNet:s samarbetsparter verkar i och om konceptet är tillämpbart i en vidare bemärkelse Sefton Metropolitan Borough Council är ansvarig för koordinationen av erosions sektionen. Just nu försöker CoPraNet bilda sig en uppfattning över den rådande situationen utmed kusterna i de länder där CoPraNet partnerna verkar. Är kuststräckorna drabbade av erosion? Till vilken grad är de i så fall drabbade? Vad tror vi om framtiden vad gäller erosion i dessa områden? Dessa är några av frågorna vi ställer oss. En En av av CoPraNet:s samarbetsparter utbyter idéer med en en besökare på på Littoral Foto: Heidi Heidi Pintamo-Kenttälä Littoral 2004 Delivering sustainable coasts: connecting science and policy I september hölls ett internationellt symposium, Littoral 2004, delivering sustainable coasts, i Aberdeen. Enligt arrangörerna, EUCC - the Coastal Union och EUROCOAST, är främjandet av en starkare koppling mellan vetenskap och policy av högsta prioritet. Kustforskare och planerare behöver få en bättre förståelse sinsemellan. Om detta lyckas kan befintliga samverkansforum stärkas och nya bildas. Eftersom CoPraNet delar denna åsikt var det naturligt för oss att delta i konferensen. Det var ett ypperligt tillfälle för oss att lära oss mer om frågor som har anknytning till Albert Salman, ordförande i CoPraNet:s styrgrupp, håller föredrag på Aberdeens konferens center. Foto: Heidi Pintamo-Kenttälä 3

4 CoPraNet:s intresseområden. Konferensen gav CoPraNet även ett bra tillfälle att introducera CoPraNets mål och syften till en internationell publik. Detta gjordes genom att ha ett eget symposium. Exempel på två framföranden från CoPraNet symposiumet är Knowledge, information and experiences throughout Europe on Coastline management Lessons learned. och Managing information in integrated coastal zone management: EUROSION, Initiative of local information system. Workshops och konferenser år 2005 CoPranets tredje workshop äger rum i februari i Fuerteventura, Kanarieöarna. Temat är hållbar turism och naturskyddade marina områden. Exempel från fem dagars programmet är Sustainable Development in Natura 2000 Areas versus Anthropic Pressure, Information and Indicators for ICZM in Tourist Areas och Quality Ecolabel for tourism destinations. Värd för workshopen är Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) som är ett offentligt forsknings institut finansierat av Kanarieöarnas regering. Den fjärde workshopen äger rum i mars i Zandvoort, Holland. Temat kommer att vara kustförvaltning. Ett mer detaljerat program kommer att finnas tillgängligt senare. Den andra konferensen CoPraNet ska delta i äger rum i Algarve, Portugal. ICCCM2005, International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean, är en multi-disciplinär konferens. Dess syfte är att fungera som ett forum för forskare, ingenjörer, planerare och personer i chefspositioner för att diskutera de senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska rönen vad gäller kust processer. Arrangörernas förhoppningar är att konferensen ska främja ökat internationellt kunskapsutbyte. Den CoPraNet partner som är involverad i arrangerandet av denna konferens är The Hydraulics and Water Resources Institute (IHRH). IHRH är en privat ideell organisation som bland annat har en rådgivande funktion i kontakten mellan ingenjörs fakulteten vid Portos universitet Mournes, Down County. Foto: Mourne Heritage Trust och statliga och privata institutioner. Om du vill få mer information eller anmäla dig till av någon av workshopen eller ICCCM2005 kan du kontakta workshop/konferens arrangörerna. Du hittar deras e-post adresser på nästa sida. 4

5 KONFERENSER OCH WORKSHOPS Workshops ICCM, Kanarie öarna 1-5 februari, 2005 Sustainable tourism and Marine Protected Areas Zandvoort, Holland Mars, 2005 Beach Management Konferenser Algarve, Portugal april, 2005 ICCCM2005 CoPraNets nättidning Denna tidning publiceras på nio språk två gånger per år. Den engelska versionen beskriver i huvudsak det som hänt inom projektet. Även den svenska versionen redogör projektets utveckling. Därtill ska man även i den rapportera det senaste inom ICZM utmed Östersjökusten. Därför välkomnas artiklar om pågående arbete och forskning inom ICZM både från svenska och finska myndigheter och institutioner. Denna gång presenteras två pågående projekt. ICZM i Sydvästra Finland Pro Skärgårdshavet Dags att vända den negativa utvecklingen i Skärgårdshavet. Flera samhällssektorer drar sitt strå till stacken genom att agera i programmet Pro Skärgårdshavet. Inom Skärgårdshavet finns ca fast bosatta personer och ca sommarbostäder. Dessutom njuter varje år otaliga turister av vad Skärgårdshavet har att erbjuda. Inom avrinningsområdet, vars åar mynnar ut i Skärgårdshavet, bor nästan Bra gjort är bättre än bra sagt. - Benjamin Franklin beror på alltför stor näringsbelastning, har stor inverkan på miljön och därmed på skärgårdens trivsel och levnadsmöjligheter. För att vända den negativa utvecklingen beträffande vattnets tillstånd krävs åtgärder inom alla samhällssektorer människor. Övergödningen, som Programmet Pro Skärgårdshavet har uppstått för att verka för detta syfte. 5

6 Inom ramarna för programmet idkas regionalt samarbete för att förbättra kustområdets och hela Skärgårdshavets tillstånd. Samarbetet sker i sju olika arbetsgrupper, till vilka cirka 70 instanser allt från medborgarorganisationer till storföretag har anslutit sig. Programmet förverkligar i sin verksamhet principerna för ICZM. Turismen är en viktig och växande näringsgren inom Skärgårdshavets område. Det förekommer ännu ingen så kallad massturism inom området, och därför strävar man redan nu till att utveckla turismen enligt den hållbara utvecklingens principer förrän större problem uppstår. Utmaningarna är de sårbara områdenas hållbara användning och avfalls- samt avloppsvattenhanteringen inom turismbranschen. Inom ramen för kustsamarbetet Pro Skärgårdshavet har det förverkligats ett projekt Hållbar Skärgård, där man erbjöd miljöutbildning för turismföretagare. Som grund för utbildningen låg bl.a. ISO klassificeringen, dock så att den var anpassad till mindre turismföretag. I projektet deltog ett 30- tal företagare som aktivt gick med och utvecklade det egna företagets miljösaker. Pro Skärgårdshavet samarbetar också med ett Interreg 3A- finansierat utvecklingsprojekt inom naturturismen, som förverkligas i samarbetet med Estland. Projektet arbetar med att planera naturvänlig turismverksamhet på områden som tidigare nyttjats av försvarsmakten. Erosionproblemen inom egentliga Finlands kustområden är annorlunda än på många andra ställen runt Europas kuster. Stränderna består till största delen av berg där erosionens påverkan inte är så synlig. Kring de livligt trafikerade farlederna är erosionen dock ett problem. De synliga påverkningarna är strändernas uppskjutning och under ytan försvagas fiskarnas lekområdens tillstånd. Som en lösning på problemet ser man striktare fartbegränsningar för fartygen och som bäst behandlas, ett av den lokala befolkningen inlämnat krav om saken, i en av de högsta rättsinstanserna. För Skärgårdshavets del är jordbruksmarkernas erosion ett ännu större problem. Beroende på regnmängden eroderar stora mängder näringsrika jordämnen från sluttande åkrar ner i åar som för de övergödande näringsämnena vidare till Skärgårdshavet. Man har påverkat detta problem, och gör det också i fortsättningen, med hjälp av jordbrukets miljöstödsverksamhet och genom olika projekt. Gullspångsälvens mynning i Vänern. Foto: Vesa-Matti Loiske Samu Numminen, projektchef Catrine Huhta, koordinator 6

7 proskargardshavet Climate change and the visitor economy I Storbritannien försöker man se möjligheterna i de framtida klimatförändringarna. I Storbritannien pågår för närvarande ett tvåårs projekt med fokus på klimatförändringar, turism och miljö i nordvästra England. Projektet Climate Change and the Visitor Economy, utreder hur turismnäringen kan utnyttja de möjligheter som med all säkerhet kommer att uppkomma till följd av klimatförändringarna. Samtidigt som man vill främja turismtillströmmning gäller det att komma ihåg att detta innebär påfrestningar för regionens naturområden samt att klimatförändringen i sig redan kommer att sätta miljön på prov. Det gäller att eftersträva en hållbar utveckling. Forskningen inom detta projekt fokuserar särskilt på att försöka identifiera hur turismtrender och turisters beteende har förändrats under de senaste 30 åren till följd av klimatförändringarna. Projektet söker svar på vad framtiden kan innebära för turismnäringen i regionen genom att använda en kombination av klimat- (UKCIP, The UK Climate Impacts Programme) och socio-ekonomiska scenarion. klimatförändringar. Dessa landskap finner man både i inlandet och utmed kusterna. Ett av fallstudierna kommer att fokusera på kusten utmed Sefton, dess sanddynssystem. Ett ytterligare mål för projektet är att utarbeta en metodologi för att kunna beräkna de kostnader anpassningen till klimatförändringarna innebär. Den ska utformas på ett sådant sätt att den även kan användas i andra regioner och sammanhang. Därtill är frågor som berör bärkraft i mindre känsliga områden och interaktionen med nyckelsektorer i regionen såsom agrikultur och transport av intresse. Detta projekt är finansierat av The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). För ytterligare information, kontakta projekt ledaren Dr Darryn McEvoy, Projektet byggs upp kring ett antal fallstudier som fokuserar på miljöns bärkraft i de landskap som anses vara mest känsliga för Erosions drabbad kust i Down, Nord Irland. Foto: Down County County Council 7

8 Vi är CoPraNet: AICSM, The University of Aberdeen, Storbritannien Web: Atlantic Andalusian District Office of the National Coastal Authority, Spanien Web: CCDR-C, Portugal Web: CMRC, Coastal and Marine Resources Centre, University College Cork, Irland Web: COMREC, Coastal Management Research Centre, Sverige Web: Down District Council, Irland Web: EUCC The Coastal Union, Nederländerna Web: Gironde County Council Esturiales, Frankrike Web: ICCM, Institute of Marine Sciences Canary Islands, Spanien Web: IHE Delft, Nederländerna Web: IHRH, Hydraulics and Water Resources Institute, Portugal Web: Mediterranean SOS Network, Grekland Web: Ministry of the Interior of the State of Schleswig-Holstein, Tyskland Web: Municipality of Calvia, Spanien Web: Municipality of Samothraki, Grekland Web: Municipality of Zandvoort, Nederländerna Web: RIKZ, National Institute for Coastal and Marine Management, Nederländerna Web: Sefton Metropolitan Borough Council, Storbritannien Web: Storstrøm County, Danmark Web: Stepnica Local Community, Polen Web: WL Delft, Nederländerna Web: CoPraNet Sverige Utgivare av CoPraNet Sverige är COMREC (Coastal Management Research Centre), ett centrum för forskning och utbildning kring frågor relaterade till kustområden. COMREC är ett samarbete mellan Södertörns högskola och institut ionen för systemekologi vid Stockholms universitet. Samarbete bedrivs även med Stockholms marina forskningscentrum och den zoologiska och den botaniska institutionen på Stockholms universitet. Kontakta COMREC på om du vill bidra med en artikel, är intresserad av att få detta nyhetsbrev eller har frågor. 8

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION

11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 1 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN 11 PROJekt som HAR FÖRÄNDRAT SIN REGION 2 gränsöverskridande samarbeten I NORDEN ISSN 1403-2511 Denna rapport är utgiven

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen

Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas inom hotell- och konferensbranschen Ingrid Wadman 2014 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Hur ett trovärdigt miljöarbete skapas

Läs mer

All inclusive, ett hållbart koncept?

All inclusive, ett hållbart koncept? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) All inclusive, ett hållbart koncept? -en studie kring

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård

Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2011 Turismens betydelse och påverkan i Stockholms Skärgård En fallstudie om Utö och Ornö

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete

Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete Attraktivt boende på landsbygden att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete Mikael Jonasson Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle Wigforssgruppen 1 Tryckår 2010 ISBN-nr 91-89068-X

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Slutrapport Temaåret 2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 20-30 Stina och Peter 10 jobbar duktigt i skolan. 40 Plötsligt är Stina och Peter vuxna. Stina dansar med Kalle och Olle.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012

Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet för perioden 2009-2012 1 Datum 2012-12-10 Diarienr. 2009-3170 Enheten för Skogspolicy och Analys Thorsten Celander Skogsstyrelsens slutrapport Strategiska partnerskapet mellan Sida och Skogsstyrelsen inklusive Skogsinitiativet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation

DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION. En kartläggning av Mötesplats Social Innovation DESIGNLABB FÖR SOCIAL INNOVATION En kartläggning av Mötesplats Social Innovation Utgivare Mötesplats Social Innovation Redaktör & texter Louisa Szücs Johansson Design Kolossal.se Mer från MSI www.socialinnovation.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer