t^l Skolinspcktianr-:n Remiss lnqeqerd Andersson Remiss från Skolinspekt onen Tiil: Amne: Bifogade filer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "t^l Skolinspcktianr-:n Remiss lnqeqerd Andersson Remiss från Skolinspekt onen Tiil: Amne: Bifogade filer:"

Transkript

1 lnqeqerd Andersson Från: Skickat: Tiil: Amne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 18 februari :51 lngegerd Andersson VB: :666 Rem iss från Skol inspektionen NIU HAndboll Aspero Karlskrona.pdf; application-pdf KALMARSUNDS GYMNASIEFORBUND 2011, B Kalmarsunds gymnasieft)rbund for handläggting. Med vänlig hälsning Solveig Gustafsson-Ny kanslisekreterare tfn Kalmar kommun I Kommunledningskontoret Box 61 1 sst z0 Kalmar Från : Malin Jern Skickat: den 17 februari 20t4 l0:l4 Till: i Kalmar kommun; ; Kopia: Äm ne : :666 Rem iss frå n S kol i nspektionen t^l Skolinspcktianr-:n Remiss Till berörda kommuner (1) Dnr :666 Remiss från Skolinspekt onen Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasiet i Karlskrona i Karlskrona kommun fr.o.m. läsåret Kommunens yttrande Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap.2 $ gymnasieförordningen (201'0:2039). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivningen bör innehålla en redogörelse av de ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska konsekvenser en eventuell etablering får för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på iq$eralgaþkq[ Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj från beslutande organ ska vara 1

2 E-postadress: Postadress: Skolinspektionery Registrator, Box23069, Stockholm. Vänligen ange diarienummer ,4:666 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. På Skolinspekt onens vägnar Malin fern Utredare Bilaga Ansökan från Aspero Friskolor AB Kopia till Aspero Friskolor AB Med vänliga hälsningar Malin Jern Utredare, Enheten för tillståndsprövning Skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post: 2

3 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutb ldning Sökande Huvudman ftir utbildningen: Sökande huvudmans namn: Aspero Friskolor AB Sökande huvudmans organisationsnummer: i973 Sökande huvudmans e-post: Utdelningsadress: Box 802 Postnummer: Postort: Halmstad Kontaktperson Namn: E-post: Leif Danielsson leif. daniel skolor.se Telefon (dagtid): Skolan Skolans namn: Skolan är en fristående skola: Kommun: Aspero Idrottsgymn. Karlskrona Ja Karlskrona Skolid: Utdelningsadress: Landbrogatan 1 3 Postnummer: Postort: E-post: Karlskrona 1or. se Ansökan Planerad start för utbildningen NaJionellt progrârn Samhällsvetenskapspro grammet Ekonomiprogrammet Specia lidrottsfärbu ud Beräknat antal elever 20t l0 10 l l0 10 Idrott Handboll

4 Elitidrottskaraktär Aspero Idrottsgymnasium sedan 2002 framgångsrikt bedrivit gymnasieutbildning i kombination med idrott. Alla elever på skolan har idrott som gemensamt intresse. Schemat och undervisningen läggs upp med hänsyn till elevernas idrottsutövning och -utveckling. Aspero Karlskrona har haft NIU Certifiering i handboll sedan Verksamheten har betytt ett stort lyft ftir handbollen i regionen bland annat genom att det möjliggiort ett sama bete mellan Hästö IF och Aspero där man gemensamt har förmiddagsträningar. Aspero Karlskrona har även tillsamman med Karlskrona Handboll och SISU anordnat Lärarkaravanen och skolturneringar ftir att stärka handbollen i regionen. I första kullen som går ut NIU gymnasiet i handboll till hösten finns I spelare som spelar regelbundet i Hästö IF:s A-lag (Jonathan Nilsson) ytterligare 5 spelare är med i A-truppen. Aspero Karlskrona har ett mycket nära samarbete med föreningama i regionen där alla involverade tränare träffas för planering/utvärdering var fiärde vecka. Aspero är ett unikt koncept: en enodlad skola med idrottsinriktning. Samtliga elever är aktiva idrottare, vilket medftir att skolledning, lärare och övrig personal har god fìirståelse fiir och âr vâl medvetna om elevernas idrottssatsning. ldrotten är på så sätt en ftirutsättning för verksam-heten. Vårt mål är att utveckla vinnare, i både studierna och idrotten. Schemaläggningen utgår ifrån ftirmiddagstider för träningarna och ger utrymme ftir stöd och hjälp från lârarna i form av särskild handledningstid. Utrymme ftir individuella lösningar fti elitsatsande elevers idrottsutövning är en självklarhet. Skolan följer upp elevens totala situation, studiemässigt, idrottsligt och socialt, via skolans mentor och elevhälsoteam. Vi är och vill ftirbli en liten skolenhet med max I 68 elever. Detta ger oss möjlighet till att skapa och upprätthålla vår personliga relation mellan elever och all skolans personal. Mentorerna har ansva ftir elevens totala helhetssituation och genomftir uppftiljnings- och utvecklingssamtal två gånger per läsår. Trygghet och trivsel ñr högsta betyg i våra årliga intema undersökningar, vilket är en oerhörd styrka och en ftirutsättning ftir att utvecklas och nå resultat både inom id ott och skola. Skolans lilla storlek och att samtliga skolans elever är idrottare ger personalen god ftirståelse fìir elevens helhetssituation att optimalt kunna kombine a en elitidrottssatsning med gymnasiestudier. individuell handledning från ordinarie undervisande lârare, erbjuds studiehjälp genom tillgång till speciallärare/resurs ftir elever med behov av detta.genom att elevema disponerar personliga bärbara Macdatorer och vår interneþlats Fronter, finns allt utbildningsmaterial ständigt tillgängligt ftir eleven. Individuellt stöd och med inlämningsarbeten eller andra frågor underlättas genom tekniken. På så sätt möter vi alla elevers individuella behov och utveckling, såväl de som behöver extra stöd och de som snabbt går vidare i sin inlärning. Vi har också ett väl fungerade elevvårdsteam bestående av skolledning, skolsköterska och lärare. Mentorskapet innefattar ansvar för elevens helhetssituation i studier och idrott. Samlande sociala konferenser terminsvis gör att skolledningen für en totalbild över samtliga elever och vid behov kallar till uppföljande möten. Aspero är certihe at som handbollsgymnasium i Halmstad, Göteborg och Karlskrona, och har därigenom flerårig erfarenhet av en kvalitetssäk ad verksamhet. Aspero Karlskrona har ett etablerat samarbete med Svenska- och Småland/Blekinge Handbollsförbund genom tidigare NIU certifiering. Skolans instruktör har på regelbunden basis (var fiärde vecka) möte med de ftireningar vars spelare går på skolan (Hästö, Karlskrona Handboll, Ronneby HK, Flottans IF) där träningsupplägg, utveckling och utvärdering diskuteras och synkroniseras. Handbollsträningen äger rum i Östersjöhallen i Karlskona vilket är en lämplig handbollshall med fullstora mått. All fosträning sker på Blekinge Health Arena. Här utförs även i sama bete med SISU Ssprofilen varje termin. Aspero har avtal med Karlskrona fysioterapi (leg. sjukgymnast) dit alla elever får snabb och kostnadsfri diagnos/rehab av skada. Efter diagnos och upprättat rehabprogram ingår eleverna in en rehabgrupp där de tränar med instruktör på Lok&Motion. Aspero erbjuder elevema tre praktiskt handbolls elaterade pass och ett teoretisk pass/vecka. De praktiska passen är alltid schemalagda under måndag, tisdag och torsdag förmiddag för att ge eleverna återhämtningsmöjlighet, Aspero Karlskrona har även årsplanerat veckoträningarna tillsammans med Karlskrona Handboll ftir att optimera elevernas chans till återhämtning. Aspero Karlskrona har ett nära samarbete med Karlskrona HandbolVFlottans IF och Hästö IF. Elevema erbjuds möjlighet att träna tillsammans med Aspero och Hästö:IF s Alag en förmiddag i veckan. Samarbetet leds av skolans instruktör samt AJaget tränare i Hästö, i dagsläget Ulf Schewert. Utöver det så har eleverna möjlighet att träna kvällstid med Hästö IF eller Karlskrona Handboll/Flottans IF he gånger i veckan. Elevema har tillgång till Blekinge Health Arena vilket är en toppmodem hänings- och testfacilitet utvecklat främst fiir att träna och testa elitidrottare, vilken regelbundet använts av Svenska Handbollslandslaget och IFK Kristianstad. Aspero Karlskrona bar blivit en aktör för att utveckla handbollen i regionen och kan tack vare sina aktiva samarbete med många olika aktörer erduda elevema fantastiska möjligheter att utvecklas som handbollsspelare. Aspero Karlskrona har avtal med Karlskrona fosioterapi (leg. sjukgymnast) dit alla elever fir snabb och kostnadsfri diagnos/rehab av skada. Efter diagnos och upprättat rehabprogram ingår elevema in en rehabgrupp där de tränar med instruktör på Lok&Motion. Aspero Karlskrona har även samarbete med, Lok&Motion, Blekinge Health Arena, Wellness Studio och SISU där elevema har tillgång till ett stort nätve k av utbildad personal inom idrottsmedicin, idrottspsykologi, idrottsssiologi och idrottsnutrition.

5 Bifogade dokument NIU HAndboll Aspero Karlskrona.pdf

6 avêí8r(a HAI DBOLt òreuiidff SVENSKA SPEt Tillstyrkanden Svenska Handbollfürbundet tillstgker att Aspero ldrottsgymnasium i Karlskrona ftlr anordna nationellt godkänd idrottsutbildning i handboil med maximalt l0 platser i årligt intag, med start höstterminen 2015 och med sista intag höstterminen Av dessa platser är 7 fìir pojkar och 3 platser fiir flickor. Christer Thelin Verkställande direktör SVENSKA HAN DBOLLFÖRBUNDET SVENSKA HANDSOLLTORSUNOET, ldronens Hus, S-l l4 73 STOCKHOLM, SWEDEN, Tel: , Fax: +4G

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer:

Remiss. rd Andersson. Remiss från Skol i nspekt onen. Bifogade filer: KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND ln rd Andersson 2014-02- 1 3 Från: Skickat: Till: Ämne: Bifogade filer: Solveig Gustafsson-Ny den 12 februari 2014 12:27 lngegerd Andersson VB: Remiss dn 32-2014:756 Ansökan

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/229.602 1 (2) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Ansökan från Pysslingen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 23 Remiss från Skolinspektionen: Ansökan från Frösunda omsorg AB om godkännande som huvudman för IKASUS gymnasiesärskola

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Regionala simgymnasier. nationell idrottsutbildning (NIU)

Regionala simgymnasier. nationell idrottsutbildning (NIU) Regionala simgymnasier nationell idrottsutbildning (NIU) INNEHÅLL NORRBOTTEN, VÄSTERBOTTEN, MELLANNORRLAND Östersund... sid 8 MELLANSVENSKA, VÄRMLAND Sigtuna... sid 10 Uppsala... sid 12 STOCKHOLM Solna...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2010/11. Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/11 Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona 1 Bakgrund och organisation! Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona! Aspero Friskolor AB! Organisation! Elever Personal Vision! Året

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Att söka till tennisgymnasium 2015-2016

Att söka till tennisgymnasium 2015-2016 Att söka till tennisgymnasium 2015-2016 OBS! Ansökan till RIG senast 15 oktober Ansökan till NIU senast 1 december Information om landets tennisgymnasier Riksidrottsgymnasier (RIG) Nationellt godkända

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Linköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå Utvärdering av ämnet specialidrott Magnus Ferry och Eva Olofsson September 2009 Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå 2 Innehåll Uppdraget 4 Bakgrund 4 Utvärderingsperspektiv 5 Syfte

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer