SGI NU SGI NU Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004"

Transkript

1 SGI NU SGI NU NU Foto: Schaktning vid Lilla Bommen, Götaleden Stranderosion praktiska tillämpningar med europeiska utblickar, sid 2 Kurser, våren 2005 sid 2 Demoförsök Vegetation som förstärkningsmetod, sid 3 Batymetri topografiska undervattenskartor, sid 4 Götaleden en geoteknisk utmaning i megaformat, sid 5 Geoteknisk forskardag, sid 10 Konferenser 2005, sid Nya på SGI, sid 10 Nya rapporter, sid Deep Mixing 05 internationell konferens i Stockholm den maj 2005, sid 13 God Jul & Gott Nytt År, sid 13

2 Kurser våren 2005 VTI Transportforum Linköping den januari Under två dagar behandlas allt inom transportsektorn, bl.a. återanvändning av restprodukter. Målgrupp: Tekniker, beslutsfattare och myndigheter. Arrangör: VTI Stranderosion -praktiska tillämpningar med europeiska utblickar Stranderosion förekommer på flera platser utefter vårt lands 700 mil långa kuststräcka och dess skärgårdar, liksom vid flera av våra insjöars stränder och vattendrags stränder. Och det är ett växande problem i vårt land. Detta konstaterades vid den konferens som SGI arrangerade i november i samverkan med Ystads kommun och Erosionsskadecentrum. Ett 60-tal personer från kommuner, länsstyrelser och olika myndigheter i Sverige och andra länder fanns på plats. Birgitta Boström, generaldirektör vid SGI, underströk att allt tyder på att erosionen kommer att öka. Klimatförändringarna kommer att bidra till att erosionen ökar globalt och i våra delar av världen. Även om stranderosion i många fall är en naturlig process så betonades att mänskliga aktiviteter också påverkar omfattning och intensitet. På många platser orsakar stranderosion problem för samhället och privatpersoner. Strandområdena inrymmer ju betydande samhällsresurser. SGI har regeringens uppdrag att vara samordnande myndighet när det gäller stranderosion. Vid konferensen presenterade SGI några av de resultat som sammanställts under 2004, bl.a. om erosionsskydd och processer vid sedimenttransport. SGI har också påbörjat en översiktlig kartläggning av var erosion kan förekomma i Sverige och var problem kan uppstå. Avsikten är att inventera riskområden och behov av skyddsåtgärder. På SGI:s hemsida, finns nu ett antal sådana kommunkartor tillgängliga. Stranderosionsfrågor har hög prioritet inom EU SGI har också medverkat i det europeiska samarbetet som svensk representant i arbetet med EU:s markskyddsstrategi. Stephane Lombardo från French Geographic Institute, presenterade slutsatserna från ett EU-projekt, Eurosion. Tendensen i Europa är att arbeta med erosionsskydd som anpassas till naturens egna processer, bl.a. genom att se sedimenttransporten i ett större perspektiv. Kostnaderna för erosion behöver belysas bättre vid planering och exploatering och ansvaret fördelas på flera. Kunskap behöver tillföras de som fattar beslut om strandnära områden. Ett sådant underlag kommer att utvecklas i EU-projektet Messina, där SGI ansvarar för en del som behandlar värdering av stränder. Vid konferensen redovisades den rekommendation som EU-länderna ställt sig bakom om integrerad förvaltning av kustområden. I Sverige har Boverket fått i uppdrag att beskriva hur kommunala översiktsplaner är anpassade till utvecklingen i kustområdena. Länsstyrelsens och kommunernas roller presenterades med exempel från Skåne län och Ystads kommun. En sammanfattning av konferensen finns tillgänglig i SGI Varia 549, se Huvudkurs i geoteknik 2005 Söderköping 31 januari-2 februari, mars, april En bred översikt av geotekniska tillämpningar som omfattar nio dagar vid tre kurstillfällen. Målgrupp: Geotekniker (konsulter), entreprenörer och beställare. Arrangör: SGI på uppdrag SGF. Packning och packningskontroll av jord- och bergmaterial Linköping den 3 februari Semiariedag om de senaste rönen inom jordpackning. Målgrupp: Geotekniker (konsulter), entreprenörer och beställare Arrangör: SGI på uppdrag SGF. Nya mottagningskrav för avfall Linköping den 7-8 februari Karakterisering och provtagning av avfall enligt nya mottagningskriterier. Målgrupp: Avfallsproducenter, deponiägare, konsulter och miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner. Arrangör: SGI Laktester Linköping den 6 april Miljöbedömning av avfall, restprodukter och förorenad mark. Målgrupp: Miljöhandläggare på länsstyrelser/kommuner, avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Arrangör: SGI Miljötekniska markundersökningar Söderköping den april Innehåll: Riktlinjer för hur miljötekniska markundersökningar bör läggas upp, utföras, dokumenteras och utvärderas. Målgrupp: Konsulter, entreprenörer, handläggare på tillsynsmyndigheter och andra beställare av miljötekniska markundersökningar. Arrangör: SGI på uppdrag SGF. Efterbehandling Mer information om av förorenade samtliga kurser och anmälan via områden Linköping den april Planering, upphandling, kontroll och kvalitetssäkring vid efterbehandling av förorenade markområden. Gällande miljölagstiftning/arbetsmiljöregler. Målgrupp: Konsulter, entreprenörer, handläggare på kommunala förvaltningar/tillsynsmyndigheter. Arrangör: SGI på uppdrag SGF. 2

3 Så här såg det ut vid planteringen av häck-grenlagren på våren i Bispgården, just efter grönskning i juni och i september Statens Räddningsverk, SRV, och SGI driver och finansierar gemensamt projektet. Demoförsök i Bispgården, Jämtland: Vegetation som förstärkningsmetod Demonstrationsförsök inom projekt Vegetation som förstärkningsmetod genomförs nu i Bispgården och Bydalen i Jämtland. Sommaren 2002 studerades där växt- och markförhållanden. I Bispgården utfördes etablering av vegetation, kompletterande geotekniska undersökningar och installation av mätutrustning våren Demonstrationsförsöket i Bydalen kommer att starta våren Syftet med projektet är att introducera ingenjörsbiologiska metoder i Sverige genom två demoprojekt och att hämta in kunskap om växters funktion och effekt på stabiliteten. Bispgården Vägverket, Region Mitt, bygger ny sträckning av länsväg 87 mellan Döda Fallet och Bispgården. Vägen går över ett starkt kuperat ravinområde längs norra sidan av Indalsälven. Jorden i området visade tecken på stark benägenhet för flytning och erosion varför olika typer av erosionsskydd angavs i Vägverkets handlingar för skärningsoch bankslänterna. Den för försöket aktuella slänten är en 150 meter lång skärningsslänt med en höjd som varierar mellan 4 och 7 meter och en lutning på 1:1,7. Slänten delades upp i tre olika försöksytor med olika erosionsskydd. Den första ytan skyddades med s.k. häck/grenlagermetod medan de två övriga skyddades med konventionella metoder. Häck-grenlagermetoden Häck-grenlagermetoden innebär att man i grävda diken placerar lager av rotade och orotade grenar. Ytan mellan dikena Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna Karin Rankka, SGI tel sås med gräs eller täcks av exempelvis erosionsmatta.i Bispgården placerades ca 10 orotade kvistar och grenar av Salixarterna Salix triandra (mandelpil) och Salix mysinifolia (svartvide) i dikena. Dessutom placerades 3-5 rotade plantor per löpmeter. Marken mellan terrasserna besåddes med gräs. Växterna klarade den första säsongen mycket bra. I stort sett alla landskapsplantor klarade etableringen och grönskade. Salixgrenarna som hade en relativt stor diameter, omkring 10 cm, grönskade bra medan flera klenare grenar torkade ut under etableringen. Ytlig jordflytning har skett i vissa delar av slänten under hösten på grund av att gräset inte tagit sig som planerat. Häck-grenlagren är dock intakta även om någon mindre del rört sig något ned i slänten. Utförligare beskrivning av försöket och erfarenheter från första året kommer att redovisas i rapporten Vegetation som förstärkningsmetod, etapp 2. Statusrapport och uppföljning av demonstrationsförsöket i Bispgården (klar jan. 2005). 3

4 SGI NU Bottentopografin tecknas av efterhand som mätfartyget glider fram längs Göta älv och data från multibeamekolodningen registreras (3D-redovisning till vänster). Martin Wikmar och Olof Nilsson gjorde jobbet på mätfartyget Ping. Bild av botten via sidoscanning. Batymetri topografiska undervattenskartor för delar av Göta älv på väg fram Långa sträckor går Göta älv genom områden och samhällen som ligger på lera. Längs älvstranden finns många äldre industrier och nu skall ny järnväg och motorväg byggas på östra sidan om älven. Så här ser det oftast ut under vattnet. Från stranden går en hylla med svag lutning ut i älven som en bit ut bryts av en brant slänt där vattendjupet ökar ned mot farledsrännan. För geotekniker är hyllans längd och släntens höjd och lutning avgörande för stabiliteten. Hur det ser ut i detalj har hittills varit okänt, men nu är data på väg fram. På uppdrag av SGI, och med ekonomiskt stöd från Vägverket, Banverket, Ale kommun, Länsstyrelsen, Vattenfall och Sjöfartsverket, har Marin Mätteknik utfört s.k. batymetrisk mätning för tre olika delsträckor längs älven, säger Åke Johansson, projektledare vid SGI i Göteborg. Det gäller 21 km på östra sidan och 0,7 km på västra sidan i Ale kommun, 8 km på östra sidan och 26 km på västra sidan i Lilla Edets kommun. Man använder ett s.k. multibeam-ekolod, som sitter i fören på båten och samtidigt 4 sänder ut 256 strålar mot botten. Man mäter hur lång tid det tar för strålen (300 khz) att passera vattenpelaren och träffa botten. Positioneringen sköts via GPS och det nya systemet nätverks-rtk för hög upplösning. Sidoscanning och penetrerande ekolod Samtidigt som botten scannas av med multibeam-ekolod körs en sidoscanning med Side Scan Sonar (100 och 384 khz) som tecknar en bild av botten. Med dess hjälp kan man bestämma materialet i bottenytan och upptäcka exempelvis, block och hålor. Data samlas också in via ett penetrerande ekolod (reflektionsseismik och svepande frekvens mellan 1 och 10 khz) som särskiljer olika sedimenttyper och deras mäktighet, t.ex. lergyttja, lösa och fasta leror, sand, morän och berg. Tidigare har vi bara haft bottenprofilen i farleden, säger Åke Johansson. Vid stabilitetsutredningar har vi stor nytta av att faktiskt veta hur bottenprofilen ser ut närmare land. Vill du veta mer om projektet, kontakta Åke Johansson SGI Göteborg tel eller Ola Arvidson SGI Göteborg tel

5 SGI NU Götaleden en geoteknisk utmaning i megaformat Foto: AF Gruppen Idag passerar bilar per dygn på Götaleden på en smal remsa mellan hus och kajer längs södra älvstranden i centrala Göteborg. Leden skär effektivt av kontakten mellan land och vatten. Sommaren 2006 blir det ändring på det. Då öppnas Götatunneln en 1,5 km lång trafiktunnel i lera och berg, från Järntorget till Lilla Bommen. Ett vägprojekt med många stora geotekniska utmaningar. Projektet är uppdelat i fem större entreprenader, vara fyra är igång och skall vara klara till sommaren 2006, säger Bo Westerlund, geotekniker på Vägverket och tillika teknikstöd till projektet. Sträckningen har valts så att tunneln skall gå i berg så mycket som möjligt. 1 km av tunneln går i berg och är nu färdigsprängd. Som lägst går tunneln 30 meter under havsytan. Berget är av bra kvalitet och där har entreprenören Vägverket Produktion lyckats mycket bra, inte minst med med att få tunneln tät. De stora geotekniska utmaningarna har vi haft vid byggande av anslutningstunnlar i betong vid Lilla Bommen och Rosenlund. Vid övergångar mellan bergoch betongtunnlar blir schakterna upp mot 20 meter djupa i lös, sättningsbenägen lera. På vardera sidan om berget Bo Westerlund, geotekniker på Vägverket. är konsortiet Lilla Bommen Tunnel KB och Skanska entreprenörer. Som stödkonstruktion för betongtunnelrören har de båda entreprenörerna valt två helt olika metoder slitsmurar respektive stålspont. Slitsmurar används nu för första gången i Sverige på mycket, mycket länge. De stora fördelarna med slitsmurar är mindre omgivningspåverkan och konstruktionens styvhet. Det jobbet har gått riktigt bra. Även Skanska har lyckats bra med den mycket grova stålsponten och avväxling av flera hus. Också NCC, som använt spont för att kunna utföra tråg och stödmurar, har löst sin entreprenad på ett bra sätt. VÄND! 5

6 Götaleden slitsmurar vid Lilla Bommen Foto: AF Gruppen 2 4 Med en särskild gripskopa grävs vertikala slitsar, 4,5 x 1 m, ned till meters djup. Skopan styrs med hjälp av styrbalkar i markytan (1). Samtidigt som man gräver fylls hålet med bentonitlösning för att hålla väggarna på plats (2). När hålet är färdiggrävt sänks en armeringskorg ner (3). Hålet gjuts sedan underifrån (under vatten) med betong. Bentonitlösningen pumpas upp till en cistern, renas och återanvänds i nästa slits (4). I botten gjuts slitsmurar vinkelrätt mot sidoväggarna (5). I varje slits, av de totalt 200, gick det åt m3 betong och ca 30 ton armering i de djupaste slitsmurarna. Grova stämp monterades högst upp mellan sidoväggarna med c/c-avtånd på 4,5 m. Därefter påbörjas urschaktnings- och tunnelarbete. Slitsmurväggarna räknas enbart som stödkonstruktion. 5 3 Illustration: Vägverket L2, Entreprenadfakta Lilla Bommen Tunnel KB* 452 Mkr, från Lilla Bommen till Göta älvbron 266 m betongkonstruktioner, varav 231 m betongtunnel 35 m bergtunnel. Avväxling av Hasselbladshuset. Slitsmurelement på meters djup under mark. 100 längsgående slitsmurar (4,50 x 1,2 m) och 390 tvärgående slitsmurar (4,5 x 0,8 m) Varierande grundläggningsdjup. Grävpålegrundläggning på den grunda delen, upp till 40 m långa. Därefter grundläggs tunneln på ca 40 m långa kohesionspålar. * Konsortiet består av Bilfinger Berger AG från Tyskland, AF Gruppen från Norge och Anjobygg (dotterbolag till NCC). 1 Så här ser slitsmurarna ut idag, säger Jens Pålsson, informationsansvarig vid Lilla Bommen Tunnel. Vid tunnelentrén från Lilla Bommen återstår ännu viss schaktning att utföra. 6

7 Foto: Vägverket Bergtunneln är nu färdigsprängd. För att få den tät har den förinjekterats. Drygt 70 hål om vardera 19 m längd har borrats som en krans utanför den blivande tunneln. Hålen fylls med cementsuspen-sion som sprider sig till de naturliga sprickorna i berget. När den stelnar bildas en 5 m tät skärm runt den färdiga tunneln. Inläckaget får inte överskrida 20 l/minut i hela tunneln. Sedan har man sprängt varsamt för att inte skada känsligt grundlagda hus i omgivningen. Götaleden det största projektet inom Göteborgsöverenskommelsen Illustrationer: Vägverket I tunneln blir det tre körfält i vardera riktning och tvärtunnlar på var 100:e meter. Ihoptryckt bild som visar tunnelns sträckning. Lutningen är som mest 5 % på en längd av 500 m, resp. tunnelbredd är 16 m och höjden är ca 7 m. 7

8 SGI SGI NU NU Götaleden -spontning och avvägning vid Rosenlundhuset För mig som geotekniker har det varit spännande att vara med i ett sådant här projekt, säger Mats Ekenberg, projektansvarig för geotekniken i Skanskas entreprenad. Jag har jobbat med sponter och schakter i 20 år, bland annat här i Göteborg och vid Södra Länken i Stockholm. Men det vi nu gjort i Götaledsprojektet är det mest utmanande jag hittills varit med om. Så här ser det ut just nu vid ingången till bergtunneln från Järntorget. Till vänster Esperantohuset och till höger Rosenlundshuset. Efter att bilat bort delar av garagegolvet i Rosenlundshuset slog man spont från endast 2 m takhöjd, skarvade efterhand och berginjekterade. Sedan installerades stålkärnepålar. Enorma fackverksbalkar lades på plintar som vilar på stålkärnepålarna. Huset kunde då via klämförband avväxlas till fackverksbalkarna. Vår entreprenad är indelad i sex etapper där vi valt olika utförande beroende på förutsättningarna. I etapp 1-3A har vi valt stämpad spont, etappvis schaktning med förstärkt grovbetong resp. förankrade mothållsplattor. För etapp 3 B valde vi stämpad spont, schakt och gjutning av förankrade mothållsplattor under vatten. Etapp 4-6 är konstruerad som en tät låda där bakåtförankrad, grov stålspont slagen ned till berg omgärdar hela schakten. Sponten är också tätad mot berg med cement. Även i berget under sponten har tätning skett med cement i 10 m djup ridåinjektering. 8 Mats Ekenberg, geoteknikansvarig på Skanska. Foto: Skanska Etapp 5, där schaktdjupet varierade mellan 13 och 16 meter, var ursprungligen projekterad som en vattenfylld schakt. Men efter erfarenheter från de först utförda schaktnivåerna tänkte vi om och monterade istället en inre spont (kanalsponten) som efterhand stämpades mot huvudsponten samtidigt som vi behöll jorden bakom kanalsponten. På detta sätt kunde schakten utföras under vatten enbart inom kanalsponten. Borrning av stag gjordes genom uppfyllnad, lera och 2 sponter. På så vis kunde vi klara tillåtna förskjutningar. Och det är inga små krafter vi talar om. Sponter i den här klassen har tidigare aldrig använts i Sverige. J2, Entreprenadfakta Skanska 809 Mkr Från Rosenlund till Stenaterminalen 510 m betongkonstruktioner, varav 20 m stödmurar, 144 m tråg, 310 m betongtunnel, påfarts- och avfartsramper och 35 m bergtunnel. Avväxling av Rosenlundshuset, Frilagerhuset och Folkets Hus. Bro över Rosenlundskanalen Förutom sponter många temporära konstruktioner, t.ex. akvedukt för Rosenlundskanalen genom schakten, p-däck och 2 broar. Varierande grundläggningsdjup. I väster tråg på 65 m långa kohesionspålar av betong. Mot öster minskar djupet till berg - stödpålar av betong, stålkärnepålar och direkt på berg. VÄND!

9 Så här kommer det att se ut! Montage: Vägverket Götaleden tunnelentré från Järntorget Till Vägverket har ett särskilt expertråd bildats som beställarstöd. Dit har bland annat Göran Sällfors, Chalmers, för geoteknik, och Claes Alén, SGI, för konstruktioner, knutits. I rådet ingår också särskild expertis för riskfrågor, miljöfrågor, upphandling m.m. Vi har träffats en gång per kvartal och behandlat större, övergripande frågor, säger Claes Alén. Eftersom de geotekniska frågorna är så svåra och omfattande i projektet har också ett georåd bildats. Förutom Vägverkets geotekniker ingår där Göran Sällfors, jag själv och Vägverkets byggledning. Där har vi träffats oftare och arbetat väldigt operativt. Götaleden är förmodligen det anläggningsprojekt i Sverige som inrymmer flest geotekniska utmaningar på ett begränsat område. Så djupa schakter i lös lera har tidigare aldrig gjorts någonstans. Det har varit mycket intressant att i praktiken se arbetet med slitsmurar, som är en väldigt bra metod för att Foto: AF Gruppen Claes Alén, SGI Göteborg tel swedgeo.se klara omgivningspåverkan i form av deformationer i intilliggande hus. Och faktiskt den enda metod som klarat stränga deformationskrav även vid de djupaste schakter. Kanske var det här genombrottet för metoden i Sverige! Vår roll i projektet är att kritiskt granska. Man skall vara en kreativ pessimist. I den rollen blir det självfallet en del resonemang med entreprenörerna. Men det tycker jag vi har löst på ett bra sätt hittills. Jag vill också ge Vägverket en eloge för att man till projektet har kopplat två doktorander som studerar deformationer vid djupa schakter, säger Claes Alén, som inom kort kommer att tillträda som professor på Chalmers. På så vis har ordinare, omfattande mätprogram utökats med ytterligare intressanta mätningar vad avser grundvatten, rörelser, vibrationer m.m. Vi har jobbat målmedvetet med information om allt som händer i projektet, säger Peter Behrman, informatör på Vägverket. Vi har flera gånger gått ut med enkäter till 900 boende/företag i närheten och frågat vad de störts av och vilken information de vill ha. Svaren har varit raka och tydliga - papper i brevlådan! Därför går vi ut med ett Nyhetsbrev en gång i månaden. Och vi har haft förvånansvärt få klagomål. Det bullrar ordentligt ibland, t.ex. vid borrning, sprängning och spontslagning. Men vi har tydliga regler för tider som vi följer och som närboende känner till. Vi har genomfört ett tiotal trafikomläggningar som alla fungerat mycket bra. Efter några dagars vilsenhet har man anpassat sig till nya vägdragningar. 9

10 Geoteknisk forskardag Mark och vatten i ett föränderligt samhälle det var temat för forskardagen om geoteknik inom anläggnings- och miljöområdet. Drygt 80 forskare, praktiker och beställare möttes i Linköping i november för att presentera resultat och byta erfarenheter. Syftet var att skapa förutsättningar för behovsmotiverade, samhällsrelevanta och effektiva FoU-insatser för att lösa viktiga frågeställningar i mark och vatten. Forskardagen är en mötesplats för verksamma inom geoteknik (bygg-, anläggnings- och miljöteknik) att träffas för att presentera pågående projekt, skapa möjligheter till samverkan och lära känna varandra. Forskardagen hade två teman. Infrastruktur och geoteknik mot hållbar Konferenser & kurser 2005 Washington, DC, USA, th TRB Annual Meeting Linköping, Transportforum 2005 Austin, TX, USA, Geo-Froniters 2005: Geo-Institute 2005 Congress & Geosynthetics 2005 Conf. New Orleans, LA, USA, Third International Conference on Contaminated Sediments Stockholm, ESRI Swedens GIS-konferens 2005 Stockholm, Grundläggningsdagen: God Geoteknik Clearwater, FL, USA Geotechnical Instrumentation for Field Measurements Torino, Italy, th Int. Conference on Fracture Hammamet, Tunisie, Seminaire International sur Le Compactage des Sols Graz, Austria, Christian Veder Kolloquium: Tunnel in offener Bauweise. Geotechnische Aspekte Philadelphia, PA, USA, th Int. Conf. on Solid Waste Technology and Management Mer info via länkar från utveckling behandlade frågor om användning av restprodukter, design/ beräkning av geokonstruktioner och jordförstärkning. Temat Föroreningar i mark och vatten omfattade teknik och ekonomi för behandlingsmetoder vid deponering och föroreningar i mark. Efter inledande översikter redovisades pågående och avslutad FoU i parallella Nya på SGI Mattias Andersson Mattias är nyutexaminerad Civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet - Väg och vatten med inriktning projektering jord och berg. Mattias arbetar på huvudkontoret i Linköping. E-post: Mats Olsson Civilingenjör från Chalmers. Tog ut examen år 2004 men har jobbat på Chalmers som amanuens sedan maj Mats arbetar på SGI:s regionkontor i Göteborg. E-post: Carin Larsson Ekonom. Ny avdelningschef på avd. Adm/IT. Carin har bred arbetslivserfarenhet från ekonomisk förvaltning, bl.a. vid Stockholms Universitet och senast från Tom Titt:s i Södertälje. E-post: sessioner. Ca 30 abstracts/projektredovisningar hade lämnats till forskardagen. Forskningsfinansiärerna Vägverket, Banverket, Formas och SBUF informerade om sin inriktning av den geotekniska forskningen. En sammanställning av presentationerna finns i SGI Varia 551 som kommer att publiceras på 10

11 Konferenser & kurser 2005 Lexington, KY, USA, World of Coal Ash, Science, Application and Sustainability Mer info Barcelona, Spain, via länkar från th International Conference on Coastal Dynamics 2005 Cambridge, UK, Int. Conference on Stabilisation/Solidification Treatment and Remediation - STAR - Advances in S/S for Waste and Contaminated Land London, UK, Coastlines, Structures and Breakwaters Harmonising scale and detail Meiringen, Switzerland, Int. Worskhop on Mechanisms and Modelling of Waste/Cement Interactions Riga, Latvia, X Baltic Conference - Geotechnical Engineering for Harbours, Onshore and Nearshore Structures Albi, France, WasteEng05. 1st Int.Conference on Engineering for Waste Treatment: Beneficial Use of Waste and By-Products Ferrara, Italy, th Symposium on Electrokinetic Remediation Stockholm, Sweden, Deep Mixing 05. International Conference on Deep Mixing. Best Practice and Recent Advances Lyon, France, Geoline Geology and linear infrastucture S:t Petersburg, Russia, International Geotechnical Conference Soil-Structure Interaction: calculation methods and engineering practice Famagusta, Cyprus, International Conference on Problematic Soils, GEOPROB 2005 Delft, Netherlands, Course - Geotechnical Instrumentation for Field Measurements Vancouver, Canada, Int.Conference on Landslide Risk Management / 18th Annual Vancouver Geotechnical Society Symposium Baltimore, MD, USA, Eight International In Situ and On-Site Bioremediation Symposium Amsterdam, NL, Vth Int. Symposium-Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground Turin, Italy, th Int. Conference of the Int. Association of Computer Methods and Advances in Geomechanics, IACMAG Kohesionspålar Per Eriksson, Leif Jendeby, Tord Olsson och Tomas Svensson Syftet med rapporten är att ge en samlad information av hur en kohesionspålad grundläggning kan/bör dimensioneras, och att samtidigt försöka "uppdatera" förfarandet genom att inkludera nyare kunskap. En övergripande ambition har också varit att försöka skapa ett verktyg med hjälp av vilket man, genom att skaffa sig mer information i det specifika projektet, kan vinna fördelar genom att kunna tillåta ett ökat utnyttjande av pålama. Kohesionspålar Pålkommissionen. Rapport , 67 sidor, 350:- (exkl moms) Lunds tekniska högskola. Bygg- och miljöteknologi, Geoteknik. LUTVDG/TVGT , 249 sidor Beställning/info Lunds tekniska högskola. Geoteknik Malgorzata Luczak e-post: Beställning/Info SGI Informationstjänst Tel: e-post: Ny doktorsavhandling Hydromechanical properties of a water unsaturated sodium bentonite. Laboratory study and theoretical interpretation. Ann Dueck Högkompakterad bentonit har föreslagits som buffertmaterial i det svenska konceptet för slutförvar av använt kärnbränsle. Den vattenmättade homogena bentoniten förväntas agera som buffert mellan kapseln med det använda kärnbränslet och det omgivande berget. Under bevätningen av den omättade bentoniten kommer svälltrycket att öka och det negativa portrycket att minska.för att öka kunskapen om de hydromekaniska egenskaperna hos den omättade svällande bentoniten har en serie laboratorieförsök genomförts och en modell föreslagits. Nils Flodin bibliotek - ett urval av dokument som beskriver den svenska geotekniska historien När Sveriges Mr Geoteknik Nils Flodin gick bort 1991 efterlämnade han ett omfattande geotekniskt arbetsbibliotek och källmaterial. Ett urval av dessa historiska dokument har nu samlats i en särskild historisk sektion på SGI:s bibliotek i Linköping - landets centralbibliotek inom geoteknikområdet. SGF och SGI har tillsammans finansierat skapandet av Nils Flodin bibliotek och Sven-Erik Lundin har varit primus motor i genomförandet. 11

12 Ny doktorsavhandling On Bayesian Decision Analysis for Evaluating Alternative Actions at Contaminated Sites Jenny Norrman Naturvårdsverket uppskattar att det finns ca förorenade områden i Sverige. Hittills har statens kostnader för efterbehandling av förorenade områden varit ca en miljard kronor. För att åtgärda de mest angelägna områdena uppskattar Naturvårdsverket att det krävs ytterligare ca 45 miljarder. Konferenser & kurser 2005 Oslo, Norway, Workshop Nr 2: Recycled materials in road and airfield pavements - overcoming barriers Mer info Trondheim, Norway, via länkar från th International Conference on the Bearing Capacity of Roads and Airfields, BCRA 05 Trento, Italy, International Symposium on Advanced Experimental Unsaturated Soil Mechanics Seattle, WA, USA, Rapid Excavation and Tunneling Conf. I sin doktorsavhandling utvecklar Jenny Norrman, SGI, ett arbetssätt för utvärdering av kostnadseffektiviteten för olika alternativa åtgärder genom att titta på kostnaden för åtgärden och hur stor riskreducering den medför. Med detta arbetssätt kan olika beslutsalternativ jämföras och beslutsfattare få information som hjälper dem att förstå vilka risker ett visst beslut medför. I avhandlingen redovisas den teoretiska bakgrunden för arbetssättet, arbetsgången och ett antal verktyg som kan användas för ingående analyser. Genom att tillämpa arbetssättet på verkliga fallstudier har fördelar och begränsningar med metoden undersökts. Fallstudierna behandlar nedläggning av en deponi, mellanlagring av använd asfalt, ombyggnad av en väg genom gruvavfall i Falun, samt sanering av en förorenad industritomt i Gullspång. Chalmers tekniska högskola. Geologi och geoteknik. Doctoral thesis , 212 sidor Beställning/info Chalmers tekniska högskola. Geologi och geoteknik Tel: e-post: Nya avhandlingar Coimbra, Portugal, th International Conference on Ground Improvement Techniques Paris, France, years of Pressuremeters. Int. symposium. ISP 5 Pressio 2005 Tromsö, Norway, th International Conference and Field Trip on Landslides - ICFL 05 Rhodes, Greece, th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST 2005) Osaka, Japan, th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Geotechnical Engineering in Harmony of the Global Environment Perth, Western Australia, International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, ISFOG-05 Okayama, Japan, International Symposium on Environmental Vibrations. Prediction, Monitoring and Evaluation Chicago, IL, USA, DFI 30th Annual Conference on Deep Foundations Doktorsavhandlingar Choice of grouting method for jointed hard rock based on sealing time predictions, Tomas Dalmalm Kungliga tekniska högskolan. TRITA- JOB PHD 1006 Surface wave testing pavements Nils Rydén, Lunds tekniska högskola. LUTVDG/TVGT-1015 Licentiatavhandlingar Gummiklipp som konstruktionsmaterial i mark- och anläggningstekniska tillämpningar Tommy Edeskär, Luleå tekniska universitet. Licentiate thesis 2004:39 Inflow into excavations - a coupled hydro-mechanical three-dimensional numerical study Diego Mas Ivars, Kungliga tekniska högskolan. TRITA-LWR LIC 2022 Soil-structure interaction for integral bridges and culverts Esra Bayoglu Flener. Kungliga tekniska högskolan. TRITA-BKN Bulletin 74 The unloading modulus of soft clay: A field and laboratory study Jenny Persson. Chalmers tekniska högskola. Geologi och geoteknik Cagliari, Italy, SARDINIA Tenth Int. Waste Management and Landfill Symposium Bordeaux, France, th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, ConSoil 2005 Paris, France, nd International Symposium on Soil Treatment - TREMTI 2005: Treatment and Recycling of Materials for Transport Infrastructure (using lime, cement and hydraulic road binders) Taipei, Taiwan, International Symposium on Design, Construction and Operation of Long Tunnels - To celebrate the breakthrough of the 12.9 km Hsuehshan Tunnel. 12

13 International Conference on Deep Mixing Best Practice and Recent Advances Du som är intresserad av de senaste rönen och bästa praxis inom djupstabilisering av jord - pricka in den maj 2005 i almanackan. Då genomför Svensk Djupstabilisering den internationella konferensen Deep Mixing 05 på Älvsjömässan i Stockholm. Vi räknar med att drygt 200 deltagare från hela världen och ett stort antal utställare. Under dessa tre dagar finns en stor del av världens ledande Deep Mixing-experter samlade forskare, konsulter, entreprenörer, beställare, tillverkare av material och utrustning m.m. Ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter! För deltagare gäller en reducerad avgift om anmälan lämnas före den 15/ För utställare erbjuder vi speciella partnerpaket som bland annat ger företaget en utställningsplats vid konferensen. I Bulletin 2 finns det mesta du behöver veta - tekniskt program, tekniska utflykter, socialt program, information för utställare, anmälningsformulär till konferensen och som utställare m.m. Läs mer om konferensen på Deep Mixing 05:s hemsida och anmäl dig via SGI NU Redaktör & ansvarig utgivare: Göran Karlsson, SGI tel e-post: Upplaga: ex. ISSN Produktion: SGI, Linköping Bytt jobb och fått ny adress? Skicka e-post till för korrigering i vårt register. Då får du också vårt digitala nyhetsblad! God Jul & Gott Nytt År! önskar personalen på Statens geotekniska institut

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande Mikael Creütz Golder Associates AB Entreprenörer, ca 20 st Beställare, ca 4 st Leverantörer, ca 8 st Konsulter, ca 12

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN PÅLKOMMI SSI ON EN Grundades 1959 inom IVA Idag inte längre ansluten till IVA Medlemmar - entreprenörer, konsulter, tillverkare, myndigheter, högskolor och utländska företag Pålkommissionen är unik i Europa

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU

Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU SGI NU NU 1-2005 1-2005 Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? sid 2 Stabilisering

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia.

SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia. SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia. SGI etableras för att stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Hållbar utveckling av strandnära områden

Hållbar utveckling av strandnära områden VARIA 636 Foto: Lars Bygdemark Hållbar utveckling av strandnära områden Planering och byggande i teori och praktik Kustmöte 2012, Falsterbo 9-10 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Dag 1 Internationell utblick 12-13 november Dag 2 Utmaningar i Göteborg Actions driven by climate change and adaptation New York, Dordrecht Actions

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Renare Marks Vårmöte, Arlanda, 25-26 mars 2015 DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Torleif Dahlin 1, Esben Auken 2, Håkan Rosqvist 3 1 Teknisk geologi,

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen

Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen Lena Peterson Forsberg Doktorand i fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN

109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN 109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN Utskjutande bergsparti, se ritning M-1 109-041, för läge i plan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORIENTERING 2. RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Att. Lena Andersson Rådhuset Arkitekter AB Lilla Bommen 5, vän 4 411 04 Göteborg Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Bergteknisk utredning avseende risk för ras

Läs mer

2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

2009-08-27 3-0906-0414 2009-06-12 M 3980-09. Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Datum Beteckning 2009-08-27 3-0906-0414 Ert datum Er beteckning 2009-06-12 M 3980-09 Vår referens Bengt Rosén Svea hovrätt Miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Remissyttrande Mål rörande ansökan

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

m e g awa l l G A R D E N

m e g awa l l G A R D E N m e g awa l l G A R D E N Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Håkan Ahlström, Stora Project, Specialist byggnadsverk Två spår 1871 10 tåg/dygn 2013 550 tåg/dygn 2 2015-05-08 Kort om Citybanan Färdigställande 2017 6 km lång

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland. Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och moderator)

Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland. Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och moderator) Bridge Moving Technique. Workshop Minnesanteckningar Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland Datum: 2009-08-14--15 Deltagare: Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken

Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken VARIA 623 Foto: Helsingborgs stad Foto: SGI Foto: SGI Att planera och förvalta kustområden Klimatanpassning i praktiken Kustmöte 2011, Helsingborg 18-19 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv

BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen Östergötland Fredrik Lundgren, WSP Environmental Myndighetsarbete med förorenade områden Tre vägar

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer