Företags. Läkaren Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags. Läkaren 1 2012. Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida. På väg mot ett hållbart arbetsliv"

Transkript

1 Företags Läkaren Vad händer på Försäkringskassan? FHV.NU företagshälsovårdens nya hemsida På väg mot ett hållbart arbetsliv

2 Reducera ohälsa med hjälp av den senaste forskningen och vår erfarenhet Folkhälsoinstitutet valde vårt verktyg Det nya arbetslivet Metodicum fick uppdraget att genomföra en medarbetarundersökning på Folkhälsoinstitutet i Östersund. Uppdraget vanns i en offentlig upphandling med följande motivering: I bedömningen har vi funnit att Metodicum AB har det starkaste vetenskapliga underlaget för enkätformuleringen, med stark validitet, genomförda studier, faktoranalys och reliabilitetsanlays för enkätunderlaget, samt gott empiriskt stöd. Metodicum AB har dessutom det lägsta priset i sitt anbud. Därför har vi beslutat att erbjuda Metodicum AB uppdraget för enkätundersökningen. Kontakta Jonas Gustafsson, eller Gärdesvägen Degerfors KI UPPDRAGSUTBILDNING Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa Viktiga kurser för dig som arbetar inom företagshälsovården: Arbetsförmågebedömning Artros i knä- och höftled - en begränsning i arbetslivet Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder Evidensbaserad praktik Koordinering av rehabprocessen Fysisk aktivitet och hälsa i alla åldrar Kurserna är om 7,5 hp vardera. Mer information och anmälan: ki.se/uppdragsutbildning Vill Du bli min 61:a FÖRETAGSLÄKARE Jag har rekryterat fasta specialistläkare i 25 år och kan säkert hjälpa Dig att byta arbete. Ring eller

3 ledare Nu har vi gått in i ett nytt skede när FHV-delegationen lagts ned. Denna gjorde under sina tre år stora insatser på många områden för att öka kvaliteteten inom FHV. Det inrättades en professur för forskning, metodutveckling på börjades, högskoleutbildningar startades för sjuksköterskor, ingen jörer, sjukgymnaster och beteende vetare. Man gjorde även ett försök med att inrätta ST-utbildningar i Arbetsoch Miljömedicin. Tyvärr kom detta igång försent och gav inte acceptans hos branschen. Några förklaringar är att målbeskrivningarna inte gjorde det möjligt att beräkna den tidsåtgång som krävs för ett engagemang. Man ansåg också att notan blev för dyr. Som en konsekvens startade branschen upp en egen utbildning enligt gamla systemet, det vill säga specialist i företagshälsovård. Ett tjugotal kollegor är anmälda och kommer precis hinna få ut sin examen innan dispenstiden går ut den 31 december En bra sammanfattning av läge och konsekvens finns i Läkartidningens ledare och artikeln i Dagens Medicin som du finner på vår hemsida. Vad kommer härnäst? Är specialiteten död? Kontakter har tagits med berörda i Riksdagen, Socialdepartementet och Socialstyrelsen för att dessa skall tackla problemet och förhoppningsvis kunna hitta en ny modell. Jag kan för närvarande bara se en väg framåt: Utsträck dispensen ytterligare 3 6 år för gamla specialiteten i företags - hälsovård. Låt den nya specialiteten i AMM utvecklas och mogna under denna tid så att innehålls- och tidsmässiga frågetecken kan rätas ut. Skapa ett hållbart system för in rättande och ekonomisk försörjning av STtjänster oberoende av landstingen. Man kan bara hoppas att en lös ning kommer, annars kommer vår bransch snart att utarmas på spe cialistkompetenta läkare med tanke på pensionsavgångarna och brist på nytillskott. Arbetsmiljöenkäten skickades ut under februari. Tack alla ni som tagit er tiden och besväret att fylla i denna. En rapport kommer vid vårmötet och i ett annat nummer av tidningen. FHV-delegationen har lämnat efter sig ekonomiska medel för att skapa SToch fortbildningskurser inom olika verksamhetsområden. Föreningen kommer nu preliminärt att anordna följande: under 2012: september: Fortbildningskurs för handledare oktober: Organisationens påverkan på individ och grupp. Under 2013: Vecka 3 plus vecka 6: Rehabilitering, två plus tre dagar Vecka 22: Livsstilsfrågor, tre dagar Boka in så snart du kan. Mer information om detta hittar du på vår hemsida. Jan Rosén ordförande Foto framsida Birgitta Gottfries Dahlberg Styrelse och kansli Jan Rosén Ordförande FM Högkvarteret Försvarsmedicin Banérgatan Stockholm Tfn Ragnhild Ivarsson-Walther Vice ordförande Fokusområde: Levnadsvanor Kommunhälsan Eskilstuna Sofia Åström-Paulsson Sekreterare Globenhälsan Box Stockholm Tfn hotmail.com Birgitta Gottfries Dahlberg Redaktör Fokusområde: Rehabilitering Kommunhälsan Eskilstuna Tfn Bengt Lindén Bankhälsan/Previa Regeringsgatan Stockholm Tfn Fax Mats Berg Kassaförvaltare, annonsansvarig feelgood FHV AB Byfogdegatan Göteborg Tfn Karin Nord Ådalshälsan Järnvägsgatan Kramfors Tfn adalshalsan.se Pia Diring SFLFs kansli Sveriges läkarförbund Box Stockholm Tfn Fax

4 Hallå där! Vad händer på Försäkringskassan? Företagsläkarens redaktör Birgitta Gottfries Dahlberg ställer frågor till projektledare Jan Larsson. Jan Larsson leder regeringsuppdraget som försäkringskassan fått för att bland annat reda ut hur arbetsförmågebedömningar ska göras mot reguljära arbetsmarknaden. Flera företagsläkare är involverade. Delrapport 2 finns publicerad sedan förut. Där framgår också vilka som finns i styrgruppen och vilka som deltar i arbetet. Projektgruppen på Försäk rings - kassan består av Andreas Larsson, Sofie Östling och Jan Larsson, projektlederare. 04 Hur kom uppdraget till och varför du accepterade att bli projektledare för detta komplicerade uppdrag? Jag kan inte svara säkert på det, men jag tror att uppdraget kan ses som en något fördröjd konsekvens av Anna Hedborgs arbetsförmågeutredning som lämnade sitt betänkande Jag är intresserad av den här typen av frågor och det är alltid smickrande att bli tillfrågad. Det låter som en klyscha men jag gillar verkligen utmaningar. Sådana här projekt ger bland annat en unik möjlighet att få lära känna väldigt många kunniga experter som man aldrig annars kommit i kontakt med på samma sätt. Berätta också något om dina två medarbetare och hur ni lagt upp arbetet. Sofie Östling och Andreas Larsson är rekryterade från Försäkringskassan. Att knyta upp dom till projektet är det mest lyckosamma jag gjort så här långt. Båda är mycket kunniga, engagerade och mycket inspirerande att ha att göra med. Det tror jag att alla de människor som vi har med oss i arbetet kan intyga. Arbetet bedriver vi dels i ett flertal olika arbetsgrupper, dels i form att vi som projektledning successivt skriver fram och formaliserar den kreativitet som våra experter bidrar med. Hur långt har arbetet kommit? Hur många företagsläkare är involverade? Vi har flera olika arbetsgrupper igång. Vi har en första version av ett bedömningsverktyg klart och prövat. Nu ska vi dra lärdom av erfarenheterna och anstränga oss för att höja kvaliteten ytterligare. Det gäller alla delar som ingår: självskattad förmåga, undersökningsprocedurer, intygsblankett och referensmaterialet om vilka krav förvärvsarbete ställer. Vi bad företagsläkarföreningen att rekommendera kunniga och lämpliga företagsläkare från olika delar av svenskt arbetsliv för att få hjälp med arbetet. De gav oss ett antal namn. Alla nappade inte, men tillräckligt många och jag tycker det samarbetet har fungerat utmärkt så här långt. Vissa instrument/verktyg är ute för prövning- Hur har det gått med det? Vi har provat metoden på ett knappt hundratal ärenden spridda över sex kontor i landet. Vi valde egentligen de största kontoren i våra fyra regioner - Uppsala, Malmö, Göteborg, Umeå/Lycksele men var tvungna att lägga till två Linköping och Sollefteå - av praktiska skäl (resväg för de försäkrade). Vi har inte analyserat de uppföljningsdata vi fångat, men den spontana upplevelse vi möter är generellt positiv. Både handläggare och bedömningsläkare tycker att det är ett steg i rätt riktning. Det har varit ett stort möte 1 februari när alla i arbetsgruppen som försökt beskriva kraven på den reguljära arbetsmarknaden deltagit. Finns det enighet? Hur går ni vidare? Vi hade ett bra möte som visar att vi är på rätt väg men att mycket finns kvar att göra. Det är glädjande att så många från arbets- och

5 miljömedicinska enheter vid universiteten dök upp och att de är villiga att bidra i arbetet. Vilken roll bedömer du att företagsläkare bör ha i framtiden när det gäller arbetsförmågebedömningar? Frågan om vem som ska göra de här bedömningarna är viktig och svår. Det kommer som jag ser det att handla om stora volymer, cirka ärenden per år, så all tillgänglig kompetens kommer att behövas. Min uppfattning är att företagshälsovården idag inte utnyttjas i den utsträckning som är önskvärd. Frågan är hur man på bästa sätt kan skapa strukturer för detta. Jag skulle gärna se en utveckling där ett fåtal ställen har det här uppdraget, men att man till dessa ställen lyckades knyta upp en större del av den kompetens som finns än vad man nu gör. Några företagsläkare som del tagit i arbetet med att be - skriva den reguljära arbets - marknanden är bland annat Antonia Jacobaéus, Artur Tenenbaum, Kerstin Marinko, Urban Svensson, Margareta Torgén, Michael McKeogh och Birgitta Gottfries Dahlberg. Årsmöte, vårmöte och Utbildnings-dagar I Umeå 8 10 maj 2012 Svenska Företagsläkarföreningen har sitt årsmöte den 9 maj kl Arbets- och Miljömedicinska vår mötet ger i övrigt tillfälle till fortbildning och kollegiala möten. Årets möte innehåller bland annat seminarier kring: Levnadsvanornas betydelse för hållbar arbetshälsa Guidelines inom arbets- och miljömedicin holländska erfarenheter Medicinskt ledningsansvar/patientsekretess inom fhv Vibrationer och arbete i kyla Återhämtning viktig som stressförebyggande och mycket annat Detaljerat program samt anmälan till vårmötet finns på: Årsmötets dagordning hittar du på Graphic Elements 05

6 MD Margareta Torgén och docent Greta Smedje på AMM i Uppsala är initiativtagare till denna hemsida som är en del av ett FAS-projekt. FHV.NU En hemsida som stöd i företagshälsovårdens arbete Våren 2011 skapades ett nätverk för forskning, utveckling och utbildning inom företagshälsovårdsområdet (FHV-nätverket). Nätverket utgår från landets samtliga arbets- och miljömedicinska enheter och finansieras genom anslag till Arbets- och miljömedicin i Uppsala från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Nätverket har i dagsläget 10 medlemmar från AMMenheterna och fem representanter från företagshälsovårdens större yrkeskategorier. FHVnätverkets främsta uppgift är att främja utvecklingen av företagshälsovården som ett eget forskningsområde. En annan uppgift är utveckling av en ny hemsida inom företagshälsovårdens område. Nätverket har valt att satsa på en sammanställning av länkar det vill säga en portal. Portalen FHV.NU (www.fhv.nu) kan förhoppningsvis bli en plattform 06 varifrån man lätt kan nå information om metoder lämpliga i företagshälsovården, forskning, litteratur, kurser/seminarier med mera. Genom FHV.NU kan information nå verksamma inom företagshälsovården likväl som slutanvändare det vill säga företag, arbetsplatser och anställda. FHV-enheterna har självklart egna kanaler till sina kunder och dess anställda men det är ännu många som inte har tillgång till företagshälsovård, särskilt i små företag. Här kan förhoppningsvis FHV.NU också vara ett forum för spridning av information, allt i syfte att i slutändan gynna arbetshälsan. FHV.NU administreras via Arbetsoch miljömedicin i Uppsala och blev tillgänglig på webben i början av december Portalens innehåll kommer liksom hittills att utvecklas i samarbete med FHV-nätverket men förslag från exempelvis myndigheter och organisationer om aktuella projekt, metoder och utbildningsaktiviteter är välkomna. Margareta och Greta

7 Vad händer med remissen?????? För något år sedan bildades en arbetsgrupp med deltagare från Företagsläkarföreningen och distriktsläkarföreningen för att se över hur vårt samarbete ska kunna optimeras. Stig Norberg från Globenhälsan och undertecknad deltog från oss. Resultatet av detta arbete blev en rapport som ni tidigare tagit del av och som vi rapporterat om. Den ligger även på vår hemsida. Arbetsgruppen lämnade också ett förslag på remiss som kan skickas från primärvården till arbetsgivaren när man önskar hjälp från FHV. Detta förslag har uppskattats från flera håll och remissen har förbättrats. Distriktsläkarna vill använda remissen och vissa landsting har intresserat sig. Ove Andersson, ordf i distriktsläkarföreningen har tagit upp önskemålen med SKL och målet är att remissen så småningom kan komma in i olika journalsystem för vården. Förhoppningsvis kan den användas även av andra specialiteter i framtiden. Genom remissen hoppas vi kunna tydliggöra vår roll gentemot andra aktörer inom hälso- och sjukvården! Birgitta Gottfries Dahlberg, styrelsen Till chef eller arbetsgivare angående Namn Personnummer Denna patient har sökt på vår mottagning och vi bedömer att patienten har ett behov av en kontakt med sin företagshälsovård på grund av (t ex arbetsrelaterad problematik, sjukskrivningsfrågeställning) Tacksam för svar om vad ni kan göra eller har gjort enligt nedanstående svar Namn, ort och datum Så här ser den ut! Remissen får användas fritt och modifieras efter lokala förhållanden. Remissen lämnas till patienten Remissen skickas till arbetsgivaren Detta godkänns av mig Namnteckning (patient) Svar till behandlande läkare Vi har ingen möjlighet att erbjuda patienten någon kontakt med Företagshälsovård Den beskrivna problematiken är redan uppmärksammad av Företagshälsovården Vi har nu bokat en tid för patienten hos vår Företagshälsovård FHV Namn Adress Telefon Ev. övrig information till primärvårdsläkaren / husläkaren Ort och datum Chef eller arbetsgivare Telefon E-post 07

8 Information från FSF Med fokus på ett hållbart arbetsliv För drygt ett år sedan startade det nationella EU-projektet Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv. Syftet med projektet är att minska ohälsan i arbetslivet, bland annat genom att arbeta med hälsofrämjande insatser. Projektägare är FSF, Föreningen Svensk Företagshälsovård, och medfinansiär är EU s Socialfond. Tio företagshälsor och dess kundföretag runt om i landet är huvudaktörer. Ett övergripande mål är att minska långtidssjukfrånvaron i svenskt arbetsliv. Föreningen Svensk Företagshälsovård har beviljats EUmedel för projektet Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv. Ett projekt som kraftsamlar runt frågan om hur ohälsa i arbetslivet kan minska genom att företagshälsovården (FHV) ökar sina hälsofrämjande insatser. Tio FHV-enheter, från Gällivare i norr till Varberg i söder, samarbetar med sina kundföretag som finns inom en rad olika branscher. Under projekttiden ska dessa utbyta erfarenheter och lära av varandra. Projektet syftar till att FHV ska uppnå en större strategisk betydelse i svenskt arbetsliv bland annat genom utveckling av sin kompetens och ett ökat samarbete mellan de olika yrkesgrupperna inom FHV. Men även att FHV, i samverkan med kundorganisationerna, bidrar till att utveckla metoder och tydliggör samband mellan hälsofrämjande insatser, effektivitet och hög produktion, säger Ylva Nordling som är huvudprojektledare. 08 Respektive FHV-enhet med sina respektive kundföretag utgör ett delprojekt i Företagshälsovård Hållbart arbetsliv. Projektet arbetar på två nivåer. Dels med fokus på FHVs personal, dels med fokus på kundföretagen. Tanken är att FHVenheten ska få chans att komma in tidigare i kundföretagens arbetsmiljöprocesser och prova sina hälsofrämjande idéer. Frågor som projektet ska ge svar på är bland annat hur FHV kan bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden och vara företagsledningarnas stöd i den strategiska utvecklingen för detta. Vidare, hur kan FHV bidra med sin expertkunskap på ett tidigare stadium och med vässade verktyg? Hur kan FHV nyttjas mer, klokare och effektivare? Detta är frågor som projektet ska undersöka inom de två fokusområdena: FHV behöver fördjupa sin egen kompetens för att vara ett bättre stöd till arbetsgivarna/ kundföretagen. Arbetsgivarna/kundföretagen behöver bli bättre på att organisera och leda sin verksamhet samt öka sin kunskap så att hälsoaspekter integreras. Tanken är att projektet ska bidra till att vitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet i kundföretagen. Frågor som ledarskapets påverkan på arbets- miljön, vad ett hälsofrämjande ledarskap kan innebära, de psykosociala frågornas betydelse ska komma högre upp på dagordningen och integreras med verksamheten. Ambitionen är alltså att förflytta perspektivet vilket är ett långsiktigt arbete. Under projekttiden kraftsamlar vi runt frågorna, men alla effekter av arbetet kommer säkert att synas först om fyra fem år. Text: Carina J Hansson På uppdrag av: Lars Hjalmarsson Fakta Projektet är ett tvåårigt utvecklings arbete som avslutas november Projektets tre målgrupper är de anställda i medverkande FHV-organisationer, ledare, HR-specialister och fackliga företrädare i de 18 medverkande kundföretagen samt de anställda i kund företagen. Vill du veta mer - gå in på:

Företags. Läkaren. Kalmar visar goda resultat. Etiska hörnan. FSF bedriver. EU-projekt

Företags. Läkaren. Kalmar visar goda resultat. Etiska hörnan. FSF bedriver. EU-projekt Företags Läkaren 3 2011 Kalmar visar goda resultat Etiska hörnan FSF bedriver EU-projekt KI UPPDRAGSUTBILDNING Kompetensutveckling inom vård, omsorg och hälsa Viktiga kurser i höst: Instruktörsutbildning

Läs mer

Företags. Läkaren 3 2012. Riskbruk pågår! Jobbhälsobarometern visar mer ohälsa Testbatteri kan ge svar

Företags. Läkaren 3 2012. Riskbruk pågår! Jobbhälsobarometern visar mer ohälsa Testbatteri kan ge svar Företags Läkaren 3 2012 Riskbruk pågår! Jobbhälsobarometern visar mer ohälsa Testbatteri kan ge svar Reducera ohälsa med hjälp av den senaste forskningen och vår erfarenhet Folkhälsoinstitutet valde vårt

Läs mer

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET 2016-08-29 1 Historik 1938 Regler för läkarundersökning av vissa vuxna i särskilt riskabla

Läs mer

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) KURS I ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING, RTW (Return To Work) Omfattning: 5 dagar. Datum: 22-24 januari + 13-14 mars 2014 Plats: Läkarförbundet, Villagatan 5, gatuplanet Målgrupp: Utbildningen vänder

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 Branschstatistik 2015 Delrapport 1 Sveriges Företagshälsor 2015-06-25 Sveriges Företagshälsor I Sturegatan 11 I Box 55545 I 102 04 Stockholm I Telefon 08-762 67 46 info@foretagshalsor.se I www.foretagshalsor.se

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Christin Ahnmé Ekenryd Programkoordinator Enheten för interventions- och implementeringsforskning Programmet för forskning om metoder

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN ÅRSMÖTE STOCKHOLM 2015-04- 23 Kallelse årsmöte 2015 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 23 april 2015 kl 17.00. Sheraton Hotel Stockholm FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Har företagsläkare bäst förutsättningar att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering?

Har företagsläkare bäst förutsättningar att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering? Har företagsläkare bäst förutsättningar att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering? Arbets- och miljömedicinskt vårmöte Uppsala 2014 04 10 Karin Nord, specialist i företagshälsovård 1 FHV:s UPPDRAG

Läs mer

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker

Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker 2014:1 Arbetshälsan i Sverige Rapport från Expertpanelen Sveriges Företagshälsors nationella expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker Denna expertbedömning, vars data samlas in

Läs mer

ST-utbildningen i Arbetsmedicin. Att skapa förutsättningar för en framgångsrik specialitet. AM-Projektet

ST-utbildningen i Arbetsmedicin. Att skapa förutsättningar för en framgångsrik specialitet. AM-Projektet ST-utbildningen i Arbetsmedicin Att skapa förutsättningar för en framgångsrik specialitet AM-Projektet Bakgrund och problembeskrivning Akut brist på läkare inom tilläggsspecialiteten arbetsmedicin. Branschens

Läs mer

FHV:s roll i rehabiliteringsprocessen. Karin Nord Sv. Företagsläkarföreningens styrelse

FHV:s roll i rehabiliteringsprocessen. Karin Nord Sv. Företagsläkarföreningens styrelse FHV:s roll i rehabiliteringsprocessen Karin Nord Sv. Företagsläkarföreningens styrelse FHV:s UPPDRAG (?)! Fristående expertresurs inom området arbetsmiljö, organisation och hälsa, med kunskap om hur dessa

Läs mer

Vad är Arbets- och miljömedicin?

Vad är Arbets- och miljömedicin? Vad är Arbets- och miljömedicin? Forskning, utbildning och patientverksamhet Teresia Nyman, Med Dr, Leg. sjukgymnast, Ergonom Verksamhetschef teresia.nyman@medsci.uu.se teresia.nyman@akademiska.se Fysioterapeuter

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson

Framtidens företagshälsovård. ett programstöd för forskning om företagshälsovård. KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Framtidens företagshälsovård ett programstöd för forskning om företagshälsovård KTH Jörgen Eklund KI, UU Magnus Svartengren IVL Ann-Beth Antonsson Bakgrund KTH bedriver i samarbete med IVL och Karolinska

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN ÅRSMÖTE ÖREBRO Conventum konferenshus Olof Palmes torg 1 Lokal: Skomakaren 2016-04-14 kl. 17.00 Kallelse årsmöte 2016 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

KURS I ARBETSINRIKTAD REHABILITERING RTW (Return To Work)

KURS I ARBETSINRIKTAD REHABILITERING RTW (Return To Work) KURS I ARBETSINRIKTAD REHABILITERING RTW (Return To Work) Målgrupp Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning och läkare verksamma inom företagshälsovård/arbets-och miljömedicin.

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 ÅRET SOM GICK 2007 Aktiviteter: Sex styrelsemöten vara tre telefonmöten och 1 internat Deltagit i företagsläkarspecialistutbildningarna

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Välkommen *ll årsmöte 14 maj 2013 Sveriges Företagshälsor

Välkommen *ll årsmöte 14 maj 2013 Sveriges Företagshälsor Välkommen *ll årsmöte 14 maj 2013 Sveriges Företagshälsor Välkommen *ll årsmöte 2013 Program 14:00 Seminarier: AVs syn på företagshälsovård, Agneta Sunder Auktorisa*on av företagshälsan, Lasse Vikten av

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård. Dir. 2009:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Kommittédirektiv. Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård. Dir. 2009:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 1a Kommittédirektiv Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård Dir. 2009:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009 Sammanfattning av uppdraget En delegation för kunskapsområdet företagshälsovård

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas. Utbildning Hälsa/ohälsa. Berörda chefer/medarbetare testar verktyg, instrument, metoder

Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas. Utbildning Hälsa/ohälsa. Berörda chefer/medarbetare testar verktyg, instrument, metoder Samarbete support ansvariga / Pa-system och rehabiliteringsjournal Företagssköterskans utvidgade roll testas/utvärderas FK AF LOKALT PROJEKT TIDIG REHAB Utbildning Hälsa/ohälsa Berörda chefer/medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljöpolitik inom Sverige och EU och möjliga effekter för svensk industri. Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv

Arbetsmiljöpolitik inom Sverige och EU och möjliga effekter för svensk industri. Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv Arbetsmiljöpolitik inom Sverige och EU och möjliga effekter för svensk industri Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv Arbetsmiljön och EU Jämförande arbetsolycksfallsstatistik Eurostat Arbetsmiljöveckan i

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

UTKAST TILL NY MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL NY MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin Definition av kompetensområdet Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer

Läs mer

Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning

Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning Företagshälsovård Hållbart Arbetsliv Slutrapport, sammanfattning EU-projektet Företagshälsovård - Hållbart Arbetsliv har drivits av Sveriges Företagshälsor under år 2010-10-01-2013-02-28. Finansiär av

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Välkommen till Rådsmöte 2014

Välkommen till Rådsmöte 2014 Välkommen till Rådsmöte 2014 Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd #fysrad Stefan Jutterdal Förbundsordförande Göran Hägglund Lena Hallengren Göran Hägglund Lena Hallengren

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Företags. Läkaren 2 2012. Världskongressen hölls i Mexiko. Läkarnätverk har återuppstått Branschorganisationen byter namn.

Företags. Läkaren 2 2012. Världskongressen hölls i Mexiko. Läkarnätverk har återuppstått Branschorganisationen byter namn. Företags Läkaren 2 2012 Världskongressen hölls i Mexiko Läkarnätverk har återuppstått Branschorganisationen byter namn Foto: Mats Berg Individanpassad behandling Validerad med dokumenterad effekt 1 KBT-behandling

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar Att jobba tillsammans för en bättre arbetsmiljö Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Ja, nu sitter du förhoppningsvis i soffan framför brasan och tittar förvånat i tidningen Företagssköterskan+Företagsläkaren.

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer