Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD"

Transkript

1 Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1

2 Personalbarometern 2012

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4 Nöjd MedarbetarIndex (NMI)... 4 Diagram och tabeller... 4 Personalbarometerns fem indexområden... 5 Rapporten... 6 Resultat... 6 Jämförelse med andra lärosäten... 6 NMI per yrkesgrupp... 7 Översikt samtliga indexområden... 8 Indexområde 1. Arbetsklimat Jämförelse med andra lärosäten Arbetsmängd Upplevd ohälsa Stressbox Indexområde 2. HH som organisation Jämförelse med andra lärosäten Arbetsplats generellt Samarbete mellan sektion/avdelning/enhet Tydligt ansvar mellan sektion/avdelning/enhet Öppenhet HH Lika möjligheter Indexområde 3. Styrkeområde Jämförelse med andra lärosäten Delaktighet i kvalitetsarbetet Indexområde 4. Ledarskap Jämförelse med andra lärosäten Medarbetarsamtal Förtroende sektions-, avdelnings-, enhetschef Återkoppling närmaste chef Öppenhet i min grupp... 35

4 Indexområde 5. Fysisk arbetsmiljö Jämförelse med andra lärosäten Kunskap vid brand Handlingsplanerna Sektionernas handlingsplaner Förvaltningens handlingsplaner Positiva faktorer i arbetsmiljön Sektionerna Förvaltningens avdelningar Sammanfattning Bilaga 1 Enkätfrågor Personalbarometern 2012 Bilaga 2 QuickSearchs jämförande analys mellan tio lärosäten

5 Bakgrund och syfte Personalbarometern är en kvantitativ medarbetarundersökning vars syfte är att kartlägga hur anställda vid Högskolan i Halmstad uppfattar sin arbetsmiljö och utifrån resultatet verka för en god arbetsmiljö i strävan efter att Högskolan ska vara en attraktiv arbetsplats. Undersökningen, som är en del av Högskolans systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete, har tidigare genomförts 2003, 2006 och I denna rapport redovisas det högskoleövergripande resultatet för Personalbarometern 2012 (PB12). Jämförelser görs även med de tidigare genomförda undersökningarna 2006 och 2008 för att se på eventuella förändringar och trender mellan mättillfällena. Då upplägget på första undersökningen, 2003, skiljer sig markant från de efterföljande undersökningarna tas den inte med i denna rapport. Arbetsgruppen har valt att inte redovisa resultaten för alla frågorna och påståendena i undersökningen då det skulle bli ett alltför omfattande material. Samtliga enkätfrågor för PB12 finns i bilaga 1. Det görs även övergripande jämförelser mellan Högskolan i Halmstad och ett antal lärosäten som ingår i QuickSearchs (QS) kunddatabas (se bilaga 2). Allt material som presenteras har QS delgett vart och ett av de lärosäten som ingår i den jämförande analysen. Processen PB12 I detta avsnitt beskrivs processen kring Personalbarometer 2012 och det efterföljande arbetet med att ta fram handlingsplaner. Genomförandet av PB12 har föregåtts av planeringsarbete under hösten 2011 och början av 2012, där inhämtning av synpunkter och erfarenheter från interna och externa aktörer varit en viktig del av arbetet. Kvalitetsrådet gav Personalavdelningen (PA) i uppdrag att ansvara för arbetet med PB12 och det efterföljande arbetet med handlingsplanerna samt att göra en högskoleövergripande skriftlig rapport till Kvalitetsrådet. En arbetsgrupp bildades med representanter från personalavdelningen och Kvalitetsrådet. Internt tillsattes även en referensgrupp med representanter från olika verksamheter med olika ansvarsområden med avsikt att få en god förankring av Personalbarometern inom Högskolan. Arbetsgruppen arbetade fram enkätfrågorna och därefter skickades förslag till referensgruppen för inhämtning av synpunkter. Utskicket Datainsamlingen påbörjades i februari 2012 då enkäten skickades ut till all månadsanställd personal som var anställda per den 1 september Kriteriet för att få svara på enkäten var att man ska ha varit anställd på Högskolan i minst 6 månader. Totalt fem påminnelser skickades ut via e-post för att få en så god svarsfrekvens som möjligt. Därtill hade cheferna i uppdrag att informera sin personal om vikten av att besvara enkäten. Detta för att undersökningen skulle ge så bra underlag som möjligt för det efterföljande arbetet. Enkäten skickades ut på både svenska och engelska. Enkäten 2012 skickades ut till 555 personer och antalet respondenter som fullföljde enkäten var 439 stycken. Svarsfrekvensen uppgick därmed till 79%. Nedan visas svarsfrekvensen för undersökningarna 2003, 2006, 2008 samt Ingen bortfallsanalys görs i denna rapport. 3

6 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner Våren 2012 arrangerades chefsseminarier med syfte att ge cheferna stöd och inspiration i hur de tillsammans med sina medarbetare kan arbeta med resultatet av PB12. Respektive verksamhetschef har också haft en genomgång med PA. Cheferna har därefter haft resultatgenomgång för sina medarbetare med efterföljande diskussioner som mynnat ut i handlingsplaner. Handlingsplanerna görs på två nivåer: en handlingsplan för respektive verksamhetsområde och en sektions-/ förvaltningsövergripande handlingsplan. De färdiga handlingsplanerna skickades även till den företagshälsovård som är knuten till Högskolan för inhämtning av förslag till aktiviteter. Hösten 2012 och våren 2013 genomför PA uppföljningsdialoger tillsammans med chefer och arbetsmiljöombud med syfte att följa upp hur arbetet fortlöper med de aktiviteter som tagits upp i handlingsplanerna. Liknande dialoger kommer att hållas våren 2013 och hela processen med PB12 slutar i juni Nöjd MedarbetarIndex (NMI) I arbetet med personalbarometrarna 2006, 2008 samt 2012 har Högskolan i Halmstad samarbetat med undersökningsföretaget QuickSearch (QS) vars medarbetarundersökningsmodell Nöjd Medarbetar Index (NMI) är en metod för att mäta och jämföra uppfattningen om en organisations tillstånd inom olika områden. Metoden som QS använder sig av bygger på teorier från professorerna Rensis Likert, Aaron Antonovskyn och Frederick Hertzberg och QS har nu under 10 års tid vidareutvecklat metoden tillsammans med sina kunder. NMI-värden har räknats fram för Personalbarometern som helhet, per indexområde och per bakgrundsvariabel. Av bilden nedan framgår det hur QS räknar ut index. QS gör följande gränssättning avseende NMI-värden i Personalbarometern: värden mellan 70% till 100% anses vara ett bra resultat, där värden över 80% bedöms vara mycket bra (excellens). Värden mellan 60% till 69% anses vara godkända med förbättringsmöjligheter och värden mellan 1-59% bedöms vara ett för lågt resultat. 4

7 Diagram och tabeller I de stapeldiagram där resultatet är nedbrutet, så att antal respondenter per stapel visas, så redovisas värden per respondent, vilket innebär att stapeln som benämns totalt baseras på medelvärdet av alla respondenter som ingår i diagrammet. Medelvärdet baseras då ej på staplarnas storlek då de innehåller olika antal respondenter. Exempel: Om en stapel enbart innehåller 10 respondenter så ska den inte väga lika mycket som en stapel innehållande 100 respondenter. Resultat vid korstabuleringar redovisas i tabeller där procenten summeras antingen vertikalt eller horisontellt. Vilket som gäller redovisas vid varje enskild tabell. I ett linjediagram presenteras resultatet utifrån indexområden med tillhörande indexfrågor i olika gråfärgade grupperingar. I rapporten bryts resultatet ner på olika bakgrundsvariabler, vilket ibland resulterar i att antalet respondenter understiger åtta. För att säkerställa anonymiteten redovisas därför inte de resultaten. Yrkesgruppen Labledare, verksamhetsansvarig eller motsvarande utgör alltid sju respondenter eller färre och slås därför ihop med yrkesgruppen Chef (sektions-, avdelnings- eller enhetschef) och benämns i rapporten Chefer och ledare. Personalbarometerns fem indexområden PB12 är uppbyggt kring fem indexområden: Arbetsklimat, Högskolan som organisation, Styrkeområden, Ledarskap och Fysisk arbetsmiljö. Varje indexområde består av ett antal påståenden som Högskolans anställda ombads att ta ställning till på en sexgradig skala från 1. Instämmer inte alls till 6. Instämmer helt och ett svarsalternativ benämnt Ingen åsikt. Det finns även ett antal fritextfrågor kopplade till respektive indexområde samt ett antal andra frågeställningar utanför indexområdena. För att kunna göra jämförelser med tidigare års undersökningar har enkätfrågorna setts över och justerats utan att innebörden har förändrats. Det har också tillkommit några frågor. 5

8 Rapporten Rapporten utgår från de fem indexområdena och utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, anställningstid, tillsvidarenställd/visstidsanställd, arbetar heltid/deltid, och utifrån yrkesgrupperna lärare/forskare/ doktorand och teknisk/administrativ personal (TA-personal). Bakgrundsvariabeln var har du din huvudsakliga anställning görs det ingen analys av i denna rapport då analys på denna nivå endast görs på respektive sektion, avdelning och enhet. Inom varje indexområde analyseras ett par frågor lite närmare utifrån olika aspekter, till exempel inom indexområde 2. HH som organisation belyses de tre områden som har ett NMI-värde på 60% eller därunder. Rapporten lyfter å andra sidan också fram de områden som har mycket bra värden. I den mån det inte finns några anmärkningsvärda skillnader mellan de olika kategorierna redovisas inte heller resultatet närmare. Resultat Totalt NMI för Högskolan i Halmstad som helhet för åren 2006, 2008 och 2012 redovisas i tabellen nedan. Utvecklingen har varit positiv och sedan 2006 års mättillfälle har totalt NMI stigit med fem procentenheter. Jämförelse med andra lärosäten Ett flertal lärosäten använder sig av undersökningsföretaget QS för att genomföra sina medarbetarundersökningar. QS har sammanställt ett övergripande jämförande resultat baserat på tio lärosätens NMI (hela lärosäten eller enstaka institutioner) för de senaste tillfällena då lärosätena använt sig av QS modell som undersökningsmetod. I denna rapport återfinns resultaten för lärosätena, baserat på QS underlag, främst under respektive indexområdes redovisning. Av tabellen nedan framgår vilka lärosäten som ingår i jämförelsen, deras NMI-värden och vilket år undersökningen genomfördes. Av tabellen framgår att Högskolan i Halmstad, med ett NMI på 72%, har det högsta NMI-värdet bland lärosätena. Alla lärosäten har enligt QS godkända värden, det vill säga över 60%. Källa: QuickSearch * Uppsala Universitet Teologens senaste mätning kan ej räknas samman till ett NMI då flera indexfrågor saknas enligt QS. 6

9 De lärosäten som är relativt lika i storlek som Högskolan i Halmstad sett på antal anställda och antal studenter är Högskolan i Borås och Södertörns högskola. Högskolan i Skövde är något mindre och Högskolan Dalarna är något större. Längre fram i denna rapport görs jämförelser mellan lärosätena även för respektive indexområde och då har QS i de flesta fall jämfört Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Skövde, Södertörns Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås samt Teologen vid Uppsala Universitet med varandra. Totalt NMI Bakgrundsfrågor kön, ålder, yrke, anställningstyp samt anställningstid Diagrammet nedan visar att det inte föreligger några större skillnader mellan NMI för de olika bakgrundsvariablerna kön, ålder, anställningstid, anställningstyp och arbetsomfattning. I genomsnitt är NMI 72% för alla bakgrundsvariablerna. Något högre NMI har bakgrundsvariabeln anställningstid för medarbetare som varit anställda 1-2 år. NMI per yrkesgrupp NMI per yrkeskategori visar att chefer och ledare har ett markant högre totalt NMI (86%) jämfört med lärare/forskare/doktorand (70%) och TA-personal (73%), men att samtliga grupper har ett förhållandevis högt NMI. QS graderar värden över 70% som bra och värden över 80% som excellenta. I samtliga frågor i Personalbarometern har chefer och ledare genomgående högre värde än övriga yrkesgrupper. 7

10 Översikt samtliga indexområden I det här avsnittet presenteras en kort översikt av samtliga indexområden per totalen, per kön samt uppdelat på TA-personal och lärare/forskare/doktorand. Diagrammet nedan visar att NMI-värdet har ökat för samtliga indexområden utom för Styrkeområde där värdet har sjunkit med två procentenheter sedan Överlag är värdena mycket bra. Det är endast indexområde 2. HH som organisation som ligger på godkänd snarare än bra nivå. Linjediagrammet nedan visar värdet för indexområdenas frågor för män (grön linje) och kvinnor (blå linje). Av diagrammet kan man utläsa att de områden där det föreligger störst skillnad mellan män och kvinnor är frågor rörande lika möjligheter, veta hur prioritera samt information från närmaste chef. Linjediagram indexfrågor för män och kvinnor 8

11 Linjediagrammet nedan visar värdet för indexområdenas frågor för yrkesgrupperna TA-personal (blå linje) och lärare/forskare/doktorand (röd linje). Av diagrammet kan man utläsa att de områden där det föreligger störst skillnad mellan TA-personal och lärare/forskare/doktorand är frågor rörande arbetsmängd, arbetsplats generellt, tydligt ansvar, vet hur prioritera, info från närmaste chef, återkoppling samt utvecklas i arbete (närmaste chef) där lärare/forskare/ doktorand har lägre värden. Den indexfråga där TA-personal har ett lägre värde är frågan Jag känner till Högskolan i Halmstads styrkeområden och strategi för profilering. Men värdet på frågan i sig är relativt högt. Linjediagram indexfrågor TA-personal och lärare/forskare/doktorand 9

12 Indexområde 1. Arbetsklimat I indexområde Arbetsklimat ingår bland annat frågor kring hur medarbetarna uppfattar arbetsglädje, arbetskamraters stöd, arbetsmängd och om att bidra till verksamheten. Indexområde Arbetsklimat får generellt mycket höga värden vilket innebär att medarbetarna trivs i sin roll och med sin närmiljö. Av diagrammen nedan framgår värdet (NMI) på respektive indexfråga. En jämförelse mellan 2006, 2008 och 2012 framgår också av diagrammen.. Sedan undersökningen 2006 har samtliga indexfrågor inom detta indexområde utvecklats i positiv riktning. Mellan åren 2006 och 2012 har värdet på frågorna bidra till verks/utv samt arbetskamraters stöd ökat mest (5 respektive 4 procentenheter). Vid undersökningstillfället svarade närmare nio av tio respondenter (86%) att de hade tillräcklig kompetens att utföra sitt arbete, fler än åtta av tio respondenter anser att de bidrar till verksamhetsutvecklingen (84%) och att de kan styra det egna arbetet (82%). Jämförelse med andra lärosäten Indexområde Arbetsklimat får generellt höga värden på samtliga lärosäten vilket innebär att medarbetarna trivs i sin roll och med sin närmiljö. Högskolan i Halmstad har det högsta värdet på 78%. I QS generella jämförelse för samtliga branscher är värdet 68% och samtliga lärosäten ligger över detta, se bilaga 2. Källa: QuickSearch 10

13 Arbetsmängd Inom indexområdet Arbetsklimat är det frågan om arbetsmängd, Jag upplever att jag normalt har en arbetsmängd som jag trivs med, som fått lägst värde (62%). Av alla respondenter är det 31% (137 respondenter) som angett svarsalternativ 1-3, se översta diagrammet nedan. Fördelningen av resultaten var relativt lika vid föregående undersökning På följdfrågan för de som svarat 1-3 på frågan om arbetsmängd, kunde man ange orsaken till varför man inte trivs med sin arbetsmängd. 70% av respondenterna anger att anledningen är en för stor arbetsmängd, se nedre diagrammet. Vid uppdelning på kön uppger både kvinnor och män i huvudsak samma orsak; arbetsmängden är för stor. I en jämförelse med andra lärosäten har samtliga på frågan om medarbetaren är nöjd med sin arbetsmängd ett lågt NMI-värde. Medelvärdet för lärosätena ges av QS ett icke godkänt värde på 58%. Högskolan i Halmstads NMI för denna indexfråga är högst bland de jämförande lärosätena, 62%. Källa: QuickSearch Vid en första anblick ligger resultatet för Högskolan i Halmstad precis vid gränsen för acceptabelt för frågan arbetsmängd (vilket är över 60% enligt QS), oavsett kön, och en förbättring har skett med 3 procentenheter sedan 2008 (59%), men resultatet är ändå sådant att det bör granskas lite närmare. 11

14 Vid uppdelning utifrån kön och yrkesgrupp är det tydligt att de som främst upplever arbetsmängden som otillfredsställande är personal inom gruppen lärare/forskare/doktorand, oavsett kön. Kvinnorna inom yrkesgruppen lärare/forskare/doktorand är fyra procentenheter mindre nöjda än männen. Vid ytterligare nedbrytning av den gruppen visar det sig att det framförallt är lektorerna som är bekymrade över sin arbetsmängd. Både män och kvinnor inom den kategorin ligger runt 50%, övriga ca fem till 20 procentenheter högre. Yrkesgruppen chef och ledare, som inte redovisas i diagrammet ovan, har ett medelvärde på 70% för kvinnorna respektive 82% för männen. Upplevd ohälsa 99 personer (23% av alla respondenter) svarade Ja på frågan Jag upplever att det finns en påtaglig risk för att jag kan råka ut för ohälsa på jobbet. Motsvarande siffra 2008 var 21% (93 personer). De som svarade Ja på frågan fick en följdfråga om vilken/vilka faktorer det är man anser utgör en påtaglig risk för ohälsa i sitt arbete. I diagrammen nedan visas svarsspridningen på följdfrågan fördelat på yrkesgrupperna lärare/forskare/doktorand och TA-personal inklusive annan. Man kan konstatera att spridningen ser relativt lika ut för båda yrkesgrupperna. Lärare/forskare/doktorand 12

15 TA-personal inkl Annan Det framgår att den främsta faktorn till risk för ohälsa anses vara hög/ojämn arbetsbelastning (84% respektive 81%), följt av för många arbetsuppgifter (66% respektive 52%). Något större andel lärare/forskare/doktorand uppger att det är svårigheter att avgränsa (54% respektive 45%) och att det är svårt att slappna av på fritiden (54% respektive 43%). Respondenterna hade även möjlighet att ge kommentarer till sina svar. 40 respondenter skrev kommentarer, varav 74% tillhörde yrkesgruppen lärare/forskare/doktorand. Svaren handlar till större del om den upplevda arbetsbelastningen för lärarna, till exempel att arbetsuppgifterna ökar men ej tilldelad tid, för många arbetsuppgifter ger ett splittrat arbete, administrativt arbete ökar vilket anses ge mindre tid åt undervisning och framförallt forskning, bristande resurstilldelning samt att studenterna behöver ökat stöd. Övriga yrkesgruppers respondenter tar främst upp synpunkter på den fysiska arbetsmiljön. Stressbox Personalbarometern belyser flera frågor om stress. En viktig analys, enligt QS, är den som avser förhållandet mellan arbetsbelastning och medarbetarens möjlighet att påverka sin arbetssituation. QS använder sig av en så kallad Stressbox. Stressboxen tas fram genom korstabulering av frågorna Jag har möjlighet att själv lägga upp mitt arbete och utveckla egna arbetsformer och arbetssätt och Jag upplever att jag normalt har en arbetsmängd som jag trivs med. 13

16 Av Stressboxen framgår att 175 respondenter (39%) har svarat alternativ 5-6 (grön ruta i bilden), där 6 motsvarar instämmer helt, på båda frågorna. Det går även att utläsa att 7 respondenter (1,6%) har svarat alternativ 1-2 (röd ruta i bilden), där 1 motsvarar instämmer inte alls, på båda frågorna. De upplever sig således varken ha en arbetsmängd som de normalt trivs med eller ha möjlighet att själva lägga upp sitt arbete, något som QS anser utgör en risk för ohälsa. Vid undersökningen 2008 låg motsvarande antal respondenter på tre och 2006 var det två respondenter. QS uppger att branschsnittet för universitets- och högskolesektorn jämförelsevis ligger på 1,9%. På frågan om hur respondenterna upplever sin möjlighet att styra det egna arbetet är majoriteten mycket nöjd. I sin helhet lyder frågan Jag har möjlighet att själv lägga upp mitt arbete och utveckla egna arbetsformer och arbetssätt. Friheten inom ramen för de egna arbetsuppgifterna upplevs alltså stor. NMI på indexfrågan är 82% för både kvinnor och män. I Stressboxen visades förhållandet mellan arbetsbelastning och möjligheten att styra sitt eget arbete. I tabellen nedan ser man hur möjligheten att styra sitt eget arbete påverkar arbetsglädjen. De som upplever möjligheten att styra det egna arbetet upplever också oftast en större arbetsglädje (procenten läses vertikalt). Av de som har angett svarsalternativ 4-6 på styra eget arbete har den stora majoriteten även svarat högt på arbetsglädje, se grön ruta i tabellen. Av de som angett svarsalternativ 1-3 på styra eget arbete har endast fyra respondenter svarat inom spannet 4-6 på arbetsglädje. Förhållandet ser likadant ut oberoende av kön. 14

17 Indexfrågan om arbetsglädje ger en generell indikation på arbetstillfredsställelse där 74% är ett bra värde (se diagram i inledningen av indexområde Arbetsklimat). För att känna ännu större arbetsglädje nämner de respondenter som har svarat alternativ 4-6 främst mer kompetensutveckling som ett förbättringsförslag (diagram nedan). De bredare staplarna visar resultatet för PB12 och de smalare för PB08. I nedan diagram visas vad de respondenter som har svarat alternativ 1-3 på frågan om arbetsglädje tar upp som förbättringsförslag. Flest har angivit förändrad arbetsbelastning, mer personlig utveckling samt mer kompetensutveckling som förbättringsförslag. De bredare staplarna visar resultatet för PB12 och de smalare för PB08. 15

18 Fler faktorer kan ha betydelse för upplevd stress, till exempel möjlighet till återhämtning samt balans mellan arbete och privatliv. Till skillnad från de redovisade indexfrågorna ovan är nedan frågor ( återhämtning och balans arbete privatliv ) inte med i något av indexområdena. De är fristående i enkäten och redovisas här utifrån deras koppling till upplevd stress. Av diagrammet kan man utläsa att det är fler respondenter 2012 jämfört med 2008 som har svarat alternativ 5 och 6 på frågan Jag anser att det finns tid för återhämtning/reflektion, vilket är positivt. Det kan även ses som positivt att det är färre respondenter som har svarat alternativ 1-3 jämfört med föregående undersökning, men antalet är dock fortfarande relativt högt (168 personer, motsvarande 38% av respondenterna på frågan). Nedan diagram visar att fler respondenter 2012 jämfört med 2008 har svarat alternativ 6. Instämmer helt, vilket är positivt, men spridningen visar att det inte finns en samstämd syn på möjligheten till att ha balans mellan arbete och privatliv. 16

19 Enkelt korstabulerat utifrån kön och svaren på frågan Jag anser att jag har en bra balans mellan mitt arbete och mitt privatliv framgår att ca 67% av både män och kvinnor ligger på svarsalternativen 4-6 (procenten redovisas vertikalt i nedan tabell till vänster). Detta kan ses som positivt i meningen att både kvinnor och män vinnlägger sig om att ha god balans mellan jobb och privatliv. Dock är ca 30% inte tillfreds med sin situation då de svarar svarsalternativen 1-3. I nedbrytning på yrkesgrupp, se ovan tabell till höger, visar det sig att lärare/forskare/doktorand är den enda gruppen som svarar 1. Instämmer inte alls på frågan (23 respondenter). Övervägande andel lärare/forskare/doktorand väljer också svarsalternativ 2-3 (procenten redovisas horisontellt och där summan i tabellen inte uppnår 100% är det yrkesgruppen Chef och ledare som står för resterande procent). Det finns också en påtaglig skillnad mellan kvinnor och män inom gruppen lärare/forskare/doktorand. Bland män i yrkesgruppen säger sig 60% instämma (svarsalternativ 4-6) i att de har balans mellan arbete och privatliv, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 49%. På svarsalternativ 1-3 ligger ca 48% av kvinnorna och 38% av männen. 17

20 Indexområde 2. HH som organisation Indexområdet HH som organisation har ett NMI på 67% vilket jämfört med personalbarometern 2008 är en ökning på två procentenheter. Alla frågor utom två inom detta indexområde har också ökat mellan de två undersökningsomgångarna. Indexområdet HH som organisation är dock det område där NMI är lägst i förhållande till övriga indexområden, se avsnitt Översikt samtliga indexområden. Jämför man de indexfrågor som fanns med inom indexområdet 2006 med 2008 och 2012 så framgår att det är en positiv utveckling överlag. NMI har ökat för varje undersökningstillfälle för samtliga frågor utom för tydligt ansvar mellan avd, där värdet var oförändrat mellan 2006 och 2008 men har ökat med två procentenheter mellan 2008 och Ser man närmare på indexområdets tillhörande tio indexfrågor så ligger fem kring 75%, vilket är ett jämförelsevis högt värde, medan resterande fem ligger runt 60% och under, vilket är ett relativt lågt värde. Enda indexfrågan där värdet har minskat sedan 2008 är påståendet Jag söker samarbete och utbyte över sektions-/avdelnings-/enhetsgränser. Denna fråga var ej med Av diagrammet nedan framgår svarsspridningen på indexfrågorna samt att på de frågor som fått lägst resultat ( samarbete mel sek/avd/enhet och tydligt ansvar mellan avd ) har 13% respektive 18% svarat ingen åsikt", vilket är en förhållandevis stor andel. 18

21 Jämförelse med andra lärosäten Frågor om organisationsperspektivet, i QS jämförelse med andra lärosätens undersökningar, innehåller höga och låga delvärden. Såväl lägst som högst värde får frågorna om samarbete. När medarbetarna bedömer ett lärosätes förmåga till samarbete skapas ett gap mellan självskattningen ( jag söker samarbete ) och upplevelsen av samarbete mellan sek/avd/enhet/inst ( lärosätet skapar förutsättning för samarbete ). Detta förhållande mellan självskattningen på frågan Jag söker samarbete och utbyte över sektions- /avdelnings-/enhetsgränser och Jag upplever att Högskolan i Halmstad är bra på att samarbeta och nyttja kompetenser mellan sektionerna/avdelningarna/enheterna syns även på Högskolan i Halmstad. Frågor om öppenhet, tydligt ansvar, informationsspridning får ej godkänt av medarbetarna på lärosätena uppger QS. Medelvärdet för lärosätena i detta indexområde är 65% och alla har en av QS godkänd nivå. Även för detta område har Högskolan i Halmstad ett förhållandevis bra värde jämfört med de andra lärosätena. Källa: QuickSearch Arbetsplats generellt Högskolans personal förefaller överlag vara nöjd med sin arbetsplats. På frågan Jag upplever Högskolan i Halmstad, generellt sett, som en bra arbetsplats ligger både män och kvinnor, och därmed totalen, på 75%, vilket motsvarar siffran 4,5 på skalan 1-6. Det är ett positivt resultat som bidrar till att indexområdet höjts sedan Eftersom totalen för indexområdet trots detta visar det lägre värdet 67% kan Högskolan höja totalen genom att arbeta med de områden som fått under 60%. I följande avsnitt redovisas resultatet för de områden med värde 60% och under, det vill säga frågorna samarbete mellan sekt/avd/enhet, tydligt ansvar mel avd samt öppenhet på HH. 19

22 Samarbete mellan sektion/avdelning/enhet Vid uppdelningen i man respektive kvinna visar det sig att männen vid Högskolan generellt sett instämmer mer (49%) än kvinnorna (46%) på påståendet Jag upplever att Högskolan i Halmstad är bra på att samarbeta och nyttja kompetenser mellan sektionerna/avdelningarna/enheterna. Dessvärre är dock resultatet överlag nedslående, då värdet förblivit på samma låga nivå sedan Motsvarande resultat vid 2006 års undersökning har ett värde på 42%, alltså en ökning med sex procentenheter mellan år 2006 och Anmärkningsvärt är också att svaren på frågan Jag söker samarbete och utbyte över sektions- /avdelnings-/enhetsgränser totalt sjunkit fem procentenheter sedan 2008 den största skillnaden i trendundersökningen inom detta område. Vid vidare segmentering på frågan samarbete mellan sekt/avd/enh i yrkesgrupper kan det konstateras att yrkesgruppen chefer och ledare har ett genomsnittligt värde på ca 65 %, vilket innebär att denna yrkesgrupp instämmer i större utsträckning än yrkegrupperna lärare/forskare/doktorander (46%) och TA-personal (47%) och detta oberoende av respondenternas kön. Diagrammet till vänster visar yrkesgrupp lärare/forskare/doktorander i vilken doktorander befinner sig lägst på 33 %. Detta motsvarar ett medelvärde på Samarbete mellan sektionerna/avdelningarna/enheterna i förhållande till ålder och anställningens längd har ett medelvärde av alla respondenter på 48%. De två lägsta värdena 41 respektive 42 % återfinns i grupperna 29 år och yngre samt de som har varit anställda kortare än 1 år. Antalet respondenter i dessa grupper är relativt få (20 respektive 23 personer). Anmärkningsvärt är att de som varit anställda 1-2 år har ett högre värde än både de som varit anställda kortare tid än ett år och de som har varit anställda 3-6 år. I fritextsvaren på frågan Vad anser du kan förbättras? kan två huvudaspekter på problematiken skönjas bland både män och kvinnor: Högskolan anses vara för uppdelad begreppen revirtänkande och vattentäta skott återkommer och syftar på verksamheten vid samtliga enheter, avdelningar och sektioner samt att kommunikation och information mellan sektioner/avdelningar/enheter anses bristfällig. De önskemål som dryftas gäller framförallt möjligheter till informella möten/mötesplatser samt riktade satsningar på gränsöverskridande samarbete inom utbildningsprogram, forskning och administration. 20

23 Tydligt ansvar mellan sektion/avdelning/enhet På påståendet Jag upplever att ansvarsfördelning och befogenheter är tydliga mellan sektionerna, förvaltningsavdelningarna, biblioteket och EKS ligger värdet totalt för både män respektive kvinnor på 55%, eller 3,3 på skalan mellan 1. Instämmer inte alls och 6. Instämmer helt. Resultatet är en ökning på två procentenheter sedan 2008, men ligger likväl under en acceptabel nivå. Inte helt förvånande har de som arbetat kortare än ett år instämt minst i påståendet, se nedan. I diagram till höger har frågan om Tydligt ansvar mellan avd segmenterats på ålder, där förhållandet mellan åldersgrupperna är relativt jämn. När samma fråga segmenteras på kvinna och man finns det ingen skillnad alls utan båda har ett värde på 55%. Det finns inte heller någon nämnvärd skillnad om man ser på tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda (56% respektive 55%) eller på bakgrundsvariabeln anställnings omfattning heltid eller deltidsanställd (54% respektive 55%). Vid uppdelning i yrkesgrupper ligger instämmandenivån högst bland chefer och ledare, 89%, medan övriga yrkesgrupper har ett mycket lägre värde. Marginell skillnad mellan yrkesgrupperna föreligger när man delar upp TA-personal (54%) och lärare/forskare/doktorand (54%) på kön men är då endast 1-2 procentenheter. Svaren på fritextfrågan På följande sätt upplever jag att det inte är tydligt indikerar en inte obetydlig koppling till frågan om samarbete mellan sektion/avdelning/enhet. Detta gäller både ifråga om sektionsövergripande kurser och program och ifråga administrativa ärenden sektioner emellan och mellan förvaltning och sektioner. Vem har ansvaret, vem befogenheterna? Hur ser beslutsgången ut, vem äger ärendet? Den upplevda otydligheten i ansvarsfördelning och befogenheter försvårar samarbetet utanför den egna sektionen/avdelningen/enheten. Detta förstärks dessutom av att sektionerna uppfattas ha olika rutiner och regelverk. Förslag på förbättringar inkluderar tydliga uppdragsbeskrivningar, information på nätet kring vem som ansvarar för vad, olika funktioners befogenheter och inte minst en bättre information till nyanställda. 21

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Psykosociala skyddsronden 2014 Högskolan i Borås

Psykosociala skyddsronden 2014 Högskolan i Borås Psykosociala skyddsronden 2014 Högskolan i Borås Therese Ekeroth Personalavdelningen i samarbete med Syfte och Bakgrund SYFTE Syftet är att få en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation i

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010 Tjänsteskrivelse 2011-11-02 Handläggare: Stina Lindbäck-Ohlsson FHN 2011.0093 Folkhälsonämnden Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning Sammanfattning Förvaltningen hade

Läs mer

Årets rapport. Årets rapport innehåller: 3623 respondenter 21 unika företag

Årets rapport. Årets rapport innehåller: 3623 respondenter 21 unika företag Medarbetarrapport Medarbetare Den enskilda medarbetaren spelar en viktig roll i varje företag och organisation. Det är medarbetarna som står för utveckling, kvalitet, service och leverans. Att må bra och

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

KTH. Rapport. Medarbetarundersökningen LP - Inklusive undernoder

KTH. Rapport. Medarbetarundersökningen LP - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökningen 2016 Rapport LP - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med det totala resultatet för hela KTH.

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Undersökningen skickades via epost till alla medarbetare som varit anställda på Sveriges lantbruksuniversitet minst 6 månader fr.o.m. 1 april 2016, omfattning minst 40%. Den

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2010

Medarbetarenkäten 2010 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen Innehåll 1 Inledning...- 2-2 Metod...- 2-3 Målgrupp...- 2-3.1 Chefens arbetsuppgift...- 2-3.2 Medarbetarens arbetsuppgift...- 2-4 Enkäten...-

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer