Företags. Läkaren Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv"

Transkript

1 Företags Läkaren Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida På väg mot ett hållbart arbetsliv

2 Reducera ohälsa med hjälp av den senaste forskningen och vår erfarenhet Folkhälsoinstitutet valde vårt verktyg Det nya arbetslivet Metodicum fick uppdraget att genomföra en medarbetarundersökning på Folkhälsoinstitutet i Östersund. Uppdraget vanns i en offentlig upphandling med följande motivering: I bedömningen har vi funnit att Metodicum AB har det starkaste vetenskapliga underlaget för enkätformuleringen, med stark validitet, genomförda studier, faktoranalys och reliabilitetsanlays för enkätunderlaget, samt gott empiriskt stöd. Metodicum AB har dessutom det lägsta priset i sitt anbud. Därför har vi beslutat att erbjuda Metodicum AB uppdraget för enkätundersökningen. Kontakta Jonas Gustafsson, eller Gärdesvägen Degerfors KI UPPDRAGSUTBILDNING Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa Viktiga kurser för dig som arbetar inom företagshälsovården: Arbetsförmågebedömning Artros i knä- och höftled - en begränsning i arbetslivet Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserad praktik Koordinering av rehabprocessen Fysisk aktivitet och hälsa i alla åldrar Kurserna är om 7,5 hp vardera. Mer information och anmälan: ki.se/uppdragsutbildning Vill Du bli min 61:a FÖRETAGSLÄKARE Jag har rekryterat fasta specialistläkare i 25 år och kan säkert hjälpa Dig att byta arbete. Ring eller

3 ledare Nu har vi gått in i ett nytt skede när FHV-delegationen lagts ned. Denna gjorde under sina tre år stora insatser på många områden för att öka kvaliteteten inom FHV. Det inrättades en professur för forskning, metodutveckling på börjades, högskoleutbildningar startades för sjuksköterskor, ingen jörer, sjukgymnaster och beteende vetare. Man gjorde även ett försök med att inrätta ST-utbildningar i Arbetsoch Miljömedicin. Tyvärr kom detta igång försent och gav inte acceptans hos branschen. Några förklaringar är att målbeskrivningarna inte gjorde det möjligt att beräkna den tidsåtgång som krävs för ett engagemang. Man ansåg också att notan blev för dyr. Som en konsekvens startade branschen upp en egen utbildning enligt gamla systemet, det vill säga specialist i företagshälsovård. Ett tjugotal kollegor är anmälda och kommer precis hinna få ut sin examen innan dispenstiden går ut den 31 december En bra sammanfattning av läge och konsekvens finns i Läkartidningens ledare och artikeln i Dagens Medicin som du finner på vår hemsida. Vad kommer härnäst? Är specialiteten död? Kontakter har tagits med berörda i Riksdagen, Socialdepartementet och Socialstyrelsen för att dessa skall tackla problemet och förhoppningsvis kunna hitta en ny modell. Jag kan för närvarande bara se en väg framåt: Utsträck dispensen ytterligare 3 6 år för gamla specialiteten i företags - hälsovård. Låt den nya specialiteten i AMM utvecklas och mogna under denna tid så att innehålls- och tidsmässiga frågetecken kan rätas ut. Skapa ett hållbart system för in rättande och ekonomisk försörjning av STtjänster oberoende av landstingen. Man kan bara hoppas att en lös ning kommer, annars kommer vår bransch snart att utarmas på spe cialistkompetenta läkare med tanke på pensionsavgångarna och brist på nytillskott. Arbetsmiljöenkäten skickades ut under februari. Tack alla ni som tagit er tiden och besväret att fylla i denna. En rapport kommer vid vårmötet och i ett annat nummer av tidningen. FHV-delegationen har lämnat efter sig ekonomiska medel för att skapa SToch fortbildningskurser inom olika verksamhetsområden. Föreningen kommer nu preliminärt att anordna följande: under 2012: september: Fortbildningskurs för handledare oktober: Organisationens påverkan på individ och grupp. Under 2013: Vecka 3 plus vecka 6: Rehabilitering, två plus tre dagar Vecka 22: Livsstilsfrågor, tre dagar Boka in så snart du kan. Mer information om detta hittar du på vår hemsida. Jan Rosén ordförande Foto framsida Birgitta Gottfries Dahlberg Styrelse och kansli Jan Rosén Ordförande FM Högkvarteret Försvarsmedicin Banérgatan Stockholm Tfn Ragnhild Ivarsson-Walther Vice ordförande Fokusområde: Levnadsvanor Kommunhälsan Eskilstuna Sofia Åström-Paulsson Sekreterare Globenhälsan Box Stockholm Tfn hotmail.com Birgitta Gottfries Dahlberg Redaktör Fokusområde: Rehabilitering Kommunhälsan Eskilstuna Tfn Bengt Lindén Bankhälsan/Previa Regeringsgatan Stockholm Tfn Fax Mats Berg Kassaförvaltare, annonsansvarig feelgood FHV AB Byfogdegatan Göteborg Tfn Karin Nord Ådalshälsan Järnvägsgatan Kramfors Tfn adalshalsan.se Pia Diring SFLFs kansli Sveriges läkarförbund Box Stockholm Tfn Fax

4 Hallå där! Vad händer på Försäkringskassan? Företagsläkarens redaktör Birgitta Gottfries Dahlberg ställer frågor till projektledare Jan Larsson. Jan Larsson leder regeringsuppdraget som försäkringskassan fått för att bland annat reda ut hur arbetsförmågebedömningar ska göras mot reguljära arbetsmarknaden. Flera företagsläkare är involverade. Delrapport 2 finns publicerad sedan förut. Där framgår också vilka som finns i styrgruppen och vilka som deltar i arbetet. Projektgruppen på Försäk rings - kassan består av Andreas Larsson, Sofie Östling och Jan Larsson, projektlederare. 04 Hur kom uppdraget till och varför du accepterade att bli projektledare för detta komplicerade uppdrag? Jag kan inte svara säkert på det, men jag tror att uppdraget kan ses som en något fördröjd konsekvens av Anna Hedborgs arbetsförmågeutredning som lämnade sitt betänkande Jag är intresserad av den här typen av frågor och det är alltid smickrande att bli tillfrågad. Det låter som en klyscha men jag gillar verkligen utmaningar. Sådana här projekt ger bland annat en unik möjlighet att få lära känna väldigt många kunniga experter som man aldrig annars kommit i kontakt med på samma sätt. Berätta också något om dina två medarbetare och hur ni lagt upp arbetet. Sofie Östling och Andreas Larsson är rekryterade från Försäkringskassan. Att knyta upp dom till projektet är det mest lyckosamma jag gjort så här långt. Båda är mycket kunniga, engagerade och mycket inspirerande att ha att göra med. Det tror jag att alla de människor som vi har med oss i arbetet kan intyga. Arbetet bedriver vi dels i ett flertal olika arbetsgrupper, dels i form att vi som projektledning successivt skriver fram och formaliserar den kreativitet som våra experter bidrar med. Hur långt har arbetet kommit? Hur många företagsläkare är involverade? Vi har flera olika arbetsgrupper igång. Vi har en första version av ett bedömningsverktyg klart och prövat. Nu ska vi dra lärdom av erfarenheterna och anstränga oss för att höja kvaliteten ytterligare. Det gäller alla delar som ingår: självskattad förmåga, undersökningsprocedurer, intygsblankett och referensmaterialet om vilka krav förvärvsarbete ställer. Vi bad företagsläkarföreningen att rekommendera kunniga och lämpliga företagsläkare från olika delar av svenskt arbetsliv för att få hjälp med arbetet. De gav oss ett antal namn. Alla nappade inte, men tillräckligt många och jag tycker det samarbetet har fungerat utmärkt så här långt. Vissa instrument/verktyg är ute för prövning- Hur har det gått med det? Vi har provat metoden på ett knappt hundratal ärenden spridda över sex kontor i landet. Vi valde egentligen de största kontoren i våra fyra regioner - Uppsala, Malmö, Göteborg, Umeå/Lycksele men var tvungna att lägga till två Linköping och Sollefteå - av praktiska skäl (resväg för de försäkrade). Vi har inte analyserat de uppföljningsdata vi fångat, men den spontana upplevelse vi möter är generellt positiv. Både handläggare och bedömningsläkare tycker att det är ett steg i rätt riktning. Det har varit ett stort möte 1 februari när alla i arbetsgruppen som försökt beskriva kraven på den reguljära arbetsmarknaden deltagit. Finns det enighet? Hur går ni vidare? Vi hade ett bra möte som visar att vi är på rätt väg men att mycket finns kvar att göra. Det är glädjande att så många från arbets- och

5 miljömedicinska enheter vid universiteten dök upp och att de är villiga att bidra i arbetet. Vilken roll bedömer du att företagsläkare bör ha i framtiden när det gäller arbetsförmågebedömningar? Frågan om vem som ska göra de här bedömningarna är viktig och svår. Det kommer som jag ser det att handla om stora volymer, cirka ärenden per år, så all tillgänglig kompetens kommer att behövas. Min uppfattning är att företagshälsovården idag inte utnyttjas i den utsträckning som är önskvärd. Frågan är hur man på bästa sätt kan skapa strukturer för detta. Jag skulle gärna se en utveckling där ett fåtal ställen har det här uppdraget, men att man till dessa ställen lyckades knyta upp en större del av den kompetens som finns än vad man nu gör. Några företagsläkare som del tagit i arbetet med att be - skriva den reguljära arbets - marknanden är bland annat Antonia Jacobaéus, Artur Tenenbaum, Kerstin Marinko, Urban Svensson, Margareta Torgén, Michael McKeogh och Birgitta Gottfries Dahlberg. Årsmöte, vårmöte och Utbildnings-dagar I Umeå 8 10 maj 2012 Svenska Företagsläkarföreningen har sitt årsmöte den 9 maj kl Arbets- och Miljömedicinska vår mötet ger i övrigt tillfälle till fortbildning och kollegiala möten. Årets möte innehåller bland annat seminarier kring: Levnadsvanornas betydelse för hållbar arbetshälsa Guidelines inom arbets- och miljömedicin holländska erfarenheter Medicinskt ledningsansvar/patientsekretess inom fhv Vibrationer och arbete i kyla Återhämtning viktig som stressförebyggande och mycket annat Detaljerat program samt anmälan till vårmötet finns på: Årsmötets dagordning hittar du på Graphic Elements 05

6 MD Margareta Torgén och docent Greta Smedje på AMM i Uppsala är initiativtagare till denna hemsida som är en del av ett FAS-projekt. FHV.NU En hemsida som stöd i företagshälsovårdens arbete Våren 2011 skapades ett nätverk för forskning, utveckling och utbildning inom företagshälsovårdsområdet (FHV-nätverket). Nätverket utgår från landets samtliga arbets- och miljömedicinska enheter och finansieras genom anslag till Arbets- och miljömedicin i Uppsala från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Nätverket har i dagsläget 10 medlemmar från AMMenheterna och fem representanter från företagshälsovårdens större yrkeskategorier. FHVnätverkets främsta uppgift är att främja utvecklingen av företagshälsovården som ett eget forskningsområde. En annan uppgift är utveckling av en ny hemsida inom företagshälsovårdens område. Nätverket har valt att satsa på en sammanställning av länkar det vill säga en portal. Portalen FHV.NU (www.fhv.nu) kan förhoppningsvis bli en plattform 06 varifrån man lätt kan nå information om metoder lämpliga i företagshälsovården, forskning, litteratur, kurser/seminarier med mera. Genom FHV.NU kan information nå verksamma inom företagshälsovården likväl som slutanvändare det vill säga företag, arbetsplatser och anställda. FHV-enheterna har självklart egna kanaler till sina kunder och dess anställda men det är ännu många som inte har tillgång till företagshälsovård, särskilt i små företag. Här kan förhoppningsvis FHV.NU också vara ett forum för spridning av information, allt i syfte att i slutändan gynna arbetshälsan. FHV.NU administreras via Arbetsoch miljömedicin i Uppsala och blev tillgänglig på webben i början av december Portalens innehåll kommer liksom hittills att utvecklas i samarbete med FHV-nätverket men förslag från exempelvis myndigheter och organisationer om aktuella projekt, metoder och utbildningsaktiviteter är välkomna. Margareta och Greta

7 Vad händer med remissen?????? För något år sedan bildades en arbetsgrupp med deltagare från Företagsläkarföreningen och distriktsläkarföreningen för att se över hur vårt samarbete ska kunna optimeras. Stig Norberg från Globenhälsan och undertecknad deltog från oss. Resultatet av detta arbete blev en rapport som ni tidigare tagit del av och som vi rapporterat om. Den ligger även på vår hemsida. Arbetsgruppen lämnade också ett förslag på remiss som kan skickas från primärvården till arbetsgivaren när man önskar hjälp från FHV. Detta förslag har uppskattats från flera håll och remissen har förbättrats. Distriktsläkarna vill använda remissen och vissa landsting har intresserat sig. Ove Andersson, ordf i distriktsläkarföreningen har tagit upp önskemålen med SKL och målet är att remissen så småningom kan komma in i olika journalsystem för vården. Förhoppningsvis kan den användas även av andra specialiteter i framtiden. Genom remissen hoppas vi kunna tydliggöra vår roll gentemot andra aktörer inom hälso- och sjukvården! Birgitta Gottfries Dahlberg, styrelsen Till chef eller arbetsgivare angående Namn Personnummer Denna patient har sökt på vår mottagning och vi bedömer att patienten har ett behov av en kontakt med sin företagshälsovård på grund av (t ex arbetsrelaterad problematik, sjukskrivningsfrågeställning) Tacksam för svar om vad ni kan göra eller har gjort enligt nedanstående svar Namn, ort och datum Så här ser den ut! Remissen får användas fritt och modifieras efter lokala förhållanden. Remissen lämnas till patienten Remissen skickas till arbetsgivaren Detta godkänns av mig Namnteckning (patient) Svar till behandlande läkare Vi har ingen möjlighet att erbjuda patienten någon kontakt med Företagshälsovård Den beskrivna problematiken är redan uppmärksammad av Företagshälsovården Vi har nu bokat en tid för patienten hos vår Företagshälsovård FHV Namn Adress Telefon Ev. övrig information till primärvårdsläkaren / husläkaren Ort och datum Chef eller arbetsgivare Telefon E-post 07

8 Information från FSF Med fokus på ett hållbart arbetsliv För drygt ett år sedan startade det nationella EU-projektet Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv. Syftet med projektet är att minska ohälsan i arbetslivet, bland annat genom att arbeta med hälsofrämjande insatser. Projektägare är FSF, Föreningen Svensk Företagshälsovård, och medfinansiär är EU s Socialfond. Tio företagshälsor och dess kundföretag runt om i landet är huvudaktörer. Ett övergripande mål är att minska långtidssjukfrånvaron i svenskt arbetsliv. Föreningen Svensk Företagshälsovård har beviljats EUmedel för projektet Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv. Ett projekt som kraftsamlar runt frågan om hur ohälsa i arbetslivet kan minska genom att företagshälsovården (FHV) ökar sina hälsofrämjande insatser. Tio FHV-enheter, från Gällivare i norr till Varberg i söder, samarbetar med sina kundföretag som finns inom en rad olika branscher. Under projekttiden ska dessa utbyta erfarenheter och lära av varandra. Projektet syftar till att FHV ska uppnå en större strategisk betydelse i svenskt arbetsliv bland annat genom utveckling av sin kompetens och ett ökat samarbete mellan de olika yrkesgrupperna inom FHV. Men även att FHV, i samverkan med kundorganisationerna, bidrar till att utveckla metoder och tydliggör samband mellan hälsofrämjande insatser, effektivitet och hög produktion, säger Ylva Nordling som är huvudprojektledare. 08 Respektive FHV-enhet med sina respektive kundföretag utgör ett delprojekt i Företagshälsovård Hållbart arbetsliv. Projektet arbetar på två nivåer. Dels med fokus på FHVs personal, dels med fokus på kundföretagen. Tanken är att FHVenheten ska få chans att komma in tidigare i kundföretagens arbetsmiljöprocesser och prova sina hälsofrämjande idéer. Frågor som projektet ska ge svar på är bland annat hur FHV kan bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden och vara företagsledningarnas stöd i den strategiska utvecklingen för detta. Vidare, hur kan FHV bidra med sin expertkunskap på ett tidigare stadium och med vässade verktyg? Hur kan FHV nyttjas mer, klokare och effektivare? Detta är frågor som projektet ska undersöka inom de två fokusområdena: FHV behöver fördjupa sin egen kompetens för att vara ett bättre stöd till arbetsgivarna/ kundföretagen. Arbetsgivarna/kundföretagen behöver bli bättre på att organisera och leda sin verksamhet samt öka sin kunskap så att hälsoaspekter integreras. Tanken är att projektet ska bidra till att vitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i kundföretagen. Frågor som ledarskapets påverkan på arbets- miljön, vad ett hälsofrämjande ledarskap kan innebära, de psykosociala frågornas betydelse ska komma högre upp på dagordningen och integreras med verksamheten. Ambitionen är alltså att förflytta perspektivet vilket är ett långsiktigt arbete. Under projekttiden kraftsamlar vi runt frågorna, men alla effekter av arbetet kommer säkert att synas först om fyra fem år. Text: Carina J Hansson På uppdrag av: Lars Hjalmarsson Fakta Projektet är ett tvåårigt utvecklings arbete som avslutas november Projektets tre målgrupper är de anställda i medverkande FHV-organisationer, ledare, HR-specialister och fackliga företrädare i de 18 medverkande kundföretagen samt de anställda i kund företagen. Vill du veta mer - gå in på:

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syn, behov och kvalitetskrav på alternativa behandlingsformer hos företag och organisationer

Syn, behov och kvalitetskrav på alternativa behandlingsformer hos företag och organisationer Syn, behov och kvalitetskrav på alternativa behandlingsformer hos Jan Karlsson Upprättad 2012-02-01 Innehåll Sammanfattning... 3 Web version... 3 Inledning... 4 Syfte... 5 Mål - vad skall förstudien resultera

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning

Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning Betänkande av Utredningen Framtidens FHV-utbildning Stockholm 2007 SOU 2007:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer