MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175"

Transkript

1 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 149/2006/3 Dnr LSY 2005 Y 175 Givet efter anslag ÄRENDE Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger i havet i anläggningen vid Skagsund samt vinterförvaring av fisk vid Prästhamn i Sorpo by i Pargas stad TILLSTÅNDSSÖKANDE Skagsund Ab VERKSAMHETEN OCH DESS PLACERING GRUNDEN FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE Ansökan avser odling av fiskyngel i nätkassar i havet väster om Skagholm samt vinterförvaring av fisk vid Prästhamn på det i Sorpo by i Pargas stad belägna samfällda vattenområdet RNr 876:1. Ansökan om miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen och 1 1 mom. 11 c) punkten miljöskyddsförordningen Ansökan om tillstånd till byggande i vattendrag enligt 2 kap. 2 vattenlagen. 5 1 mom. 6) punkten miljöskyddsförordningen. Skagsund Ab har anhängiggjort sin ansökan vid miljötillståndsverket och sedermera och kompletterat ansökan. TILLSTÅND OCH AVTAL SOM BERÖR VERKSAMHETEN SAMT PLANLÄGGNINGSLÄ GET I OMRÅDET Tillstånd Fiskodlingsverksamheten i Skagsund inleddes år 1988 och vid den närliggande år Harun Verksamheten vid Harun upphörde år Gällande tillstånd har beviljats av Västra Finlands miljötillståndsverk (beslut nr 82/2000/3). I beslutet beviljades

2 2 Skagsund Ab tillstånd för att i anläggningen Harun odla fisk sålunda att det årligen använda fodret har fått innehålla högst 730 kg fosfor och högst kg kväve och i anläggningen Skagsund odla fisk sålunda att det årligen använda fodret har fått innehålla högst 310 kg fosfor och högst kg kväve samt vinterförvara fisk vid Käringholmen. Nätbassängernas volym har fått vara högst m 3 vid Harun och m 3 vid Skagsund samt m 3 vid Käringholmen. Tillståndet gällde även stickning, rensning och förädling av fisk på fastigheten Södergård RNr 2:43. Tillståndet är i kraft till utgången av år Tillståndshavaren skulle anhängiggöra en ny ansökan senast ifall sökanden avsåg fortsätta sin verksamhet ännu efter år Arrendeavtal Planläggning Det vattenområde som behövs för fiskodlingsverksamheten hör till det samfällda vattenområdet RNr 876:1 i Sorpo by i Pargas stad. Skagsund Ab har med ett avtal som ingåtts och förlängts att gälla till utgången av år 2020 med delägarna AA, BB och CC arrenderat vattenområdet för fiskodlingsverksamheten. BB och AA har som delägare till fastigheten Skogsholmen RN:o 2:39 gett sitt medgivande till att Skagsund Ab:s fiskodlings anläggning förankras vid fastighetens strand vid Skogsholmen. Samma personer har som delägare till fastigheten Södergård RN:o 2:43 gett sitt medgivande till att Skagsund Ab:s anläggningar förankras vid fastighetens strand vid Prästhamn. I strandgeneralplanen för södra skärgården i Pargas, som fastställts har stränderna i närheten av fiskodlingen reserverats som område för fritidsbebyggelse (RA) och jord och skogsbruksområde (M och MU). Stranden intill vinterförvaringsplatsen vid Prästhamn är i samma strandgeneralplan reserverad för stugby med gemensam strand (RM). För de ifrågavarande områdena har inte fastställts någon detaljplan. VERKSAMHETENS OMGIVNING OCH DESS TILLSTÅND Verksamhetens omgivning Fiskodlingsanläggningen Skagsund är belägen mellan Skagholm och Skjutskär. Söderut ligger den öppna Gullkrona fjärden. Vindar och variationerna i havsvattenståndet svarar för ett effektivt vattenutbyte. Vattendjupet vid anläggningen är omkring 10 m. Vattenkvaliteten Vattenkvaliteten i närheten av den ifrågavarande fiskodlingsanläggningen har kontrollerats av Lounais Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy som en del av samkontrollen av fiskodlingarna i norra delen av Gullkrona fjärd. Vid vattenkvalitetsundersökningen sommaren 2005 varierade halterna totalfosfor i vattnets produktionsskikt i närheten av anläggningen mellan 24 och 28 µg/l och a klorofyllhalterna mellan 1,7 och 14 µg/l. Vattenkvaliteten i närheten av fiskodlingen avvek inte väsentligt från referenspunkter vid Lökholmen och Stora

3 3 Klobbskär. Undersökningar från tidigare år har likaså visat att området på basen av fosforhalterna är eutroft men att vattenkvaliteten i närheten av fiskodlingarna inte avviker väsentligt. Perifyton Bottenfauna Påväxtalger har undersökts senast år 2004 i samband med samkontrollen. Påväxtalgernas klorofyllvärde varierade mellan 1,1 och 7,8 mg/m 2 i fiskodlingens närhet. På några av punkterna i fiskodlingens närhet var klorofyllhalterna högre än vid referenspunkter längre bort. Bottenorganismerna i området har undersökts senast år 2003 i samband med samkontrollen av fiskodlingarna i norra delen av Gullkrona fjärd. Fiskodlingen förefaller att i någon mån ha försämrat bottnens tillstånd norr om Skagsund anläggningen. Fiskbestånd och fiske I Skärgårdshavet förekommer de för brackvatten typiska fiskarterna såsom strömming, gädda, abborre, gös och mört. Yrkesfiske idkas inte inom fiskodlingsanläggningens verkningsområde. Övrig användning av havs och markområdena Inom fiskodlingsanläggningens verkningsområde finns inga sådana vattentäkter, brunnar eller allmänna badstränder eller allmänna farleder, som skulle påverkas av fiskodlingsverksamheten. Andra fiskodlingar finns inte i närheten. Närmaste fritidsbebyggelse finns på Skjutskär på ca 200 m avstånd. I närheten av vinterförvaringsplatsen löper farleden genom Pargasport med 4,3 m seglationsdjup. Skyddsområden Fiskodlingsanläggningen är belägen ca 1 km norr om gränsen till Skärgårdshavets nationalpark och Natura 2000 området Skärgårdshavet (FI ). Enligt sökandens uppfattning har fiskodlingsanläggningen inte någon inverkan på Natura 2000 området. FISKODLINGSVERKSAMHETEN Nuvarande verksamhet Uppgifter om den förverkligade fiskodlingen vid Skagsund Ab:s anläggningar Skagsund och Harun och de av fiskodlingen orsakade utsläppen under åren var enligt uppgifter redovisade i miljöskyddsdatasystemet:

4 4 SKAGSUND (714) Medeltal Fiskens tillväxt (kg/a) Fodrets fosforinnehåll (kg/a) Fodrets kväveinnehåll (kg/a) Fosforutsläpp kg/a Kväveutsläpp (kg/a) Fodermängd (kg/a) Foderkoefficient 1,15 1,10 0,99 0,96 0,89 1,02* ) Specifikt utsläpp för fosfor(g/kg/a) Specifikt utsläpp för kväve (g/kg/a) 6,3 4,8 4,9 4,7 4,0 5,0* ) * ) HARUN (712) Medeltal Fiskens tillväxt (kg/a) Fodrets fosforinnehåll (kg/a) Fodrets kväveinnehåll (kg/a) Fosforutsläpp kg/a Kväveutsläpp (kg/a) Fodermängd (kg/a) Foderkoefficient 1,16 1,06 1,00 1,10 1,08* ) Specifikt utsläpp för fosfor (g/kg/a) Specifikt utsläpp för kväve (g/kg/a) * ) Vägt medelvärde 5,7 4,5 4,7 4,8 4,9* ) * ) Fiskodlingsanläggningens konstruktioner Fiskodlingsanläggningens produktion Anläggningen skall bestå av fem nätbassänger, vilkas sammanlagda areal är ca m 2 och volym drygt m 3. Bassängernas flytanordningar är tillverkade av metall. Bassängerna förankras med trossar till betongankaren och till land. Sökanden har för avsikt att odla ca kg yngel av regnbågslax per år räknat enligt fiskens tillväxt. Ynglen föds upp från 12 g till 300 g. På hösten transporteras fisken till Prästhamn för att senare transporteras till Åland med lastbil. Verksamheten vid Harun odlingen, vinterförvaring vid Käringholmen och rensning av fisk upphör. Tillstånd har ansökts att vara i kraft tillsvidare med en justering vart femte år. Foderförbrukningen har uppskattats till ca kg torrfoder per år. Det foder som används för fiskens utfodring skulle innehålla högst 400 kg fosfor och högst kg kväve per år. Fiskarna utfodras

5 Utsläppen som förorsakas av fiskodlingen 5 med en datorstyrd anordning för optimal utfodring i förhållande till fiskmängd, fiskens medelvikt, vattentemperatur och syrehalt. På vinterförvaringsplatsen sker ingen utfodring. Utsläppen i havet De av fiskodlingen årligen orsakade fosforutsläppen i havet kan beräknas bli 210 kg och kväveutsläppen kg. Jämfört med tidigare belastning från odlingarna Skagsund och Harun minskar utsläppen. Avfall VERKNINGAR PÅ MILJÖN Inverkan på vattenmiljön Inverkan på havsområdets användning Död fisk uppsamlas och komposteras med torv och bark. Komposten sprids som gödsel på odlingsmark. På grund av odlingens placering i yttre skärgården där vattenväxlingen är stor kan man inte konstatera förändringar på ständerna invid odlingen. Förekomsten av blåstång har med åren ökat och är normal. Enligt ansökan påverkar odlingen inte vattenområdets användning och inverkan på strandfastigheter kommer inte att konstateras. Inom området förekommer inget yrkesfiske. KONTROLL AV VERKSAMHETENS VERKNINGAR HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN Vid anläggningen förs bok, av vilken framgår bl.a. det använda fodrets mängd och kvalitet. Anläggningens verksamhet kontrolleras inom ramen för den av Lounais Suomen vesi ja ympäristötutkimus Oy utförda samkontrollen av vattenområdet i norra delen av Gullkrona fjärd. Sökanden deltar också i en fiskeriekonomisk kontroll i form av en samkontroll som utförs av Egentliga Finlands arbetskrafts och näringscentral. Kungörelse Miljötillståndsverket har enligt 16 kap. 6, 7 och 8 vattenlagen tillkännagivit ansökan med en kungörelse i miljötillståndsverket och i Pargas stad och Nagu kommun och berett tillfälle att under tiden anföra påminnelser, yrkanden och åsikter med anledning av ansökan. Kungörelsen har särskilt tillsänts de myndigheter och i saken delaktiga som framgår av handlingarna.

6 Påminnelser och yrkanden 6 1) Sydvästra Finlands miljöcentral har konstaterat att verkningarna av Skagsunds och Haruns fiskodlingsanläggningar har varit svåra att särskilja. Fiskodlingen är den största lokala belastningskällan men diffus belastning från Pemar å utsträcker sig till området. Havsområdet är klart eutrofierat och i den nyaste kvalitetsklassificeringen av vatten har området klassificerats som nöjaktigt. På basen av de fysikalisk kemiska observationer som gjorts har man under 2000 talet konstaterat att fosforhalten varit % högre på den mätpunkt som ligger norr om Skagsunds anläggningen jämfört med mätpunkter längre bort. Också på den mätpunkt som ligger mellan de båda anläggningarna har förhöjda halter konstaterats. Förhöjda mängder påväxtalger har konstaterats på några mätpunkter i anläggningarnas närhet. Fiskodlingens inverkan på bottnarnas tillstånd har varit svår att uppskatta men det är sannolikt att belastningen särskilt från Skagsunds anläggningen försämrat syreförhållandena och bottnens tillstånd vid en provtagningspunkt norr om anläggningen. Miljöcentralen har förordat Skagsund Ab:s miljötillståndsansökan. Då verkningarna från Haruns odling samt den tidigare vinterförvaringsplatsen helt upphör minskar anläggningens sammanlagda fosfor och kväveutsläpp betydligt. En ökning av belastningsmängderna på enheten Skagsund kommer dock sannolikt att ha en eutrofierande inverkan på närområdet kring denna enhet. Miljöcentralen har föreslagit att på odlingsverksamheten borde ställas följande villkor: Nätkassarna yta får vara högst m 2. Fodret får innehålla fosfor högst 400 kg/a och kväve högst kg/a. Färskfoder får inte användas. Målsättningen för den specifika belastningen bör vara högst 7 kg fosfor och 44 kg kväve per producerat fiskkilo. Vinterförvaring av fisk vid Prästhamn får ske under tiden i nätkassar vilkas sammanlagda yta är högst 700 m 2. Fisken får inte utfodras under vinterförvaringen. Skötseldagbok över fiskodlingens verksamhet bör föras. Årligen, före utgången av februari månad, bör miljöcentralen tillställas ett årssammandrag angående verksamheten. Uppgifter om fisksjukdomar och behandlingen av dessa bör bokföras. Allvarliga sjukdomsfall och fiskdöd bör anmälas även till miljöcentralen. Driftsövervakning samt vattendragskontroll bör göras på ett av miljöcentralen godkänt sätt. Tillståndet borde beviljas så att det är i kraft 7 år från det datum tillståndet vunnit laga kraft. Sydvästra Finlands miljöcentral har kompletterat sitt utlåtande vari konstateras att det i Skagsund Ab:s ansökan inte finns någon utredning om principerna för transporten av fisken. Det har efter att miljöcentralen gett sitt tidigare utlåtande framkommit att i fråga varande anläggning tillfälligt uppbevarar nätbassänger med fisk på

7 7 andra platser än de som nämns i gällande tillstånd och i tillståndsansökan. Miljöcentralen har ansett att ansökan till denna del är bristfällig och borde kompletteras så att hela verksamhetsprocessen framgår till dess fisken överlåtits till följande ägare. Från beskrivningen av verksamheten bör framgå möjlig mellanlagring av fisken under produktionsprocessen och möjlig miljöbelastning under transporten. Den bristfälliga ansökan försvårar tillsynen av anläggningen eftersom tillsynsmyndigheten kan bli tvungen att ta ställning till frågor som inte finns nämnda i tillståndsbeslutet och för vilka inte förelagts tillståndsvillkor. 2) Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt har per telefon ansett att det inte föreligger hinder att bevilja tillstånd för anläggningen. Anläggningen bör utmärkas enligt anvisningar från Sjöfartsverket. 3) Miljönämnden i Pargas stad har förordat beviljade av tillstånd. Miljönämnden har konstaterat att verksamheten vid Harun enheten och renseriverksamheten upphör helt. Även vinterförvaring av fisk minskar. Ökningen av odlingsmängden vid Skagsund enheten kommer dock sannolikt att även i fortsättningen ha en viss eutrofierande inverkan på närområdet. Odlingen torde dock kunna bedrivas utan att medföra betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Det är inte heller sannolikt, att användningsmöjligheterna av det område som påverkas av fiskodlingen ur en allmän synpunkt äventyras. För verksamheten bör ställas följande villkor: Nätkassarnas volym vid Skagsund får ej överstiga m 3. Den genomsnittliga belastningen från anläggningen får vara högst 400 kg fosfor/år och högst kg kväve per år. Anläggningen skall skötas sakenligt. Skötseldagbok bör föras. Belastningskontroll och kontroll av odlingsverksamhetens inverkan på vattendraget bör utföras på ett av Sydvästra Finlands miljöcentral godkänt sätt. 4) DD och EE (Skjutskär RNr 2:38, Sorpo, Pargas) är rågrannar till Skagsund Ab:s fiskodling och motsätter dig en utvidgning av fiskodlingen vid Skagsund. Påminnarna har hänvisat till placeringen av nätbassängerna och befarar att utvidgning av verksamheten medför att anläggningen delvis placeras på påminnarnas vattenområde. Fiskodlingen påverkar Skjutskärs flora och fauna genom en ökning av trutbeståndet och igenslamning av vikar, påverkar strandvegetationen och vattenkvaliteten. Holmens rekreationsvärde försämras på grund av luktproblem och gråtrutskolonier och medför därigenom ekonomisk skada. På grund av att verksamheten vid Harun har upphört har odlingen ökat vid Skagsund. Ökningen jämfört med nuvarande tillstånd är 66 % större volym på bassängerna och 56 % större fisktillväxt. Ökningen av fiskodlingen vid Skagsund är inte ur påminnarens synpunkt sett relevant att jämföra med den sammanslagna belastningen från Harun och Skagsund.

8 Sökandens förklaring 8 Sökanden har tillställt miljötillståndsverket sin förklaring med anledning av påminnelserna och yrkandena. Sökanden har med anledning av 1) Sydvästra Finlands miljöcentrals utlåtande konstaterat att verksamheten vid Harun har avslutats på grund av sälskador och att anläggningen där på grund av vattendjupet inte kan skyddas med sälnät. Yngeluppfödningen sker så att yngel midsommartid transporteras med lastbil till bryggan vid Pargasport där ynglen en kort tid får acklimatisera sig till saltvatten. Ingen utfodring sker under denna tid. För att inte uppta bryggplats förs ynglen till vinterförvaringsplatsen där ynglen får vila en tid innan de transporteras ut till odlingsplatsen. Transporten tar ca 8 timmar och är kritisk för ynglen. Under vilotiden utfodras inte ynglen. På hösten när vattentemperaturen sjunkit och nämnvärd tillväxt inte längre sker flyttas fisken till vinterförvaringsplatsen i väntan på transport till Åland. Ingen utfodring sker vid förvaringsplatsen. Transport med sumpbåt till Åland är inte tillåten pga. risk för spridning av VHSsjukdomen. I stället sker tranport med lastbil under maj månad. Ynglen flyttas då tillfälligt till stadens brygga där de lastas på transportbilarna. Ingen annan lämplig brygga för tunga fordon finns i området. Om användningen av bryggan har överenskommits med Pargas stad. Lastningsverksamheten föranleder ingen miljöbelastning och är tillfällig men en förutsättning för näringens utövande. Sökanden har ansett att reparation av pontoner och nätkassar, transporter och annan liknande verksamhet, som inte belastar miljön inte behöver utredas närmare. Sökanden har med anledning av 2) Skärgårdshavets sjöfartsdistrikts utlåtande konstaterat att vid Prästhamn är anläggningen förankrad vid brygga och förankringsrepen går iland. Ankarlanterna finns. Sökanden har med anledning av 4) DD:s och EE:s påminnelse framfört att nätbassängerna placeras så nära Skagholmen som möjligt för att vara skyddade för sydliga vindar och anläggningen ligger helt och hållet på det vattenområde företaget har avtal om. Den skiss som fogats till påminnelsen är oriktig. Anläggningens inverkan på naturen på Skjutskär stämmer inte med verkligheten. Förekomsten av blåstång är normal och har ökat. Bassängerna är täckta med fågelnät som förhindrar måsfåglar att få någon föda från odlingen. Mängden måsfåglar har minskat och påståendet om förekomst av trutkolonier är överdrivet. Odlingen förorsakar inga luktolägenheter. Påståendet att områdets belastning skulle öka med ca 50 % är irrelevant.

9 MILJÖTILLSTÅNDSVERKETS AVGÖRANDE Avgörande av tillstånd Tillståndsbestämmelser 9 Miljötillståndsverket beviljar Skagsund Ab tillstånd för anläggande av nätbassänger i havet och odling av fisk i dem i Skagsunds anläggning väster om Skagholm på det samfällda vattenområdet RNr 876:1 i Sorpo by i Pargas stad samt för vinterförvaring av fisk i nätbassänger på samma samfällda vattenområde vid Prästhamn (bilaga 2). Tillståndshavaren skall följa tillståndsbestämmelserna nedan. Anläggningen 1) Nätbassängernas sammanlagda areal får vara högst m 2 på såväl fiskodlings som vinterförvaringsplatsen. Nätbassängerna får behandlas endast med sådana antifoulingämnen som är tillåtna för användning vid fiskodling. 2) Tillståndshavaren skall hålla nätbassängerna i sådant skick och förankra dem så att de hålls på de avsedda platserna och inte stör sjötrafiken eller förorsakar det övriga nyttjandet av havsområdet sådan skada som kan undvikas. 3) För att trygga sjötrafiken i nätbassängernas närhet skall de utmärkas på ett av Sjöfartverket godkänt sätt. Till Sjöfartsverket skall sändas en anmälan jämte kartbilaga om anläggningens placering. Odling av fisk 4) Det foder som årligen används vid odlingsplatsen får innehålla fosfor högst 400 kg och kväve högst kg. Ingen utfodring får ske på vinterförvaringsplatsen. De specifika utsläppen i havet får inte överskrida 6,0 g fosfor och 40 g kväve per kilogram producerad fisk. De specifika utsläppsvärdena beräknas genom att från näringsmängden i det årligen använda fodret subtrahera den mängd näring som bundits i fiskens tillväxt och genom att dividera den på detta sätt erhållna differensen med fiskens årliga tillväxt. Den odlade fisken innehåller 0,40 % fosfor och 2,75 % kväve. 5) Fodret får inte överdoseras och dammet i fodret skall avlägsnas före utfodringen. Tillståndshavaren skall sträva till att minska foderkoefficienten och använda foder med minsta möjliga fosfor och kvävehalter.

10 10 6) Anläggningen bör skötas sakenligt och med beaktande av miljöskyddssynpunkter. Verksamheten skall ordnas så att den inte medför buller eller luktolägenhet i miljön. Fodret och kemikalierna som används vid anläggningen skall förvaras sålunda att av dessa inte orsakas fara för förorening av yt eller grundvatten. Avfallshantering 7) Döda fiskar och annat organiskt avfall som uppstår skall tas till vara och transporteras till en avfallshanteringsplats med tillstånd att hantera dylikt avfall, eller komposteras och behandlas i enlighet med föreskrifterna om behandling av animaliskt avfall. Komposteringen skall skötas så att den förorsakar minsta möjliga luktolägenhet. 8) Verksamheten skall bedrivas så att uppkomsten av avfall minimeras. Avfallet skall sorteras enligt avfallstyper och förvaras sakenligt. Återvinningsbart avfall skall transporteras till återvinning. Avfallet som inte kan återvinnas får transporteras till en avstjälpningsplats. Problemavfall skall transporteras till hanteringsplatser för problemavfall. Störningar och andra exceptionella situationer 9) Tillståndshavaren skall underrätta Sydvästra Finlands miljöcentral och miljövårdsmyndigheten i Pargas stad om betydliga störningar och exceptionella situationer. Orsaken till störningen eller den exceptionella situationen skall utredas omedelbart och de uppmärksammade felen skall rättas utan dröjsmål. Kontroll av verksamheten samt rapportering 10) Tillståndshavaren skall meddela Sydvästra Finlands miljöcentral kontaktuppgifterna för anläggningens ansvariga skötare. 11) Tillståndshavaren skall utföra en driftskontroll och en utsläppskontroll av fiskodlingsanläggningen. Tillståndshavaren skall därför föra en skötseljournal över anläggningens verksamhet. I journalen skall antecknas uppgifter om det vid anläggningen använda fodrets mängd och kvalitet, mängden fisk som placerats i och som avlägsnats ur anläggningen, de i bruk varande bassängernas yta och volym, mängden döda fiskar och annat avfall som uppstår vid anläggningen och behandlingen av det samt dess leveransplats, eventuella fisksjukdomar och fiskdöd samt medicinering av fisken och använda kemikalier, förvaringen av fodret och kemikalierna som används vid anläggningen samt övriga omständigheter, som inverkar på uppföljning och styrning av utsläppen. Kontrollen skall utföras på ett sådant sätt som möjliggör en tillförlitlig bestämning av de utsläpp som fiskodlingsverksamheten förorsakar i

11 11 havsområdet. Sydvästra Finlands miljöcentral kan vid behov ge närmare anvisningar om utförandet av kontrollen. Skötseljournalerna skall bevaras fem år räknat från odlingssäsongens slut och på uppmaning företes myndigheterna. Sydvästra Finlands miljöcentral och miljövårdsmyndigheten i Pargas stad skall årligen före utgången av februari månad tillställas ett årssammandrag om det föregående året på en för detta ändamål uppgjord blankett. Tillståndshavaren skall på begäran ge miljöcentralen sådana uppgifter och utredningar som behövs för granskning av utsläppskontrollens tillförlitlighet. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på miljöcentralens tystnadsplikt, då den utför uppgifter som avses i miljöskyddslagen. Verksamhetsrelaterade utsläpps och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är dock inte sekretessbelagda. 12) Tillståndshavaren skall utföra kontroller av fiskodlingens inverkan på havsområdet på ett av Sydvästra Finlands miljöcentral godkänt sätt. I kontrollen bör innefattas en årlig kontroll av vattenkvaliteten och eutrofieringen samt en uppföljning av bottnens och bottenfaunans tillstånd som skall utföras under vissa år. Kontroll av verksamhetens inverkan på fisket och fiskbestånden skall utföras på ett av Egentliga Finlands arbetskrafts och näringscentral godkänt sätt. Kontrollerna kan ske som samkontroll tillsammans med de andra kontrollskyldiga på området. Förslag till kontrollprogram skall inlämnas till ovannämnda myndigheter för godkännande inom två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. Om resultaten av kontrollerna ger anledning därtill, kan vederbörande myndighet senare ändra kontrollprogrammen trots att tillståndet är i kraft. Kontrollresultaten skall tillställas ovannämnda myndigheter och miljövårdsmyndigheten i Pargas stad inom de tidsperioder som utsätts i respektive kontrollprogram. Uppgifterna skall dessutom vid behov ges sakägarna till påseende. 13) Tillståndshavaren skall underrätta antingen kommunalveterinären eller länsveterinären och vidta nödvändiga åtgärder, ifall fisken i anläggningen konstateras eller misstänks ha en sådan sjukdom som skall bekämpas enligt lagen om djursjukdomar eller någon annan smittosam sjukdom som inte allmänt förekommer i Finland. I svåra sjukdomsfall skall anmälan även göras till Sydvästra Finlands miljöcentral och Egentliga Finlands arbetskrafts och näringscentral. Tillståndets giltighet Detta tillstånd är i kraft till

12 12 Om Skagsund Ab avser att fortsätta fiskodlingen ännu efter år 2016, skall bolaget senast hos miljötillståndsverket anhängiggöra en ansökan om nytt tillstånd. I så fall är detta tillstånd i kraft tills ett lagakraftvunnet beslut erhållits med anledning av ansökan. Iakttagande av förordning som är strängare än tillståndet Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än tillståndsbestämmelserna i detta beslut, eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet eller justering som avviker från detta tillstånd, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet. Skador Fiskodlingsverksamheten, då den bedrivs enligt givna tillståndsbestämmelser, orsakar inte på förhand sett sådan skada genom förorening av vattendrag som enligt miljöskyddslagen och lagen om ersättning för miljöskador skall ersättas. Anläggandet av konstruktionerna i havet orsakar inte sådan skada som enligt vattenlagen skall ersättas. MOTIVERING Fiskodling Fiskodlingsanläggningen är belägen i ett öppet havsområde invid en fjärd och vattenväxlingen är till följd av detta god. Enligt Sjöfartsverkets sjökort är vattendjupet vid anläggningen omkring 10 m. Anläggningens storlek Fiskens tillväxt vid anläggningen har åren varit i medeltal kg per år vid Skagsund anläggningen och kg per år vid Harun (2005 odlades ingen fisk vid Harun). De genomsnittliga årliga utsläppen i havet var 150 kg fosfor och kg kväve från Skagsund och 330 kg fosfor och kg kväve från Harun eller totalt 480 kg fosfor och kg kväve. Vattenkvaliteten i närheten av Skagholm kan klassificeras som eutrof. Totalfosforhalterna i närheten av anläggningen har varit mellan 24 och 28 µg/l och a klorofyllhalterna mellan 1,7 och 14 µg/l. Det foder som årligen används vid Skagsund anläggningen får innehålla högst 400 kg fosfor och högst kg kväve. Vid anläggningen odlas fiskyngel. För uppfödningen av dessa har sökanden uppskattat foderkoefficienten till 0,9. Den producerade fiskens tillväxt har uppskattats till kg per år. På basen av dessa utgångsvärden och från den mängd näringsämnen som binds i fisken blir de årliga utsläppen från anläggningen 210 kg fosfor och kg kväve. Enligt detta tillstånd skulle näringsutsläppen vid Skagsund anläggningen visserligen öka. Jämfört med bägge tidigare närliggande anläggningarnas sammanlagda utsläpp skulle utsläppen ungefär halveras enligt det nya tillståndet. Om anläggningens maximistorlek har förordnats i enlighet med ansökan som areal för nätbassängerna. Tillståndsbestämmelsen beträffande arealen är entydig och tillräcklig med tanke på övervak

13 13 ningen av anläggningen. Eftersom verksamheten består av uppfödning av yngel, som levereras vidare först på våren behövs samma areal för nätbassängerna också på vinterförvaringsplatsen. Tillståndets giltighet Enligt 53 i miljöskyddslagen beviljas miljötillstånd beroende av sakens natur antingen tillsvidare eller för viss tid. Hållande av konstruktioner i havet förutsätter tillstånd enligt vattenlagen. Eftersom placeringen av anläggningens konstruktioner och verksamhet baseras på ett tidsbundet arrendekontrakt kan tillståndet inte beviljas att gälla tillsvidare. Tillståndet är i kraft i tio år, vilket är en tillräckligt lång tid för att anläggningen skall kunna utvecklas utan att dess ekonomiska lönsamhet äventyras. Ett tidsbundet tillstånd är också behövligt för att verksamhetens förutsättningar, utsläppens inverkan och näringens utveckling skall kunna övervägas på nytt. Tillståndsprövning Miljöskyddslagen På de grunder som framförts ovan medför fiskodlingen, då den bedrivs i enlighet med tillståndsbestämmelserna, inte olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan, inte heller försämring av speciella naturförhållanden eller att en från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet inom det område som påverkas av verksamheten skulle äventyras och medför inte sådant oskäligt besvär som avses i 17 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Verksamheten står inte i strid med strandgeneralplanen över södra skärgården i Pargas stad. Då verksamheten idkas i enlighet med detta beslut och givna tillståndsbestämmelser iakttas, uppfyller verksamheten de krav som uppställs av miljöskyddslagen, avfallslagen och naturvårdslagen samt kraven i de förordningar som utfärdats på basen av dessa. Vattenlagen Den nytta som fiskodlingen medför är betydlig i förhållande till de skador och men som upprätthållandet av anläggningen i havet orsakar. Skagsund Ab besitter genom arrendeavtal de för anläggningen erforderliga vattenområdena. Inverkan på Natura 2000 områden Anläggningen försämrar inte de naturvärden för vars skydd Skärgårdshavets Natura 2000 område har införlivats i nätverket Natura LAGRUM 42, 43, 45, 46 och 56 miljöskyddslagen 2 kap. 6 2 mom. vattenlagen 65 naturvårdslagen

14 14 UTLÅTANDE OM PÅMINNELSER OCH YRKANDEN HANDLÄGGNINGSAVGIFT Odling av fisk samt verksamhetens omfattning På de grunder som framgår av motiveringarna till beslutet föreligger det förutsättningar för beviljande av tillstånd på så sätt begränsat som framgår av tillståndsbestämmelserna. De specifika utsläppsvärdena Värdet för de specifika utsläppen i havet har fastställts lägre än det som yrkats, emedan det är frågan om en anläggning i vilken odlas enbart fiskyngel. De i tillståndsbestämmelserna avsedda värdena för de specifika utsläppen kan nås då anläggningen sköts noggrant och då man använder foder med minsta möjliga näringshalter. Tillfällig förvaring och transporter Verksamheten och dess olika skeden är tillräckligt utredda för att ärendet skall kunna avgöras. Transporter och tillfällig förvaring av nätbassängerna i samband med förflyttning av fisk till landsvägstransport är inte sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt vattenlagen eller skulle förorsaka sådan belastning på miljön att de skulle kräva särskilda bestämmelser i detta beslut. Övriga påminnelser och yrkanden Miljötillståndsverket har i övrigt beaktat det som framförts i påminnelserna på det sätt som framgår av tillståndsbestämmelserna ovan euro Avgiften har bestämts i enlighet med 2 miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer (1238/2003) och den därtill fogade avgiftstabellen. Ansökan avser ett miljötillstånd för fiskodling med en tillväxt om kg per år.

15 SÖKANDE AV ÄNDRING 15 Ändring i detta beslut kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Bilagor 1) Besvärsanvisning 2) Karta Birgitta Vauhkonen Hannu Kokko Juha Helin Curt Nyman I avgörandet har deltagit miljöråden Birgitta Vauhkonen, Hannu Kokko och Juha Helin (granskande ledamot). Ärendet har föredragits av föredragande Curt Nyman. CN/ha

16 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Besvärstid Besvärsrätt Bilaga 1 Ändring i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet. Besvärsskriftens innehåll Bilagor till besvärsskriften I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges det beslut i vilket ändring söks ändringssökandens namn och hemkommun den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e postadress under vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, Vasa, e postadress underrättas) till vilka delar ändring söks i beslutet vilka ändringar som yrkas i beslutet de grunder på vilka ändring yrkas ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e post) Till besvärsskriften skall fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning över ombudets behörighet. Hur besvärsskriften skall tillställas miljötillståndsverket Besvärsskriften med bilagor skall i två exemplar lämnas in till Västra Finlands miljötillståndsverks registratorskontor. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax eller e post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e post) skall tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Västra Finlands miljötillståndsverks kontaktinformation besöksadress: Bryggerigatan 1, Helsingfors postadress: PB 115, Helsingfors telefon: (växel) telefax: (09) e post: öppettid: kl Rättegångsavgift För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en rättegångsavgift på 82 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

17 Bilaga 2 fiskodling Vinterförvaring

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen

Västra Finlands miljötillståndsverk har upphört 31.12.2009. Från och med 1.1.2010 har Södra Finlands regionförvaltningsverk fortsatt handläggningen Södra Finland Beslut Nr 73/2010/3 Dnr ESAVI/43/04.08/2010 Givet efter anslag 3.12.2010 ÄRENDE Sökande Miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger (Kroks anläggning) i havet på vattenområdet tillhörande

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad.

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92. Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster om Skåldö färja i Raseborgs stad. VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 13/2009/3 Dnr LSY-2008-Y-92 Givet efter anslag 6.4.2009 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en vattenledning och ett tryckavlopp i havet öster

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland

Tillståndsbeslut. Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010. Södra Finland Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 119/2010/4 Dnr ESAVI/115/04.09/2010 Givet efter anslag 2.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av en hushålls- och råvattenledning och ett tryckavlopp under Prästgårdsfjärden,

Läs mer

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm

BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013. Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm BESLUT Nr 39/2014/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/21/04.09/2013 Givet efter anslag 16.4.2014 ÄRENDE Kvarhållande av en befintlig båthamn i Västerhankmo by, Korsholm SÖKANDE Uno Sand och Rea Ann-Katrin

Läs mer

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin.

i ärende enligt 28 miljöskyddslagen. Beslutet givet efter anslag 26.1.2006 I svinhuset kommer det att finnas 2960 slaktsvin. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 06-367

Läs mer

Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012

Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010. Givet efter anslag 2.10.2012 Södra Finland Beslut Nr 201/2012/2 Dnr ESAVI/392/04.09/2010 Givet efter anslag 2.10.2012 ÄRENDE Muddring av Kyrkvikens enskilda farled och inrättande av denna som en allmän lokal farled samt invallning

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012

Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010. Givet efter anslag 24.4.2012 Södra Finland Beslut Nr 92/2012/2 Dnr ESAVI/553/04.09/2010 Givet efter anslag 24.4.2012 ÄRENDE Breddning och fördjupning av Skagens färjeled mellan Norrby Jumo och dumpning av muddringsmassorna i havet

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi.

MILJÖTILLSTÅND. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127, Fax.nr.(018) 16595 Hemsida. www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 01.10.2002 Ärendenummer MPN-00-100 Sökanden Ärende Djurholms

Läs mer

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012

Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011. Givet efter anslag 9.11.2012 Västra och Inre Finland Beslut Nr 88/2012/2 Dnr LSSAVI/17/04.09/2011 Givet efter anslag 9.11.2012 ÄRENDE SÖKANDEN ANSÖKAN Ändring av tillståndsvillkoren vid Stadsfors kraftverk samt byggande av tilläggsmaskineri

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

Ansökan har anhängiggjorts vid miljöprövningsnämnden 27.12.2001.

Ansökan har anhängiggjorts vid miljöprövningsnämnden 27.12.2001. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel.nr. (018) 25127 Fax nr (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 04.02.2003 Ärendenummer MPN-01-73 Sökanden Ärende Käringsunds

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön

Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk och justering av villkoren i miljötillståndet för reningsverket, Kimitoön Södra Finland Översättning från finska till svenska TRANSUMT Beslut Nr 7/2015/2 Dnr ESAVI/243/04.08/2013 Givet efter anslag 29.1.2015 ÄRENDE Utvidgning av verksamheten vid Dalsbruks avloppsvattenreningsverk

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE BESLUT Västra och Inre Finland Nr 53/2010/1 Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen för utvidgning av verksamhet som berör svinhushållning.

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Ärendenummer MPN-04-22 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

BESLUT Givet efter anslag

BESLUT Givet efter anslag BESLUT Givet efter anslag Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö - Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 8.10.2009 LSU-2009-Y-312 (113) ÄRENDE SÖKANDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen

Läs mer

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE

Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE Reglemente för NORRA SVENSKA FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Norra svenska fiskeområde och dess förvaltningshemort är Larsmo kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts

Läs mer

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan.

Vårdö kommun. Tillstånd beviljas i enlighet med ansökan. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-05-1 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 34/2005/3 Dnr LSY-2003-Y-397 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 34/2005/3 Dnr LSY-2003-Y-397 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 34/2005/3 Dnr LSY-2003-Y-397 Helsingfors Givet efter anslag 29.3.2005 ÄRENDE Ansökan om miljötillstånd för odling av fisk i nätbassänger i havet

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Skydd av miljön, renhållning, naturvård och jakt

Skydd av miljön, renhållning, naturvård och jakt 467 Skydd av miljön, renhållning, naturvård och jakt Skydd av miljön och renhållning 1 Landskapslag (2008:124) om miljöskydd Avdelning 1 - Miljöskydd 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna

Läs mer

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende

MILJÖTILLSTÅND. Sökanden Peter Sundin Pålsbölevägen 85 22310 Pålsböle. Ärende ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 växel, Fax. (018) 528601 www.miljohalsoskydd.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer Diarienummer ÅMH-Pn

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1/6 REGLEMENTE FÖR INGÅ FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Ingå fiskeområde och dess förvaltningshemort är Ingå kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 6 april

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

Kontaktperson: Daniel Danielsson, tel.nr: 38979, 04570-529196

Kontaktperson: Daniel Danielsson, tel.nr: 38979, 04570-529196 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 AX-22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 11.06.2002 Ärendenummer MPN-02-01 Sökanden Björksäter Ab Björksätersvägen

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER

UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER UPPHÄVANDE AV STÖDRÄTTIGHETER Kimito 6.4 och Pargas 8.4.2016 NTM-centralen i Egentliga Finland 13.4.2016 Överloppsstödrättigheter upphävs på grund av Finlands val att behålla de befintliga stödrättigheterna

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 08.04.2003 Ärendenummer MPN-02-24 Sökanden Ärende Krister Velander,

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax MILJÖTILLSTÅND Beslut nummer

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 2015-10-26. Lennart Strand./. Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun m.fl. angående strandskyddsdispens

UNDERRÄTTELSE 2015-10-26. Lennart Strand./. Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun m.fl. angående strandskyddsdispens NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen UNDERRÄTTELSE 2015-10-26 Aktbilaga 18 Mål nr M 58-15 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn

Krister Velander, c/o DKCO Advokatbyrå Ab, PB 236, 22101 Mariehamn ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida www.mpn.aland.fi MILJÖTILLSTÅND Datum 15.04.2004 Ärendenummer MPN-03-68 Sökanden Krister Velander, c/o

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Anteckna namnet på den person som fyller i blanketten och hans/hennes telefonnummer och e post adress med tanke på eventuella senare förfrågningar.

Anteckna namnet på den person som fyller i blanketten och hans/hennes telefonnummer och e post adress med tanke på eventuella senare förfrågningar. AVFALLSSTATISTIK 2016 Fyll i blanketten i två exemplar. Det ena exemplaret behåller Ni för eventuell senare kontroll och det andra lämnas in till Ålands statistik och utredningsbyrå, PB 1187, AX 22111

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE

REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE REGLEMENTE FÖR FISKEOMRÅDE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Korsholms fiskeområde och dess förvaltningshemort är Korsholms kommun. Fiskeområdets gränser har fastställts den 17

Läs mer

ABC Hanko automatisk distributionsstation Sandövägen 12 10900 Hangö. Fo-nummer 2364515-1 Fastighetsbeteckning: 078 4 464 9

ABC Hanko automatisk distributionsstation Sandövägen 12 10900 Hangö. Fo-nummer 2364515-1 Fastighetsbeteckning: 078 4 464 9 Hangö stad Beslut Miljönämnden Sandövägen 2 13.5.2015 55 10960 Hangö Tel. (019) 22031 Antal sidor i beslutet 23 st. Asia Sökande Beslut gällande Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagets ansökan i enlighet

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesdatum: 16.02.2011 Nr: 2 Paragrafer: 15-27 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 19.00-20.30 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät Given i Helsingfors den 11 juni 2003 På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11

Läs mer

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån.

MÄLAREN EN SJÖ FÖR MILJONER. Mälarens vattenvårdsförbund. Arbogaån. Kolbäcksån. Hedströmmen. Eskilstunaån. Köpingsån. Svartån. Sagån. Hedströmmen MÄLAREN Kolbäcksån Arbogaån Svartån Örsundaån Råckstaån Sagån Oxundaån Märstaån Fyrisån EN SJÖ FÖR MILJONER Köpingsån Eskilstunaån SMHI & Länsstyrelsen i Västmanlands län 2004 Bakgrundskartor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax

Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Restaurering av fiskvandringsleder i Malax 1 Restaurering av Fiskvandringsleder i Malax Malax Fiskargille r.f. har ansökt och erhållit finansiering för ett ERUF-finansierat projekt 2007-2013 via Södra

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

DOM 2015-05-20 Stockholm

DOM 2015-05-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2015-05-20 Stockholm Mål nr M 559-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-23 i mål nr M 2810-14, se

Läs mer

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE

PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE PYHTÄÄN KALASTUSALUE PYTTIS FISKEOMRÅDE REGLEMENTE 1 Namn, hemort och verksamhetsområde Fiskeområdets namn är Pyhtään kalastusalue Pyttis fiskeområde och dess förvaltningshemort är Pyttis kommun. Fiskområdets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1538/2011 Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer

Läs mer

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet Byggnämnden/Rakennuslautakunta 116 09.12.2015 Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet 2509/10.03.00.10/2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta 09.12.2015 116 Beredare Tf. miljövårdsinspektör

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall 2016-01-22 562-609-2016 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Skrotbilarna Gbg AB Orrekullagatan 6 42530 Hisings Kärra Tillstånd till transport av farligt avfall Beslut Länsstyrelsen ger

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0601 2014-12-09 Stockholm Mål nr P 5880-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-27 i mål nr P 179-14, se bilaga

Läs mer

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013

tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 tka-kod:251054 Dnr OM 40/102/2013 Preciserande tjänstekollektivavtal gällande lönen för offentliga rättsbiträden. Avtalet uppgjordes den 25 mars 2013 mellan justitieministeriet och Förhandlingsorganisationen

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall 2015-10-16 562-34016-2015 1(2) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 CLEANPIPE Sverige AB Äsperedsgatan 8 42457 Gunnilse Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 492/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ================================================================= TAXA FÖR DEN KOMMUNALA MILJÖVÅRDSMYNDIGHETEN 1 Tillämpningsområde Godkänd

Läs mer

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier

RP 95/2016 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens konstnärsstipendier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om statens konstnärsstipedier

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 81/2004/3 Dnr LSY-2003-Y-306 Helsingfors Givet efter anslag 1.12.2004 ÄRENDE Byggande av en träkaj inklusive brygga vid fastigheten Solberg RNr 2:136

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Tfn. Stadsdelens/byns namn

Postnummer och postanstalt. Tfn. Stadsdelens/byns namn Kontaktuppgifter och ansvarig organisation Namn TASO Anmälan om skogsdikning 1/4 Adress Postnummer och postanstalt Ansvarig organisation Tfn E-post PROJEKTETS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH LÄGE Kommun Stadsdelens/byns

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 Hemsida: www.mpn.aland.fi BESLUT Datum 28.05.2004 Ärendenummer MPN-03-52 Sökanden Ärende Beslut Mariepark och

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

DOM 2015-05-05 Stockholm

DOM 2015-05-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-05-05 Stockholm Mål nr M 8398-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-27 i mål nr M 3320-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och räddningstjänstnämnden

Läs mer

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad inom niijomiijarden, Stockholm Diarienummer för ursprunglig ansökan: 454-4653/2004

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor 3160 Nr 1148 Bilaga I PROVTAGNINGSMETODER Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det laboratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 1.10.2014 13/14 Sammanträdestid Onsdag 1.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Beslutsdatum 05.10.2011

Beslutsdatum 05.10.2011 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Ändrade bestämmelser i lagstiftningen om behandlingen av hushållsavloppsvatten

Ändrade bestämmelser i lagstiftningen om behandlingen av hushållsavloppsvatten Promemoria Valpasvuo Vesa, Leena Eränkö, Markku Axelsson 29.3.2011 Ändrade bestämmelser i lagstiftningen om behandlingen av hushållsavloppsvatten i glesbygden 1 Inledning Genom ändring av miljöskyddslagen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer