HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET"

Transkript

1 HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET Resultaten av hälso- och arbetsmiljöarbetet var totalt sett positiva under 211. Sjukfrånvaron var låg och antalet arbetsskador med sjukskrivning minskade. Mål för medarbetarsamtal 211: Medarbetarsamtal ska genomföras med minst 98 % av företagets anställda. Utfall 211: 92 %. Mål för ledarutbildning 211: Minst 98 % av Korsnäs chefer ska ha påbörjat ledarutbildning. Utfall 211: 99 %. Korsnäs arbetar systematiskt med frågorna om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Det arbetet utgår från en övertygelse om att hälsa och säkerhet även går hand i hand med effektivitet och lönsamhet. Förebyggande insatser Ambitionen är att skapa säkra arbetsplatser och fokus ligger på förebyggande insatser för att minska antalet arbetsolyckor, bibehålla en låg sjukfrånvaro och minska antalet långtidssjuka. De övergripande arbetsmiljöfrågorna hanteras inom samverkansråden som består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, se sida 35. Lokalt leds säkerhetsarbetet av arbetsmiljögrupper inom respektive verksamhet. Hälsoarbetet bedrivs i nära samarbete med den lokala företagshälsan. En del av förändringsarbetet För att belysa vikten av säkerhet och utveckla säkerhetskulturen inom företaget ingår dessa frågor även i Korsnäs långsiktiga förändringsarbete inom ramen för KOM-programmet, se sidorna Till exempel genomfördes under 211 ett projekt med avsikt att förbättra trafiksäkerheten på Korsnäs Rockhammar. EN DROGFRI ARBETSPLATS I företagets policy slås det fast att Korsnäs ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Detta bidrar till att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Fokus ligger på förebyggande arbete, med informationsinsatser till alla medarbetare. Alkohol- och drogtester genomförs vid nyanställning, vid misstanke om påverkan och som en del av rehabiliteringen vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Inom delar av verksamheten genomförs slumpmässiga alkohol- och drogtester såväl bland medarbetarna som bland entreprenörer och konsulter. Riktlinjer för åtgärder vid missbruksproblem ges i Korsnäs handlingsprogram för alkoholoch drogmissbruk. Förbättringsteamet, som bestod av medarbetare på bruket, identifierade platser med hög olycksfallsrisk, vilket ledde till praktiska åtgärder. I Korsnäs Gävle genomfördes ett förbättringsprojekt för att eliminera lyftskador inom en del av produktionskedjan, vilket resulterade i nya arbetssätt, instruktioner och utbildning för berörda. Resultat 211 Korsnäs satsar betydande resurser på motion och andra friskvårdsinsatser. Ambitionen är att förbättra medarbetarnas hälsa samtidigt som aktiviteterna skapar trivsel och gemenskap på arbetsplatserna. Statistiken för 211 indikerar att arbetet med hälso- och arbetsmiljön ger goda resultat. Sjukfrånvaron är låg vid samtliga 34 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

2 Samverkansråd Övergripande frågor kring hälsa och säkerhet hanteras inom samverkansråden som också har rollen som skyddskommittéer. På nivån under samverkansråden arbetar lokala råd alternativt arbetsutskott med arbetsmiljöfrågor. Frågor av policykaraktär kring arbetsmiljö och säkerhet beslutas i det övergripande koncernrådet. Samverkansorganen inom Korsnäs är partssammansatta och består av arbetsgivarrepresentanter respektive arbetstagarrepresentanter. Rådsmodellen används inte idag för säkerhetsarbete inom Korsnäs lettiska dotterbolag. Arbetsledningen representerar där medarbetarna i möten som behandlar skyddsfrågor. Samverkansavtal I branschen fi nns det övergripande, centrala samverkansavtalet som bland annat beskriver arbetet med arbetsmiljö samt företagshälsovård. På Korsnäs fi nns ett övergripande samverkansavtal för Korsnäskoncernen där nivåerna i samverkansstrukturen beskrivs. I samverkan har policydokument för arbetsmiljö, rehabilitering och alkohol- och drogfrågor tagits fram. Arbetsmiljöfrågor är av central betydelse där varje chef ansvarar för arbetsplatsens säkerhet. Inom den fackliga organisationen fi nns uttalade skydds- respektive huvudskyddsombud. Varje ny chef och nytt skyddsombud deltar i grundläggande arbetsmiljöutbildningar som genomförs regelbundet utifrån de krav som verksamheten ställer. Arbetsmiljö- och skyddsfrågor ingår i de centrala fackliga avtalen även för Korsnäs lettiska dotterbolag men är inte utformade på samma sätt som i vår svenska verksamhet. tre verksamheter och trenden har länge varit nedåtgående. Likaså ligger antalet rehabiliteringsinsatser på en låg nivå. 2 Antal anställda Antal % 2 Antalet arbetsskador med sjukskrivning var under 211 lägre än 21, medan antalet arbetsskador utan sjukskrivning ökade. Medarbetarnas tillbudsrapportering 1 1 ligger på en fortsatt hög nivå. Företaget anser att detta är positivt eftersom en mer aktiv rapportering gör det lättare att förebygga olyckor Medeltal varav kvinnor % 5 8 % Sjukfrånvaro På Korsnäs Rockhammar har ett KOM-projekt lett till att en ny gångväg skapats och att hastighets- och varningsskyltar satts upp för att förbättra trafi ksäkerheten, konstaterar automationselektriker Magnus Blomberg, som ingår i förbättringsteamet. POLICY FÖR REHABILITERING Korsnäs har i samverkan med facken antagit en policy och ett handlingsprogram för rehabilitering. Utgångspunkten är att arbetet och gemenskapen på arbetsplatsen är en betydelsefull del av tillvaron. Målet är att återföra medarbetare som fått nedsatt arbetsförmåga till ordinarie arbete Totalt Män Kvinnor Arbetsskador och tillbud Tillbudsrapportering Arbetsskador Arbetsskador med sjukskrivning utan sjukskrivning KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 35

3 FÖRNYELSE, LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP Korsnäs förändringsprogram, KOM - Korsnäs Operativa Målstyrning - introduceras successivt i hela företaget. Utveckling av medarbetarskap och ledarskap är viktiga inslag i detta långsiktiga förändringsarbete och är en förutsättning för att skapa varaktig förändring. Under 212 och kommande år planeras flera nya förändringsprojekt, vilka berör ännu fler delar av verksamheten. Ledarskap för förändring Kompetens och engagemang från alla medarbetare är förutsättningar för att KOM-programmet ska få genomslag. Därför är insatser för att utveckla ledarskap och medarbetarskap en viktig del av processen. Under 211 startades ett nytt ledarskapsprogram för alla ledare inom företaget, från koncernledningsgruppen till första linjens chefer på alla avdelningar och inom samtliga delar av verksamheten. I den satsningen ligger fokus på förändringsledarskap. Samtliga chefer ska genomgå utbildningen. Förbättringsprojekten inom KOM-programmet lägger stor vikt vid grundorsaksanalys, här söks grundorsaken till ventilproblem. Syften med KOM är att säkra fortsatt konkurrenskraft i en framtid där marknaden förändras i allt snabbare takt. Med hjälp av KOM-metodiken utvecklas företagets och medarbetarnas sätt att ta sig an problemlösning och styra verksamheten mot uppsatta mål. Detta ska leda till en gemensam plattform för förändringsarbetet och stärka företagskulturen att alltid arbeta med ständiga förbättringar. Nya arbetssätt KOM är ett långsiktigt program som fortfarande är i sin introduktionsfas. Avsikten är att företaget ska bli bättre på att jobba med målstyrning och snabbt hantera avvikelser. Hittills har tolv KOM-projekt startats, vilka genomförs av förbättringsteam med fyra till sju deltagare. KOMteamen är utvalda för att minska alternativt eliminera identifierade förluster, till exempel hanteringsskador med truckar, och för att minska tidsförluster på maskinerna. Några av teamen har arbetat med förbättrad arbetsmiljö och ökad personsäkerhet. De olika förlusterna identifieras genom analyser. Dessa tvärfunktionella team är nyckeln för att ta tillvara medarbetarnas kompetens, vilket leder till nya lösningar i projekten. De första projekten har nu avrapporterats och resulterat i konkreta åtgärder, förbättrade arbetssätt och stort engagemang för utveckling. De har också skapat förutsättningar för direkta eller framtida besparingar. Förbättrad dialog Att förbättra dialogen mellan såväl ledare och övriga medarbetare, som mellan olika delar av verksamheten, är en grundläggande del av det nya ledarskap som Korsnäs introducerat. Ambitionen är att skapa en bra vardaglig kommunikation där bland annat feedback ska leda till förbättring. Särskilda insatser görs också för att utveckla mötesformer och ta fram nya verktyg för medarbetarutveckling, som även tidigare medarbetarundersökningar visat efterfrågan på. Till exempel har Korsnäs, tillsammans med de fackliga organisationerna, tagit fram en förbättrad modell för medarbetarsamtal. Målet är att medarbetarsamtal ska genomföras två gånger per år för samtliga medarbetare. Ett grundläggande målsamtal och ett uppföljningssamtal. 36 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 Facklig samverkan Korsnäs ambition är att ha en nära relation till de fackliga organisationerna och företaget ser fackligt arbete som viktigt och värdefullt. Samarbetet med facken är en förutsättning för det förändringsarbete som nu pågår i hela företaget. Företagets anställda representeras i Korsnäs styrelse av ordinarie ledamöter eller dess suppleanter. Såväl centralt som lokalt samverkar företaget och facken i arbetet med större investeringar och andra viktiga projekt. För samtliga bruk fi nns fackliga samrådsgrupper, vilka har regelbundna kontakter med brukets ledning. Mänskliga rättigheter mångfald och jämställdhet Ur Korsnäs CR-policy: Korsnäs verkar för mångfald och jämställdhet i anställning för alla anställda och arbetssökande. Företaget anställer, utbildar, befordrar och kompenserar alla anställda i förhållande till jobbrelaterade faktorer som personens förmåga, arbetskvalitet, attityd, kompetens och potential samt företagets behov. Korsnäs förhållningssätt är att främja en sund och kollegial arbetsmiljö för alla anställda. Utan hänsyn till etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, medborgarskap, ålder, civilstånd, funktionshinder eller någon annan kategorisering som skyddas av tillämpliga lagar. Korsnäs har under 211 mottagit en anmälan om diskriminering i samband med en rekrytering. Fallet har lösts i förlikning. Barnarbete förekommer inte i Korsnäs verksamheter, där lägsta ålder för anställning är 18 år. Korsnäs utvärderar också sina mer betydande leverantörer avseende en mängd faktorer där bl a arbetsmiljöfrågor ingår. MEDARBETARPROFIL OCH LEDARPROFIL Korsnäs medarbetarprofi l och ledarprofi l har stor betydelse i det förändringsarbete som inletts genom KOM-programmet. Medarbetarprofi len slår fast att som Korsnäsmedarbetare ska vi: arbeta för företagets bästa bidra till att skapa kundvärde arbeta målinriktat och vara förbättringsinriktade ha respekt för andra medarbetare, t ex verka för en säker arbetsmiljö, vara öppen för dialog och se mångfald som en styrka. Ledarprofi lens fyra huvudkriterier är att en bra ledare ska: vara en god förebild leda mot tydliga mål utveckla verksamheten, sig själv, medarbetare och gruppen vara beslutsfattande. KOM FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT KOM (Korsnäs Operativa Målstyrning) är ett långsiktigt förändringsprogram för att öka effektiviteten och konkurrenskraften genom att ta bort förluster i företagets totala process. Med förluster menas både materialförluster och tid som inte bidrar till att ge kunderna värde. En central del av KOM-programmet är att utveckla företagets sätt att ta sig an problemlösning och ständiga förbättringar. KOM-programmet bygger på WCM (World Class Manufacturing), som är väl etablerat inom många branscher. Att skapa en bättre dialog mellan medarbetare och chefer på alla nivåer i företaget är ett inslag i det förbättringsarbete Korsnäs genomför. MEDARBETARUNDERSÖKNING Sedan drygt tio år tillbaka genomför Korsnäs regelbundna medarbetarundersökningar. Syftet är att ge en bild av medarbetarnas arbetssituation och samtidigt ta fram mått på företagets förmåga att skapa mervärde för sina kunder. Undersökningarna genomförs av opinionsföretaget TNS-Sifo, som väger samman enkätsvaren till ett så kallat VSK-index (Värde-Skapande Kapital-index). Utfallet av den senaste undersökningen kommenterades i Korsnäs hållbarhetsrapport 21. Nästa medarbetarundersökning genomförs 213. KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 37

5 KONTAKT MED SKOLOR OCH HÖGSKOLOR För att säkerställa företagets konkurrenskraft arbetar Korsnäs med en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Nära kontakter med skolor, högskolor och universitet ingår i den strategin. Skärpt konkurrens, nya arbetssätt och snabbare teknikutveckling gör att medarbetarnas kompetens blir en avgörande konkurrensfaktor. Liksom många andra industrier har Korsnäs en generationsväxling framför sig med stora pensionsavgångar under de närmaste 15 åren. Företagets långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi som omfattar såväl nyrekrytering, som kompetensutveckling och kompetensöverföring blir i den situationen särskilt viktig. Attraktionskraft Insatser för att attrahera och rekrytera unga, välutbildade medarbetare ingår i strategin för att möta dessa utmaningar. Utgångsläget är relativt gynnsamt eftersom Korsnäs under lång tid byggt upp nära kontakter med skolor och högskolor. Till exempel erbjuder de olika verksamheterna varje år ett stort antal PRAOplatser för grundskoleelever. För gymnasieelever, lärare och studievägledare finns en omfattande studiebesöksverksamhet. Bruken och skogsbruket tar även emot APU-praktikanter från gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. Kontakter med högskolor och universitet är viktiga och sker bland annat genom arbetsmarknadsdagar, studiebesök och examensarbeten. Korsnäs finns representerat i olika utbildningsråd och kommittéer inom samtliga skolområden. Yrkestraineer Yrkestrainee är en ny form av anställning, där ungdomar ges en sex månaders introduktion till företagets verksamhet och processer. Därefter övergår de till anställningar som operatörer eller som underhållstekniker. Den förbättrade helhetssynen skapar förutsättningar för närmare samverkan mellan drift och underhåll. Satsningen är också en del i den praktiska kompetensöverföring som BRANSCHGEMENSAMMA PROGRAM Korsnäs är engagerat i branschgemensamma program för att informera om skogsnäringen. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprojekt mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Syftet är förbättra elevers och lärares kunskaper om skog och skogsnäring. Genom utomhuspedagogik vill Skogen i Skolan förena praktik och teori. Framtidsresan är en gymnasiesatsning som Skogsindustrierna genomför i turnéform för att sprida information och väcka ungdomars intresse för arbete inom skogsindustrin. Sedan starten 1999 har Framtidsresan träffat mer än 12 elever vid närmare 3 skolor. ska ske för att genomföra den förestående generationsväxlingen. Yrkestraineeprogrammet är ett komplement till Korsnäs traineeprogram för högskolestuderande. Företagets satsning på yrkestraineer har slagit mycket väl ut. De nya medarbetarna får en bred introduktion innan de går vidare till anställningar som operatörer eller underhållstekniker. Att väcka fl ickors natur- och teknikintresse är målet för det sommarläger som arrangeras i Örebro. Lägret är en gemensam satsning av Tullängsskolan, Komtec, Risbergska skolan och Örebro universitet. Korsnäs sponsrar arrangemanget. PRAO = praktisk arbetslivsorientering. APU = arbetsplatsförlagd utbildning. 38 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 SAMHÄLLSENGAGEMANG LOKALT OCH GLOBALT Korsnäs ambition är att såväl lokalt som globalt agera som en god samhällsmedborgare. Stöd till positiva initiativ och aktiviteter är en del av detta samhällsengagemang. Korsnäs verksamhet i Gävle, Frövi och Rockhammar stödjer på olika sätt det lokala föreningslivet, främst inom idrott och kultur. Det finns ett starkt engagemang i utbildningsfrågor, speciellt i aktiviteter som stimulerar ungdomars teknikintresse. Både centralt och lokalt gör Korsnäs också andra socialt angelägna insatser. Till exempel stödjer företaget natur- och teknikläger för flickor i Örebro. I Gävle är Korsnäs en av huvudsponsorerna av Rapatac, ett initiativ för att hjälpa barn att ta ett större ansvar för sin skolgång. Playing for Change är ett lokalt förankrat program med globalt perspektiv. Stiftelsen Playing for Change, som grundats av Kinnevik, stödjer sociala entreprenörer med hållbara idéer för hur man kan göra livet bättre för barn och unga. Grundtanken är att leken förbereder barnen för livet och att barn i hela världen har rätt till fri lek. Bland mycket annat har Playing for Change under 211 stött initiativet Läkande lek, som har utvecklat lekpedagogik för att hjälpa traumatiserade flyktingbarn. Korsnäs är en av Playing for Change s huvudpartners och har under året möjliggjort stöd till sociala entreprenörer i Sverige, Ghana och Ryssland. Medarbetare från Korsnäs har också fungerat som rådgivare till de sociala entreprenörerna i Sverige och medverkat i juryn som utser de entreprenörer som ska få stöd. Playing for Change ger eldsjälar som arbetar i områden med utsatta individer chansen att vidareutveckla sina idéer och skapa meningsfulla och hållbara företag. ETT RIKARE LIV Genom stiftelser och fonder bidrar Korsnäs till att skapa en stimulerande fritid för företagets anställda. Till exempel har Korsnäs medarbetare och pensionärer tillgång till ett hundratal semesterbostäder i Sverige och utomlands. Även resor till sportevenemang, mässor, teater och andra kulturevenemang genomförs för de anställda och deras familjer. CHRISTER SIMRÉN, VD KORSNÄS AB Den ideella föreningen Mattecentrum erbjuder hjälp i matematik till högstadieelever och gymnasieelever i form av öppna räknestugor. Ungefär 2 volontärer driver 33 räknestugor per vecka. Mattecentrums grundare är en av de sociala entreprenörer som får stöd av Playing for Change. Rapatacprojektet erbjuder barn och ungdomar fritidsaktiviteter och hjälper dem att ta större ansvar för sin skolgång och framtid. Som en av Rapatacs huvudpartners stödjer Korsnäs upprättandet av verksamheten vid Rapatacs Aktivitetscenter Nordost i Gävle. KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 39

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Vilhelmina kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-14 49 PERSONALPOLITISKT PROGRAM Det personalpolitiska programmet syftar till att ge riktlinjer och en gemensam ram för vad

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

PERSONALPOLICY I LAHOLMS KOMMUN

PERSONALPOLICY I LAHOLMS KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen den 25 april 2006 2006 PERSONALPOLICY I LAHOLMS KOMMUN - med åtgärder 1 INNEHÅLL Sida Inledning 3 Att arbeta i Laholm 4 PERSONALPOLICY 4 1.Personalförsörjning 5 2.Medarbetarskap

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap Ambitionen med dessa frågor är att stimulera till samtal om ledarskap och medarbetarskap och hur vi som medarbetare och chefer agerar. Frågorna är inte på något sätt heltäckande

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer