Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter"

Transkript

1 isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter sf

2 Rapport 2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

3 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Systemtillsyn innebär att granska om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Effektivitetsgranskning innebär att granska om en verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box Stockholm Telefon: E-post: Rapporten kan laddas ner från Inspektionen för socialförsäkringen Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm 2014

4 Innehåll Generaldirektörens förord... 7 Sammanfattning... 9 Summary Inledning Syfte och frågeställningar Avgränsningar Metod Metod i korthet De fyra effektivitetsaspekterna Förklarande faktorer Aktgranskning Intervjuer Tidigare studier och uppföljning Bakgrund förmånerna, handläggningen och kontoren De granskade förmånerna Handläggningsprocessen Yrkesrollerna på Försäkringskassans LFC Personlig handläggare Beslutsfattare Specialist Försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) Enhetschef och områdeschef Skillnader mellan LFC och i deras omvärld... 42

5 3 Hög produktivitet och korta handläggningstider försämrar inte kvaliteten Färre ändringar i omprövning hos LFC med hög produktivitet Svagt samband mellan kundnöjdhet och handläggningstider Aktgranskningen visar inga skillnader mellan LFC med bra verksamhetsresultat och övriga Utredningarnas omfång Kontorens aktiva åtgärder Mötet med den försäkrade Noggrannhet i behovsbeskrivning En positiv spiral Komplext att förklara bra resultat Bra resultat och nöjd personal hänger ihop Fler nyanställda leder inte till sämre resultat Storleken har ingen avgörande betydelse Större respektive mindre enheter Sammanslagna kontor Organisation och arbetssätt Viktigt att ta tag i ärendena tidigt Samarbete mellan olika roller en nyckelfaktor Ytterligare arbetssätt som kan bidra till ökad effektivitet Det finns inte ett framgångsrecept som fungerar för alla Samarbetet med andra aktörer viktigt De sökandes bakgrund kan spela roll Stora skillnader i andelen beviljanden Stora skillnader mellan olika LFC Andelen beviljanden påverkar varken produktivitet eller handläggningstider Beviljanden ger högre kundnöjdhet Omvärldsfaktorer en del av förklaringen... 89

6 5 En avslutande diskussion kring generaliserbarhet och kvalitetsmätning Referenser... 97

7

8 Generaldirektörens förord Mellan kraven på rättssäkerhet och effektivitet i handläggningen finns en potentiell konflikt. Handläggare som har svårt att hålla jämna steg med inflödet av ärenden kan frestas att ta genvägar, med negativa konsekvenser för kraven på korrekthet och likformighet i besluten. I föreliggande rapport analyseras sambanden mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i handläggningen inom Försäkringskassan i syfte att få svar på frågan om bra resultat i någon av dessa dimensioner har negativa konsekvenser för de övriga. De förmåner som har studerats är assistansersättning, handikappersättning och vårdbidrag vid samtliga 45 lokala försäkringscenter under Huvudresultatet i studien är att det går att förena hög produktivitet och korta handläggningstider utan att kvaliteten i besluten påverkas negativt. Det har dock visat sig svårt att identifiera vilka faktorer som ligger bakom att vissa kontor hävdar sig bra i alla tre avseenden. Både sättet att organisera arbetet och faktorer i omgivningen förefaller påverka resultatet. Slutsatsen indikerar inte desto mindre att det finns en potential för effektivisering inom myndigheten med bibehållna kvalitetskrav, samtidigt som det naturligtvis finns en gräns för hur långt en sådan effektivisering kan drivas. En reservation är att det är svårt att mäta kvalitet i handläggningen. ISF har med viss oro noterat att Försäkringskassan har avvecklat det tidigare instrumentet för kvalitetsmätning, Qben, utan att något annat ännu kommit i dess ställe. Den nuvarande fokuseringen på förtroende hos de försäkrade, mätt bland annat med det så kallade nöjd kundindexet, rymmer betydande risker, eftersom framgång mätt med detta index har samband med andel beviljade ansökningar. I föreliggande studie har inget samband mellan andel beviljanden och produktivitet observerats, vilket dock kan förklaras av att avslag och beviljanden för de förmåner som har studerats är ungefär lika arbetskrävande. För vissa andra förmåner kräver beviljanden väsentligt mindre tid, 7

9 och där finns en risk att inriktningen mot nöjda kunder och hög produktivitet verkar drivande på försäkringsutgifterna. Den stora skillnaden mellan kontoren i andelen beviljade ärenden måste hursomhelst utredas närmare. Rapporten har skrivits av Magnus Medelberg (projektledare), Martin Söder och Jonas Thelander. Malin Olsson har bidragit med statistiska analyser. I aktgranskningen deltog även Sofia Allansson och Carina Nägling. Stockholm i november 2014 Per Molander 8

10 Sammanfattning Syfte och metod Denna granskning gäller sambanden mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i Försäkringskassans ärendehandläggning. Analysobjektet är en jämförelse av samtliga lokala försäkringscenters (LFC) handläggning av assistansersättning, vårdbidrag och handikappersättning under år Två övergripande frågor har ställts. Den första handlar om vilka samband som finns mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet. Har till exempel LFC med en resurssnål och snabb handläggning sämre kvalitet i beslut och beslutsunderlag än andra? Den andra frågan handlar om vad som kännetecknar de LFC som lyckas förena en resurssnål och snabb handläggning med hög kvalitet. Flera olika undersökningar av LFC-kontoren har genomförts och vägts samman: analys av resultat avseende produktivitet, handläggningstider och olika kvalitetsmått analys av bakgrundsdata rörande personalsammansättning och resultaten från medarbetarundersökningar analys av omvärldsfaktorer som den socioekonomiska sammansättningen hos dem som ansökte om förmånerna en aktgranskning där ärenden från tre LFC med bra resultat jämförts med övriga intervjuer med de regionala LFC-ledningarna och de tre kontoren med bra resultat som valdes ut till aktgranskningen. 9

11 Hög produktivitet och korta handläggningstider försämrar inte kvaliteten De kvantitativa sambandsanalyserna ger inget stöd för tesen att en hög produktivitet eller korta handläggningstider uppnås till priset av en försämrad kvalitet i utredningar eller beslut. Flera olika sätt att mäta produktivitet, handläggningstider och kvalitet prövades. I de flesta fall fanns inga påvisbara samband. Den enda signifikanta samvariationen var att LFC med en hög produktivitet hade en lägre andel ändrade ärenden i Försäkringskassans interna omprövningar, vilket i stället kan ses som en indikator på en högre beslutskvalitet hos de mest produktiva kontoren. Inte heller den aktgranskning eller de intervjuer som genomförts talar för att kontor med hög produktivitet och korta handläggningstider har sämre kvalitet i beslutsunderlag eller beslut. Flera intervjuade såg det i stället som naturligt att det finns kontor med en överlag väl fungerande verksamhet som klarar att balansera olika mål mot varandra. Dock nämndes enstaka exempel där kontor kompromissat med kvaliteten i ärendena i syfte att till exempel klara målen för handläggningstiderna. Naturligtvis finns dock alltid en gräns där ökade krav på hög produktivitet eller korta handläggningstider måste leda till en försämrad kvalitet. Rapportens slutsats ska således inte tolkas som att det är riskfritt att minska resurstilldelningen till verksamheten. Vidare bör man inte utan vidare generalisera slutsatserna till andra förmåner. Det skiljer en del i utredningslogiken mellan olika förmåner som gör att sambanden kan se annorlunda ut. En reservation måste också göras för att de kvalitetsmått som fanns tillgängliga för granskningen har sina brister. Att mäta kvalitet i utredningar och beslut är svårt. Det är viktigt att Försäkringskassan fortsätter sitt utvecklingsarbete inom området. Komplext att förklara varför vissa kontor lyckas Att förklara varför vissa LFC generellt har bättre resultat än andra är komplext. En stor del av förklaringarna till resultatskillnaderna mellan olika kontor ligger förmodligen i sådant som inte enkelt låter sig mätas. De intervjuade talar om många olika faktorer som måste fungera och som dessutom är beroende av varandra, som ledning och styrning, personalsammansättning och samarbetet mellan de olika funktionerna i handläggningsprocessen. 10

12 Ett genomgående tema är också hur mycket lättare det är att bedriva en bra verksamhet när den redan fungerar bra. Flera intervjuade beskrev det som ett slags spiral där framgång föder framgång. LFC som har uppnått ett gott resultatläge, vilket bland annat innebär en frånvaro av stora ärendebalanser med gamla oavslutade ärenden, har betydligt bättre förutsättningar att arbeta på ett effektivt sätt än kontor som ligger sämre till. LFC som ligger dåligt till och tvingas lägga mycket tid på en ryggsäck av ärenden som borde ha avslutats för länge sedan har betydligt svårare att arbeta effektivt. Ett av de starkaste sambanden i den kvantitativa analysen är kopplingen mellan bra resultat och nöjda medarbetare. 1 Det framstår som ganska självklart att personalen blir mer nöjd när det finns förutsättningar för att åstadkomma ett bra resultat i form av exempelvis korta handläggningstider, jämfört med en situation där det finns en stor mängd gamla oavslutade ärenden som ligger på kö. Att medarbetare som är nöjda med sina förutsättningar och sin arbetsmiljö presterar bättre framförs också i flera intervjuer. Det framhålls även att goda resultat i sig kan göra medarbetarna nöjdare. Däremot motsäger den kvantitativa analysen helt eller delvis några framgångsfaktorer som nämndes i flera intervjuer. Det går inte att visa att en högre andel nyanställda ger sämre resultat. Inte heller tycks resultaten vara särskilt mycket bättre vid stora kontor än vid små. Intervjuer med handläggare och chefer vid de tre utvalda LFC med bra verksamhetsresultat pekar på vissa gemensamma nämnare i organisation och arbetssätt. Exempelvis uppger de att ett arbetssätt där handläggarna tar tag i ärendena tidigt är en nyckel till deras goda resultat, och även ett nära samarbete mellan handläggare, specialister och försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) med korta beslutsvägar och högt i tak. Även omvärldsfaktorer som skiljer sig åt mellan kontoren är en del av förklaringarna till resultatskillnaderna. En del av dessa omvärldsfaktorer handlar om rent lokala förhållanden som hur kommuner, hälso- och sjukvård, assistansbolag med flera på de aktuella orterna agerar. Där spelar förstås även Försäkringskassans samarbete med dessa partner in. 1 Begreppet samband är i denna rapport inte liktydigt med ett fastslaget kausalt samband. Se vidare avsnitt

13 En annan omvärldsfaktor som kan utgöra en del av förklaringarna till resultatskillnaderna är de sökandes bakgrund. Till exempel är handläggningstiderna kortare för LFC där de sökande har en högre medelinkomst. Stora skillnader i andelen beviljade ärenden behöver utredas Analysen visar vidare stora skillnader mellan olika LFC i vilken grad de försäkrades ansökningar beviljas eller avslås. För exempelvis assistansersättning varierar beviljandegraden mellan de olika kontoren från 17 procent till 68 procent. Även för vårdbidrag och handikappersättning varierar beviljandegraden i ungefär samma storleksordning. De stora variationerna är svåra att förklara även för Försäkringskassan, och det är angeläget att säkerställa att de inte är ett uttryck för skillnader i bedömningsnivå mellan kontoren. Det handlar om ett i flera avseenden mycket komplext system, där bland annat Försäkringskassans samspel med partner som kommuner och assistansbolag spelar en roll, och det förklarar säkert en del av skillnaderna. Det är viktigt att skillnaderna analyseras vidare, vilket myndigheten för närvarande också gör inom ramen för ett regeringsuppdrag. 2 Viktigt att ta hänsyn till andel beviljade ärenden vid styrning med kundnöjdhetsmått Ett intressant samband är kopplingen mellan andelen beviljade ärenden och utfallet av de kundundersökningar som gjorts inom LFC. Kontor med en hög beviljandegrad får bättre betyg från de försäkrade. Sambandet är inte förvånande, då även tidigare studier inom dessa förmåner visat stora skillnader i kundnöjdhet beroende på om den försäkrade blivit beviljad förmånen eller inte. Det är viktigt att Försäkringskassan tar hänsyn till detta samband i sin styrning och uppföljning. 2 Regeringsbeslut

14 Detta gäller inte enbart de förmåner som studeras i denna rapport utan generellt för myndighetens verksamhet. Försäkringskassan har i verksamhetsplanen för 2014 valt att lyfta fram Kundernas förtroende för Försäkringskassan ska öka som enda övergripande mål. Det finns dock en potentiell målkonflikt mellan nöjda kunder och korrekta beslut, eller åtminstone mellan stabila bedömningsnivåer i försäkringen och den försäkrades önskan att få sin bidragsansökan beviljad. Generösare bedömningsnivåer i försäkringarna kan ge stora effekter på försäkringsutgifterna, även om de håller sig inom ramarna för gällande lagar och regler. 3 3 ISF (2014b). 13

15 14

16 Summary Productivity and quality at the Swedish Social Insurance Agency The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the Swedish social insurance system. The objectives of the agency are to strengthen compliance with legislation and other statutes, and to improve the efficiency of the social insurance system through system supervision and efficiency analysis and evaluation. The ISF s work is mainly conducted on a project basis and is commissioned by the Government or initiated autonomously by the agency. This report has been initiated by the agency. Background, methods and objectives In this report productivity, processing times and quality in the case handling at the Swedish Social Insurance Agency s (henceforth referred to as the Agency) local insurance centres (LFC) was studied. The analyses are based on data from the year 2012 regarding three disability benefits: Disability Allowance, Care Allowance and Assistance Compensation. All 45 LFCs which were processing the disability benefits in 2012 are included in the study. Two general questions were posed: 1. Is there a correlation between productivity, processing times and quality? Do units (LFCs) with high productivity and short processing times have an inferior quality of decision making? 2. If some units can combine short processing times and high productivity with high quality, what characterises them? 15

17 In this study several analyses of the LFC s case handling are performed and considered together: Analysis of the results of LFCs regarding productivity, processing times and different quality measures. Analysis of background data about the LFCs, their staff composition and results from employee surveys. Analysis of external factors such as the socio-economic structure of those who had applied for the benefits. A review of case files has also been conducted. Three LFCs were selected based on their good results regarding productivity, processing times and available quality measures. Cases handled at these three LFCs were compared with cases handled at the other 42 LFCs (the control group). All in all, more than 600 case files were reviewed. Interviews were performed with managers and controllers at the four regional centres in charge of the LFCs as well as with managers and case workers at the three LFCs that were selected for a more in-depth case study based on their aboveaverage results. Findings Higher productivity and shorter processing times do not taint quality The quantitative analyses do not support the thesis that LFCs with high productivity and short processing times are of inferior quality regarding investigations and decisions compared to other LFCs. Several different ways of measuring productivity, processing times and quality were tested. In most cases, no correlation at all was observed. The only significant correlation was that LFCs with higher productivity had, on average, a lower percentage of amended decisions in the Agency s internal reassessment units, which instead can be seen as an indicator of higher quality decisions among the most productive LFCs. 16

18 Furthermore, neither the study of case files nor the interviews indicated that LFCs with high productivity and short processing times produced lower quality decisions. On the other hand, several interviewees saw it as natural that successful LFCs should be able to manage to balance different objectives against each other. Many factors forming part of the explanation as to why some LFCs have better results than others Why some LFCs in general have better results than others is a complex question. Much of the explanation for the differences between the LFCs can probably be attributed to factors that are not easily measured and quantified. Interviewees mention many different, and sometimes interdependent, factors such as management, staff composition and good collaboration between the professionals in the administration process. A pervading theme in the interviews is a sort of positive spiral where success breeds success: LFCs who have reached a high level of performance are in a better position to work efficiently. Interviewed officials and managers at the three LFCs with good results also mentioned some common points in organization and work procedures among these three LFCs: e.g. that administrative officials start processing cases as soon as possible after an application has been received at the LFC, and close (informal) collaboration between different professional roles at the LFC such as administrative officials, insurance specialists and medical insurance advisors (FMR). Several quantitative analyses have also been performed. The only really powerful correlation found is between good results and administrative official content. It seems obvious that the staff will be more satisfied when conditions to do a good job and achieve good results are in place. The interviewees also emphasized that good results in themselves can make employees more satisfied. On the other hand, the quantitative analyses wholly or partly contradicted two factors associated with inferior results that have been mentioned in several interviews. Having a higher proportion of newly recruited administrative officials did not correlate with inferior results. And although larger LFCs on average are slightly more productive, there seem to be no clear correlation between LFC size and results. 17

19 Finally, external factors also seem to be part of the explanation for the difference in results between LFCs. Both differences in local conditions such as the LFC s collaboration (or lack thereof) with municipalities, health care providers and assistance providers, and differences in socio-economic factors such as the level of education or income among the applicants have been analysed. As an example of the latter, LFCs where the clients on average have a higher income also have shorter processing times. The differences in rejection rates between LFCs need to be investigated further Another result from the study was that there are substantial differences in rejection rates between different LFCs. For example, the approval rate for assistance compensation varies between 17 and 68 percent. The differences are of the same magnitude for the other disability benefits studied. These variations are difficult to explain even for the Agency, and it is of major importance to ensure that these differences in assessment level between different LFCs are analysed further. Importance of considering the role of approval rates when customer satisfaction is used as measure of success An interesting observation made in this study is the powerful correlation between the level of approved cases and the results from the client survey: LFCs with a high level of approved cases on average receive higher client ratings. The correlation is not surprising. Earlier studies have showed large differences in client satisfaction, depending on whether the client has been granted the benefit or not. It is important that the Agency takes this correlation into consideration when working with management and following up. This does not only concern the benefits studied in this report. The Agency has highlighted the objective that increasing client confidence in the Agency should become the overriding goal in the business plan for There is a potential conflict between correct decisions and client satisfaction, or at least between stable insurance assessment levels and the clients desire to be granted the benefits applied for. Generous assessment levels, even if they are within the limits of applicable laws and regulations, can also have a major impact on insurance costs. 18

20 1 Inledning Enligt 7 förvaltningslagen (1986:223) ska ärenden handläggas enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten eftersätts. Det betyder bland annat att myndigheter ska arbeta produktivt men utan att kvaliteten i handläggningen åsidosätts. Vilka samband finns mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i socialförsäkringens administration? Ibland påstås det att en fokusering på en snabb och resurssnål handläggning riskerar att leda till slarviga och därmed ofta felaktiga beslut. Exempelvis finns det de som menar att sådana precisa mål på handläggningstider som var en central del av Försäkringskassans styrning under denna gransknings undersökningsår 2012 var en sådan riskfaktor. Ibland påstås det tvärtom att en fokusering på beslutskvaliteten och på att göra rätt från början både blir billigast och förhindrar långa handläggningstider eftersom man inte behöver lägga resurser på att rätta till felaktigheter i ett senare skede. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med granskningen kan sammanfattas i två övergripande frågor: 1. Finns det några samband mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet? Har till exempel lokala försäkringscenter (LFC) med en resurssnål och snabb handläggning sämre kvalitet i beslut och beslutsunderlag än andra? 2. Om det finns LFC som kan förena en resurssnål och snabb handläggning med hög kvalitet, vad kännetecknar dessa? 19

21 1.2 Avgränsningar I granskningen jämförs handläggningen av förmånerna assistansersättning, handikappersättning och vårdbidrag vid de lokala försäkringscentren (LFC) under år Samtliga 45 LFC som handlade förmånerna ingår i studien. Alla tre förmånerna hör till de mest utredningskrävande inom Försäkringskassan. Det kan finnas stora skillnader i hur dessa och andra förmåner inom Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten handläggs. Av detta skäl bör inte resultaten i denna studie utan vidare generaliseras till hela socialförsäkringens administration. 1.3 Metod Metod i korthet I den första övergripande frågan, analysen av sambanden mellan produktivitet och kvalitet, har fyra verksamhetsresultat som utgör olika aspekter på en effektiv handläggning analyserats: Produktivitet: Ärendena handläggs resurssnålt. Handläggningstider: De försäkrade får sina ärenden handlagda utan onödiga dröjsmål. Beslutskvalitet: Rätt beslut fattas i ärendena utifrån tillräckliga beslutsunderlag. Kundnöjdhet: De försäkrade är nöjda med handläggningen av sina ärenden. Hur dessa verksamhetsresultat hänger samman har till största delen analyserats med rent kvantitativa metoder. I första hand har korrelationsanalyser, men också regressionsanalyser, använts. Även den aktgranskning och de intervjuer som beskrivs nedan har bidragit till analysen. Den andra övergripande frågan om vad som kännetecknar kontor med en resurssnål, snabb och kvalitativ handläggning har undersökts 20

22 genom både kvantitativa analyser, intervjuer och aktgranskning. För att hitta sådana förklaringsfaktorer har ISF jämfört verksamhetsresultaten med: personalstatistik om exempelvis de anställdas anställningstid, sjukfrånvaro, övertid och medelålder enkätsvaren från Försäkringskassans medarbetarundersökning där de anställda besvarat frågor om arbetsmiljö ur olika aspekter bakgrundsuppgifter om de som ansökt om förmånerna avseende utbildning, inkomst och födelseregion i världen. Även i dessa fall har främst korrelationsanalyser använts för att studera sambanden med de fyra effektivitetsaspekterna. En generell iakttagelse är att det finns ett mått av osäkerhet i alla kvantitativa data och det gäller särskilt för enskilda LFC. Dessa osäkerheter skulle vara ett större problem i en granskning där syftet till exempel var att skapa en exakt resultatrangordning mellan olika LFC, eller där man mer exakt ville ange hur stora skillnader det finns mellan enheter med goda och mindre goda resultat. För denna granskning är exaktheten i data inte av någon avgörande betydelse. Syftet är att analysera om det finns några mer generella samband mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet, inte att studera enskilda LFC. I sambandsanalysernas signifikanstester har 5-procentsnivån satts som generell gräns för vad som betraktas som ett (signifikant) samband. Samband som är signifikanta på 10-procentsnivån kommenteras dock på några ställen. I de fall det finns signifikans används i rapporten omväxlande begrepp som korrelation, samvariation och samband. I denna rapport är begreppet samband inte synonymt med kausalt samband. Generellt har inga kausala samband slagits fast, utan enbart samvariation. Produktivitet, handläggningstider och kvalitet påverkas av en mängd faktorer, varför ytterligare analyser skulle behövas för att kunna uttala sig om kausalitet. Alla data som använts i sambandsanalyserna har hämtas från Försäkringskassans olika statistiksystem. Det mesta av de kvantitativa data som hämtats in avser samtliga 45 LFC som handlade de undersökta förmånerna år Många kvantitativa analyser är alltså utförda 21

23 på data för hela populationen, och inte på ett urval. I rapporten redovisas ändå genomgående mått på den statistiska signifikansen för de genomförda analyserna som om det handlade om en urvalsundersökning. Förutom korrelations- och regressionsanalyser har även mer kvalitativa metoder använts. En sådan är den aktgranskning som gjorts där ärenden från tre LFC med goda resultat för produktivitet, handläggningstider och kvalitetsmåtten jämförts med ett urval av ärenden från övriga kontor. Det främsta syftet med aktgranskningen har varit att närmare analysera om, och i så fall på vilket sätt, kontoren med goda resultat handlägger ärendena på ett annat sätt än övriga. Därutöver har anställda inom LFC-organisationen intervjuats för att få en fördjupad förståelse av de resultat som uppmätts, hur handläggningen går till i praktiken och om vilka faktorer som kan tänkas leda till bra resultat. Intervjuer har genomförts både med ledningarna för den regionala nivån, det vill säga de fyra verksamhetsområden eller väderstreck som LFC var indelat i år 2012, och med företrädare för samma tre LFC med goda verksamhetsresultat som valdes ut för aktgranskningen. I figur 1 illustreras granskningens uppläggning. Figur 1. Illustration av granskningens uppläggning Historik (Till exempel ärendebalanser) MÖJLIGA FÖRKLARINGSFAKTORER EXEMPEL PÅ INTERNA FAKTORER Ledning och styrning Personal VERKSAMHETSRESULTAT (EFFEKTIVITET) Produktivitet (stycktid) Arbetssätt Arbetsmiljö Storlek Handläggningstider EXEMPEL PÅ OMVÄRLDSFAKTORER (Samarbete med) partner ÖVRIGT Beviljandegrad De sökandes bakgrund Beslutskvalitet - Andel ändrade ärenden i omprövningen - Kvalitetskontrollen (Qben) - Utbetalningskontrollen Kundnöjdhet 22

24 I kapitel 3 analyseras vilka samband som finns mellan verksamhetsresultaten, vilka illustreras i den högra rutan i figuren (fråga 1). I kapitel 4 analyseras vilka förklaringsfaktorer i den vänstra rutan som samvarierar med goda verksamhetsresultat (hög effektivitet), det vill säga vad som kännetecknar de LFC som uppnår bättre verksamhetsresultat än andra (fråga 2). Nedan följer en närmare beskrivning av de olika delarna i analysen De fyra effektivitetsaspekterna Produktivitet Produktivitet är relationen mellan prestationer och förbrukade resurser och visar organisationens förmåga att handlägga ärenden så resurssnålt som möjligt. I denna granskning används stycktider som ett mått på produktiviteten. Stycktiden visar hur mycket arbetstid som i genomsnitt går åt för att handlägga ett ärende i ett visst ärendeslag. Ju mindre tidsåtgång, desto lägre stycktider och därmed högre produktivitet. Stycktid ska inte förväxlas med handläggningstid, se vidare avsnittet om handläggningstider. Liksom för övriga effektivitetsaspekter är det inte självklart hur produktivitet och stycktider ska mätas. En fråga är till exempel om endast den tid som läggs på den faktiska handläggningen av ärenden ska räknas in eller om även övrig tid som kompetensutveckling, personaladministration och liknande ska ingå. En annan fråga är vad som ska betraktas som en prestation. Är det endast ansökningsärenden som ska räknas eller även olika typer av efterkontroller? För att hantera detta har ett antal olika mått på stycktider prövats i arbetet med denna granskning. De olika måtten ger en del skillnader i rangordningen, men i stort sett är det samma kontor som tillhör grupperna med högst och lägst produktivitet oavsett vilket mått som används. I de slutliga sambandsanalyserna används två av måtten, där det ena baseras på registrerad tid i tidredovisningen och det andra på uppgifter om faktiskt antal årsarbetskrafter i olika yrkeskategorier. Ett särskilt mätproblem är de ärendeflyttar som var relativt vanliga under En viss mängd ärenden handlades i verkligheten på ett annat LFC än det de egentligen tillhörde rent geografiskt och där de 23

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Bedömningsfrågor i tillsynen

Bedömningsfrågor i tillsynen Bedömningsfrågor i tillsynen Vad kommer vi prata om idag ISF:s uppgift Vad är en bedömningsfråga på ISF? Slutsatser Regeringens instruktion för ISF 1 Inspektionen för socialförsäkringen har till uppgift

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Rapport 2012:13. Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Rapport 2012:13. Tvåårsomprövningar av assistansersättning Rapport 2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning Rapport 2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten kan beställas

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl Effektanalys en introduktion Rolf Sandahl Några områden som en utvärderare ska behärska..research design, sampling, measurement, interviewing, observation, site visits, archival studies, case studies,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Assistansersättningen

Assistansersättningen isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2015:9 Assistansersättningen Brister i lagstiftning och tillämpning sf Rapport 2015:9 Assistansersättningen Brister i lagstiftning och tillämpning En rapport

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Dolda it-kostnader i verksamheten

Dolda it-kostnader i verksamheten Rapport 2012:5 Dolda it-kostnader i verksamheten Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten Rapport 2012:5 Dolda it-kostnader i verksamheten Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten En rapport från Inspektionen

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Försäkringsrörelsens själ

Försäkringsrörelsens själ Försäkringsrörelsens själ Diskussion 1 Försäkringens själ Grundläggande försäkringsrörelserätt 20 oktober 2015 Föreläsare Daniel Eriksson Produktdirektör Folksam daniel.e.eriksson@folksam.se Vad är försäkring?

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen fax 08 58 00 15 90 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna sf Rapport 2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna En rapport från Inspektionen för

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer