SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens uppdrag är att utifrån politiska mål och beslut, ekonomiska förutsättningar och lagstiftning, skapa en effektiv verksamhet med brukaren i centrum. Socialnämnden ansvarar också för den sjukvård som bedrivs i hemmet samt har även enligt HSL 18b rehabiliterings- och habiliteringsansvaret i hemmet. Hälso- och sjukvårdsansvaret gäller även för de dagverksamheter som omfattas av SoL/LSS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bevakar att en god och säker vård bedrivs. Socialnämnden ansvarar vidare för att det finns ett ledningssystem för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). I egenskap av vårdgivare är nämnden också enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Verksamheterna ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska utgå från var och ens behov, förutsättningar och ansvar för sin situation. Den enskilde ska vara delaktig och utifrån eget självbestämmande kunna påverka sin egen situation. Individer i behov av stöd och omsorg ska mötas av omtanke och ett evidensbaserat förhållningssätt där forskning, personalens erfarenheter baserade på kunskap och den enskildes behov bildar en helhet.

2 Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar Omsorg om äldre och stöd för personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg och verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Större delen av socialförvaltningens insatser är lagstadgade och styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatserna inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras Socialnämndens verksamheter är starkt beroende av samhällets förändringar. Allt från befolkningsmässiga förändringar till nya lagar och statliga satsningar påverkar behovet av insatser. Mål och planerade aktiviteter Förvaltningsledning Socialförvaltningen kommer under 2015 fortsatt att fokusera på att uppnå en budgetföljsamhet och en ekonomi i balans. Det innebär fortsatt arbete mot uppsatta mål och ett fortsatt arbete med att verkställa och åtgärda de brister som identifierats främst inom äldreomsorgen. Utifrån att 2014 års mål inte har uppnåtts, då påbörjat arbete under året inte hunnit få tillräcklig genomslagskraft och effekt, kvarstår dessa mål även under En viktig åtgärd är att få fart på beslutad omställning av delar av särskilda boenden till trygghetsboenden. För att kunna genomföra omställningen är det viktigt att alla led i verksamheten ser sin roll, tar ansvar och arbetar mot samma mål. Beslutad avdelning för multisjuka beräknas enligt kalkyl tidigast kunna vara klar under slutet av Möjlig byggstart är beräknad till första halvåret med en byggtid på omkring sex månader.

3 Bemanningsenhetens verksamhet behöver fortsatt åtgärdas och utvecklas. För närvarande pågår rekrytering av ny chef för bemanningen, dennes huvuduppdrag är att under det kommande året skapa en så optimalt fungerande bemanningsenhet som möjligt. Under förutsättning att politiska beslut tas, planeras bemanningsenheten att utökas till en central enhet med ansvar för samtlig vikarierekrytering för kommunens avdelningar. Stora rekryteringsbehov väntas under den närmaste 10-årsperioden och i framtiden. För att kunna möta ökade krav, kunna rekrytera, kompetensutveckla och behålla nuvarande och framtidens medarbetare är det nödvändigt med samverka både inom kommunen, inom länet och mellan huvudmän. Vi står alla inför liknande utmaningar och ensam är inte stark. Vi behöver tillsammans hitta gemensamma strategier för att öka möjligheten till samordningsvinster och lösningar som ger förutsättningar för att säkra personalförsörjning och en fortsatt god vård och omsorg. Ett kvalitetsledningssystem för förvaltningen är under upparbetande. Detta arbete är omfattande och kommer att behöva pågå under en längre tid. Ansvar, rutiner och flöden ska förtydligas, kvalitetssäkras och paketeras till ett lättillgängligt, enhetligt kvalitetsledningssystem. Kvalitetsarbetet ska utgå, anpassas och vidareutvecklas utifrån nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Evidensbaserad praktik (EBP) ska vara en naturlig del förvaltningens kvalitetsarbete för att uppnå god kvalitet. EBP är ett förhållningssätt för ständigt och systematiskt lärande. Målet är att den enskilde ska få ta del av insatser som bygger på bästa möjliga tillgängliga kunskap från forskning och profession samt den enskilde själv. EBP är en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser. För att uppfylla e-strategins mål och möta framtiden behöver socialförvaltningen intensifiera sitt arbete. Brist på tid och kunskaper i ämnet sätter hinder i vägen för att kunna arbeta mer aktivt. Därvid finns det behov av att skapa en kompetens/resurs för att öka förutsättningarna att driva och samordna e- strategin i kommunen och ehälsan inom Socialförvaltningen.

4 Sjuktalet i kommunen ökar även om kommunen ligger bra till i jämförelse med övriga länet. En gemensam strategi behövs för att kunna undvika sjukskrivningar i mesta möjliga mån både ur ett organisatoriskt och individuellt perspektiv samt en strategi för att arbeta med sjukskrivningarna när de redan är ett faktum, genom uppföljning på det individuella planet, samt åtgärder. En viktig förutsättning för att nå uppsatta mål är att alla har samma målbild, att politiska beslut respekteras och att uppföljning och återkoppling sker regelbundet. Den s.k. röda tråden behöver bli tydligare. För att skapa ökad tydlighet har en gemensam mall för uppföljning tagits fram. Verksamhet och nämnd kan lätt följa hur måluppfyllelsen ser ut inom respektive verksamhet och inom avdelningarna i stort. Arbetet med Vision 2020 kommer att fortsätta att implementeras ute i verksamheterna. Ambitionen är att orden Äkthet, Närhet och Livskraft ska genomsyra och få genomslagskraft i alla förvaltningens verksamheter. Medarbetare ska ges möjlighet att vara delaktiga och deras engagemang, kunskaper och erfarenheter ska tas till vara. Varje medarbetare ska kunna känna stolthet i sitt uppdrag och vara goda ambassadörer för kommunen och den verksamhet de representerar. Avdelning Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) omfattar bl. a. kommunens ansvar enligt Socialtjänstlagen för försörjningsstöd, ansvaret för insatser till barn- och ungdomar som lever under oordnade och otrygga förhållanden. Familjerätt med samarbetsavtal, vårdnadsfrågor, fastställande av faderskap etc. samt ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialnämnden ansvarar även för ett HVB-hem som arbetar med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Vuxna som riskerar att skadas av eget missbruk av alkohol och droger är ett annat verksamhetsområde. IFO arbetar även med stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer. Verksamheten arbetar ständigt med att anpassa verksamheten utifrån rådande behov, förändringar och krav. I linje med socialnämndens mål för verksamheten och den övergripande avsikten hos lagstiftaren kommer en särskild fortsatt satsning att

5 göras inom avdelningen, för att förbättra arbetet i alla delar som omfattar barn och ungdomar. Under 2015 kommer mycket fokus inom avdelningen ligga i det praktiska genomförandet, inom ramen för de förändringar som genomförts under Individ- och familjeomsorgen har ambitionen att vara rustad för ett gott mottagande av såväl nysvenskar som asylflyktingar inom samtliga grenar av IFO. En särskild utmaning inför 2015 såväl som i framtiden är de särskilda krav som ställs både vad gäller utvidgad kompetens och effektivitet i organisationen. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar kommer med all sannolikhet att expandera ytterligare utifrån ett utökat mottagande och ökade anvisningsmöjligheter. Ambitionen är även här att bedriva en verksamhet av hög kvalitet med kostnadseffektiva lösningar. Stora utmaningar finns inför 2015 med att finna adekvata lokaler för att kunna utöka och tillskapa fler hem för vård och boende (HVB). Beslut har tagit om en organisationsförändring inom IFO. Målet med förändringen är att höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten samtidigt som arbetsmiljön utvecklas positivt för alla medarbetare inom avdelningen. Effekter av omorganisationen bör kunna påvisas under Likaså förväntade effekter av det familjehemcentrum som har tillskapats i länet. Under 2015 kommer orsakerna till det goda resultatet avseende försörjningsstödet under 2014 att analyseras och fångas upp för att sedan kunna användas framåt. Omsorgsavdelning Äldreomsorg Äldreomsorg omfattar de insatser som görs för personer över 65 år, men organisatoriskt även yngre som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. De vanligaste insatserna är särskilt boende, korttidsvistelse, hemtjänst, hemsjukvård, sjukgymnastik, arbetsterapi, hjälpmedelsansvar riksfärdtjänst, bostadsanpassning samt uppsökande verksamhet. I verksamheten ingår ett omfattande arbete med myndighetsutövning inklusive avgiftsbeslut.

6 Arbetet med att effektivisera och samordna organisationen kommer att fortsätta. Det är en absolut nödvändighet att det skapas ett gemensamma arbetssätt, en följsamhet i arbetstidsförläggning, planering och bemanning för att skapa trygghet och kontroll i varje verksamhet. Socialnämnden inriktningsbeslut om översyn av bondeorganisation och omställning till behovsanpassade boendeformer för äldre, ligger som grund för att skapa en rationell, kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg. Tillskapande av trygghetsboende och boende för multisjuka är prioriterat. Förändringsarbetet kommer att pågå under de närmsta åren och behöver i till vissa delar ske i en viss organiserad följd. Införandet av Äldres behov i centrum (ÄBIC) kommer att påbörjas inom äldreomsorgen. ÄBIC är en metod som bidrar till ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, strukturerad dokumentation och ett bättre underlag för planering och uppföljning. Arbete pågår även med att hitta lösningar för ett bättre nyttjande av personalresurser inom omsorgen. Behov finns att renodla undersköterskeuppgifter för att på så sätt kunna frigöra och använda personalen till det de är utbildade till. Städ och andra serviceuppgifter skulle med fördel kunna utföras av personal med annan kompetens. Under 2015 kommer det pilotprojekt som startas vid Senioren förhoppningsvis att kunna utvidgas och implementeras även i övriga boenden och hemtjänst. Ytterligare ett sätt att frigöra/omfördela personalresurser är den modell, där hemtjänsten avlastas och brukarna istället får sitt behov av inköp tillgodosett via hemsändningsbidraget. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen kommer att träda i kraft under Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och reglerna för alla andra äldreboenden. De nya reglerna innebär att kommunen måste fatta detaljerade beslut om vilka behov som ska tillgodoses när någon beviljas lägenhet på äldreboende. Dessa behov ska ligga till grund för bemanningen.

7 Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård av och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen omfattar områdena god demensvård, god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god läkemedelsanvändning samt sammanhållen vård och omsorg. Huruvida den satsningen kommer att fortsätta under 2015 är oklart. Handikappomsorg Arbetet med funktionshindrade omfattar alla insatser som ges enl. LSS och LASS. Det innebär hjälp av personlig assistent samt finansiering av den del av kostnaderna som inte täcks av staten (bl. a de s.k. 20 första timmarna), ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse, korttidstillsyn för ungdom över 12 år, familjehem, gruppbostäder, anpassade bostäder för vuxna samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som inte har förvärvsarbete eller utbildar sig. Antalet Assistant ärenden tenderar att öka. Ärenden som ofta kräver mycket resurser och hög medicinsk kompetens. Den allt mer avancerade hemsjukvården kräver anpassning av kompetens och resurser. Det är därför av stor vikt att respektive huvudmans ansvar och kostnadsfördelningen tydligt klargörs i de gemensamma avtal som nu håller på att ses över gemensamt i länet.

8 Perspektiv Ekonomi Mål och målvärde Mäts via och när * Nämnden ska hålla sin budget Årsredovisningen * Fastställd internkontrollplan ska genomföras Uppföljn delårs- o helårsbeslut Perspektiv verksamhet Mål och målvärde Mäts via och när * Minst 30 trygghetslägenheter ska inrättas Årsredovisningen * Aktivt arbeta för att minska antalet individer som riskerar att hamna i långvarigt försörjningsstöd i förhållande till 2013 Mäts via Tresereva * 100% av brukarna/klienterna ska genomförandeplaner/ individuella planer Mäts via Treserva * Behovsanpassade boendeformer för äldre som möjliggör en rationell, kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg Årsredovisningen Perspektiv medarbetare Mål och målvärde Mäts via och när * Sjukfrånvaron får ej överstiga 5,75 % Statistik ur lönesystemet * Samtliga medarbetarare ska erbjudas medarbetarsamtal Mäts av personalsystemet * Minst 10 arbetsplatsträffar ska hållas per år Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna till kommunens vision och övergripande mål (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska känna stolthet att arbeta för kommunen (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Medarbetarna ska tycka att det är roligt att gå till arbetet (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Total nöjdhet i medarbetarundersökning (75 index) Medarbetarundersökning 2015 * Samtliga medarbetarare som avslutar sin tillsvidareanställning i kommunen ska erbjudas avslutningssamtal Mäts av personalsystemet Perspektiv medborgare Mål och målvärde Mäts via och när * 80 % av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post ska få svar inom två arbetsdagar KKIK mått 1 * 60 % av medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska få ett direkt svar KKIK mått 2 * 100 % av medborgare ska få ett gott bemötande när de ställer frågor i kommunen KKIK mått 3 * 80 % av webbinformationen ska vara god. KKIK mått 13 * Medborgarna tycker att Härjedalen är en bra plats att leva och bo på (62 index) KKIK mått 39 * Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen (75 index) KKIK mått 9

9

10 Verksamhet Nettokostnader, tkr Budget Budget Föränd ring Politisk verksamhet Gemensam administration mm Individ och familjeomsorg Omsorg SUMMA

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer