HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET"

Transkript

1 HÄLSA OCH SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET Resultaten av hälso- och arbetsmiljöarbetet var totalt sett positiva under 211. Sjukfrånvaron var låg och antalet arbetsskador med sjukskrivning minskade. Mål för medarbetarsamtal 211: Medarbetarsamtal ska genomföras med minst 98 % av företagets anställda. Utfall 211: 92 %. Mål för ledarutbildning 211: Minst 98 % av Korsnäs chefer ska ha påbörjat ledarutbildning. Utfall 211: 99 %. Korsnäs arbetar systematiskt med frågorna om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Det arbetet utgår från en övertygelse om att hälsa och säkerhet även går hand i hand med effektivitet och lönsamhet. Förebyggande insatser Ambitionen är att skapa säkra arbetsplatser och fokus ligger på förebyggande insatser för att minska antalet arbetsolyckor, bibehålla en låg sjukfrånvaro och minska antalet långtidssjuka. De övergripande arbetsmiljöfrågorna hanteras inom samverkansråden som består av representanter för arbetsgivare och arbetstagare, se sida 35. Lokalt leds säkerhetsarbetet av arbetsmiljögrupper inom respektive verksamhet. Hälsoarbetet bedrivs i nära samarbete med den lokala företagshälsan. En del av förändringsarbetet För att belysa vikten av säkerhet och utveckla säkerhetskulturen inom företaget ingår dessa frågor även i Korsnäs långsiktiga förändringsarbete inom ramen för KOM-programmet, se sidorna Till exempel genomfördes under 211 ett projekt med avsikt att förbättra trafiksäkerheten på Korsnäs Rockhammar. EN DROGFRI ARBETSPLATS I företagets policy slås det fast att Korsnäs ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Detta bidrar till att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Fokus ligger på förebyggande arbete, med informationsinsatser till alla medarbetare. Alkohol- och drogtester genomförs vid nyanställning, vid misstanke om påverkan och som en del av rehabiliteringen vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Inom delar av verksamheten genomförs slumpmässiga alkohol- och drogtester såväl bland medarbetarna som bland entreprenörer och konsulter. Riktlinjer för åtgärder vid missbruksproblem ges i Korsnäs handlingsprogram för alkoholoch drogmissbruk. Förbättringsteamet, som bestod av medarbetare på bruket, identifierade platser med hög olycksfallsrisk, vilket ledde till praktiska åtgärder. I Korsnäs Gävle genomfördes ett förbättringsprojekt för att eliminera lyftskador inom en del av produktionskedjan, vilket resulterade i nya arbetssätt, instruktioner och utbildning för berörda. Resultat 211 Korsnäs satsar betydande resurser på motion och andra friskvårdsinsatser. Ambitionen är att förbättra medarbetarnas hälsa samtidigt som aktiviteterna skapar trivsel och gemenskap på arbetsplatserna. Statistiken för 211 indikerar att arbetet med hälso- och arbetsmiljön ger goda resultat. Sjukfrånvaron är låg vid samtliga 34 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

2 Samverkansråd Övergripande frågor kring hälsa och säkerhet hanteras inom samverkansråden som också har rollen som skyddskommittéer. På nivån under samverkansråden arbetar lokala råd alternativt arbetsutskott med arbetsmiljöfrågor. Frågor av policykaraktär kring arbetsmiljö och säkerhet beslutas i det övergripande koncernrådet. Samverkansorganen inom Korsnäs är partssammansatta och består av arbetsgivarrepresentanter respektive arbetstagarrepresentanter. Rådsmodellen används inte idag för säkerhetsarbete inom Korsnäs lettiska dotterbolag. Arbetsledningen representerar där medarbetarna i möten som behandlar skyddsfrågor. Samverkansavtal I branschen fi nns det övergripande, centrala samverkansavtalet som bland annat beskriver arbetet med arbetsmiljö samt företagshälsovård. På Korsnäs fi nns ett övergripande samverkansavtal för Korsnäskoncernen där nivåerna i samverkansstrukturen beskrivs. I samverkan har policydokument för arbetsmiljö, rehabilitering och alkohol- och drogfrågor tagits fram. Arbetsmiljöfrågor är av central betydelse där varje chef ansvarar för arbetsplatsens säkerhet. Inom den fackliga organisationen fi nns uttalade skydds- respektive huvudskyddsombud. Varje ny chef och nytt skyddsombud deltar i grundläggande arbetsmiljöutbildningar som genomförs regelbundet utifrån de krav som verksamheten ställer. Arbetsmiljö- och skyddsfrågor ingår i de centrala fackliga avtalen även för Korsnäs lettiska dotterbolag men är inte utformade på samma sätt som i vår svenska verksamhet. tre verksamheter och trenden har länge varit nedåtgående. Likaså ligger antalet rehabiliteringsinsatser på en låg nivå. 2 Antal anställda Antal % 2 Antalet arbetsskador med sjukskrivning var under 211 lägre än 21, medan antalet arbetsskador utan sjukskrivning ökade. Medarbetarnas tillbudsrapportering 1 1 ligger på en fortsatt hög nivå. Företaget anser att detta är positivt eftersom en mer aktiv rapportering gör det lättare att förebygga olyckor Medeltal varav kvinnor % 5 8 % Sjukfrånvaro På Korsnäs Rockhammar har ett KOM-projekt lett till att en ny gångväg skapats och att hastighets- och varningsskyltar satts upp för att förbättra trafi ksäkerheten, konstaterar automationselektriker Magnus Blomberg, som ingår i förbättringsteamet. POLICY FÖR REHABILITERING Korsnäs har i samverkan med facken antagit en policy och ett handlingsprogram för rehabilitering. Utgångspunkten är att arbetet och gemenskapen på arbetsplatsen är en betydelsefull del av tillvaron. Målet är att återföra medarbetare som fått nedsatt arbetsförmåga till ordinarie arbete Totalt Män Kvinnor Arbetsskador och tillbud Tillbudsrapportering Arbetsskador Arbetsskador med sjukskrivning utan sjukskrivning KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 35

3 FÖRNYELSE, LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP Korsnäs förändringsprogram, KOM - Korsnäs Operativa Målstyrning - introduceras successivt i hela företaget. Utveckling av medarbetarskap och ledarskap är viktiga inslag i detta långsiktiga förändringsarbete och är en förutsättning för att skapa varaktig förändring. Under 212 och kommande år planeras flera nya förändringsprojekt, vilka berör ännu fler delar av verksamheten. Ledarskap för förändring Kompetens och engagemang från alla medarbetare är förutsättningar för att KOM-programmet ska få genomslag. Därför är insatser för att utveckla ledarskap och medarbetarskap en viktig del av processen. Under 211 startades ett nytt ledarskapsprogram för alla ledare inom företaget, från koncernledningsgruppen till första linjens chefer på alla avdelningar och inom samtliga delar av verksamheten. I den satsningen ligger fokus på förändringsledarskap. Samtliga chefer ska genomgå utbildningen. Förbättringsprojekten inom KOM-programmet lägger stor vikt vid grundorsaksanalys, här söks grundorsaken till ventilproblem. Syften med KOM är att säkra fortsatt konkurrenskraft i en framtid där marknaden förändras i allt snabbare takt. Med hjälp av KOM-metodiken utvecklas företagets och medarbetarnas sätt att ta sig an problemlösning och styra verksamheten mot uppsatta mål. Detta ska leda till en gemensam plattform för förändringsarbetet och stärka företagskulturen att alltid arbeta med ständiga förbättringar. Nya arbetssätt KOM är ett långsiktigt program som fortfarande är i sin introduktionsfas. Avsikten är att företaget ska bli bättre på att jobba med målstyrning och snabbt hantera avvikelser. Hittills har tolv KOM-projekt startats, vilka genomförs av förbättringsteam med fyra till sju deltagare. KOMteamen är utvalda för att minska alternativt eliminera identifierade förluster, till exempel hanteringsskador med truckar, och för att minska tidsförluster på maskinerna. Några av teamen har arbetat med förbättrad arbetsmiljö och ökad personsäkerhet. De olika förlusterna identifieras genom analyser. Dessa tvärfunktionella team är nyckeln för att ta tillvara medarbetarnas kompetens, vilket leder till nya lösningar i projekten. De första projekten har nu avrapporterats och resulterat i konkreta åtgärder, förbättrade arbetssätt och stort engagemang för utveckling. De har också skapat förutsättningar för direkta eller framtida besparingar. Förbättrad dialog Att förbättra dialogen mellan såväl ledare och övriga medarbetare, som mellan olika delar av verksamheten, är en grundläggande del av det nya ledarskap som Korsnäs introducerat. Ambitionen är att skapa en bra vardaglig kommunikation där bland annat feedback ska leda till förbättring. Särskilda insatser görs också för att utveckla mötesformer och ta fram nya verktyg för medarbetarutveckling, som även tidigare medarbetarundersökningar visat efterfrågan på. Till exempel har Korsnäs, tillsammans med de fackliga organisationerna, tagit fram en förbättrad modell för medarbetarsamtal. Målet är att medarbetarsamtal ska genomföras två gånger per år för samtliga medarbetare. Ett grundläggande målsamtal och ett uppföljningssamtal. 36 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

4 Facklig samverkan Korsnäs ambition är att ha en nära relation till de fackliga organisationerna och företaget ser fackligt arbete som viktigt och värdefullt. Samarbetet med facken är en förutsättning för det förändringsarbete som nu pågår i hela företaget. Företagets anställda representeras i Korsnäs styrelse av ordinarie ledamöter eller dess suppleanter. Såväl centralt som lokalt samverkar företaget och facken i arbetet med större investeringar och andra viktiga projekt. För samtliga bruk fi nns fackliga samrådsgrupper, vilka har regelbundna kontakter med brukets ledning. Mänskliga rättigheter mångfald och jämställdhet Ur Korsnäs CR-policy: Korsnäs verkar för mångfald och jämställdhet i anställning för alla anställda och arbetssökande. Företaget anställer, utbildar, befordrar och kompenserar alla anställda i förhållande till jobbrelaterade faktorer som personens förmåga, arbetskvalitet, attityd, kompetens och potential samt företagets behov. Korsnäs förhållningssätt är att främja en sund och kollegial arbetsmiljö för alla anställda. Utan hänsyn till etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, medborgarskap, ålder, civilstånd, funktionshinder eller någon annan kategorisering som skyddas av tillämpliga lagar. Korsnäs har under 211 mottagit en anmälan om diskriminering i samband med en rekrytering. Fallet har lösts i förlikning. Barnarbete förekommer inte i Korsnäs verksamheter, där lägsta ålder för anställning är 18 år. Korsnäs utvärderar också sina mer betydande leverantörer avseende en mängd faktorer där bl a arbetsmiljöfrågor ingår. MEDARBETARPROFIL OCH LEDARPROFIL Korsnäs medarbetarprofi l och ledarprofi l har stor betydelse i det förändringsarbete som inletts genom KOM-programmet. Medarbetarprofi len slår fast att som Korsnäsmedarbetare ska vi: arbeta för företagets bästa bidra till att skapa kundvärde arbeta målinriktat och vara förbättringsinriktade ha respekt för andra medarbetare, t ex verka för en säker arbetsmiljö, vara öppen för dialog och se mångfald som en styrka. Ledarprofi lens fyra huvudkriterier är att en bra ledare ska: vara en god förebild leda mot tydliga mål utveckla verksamheten, sig själv, medarbetare och gruppen vara beslutsfattande. KOM FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT KOM (Korsnäs Operativa Målstyrning) är ett långsiktigt förändringsprogram för att öka effektiviteten och konkurrenskraften genom att ta bort förluster i företagets totala process. Med förluster menas både materialförluster och tid som inte bidrar till att ge kunderna värde. En central del av KOM-programmet är att utveckla företagets sätt att ta sig an problemlösning och ständiga förbättringar. KOM-programmet bygger på WCM (World Class Manufacturing), som är väl etablerat inom många branscher. Att skapa en bättre dialog mellan medarbetare och chefer på alla nivåer i företaget är ett inslag i det förbättringsarbete Korsnäs genomför. MEDARBETARUNDERSÖKNING Sedan drygt tio år tillbaka genomför Korsnäs regelbundna medarbetarundersökningar. Syftet är att ge en bild av medarbetarnas arbetssituation och samtidigt ta fram mått på företagets förmåga att skapa mervärde för sina kunder. Undersökningarna genomförs av opinionsföretaget TNS-Sifo, som väger samman enkätsvaren till ett så kallat VSK-index (Värde-Skapande Kapital-index). Utfallet av den senaste undersökningen kommenterades i Korsnäs hållbarhetsrapport 21. Nästa medarbetarundersökning genomförs 213. KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 37

5 KONTAKT MED SKOLOR OCH HÖGSKOLOR För att säkerställa företagets konkurrenskraft arbetar Korsnäs med en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Nära kontakter med skolor, högskolor och universitet ingår i den strategin. Skärpt konkurrens, nya arbetssätt och snabbare teknikutveckling gör att medarbetarnas kompetens blir en avgörande konkurrensfaktor. Liksom många andra industrier har Korsnäs en generationsväxling framför sig med stora pensionsavgångar under de närmaste 15 åren. Företagets långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi som omfattar såväl nyrekrytering, som kompetensutveckling och kompetensöverföring blir i den situationen särskilt viktig. Attraktionskraft Insatser för att attrahera och rekrytera unga, välutbildade medarbetare ingår i strategin för att möta dessa utmaningar. Utgångsläget är relativt gynnsamt eftersom Korsnäs under lång tid byggt upp nära kontakter med skolor och högskolor. Till exempel erbjuder de olika verksamheterna varje år ett stort antal PRAOplatser för grundskoleelever. För gymnasieelever, lärare och studievägledare finns en omfattande studiebesöksverksamhet. Bruken och skogsbruket tar även emot APU-praktikanter från gymnasieskolans yrkesinriktade linjer. Kontakter med högskolor och universitet är viktiga och sker bland annat genom arbetsmarknadsdagar, studiebesök och examensarbeten. Korsnäs finns representerat i olika utbildningsråd och kommittéer inom samtliga skolområden. Yrkestraineer Yrkestrainee är en ny form av anställning, där ungdomar ges en sex månaders introduktion till företagets verksamhet och processer. Därefter övergår de till anställningar som operatörer eller som underhållstekniker. Den förbättrade helhetssynen skapar förutsättningar för närmare samverkan mellan drift och underhåll. Satsningen är också en del i den praktiska kompetensöverföring som BRANSCHGEMENSAMMA PROGRAM Korsnäs är engagerat i branschgemensamma program för att informera om skogsnäringen. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprojekt mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Syftet är förbättra elevers och lärares kunskaper om skog och skogsnäring. Genom utomhuspedagogik vill Skogen i Skolan förena praktik och teori. Framtidsresan är en gymnasiesatsning som Skogsindustrierna genomför i turnéform för att sprida information och väcka ungdomars intresse för arbete inom skogsindustrin. Sedan starten 1999 har Framtidsresan träffat mer än 12 elever vid närmare 3 skolor. ska ske för att genomföra den förestående generationsväxlingen. Yrkestraineeprogrammet är ett komplement till Korsnäs traineeprogram för högskolestuderande. Företagets satsning på yrkestraineer har slagit mycket väl ut. De nya medarbetarna får en bred introduktion innan de går vidare till anställningar som operatörer eller underhållstekniker. Att väcka fl ickors natur- och teknikintresse är målet för det sommarläger som arrangeras i Örebro. Lägret är en gemensam satsning av Tullängsskolan, Komtec, Risbergska skolan och Örebro universitet. Korsnäs sponsrar arrangemanget. PRAO = praktisk arbetslivsorientering. APU = arbetsplatsförlagd utbildning. 38 KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING

6 SAMHÄLLSENGAGEMANG LOKALT OCH GLOBALT Korsnäs ambition är att såväl lokalt som globalt agera som en god samhällsmedborgare. Stöd till positiva initiativ och aktiviteter är en del av detta samhällsengagemang. Korsnäs verksamhet i Gävle, Frövi och Rockhammar stödjer på olika sätt det lokala föreningslivet, främst inom idrott och kultur. Det finns ett starkt engagemang i utbildningsfrågor, speciellt i aktiviteter som stimulerar ungdomars teknikintresse. Både centralt och lokalt gör Korsnäs också andra socialt angelägna insatser. Till exempel stödjer företaget natur- och teknikläger för flickor i Örebro. I Gävle är Korsnäs en av huvudsponsorerna av Rapatac, ett initiativ för att hjälpa barn att ta ett större ansvar för sin skolgång. Playing for Change är ett lokalt förankrat program med globalt perspektiv. Stiftelsen Playing for Change, som grundats av Kinnevik, stödjer sociala entreprenörer med hållbara idéer för hur man kan göra livet bättre för barn och unga. Grundtanken är att leken förbereder barnen för livet och att barn i hela världen har rätt till fri lek. Bland mycket annat har Playing for Change under 211 stött initiativet Läkande lek, som har utvecklat lekpedagogik för att hjälpa traumatiserade flyktingbarn. Korsnäs är en av Playing for Change s huvudpartners och har under året möjliggjort stöd till sociala entreprenörer i Sverige, Ghana och Ryssland. Medarbetare från Korsnäs har också fungerat som rådgivare till de sociala entreprenörerna i Sverige och medverkat i juryn som utser de entreprenörer som ska få stöd. Playing for Change ger eldsjälar som arbetar i områden med utsatta individer chansen att vidareutveckla sina idéer och skapa meningsfulla och hållbara företag. ETT RIKARE LIV Genom stiftelser och fonder bidrar Korsnäs till att skapa en stimulerande fritid för företagets anställda. Till exempel har Korsnäs medarbetare och pensionärer tillgång till ett hundratal semesterbostäder i Sverige och utomlands. Även resor till sportevenemang, mässor, teater och andra kulturevenemang genomförs för de anställda och deras familjer. CHRISTER SIMRÉN, VD KORSNÄS AB Den ideella föreningen Mattecentrum erbjuder hjälp i matematik till högstadieelever och gymnasieelever i form av öppna räknestugor. Ungefär 2 volontärer driver 33 räknestugor per vecka. Mattecentrums grundare är en av de sociala entreprenörer som får stöd av Playing for Change. Rapatacprojektet erbjuder barn och ungdomar fritidsaktiviteter och hjälper dem att ta större ansvar för sin skolgång och framtid. Som en av Rapatacs huvudpartners stödjer Korsnäs upprättandet av verksamheten vid Rapatacs Aktivitetscenter Nordost i Gävle. KORSNÄS HÅLLBARHETSREDOVISNING 39

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern

Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Datum Personalpolicy för Örnsköldsviks kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2015 Antagen av: Kommunfullmäktige 235, 2015-12-14 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Personalidé Dokumentnamn:

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer