Företags. Läkaren Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv"

Transkript

1 Företags Läkaren Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida På väg mot ett hållbart arbetsliv

2 Reducera ohälsa med hjälp av den senaste forskningen och vår erfarenhet Folkhälsoinstitutet valde vårt verktyg Det nya arbetslivet Metodicum fick uppdraget att genomföra en medarbetarundersökning på Folkhälsoinstitutet i Östersund. Uppdraget vanns i en offentlig upphandling med följande motivering: I bedömningen har vi funnit att Metodicum AB har det starkaste vetenskapliga underlaget för enkätformuleringen, med stark validitet, genomförda studier, faktoranalys och reliabilitetsanlays för enkätunderlaget, samt gott empiriskt stöd. Metodicum AB har dessutom det lägsta priset i sitt anbud. Därför har vi beslutat att erbjuda Metodicum AB uppdraget för enkätundersökningen. Kontakta Jonas Gustafsson, eller Gärdesvägen Degerfors KI UPPDRAGSUTBILDNING Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa Viktiga kurser för dig som arbetar inom företagshälsovården: Arbetsförmågebedömning Artros i knä- och höftled - en begränsning i arbetslivet Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserad praktik Koordinering av rehabprocessen Fysisk aktivitet och hälsa i alla åldrar Kurserna är om 7,5 hp vardera. Mer information och anmälan: ki.se/uppdragsutbildning Vill Du bli min 61:a FÖRETAGSLÄKARE Jag har rekryterat fasta specialistläkare i 25 år och kan säkert hjälpa Dig att byta arbete. Ring eller

3 ledare Nu har vi gått in i ett nytt skede när FHV-delegationen lagts ned. Denna gjorde under sina tre år stora insatser på många områden för att öka kvaliteteten inom FHV. Det inrättades en professur för forskning, metodutveckling på börjades, högskoleutbildningar startades för sjuksköterskor, ingen jörer, sjukgymnaster och beteende vetare. Man gjorde även ett försök med att inrätta ST-utbildningar i Arbetsoch Miljömedicin. Tyvärr kom detta igång försent och gav inte acceptans hos branschen. Några förklaringar är att målbeskrivningarna inte gjorde det möjligt att beräkna den tidsåtgång som krävs för ett engagemang. Man ansåg också att notan blev för dyr. Som en konsekvens startade branschen upp en egen utbildning enligt gamla systemet, det vill säga specialist i företagshälsovård. Ett tjugotal kollegor är anmälda och kommer precis hinna få ut sin examen innan dispenstiden går ut den 31 december En bra sammanfattning av läge och konsekvens finns i Läkartidningens ledare och artikeln i Dagens Medicin som du finner på vår hemsida. Vad kommer härnäst? Är specialiteten död? Kontakter har tagits med berörda i Riksdagen, Socialdepartementet och Socialstyrelsen för att dessa skall tackla problemet och förhoppningsvis kunna hitta en ny modell. Jag kan för närvarande bara se en väg framåt: Utsträck dispensen ytterligare 3 6 år för gamla specialiteten i företags - hälsovård. Låt den nya specialiteten i AMM utvecklas och mogna under denna tid så att innehålls- och tidsmässiga frågetecken kan rätas ut. Skapa ett hållbart system för in rättande och ekonomisk försörjning av STtjänster oberoende av landstingen. Man kan bara hoppas att en lös ning kommer, annars kommer vår bransch snart att utarmas på spe cialistkompetenta läkare med tanke på pensionsavgångarna och brist på nytillskott. Arbetsmiljöenkäten skickades ut under februari. Tack alla ni som tagit er tiden och besväret att fylla i denna. En rapport kommer vid vårmötet och i ett annat nummer av tidningen. FHV-delegationen har lämnat efter sig ekonomiska medel för att skapa SToch fortbildningskurser inom olika verksamhetsområden. Föreningen kommer nu preliminärt att anordna följande: under 2012: september: Fortbildningskurs för handledare oktober: Organisationens påverkan på individ och grupp. Under 2013: Vecka 3 plus vecka 6: Rehabilitering, två plus tre dagar Vecka 22: Livsstilsfrågor, tre dagar Boka in så snart du kan. Mer information om detta hittar du på vår hemsida. Jan Rosén ordförande Foto framsida Birgitta Gottfries Dahlberg Styrelse och kansli Jan Rosén Ordförande FM Högkvarteret Försvarsmedicin Banérgatan Stockholm Tfn Ragnhild Ivarsson-Walther Vice ordförande Fokusområde: Levnadsvanor Kommunhälsan Eskilstuna Sofia Åström-Paulsson Sekreterare Globenhälsan Box Stockholm Tfn hotmail.com Birgitta Gottfries Dahlberg Redaktör Fokusområde: Rehabilitering Kommunhälsan Eskilstuna Tfn Bengt Lindén Bankhälsan/Previa Regeringsgatan Stockholm Tfn Fax Mats Berg Kassaförvaltare, annonsansvarig feelgood FHV AB Byfogdegatan Göteborg Tfn Karin Nord Ådalshälsan Järnvägsgatan Kramfors Tfn adalshalsan.se Pia Diring SFLFs kansli Sveriges läkarförbund Box Stockholm Tfn Fax

4 Hallå där! Vad händer på Försäkringskassan? Företagsläkarens redaktör Birgitta Gottfries Dahlberg ställer frågor till projektledare Jan Larsson. Jan Larsson leder regeringsuppdraget som försäkringskassan fått för att bland annat reda ut hur arbetsförmågebedömningar ska göras mot reguljära arbetsmarknaden. Flera företagsläkare är involverade. Delrapport 2 finns publicerad sedan förut. Där framgår också vilka som finns i styrgruppen och vilka som deltar i arbetet. Projektgruppen på Försäk rings - kassan består av Andreas Larsson, Sofie Östling och Jan Larsson, projektlederare. 04 Hur kom uppdraget till och varför du accepterade att bli projektledare för detta komplicerade uppdrag? Jag kan inte svara säkert på det, men jag tror att uppdraget kan ses som en något fördröjd konsekvens av Anna Hedborgs arbetsförmågeutredning som lämnade sitt betänkande Jag är intresserad av den här typen av frågor och det är alltid smickrande att bli tillfrågad. Det låter som en klyscha men jag gillar verkligen utmaningar. Sådana här projekt ger bland annat en unik möjlighet att få lära känna väldigt många kunniga experter som man aldrig annars kommit i kontakt med på samma sätt. Berätta också något om dina två medarbetare och hur ni lagt upp arbetet. Sofie Östling och Andreas Larsson är rekryterade från Försäkringskassan. Att knyta upp dom till projektet är det mest lyckosamma jag gjort så här långt. Båda är mycket kunniga, engagerade och mycket inspirerande att ha att göra med. Det tror jag att alla de människor som vi har med oss i arbetet kan intyga. Arbetet bedriver vi dels i ett flertal olika arbetsgrupper, dels i form att vi som projektledning successivt skriver fram och formaliserar den kreativitet som våra experter bidrar med. Hur långt har arbetet kommit? Hur många företagsläkare är involverade? Vi har flera olika arbetsgrupper igång. Vi har en första version av ett bedömningsverktyg klart och prövat. Nu ska vi dra lärdom av erfarenheterna och anstränga oss för att höja kvaliteten ytterligare. Det gäller alla delar som ingår: självskattad förmåga, undersökningsprocedurer, intygsblankett och referensmaterialet om vilka krav förvärvsarbete ställer. Vi bad företagsläkarföreningen att rekommendera kunniga och lämpliga företagsläkare från olika delar av svenskt arbetsliv för att få hjälp med arbetet. De gav oss ett antal namn. Alla nappade inte, men tillräckligt många och jag tycker det samarbetet har fungerat utmärkt så här långt. Vissa instrument/verktyg är ute för prövning- Hur har det gått med det? Vi har provat metoden på ett knappt hundratal ärenden spridda över sex kontor i landet. Vi valde egentligen de största kontoren i våra fyra regioner - Uppsala, Malmö, Göteborg, Umeå/Lycksele men var tvungna att lägga till två Linköping och Sollefteå - av praktiska skäl (resväg för de försäkrade). Vi har inte analyserat de uppföljningsdata vi fångat, men den spontana upplevelse vi möter är generellt positiv. Både handläggare och bedömningsläkare tycker att det är ett steg i rätt riktning. Det har varit ett stort möte 1 februari när alla i arbetsgruppen som försökt beskriva kraven på den reguljära arbetsmarknaden deltagit. Finns det enighet? Hur går ni vidare? Vi hade ett bra möte som visar att vi är på rätt väg men att mycket finns kvar att göra. Det är glädjande att så många från arbets- och

5 miljömedicinska enheter vid universiteten dök upp och att de är villiga att bidra i arbetet. Vilken roll bedömer du att företagsläkare bör ha i framtiden när det gäller arbetsförmågebedömningar? Frågan om vem som ska göra de här bedömningarna är viktig och svår. Det kommer som jag ser det att handla om stora volymer, cirka ärenden per år, så all tillgänglig kompetens kommer att behövas. Min uppfattning är att företagshälsovården idag inte utnyttjas i den utsträckning som är önskvärd. Frågan är hur man på bästa sätt kan skapa strukturer för detta. Jag skulle gärna se en utveckling där ett fåtal ställen har det här uppdraget, men att man till dessa ställen lyckades knyta upp en större del av den kompetens som finns än vad man nu gör. Några företagsläkare som del tagit i arbetet med att be - skriva den reguljära arbets - marknanden är bland annat Antonia Jacobaéus, Artur Tenenbaum, Kerstin Marinko, Urban Svensson, Margareta Torgén, Michael McKeogh och Birgitta Gottfries Dahlberg. Årsmöte, vårmöte och Utbildnings-dagar I Umeå 8 10 maj 2012 Svenska Företagsläkarföreningen har sitt årsmöte den 9 maj kl Arbets- och Miljömedicinska vår mötet ger i övrigt tillfälle till fortbildning och kollegiala möten. Årets möte innehåller bland annat seminarier kring: Levnadsvanornas betydelse för hållbar arbetshälsa Guidelines inom arbets- och miljömedicin holländska erfarenheter Medicinskt ledningsansvar/patientsekretess inom fhv Vibrationer och arbete i kyla Återhämtning viktig som stressförebyggande och mycket annat Detaljerat program samt anmälan till vårmötet finns på: Årsmötets dagordning hittar du på Graphic Elements 05

6 MD Margareta Torgén och docent Greta Smedje på AMM i Uppsala är initiativtagare till denna hemsida som är en del av ett FAS-projekt. FHV.NU En hemsida som stöd i företagshälsovårdens arbete Våren 2011 skapades ett nätverk för forskning, utveckling och utbildning inom företagshälsovårdsområdet (FHV-nätverket). Nätverket utgår från landets samtliga arbets- och miljömedicinska enheter och finansieras genom anslag till Arbets- och miljömedicin i Uppsala från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Nätverket har i dagsläget 10 medlemmar från AMMenheterna och fem representanter från företagshälsovårdens större yrkeskategorier. FHVnätverkets främsta uppgift är att främja utvecklingen av företagshälsovården som ett eget forskningsområde. En annan uppgift är utveckling av en ny hemsida inom företagshälsovårdens område. Nätverket har valt att satsa på en sammanställning av länkar det vill säga en portal. Portalen FHV.NU (www.fhv.nu) kan förhoppningsvis bli en plattform 06 varifrån man lätt kan nå information om metoder lämpliga i företagshälsovården, forskning, litteratur, kurser/seminarier med mera. Genom FHV.NU kan information nå verksamma inom företagshälsovården likväl som slutanvändare det vill säga företag, arbetsplatser och anställda. FHV-enheterna har självklart egna kanaler till sina kunder och dess anställda men det är ännu många som inte har tillgång till företagshälsovård, särskilt i små företag. Här kan förhoppningsvis FHV.NU också vara ett forum för spridning av information, allt i syfte att i slutändan gynna arbetshälsan. FHV.NU administreras via Arbetsoch miljömedicin i Uppsala och blev tillgänglig på webben i början av december Portalens innehåll kommer liksom hittills att utvecklas i samarbete med FHV-nätverket men förslag från exempelvis myndigheter och organisationer om aktuella projekt, metoder och utbildningsaktiviteter är välkomna. Margareta och Greta

7 Vad händer med remissen?????? För något år sedan bildades en arbetsgrupp med deltagare från Företagsläkarföreningen och distriktsläkarföreningen för att se över hur vårt samarbete ska kunna optimeras. Stig Norberg från Globenhälsan och undertecknad deltog från oss. Resultatet av detta arbete blev en rapport som ni tidigare tagit del av och som vi rapporterat om. Den ligger även på vår hemsida. Arbetsgruppen lämnade också ett förslag på remiss som kan skickas från primärvården till arbetsgivaren när man önskar hjälp från FHV. Detta förslag har uppskattats från flera håll och remissen har förbättrats. Distriktsläkarna vill använda remissen och vissa landsting har intresserat sig. Ove Andersson, ordf i distriktsläkarföreningen har tagit upp önskemålen med SKL och målet är att remissen så småningom kan komma in i olika journalsystem för vården. Förhoppningsvis kan den användas även av andra specialiteter i framtiden. Genom remissen hoppas vi kunna tydliggöra vår roll gentemot andra aktörer inom hälso- och sjukvården! Birgitta Gottfries Dahlberg, styrelsen Till chef eller arbetsgivare angående Namn Personnummer Denna patient har sökt på vår mottagning och vi bedömer att patienten har ett behov av en kontakt med sin företagshälsovård på grund av (t ex arbetsrelaterad problematik, sjukskrivningsfrågeställning) Tacksam för svar om vad ni kan göra eller har gjort enligt nedanstående svar Namn, ort och datum Så här ser den ut! Remissen får användas fritt och modifieras efter lokala förhållanden. Remissen lämnas till patienten Remissen skickas till arbetsgivaren Detta godkänns av mig Namnteckning (patient) Svar till behandlande läkare Vi har ingen möjlighet att erbjuda patienten någon kontakt med Företagshälsovård Den beskrivna problematiken är redan uppmärksammad av Företagshälsovården Vi har nu bokat en tid för patienten hos vår Företagshälsovård FHV Namn Adress Telefon Ev. övrig information till primärvårdsläkaren / husläkaren Ort och datum Chef eller arbetsgivare Telefon E-post 07

8 Information från FSF Med fokus på ett hållbart arbetsliv För drygt ett år sedan startade det nationella EU-projektet Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv. Syftet med projektet är att minska ohälsan i arbetslivet, bland annat genom att arbeta med hälsofrämjande insatser. Projektägare är FSF, Föreningen Svensk Företagshälsovård, och medfinansiär är EU s Socialfond. Tio företagshälsor och dess kundföretag runt om i landet är huvudaktörer. Ett övergripande mål är att minska långtidssjukfrånvaron i svenskt arbetsliv. Föreningen Svensk Företagshälsovård har beviljats EUmedel för projektet Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv. Ett projekt som kraftsamlar runt frågan om hur ohälsa i arbetslivet kan minska genom att företagshälsovården (FHV) ökar sina hälsofrämjande insatser. Tio FHV-enheter, från Gällivare i norr till Varberg i söder, samarbetar med sina kundföretag som finns inom en rad olika branscher. Under projekttiden ska dessa utbyta erfarenheter och lära av varandra. Projektet syftar till att FHV ska uppnå en större strategisk betydelse i svenskt arbetsliv bland annat genom utveckling av sin kompetens och ett ökat samarbete mellan de olika yrkesgrupperna inom FHV. Men även att FHV, i samverkan med kundorganisationerna, bidrar till att utveckla metoder och tydliggör samband mellan hälsofrämjande insatser, effektivitet och hög produktion, säger Ylva Nordling som är huvudprojektledare. 08 Respektive FHV-enhet med sina respektive kundföretag utgör ett delprojekt i Företagshälsovård Hållbart arbetsliv. Projektet arbetar på två nivåer. Dels med fokus på FHVs personal, dels med fokus på kundföretagen. Tanken är att FHVenheten ska få chans att komma in tidigare i kundföretagens arbetsmiljöprocesser och prova sina hälsofrämjande idéer. Frågor som projektet ska ge svar på är bland annat hur FHV kan bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden och vara företagsledningarnas stöd i den strategiska utvecklingen för detta. Vidare, hur kan FHV bidra med sin expertkunskap på ett tidigare stadium och med vässade verktyg? Hur kan FHV nyttjas mer, klokare och effektivare? Detta är frågor som projektet ska undersöka inom de två fokusområdena: FHV behöver fördjupa sin egen kompetens för att vara ett bättre stöd till arbetsgivarna/ kundföretagen. Arbetsgivarna/kundföretagen behöver bli bättre på att organisera och leda sin verksamhet samt öka sin kunskap så att hälsoaspekter integreras. Tanken är att projektet ska bidra till att vitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i kundföretagen. Frågor som ledarskapets påverkan på arbets- miljön, vad ett hälsofrämjande ledarskap kan innebära, de psykosociala frågornas betydelse ska komma högre upp på dagordningen och integreras med verksamheten. Ambitionen är alltså att förflytta perspektivet vilket är ett långsiktigt arbete. Under projekttiden kraftsamlar vi runt frågorna, men alla effekter av arbetet kommer säkert att synas först om fyra fem år. Text: Carina J Hansson På uppdrag av: Lars Hjalmarsson Fakta Projektet är ett tvåårigt utvecklings arbete som avslutas november Projektets tre målgrupper är de anställda i medverkande FHV-organisationer, ledare, HR-specialister och fackliga företrädare i de 18 medverkande kundföretagen samt de anställda i kund företagen. Vill du veta mer - gå in på:

Företags. Läkaren. Kalmar visar goda resultat. Etiska hörnan. FSF bedriver. EU-projekt

Företags. Läkaren. Kalmar visar goda resultat. Etiska hörnan. FSF bedriver. EU-projekt Företags Läkaren 3 2011 Kalmar visar goda resultat Etiska hörnan FSF bedriver EU-projekt KI UPPDRAGSUTBILDNING Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa Viktiga kurser i höst: Instruktörsutbildning

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN ÅRSMÖTE STOCKHOLM 2015-04- 23 Kallelse årsmöte 2015 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 23 april 2015 kl 17.00. Sheraton Hotel Stockholm FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) Omfattning: 5 dagar. Datum: 22-24 januari + 13-14 mars 2014 Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, gatuplanet Målgrupp: Utbildningen vänder

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Christin Ahnmé Ekenryd Programkoordinator Enheten för interventions- och implementeringsforskning Programmet för forskning om metoder

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Företagsläkaren. Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Planera för den nya specialiteten

Företagsläkaren. Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Planera för den nya specialiteten Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Planera för den nya specialiteten Hösten är i full gång med aktiviteter som bara verkar trappas upp för föreningens del. Styrelsen startade med ett internat

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Framtidens företagshälsovård ett programstöd för forskning om företagshälsovård KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Bakgrund KTH bedriver i samarbete med IVL och Karolinska

Läs mer

Företags. Läkaren 2 2012. Världskongressen hölls i Mexiko. Läkarnätverk har återuppstått Branschorganisationen byter namn.

Företags. Läkaren 2 2012. Världskongressen hölls i Mexiko. Läkarnätverk har återuppstått Branschorganisationen byter namn. Företags Läkaren 2 2012 Världskongressen hölls i Mexiko Läkarnätverk har återuppstått Branschorganisationen byter namn Foto: Mats Berg Individanpassad behandling Validerad med dokumenterad effekt 1 KBT-behandling

Läs mer

Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning

Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning EU-projektet Företagshälsovård - Hållbart Arbetsliv har drivits av Sveriges Företagshälsor under år 2010-10-01-2013-02-28. Finansiär av

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker 2014:1 Arbetshälsan i Sverige Rapport från Expertpanelen Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker Denna expertbedömning, vars data samlas in

Läs mer

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar Att jobba tillsammans för en bättre arbetsmiljö Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Ja, nu sitter du förhoppningsvis i soffan framför brasan och tittar förvånat i tidningen Företagssköterskan+Företagsläkaren.

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Företags. Läkaren. Nya riktlinjer. för sjukdomsförebyggande metoder. Företagshälsovården ömsar skinn Peter Westerholm utsedd till hedersledamot i SFLF

Företags. Läkaren. Nya riktlinjer. för sjukdomsförebyggande metoder. Företagshälsovården ömsar skinn Peter Westerholm utsedd till hedersledamot i SFLF Företags Läkaren 1 2011 Nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Företagshälsovården ömsar skinn Peter Westerholm utsedd till hedersledamot i SFLF Komplettering till artikel i förra numret om amm

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Dags för vår hos Företagshälsan. Företagshälsovår

Dags för vår hos Företagshälsan. Företagshälsovår Dags för vår hos Företagshälsan Företagshälsovår Företagshälsovårdens utveckling 1. Omsätter 4,1 mdr (jmf Finland över 10 mdr) 2. Marknad 83%, inbyggd 17% 3. Minskning 2009 och 2010 4. Olönsam / konsolidering

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas. Utbildning Hälsa/ohälsa. Berörda chefer/medarbetare testar verktyg, instrument, metoder

Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas. Utbildning Hälsa/ohälsa. Berörda chefer/medarbetare testar verktyg, instrument, metoder Samarbete support ansvariga / Pa-system och rehabiliteringsjournal Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas FK AF LOKALT PROJEKT TIDIG REHAB Utbildning Hälsa/ohälsa Berörda chefer/medarbetare

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Rapport från arbetet i sjukskrivningsnätverket Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Stockholms läns landsting HSN-förvaltningen, augusti 2010 Box 6909, 102 39 Stockholm www.uppdragsguiden.sll.se/ogatpasjukskrivning

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se

Möte med FTFHV. 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se Möte med FTFHV 2011-10-19 Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef annika.nordin.johansson@vll.se ARBETS- OCH BETEENDEMEDICINSKT CENTRUM (AB-centrum) Utreda, förebygga, behandla och rehabilitera ohälsa

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Kalendarium 2013-2014 2013 2014 2013-01-10 - - 11 Styrelsemöte 2013-02-15 Årsberättelsen ska vara färdig 2013-04-19 Förbereda styrelsemöte och årsmöte 2013-05-15, start kl Styrelsemöte 2014-05-15

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN FULLMÄKTIGEMÖTET MALMÖ 2013-04-25 Kallelse fullmäktigemöte 2013 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 25 april 2013 kl 17.00. St Gertruds konferens,

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

- Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål

- Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål - Ny struktur i målbeskrivningarna - Metod & uppföljning - Kursämnen under ST - Specialitetsövergripande delmål Ragnhild Mogren 2014-04-01 Ny struktur i målbeskrivningarna Område A Omfattar alla specialiteter

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Irene Jensen Professor Enheten för interventions och implementeringsforskning (IIR) Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare KUST Kurser Under ST Jenita Nilsson Projektledare Projektets sammanhang SOSFS 2008:17 Målbeskrivningar Delmål - beskrivning av kompetens Metoder för lärande Klinisk tjänstgöring Kurs Auskultation mm. Kursämnen

Läs mer

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Synpunkter på Fö rså kringskåssåns metöder öch verktyg fö r bedö mning åv årbetsfö rmå gå

Synpunkter på Fö rså kringskåssåns metöder öch verktyg fö r bedö mning åv årbetsfö rmå gå Synpunkter på Fö rså kringskåssåns metöder öch verktyg fö r bedö mning åv årbetsfö rmå gå Grundtanken att likrikta bedömningen av arbetsförmåga mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är god. Ansatsen

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

HAKuL-modellen för rehabilitering

HAKuL-modellen för rehabilitering HAKuL-modellen för rehabilitering 1. Alla som varit sjukskrivna 28 dagar kontaktas och rapporteras av arbetsledaren till både företagshälsovården och HAKuL-projektet. Rapportering kan också ske av personer

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING

ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING ARBETSMEDICINSK UTREDNING AV MOBBNING Linköpingsmodellen! Stefan Blomberg, psykolog Charlotta Wigander, ST-läkare Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset, Linköping Definitioner Trakasserier Diskriminering

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

AT- och ST-läkares önskemål om kompetens och kompetensutveckling i arbetet med sjukskrivningar

AT- och ST-läkares önskemål om kompetens och kompetensutveckling i arbetet med sjukskrivningar AT- och s önskemål om kompetens och kompetensutveckling i arbetet med sjukskrivningar Rapport avseende Stockholm Kristina Alexanderson Anna Ekmer Elin Hinas Christina Lindholm Anna Löfgren Sektionen för

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

AFA Försäkrings FoU - finansiering

AFA Försäkrings FoU - finansiering AFA Försäkrings FoU - finansiering Skapa värde för våra uppdragsgivare genom att i ett långsiktigt perspektiv bidra till ett gott arbetsliv utan skador och arbetssjukdomar Forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Solidariskt finansierade verksamheter 2013

Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Solidariskt finansierade verksamheter 2013 Verksamheter Yrkes- och miljödermatologi Arbets- och miljömedicin Biobanken Organdonation Psykiatrisk öppenvårdsmottagning för döva Genetik Yrkes- och miljödermatologi

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

~"-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00

~-'--\-~~-- - Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan. Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOll Central samverkan Sammanträdesdatum 2015-09-11 Diarienummer 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-10:00 Beslutande Ledamöter Lena Wallentheim Mats Sturesson

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer