Styrelse: Utskott och kommitteér: Om klubben,verksamhetsberättelse 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse: Utskott och kommitteér: Om klubben,verksamhetsberättelse 2009."

Transkript

1 Om klubben,verksamhetsberättelse Styrelsen för Aspö Båtklubb får härigenom avge följande berättelse för verksamhetsåret Styrelse: Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av : Ordförande Vice ordförande Sekreterare Marina Eliasson Kassör Ledamöter Ingvar Eliasson Kent-Olle Gummesson Suppleanter Tommy Hildingsson Gun Stengård Utskott och kommitteér: Arbetsutskott/VU Hamnkommitté Kent-Olle Gummesson Per Berglund Stig Jildestrand Fastighetskommitté Tommy Hildingsson Utbildnings- och ungdomskommitté Arrangemangsoch trivselkommitté Ove Karlsson Sune Svensson Lennart Eliasson Anne Berglund Gun Stengård Margaretha Jildestrand Marina Eliasson Birgitta Karlsson Margreth Pettersson Ingrid Hellstedt

2 Miljö-, områdesoch säkerhetskommitté Lena Wik Agneta Hollander Ingvar Eliasson Funktionsansvariga: Administration/Mail Lars Bengtsson Båtbesiktning Bokning klubbhus Ekonomi El Försäkringar Hamnkapten Kommunikation Köplatser Material Slipen Ola Widal Gun Stengård Tommy Hildingsson Vakant t.v. Tommy Hildingsson Torr- & Sjösättning Hamnkommitté Ungdomsverksamhet Anne Berglund Utbildning VA Webb Lennart Eliasson Ove Karlsson Marina Eliasson Aktuella projekt El- & färskvattenutbyggnad Vågbrytare, ramp, kaj/slänt vid klubbhus Tommy Hildingsson Ove Karlsson

3 Styrelsens arbete. Styrelsen har under året avhållit 9 protokollförda sammanträden. I anslutning till årsmötet hölls konstituerande sammanträde. Den under året tillämpade organisationen framgår av sammanställningen ovan och viss korrigering gjord avseende vissa kommittéer och funktioner. Medlemsutveckling. Klubben hade vid årets ingång 227 medlemmar och vid dess slut 223. Många av medlemmarna kan antas vara stödmedlemmar/passiva, eftersom de inte köar till hamnplats. Ekonomi. Klubbens ekonomiska situation framgår av särskilt upprättad förvaltningsberättelse. Årsmöte. Klubben höll sitt ordinarie årsmöte i klubbhuset söndagen den 29 mars 2009 under ledning av klubbordföranden,. Hamnarna och hamnkommittén. Planering och fortsatt arbete med el och vatten i hamnområdet i Lökanabben har pågått under hela året, dock utan att kunna avslutas, oklarheter råder om gjorda överenskommelser med kommunen. Klubben fortsätter dock att investera i hamnarna långt utöver vad som angetts i avtalet mellan kommun och båtklubb. I övrigt har ett fortlöpande arbete med förbättringar av hamnarna pågått. Medlemsregistret. Under året har en ny uppdatering av vårt medlemsregister gjorts, varvid styrelsen skickat ut blankett per mail för uppdatering. Tyvärr så har inte alla medlemmar återsänt denna, därför saknas en fullständig förteckning av medlemmarna. Arbetet fortgår. Svenska Båtunionen, som klubben är ansluten till och som utger tidningen Båtliv, behöver hålla sitt adressregister aktuellt och få underlag för den försäkring som alla medlemmar har. Nytt dataregister finns att tillgå, vilket är under övervägande. Information till medlemmarna. Skriftlig information till medlemmarna har lämnats i brev två gånger under året, en gång på våren och en gång på hösten. Aktuell information lämnades även vid klubbens årsmöte. I övrigt lämnas fortlöpande information om verksamheten på hemsidan. Webbmaster/Hemsida. En viktig informations- och kontaktkanal till medlemmarna är klubbens hemsida med adress abk.karlskrona.nu. Marina Eliasson har haft ansvaret för hemsidan, som under året uppdaterats kontinuerligt och ger god information om klubben och dess verksamhet. Klubbhus. Den betydande elförbrukningen vintertid har inte minskats enligt önskan genom installation av en värmepump. Denna har inte fungerat fullt ut. Undersökning/reparation av värmepumpen har utförts. Klubbhuset förbättras kontinuerligt och allt fler medlemmar kommer underfund med att det där finns utmärkta lokaler för privata tillställningar. Lokalerna är också mycket uppskattade av våra båtgäster. Uthyrningen av storstugan för konferenser och privata arrangemang har dock minskat något under det gångna året.

4 Klubbens Arrangemangs- och trivselkommitté har under året ordnat trevliga tillställningar i en rad sammanhang. Medlemsarbete Båtklubbens arrendeavtal ställer krav på ideellt arbete av klubbens medlemmar. Styrelsen har tyvärr kunnat konstatera att intresset för ideellt arbete legat på fortsatt låg nivå under året som gått. Klubbstyrelsen har i olika sammanhang diskuterat hur detta lämpligen kan förbättras. Vi kan samtidigt notera att städning av klubbhus, hamnvärdskap mm fungerar alldeles utmärkt. Omtag och större engagemang önskas i samband med arbetsdagarna och det löpande underhållet utomhus. Gästhamnsverksamheten Under säsongen hölls gästhamnen öppen juni augusti. Hamnvärdar fanns på plats från den 1 juni till den 31 augusti och hamnkontoret var öppet under samma tid. Under övrig del av säsongen var bemanningen mer sporadisk med tillsyn främst under kvällstid. Trots att vädrets makter inte var så nådiga var antalet gästande båtar ca 450, vilket är något färre än året innan. Det handlar då om övernattande och betalande fritidsbåtar. Utöver det angivna antalet övernattande båtgäster var Lökanabben även besökt av daggäster. Någon uppfattning om antalet har vi dock inte eftersom ingen registrering av daggäster görs. Sjö- och torrsättning. Sjösättning resp torrsättning, som organiseras av berörda båtägare i klubben genomfördes enligt tradition med hjälp av kranbil. Sjösättning ägde rum den 8/5 och 23/5. Torrsättning den 9/10 och 24/10. Klubbens båtvagnar har också utnyttjats i hög grad av medlemmarna för sjöoch torrsättning i egen regi. En i sammanhanget mycket uppskattad sak är att våra damer i arrangemangskommittén vid varje tillfälle var på plats och bjöd på förtäring av olika slag. Båtsporten. Seglings- och ungdomsverksamheten startades upp under 2009 och vi har investerat i en segeljolle Två Krona som använts i ungdomsverksamheten under sommaren. En segelutbildning genomfördes och ett antal informations- och utbildningsmöten genomförts. Jolleramp har byggts och gamla klubbhuset iordningställts för ungdomsverksamheten. Djupviksregattan arrangeras av klubben i samarbete med Djupviks intresseförening och genomfördes traditionsenligt den 25 juli. Segrade gjorde ett team bestående av ungdomsansvarig och tre ungdomar, som deltagit i seglingsutbildningen. Båtorganisationer och sammanslutningar. Svenska Båtunionen är en riksorganisation för båtklubbarna med Blekinge Båtförbund som regional organisation, till vilken klubben är ansluten. Båtsam är en sammanslutning för båtklubbarna i Karlskrona kommun. Klubbens ordförande sitter med i Båtsams styrelse. Båtsam och indirekt båtklubben har också haft ett engagemang i SAIL Vågbrytarprojektet. Förstudien för en vågbrytare utanför den nuvarande hamnen i Lökanabben ligger på is. Planerna att tillsammans med Karlskrona kommun, Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen, KMT samt Stena Lines starta upp ett EU-projekt gick ej att genomföra i tiden p g a det ekonomiska läget och ej passande EU-finansiering.

5 Övriga aktiviteter. Grillaftnar och andra arrangemang, ofta kombinerade med musik av olika slag, har anordnats vid klubbhuset varannan vecka under sommarsäsongen och de har blivit ett betydande inslag i det sociala livet på Aspö. Premiär sker oftast i samband med den årligen återkommande Aspödagen. Gästande båtbesättningar är också välkomna att delta i dessa tillställningar. Klubbhusets storstuga har, som nämnts, använts för tillställningar av privat natur, men också för sammankomster för klubbens medlemmar. Tvättstugan i klubbhuset, som från början var tänkt som en hjälp åt gästande båtar, har blivit alltmer uppskattad av fritidsboende, framför allt för dem som inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Detsamma gäller beträffande de duschar, vilka till självkostnadspris kan användas av såväl klubbmedlemmar som andra gäster och fritidsboende på ön. Den nya och delvis självbyggda flytbryggan i Djupvik har ersatt den gamla som flyttats till Lökanabben (seglings- och ungdomsverksamheten). Flytbryggan i Djupvik är tänkt att också fungera som bastuplattform. Man kan konstatera att det ideella arbete, som läggs ned av klubbens medlemmar har blivit till glädje och nytta för både bofasta och fritidsboende på ön liksom för gästande turister. De ideella insatserna bidrar i hög grad till att hålla skärgården levande. Detta är helt i linje med de intentioner som fanns då det nya klubbhuset planerades som ett EU-projekt. Framtiden. Förhoppningsvis kan vi ställa delar av vår svartekssamling på plats under kommande verksamhetsår. Hammarbanden på skärgårdsbryggan är på gång liksom sommarvatten och el runt vår anläggning. Även vårt gamla klubbhus ska fräschas upp. Bygglov har beviljats för ett nytt tak och arbetet sätts igång när tid ges och arbetskraft finns. Flytbryggan i Djupvik som tidigare sjösatts ska också utgöra en plattform för en bastubyggnad, som kanske hinner färdigställas under Projekt Vågbrytaren där ett förstudiearbete med bottenundersökningar planerades och finansierades av KMT, Stena Line och Karlskrona kommun kunde ej genomföras enligt plan. Resurser för bottenundersökningarna försenades kraftigt och finansiärerna kunde ej ligga kvar med anledning av förändringar bl a av det allmänna finansiella läget. Projektet avbröts och EU-ansökan skjuts på framtiden för att aktualiseras när förutsättningar åter finns. Vårt vattenområde arrendeområde har fastställts av Lantmäterimyndigheten och finns anslaget i klubbhuset. Detta ger bra förutsättningar för ett kommande EU-projekt tillsammans med Karlskrona kommun, Stena Lines, Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen, Karlskrona Maskin och Transport och andra intressenter. Vi strävar efter att få en så lättskött anläggning som möjligt samt utveckla och modernisera vår verksamhet för medlemmarna, öns befolkning och besökande båtgäster. Vår seglings- och ungdomsverksamhet kommer att utvecklas än mer under En styrpulpetbåt som ska fungera som livräddnings- och utbildningsplattform för verksamheten kommer att köpas in till sommaren. Jolleramp och tilläggningsplattformar för seglings- och ungdomsverksamheten ska färdigställas och jollerampen kompletteras så att den lättare kan

6 användas för sitt syfte. Önskemål finns om inköp av ytterligare en segeljolle och lämpliga sponsorer har kontaktats. Gamla klubbhuset ska renoveras och bättre förrådsmöjligheter iordningställas. Slutord. Styrelsen vill också tacka alla som bidragit med en positiv utveckling av vår ideella och allmännyttiga förening på Aspö. Aspö Ordförande Vice ordförande Kassör Marina Eliasson Sekreterare Ingvar Eliasson Ledamot Ledamot Kent-Olle Gummesson Ledamot

ubileumsskrift TANKAR OM DA, NU OCH FRAMTIDE N

ubileumsskrift TANKAR OM DA, NU OCH FRAMTIDE N ubileumsskrift TANKAR OM DA, NU OCH FRAMTIDE N Nar pressen standigt avtar. trots att trycket okar. Nar meningen ar fri. men bokstaverna vet sin plats. Nar bilden haller fargen och leveranserna tiden. Nar

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson

BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson Projektbakgrund Behovet av en motocrossbana har stöts och blöts inom Kalix kommun de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag

Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag November 2011 1 Utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag November 2011 Datainsamling utförd mellan juli 2011 och oktober 2011. Frågor om publikationen besvaras

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick

Tjörns Golfklubb 10 år En återblick Tjörns Golfklubb 10 år En återblick av Lars-Åke Lindeborg Boab Tryckeri AB, Skärhamn 2000 Så började det Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Första Koföreningen. Henrik Jansson Gunnar Petersson. December 2009

Första Koföreningen. Henrik Jansson Gunnar Petersson. December 2009 Första Koföreningen av Henrik Jansson Gunnar Petersson December 2009 2 Förord Denna förstudie syftar till att undersöka om det finns förutsättningar och intresse för att bilda och driva en koförening efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 1 HAMMARSUDDS TOMTÄGAREFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningens ledning har under året bestått av följande ledamöter och funktionärer: Styrelse: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare:

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer