DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE"

Transkript

1 2004 Rapport nr 1 DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök

2 NASP Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Box Stockholm Tfn: E-post: Tryckeri: Edita Ljunglöfs ISBN: ISSN: Rapport

3 Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök Rapportserie från Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Den fjärde nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention ett självmordsfritt Sverige september 2003, Stockholm i Norra Latins konferenscentra

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖPPNINGSTAL TILL NÄTVERKSKONFERENSEN DEN 10 SEPTEMBER Nätverksbaserat arbete i Sverige...5 Riksdagens yrkanden...5 Dålig beredskap i svenska skolor för suicidprevention... 7 Framtiden...8 HUR SKALL VI NÅ ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE?...9 Jan Beskow (moderator)...9 Kerstin-Maria Stalin, psykolog, riksdagsledamot för miljöpartiet...11 Magdalena Andersson, riksdagsledamot för moderaterna...11 Ingrid Burman, riksdagsledamot för vänsterpartiet och ordförande i socialutskottet...12 Inger Davidsson, riksdagsledamot för kristdemokraterna...12 Mia Franzen, riksdagsledamot för folkpartiet...13 Danuta Wasserman, NASP Ingrid Molander...14 Pirjo Stråthe, SPES Cristina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot för moderaterna...14 Inger Blom, SPES...15 Elisabeth Hellner, västsvenska nätverket...15 Tom Åström, SPES...15 Viveka Kolmodin, sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin i Halmstad...15 Anders Hedberg, Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning...16 HUR BYGGER MAN NÄTVERK, ERFARENHETER FRÅN OLIKA NÄTVERK...17 Varför nätverk?...18 Margit Ferm, ordförande i Riksorganisationen SPES...20 Rigmor Stain, kanslichef för SPES, vice ordföranden i Stockholmskretsen samt samordnare för de sex regionala självmordspreventiva nätverken...23 REDOVISNING AV RAPPORTERING FRÅN DE OLIKA NÄTVERKEN...24 Inledning...24 Norra regionen...24 Uppsala-Örebroregionen...25 Stockholm-Gotlandregionen...25 Västsvenska regionen...27 Sydöstra regionen...28 Södra regionen...28 ERFARENHETER AV SJÄLVMORDSPREVENTIVT ARBETE...30 Självmord och självmordsprevention i samband med järnvägstrafik...30 Helena Rådbo och Ragnar Andersson

5 Praktiska övningar för det självmordspreventiva arbetet med skolelever...32 Brittmari Ahlner och Eva Hildingsdotter Bengtsson Barnsäkerhetsdelegationen...33 Bodil Långberg Att förebygga självmord och självmordsförsök Världshälsoorganisationens stödmaterial för lärare och annan skolpersonal anpassat till svenska förhållanden...35 NATIONELLA RIKTLINJER...39 Vård av självmordsnära barn och ungdomar med familjer...39 Agnes Hultén Omhändertagande och bedömning i den akuta krisen...40 Behandling och vårdplanering...40

6 Öppningstal till Nätverkskonferensen den 10 september 2003 Kära mötesdeltagare och ärade gäster, Jag vill idag hälsa er hjärtligt välkomna till den fjärde nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention som Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) organiserar vartannat år tillsammans med de regionala självmordspreventiva nätverken. Nätverksbaserat arbete i Sverige Den första nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention ägde rum i december 1997 i Stockholm och var en upptakt och en allmän kraftsamling inför det arbete som vi alla utför i våra respektive regioner. Den andra nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention ägde rum i september 1999 i Umeå. Ordförande i nationella Folkhälsokommittén Margareta Persson presenterade sina mål för folkhälsa och även för självmordsprevention. Den tredje nationella nätverkskonferensen för självmordsprevention ägde rum i Uppsala oktober Konferensen handlade om självmordsprevention bland barn och unga. Bland annat medverkade socialutskottets moderate riksdagsledamot, Cristina Husmark Pehrsson. Hon berättade om utskottets syn på självmordsprevention bland barn och ungdomar och informerade även om en sjupartimotion som hade presenterats för riksdagen (denna motion undertecknades dock slutligen endast av sex partier). I denna motion gavs två yrkanden som förslag till riksdagsbeslut. Riksdagens yrkanden Yrkande 1 Att riksdagen skulle tillkännage för regeringen sin mening att det av Världshälsoorganisationen utarbetade stödmaterialet för suicidprevention i skolor anpassas till svenska förhållanden. Detta yrkande antogs av riksdagen efter det att denna del av motionen hade förberetts i 5

7 socialutskottet. NASP har sedan föregående konferens följt WHO:s rekommendationer att anpassa det självmordspreventiva arbetet till svenska förhållanden. Dokumentet är publicerat och kan beställas från NASP. Materialet finns även tillgängligt på NASP:s hemsida (www.ki.se/ suicide). Yrkande 2 Detta yrkande handlade om att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening att detta stödmaterial skulle införas i kursplanen gällande både för elevernas utbildning och för lärarnas utbildning. Yrkandet hänvisades till utbildningsutskottet för behandling och utskottet svarade på följande sätt: Utskottet delar motionärernas åsikt att det är av stor vikt att samhället gör sitt yttersta i arbetet med självmordsprevention. I detta arbete har skolan en stor uppgift i att tidigt upptäcka suicidrisk och tillse att adekvata åtgärder snarast vidtas. Skolans personal är givetvis central i detta sammanhang. Det ankommer också på lokala skolorgan, myndighetsorganisationer m.fl. att på bästa sätt medverka i arbetet. Utskottet anser dock inte att det finns behov av särskilda föreskrifter i denna fråga. Den 24 januari 2001 beslöt riksdagen enligt utskottets förslag att avslå yrkandet. (Betänkandet 2000/01;UbU13). Detta svar betyder att det stödmaterial som numera finns i Sverige vad beträffar självmordsprevention i skolor kan användas på frivillig basis. Däremot finns det inget beslut om att detta stödmaterial ska införlivas i elevernas utbildning och inte heller i lärarnas utbildningsplan. Det som återstår och det som är praktiskt möjligt för regeringen (eftersom regeringen inte kan ålägga kommunerna att införliva detta stödmaterial i elevernas utbildning), är att utbildningsdepartementet och utbildningsministern överväger att införa i examensförordningen ett ämne som omfattar utbildning om hur den psykiska hälsan ska främjas samt hur den psykiska ohälsan och dess yttersta konsekvens, självmordsförsök och självmord ska förebyggas. En sådan utbildning skulle hjälpa lärare att handskas med ångestladdade frågor som är tabubelagda och avsevärt främja det självmordspreventiva arbetet i vårt land. 6

8 Dålig beredskap i svenska skolor för suicidprevention Mot bakgrund av riksdagens beslut i januari 2001 att anta WHO:s stödmaterial för självmordsprevention i svenska skolor, genomförde NASP en undersökning under våren 2002 för att kartlägga i vilken mån det i dagsläget förekommer några självmordspreventiva åtgärder i svenska grund- och gymnasieskolor. Enkäten skickades ut till 1000 slumpmässigt utvalda rektorer varav 82 procent svarade. Enkätfrågorna behandlade främst förekomsten av självmordspreventiva åtgärder i skolorna, samt om det fanns någon utbildning av personalen i dessa frågor. Bland de rektorer som arbetar på gymnasiet hade 30 procent erfarenhet av att en elev begått självmord och 52 procent av en elevs självmordsförsök. För rektorer som arbetar på högstadiet var motsvarande siffror lägre. Trots dessa siffror visade resultat från studien att över 60 procent av de undersökta skolorna helt saknade en skriftlig plan för hur lärare och övrig skolpersonal bör hantera elever som är deprimerade, yppar självmordstankar eller uppvisar självmordsbeteenden. När det gäller utbildning av skolans personal i hur man identifierar elever som befinner sig i riskzonen för självmordshandlingar, svarade enbart 19 procent av gymnasierektorerna och 22 procent av högstadierektorerna att de har eller har haft någon sådan utbildning. Av de skolor som saknar utbildning för personalen i självmordspreventiva insatser, var det bara omkring tio procent av rektorerna i gymnasieskolan och åtta procent på högstadiet som i nuläget planerar att starta någon sådan. Detta är mycket allvarligt då forskning och erfarenhet visar att en tidig upptäckt av ungdomar som befinner sig i social och psykisk nöd är den viktigaste aspekten vid självmordsprevention. Många rektorer liksom lärare är osäkra och rädda för att göra fel, vilket inte är anmärkningsvärt. Självmordsprevention kom in på den officiella arenan i Sverige först 1993 när NASP skapades, trots att framstående forskning om självmord sedan länge bedrivits i Sverige. Det är också förståeligt att rektorer, lärare och annan skolpersonal upplever unga människors självmordsbeteende som någonting komplicerat och svårhanterligt. Skolans roll är dock så viktig att vi inte får blunda för att denna problematik faktiskt existerar även bland unga människor. 7

9 Framtiden Det självmordspreventiva arbetet som vi bedriver är långsiktigt. Därför måste vi systematiskt och målmedvetet sträva efter att alla blivande lärare i Sverige får denna utbildning. Genom sin utbildning och beredskap kommer dessa nya lärare att kunna ta hand om barn som mår dåligt och även visa övriga lärare som inte har fått sådan utbildning, hur man kan arbeta preventivt. Om utbildning beträffande främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och dess yttersta konsekvens självmord, införs i examensförordningen lyckas vi på lång sikt med suicidprevention i Sverige. Därför blir man inte beroende av ekonomiska eller andra satsningar som de enskilda kommunerna gör eftersom utbildningen kommer att nå alla de unga blivande lärarna. Slutligen vill jag säga att det arbete som bedrivs i nätverket är en viktig del av suicidpreventionen i Sverige. Arbetet bedrivs på frivillig basis och är därför mycket bräckligt. Jag vill tacka alla er som är engagerade i de sex regionala nätverken som arbetar med självmordspreventivt arbete och även de riksdagspolitiker och politiker på lokal nivå för det hängivna arbetet för ett självmordsfritt Sverige. Danuta Wasserman Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet och Statens Institut för Psykosocial Medicin, chef för Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) och prefekt vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Föreliggande rapport från den fjärde nationella nätverkskonferensen i Stockholm har sammanställts av professor Britta Alin Åkerman vid Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande och även knuten till NASP, KI, Institutionen för Folkhälsovetenskap. Rapporten har granskats av professor Danuta Wasserman samt färdigställts av Laila Lindahl från NASP. 8

10 Hur skall vi nå ett självmordsfritt Sverige? Frågan diskuterades under hela första förmiddagen med Jan Beskow som samtalsledare och inlägg av panelens politiker: Magdalena Andersson m, Ingrid Burman v, Inger Davidsson kd, Mia Franzen fp, Kerstin-Maria Stalin mp och Danuta Wasserman NASP. Jan Beskow (moderator) Jan Beskow från västsvenska nätverket inledde denna konferens med att påpeka att det är viktigt med processen under dessa två dagar med fokus på målet: ett självmordsfritt Sverige, vilket är de efterlevandes smärta och djupa upplevelse av att Detta får inte hända igen. Ändå sker det. Varje år dör omkring 1500 människor vilket är två och en halv gånger så många döda som i trafiken. Formuleringen anknyter till en nollvision med frågan: var finns pengarna? Alla deltagare i panelen fick i uppgift att tänka på frågan: Vem är jag egentligen. Därefter skulle alla utgå i sina reflektioner kring att huvudintresset har flyttats från att producera i ting genom att tänka istället och att titta in i människan. Tar man inte ställning till döden vet man inte heller vad livet är. Detta är viktigt att lyfta fram. Det allra viktigaste är dock att Tala om självmord. Det är alldeles för vanligt att gå ifrån ett möte utan att veta vad syftet har varit. Det är alldeles för många som inte vågar tala om självmord och det hindrar oss att utvecklas vidare. Vi måste ta in lidandet men bevara glädjen, vilket många av medlemmarna inom SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) lyckas göra. Vi måste få möjlighet att tala om sorgen men samtidigt bevara glädjen. Många vill döda jaget och inte kroppen. Vi behöver därför prata mer om suicidalitet och inte bara om självmord och suicid. Suicidalitet rymmer allting som tankar, existentiella frågor, ungdomars grubblerier fram till fullbordat suicid. Vi kan också tala om suicidala situationer. Hur lyckas man att väcka intresse, att vända människors ointresse till intresse? Exemplet Trasdockan som har färdats över hela landet med information och symbol för sexuellt utnyttjade barn. Här lyckades man väcka engagemang. Hur gör man för att få gehör? Hur gör ni? 9

11 Sammanfattningsvis är det viktigt att framhålla att nätverken är en samverkan mellan olika professioner och SPES. Samarbete med psykiatrin är mycket viktigt. Inom nätverket försöker vi vara med på psykiatrins dag med olika föreläsningar. Det har också bildats föreningar för sjuka och anhöriga med depressioner både i Lund och västra Götaland. Det finns en nyligen utarbetad kunskapsöversikt 1 från Socialstyrelsens om vård och behandling av självmordsnära patienter i vilken framgår att det skall bildas suicidpreventiva team vars uppgift är att föra utvecklingen vidare. I Göteborg har man vid rättsmedicinska institutionen börjat att vid obduktioner av plötsliga olycksfall ta telefonkontakt med anhöriga för att utreda bakgrunden till dödsfallet, vilket är ett led i att öka kunskapen inom området. Det är också viktigt att behandla olycksfallperspektivet inte minst för att en stor del av suicidpreventionen har överlåtits på Räddningsverket. Räddningsverket svarar för alla typer av olyckor, framför allt bränder men också för ambulansväsendet. Det är viktigt att se vad som kan göras i olycksfallsperspektivet. Vi kan ofta se suicid som ett psykiskt olycksfall inte främst för ungdomar när alla påfrestningar belamrar dem, vilket de många gånger inte lyckas hantera. Tonåringen har inte den livserfarenhet som behövs för att kunna hantera svåra saker. Lite äldre människor som är suicidala, vilket kanske tar flera år, utför ofta sina suicidhandlingar när det inträffar en konstellation av för många problem som de inte orkar med. Ett led i preventionen är en försöksverksamhet som genomförts i Borås med registrering av suicidförsök i den allmänna registreringen som finns när det gäller andra olycksfall. Hitintills har man egentligen bara kunnat få fram en blankett som ännu inte har använts i större utsträckning. Det är ett stort problem för personalen vid allmänna akutavdelningar där man är van att fråga om kroppsliga problem att också börja fråga om suicid. Den vanan finns inte varför detta är ett viktigt utbildningsfält som NASP ständigt utvecklar (www.ki.se/suicide). (Se även: De säljer en hel del av vårt program och vår litteratur. 1 Vård av självmordsnära patienter en kunskapsöversikt. Socialstyrelsen ISBN

12 Kerstin-Maria Stalin, psykolog, riksdagsledamot för miljöpartiet Jag har arbetat på BVC (barnavårdscentral) och på en ungdomsmottagning och har där fått kontakt med självmordsproblematiken. Det viktigaste som jag ser det, är att träffas och prata med varandra. Det är särskilt viktigt att prata med sina barn och ha relationer med varandra. Jag sitter i riksdagen under den andra perioden just nu och är med i Socialutskottet med tusen djupa ämnen. Vår slogan är: Bygg små bra bord och gör något bra med det. Jag var med när Trasdockan presenterades. Sju politiska partier representerades men tyvärr endast av kvinnor. Barn är ofta osynliga. Människor är så rädda. Svenskar är så rädda. Jag arbetade som skolpsykolog i Falun tidigare under tiden då en pojke i en klass tog sitt liv. Jag lät klassen rita, men massvis av föräldrar reagerade på detta. Då kände jag att jag hade stött på något som jag inte var beredd på. Vi måste också lära oss att sörja. Vi måste våga tala om rädslan. Magdalena Andersson, riksdagsledamot för moderaterna Jag kommer från Jönköping och har inte arbetat i professionen med människor som mår dåligt men har ägnat mig åt socialpolitik nästan hela livet. En trygghet för mig är min familj. Min mamma är sjuksköterska. Jag har en syster som också är sjuksköterska och även en dotter som arbetar inom psykiatrivården. Genom dessa och många andra har jag förstått hur viktigt det är att prata med varandra. Vi måste lära oss att våga prata och visa känslor. Vågar vi inte prata öppet om dessa svåra frågor kommer det fortsätta att vara så förfärligt. Men även organisationerna måste ges möjlighet att finnas och verka. Om de ideella organisationerna kunde få bidrag och företag ville vara sponsorer och även ges möjlighet att göra avdrag vore det enklare att väcka frågorna. Jag skulle också vilja tipsa om hur tankar kan väckas. Dela ut boken Det går att leva vidare. En rapport om sorg, när någon som står oss nära tagit sitt liv NASP, Rapport 2002:3, till alla som kommer till Mynttorget i samband med ljusmanifestationen. Den betyder så mycket och skulle kunna väcka frågorna på ett mer personligt plan och ha frågan levande på längre sikt. 11

13 Ingrid Burman, riksdagsledamot för vänsterpartiet och ordförande i socialutskottet Jag har varit riksdagsledamot sedan Vi är nog alldeles för få som pratar om självmord. Även vi politiker har svårigheter att tala på ett naturligt sätt om självmord. I socialutskottet finns ingen politisk motsättning i frågan men det kanske skiljer sig lite åt hur vi skall genomföra våra gemensamma mål. Ett sätt att lyckas med påverkan är ju detta nämligen att inbjuda oss politiker att komma till denna konferens. Vi tvingas att ta ställning. Jag brukar tala om osynliga frågor. Det här är en sådan fråga. Media söker detta individuella som rattonyktra som dödar ett barn i trafiken. Det är viktigt att synliggöra att många ungdomar väljer bort livet eller snarare väljer bort det svåra. Fortsätt att samtala med politiker så att vi får råg i ryggen och känner ett större ansvar. Det bör komma fram i mediabruset att detta är en viktig fråga. Detta är en fråga som skall behandlas på alla nivåer: kommunal-, landstings- och statlig nivå. Det är bra med informell opinionsbildning. Men media har också stor betydelse för att synliggöra frågorna. Inger Davidsson, riksdagsledamot för kristdemokraterna Jag har varit lärare 17 år på mellanstadiet och kom där i kontakt med barn med olika svårigheter. Men jag har aldrig haft kontakt med något barn som gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Däremot har vi haft kontakt med unga flickor med självskadande beteende. Jag känner mig inte som expert utan har snarare stor ödmjukhet inför frågan och vill därför mest lyssna. Vi döljer ofta vår smärta och sorg. Det är så vanligt att sätta en mask framför oss för att på så sätt gömma vad som finns inuti oss. När SPES tände ett ljus för varje person som tagit sitt liv det senaste året var det en oerhört stark upplevelse. Det är ett väldigt bra sätt att få upp frågan på agendan. Det finns också föreställningen att det är farligt att tala om det för att det kan smitta. Men det är också upp till oss att arbeta för en ändring i lagstiftning och regelsystem. Vi måste också påverka lärarutbildningarna så att de i utbildningen tar upp hur man hanterar relationsproblem i skolan eftersom nyblivna lärare 12

14 har stora brister i detta. Bland annat blir det tydligt vilka svårigheter de har att kunna förhindra mobbningstendenser i skolorna. Jag representerar den tvärpolitiska barngruppen och vill berätta att vi redan 1997 skrev den första motionen om självmordsprevention och redan då hade vi kontakt med Danuta Wasserman och har efter det haft fortsatt kontakt. Nu är det allmän motionstid och viktigt att ge oss politiker så mycket information som möjligt som kan bidra till att vi kan skriva ihop en bra motion. Mia Franzen, riksdagsledamot för folkpartiet Jag är jurist till min profession och är djupt involverad i dessa frågor, inte minst för att jag själv har varit mobbad hela grundskoletiden. Jag har också gått igenom en svår skilsmässa. För närvarande håller jag på att skriva en bok om livsfrågor. För att kunna lyfta frågorna behövs mycket råg i ryggen. Det är ofta en alltför komplicerad begreppsbildning kring olika frågor som gör att det inte alltid är så lätt att förstå vad som menas med begreppen. Begreppet suicid är bra men bättre är att säga att ta sitt liv. Känslotolk är bättre att säga än att tala om psykolog, kurator, terapeut. Har funderat mycket över döden. Det är inte längre en naturlig del av vår tillvaro. Ju mer skrämda vi låter oss vara blir döden mer skrämmande. Det är alltför ofta vi använder döden som nödutgång istället för huvudutgång. Det blir för mycket negativ stress som levereras. Vi är 349 riksdagsmedlemmar i kammaren och jämföra detta med 1500 människor som tar sina liv eller tio gånger fler som gör ett självmordsförsök. Då kan det vara lättare att få perspektiv på hur allvarlig situationen är. Trafikolyckor uppmärksammas stort. Vi måste komma fram till en positiv kreativ lösning. Man måste både inse att man mår dåligt och sedan vilja kämpa för att få hjälp. Men det är en inbyggd problematik i detta. Att vilja, inse och kämpa är en omöjlighet för den människa som mår dåligt. Vi talar ofta om att vi är ekonomiskt oberoende av varandra som ses som en styrka men dessvärre har vi också lagt till att man skall vara känslomässigt oberoende. Vi tror att vi kan handskas med varandra och även med oss själva lite som vi vill för att därefter tvingas plocka upp resterna. 13

15 Här gör vi en dundermiss. Vad som är underskattat är medmänsklig värme och riktig äkta omtanke. Danuta Wasserman, NASP Jag vill gärna knyta an till Mia Franzéns inlägg beträffande språket och svårigheter att tolka den suicidala personens hjälpbehov och dess kommunikation på rätt sätt. Som avslutning vill jag poängtera att självmordsprevention endast har funnits på agendan sedan 1993 då NASP startade. Trots att vi har haft en framgångsrik forskning i Sverige är det först de senare åren som vi har haft möjlighet att implementera och förmedla våra kunskaper inom självmordspreventionen. Ingrid Molander Jag arbetar på en ungdomsmottagning och har börjat tala om egocid, vilket innebär att många ungdomar vill ta bort en del av sig själva, en del som gör att de upplever många smärtsamma delar. Det är dessa smärtsamma delar som de inte vill ha kvar. Pirjo Stråthe, SPES Vi borde tala mycket mer om suicid i skolorna. För några år sedan skrev en ung flicka i SPES gästbok att hon skulle ta sitt liv efter det att hennes syster hade gjort det. Vi fick kontakt med varandra där jag mer eller mindre tvingade henne att ha kontakt med någon som kunde sätta sig in i hennes situation. Min dotter fick därefter kontakt med henne och kunde förstå att denna flicka egentligen inte ville dö utan komma ifrån sorgen och smärtan. Min dotter och jag berättade om vår situation att förlora en bror och en son och efter vår erfarenhet kunde hon förstå att det inte var döden som hon sökte. Vi måste tala med ungdomar så att de verkligen förstår att det ofta inte handlar om att välja bort sitt liv utan att komma ifrån alla svårigheter som många ungdomar har. Cristina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot för moderaterna När jag funderar på frågan hur man lyckas, handlar det inte bara om arvet utan också om miljön. Vissa drabbas hårdare. Vi måste komma fram till vad som kan vara orsak till att man mår dåligt. Arbetslöshet i famil- 14

16 jerna, dålig ekonomi är viktiga faktorer. Vi politiker har stora möjligheter att gå in här genom att väcka frågan i riksdagen. Inger Blom, SPES Hur blir det efter ett suicidförsök? Vad är det för insatser som sätts in då? Hur behandlas människor? Hur ser den sociala miljön ut? Elisabeth Hellner, västsvenska nätverket Det är så mycket vi människor måste engagera oss i, vilket gör att det blir kaos i huvudet för många av oss. Vi måste lära oss att sålla i det vi gör. Hur tar vi hand om oss själva? När det gäller skolornas insats är det viktigt att understryka att elevhälsovården inte bara består av skolsköterskor utan också av psykologer, men det gäller också att påverka övrig skolpersonal som vaktmästare, skolvärdar, rektorer. Det finns väldigt många inom skolan utöver lärarna. Det kan ibland vara lättare för elever att prata med andra inom skolan än att gå till skolsköterskan. Väldigt många ungdomar kommer till mig för att de inte vill gå till skolkurator eller skolsköterska. Vi genomför också tvådagarskurser i anknytning till videofilmen Kärleken är den bästa kicken 2. Tidigare bjöd vi in några från varje skola. Det är viktigt att stimulera varandra, att göra ansträngningar lokalt, för då händer det mycket i det preventiva syftet. Tom Åström, SPES Vi har inte lyckats så bra när det gäller suicidprevention. När det gäller trafiken har man investerat 17 miljoner kronor per trafikoffer för att förhindra trafikolyckor. Viveka Kolmodin, sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin i Halmstad Det är inte bara så att vi måste våga prata utan vi måste också våga lyssna på människor som har det svårt. 2 För mer information se samt rapporterna Kärleken är den bästa kicken, NASP, 2000:1 och Hur upptäcker vi sårbara elever? NASP 2002:2, båda författade av Britta Alin Åkerman. 15

17 Anders Hedberg, Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning Det finns ett mycket stort intresse kring dessa frågor inom Socialstyrelsen. En särskild arbetsgrupp har för vår räkning tagits fram för att få fram en systematisk kunskapsöversikt för vård av självmordsnära patienter, som går att ladda ned som pdf-fil från Socialstyrelsens hemsida Marie Åsberg, Bo Runeson och Mats Samuelsson är författare till den skriften. Det finns också en stor referensgrupp, bland annat från NASP, som är knuten till materialet. Det finns mycket klokskap att hämta från denna sammanställning av den kunskap som finns. Vi har också ett epidemiologiskt centrum med statistik inom området, bland annat att följa och analysera självmord. Jan Beskow har ju drivit frågan om ett nationellt kvalitetsregister och Socialstyrelsen är också ansvarig för sammanhållandet av de kvalitetsregister som finns i landet. Om vi skulle få fram ett sådant föreslaget kvalitetsregister för självmordsnära skulle det tillföra mycket kunskap inom området. 16

18 Hur bygger man nätverk, erfarenheter från olika nätverk Panelsamtal med Jan Beskow som moderator vid Västsvenska nätverket för suicidprevention och Helen Hagström, Göteborgs-Fontänen, Margit Ferm, SPES och Sydöstra regionen samt Rigmor Stain, NASP och Stockholm-Gotlandsregionen. Det nationella nätverket för självmordsprevention har nu funnits i sex år, sedan Uppdraget är att bygga nätverk för att närma oss målet Ett självmordsfritt Sverige! Det har vi gjort med växlande framgång. Erfarenheterna väcker frågan: Vad är nätverksbygge egentligen? Hur går det till? I samtalen berörs teorin bakom nätverksbyggande. Verksamhetsidén definierar nätverken som kunskapsorganisationer med central betydelse för genomförande av suicidprevention. Svenska och internationella suicidforskare vet både att och hur självmord kan förebyggas (Wasserman, D. red. 2003, Suicide An Unnececessary Death, Martin Dunitz, ltd, London 4 ). Det är också en djup erfarenhet hos anhöriga, de som arbetar inom sjukvården samt suicidforskare att den kunskap som finns skulle kunna tillvaratas mycket bättre än vad som sker. Kunskapen måste tillämpas. Nätverksbyggande handlar mindre om teknik och mer om mänskliga relationer. Det handlar om personliga möten och personligt engagemang. Att beröras är det första steget och att vilja göra något det andra. Därför bör nätverken söka sina samarbetspartner bland personer med ett personligt engagemang. Att få näring för våra behov av samhörighet och samverkan, att få fylla på med nya kunskaper och att få bidra med det vi kan. Att låta allt detta samspela, så att fin musik uppstår. Det är viktigt att alla som arbetar i nätverken får känna att de växer och utvecklas av arbetet. Samtidigt skall alla samarbetspartner känna att de har nytta av det som nätverket har att erbjuda. 3 Följande rapporter har utgivits i samband med de tre nätverkskonferenserna: a) Den första nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention. NASP 1999:1. b) Den andra nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention. NASP 2000:2. c) Den tredje nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention barn och ungdom. NASP 2002:1. 4 Boken kan beställas genom Akademibokhandeln eller direkt från förlaget: Martin Dunitz, ltd på tel , fax eller e-post: ISBN:

19 Varför nätverk? Vi lever i ett horisontellt och komplicerat samhälle och det är viktigt att bygga nätverk för att få kunskap och känslomässigt stöd. Alla organiska system har inneboende självreglerande livskraft som utvecklas genom generalisering och differentieringar. Hur kan vi inom våra olika nätverk föra våra olika erfarenheter vidare? I Göteborg har bland annat medel erhållits genom att organisera sig som en förening, ett resurscentrum. Vårt sätt att kommunicera har förändrats från att ha talat om ting och produkter till att tala om relationer (vilket belyses genom dikten nedan). Förändringen har skett genom ökad förmåga att kunna hantera döden och tankar kring detta. Fortfarande finns det emellertid stor rädsla att ta tag i frågor kring suicidprevention. Fortfarande är människor rädda att nämna ordet självmord och än mer att föra en debatt i ämnet. Alla svårigheter vi möts av måste vi hantera med varsamhet men även ta emot med tacksamhet för att alla svåra erfarenheter ger oss ytterligare en lärdom om livet och dess villkor. SOM ETT VÄRDSHUS Att vara människa är som ett värdshus Varje morgon nya ankomster En glädje, en depression, en elakhet Hälsa dem välkomna och underhåll dem! Även om de utgör en samling sorger Som med våld tömmer ditt hus på dess möbler, Behandla ändå varje gäst med värdighet. Han kanske gör dig redo för ny sötma. Den mörka tanken, skammen ondskan, Möt dem vid dörren, skrattande, Och bjud in dem. Var tacksam vem som än kommer För var och en har skickats till dig, Som en vägvisare från underjorden. Jelaluddin Rumi, Sufisk poet från 1200-talet 18

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention RIKSKONGRESS Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention Göteborg 14-15 november 2007 Metoder för suicidprevention Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

NASP 2014:1. Den nionde Nationella konferensen om suicidprevention 16-17 september 2013. Jubileumsprogram: 20 år av NASP:s verksamhet

NASP 2014:1. Den nionde Nationella konferensen om suicidprevention 16-17 september 2013. Jubileumsprogram: 20 år av NASP:s verksamhet Den nionde Nationella konferensen om suicidprevention 16-17 september 2013 Vad kan man göra för att förbättra den psykiska hälsan? Jubileumsprogram: 20 år av NASP:s verksamhet NASP 2014:1 NASP - Nationellt

Läs mer

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION

DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION 1999 Rapport nr 1 DEN FÖRSTA NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök Nationellt och Stockholms läns landstings centrum

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR Första året med Självmordsupplysningen INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Självmordsupplysningens utformning... 4 Vid hot om självmord... 6 3. Vad säger man i chattarna?... 7 Om

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare

Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare Första gången som någon faktiskt trodde på mig och tog mig på allvar. Jag mejlade henne och berättade hela min uppväxt. Inte ens två timmar senare hade hon svarat. Jag blev så chockad, jag tror att det

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer