Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter"

Transkript

1 isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter sf

2 Rapport 2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

3 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Systemtillsyn innebär att granska om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Effektivitetsgranskning innebär att granska om en verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box Stockholm Telefon: E-post: Rapporten kan laddas ner från Inspektionen för socialförsäkringen Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm 2014

4 Innehåll Generaldirektörens förord... 7 Sammanfattning... 9 Summary Inledning Syfte och frågeställningar Avgränsningar Metod Metod i korthet De fyra effektivitetsaspekterna Förklarande faktorer Aktgranskning Intervjuer Tidigare studier och uppföljning Bakgrund förmånerna, handläggningen och kontoren De granskade förmånerna Handläggningsprocessen Yrkesrollerna på Försäkringskassans LFC Personlig handläggare Beslutsfattare Specialist Försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) Enhetschef och områdeschef Skillnader mellan LFC och i deras omvärld... 42

5 3 Hög produktivitet och korta handläggningstider försämrar inte kvaliteten Färre ändringar i omprövning hos LFC med hög produktivitet Svagt samband mellan kundnöjdhet och handläggningstider Aktgranskningen visar inga skillnader mellan LFC med bra verksamhetsresultat och övriga Utredningarnas omfång Kontorens aktiva åtgärder Mötet med den försäkrade Noggrannhet i behovsbeskrivning En positiv spiral Komplext att förklara bra resultat Bra resultat och nöjd personal hänger ihop Fler nyanställda leder inte till sämre resultat Storleken har ingen avgörande betydelse Större respektive mindre enheter Sammanslagna kontor Organisation och arbetssätt Viktigt att ta tag i ärendena tidigt Samarbete mellan olika roller en nyckelfaktor Ytterligare arbetssätt som kan bidra till ökad effektivitet Det finns inte ett framgångsrecept som fungerar för alla Samarbetet med andra aktörer viktigt De sökandes bakgrund kan spela roll Stora skillnader i andelen beviljanden Stora skillnader mellan olika LFC Andelen beviljanden påverkar varken produktivitet eller handläggningstider Beviljanden ger högre kundnöjdhet Omvärldsfaktorer en del av förklaringen... 89

6 5 En avslutande diskussion kring generaliserbarhet och kvalitetsmätning Referenser... 97

7

8 Generaldirektörens förord Mellan kraven på rättssäkerhet och effektivitet i handläggningen finns en potentiell konflikt. Handläggare som har svårt att hålla jämna steg med inflödet av ärenden kan frestas att ta genvägar, med negativa konsekvenser för kraven på korrekthet och likformighet i besluten. I föreliggande rapport analyseras sambanden mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i handläggningen inom Försäkringskassan i syfte att få svar på frågan om bra resultat i någon av dessa dimensioner har negativa konsekvenser för de övriga. De förmåner som har studerats är assistansersättning, handikappersättning och vårdbidrag vid samtliga 45 lokala försäkringscenter under Huvudresultatet i studien är att det går att förena hög produktivitet och korta handläggningstider utan att kvaliteten i besluten påverkas negativt. Det har dock visat sig svårt att identifiera vilka faktorer som ligger bakom att vissa kontor hävdar sig bra i alla tre avseenden. Både sättet att organisera arbetet och faktorer i omgivningen förefaller påverka resultatet. Slutsatsen indikerar inte desto mindre att det finns en potential för effektivisering inom myndigheten med bibehållna kvalitetskrav, samtidigt som det naturligtvis finns en gräns för hur långt en sådan effektivisering kan drivas. En reservation är att det är svårt att mäta kvalitet i handläggningen. ISF har med viss oro noterat att Försäkringskassan har avvecklat det tidigare instrumentet för kvalitetsmätning, Qben, utan att något annat ännu kommit i dess ställe. Den nuvarande fokuseringen på förtroende hos de försäkrade, mätt bland annat med det så kallade nöjd kundindexet, rymmer betydande risker, eftersom framgång mätt med detta index har samband med andel beviljade ansökningar. I föreliggande studie har inget samband mellan andel beviljanden och produktivitet observerats, vilket dock kan förklaras av att avslag och beviljanden för de förmåner som har studerats är ungefär lika arbetskrävande. För vissa andra förmåner kräver beviljanden väsentligt mindre tid, 7

9 och där finns en risk att inriktningen mot nöjda kunder och hög produktivitet verkar drivande på försäkringsutgifterna. Den stora skillnaden mellan kontoren i andelen beviljade ärenden måste hursomhelst utredas närmare. Rapporten har skrivits av Magnus Medelberg (projektledare), Martin Söder och Jonas Thelander. Malin Olsson har bidragit med statistiska analyser. I aktgranskningen deltog även Sofia Allansson och Carina Nägling. Stockholm i november 2014 Per Molander 8

10 Sammanfattning Syfte och metod Denna granskning gäller sambanden mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i Försäkringskassans ärendehandläggning. Analysobjektet är en jämförelse av samtliga lokala försäkringscenters (LFC) handläggning av assistansersättning, vårdbidrag och handikappersättning under år Två övergripande frågor har ställts. Den första handlar om vilka samband som finns mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet. Har till exempel LFC med en resurssnål och snabb handläggning sämre kvalitet i beslut och beslutsunderlag än andra? Den andra frågan handlar om vad som kännetecknar de LFC som lyckas förena en resurssnål och snabb handläggning med hög kvalitet. Flera olika undersökningar av LFC-kontoren har genomförts och vägts samman: analys av resultat avseende produktivitet, handläggningstider och olika kvalitetsmått analys av bakgrundsdata rörande personalsammansättning och resultaten från medarbetarundersökningar analys av omvärldsfaktorer som den socioekonomiska sammansättningen hos dem som ansökte om förmånerna en aktgranskning där ärenden från tre LFC med bra resultat jämförts med övriga intervjuer med de regionala LFC-ledningarna och de tre kontoren med bra resultat som valdes ut till aktgranskningen. 9

11 Hög produktivitet och korta handläggningstider försämrar inte kvaliteten De kvantitativa sambandsanalyserna ger inget stöd för tesen att en hög produktivitet eller korta handläggningstider uppnås till priset av en försämrad kvalitet i utredningar eller beslut. Flera olika sätt att mäta produktivitet, handläggningstider och kvalitet prövades. I de flesta fall fanns inga påvisbara samband. Den enda signifikanta samvariationen var att LFC med en hög produktivitet hade en lägre andel ändrade ärenden i Försäkringskassans interna omprövningar, vilket i stället kan ses som en indikator på en högre beslutskvalitet hos de mest produktiva kontoren. Inte heller den aktgranskning eller de intervjuer som genomförts talar för att kontor med hög produktivitet och korta handläggningstider har sämre kvalitet i beslutsunderlag eller beslut. Flera intervjuade såg det i stället som naturligt att det finns kontor med en överlag väl fungerande verksamhet som klarar att balansera olika mål mot varandra. Dock nämndes enstaka exempel där kontor kompromissat med kvaliteten i ärendena i syfte att till exempel klara målen för handläggningstiderna. Naturligtvis finns dock alltid en gräns där ökade krav på hög produktivitet eller korta handläggningstider måste leda till en försämrad kvalitet. Rapportens slutsats ska således inte tolkas som att det är riskfritt att minska resurstilldelningen till verksamheten. Vidare bör man inte utan vidare generalisera slutsatserna till andra förmåner. Det skiljer en del i utredningslogiken mellan olika förmåner som gör att sambanden kan se annorlunda ut. En reservation måste också göras för att de kvalitetsmått som fanns tillgängliga för granskningen har sina brister. Att mäta kvalitet i utredningar och beslut är svårt. Det är viktigt att Försäkringskassan fortsätter sitt utvecklingsarbete inom området. Komplext att förklara varför vissa kontor lyckas Att förklara varför vissa LFC generellt har bättre resultat än andra är komplext. En stor del av förklaringarna till resultatskillnaderna mellan olika kontor ligger förmodligen i sådant som inte enkelt låter sig mätas. De intervjuade talar om många olika faktorer som måste fungera och som dessutom är beroende av varandra, som ledning och styrning, personalsammansättning och samarbetet mellan de olika funktionerna i handläggningsprocessen. 10

12 Ett genomgående tema är också hur mycket lättare det är att bedriva en bra verksamhet när den redan fungerar bra. Flera intervjuade beskrev det som ett slags spiral där framgång föder framgång. LFC som har uppnått ett gott resultatläge, vilket bland annat innebär en frånvaro av stora ärendebalanser med gamla oavslutade ärenden, har betydligt bättre förutsättningar att arbeta på ett effektivt sätt än kontor som ligger sämre till. LFC som ligger dåligt till och tvingas lägga mycket tid på en ryggsäck av ärenden som borde ha avslutats för länge sedan har betydligt svårare att arbeta effektivt. Ett av de starkaste sambanden i den kvantitativa analysen är kopplingen mellan bra resultat och nöjda medarbetare. 1 Det framstår som ganska självklart att personalen blir mer nöjd när det finns förutsättningar för att åstadkomma ett bra resultat i form av exempelvis korta handläggningstider, jämfört med en situation där det finns en stor mängd gamla oavslutade ärenden som ligger på kö. Att medarbetare som är nöjda med sina förutsättningar och sin arbetsmiljö presterar bättre framförs också i flera intervjuer. Det framhålls även att goda resultat i sig kan göra medarbetarna nöjdare. Däremot motsäger den kvantitativa analysen helt eller delvis några framgångsfaktorer som nämndes i flera intervjuer. Det går inte att visa att en högre andel nyanställda ger sämre resultat. Inte heller tycks resultaten vara särskilt mycket bättre vid stora kontor än vid små. Intervjuer med handläggare och chefer vid de tre utvalda LFC med bra verksamhetsresultat pekar på vissa gemensamma nämnare i organisation och arbetssätt. Exempelvis uppger de att ett arbetssätt där handläggarna tar tag i ärendena tidigt är en nyckel till deras goda resultat, och även ett nära samarbete mellan handläggare, specialister och försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) med korta beslutsvägar och högt i tak. Även omvärldsfaktorer som skiljer sig åt mellan kontoren är en del av förklaringarna till resultatskillnaderna. En del av dessa omvärldsfaktorer handlar om rent lokala förhållanden som hur kommuner, hälso- och sjukvård, assistansbolag med flera på de aktuella orterna agerar. Där spelar förstås även Försäkringskassans samarbete med dessa partner in. 1 Begreppet samband är i denna rapport inte liktydigt med ett fastslaget kausalt samband. Se vidare avsnitt

13 En annan omvärldsfaktor som kan utgöra en del av förklaringarna till resultatskillnaderna är de sökandes bakgrund. Till exempel är handläggningstiderna kortare för LFC där de sökande har en högre medelinkomst. Stora skillnader i andelen beviljade ärenden behöver utredas Analysen visar vidare stora skillnader mellan olika LFC i vilken grad de försäkrades ansökningar beviljas eller avslås. För exempelvis assistansersättning varierar beviljandegraden mellan de olika kontoren från 17 procent till 68 procent. Även för vårdbidrag och handikappersättning varierar beviljandegraden i ungefär samma storleksordning. De stora variationerna är svåra att förklara även för Försäkringskassan, och det är angeläget att säkerställa att de inte är ett uttryck för skillnader i bedömningsnivå mellan kontoren. Det handlar om ett i flera avseenden mycket komplext system, där bland annat Försäkringskassans samspel med partner som kommuner och assistansbolag spelar en roll, och det förklarar säkert en del av skillnaderna. Det är viktigt att skillnaderna analyseras vidare, vilket myndigheten för närvarande också gör inom ramen för ett regeringsuppdrag. 2 Viktigt att ta hänsyn till andel beviljade ärenden vid styrning med kundnöjdhetsmått Ett intressant samband är kopplingen mellan andelen beviljade ärenden och utfallet av de kundundersökningar som gjorts inom LFC. Kontor med en hög beviljandegrad får bättre betyg från de försäkrade. Sambandet är inte förvånande, då även tidigare studier inom dessa förmåner visat stora skillnader i kundnöjdhet beroende på om den försäkrade blivit beviljad förmånen eller inte. Det är viktigt att Försäkringskassan tar hänsyn till detta samband i sin styrning och uppföljning. 2 Regeringsbeslut

14 Detta gäller inte enbart de förmåner som studeras i denna rapport utan generellt för myndighetens verksamhet. Försäkringskassan har i verksamhetsplanen för 2014 valt att lyfta fram Kundernas förtroende för Försäkringskassan ska öka som enda övergripande mål. Det finns dock en potentiell målkonflikt mellan nöjda kunder och korrekta beslut, eller åtminstone mellan stabila bedömningsnivåer i försäkringen och den försäkrades önskan att få sin bidragsansökan beviljad. Generösare bedömningsnivåer i försäkringarna kan ge stora effekter på försäkringsutgifterna, även om de håller sig inom ramarna för gällande lagar och regler. 3 3 ISF (2014b). 13

15 14

16 Summary Productivity and quality at the Swedish Social Insurance Agency The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the Swedish social insurance system. The objectives of the agency are to strengthen compliance with legislation and other statutes, and to improve the efficiency of the social insurance system through system supervision and efficiency analysis and evaluation. The ISF s work is mainly conducted on a project basis and is commissioned by the Government or initiated autonomously by the agency. This report has been initiated by the agency. Background, methods and objectives In this report productivity, processing times and quality in the case handling at the Swedish Social Insurance Agency s (henceforth referred to as the Agency) local insurance centres (LFC) was studied. The analyses are based on data from the year 2012 regarding three disability benefits: Disability Allowance, Care Allowance and Assistance Compensation. All 45 LFCs which were processing the disability benefits in 2012 are included in the study. Two general questions were posed: 1. Is there a correlation between productivity, processing times and quality? Do units (LFCs) with high productivity and short processing times have an inferior quality of decision making? 2. If some units can combine short processing times and high productivity with high quality, what characterises them? 15

17 In this study several analyses of the LFC s case handling are performed and considered together: Analysis of the results of LFCs regarding productivity, processing times and different quality measures. Analysis of background data about the LFCs, their staff composition and results from employee surveys. Analysis of external factors such as the socio-economic structure of those who had applied for the benefits. A review of case files has also been conducted. Three LFCs were selected based on their good results regarding productivity, processing times and available quality measures. Cases handled at these three LFCs were compared with cases handled at the other 42 LFCs (the control group). All in all, more than 600 case files were reviewed. Interviews were performed with managers and controllers at the four regional centres in charge of the LFCs as well as with managers and case workers at the three LFCs that were selected for a more in-depth case study based on their aboveaverage results. Findings Higher productivity and shorter processing times do not taint quality The quantitative analyses do not support the thesis that LFCs with high productivity and short processing times are of inferior quality regarding investigations and decisions compared to other LFCs. Several different ways of measuring productivity, processing times and quality were tested. In most cases, no correlation at all was observed. The only significant correlation was that LFCs with higher productivity had, on average, a lower percentage of amended decisions in the Agency s internal reassessment units, which instead can be seen as an indicator of higher quality decisions among the most productive LFCs. 16

18 Furthermore, neither the study of case files nor the interviews indicated that LFCs with high productivity and short processing times produced lower quality decisions. On the other hand, several interviewees saw it as natural that successful LFCs should be able to manage to balance different objectives against each other. Many factors forming part of the explanation as to why some LFCs have better results than others Why some LFCs in general have better results than others is a complex question. Much of the explanation for the differences between the LFCs can probably be attributed to factors that are not easily measured and quantified. Interviewees mention many different, and sometimes interdependent, factors such as management, staff composition and good collaboration between the professionals in the administration process. A pervading theme in the interviews is a sort of positive spiral where success breeds success: LFCs who have reached a high level of performance are in a better position to work efficiently. Interviewed officials and managers at the three LFCs with good results also mentioned some common points in organization and work procedures among these three LFCs: e.g. that administrative officials start processing cases as soon as possible after an application has been received at the LFC, and close (informal) collaboration between different professional roles at the LFC such as administrative officials, insurance specialists and medical insurance advisors (FMR). Several quantitative analyses have also been performed. The only really powerful correlation found is between good results and administrative official content. It seems obvious that the staff will be more satisfied when conditions to do a good job and achieve good results are in place. The interviewees also emphasized that good results in themselves can make employees more satisfied. On the other hand, the quantitative analyses wholly or partly contradicted two factors associated with inferior results that have been mentioned in several interviews. Having a higher proportion of newly recruited administrative officials did not correlate with inferior results. And although larger LFCs on average are slightly more productive, there seem to be no clear correlation between LFC size and results. 17

19 Finally, external factors also seem to be part of the explanation for the difference in results between LFCs. Both differences in local conditions such as the LFC s collaboration (or lack thereof) with municipalities, health care providers and assistance providers, and differences in socio-economic factors such as the level of education or income among the applicants have been analysed. As an example of the latter, LFCs where the clients on average have a higher income also have shorter processing times. The differences in rejection rates between LFCs need to be investigated further Another result from the study was that there are substantial differences in rejection rates between different LFCs. For example, the approval rate for assistance compensation varies between 17 and 68 percent. The differences are of the same magnitude for the other disability benefits studied. These variations are difficult to explain even for the Agency, and it is of major importance to ensure that these differences in assessment level between different LFCs are analysed further. Importance of considering the role of approval rates when customer satisfaction is used as measure of success An interesting observation made in this study is the powerful correlation between the level of approved cases and the results from the client survey: LFCs with a high level of approved cases on average receive higher client ratings. The correlation is not surprising. Earlier studies have showed large differences in client satisfaction, depending on whether the client has been granted the benefit or not. It is important that the Agency takes this correlation into consideration when working with management and following up. This does not only concern the benefits studied in this report. The Agency has highlighted the objective that increasing client confidence in the Agency should become the overriding goal in the business plan for There is a potential conflict between correct decisions and client satisfaction, or at least between stable insurance assessment levels and the clients desire to be granted the benefits applied for. Generous assessment levels, even if they are within the limits of applicable laws and regulations, can also have a major impact on insurance costs. 18

20 1 Inledning Enligt 7 förvaltningslagen (1986:223) ska ärenden handläggas enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts. Det betyder bland annat att myndigheter ska arbeta produktivt men utan att kvaliteten i handläggningen åsidosätts. Vilka samband finns mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i socialförsäkringens administration? Ibland påstås det att en fokusering på en snabb och resurssnål handläggning riskerar att leda till slarviga och därmed ofta felaktiga beslut. Exempelvis finns det de som menar att sådana precisa mål på handläggningstider som var en central del av Försäkringskassans styrning under denna gransknings undersökningsår 2012 var en sådan riskfaktor. Ibland påstås det tvärtom att en fokusering på beslutskvaliteten och på att göra rätt från början både blir billigast och förhindrar långa handläggningstider eftersom man inte behöver lägga resurser på att rätta till felaktigheter i ett senare skede. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med granskningen kan sammanfattas i två övergripande frågor: 1. Finns det några samband mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet? Har till exempel lokala försäkringscenter (LFC) med en resurssnål och snabb handläggning sämre kvalitet i beslut och beslutsunderlag än andra? 2. Om det finns LFC som kan förena en resurssnål och snabb handläggning med hög kvalitet, vad kännetecknar dessa? 19

21 1.2 Avgränsningar I granskningen jämförs handläggningen av förmånerna assistansersättning, handikappersättning och vårdbidrag vid de lokala försäkringscentren (LFC) under år Samtliga 45 LFC som handlade förmånerna ingår i studien. Alla tre förmånerna hör till de mest utredningskrävande inom Försäkringskassan. Det kan finnas stora skillnader i hur dessa och andra förmåner inom Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten handläggs. Av detta skäl bör inte resultaten i denna studie utan vidare generaliseras till hela socialförsäkringens administration. 1.3 Metod Metod i korthet I den första övergripande frågan, analysen av sambanden mellan produktivitet och kvalitet, har fyra verksamhetsresultat som utgör olika aspekter på en effektiv handläggning analyserats: Produktivitet: Ärendena handläggs resurssnålt. Handläggningstider: De försäkrade får sina ärenden handlagda utan onödiga dröjsmål. Beslutskvalitet: Rätt beslut fattas i ärendena utifrån tillräckliga beslutsunderlag. Kundnöjdhet: De försäkrade är nöjda med handläggningen av sina ärenden. Hur dessa verksamhetsresultat hänger samman har till största delen analyserats med rent kvantitativa metoder. I första hand har korrelationsanalyser, men också regressionsanalyser, använts. Även den aktgranskning och de intervjuer som beskrivs nedan har bidragit till analysen. Den andra övergripande frågan om vad som kännetecknar kontor med en resurssnål, snabb och kvalitativ handläggning har undersökts 20

22 genom både kvantitativa analyser, intervjuer och aktgranskning. För att hitta sådana förklaringsfaktorer har ISF jämfört verksamhetsresultaten med: personalstatistik om exempelvis de anställdas anställningstid, sjukfrånvaro, övertid och medelålder enkätsvaren från Försäkringskassans medarbetarundersökning där de anställda besvarat frågor om arbetsmiljö ur olika aspekter bakgrundsuppgifter om de som ansökt om förmånerna avseende utbildning, inkomst och födelseregion i världen. Även i dessa fall har främst korrelationsanalyser använts för att studera sambanden med de fyra effektivitetsaspekterna. En generell iakttagelse är att det finns ett mått av osäkerhet i alla kvantitativa data och det gäller särskilt för enskilda LFC. Dessa osäkerheter skulle vara ett större problem i en granskning där syftet till exempel var att skapa en exakt resultatrangordning mellan olika LFC, eller där man mer exakt ville ange hur stora skillnader det finns mellan enheter med goda och mindre goda resultat. För denna granskning är exaktheten i data inte av någon avgörande betydelse. Syftet är att analysera om det finns några mer generella samband mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet, inte att studera enskilda LFC. I sambandsanalysernas signifikanstester har 5-procentsnivån satts som generell gräns för vad som betraktas som ett (signifikant) samband. Samband som är signifikanta på 10-procentsnivån kommenteras dock på några ställen. I de fall det finns signifikans används i rapporten omväxlande begrepp som korrelation, samvariation och samband. I denna rapport är begreppet samband inte synonymt med kausalt samband. Generellt har inga kausala samband slagits fast, utan enbart samvariation. Produktivitet, handläggningstider och kvalitet påverkas av en mängd faktorer, varför ytterligare analyser skulle behövas för att kunna uttala sig om kausalitet. Alla data som använts i sambandsanalyserna har hämtas från Försäkringskassans olika statistiksystem. Det mesta av de kvantitativa data som hämtats in avser samtliga 45 LFC som handlade de undersökta förmånerna år Många kvantitativa analyser är alltså utförda 21

23 på data för hela populationen, och inte på ett urval. I rapporten redovisas ändå genomgående mått på den statistiska signifikansen för de genomförda analyserna som om det handlade om en urvalsundersökning. Förutom korrelations- och regressionsanalyser har även mer kvalitativa metoder använts. En sådan är den aktgranskning som gjorts där ärenden från tre LFC med goda resultat för produktivitet, handläggningstider och kvalitetsmåtten jämförts med ett urval av ärenden från övriga kontor. Det främsta syftet med aktgranskningen har varit att närmare analysera om, och i så fall på vilket sätt, kontoren med goda resultat handlägger ärendena på ett annat sätt än övriga. Därutöver har anställda inom LFC-organisationen intervjuats för att få en fördjupad förståelse av de resultat som uppmätts, hur handläggningen går till i praktiken och om vilka faktorer som kan tänkas leda till bra resultat. Intervjuer har genomförts både med ledningarna för den regionala nivån, det vill säga de fyra verksamhetsområden eller väderstreck som LFC var indelat i år 2012, och med företrädare för samma tre LFC med goda verksamhetsresultat som valdes ut för aktgranskningen. I figur 1 illustreras granskningens uppläggning. Figur 1. Illustration av granskningens uppläggning Historik (Till exempel ärendebalanser) MÖJLIGA FÖRKLARINGSFAKTORER EXEMPEL PÅ INTERNA FAKTORER Ledning och styrning Personal VERKSAMHETSRESULTAT (EFFEKTIVITET) Produktivitet (stycktid) Arbetssätt Arbetsmiljö Storlek Handläggningstider EXEMPEL PÅ OMVÄRLDSFAKTORER (Samarbete med) partner ÖVRIGT Beviljandegrad De sökandes bakgrund Beslutskvalitet - Andel ändrade ärenden i omprövningen - Kvalitetskontrollen (Qben) - Utbetalningskontrollen Kundnöjdhet 22

24 I kapitel 3 analyseras vilka samband som finns mellan verksamhetsresultaten, vilka illustreras i den högra rutan i figuren (fråga 1). I kapitel 4 analyseras vilka förklaringsfaktorer i den vänstra rutan som samvarierar med goda verksamhetsresultat (hög effektivitet), det vill säga vad som kännetecknar de LFC som uppnår bättre verksamhetsresultat än andra (fråga 2). Nedan följer en närmare beskrivning av de olika delarna i analysen De fyra effektivitetsaspekterna Produktivitet Produktivitet är relationen mellan prestationer och förbrukade resurser och visar organisationens förmåga att handlägga ärenden så resurssnålt som möjligt. I denna granskning används stycktider som ett mått på produktiviteten. Stycktiden visar hur mycket arbetstid som i genomsnitt går åt för att handlägga ett ärende i ett visst ärendeslag. Ju mindre tidsåtgång, desto lägre stycktider och därmed högre produktivitet. Stycktid ska inte förväxlas med handläggningstid, se vidare avsnittet om handläggningstider. Liksom för övriga effektivitetsaspekter är det inte självklart hur produktivitet och stycktider ska mätas. En fråga är till exempel om endast den tid som läggs på den faktiska handläggningen av ärenden ska räknas in eller om även övrig tid som kompetensutveckling, personaladministration och liknande ska ingå. En annan fråga är vad som ska betraktas som en prestation. Är det endast ansökningsärenden som ska räknas eller även olika typer av efterkontroller? För att hantera detta har ett antal olika mått på stycktider prövats i arbetet med denna granskning. De olika måtten ger en del skillnader i rangordningen, men i stort sett är det samma kontor som tillhör grupperna med högst och lägst produktivitet oavsett vilket mått som används. I de slutliga sambandsanalyserna används två av måtten, där det ena baseras på registrerad tid i tidredovisningen och det andra på uppgifter om faktiskt antal årsarbetskrafter i olika yrkeskategorier. Ett särskilt mätproblem är de ärendeflyttar som var relativt vanliga under En viss mängd ärenden handlades i verkligheten på ett annat LFC än det de egentligen tillhörde rent geografiskt och där de 23

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Handläggningen av bostadstillägg

Handläggningen av bostadstillägg isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:14 Handläggningen av bostadstillägg Slutrapport sf Rapport 2014:14 Handläggningen av bostadstillägg Slutrapport En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Bedömningsfrågor i tillsynen

Bedömningsfrågor i tillsynen Bedömningsfrågor i tillsynen Vad kommer vi prata om idag ISF:s uppgift Vad är en bedömningsfråga på ISF? Slutsatser Regeringens instruktion för ISF 1 Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning

Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2015:12 Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning sf Rapport 2015:12 Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning En rapport

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande

Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:9 Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande Från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården sf Rapport 2014:9 Från Försäkringskassan och hälso-

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Förnyad utredning av sjukersättning

Förnyad utredning av sjukersättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:13 Förnyad utredning av sjukersättning sf Rapport 2014:13 Förnyad utredning av sjukersättning En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Assistansersättningens utveckling

Assistansersättningens utveckling Social Insurance Report Assistansersättningens utveckling Förändringsprocesser 2005 2015 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Marit Gisselmann 010-116

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst

Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Skillnader i hälsotillstånd för olika grupper med hänsyn till inkomst Karin Melinder Folkhälsovetare. Med dr. Statens Folkhälsoinstitut, 831 40 Östersund. E-post: karin.melinder@fhi.se. www.folkhalsatillitjamlikhet.se.

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Rapport 2012:11. Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen

Rapport 2012:11. Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen Rapport 2012:11 Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen Rapport 2012:11 Ett förstärkt allmänt ombud för socialförsäkringen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Statistiska analyser C2 Bivariat analys. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Bivariat analys. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Bivariat analys Wieland Wermke + Bivariat analys n Mål: Vi vill veta något om ett samband mellan två fenomen n à inom kvantitativa strategier kan man undersöka detta genom att

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer