':<'3. Ar;c ERJ1Ar~ L ArJD FEBRUARI HARIA V R E T E! ~ AR K F:?:\N. IIÄRUÖS ArJDS CAl1L A KYRKAS. l : Y~i~OGAJ1D. STC 578 I HÄRNÖSAND.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "':<'3. Ar;c ERJ1Ar~ L ArJD FEBRUARI 19 8 3 HARIA V R E T E! ~ AR K F:?:\N. IIÄRUÖS ArJDS CAl1L A KYRKAS. l : Y~i~OGAJ1D. STC 578 I HÄRNÖSAND."

Transkript

1 ':<'3 O;,T[OLOGI~I{ ANALY S AV BEW1ATER I AL F:?:\N IIÄRUÖS ArJDS CAl1L A KYRKAS l : Y~i~OGAJ1D. STC 578 I HÄRNÖSAND. Ar;c ERJ1Ar~ L ArJD FEBRUARI HARIA V R E T E! ~ AR K

2 1 (8) R A r p o R T.i :) Osteoloeisk a na l ys a v ben nateriai från unders ökning av scha k t i nori fo rnlänningss kydda t kyrkogård s onråde f ör Härnösands..~ a r.l l a k yrka. s tg 578. Härnö sand. Ång e r -ra an Land, Analysen onfa t tar en r:1 indre de l, 9809 g ( f rån en s e kun d ä r necgrtivnine), a v det skelcttr:1aterial s om t illvaratogs vid en a rkeologisk undersökning / Arbetet utfördes av La n smu s e e t ltu r-be r-ge t under ledning av Anders \1allancter. Reste r a nde de l av bennaterialet har tidigare bearbetats ( Vretcnar k ). Analysrcsul t at Antal : ninst 16 i ndivider ; 1 2 vuxna och 4 b a rn varav e t t ny f ött. De tta fra mgår a v a t t h ume r us s in från 1 2 vuxna och h uncrus d x f rån 3 b a r n påt räffades. Av det nyfödda barnet å tc r- ranns endast k r -an t ef'r-ag men t, Äldersindikcrande fragment : Krani um - 26 fra g ment påträff a d e s. Av dessa ä r det 10 s kall taksfragmen t, 1 nand i bula och 5 maxi l l a f r agmen t SOM l ä mpar sig fö r å ldersbestämning. Ev. k öns bestämningar anges i nom parantes. Frag. 1 Sutura sagitt al i s har börja t växa i hop. Sutura coronalis och l a mb d a ä r helt öppna i å lde r å r Frac. 2 Samtliga s utu r e r ä r he l t ö ppna ; å lde r å r ( 9) Frag. 3 Su t u r a c oronal i s ä r hel t ö p pen ( hör i h o p med maxii l a nr 5) : å l de r å r (o) Frag. 4 Samt liga s u t u r e r ä r he l t öppn a. Occipi tos ph e noi d - fogen ä r e j samma n v u x e n : å l d e r år ( ~) Frag. 5 Su t u ra sagi t t a li s har b örj a t v äxa i hop. Su t u ra coronalls och lambda ä r öppna ; å lder å r (o) Fru g. G Begynnande sammanväxning i s u tura s agittalis. coronalis och l ambda ; å l der å r ( 9) Fra g. 7 Sutura corona lis ä r bitvi s helt s a mma n vu xen l iks o m sutu ra sagi t talis. Endokranialt syns inga s u t u r e r ; å l d e r å r- (ö')

3 2 Frag. 8 Sutura sagittalis har börjat v ä x a ihop. Sutura cor o n a l i s och lambda är helt öppna ; ålder år P r-ag, 1)-- 10 Tunna s kall tak med ö ppn a fontaneller; å l d e r Q-5 n ånace r Mandib u l a nr 1. ( J 1 V~ Gamma n med maxiila n r 3 ). Samtliga mo larer h nr tappats i l ivet. Alveolerna ä r t illbakabildade ; å l d e r år (~ ) n ax i t r a nr 1. Samt liga mo Lar-e r- utom fj[2 d x är f örlorade i l i ve t. Alveolerna har t i l l b a k a b i l d a t s ; ålder > 40 å r Hax t Ll a nr 2, e n d a s t högra halvan. Samtliga molarer är f örlorade i livet. Alveolerna håller på at t tillbakabil das ; ålder > 40 å r Max i ila nr 3 ( hör samman med ma n d l b u l a nr I ), enda s t v änstra halvan. Paraden tos i käkenm 1 och M 3 är tappade i livet l i k s om pl. M' håller p å att falla ur; å l d e r å r ~ a xi l l a nr 4, endast h ö gra halvan. Tänderna ä r mycket sli t na. Bara r ötterna k var bitvis. M 2 och M 3 har tappats i l ivet; å l de r >45 å r. Ita x Ll La nr 5 ( hör till kraniefra gment 3). Sam t liga tänder ä r i behåll o c h knappt alls slitna ; ålder år (9 ) Pe l v is - synphy s is pubi s fas VII ; å l d e r å r (6') s Yr.lphysi s pubi s fas IX ; å lde r ar ( ~) Sac r un - 4 f ragment från ä nnu ej sammanvuxna k o t o r ; å l d e r ""'- 30 år Jl um(~rus - en proximal dx utan epifys ; å l d e r L:.. 24 år Ulna - e n proximal sin utan epifys ; å l de r å r e n d i stal dx utan epifys; ålder år F e~ur - en proximal s i n. caput hål l er på att växa fast ; ålder å r en proximal dx utan epifys ; å l d e r ~ 19 år en d i stal s in utan epifys ; ålder L. 20 år e n d i stal dx utan epifys ; å lder ~ 20 å r e n d i stal dx utan epifys ; å l d e r <. 20 å r

4 3 ~ibin - en hel. s in utan epifys er, patol ogisk, l ä n gd 261 mm; å l der å r e n p roxima l dx u tan epi f ys ; å lder ~ 23 ur en d i s tal dx utan epifys ; å l der -z; 20 år ~önsindike r ande fra gment: KraniUM - proces sus mastoideus 3 sln : t 8 dx 49, 4 t os frontale 8 fra gn ent : 5 ~ J 2 rj 1 j u v os occipitale 5 f ragmen t : 3 ~. 2 ~ Pelvis - 4 sin : 2?, 1 t 3 d x : 3 o IIunerus - G proximala sin : 2 s- 3 t, 1 s 1 prox imal dx : 1 o G distala sin: 5 o, 1 t 1 distal dx : 1 o Fernu r- - 4 p roximala sin : 2 o, 2 t p r-o x LranLa dx : 2 3 " L 1 distal s1 n : 1 <? 1 distal dx : 1 d' T~bia - 1 p roximal sln : 1 o 2 p roxl mala d x: 1 ~. l d' Kroppsländsberäkninga r : Hume r us - sin?, l ängd 265 ffir.l ; beräknad kropps l ängd 147, 0-4, 4 5 c sin?, l ängd 279 mn ; b e räk n a d k roppslängd 1 5 1, 7 4,45 c J:] sin o, l ängd 264 mm ; beräknad kroppsläng d 146 I 7 4,45 c J:] - sin t, l ängd 3 13 mm ; b erä knad kroppsläng d 1 68, 6 4, 57 c J:] Fenur - dx J, l ängd 445 mm ; beräknad kroppslängd ~ 3.94 CM

5 4 Pa tologiska f örändr ingar : Pa r-adcn t o s ned. t a ndl o s s ning fanns på mand1bula nr 1, naxi l la nr l, 2, 3 och 4. Pe r iosti t, d. v. s. benh inne inflammat i on, i ett s ke nben t i l l hö rigt e t t barn i ålde r n 7-10 å r. De t e rmination : bensaml ingen innehöll r e sterna e f t e r minst 15 indi v i de r dä r av 4 barn. Kön o o o o o o d' J???? Ålder 0-5 månader 7-10 å r ar å r å r å r a r å r ar år ar å r å r a r > 4 0 å r > 4 0 å r Li t tera tur Vretemark Vretemark, M., Ost eologi s k analys av ben från Härnösands g aml a kyrka, Härnösand, Äng ernanland. Opub l. manu s. L än s mu a e e t tt u r-b e r-g e t Härnösand

6 Ordlista Abcess = va r bi l dning vi d t a nd rötte r na Alveol = tandrot~håla Arthrosis de[örmans = l ed fö r ~ nd r i ng Atla s = l :a hals ko t an Cal cancus = hälbenet Capu t rna nd i bulce = underkäkens ledhuvud Corpu5 = kr opp Crista iliac<l = hö ft b e n s k a ~m c n Oiafys = skaftet på ett rörben oistalsidan = den sida av t anden san vetter bak3t oistalt = dist. den del a v benet som är längst ifrån bålen Ox = dexter, höger Eburnation '" (av eburn=elfenben) ben i friktion mot ben, ledytan poleras Ektokranialt = ut sidan av ska l l en Enuokranialt = i nsidan a v skallen ~icondyl = distaländan på 15r- och överarmsben Epi f ys ::: sekundär t f örbeningscentra som vä xer fast vi d övriga benet när t illväxten är avslutad Pac i e Ls Ide = den sida av t iand en som vetter utåt Femu r = 16r be ne t Fi bul a ::: v~dben et Foramen maqnum ::: s t o ra nackh ålet Front.a Le :: pannbenet; Glabclla = mä t pun kt på s kall en, beliigen ovilnför näsroten Hu-nc rua = öve r a r mabene t; j Li urn :: t o rrnbenc t; 13Chi i ::: sittbenet Inci sura i scuiad i ca majo r = inbuk t ni ng p.5 backenbene t; J uveni l ::: ~j vuxen indi vid, n'irmar e å Ldcr sbestsmni nq ä r e j mö j Li q lca Ivo r i um :: ska Ll.e u t a n u n d e r k äke KoudaLt; = Ldqesbeakr i.vn i nq, eur j e r elen de l av bå Lon eller b ålens ensk i Lda bcat.ånclc do lc r, t ex en koec, rio-u ~ i r beidqcn Ldnqnt, i f r ån kraniet ;< r..::, ni."'i l t.~ Ldqeabeakr i vu inq, "Inger den de l av bå Len eller b ålcns enskilda bestå nd sde l ar I t ex en kota, som ä r bel äq cn nj rr.1<lg t kr aniet Kran ium::: nknll.e med und er kdk c Lin.jua LsLda ::: elen del av tianden som ve tter rr:o t tungan rtand i.bu La = underkäke n H :.1I1Us. = hand :-Ia r <jo s upraor bi t a Li s ::: i i-oi xi l l il = öv o r kdke n j icd i <J l t ::: mi ttdelen av e t t be n tcc t.ace r pal ~ mell.an handsben öqonbry nsbåqcn nc tatarso I ::; mel lanfotsben t :ola r~ r ::: ki nd uzindc r O=c:ipitalc ::: nac kbenet O=cl u~ills idiln = tuggytiln pö t 2nuen Os ::: he n Ostco[yt = s juklig benutvj xt Pe r-a dcn t oa = t a ndh 'tdds jukdori med b Lva. tandlossning soo f"ö ljd Pa rs obc.li ca ::: del av aaq i Etc Lcu turcn Pars pc tros<1 ::; klippbcnet Pars t.cmpo r a Lia ::: del av coro nc Lsu tur en

7 6 Pelvis = bäckbenet Per i os t i t i s =.benh i nne i nf l a ma t i o n Pes = fot Pr emolarer = ki ndtnnder Proccssus ffiustoideus = muskelfäste bakom örat Pr o t.uber a n t i.a occipitalis externa = muskelfäste på nackbenets utsida Prot ube r a nt i a occipitalis i nt erna = ut bukt ni ng på na c kbene t s insida i jämnhöjd med protuberantia occipitalis externa. Belägen i gräns zonen mel lan stora och lill u hjärnan Prox ima l t = den del av benet som är närmast bålen p~bis = blygd benet Radius = s t rål be ne t Si n = sinister, vänster Sulcus preauricularis = kä r lfåra på bäckenbenet, anses fö rekomna mes t hos kvinnor Sutur = söm mella n ska!lbenen. Su tu ra coronal i s = kr anssutur en, s ki l jer pa nnbene t från hj ässbenen Sutura l ambdoideil = skiljer hjäs s benen från nackbenet Sutura metopi ca = delar punnbenet i tv5 delar, inkonstant. Växer vanligen ihop före tvb brs ålder. Ett genetiskt sär dr ag Sutura s agittaiis = skiljer hjässbenen å t Symphysis pubis = broskfog en mel lan bäckenbenen Sync hondrosis sphenoccipitalis = fog mel lan nackbenet och kilbenet Synos tos = suturs ammanväxning T3bula interna och externa = de två kompakta skikten i skalltaket. Omsluter s ka l lens spongiösa vävnad, den.s k diploe Ti bia = s ke nbene t Tubor i schiad i cum = sittbensknuten UI na = a rmbågsbene t

8 Tabell 1. Me tri sk d oku~e nt at i on. Måtte n anges i mm. Hume rus sin dx Stör s t a l ängd ( 1) Ep i kondy 1bredd ( 4) Diaf ysmitt ens st. dian. (5 ) D1a f y s n i t t. min sta diam( 6 ) Capu t v e r t ika l d I a m, (l O) Capu t ho r i s ont. diam (9) Diafys tvärs n. index (6/ 5x l00) o :8 47 t 41 o 43 <f' 37 o , ~ 5 2 ~ o 3 9 t 76, 2 72, 3 67 t 54 o 6 1 o? 49 Ö 44 Ö 49 o 44 <! 48 J 40 Fe r.lu r sin Största l än gd ( 1) Fys i olog i sk l ängd (2) Caput vert ikal d Lam, (18) 46 d' Caput hori s ont. dian. (1 9) 46 c! Epikondy1br e dd ( 21) Di a f y smi t t. s ag.dian. (6) Di a f ysni t t. transv.diarn. (7 ) Rubos ticitetsindex(67 / 2x loo) I ndex pilastrl clls (6/7xl00) 4 1 o 4 1 o dx o <! 5 1,J 41 O 50 <! 47 J 49 J' 80 <! 82 s , , 4 Tibia Störst a l tin ~ d ( la) Stö rsta p ro x. cp i f ys b r.(~) ui a rys r u t t c s t. dian (D) sin 304 Diaf. ni t t. st. d ian. f or. nu t (3ål 32 GB ~ J O Di a f y sni t t. t ransv. di an.( 9) 17 Di a r. n":' t t. t r, d i an, f o r. nu t (9&.2 1 D i a f Y 5 t v~ rs n. ;n d c x( 9! 3 ~ loo) SG,G dx 2Gl(juv) ;JO c! 07 o J O 31(jllv) G , 1

Ben från Vedeby, Karlskrona

Ben från Vedeby, Karlskrona Ben från Vedeby, Karlskrona Osteologisk analys av benmaterial från slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68, Karlskrona socken i Karlskrona kommun, Blekinge län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:55

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar vaxllust..*"'**.. '*.... *.* ORVAL ING RATT~LSE 0 LA For ning n Leader Vaxtl t Varmland 20 J0 Inledning BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2010 Foreningens tredje verksamhetsar Forening n Lead r Vaxtlu t Vannland

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld

G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Landstingets rev iso rer 03 32 20 10-02- 15 Land stingsstyrelsen G ra nskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld Vi har under 2009 genomfört en granskning som bl a haft till syfte att

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan

överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan . ) överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan Den mot lärare i Alviks fothskola riktade anmälan till fothskoledirektionen synes nu komma att få ett rättsligt efterspel. Skolans tidigare överlärare,

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf 1999.08.19 66 Utställningsversionen oktober 1998 1 Planeringsenheten Gislaveds kommun

Läs mer

!RBETSF RMEDLINGARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEN.YBERG OCH 0ER 3KEDINGER

!RBETSF RMEDLINGARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEN.YBERG OCH 0ER 3KEDINGER !RBETSF RMEDLINARNA B - L OCH DRIVKRAFTER 2APPORT TILL EXPERTRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLI EKONOMI!V 3TEN.YBER OCH 0ER 3KEDINER $S & RORD %TT AV REERINENS VIKTIASTE M L R ATT HALVERA DEN PPNA ARBETS L

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996 97

Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996 97 SoS-rapport 1998:14 Den tyska katastrofberedskapen belyst genom tre stora olyckor under 1996 97 KAMEDO-rapport 70 Omslagsbild: Bussolyckan, Autobahn, Rosenheim. Foto: Josef Reissner Katastrofmedicinska

Läs mer

Vid många utgrävningar är ben den absolut

Vid många utgrävningar är ben den absolut Benen berättar susanna eklund Vid många utgrävningar är ben den absolut största fyndkategorin, oavsett om det är en gravplats eller en boplats som undersöks. Därför har osteologerna (os = latin för ben)

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 .:_ 433 - Årsberättelse i minväsende. Avgiven av lerlamaten Ågre n. December 1929. De senare årens arbeten inom undervattcnsakustikens område hava medfört en betydande

Läs mer