HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET"

Transkript

1 HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET Resultaten av hälso- och arbetsmiljöarbetet var totalt sett positiva under 211. Sjukfrånvaron var låg och antalet arbetsskador med sjukskrivning minskade. Mål för medarbetarsamtal 211: Medarbetarsamtal ska genomföras med minst 98 % av företagets anställda. Utfall 211: 92 %. Mål för ledarutbildning 211: Minst 98 % av Korsnäs chefer ska ha påbörjat ledarutbildning. Utfall 211: 99 %. Korsnäs arbetar systematiskt med frågorna om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Det arbetet utgår från en övertygelse om att hälsa och säkerhet även går hand i hand med effektivitet och lönsamhet. Förebyggande insatser Ambitionen är att skapa säkra arbetsplatser och fokus ligger på förebyggande insatser för att minska antalet arbetsolyckor, bibehålla en låg sjukfrånvaro och minska antalet långtidssjuka. De övergripande arbetsmiljöfrågorna hanteras inom samverkansråden som består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, se sida 35. Lokalt leds säkerhetsarbetet av arbetsmiljögrupper inom respektive verksamhet. Hälsoarbetet bedrivs i nära samarbete med den lokala företagshälsan. En del av förändringsarbetet För att belysa vikten av säkerhet och utveckla säkerhetskulturen inom företaget ingår dessa frågor även i Korsnäs långsiktiga förändringsarbete inom ramen för KOM-programmet, se sidorna Till exempel genomfördes under 211 ett projekt med avsikt att förbättra trafiksäkerheten på Korsnäs Rockhammar. EN DROGFRI ARBETSPLATS I företagets policy slås det fast att Korsnäs ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Detta bidrar till att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Fokus ligger på förebyggande arbete, med informationsinsatser till alla medarbetare. Alkohol- och drogtester genomförs vid nyanställning, vid misstanke om påverkan och som en del av rehabiliteringen vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Inom delar av verksamheten genomförs slumpmässiga alkohol- och drogtester såväl bland medarbetarna som bland entreprenörer och konsulter. Riktlinjer för åtgärder vid missbruksproblem ges i Korsnäs handlingsprogram för alkoholoch drogmissbruk. Förbättringsteamet, som bestod av medarbetare på bruket, identifierade platser med hög olycksfallsrisk, vilket ledde till praktiska åtgärder. I Korsnäs Gävle genomfördes ett förbättringsprojekt för att eliminera lyftskador inom en del av produktionskedjan, vilket resulterade i nya arbetssätt, instruktioner och utbildning för berörda. Resultat 211 Korsnäs satsar betydande resurser på motion och andra friskvårdsinsatser. Ambitionen är att förbättra medarbetarnas hälsa samtidigt som aktiviteterna skapar trivsel och gemenskap på arbetsplatserna. Statistiken för 211 indikerar att arbetet med hälso- och arbetsmiljön ger goda resultat. Sjukfrånvaron är låg vid samtliga 34 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

2 Samverkansråd Övergripande frågor kring hälsa och säkerhet hanteras inom samverkansråden som också har rollen som skyddskommittéer. På nivån under samverkansråden arbetar lokala råd alternativt arbetsutskott med arbetsmiljöfrågor. Frågor av policykaraktär kring arbetsmiljö och säkerhet beslutas i det övergripande koncernrådet. Samverkansorganen inom Korsnäs är partssammansatta och består av arbetsgivarrepresentanter respektive arbetstagarrepresentanter. Rådsmodellen används inte idag för säkerhetsarbete inom Korsnäs lettiska dotterbolag. Arbetsledningen representerar där medarbetarna i möten som behandlar skyddsfrågor. Samverkansavtal I branschen fi nns det övergripande, centrala samverkansavtalet som bland annat beskriver arbetet med arbetsmiljö samt företagshälsovård. På Korsnäs fi nns ett övergripande samverkansavtal för Korsnäskoncernen där nivåerna i samverkansstrukturen beskrivs. I samverkan har policydokument för arbetsmiljö, rehabilitering och alkohol- och drogfrågor tagits fram. Arbetsmiljöfrågor är av central betydelse där varje chef ansvarar för arbetsplatsens säkerhet. Inom den fackliga organisationen fi nns uttalade skydds- respektive huvudskyddsombud. Varje ny chef och nytt skyddsombud deltar i grundläggande arbetsmiljöutbildningar som genomförs regelbundet utifrån de krav som verksamheten ställer. Arbetsmiljö- och skyddsfrågor ingår i de centrala fackliga avtalen även för Korsnäs lettiska dotterbolag men är inte utformade på samma sätt som i vår svenska verksamhet. tre verksamheter och trenden har länge varit nedåtgående. Likaså ligger antalet rehabiliteringsinsatser på en låg nivå. 2 Antal anställda Antal % 2 Antalet arbetsskador med sjukskrivning var under 211 lägre än 21, medan antalet arbetsskador utan sjukskrivning ökade. Medarbetarnas tillbudsrapportering 1 1 ligger på en fortsatt hög nivå. Företaget anser att detta är positivt eftersom en mer aktiv rapportering gör det lättare att förebygga olyckor Medeltal varav kvinnor % 5 8 % Sjukfrånvaro På Korsnäs Rockhammar har ett KOM-projekt lett till att en ny gångväg skapats och att hastighets- och varningsskyltar satts upp för att förbättra trafi ksäkerheten, konstaterar automationselektriker Magnus Blomberg, som ingår i förbättringsteamet. POLICY FÖR REHABILITERING Korsnäs har i samverkan med facken antagit en policy och ett handlingsprogram för rehabilitering. Utgångspunkten är att arbetet och gemenskapen på arbetsplatsen är en betydelsefull del av tillvaron. Målet är att återföra medarbetare som fått nedsatt arbetsförmåga till ordinarie arbete Totalt Män Kvinnor Arbetsskador och tillbud Tillbudsrapportering Arbetsskador Arbetsskador med sjukskrivning utan sjukskrivning KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 35

3 FÖRNYELSE, LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP Korsnäs förändringsprogram, KOM - Korsnäs Operativa Målstyrning - introduceras successivt i hela företaget. Utveckling av medarbetarskap och ledarskap är viktiga inslag i detta långsiktiga förändringsarbete och är en förutsättning för att skapa varaktig förändring. Under 212 och kommande år planeras flera nya förändringsprojekt, vilka berör ännu fler delar av verksamheten. Ledarskap för förändring Kompetens och engagemang från alla medarbetare är förutsättningar för att KOM-programmet ska få genomslag. Därför är insatser för att utveckla ledarskap och medarbetarskap en viktig del av processen. Under 211 startades ett nytt ledarskapsprogram för alla ledare inom företaget, från koncernledningsgruppen till första linjens chefer på alla avdelningar och inom samtliga delar av verksamheten. I den satsningen ligger fokus på förändringsledarskap. Samtliga chefer ska genomgå utbildningen. Förbättringsprojekten inom KOM-programmet lägger stor vikt vid grundorsaksanalys, här söks grundorsaken till ventilproblem. Syften med KOM är att säkra fortsatt konkurrenskraft i en framtid där marknaden förändras i allt snabbare takt. Med hjälp av KOM-metodiken utvecklas företagets och medarbetarnas sätt att ta sig an problemlösning och styra verksamheten mot uppsatta mål. Detta ska leda till en gemensam plattform för förändringsarbetet och stärka företagskulturen att alltid arbeta med ständiga förbättringar. Nya arbetssätt KOM är ett långsiktigt program som fortfarande är i sin introduktionsfas. Avsikten är att företaget ska bli bättre på att jobba med målstyrning och snabbt hantera avvikelser. Hittills har tolv KOM-projekt startats, vilka genomförs av förbättringsteam med fyra till sju deltagare. KOMteamen är utvalda för att minska alternativt eliminera identifierade förluster, till exempel hanteringsskador med truckar, och för att minska tidsförluster på maskinerna. Några av teamen har arbetat med förbättrad arbetsmiljö och ökad personsäkerhet. De olika förlusterna identifieras genom analyser. Dessa tvärfunktionella team är nyckeln för att ta tillvara medarbetarnas kompetens, vilket leder till nya lösningar i projekten. De första projekten har nu avrapporterats och resulterat i konkreta åtgärder, förbättrade arbetssätt och stort engagemang för utveckling. De har också skapat förutsättningar för direkta eller framtida besparingar. Förbättrad dialog Att förbättra dialogen mellan såväl ledare och övriga medarbetare, som mellan olika delar av verksamheten, är en grundläggande del av det nya ledarskap som Korsnäs introducerat. Ambitionen är att skapa en bra vardaglig kommunikation där bland annat feedback ska leda till förbättring. Särskilda insatser görs också för att utveckla mötesformer och ta fram nya verktyg för medarbetarutveckling, som även tidigare medarbetarundersökningar visat efterfrågan på. Till exempel har Korsnäs, tillsammans med de fackliga organisationerna, tagit fram en förbättrad modell för medarbetarsamtal. Målet är att medarbetarsamtal ska genomföras två gånger per år för samtliga medarbetare. Ett grundläggande målsamtal och ett uppföljningssamtal. 36 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 Facklig samverkan Korsnäs ambition är att ha en nära relation till de fackliga organisationerna och företaget ser fackligt arbete som viktigt och värdefullt. Samarbetet med facken är en förutsättning för det förändringsarbete som nu pågår i hela företaget. Företagets anställda representeras i Korsnäs styrelse av ordinarie ledamöter eller dess suppleanter. Såväl centralt som lokalt samverkar företaget och facken i arbetet med större investeringar och andra viktiga projekt. För samtliga bruk fi nns fackliga samrådsgrupper, vilka har regelbundna kontakter med brukets ledning. Mänskliga rättigheter mångfald och jämställdhet Ur Korsnäs CR-policy: Korsnäs verkar för mångfald och jämställdhet i anställning för alla anställda och arbetssökande. Företaget anställer, utbildar, befordrar och kompenserar alla anställda i förhållande till jobbrelaterade faktorer som personens förmåga, arbetskvalitet, attityd, kompetens och potential samt företagets behov. Korsnäs förhållningssätt är att främja en sund och kollegial arbetsmiljö för alla anställda. Utan hänsyn till etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, medborgarskap, ålder, civilstånd, funktionshinder eller någon annan kategorisering som skyddas av tillämpliga lagar. Korsnäs har under 211 mottagit en anmälan om diskriminering i samband med en rekrytering. Fallet har lösts i förlikning. Barnarbete förekommer inte i Korsnäs verksamheter, där lägsta ålder för anställning är 18 år. Korsnäs utvärderar också sina mer betydande leverantörer avseende en mängd faktorer där bl a arbetsmiljöfrågor ingår. MEDARBETARPROFIL OCH LEDARPROFIL Korsnäs medarbetarprofi l och ledarprofi l har stor betydelse i det förändringsarbete som inletts genom KOM-programmet. Medarbetarprofi len slår fast att som Korsnäsmedarbetare ska vi: arbeta för företagets bästa bidra till att skapa kundvärde arbeta målinriktat och vara förbättringsinriktade ha respekt för andra medarbetare, t ex verka för en säker arbetsmiljö, vara öppen för dialog och se mångfald som en styrka. Ledarprofi lens fyra huvudkriterier är att en bra ledare ska: vara en god förebild leda mot tydliga mål utveckla verksamheten, sig själv, medarbetare och gruppen vara beslutsfattande. KOM FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT KOM (Korsnäs Operativa Målstyrning) är ett långsiktigt förändringsprogram för att öka effektiviteten och konkurrenskraften genom att ta bort förluster i företagets totala process. Med förluster menas både materialförluster och tid som inte bidrar till att ge kunderna värde. En central del av KOM-programmet är att utveckla företagets sätt att ta sig an problemlösning och ständiga förbättringar. KOM-programmet bygger på WCM (World Class Manufacturing), som är väl etablerat inom många branscher. Att skapa en bättre dialog mellan medarbetare och chefer på alla nivåer i företaget är ett inslag i det förbättringsarbete Korsnäs genomför. MEDARBETARUNDERSÖKNING Sedan drygt tio år tillbaka genomför Korsnäs regelbundna medarbetarundersökningar. Syftet är att ge en bild av medarbetarnas arbetssituation och samtidigt ta fram mått på företagets förmåga att skapa mervärde för sina kunder. Undersökningarna genomförs av opinionsföretaget TNS-Sifo, som väger samman enkätsvaren till ett så kallat VSK-index (Värde-Skapande Kapital-index). Utfallet av den senaste undersökningen kommenterades i Korsnäs hållbarhetsrapport 21. Nästa medarbetarundersökning genomförs 213. KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 37

5 KONTAKT MED SKOLOR OCH HÖGSKOLOR För att säkerställa företagets konkurrenskraft arbetar Korsnäs med en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Nära kontakter med skolor, högskolor och universitet ingår i den strategin. Skärpt konkurrens, nya arbetssätt och snabbare teknikutveckling gör att medarbetarnas kompetens blir en avgörande konkurrensfaktor. Liksom många andra industrier har Korsnäs en generationsväxling framför sig med stora pensionsavgångar under de närmaste 15 åren. Företagets långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi som omfattar såväl nyrekrytering, som kompetensutveckling och kompetensöverföring blir i den situationen särskilt viktig. Attraktionskraft Insatser för att attrahera och rekrytera unga, välutbildade medarbetare ingår i strategin för att möta dessa utmaningar. Utgångsläget är relativt gynnsamt eftersom Korsnäs under lång tid byggt upp nära kontakter med skolor och högskolor. Till exempel erbjuder de olika verksamheterna varje år ett stort antal PRAOplatser för grundskoleelever. För gymnasieelever, lärare och studievägledare finns en omfattande studiebesöksverksamhet. Bruken och skogsbruket tar även emot APU-praktikanter från gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. Kontakter med högskolor och universitet är viktiga och sker bland annat genom arbetsmarknadsdagar, studiebesök och examensarbeten. Korsnäs finns representerat i olika utbildningsråd och kommittéer inom samtliga skolområden. Yrkestraineer Yrkestrainee är en ny form av anställning, där ungdomar ges en sex månaders introduktion till företagets verksamhet och processer. Därefter övergår de till anställningar som operatörer eller som underhållstekniker. Den förbättrade helhetssynen skapar förutsättningar för närmare samverkan mellan drift och underhåll. Satsningen är också en del i den praktiska kompetensöverföring som BRANSCHGEMENSAMMA PROGRAM Korsnäs är engagerat i branschgemensamma program för att informera om skogsnäringen. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprojekt mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Syftet är förbättra elevers och lärares kunskaper om skog och skogsnäring. Genom utomhuspedagogik vill Skogen i Skolan förena praktik och teori. Framtidsresan är en gymnasiesatsning som Skogsindustrierna genomför i turnéform för att sprida information och väcka ungdomars intresse för arbete inom skogsindustrin. Sedan starten 1999 har Framtidsresan träffat mer än 12 elever vid närmare 3 skolor. ska ske för att genomföra den förestående generationsväxlingen. Yrkestraineeprogrammet är ett komplement till Korsnäs traineeprogram för högskolestuderande. Företagets satsning på yrkestraineer har slagit mycket väl ut. De nya medarbetarna får en bred introduktion innan de går vidare till anställningar som operatörer eller underhållstekniker. Att väcka fl ickors natur- och teknikintresse är målet för det sommarläger som arrangeras i Örebro. Lägret är en gemensam satsning av Tullängsskolan, Komtec, Risbergska skolan och Örebro universitet. Korsnäs sponsrar arrangemanget. PRAO = praktisk arbetslivsorientering. APU = arbetsplatsförlagd utbildning. 38 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 SAMHÄLLSENGAGEMANG LOKALT OCH GLOBALT Korsnäs ambition är att såväl lokalt som globalt agera som en god samhällsmedborgare. Stöd till positiva initiativ och aktiviteter är en del av detta samhällsengagemang. Korsnäs verksamhet i Gävle, Frövi och Rockhammar stödjer på olika sätt det lokala föreningslivet, främst inom idrott och kultur. Det finns ett starkt engagemang i utbildningsfrågor, speciellt i aktiviteter som stimulerar ungdomars teknikintresse. Både centralt och lokalt gör Korsnäs också andra socialt angelägna insatser. Till exempel stödjer företaget natur- och teknikläger för flickor i Örebro. I Gävle är Korsnäs en av huvudsponsorerna av Rapatac, ett initiativ för att hjälpa barn att ta ett större ansvar för sin skolgång. Playing for Change är ett lokalt förankrat program med globalt perspektiv. Stiftelsen Playing for Change, som grundats av Kinnevik, stödjer sociala entreprenörer med hållbara idéer för hur man kan göra livet bättre för barn och unga. Grundtanken är att leken förbereder barnen för livet och att barn i hela världen har rätt till fri lek. Bland mycket annat har Playing for Change under 211 stött initiativet Läkande lek, som har utvecklat lekpedagogik för att hjälpa traumatiserade flyktingbarn. Korsnäs är en av Playing for Change s huvudpartners och har under året möjliggjort stöd till sociala entreprenörer i Sverige, Ghana och Ryssland. Medarbetare från Korsnäs har också fungerat som rådgivare till de sociala entreprenörerna i Sverige och medverkat i juryn som utser de entreprenörer som ska få stöd. Playing for Change ger eldsjälar som arbetar i områden med utsatta individer chansen att vidareutveckla sina idéer och skapa meningsfulla och hållbara företag. ETT RIKARE LIV Genom stiftelser och fonder bidrar Korsnäs till att skapa en stimulerande fritid för företagets anställda. Till exempel har Korsnäs medarbetare och pensionärer tillgång till ett hundratal semesterbostäder i Sverige och utomlands. Även resor till sportevenemang, mässor, teater och andra kulturevenemang genomförs för de anställda och deras familjer. CHRISTER SIMRÉN, VD KORSNÄS AB Den ideella föreningen Mattecentrum erbjuder hjälp i matematik till högstadieelever och gymnasieelever i form av öppna räknestugor. Ungefär 2 volontärer driver 33 räknestugor per vecka. Mattecentrums grundare är en av de sociala entreprenörer som får stöd av Playing for Change. Rapatacprojektet erbjuder barn och ungdomar fritidsaktiviteter och hjälper dem att ta större ansvar för sin skolgång och framtid. Som en av Rapatacs huvudpartners stödjer Korsnäs upprättandet av verksamheten vid Rapatacs Aktivitetscenter Nordost i Gävle. KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 39

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer