Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2013-2014"

Transkript

1 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter och skolor Fastställd/Upprättad För- och grundskolnämnden Version 2:0 Dokumentägare Helen Aggevall Bergström Dokumentansvarig Likabehandlingsgruppen Dokumentinformation Framtagen av Likabehandlingsgruppen i Elevhälsan Reviderad Giltighetstid Tillsvidare

2 Verksamhetens vision/mål för likabehandlingsarbetet: Här på förskolan Passaren skall alla barn behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionshinder. Vi jobbar aktivt för att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje av att komma till förskolan. Alla barn ska må bra och ingen ska känna utanförskap i gruppen. Som grund för detta arbete är FN:s barnkonvention, Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67) Skollagen, diskrimineringslagen. Skollagen LpFö 98 reviderad 2010 och Umeå kommuns skolplan. Lagarna Skollagen Lagen har förändrats fr.o.m. 1 juli 2011 och därför följer här ett längre avsnitt ur hur lagen är skriven. Det är Barn- och elevombudet som övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen Diskrimineringslagen Diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen. Enligt diskrimineringslagen ska skolan se till att arbeta målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det innebär att skolan ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad. gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier. Den 1 januari 2009 infördes två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Det är förbjudet att diskriminera ett barn eller en elev på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. 2

3 Definition av kränkning och diskriminering Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Kränkningar utförs och drabbar såväl barn, ungdomar som vuxna. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkningar kan vara: Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad fula ord) Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text och bildburna (t.ex. teckningar, brev och lappar) 3

4 Ansvarsfördelning Förskolan har en likabehandlingsgrupp som särskilt arbetar med likabehandling. Gruppen utses varje höst och är tillsammans med förskolechef ansvarig för att likabehandlingsplanen upprättas och utvärderas varje år. ANSVARSFÖRDELNING Det är förskolechefens ansvar enligt lag och förarbeten att: Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn och om möjligt även vårdnadshavare. Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Förskolechef ska även: Se till att åtgärds/handlingsplan upprättas vid behov och all personal ska känna till rutinerna. Vårdnadshavare ska vara delaktiga i upprättande av åtgärds/ handlingsplanen. Personal Alla ska känna till och följa förskolans likabehandlingsplan. Planen ska förankras varje höst i personalgruppen och föräldrar ska informeras på föräldraråd, föräldramöten och på respektive avdelning under inskolningsperioden. All personal ska ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i sitt bemötande och i sitt handlande och sträva efter likabehandling. Vid förekommande fall ska personal vidta åtgärder enligt förskolans modell mot kränkande behandling. Vi ska kontinuerligt genomföra samtal om hur vi är mot varandra på arbetsplatsträffar och avdelningsmöten. Intervjuer efter ålder ska göras minst en gång per år för att ta reda på hur barnen trivs och mår i verksamheten. Vid utvecklingssamtal frågar man föräldrar för yngre barn. Alla barn och vuxna ska behandla varandra med likvärdighet och respekt. 4

5 Barn Alla barn och vårdnadshavare ska uppmanas att alltid berätta för personalen om diskriminering och annan kränkande behandling, som kan förekomma på förskolan. Det är viktigt att verka för en bra daglig kommunikation med vårdnadshavare för det förebyggande arbetet. Barn ska få hjälp av vuxna att lösa konflikter och vuxna ska vara goda förebilder. Alla barn ska må bra och ingen ska känna utanförskap i gruppen. Barns delaktighet Barnen och vårdnadshavare ska informeras och ha möjligheter till synpunkter vid upprättande av likabehandlingsplanen. Äldre barn ges möjlighet att vara delaktig i kartläggning av förskolan I det vardagliga arbetet ska planen förankras hos barnen efter ålder och förmåga. Barn rätt till stöd Alla vuxna, personal och vårdnadshavare, ska vara lyhörda för barnens signaler om hur de mår. Alla som arbetar med barnen ska ta barnens åsikter och tankar på största allvar. 5

6 Allmänna åtgärder Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Mål Förskolan ska ha ständigt aktuella planer mot kränkande behandling och diskriminering som syftar till att förverkliga trygghet och trivsel för alla på förskolan. Förskolan ska ha en likabehandlingsplan som är känd av alla och som stödjer förskolans uppsatta mål och arbete. Aktiviteter för att nå målen Likabehandlingsplanen ska utarbetas i samverkan mellan alla arbetslag. En speciell grupp har i uppgift att utforma förslag till innehåll. Förslaget ska presenteras för alla arbetslag, föräldrar och barn som sedan kan lämnar synpunkter. Likabehandlingsplanen ska revideras en gång per år på hösten så att all personal är insatt i planen. Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, ändring (2006:279). Tidpunkt Genomgång för all personal på personalmöten. Arbete med likabehandlingsfrågor på APT och avdelningsmöten under året Varje år informeras vårdnadshavare på föräldraråd och föräldramöten. Ansvar Förskolechef, likabehandlingsgruppen Personal och förskolechef ansvarar för att redovisa arbetet vid den årliga utvärderingen på förskolan. 6

7 Uppsikt/upptäckt/förebyggande arbete Mål All personal ska känna trygghet och ha kunskap i arbetet med diskrimineringslagen. Målet är att all personal tar ansvar för och är observanta så att man tidigt upptäcker diskriminering eller kränkande behandling. Alla handlar utan dröjsmål, vårdnadshavare är alltid informerade. Aktiviteter för att nå målen Det finns alltid vuxna i närheten av barnen både ute och inne. Alla vuxna samverkar inom och mellan arbetslagen. Alla vuxna uppmuntrar positivt beteende. Barns upplevelser tas på största allvar. Vi pratar om det sociala samspelet i gruppen på avdelningsmöten. Information till föräldrar om att kalasinbjudningar inte delas ut på förskolan. Tidpunkt Det dagliga arbetet på förskolan. Ansvar Förskolechef och all personal. 7

8 Kartläggning Mål Systematisk kartläggning ska ske under året för att få en samlad bild av hur arbetet med likabehandling fungerar. Förändringar och förbättringar ska göras utifrån de behov som kommer fram vid kartläggning. Aktiviteter för att nå målen Personal arbetar med observationer, samtal med barn och vårdnadshavare om de uppkomna situationerna och arbetar aktivt med lösningar. Enkäter till vårdnadshavare så att personal får kunskap om vad man tycker om verksamheten. Kartläggning av riskområden för kränkningar ute och inne förskolan utifrån DO:s (diskrimineringsombudsmannen)modell på höstens föräldraråd och i alla arbetslag. Tidpunkt Alltid när situationer uppstår och i samband med utvecklingssamtal eller samtal vid behov. Ansvar Förskolechef, arbetslagens personal, likabehandlingsgruppen, föräldrar. 8

9 Information Mål Barn, alla vårdnadshavare och personal ska vara insatta i likabehandlingsplanen. Och den ska vara ett levande dokument för alla. Aktiviteter för att nå målen Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan. Under inskolning av barn ska vårdnadshavare informeras om planen. Planen ska finnas tillgänglig på förskolan så att alla kan läsa den. Information ska lämnas om planen på höstens föräldramöte. Barnen informeras löpande om dess innehåll och syfte under året utifrån ålder och mognad. Föräldrarådet görs delaktiga och får tid och möjlighet under föräldraråd, föräldramöten att lämna synpunkter på likabehandlingsplanen. Tidpunkt Löpande under året vid inskolning av barn, vid behov i barngrupperna, föräldramöten, personalmöten samt föräldraråd under hösten. Ansvar Förskolechef och all personal. 9

10 Specifika åtgärder Könsöverskridande identitet eller utryck Mål Ingen ska diskrimineras eller trakasseras pga könsöverskridande identitet eller uttryck. Aktiviteter för att nå målen Vi har nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande könsöverskridande identitet eller utryck även familjekonstellationer och kultur. Utbildning för personalen i ämnet, kurs eller litteratur. Personalen arbetar med sig själva och sina attityder, normer och värderingar. Särskilt viktigt är att diskutera könsöverskridande identitet och uttryck. Vi är förebilder för barnen och varandra. Välja litteratur på avdelningen där det förekommer könsneutrala huvudpersoner. Huvudpersoner som inte direkt kopplas till ett kön utan lämnar öppet för en egen tolkning, ex Kurt och Kio. Vem är Kio? Prick och fläck. Tidpunkt I det dagliga arbetet på förskolan. Utvärdering höstterminen- 14 Ansvar Ålder Förskolechef och all personal 10

11 Ålder Mål Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av ålder. Aktiviteter för att nå målen Noll tolerans mot: Gemensamma förebyggande aktiviteter. Vi ska ha nolltolerans mot nedsättande kommentarer gällande ålder. Vi är medvetna om hur vi pratar om och till barnen. Anpassa aktiviteter på förskolan så att de i mesta möjligaste mån passar för alla åldrar. Tidpunkt Det dagliga arbetet på förskolan. Utvärdering. Ansvar Förskolechef och all personal. 11

12 Kön Mål Ingen ska diskrimineras eller trakasseras pga: Flickor och pojkar ska bemötas på ett likvärdigt sätt. Allt material är tillgängligt för flickor och pojkar. Alla barn uppmuntras till aktiviteter av olika slag oavsett kön. Alla barn ska ha rätt till att få uppmärksamhet och göra sin röst hörd i lika stor omfattning som sina kamrater. Kompensatorisk pedagogik ska delvis användas för att flickor och pojkar ibland kan bemötas på olika sätt och få ta del av olika aktiviteter för att kompensera de förväntningar som finns på dem i övriga samhället. Aktiviteter för att nå målen Noll tolerans mot: Personalen ska aktivt välja sagor, böcker och sånger med både flickor och pojkar i huvudrollen. Böcker som i handlingen utmanar den traditionella normen på vad flickor och pojkar förväntas göra/vara. Skaffa en anteckningsbok där man skriver ner bra böcker i ämnet så att vi bygger upp en litteraturlista. Personalen ska arbeta för att observera och utvärdera sitt eget handlande i arbetet med barnen för att se och upptäcka brister i jämställdhetsarbetet och aktivt utveckla arbetet genom samtal på arbetslag/apt Det är viktigt att medvetet styra aktiviteter så att alla barn får chans att prova på nya aktiviteter för att väcka intresse för olika områden. Tänka på hur vi använder ord som tuffing, sötning, cooling, inte relatera till kön. Tidpunkt Alltid i arbetet med barnen. På avdelningsmöten/apt. Vid utvärdering/revidering ht- 14 Ansvar Förskolechef, all personal. Likabehandlingsgruppen. 12

13 Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Mål På förskolan Passaren ska vi förebygga så att alla barn ska ha samma möjligheter och rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller trosuppfattning. All personal ska vara kunniga och känna sig trygga i arbetet. Förskolans personal ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering. Aktiviteter för att nå målen Alla barn ska få känna sig stolta över sitt ursprung och sin kulturella identitet. Vi ska välja böcker, lekar och musik som speglar olika länder och kulturer samt köpa in en multikulturell almanacka till varje avdelning. Skaffa en anteckningsbok där man skriver ner bra böcker i ämnet så att vi bygger upp en litteraturlista. Vi ska ha nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande etnicitet. Tidpunkt Det dagliga arbetet på förskolan Mångkulturell almanacka vårterminen Förskolechef köper in. Ansvar Förskolechefen, all personal. 13

14 Funktionshinder Mål Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. På förskolan Passaren ska alla barn ha samma möjligheter utifrån sina förutsättningar. Aktiviteter för att nå målen Vid planering av förskolans verksamhet ska barn med olika funktionshinder beaktas. Vår miljö ska vara tillgänglig för alla. Nära samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer (elevhälsan, habiliteringen, med flera) kring barnen är viktigt för att stötta barnets utveckling. Vi har nolltolerans mot nedsättande språkbruk gällande funktionshinder. Tidpunkt Kontinuerligt under hela året. Ansvar Förskolechef och all personal. 14

15 Sexuell läggning Mål Förskolan Passaren ska arbeta med att förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Alla ska ha lika möjligheter och rättigheter hos oss på förskolan oavsett sexuell läggning Aktiviteter för att nå målen Alla ska reflektera över eget förhållningssätt och vad vi förmedlar till barnen genom samtal på avdelningsmöten/apt. Välja böcker på avdelningen som speglar olika familjesituationer. Skaffa en anteckningsbok där man skriver ner bra böcker i ämnet så att vi bygger upp en litteraturlista. Vi har nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande sexuell läggning. Vi bemöter alla familjer lika och tänker på hur vi använder begrepp som familj, föräldrar, vårdnadshavare. Tidpunkt I det dagliga arbetet på förskolan. Ansvar Förskolechef och all personal. 15

16 Annan kränkande behandling Mål Det ska inte finnas några barn på förskolan som utsätts för kränkande behandling eller upplever sig utsatta för kränkande behandling. All personal ska ha ett bra förebyggande arbete för att detta inte ska ske. Aktiviteter för att nå målen Alla vuxna, personal och föräldrar ska vara lyhörda. Vi ska kontinuerligt genomföra samtal om hur vi är mot varandra. Barn ska få hjälp av vuxna att lösa konflikter och vuxna ska vara goda förebilder. Alla barn och vuxna ska bemöta varandra likvärdigt och med respekt. Intervjuer görs med barnen 1gång per år för att ta reda på hur barnen trivs och mår i vår verksamhet. Vi uppmuntrar positivt beteende och arbetar lösningsfokuserat. På arbetslagsmöten kontinuerlig lyfta klimatet i barngruppen. Nolltolerans mot kränkande behandling. Tidpunkt I det dagliga arbetet på förskolan. Ständigt återkommande hela året. Ansvar Förskolechef, all personal och vårdnadshavare. 16

17 Rutiner för utredning och dokumentation Varje verksamhet måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man ska hantera situationer som uppstår. Utredning Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifter utredas skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Vårdnadshavare till barn som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt) ska informeras skyndsamt. Rutiner bör finnas om hur kommunikation ska ske mellan förskolechef, personal, barn och vårdnadshavare när kränkningar misstänks, upptäcks eller anmäls. Om personal misstänks för kränkning av barn ska förskolechef ansvara för utredningen. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om förskolan behöver ta hjälp av andra insatser som t.ex. Elevhälsan. Vid kränkningar bör utredningen resultera i en individuell åtgärds/handlingsplan som beskriver nuvarande situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. På vår förskola utreds kränkningar enligt nedan: Förskolan upptäcker eller får besked om misstänkta kränkningar. Dialog direkt med berörda barn när konflikt uppstår. Arbetet sker med utgångspunkt från förskolans handlingsplan mot kränkande behandling. Åtgärder Förskolan ska ha tydliga rutiner för hur den ska agera och vilka som ska agera när kränkningar inträffat. Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och bör som regel riktas till såväl det barn som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga lösningar. Förskolan ska också överväga om åtgärder även behöver vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp utifrån de enskilda fallen. Om förskolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en situation ska hjälp tas utifrån. I kommunen finns elevhälsan, en funktion med många specialistkompetenser som kan ge stöd, råd och riktade insatser. 17

18 Uppföljning och utvärdering Det är viktigt att förskolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Uppföljningen bör innehålla en utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen samt göras inom rimlig tid. Vad gjorde förskolan bra? Vad kunde göras bättre och nådde förskola målet med de vidtagna åtgärderna? På vår förskola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt nedan: Muntlig utvärdering sker kontinuerligt vid lämning och hämtning av barn. Utvärdering av åtgärds/handlingsplanen sker tillsammans med vårdnadshavare. Frågor som tas upp är - Vad gjorde förskolan bra? Vad kunde göras bättre, och nådde förskolan målen med de vidtagna åtgärderna? Dokumentation Förskolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar ska dokumenteras. Varje misstanke om kränkning ska utredas och dokumenteras, varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras och uppföljningen av varje fall ska dokumenteras. På vår förskola dokumenterar vi utredning, åtgärder och uppföljning enligt nedan: Vid misstanke om kränkning ska personalen göra observationer och dokumentera. Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras. Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras. Uppföljning av varje fall ska dokumenteras. Dokumentationsrapporter förvaras hos förskolechef.. 18

19 Handlingsplan När barn kränks av andra barn 1. Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifter utredas skyndsamt av personalen/likabehandlingsgruppen. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. 2. Vårdnadshavare till barn som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt) ska informeras skyndsamt av personal eller någon i likabehandlingsgruppen. 3. Ansvarig personal/likabehandlingsgruppen vidtar nödvändiga åtgärder utan dröjsmål. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga lösningar. 4. Enskilda samtal med berörda barn (beroende på ålder). 5. Eventuell kontakt med Elevhälsan. 6. En åtgärds/handlingsplan upprättas tillsammans med vårdnadshavare. 7. Uppföljning tillsammans med vårdnadshavare och barn ska ske efter en vecka i enskilda samtal. 8. Ytterligare samtal och uppföljning vid behov. 9. Det ska finnas ett tydligt avslut när ärendet betraktas som avslutat. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal. 1. Förskolechef och personal samlar information om händelsen. 2. Om avdelningspersonal är inblandad ansvarar annan personal, förskolechef ansvarar för vilka som utreder. 3. Berörd förälder kontaktas liksom representant för den anställde. 4. Uppföljningssamtal inom en vecka. 5. Förskolechef ansvarar för den samlade dokumentationen. Dokumentationen skickas vidare för diarieföring efter avslutat ärende. 19

20 Planering läsåret Datum: Medlemmar: Eva Sjölin, Jenny Sundquist, Margareta Sandell, Helen Aggevall Bergström Ansvarig: Likabehandlingsgruppen Övergripande ansvarig: Helen Aggevall Bergström Tidplan: Läsåret Vision inom ämnesområdet: Alla barn ska känna trygghet och trivsel. Alla barn ska känna förtroende för oss vuxna och till varandra. Mål för gruppens arbete: Specifika, Mätbara, Avgränsade, Rimliga, Tidsbestämda, Accepterade Likabehandlingsgruppen och dess funktion är känd av övrig personal, barn och föräldrar. Likabehandlingsplanen är ett aktivt stöd som alla vid förskolan använder. Likabehandlingsplanens exempel på förebyggande arbete är känt av barn och föräldrar. Föräldraenkäten visar kontinuerligt förbättrade resultat området trygghet. Likabehandlingsgruppens akuta åtgärder accepteras av all personal. Utvärdering/revidering Utvärdering sker i september/oktober

21 Kontakter utanför förskolan Föräldramottagningen, socialtjänstens erbjudanderesurs För föräldrar med barn i tonåren. Erbjuder telefonrådgivning och personliga samtal Ingången, socialtjänstens erbjudanderesurs Alkohol- och drogrådgivning för ungdomar, föräldrar och andra vuxna. Erbjuder stöd och hjälp per telefon eller genom personliga träffar. Tele Socialtjänsten, mottagningsenheten Kontaktperson socialtjänst- hedersrelaterad problematik Christina Lidström-Nordin, enhetschef Ålidhems Familjecentral Emin- projektet/hedersrelaterad problematik Lasse Jacobson Ungdomsmottagningen BUP, Barn och Ungdomspsykiatri Telefonrådgivning Bris, vuxentelefon Rädda Barnen Elevhälsan För- och grundskola Lars-Åke Nordström Bitr. chef , Likabehandlingsgrupp Elevhälsan Elisabeth Dahlgren, Likabehandlingssamordnare , Greger Höglund, Specialpedagog, , Susanne Stjernfeldt, Kurator, , Akut nummer SOS 112 Polismyndigheten Polisens ungdomsgrupp år Socialjour 21

22 22

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan Pennan, Umeå 2015-2016 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan PASSAREN, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola

Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Datum för upprättande av planen: 2012-11-06 Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling på Andersbergsringens förskola Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014

Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 TUN PEDAGOGISK OMSORG Hhhhdfhjfj Plan mot kränkande behandling och diskriminering läsåret 2013-2014 Grunduppgifter Tunenhetens vision lyder: Alla barn skall känna nyfikenhet, levnadsglädje och vara väl

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016

Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Likabehandlingsplan för Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda HT 2015-VT 2016 Bakgrund och uppdrag Från 2006-04-01 gäller en lag i Sverige som syftar till att främja alla barn och elevers lika

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde DOMHERREN Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Malmgården 2015 Malmgårdens Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 2015 INLEDNING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn

Brännans förskoleområde. Delfinens förskola Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde Delfinens förskola Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning

Innehåll 2015-08-27. Innehållsförteckning Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Alpgatans förskola Handlingsplanen är giltig från och med hösten 2015 till och med våren 2016 2015-08-27 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Hasselbol Fastställd 20150915 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 SID 1 (8) Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kra nkande behandling 2014 INLEDNING Förskolan i Östra Söders förskole enhet som omfattas av denna Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jonsereds fo rskolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2014-12-10 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2014-12-10 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola

Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Likabehandlingsplan för Surteskolan och Skolstigens förskola Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Uppdraget att motverka kränkande behandling är en del av det demokratiska uppdraget.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Likabehandlingsplan Stigens Friskola förskolan. läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan Stigens Friskola förskolan. läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan Stigens Friskola förskolan läsåret 2011/2012 Förskolans långsiktiga mål och policy Vi vill att alla ska känna sig välkomna till förskolan, oberoende av ålder, kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan

Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Emiliaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskolan Gäller läsåret 2013/2014 Bakgrund En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Förskolans allmänna förebyggande arbete: *Vi arbetar utifrån våra styrdokument, skollag/läroplan.

Förskolans allmänna förebyggande arbete: *Vi arbetar utifrån våra styrdokument, skollag/läroplan. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BJÖRKLIDEN 2015-2016 Förskolans vision: Hos oss på Björkliden känner sig alla barn, vårdnadshavare och pedagoger välkomna och trygga. Alla bemöts och behandlas med respekt.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-02-13 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Katthults förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN

ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN ÄLVEN & ÄNGENS FÖRSKOLOR LIKABEHANDLINGSPLAN 2012 Likabehandlingsplan för Älvens och Ängens förskoleavdelningar För att motverka diskriminering och kränkande behandling. Inledning Denna plan är upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola

Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013. PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 1 Vimmerby Kommun Barn- och Utbildning Reviderad nov 2013 PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Mosippans förskola 2 Innehåll 1. VISION... 3 2. FÖRSKOLECHEFS STÄLLNINGSTAGANDE...

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Skogsgläntans förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skogsgläntans förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och all personal på Skogsgläntans

Läs mer

Lundbyskolan Likabehandlingsplan

Lundbyskolan Likabehandlingsplan Eskilstuna Kommun 2007-05-07 Lundbyskolan 1 (8) Lundbyskolan Likabehandlingsplan Innehåll Kopplingar till lagar och förordningar s.2 Skolans uppdrag Vad är kränkande behandling? s.3 Definitioner Rättigheter

Läs mer

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012

KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 KROKODILENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Lillgårdens förskola rev. 20140820 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Lillgårdens förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den nya diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5.

Innehållsförteckning. Syfte och mål 3. Vad säger lagen? 3. Främjande och förebyggande 4. Uppföljning 4. Åtgärder 4. Dokumentation 5. Innehållsförteckning Rubrik: Sida: Syfte och mål 3 Vad säger lagen? 3 Främjande och förebyggande 4 Uppföljning 4 Åtgärder 4 Dokumentation 5 Revidering 5 Bilaga 1 Mobbning och kränkningar 6 Bilaga 2 Ord-

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan

Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan Mariebergsskolans årliga Likabehandlingsplan 2009-09-23 Mariebergsskolans vision och uppdrag Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. Uppdraget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Smultronställets Förskola rev 2014-08-25 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan 2014/2015 Inledning Smultronställets förskola arbetar enligt nya lagändringen i skollagen SFS 2008:571 och den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 150601 Diarienummer: Förkole-/skolenhet: Specialenheten 7-9:an Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

!!!!!!! LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016!!!!!!! 1 (15)

!!!!!!! LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016!!!!!!! 1 (15) LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KINDERGARTEN 2016 1 (15) Inledning Alla barn på Kindergarten, Tyska Skolans Förskola skall känna sig trygga,bemötas och behandlas med respekt för sin

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling PIANOTS FÖRSKOLA 2015-03-02 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Pianots förskola 2014-2015 PIANOTS FÖRSKOLA Karl Wards gata 92-96, 603 78 Norrköping. Telefon: 011-15 28 17 Innehållsförteckning

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fröets förskola Verksamhetsåret 2010/2011 Sso 278/2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola

Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1. Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Vimmerby Kommun Barn och utbildningsförvaltningsförvaltningen 1 Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST Norrgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vimmerby

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Förskola Junibacken 2015-2016 Förskolan Junibackens vision På vår förskola ska alla må bra, leka, lära och utvecklas. Gemenskapen ska präglas av omsorg,

Läs mer

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan.

Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Förskolorna Myran och Koltrasten fr o m augusti 2013 förskolan LärKan. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2013-2014 Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Likabehandlingsplanen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer