Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)"

Transkript

1 Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra mål och har en tydlig struktur för hur vi vill planera och genomföra våra uppdrag samt följa upp våra verksamheter under Verksamhetsplanen har fokus på tre långsiktiga mål: vi har en patientfokuserad vård, vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens och vi arbetar resurseffektivt. Till varje mål finns delmål med tydliga aktiviteter och mätetal. Målen kommer att brytas ner på mottagnings- och enhetsnivå och varje enhet ska ta fram en egen handlingsplan för att nå målen. I återkommande patientenkäter efterfrågas om patienternas förväntningar har uppfyllts vid besöket på sjukhuset och möjlighet ges för patienterna att lämna förslag till förbättringar. Resultaten från ovanstående insatser sammanställs och återkopplas till verksamheten för att ligga till grund för sjukhusets kontinuerliga förbättringsarbete Frölunda Specialistsjukhus (FSS) är en del av närsjukvården i centrum/väster och bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär. Frölunda Specialistsjukhus har inte ett geografiskt områdesansvar. Sjukhuset ingår i ett nätverk av vårdgivare där flertalet har ett tydligt avgränsat befolkningsansvar. Frölunda Specialistsjukhus har fortsatt under 2014 väntat på beslut om sjukhusets framtida inriktning, lokalisering och utveckling. Under slutet av 2013 och under 2014 har ett flertal regionala utvecklingsarbeten avrapporterats. Regiongemensam produktionsstyrning medför att FSS kommer att få förändringar i sitt uppdrag avseende obesitas kirurgi (2015) och proteskirurgi (2016). Enligt framtagen tidplan hösten 2014 skall FSS sluta utföra protes operationer fr o m Dessutom kommer sjukhuset att från och också att sluta utföra obesitasoperationer Som ett led i genomförandet av regiongemensam produktionsstyrning startade under senhösten 2014 en utredning gällande samverkan kring obesitaskirurgi och bråckkirurgi mellan Frölunda Specialistsjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förändringen innebär att FSS skall sluta operera obesitasoperationer och öka antalet bråck- och gallvägsoperationer under Frölunda Specialistsjukhus har sedan flera år haft svårigheter att klara bemanningen av specialistläkare/överläkare vid sjukhusets röntgenavdelning. Sjukhuset har därför inlett diskussioner med Kungälvs sjukhus kring samverkan om läkarbemanning, ett gemensamt elektroniskt system för remisshantering samt Radiologisk Lednings Funktion (RaLF). Kostnader 2015 kopplade till fastigheten är fortsättningsvis svårbedömda. En riskfaktor är vatten och avloppsstammar som under de senaste åren gett upphov till en del läckor. Sjukhuset har under 2014 utvecklat ett strukturerat samarbeta med Västfastigheter och Diligentia (sjukhusets hyresvärd). Vi har sedan 2014 avtal med Västfastigheter för löpande

2 Sida 2(28) service och underhåll, vilket ytterligare utökats under Sjukhuset har under de senaste åren gjort flera satsningar för att förbättra tillgängligheten till vår verksamhet. Detta genom att minska uteblivna besök och att arbeta med TeleQ på samtliga mottagningar/enheter. Under början av 2015 kommer TV skärmar att installeras på samtliga mottagningar för öka informationen till våra patienter och anhöriga, FSS kommer också att under året öka sjukhusentréns öppettider för ökad tillgänglighet vid kvällsmottagningar. I sjukhusets kompetensförsörjningsplan för perioden beskrivs vilka insatser som krävs för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Sjukhusets kompetensprofil ställer krav på hög kompetens och yrkeserfarenhet hos våra medarbetare vilket är en stor utmaning att kunna infria. Utifrån resultatet i den senaste medarbetarenkäten har sjukhuset tagit fram en handlingsplan med olika insatser för att förbättra delaktighet, målkvalitet och lärande i arbetet. Sjukhuset kommer också att prioritera insatser som kan förbättra arbetsmiljön och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Sjukhuset redovisar ett budgeterat nollresultat för Ett resultat som innebär en stor utmaning. Sjukhusets största utmaning 2015 är finansieringen av röntgenverksamheten på grund av ökad konkurrens från privata leverantörer. Sjukhuset arbetar för att öka inflödet av antalet remisser genom samverkan med remittenter under En process pågår för att se över sjukhusets priser och volymer avseende röntgenundersökningar. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är den ersättning sjukhuset får för ökat antal bråck- och gallvägskirurgi blir lägre än nuvarande ersättning för obesitasoperationer. Sjukhuset har ända sedan beslut fattades om att inte tillskapa planerat Närsjukvårdscentrum levt i ovisshet och oro. Trots detta har sjukhuset fortsatt att leverera goda resultat för våra patienter. FSS blickar nu fem år framåt och vill fortsätta utveckla en patientfokuserad vård och våra vårdprocesser. FSS vill fortsättningsvis kunna rekrytera, behålla och utveckla våra kompetenser, liksom vi vill arbeta mer resurseffektivt. Det finns också stora möjligheter att förbättra och öka samverkan med t ex andra sjukhus och med Närhälsan. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Miljöledningssystemet är väl känt av medarbetarna och hålls aktivt genom information i linjen, via APT och ombudträffar. Sjukhuset koncentrerar sig på två fokusområden 2015 resurshantering och energi. Internrevisionen omfattar energi och avfall, rutinen för övervakning i miljöledningssystemet ska uppdateras. Kemikalierna övervakas och säkerhetsdatabladen hålls aktuella enligt rutin. Riskanalys/bedömning genomförs på faromärkta produkter ute på enheterna. Sjukhuset är även under 2015 med i regionens mätningar av operationsavfall från höftplastik. För att nå våra miljömål under 2015 kommer vi att informera och utbilda på

3 Sida 3(28) miljöombudsträffar. LÅNGSIKTIGA MÅL Vi arbetar resurseffektivt Delmål Vi ska vara föregångare i miljöarbetet som ska bedrivas systematiskt och strukturerat Mål Miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt och strukturerat sätt Strategier/ framgångsfaktorer Miljöledningssystemet ska hållas levande och användas aktivt Arbeta för en säker hantering och minskad användning av kemikalier Arbeta för en minskad energianvändning Aktiviteter Mätetal/måltal Genomföra insatserna Alla medarbetarna ska ha i Handlingsplanen för genomgått grundläggande sjukhusets miljöarbete miljöutbildning 2015 (webbaserad) Enheter med uppdaterad kemikaliepärm 100 % Genomförd Släck och stäng kampanj med enheternas miljöombud Genomförda energironder på enheterna 100 % Arbeta för en minskad resurshantering Genomförda avfallsronder på enheterna 100 % PROGNOS 2015 Avseende regionfullmäktiges mål/indikatorer för 2015 är följande aktuella för FSS; 4. Vårdens utsläpp av lustgas FSS använder endast lustgas i undantagsfall och då till barn. Vi förväntas att göra ett nytt inköp under 2015, därav kommer FSS påvisa en ökning med 100%. 6. Användning av miljö- och hälsofarliga ämnen Vi övervakar utfasnings- och volymämnen men utfall är svårbedömt.

4 Sida 4(28) Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Regionfullmäktiges mål: "Andelen listade som ordinerats FaR (fysisk aktivitet på recept) (%) gäller primärvården. Sjukhusets eget mål för FaR är "Antal recept enligt FaR ska öka". Övriga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter framgår av sjukhusets handlingsplan för hälsofrämjande arbete 2015 och innefattar fortsatt aktivt arbete med rökstopp inför operation, fortsatt aktivt arbete med förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) och fortsatt arbete med AUDIT i relevanta patientgrupper. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna. Arbetet med förbättrad tillgänglighet pågår kontinuerligt genom bland annat medicinsk prioritering av remisser enligt gränsdragninsgriktlinjerna mellan specialistvård och primärvård/egenvård och genom produktionsplanering. Sjukhuset håller vårdgarantin till besök och behandling och prognosen för 2015 är fortsatt måluppfyllelse av vårdgarantin. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Vi har en patientfokuserad vård Mål Strategier/framgångsfaktoreraktiviteter Mätetal/måltal Patienten är en medaktör i vården Basera arbetet på socialstyrelsens definition av God vård: Patientfokuserad vård Systematisk återkoppling från patienterna Ständig förbättring av patientinformationen Patientenkät 2 gånger/år. Analys och presentation vid arbetsplatsträff, verksamhetsledning och ledningsgrupp Patientdialog 2 ggr/år. Analys och återföring till verksamheten Medelvärde helhetsupplevelse av dagens besök >9,0* Antal genomförda förbättringar som ett resultat av öppna svar i enkät och förbättringsförslag i dialog Styra på kvalitet och värde för patient Publicera resultat från enkät och dialog till patienter/närstående på mottagningarna och via

5 Sida 5(28) extern hemsida Fortsatt aktivt användande av Motiverande Samtal (MI) Införa metodiken Teach back Antal enheter som infört Teach back Uppfylla kriterierna för hälsofrämjande sjukhus samt följa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder Verka för hälsovinst hos medborgare och patienter Aktiviteter enligt handlingsplanen för hälsofrämjande arbete 2015 Fortsatt aktivt arbete med rökstopp inför operation Indikatorer hälsofrämjande hälsooch sjukvård (HFS) enligt vårdöverenskommelse (VÖK) 2015 Fortsatt aktivt arbete med förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) Antal recept enligt FaR ska öka Vi har hög patientsäkerhet Basera arbetet på Socialstyrelsens definition av God vård: Säker vård Fortsatt arbete med AUDIT i relevanta patientgrupper Enligt handlingsplan för patientsäkerhetskultur med fokus på: Antal genomförda förbättringsåtgärder utifrån patientsäkerhetsronderna Patientsäkerhetsarbetet skall Genomföra patient-

6 Sida 6(28) präglas av öppenhet, ledningens stöd och ett systemtänkande säkerhetsronder på samtliga enheter Aktivt Följsamhet till basala hygien ställningstagande till och klädrutiner (BHK) riskanalys i samband med förändringsarbete Mätning och återkoppling på verksamhetsledning minst 4 gånger/år Antal genomförda förbättringsåtgärder utifrån aktuella riskoch händelseanalyser Andel enheter som genomfört mätningar av BHK - 100%, > 90% följsamhet till BHK Minimera antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) * Implementera definitionen av VRI enligt Infektionsverktyget Nollvision i punktprevalensmätning VRI Svarsfrekvens >80% Punktprevalensmätning 2 gånger/år Infektionsfrekvens <4% i postoperativ infektionsuppföljning Minskad antibiotikaanvändning 30 dagars postoperativ infektionsregistrering. Sjuksköterska ringer upp patient som ej svarat. Aktiv uppföljning av VRI och åtgärder vid behov. Rutin framtagen och presenterad på verksamhetsledning och enheternas arbetsplatsträffar Vi har goda medicinska resultat Basera arbetet på socialstyrelsens definition av God vård: Kunskapsbaserad vård Ta fram rutin för registrering av perioperativ antibiotikaprofylax Revidera sjukhusets processmodell enligt VGR:s riktlinjer Bibehålla goda medicinska resultat i obligatoriska kvalitetsregister

7 Sida 7(28) Värdeskapande processer i ständig förbättring Inrätta system för uppföljning på alla nivåer Uppfylla de måltal som finns i Kvartalen Avsätta tid för kvalitets- och utvecklingsarbete Identifiera och prioritera ett fåtal sjukhusövergripande processer Fortsatt arbete med diagnosprocesser på enheterna inklusive framtagande av relevanta utfallsmått Antal relevanta utfallsmått som mäts och följs upp Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård Sjukhuset fortsätter med regelbundna patientdialoger vår och höst, då patienterna tillfrågas om dagens besök och någon/några ytterligare aktuella frågor. Till våren skall patienterna tillfrågas om hur de ser på begreppet "delaktighet" och i vilken grad de upplevt delaktighet i beslut om vård och behandling. Patientenkäter kommer som tidigare att genomgöras två gånger per år. I sjukhusets egna enkät får patienten svara på frågan "Hur upplevde du som helhet dagens besök?" genom markering på en skala 1-10, där 1 är "dåligt" och 10 är "mycket bra". Dessutom ställs frågan "Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?), där 1 är "inte alls" och 10 är "i högsta grad". Dessutom finns utrymme för patienternas egna förbättringsförslag och övriga synpunkter (fri text). Sjukhuset skall ordna ett samverkansläkarmöte mellan specialistläkare från sjukhuset och allmänläkare från remitterande vårdcentraler för att tydliggöra sjukhusets verksamhetsinnehåll och vilka uppgifter som behövs i remisserna för att möjliggöra medicinsk prioritering och bedömning. Sjukhuset informerar via sin externa hemsida om vilka patienter som tas emot vid respektive mottagning och att patienterna tas emot genom remiss från läkare på vårdcentral eller så kallad egenremiss. Avseende Regionfullmäktiges mål

8 Sida 8(28) "Patientupplevd kvalitet avseende delaktighet inom sjukhusvård ska öka" arbetar sjukhuset aktivt med egen och nationell patientenkät, patientdialoger och metoden "Teach back", som innebär att patienten får återberätta uppfattad information. Sjukhuset har övertäffat regionalt måltal 2014, där slutenvården hade resultatet 88% och öppenvården 80%. Prognosen är fortsatt måluppfyllelse med ambitionen att patienterna skall uppleva ökad delaktighet i enlighet med Patientlagens intentioner. "Antal registrerade konton i Mina vårdkontakter" är sjukhusets eget mål att dessa skall öka vid jämförelse med föregående år, vilket vi prognostiserar att klara för Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare Samverkan med primärvården Sjukhusets verksamhetschef har regelbundna möten med cheferna för Närhälsan samt representant för de privata vårdcentralerna. Vid dessa diskuteras aktuella gränsdragningsfrågor mellan specialiteter och primärvård, hur vi kan samverka för patienternas bästa, tillgänglighet och styrkor och förbättringsområden hos respektive verksamheter utifrån avvikelsehanteringen. Vårdenhetsöverläkaren på medicinmottagningen skall skapa ett diabetes-nätverk med diabetesansvariga läkare och sjuksköterskor från remitterande vårdcentraler för erfarenhetsoch kunskapsutbyte. Samverkan mellan sjukhusets enheter Patienter vid sjukhusets hudmottagning som får diagnosen hudtumör som behöver opereras bort tas i allra flesta fall om hand vid sjukhusets kirurgmottagning (lokalisation på kroppen) eller öronmottagningen (lokalisation huvud-hals) för att slippa remiss till annan vårdgivare. Den läkare som då opererar patienten har då tillgång till fullständig journal och många gånger även tillgång till ett foto av förändringen (i den elektroniska journalen). Om något är oklart inför operationen kan aktuell hudläkare tillfrågas direkt. De indikatorer och måltal som finns angivna från Regionfullmäktige under detta avsnitt är ej relevanta för Frölunda Specialistsjukhus. Samverkan med andra sjukhus i regionen Sjukhusets hjärtspecialister deltar telefonledes i rond med thoraxkirurger och hjärtspecialister vid remittering av patient för ställningstagande till hjärtklaffsoperation. Hudspecialisterna vid sjukhuset deltar regelbundet i klinikkonferenser med hudläkare från SU och privata vårdgivare, där utvalda patienter visas för en grupp läkare, som gemensamt kommer fram till beslut om diagnos, utredning och behandling. När sjukhuset får remiss för någon diagnos vi inte har inom våra verksamhetsområden vidarebefordras remissen i de flesta fall till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

9 Sida 9(28) För att genomföra beslutet om att sjukhuset inte skall operera överviktiga patienter förs diskussioner med SU med målsättningen att SU redan från 1 jan 2015 skall ta över dessa patienter från Frölunda Specialistsjukhus. Förutsättningen är en tilläggsöverenskommelse om ett ersättningsuppdrag som överförs från Kirurgi SU till FSS. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd Jämlik vård (Likabehandlingsplan, Frölunda Specialistsjukhus )- Fokusområden, mål och åtgärder, patientperspektivet Alla patienter skall bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. (Ur "Handlingsprogram för God Vård Västra Götalandsregionen ") Mål: Alla patienter som remitteras till, är i kontakt med eller besöker Frölunda Specialistsjukhus skall handläggas, bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Åtgärder: - Patientenkäter: I sjukhusets egen patientenkät skall en stående fråga vara huruvida patienten känt sig diskriminerad i samband med besöket/kontakten med Frölunda Specialistsjukhus. Om "ja" skall en följdfråga ställas med en kryssruta för varje aspekt i diskrimineringslagstiftningen. - Patientinformation: Vid framtagande och uppdatering av patientinformationsmaterial skall våra medarbetare alltid ställa sig frågan om man har beaktat mångfaldsperspektivet. Vi rekommenderar verktyget "Skrivhjälp för jämlik vård". I de fall patienten inte kan förstå svenska skall vi undersöka huruvida informationen finns på patientens språk på 1177/Vårdguiden. Om så inte är fallet skall patienten få hjälp av tolk att få adekvat information. Viktigt att barn och ungdomar får information anpassad till sin ålder och mognad. - Processer: Vid start och årlig utvärdering av vårdprocesserna skall standardfrågör ställas utifrån alla ömråden i "Göd Vård" inklusive "Jämlik vård". - Fysisk tillgänglighet: uppgifterna i TD, Tillgänglighetsdatabasen, ska hållas aktuella, varje enhet ansvarar för att uppdatera informationen. (Ansvarig: Verksamhetschef och vårdenhetschefer) De indikatorer och måltal som finns angivna från Regionfullmäktige under detta avsnitt är

10 Sida 10(28) inte relevanta för Frölunda Specialistsjukhus, då verksamhetens innehåll inte innefattar deltagande i primärscreening av livmoderhalscancer, mammografi eller bukaortaaneurysm eller akut hjärt- eller stroke-sjukvård. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Att trygga kompetensförsörjningen är ett av sjukhusets viktigaste strategiska mål där det övergripande målet inom medarbetarperspektivet är att vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Regionstyrelsen målsättning är nedbruten i ett antal olika delmål, nedan redovisas en kortfattad plan över hur sjukhusets kommer att arbeta för att realisera målnivåerna med stort fokus på åtgärder. En prognos för resultatet per delmål redovisas också. 1.Andel grundanställningar på heltid ska uppgå till 85 % Andel medarbetare som har en grundanställning på heltid uppgår vid sjukhuset till 72,22 % per Det är i yrkesgrupperna sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare som flest medarbetare har en grundanställning på deltid. Sjukhuset har satt upp tydliga mål i likabehandlingsplanen för att försöka öka andelen med grundanställning på heltid. Vid återbesättande av vakanta tjänster eftersträvas heltid och grundregeln är att lediga arbeten annonseras ut på heltid. Sjukhuset har också blivit mer restriktiva med att bevilja partiella tjänstledigheter som inte har laglig grund för att kunna minska andelen med vikariatsanställningar på deltid. Vår prognos för 2015 är att andelen med deltidsanställningar kommer att minska. 2. Kvinnors lön som andel av mäns lön ska utgöra minst 81 % under Vid sjukhuset utgör andelen anställda kvinnor ca 89 % av totalt antal anställda. Männen finns främst representerade i gruppen överläkare som har ett betydligt högre löneläge. Kvinnors lön i förhållande till andel av männens lön utgör per ca 54 %. Vid en närmare analys av fördelningen inom de olika yrkesgrupperna framgår att i gruppen överläkare där representationen av kvinnor och män är relativt lika uppgår kvinnornas andel av männens lönenivå till 95 % vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Sjukhuset arbetar aktivt med insatser för jämställda löner i enlighet med regionens mål för önskvärd lönestruktur och sjukhusets egna mål i likbehandlingsplanen. Vår målsättning är att öka andelen män i de kvinnodominerade yrkesgrupperna och att aktivt verka för att höja lönenivåerna i de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning. Vår prognos för 2015 är att kvinnornas andel av männens lönenivå successivt kommer att öka. 3.Andel förvaltningar som arbetar aktivt med handlingsplan för kompetensförsörjning ska utgöra 100 %. Frölunda Specialistsjukhus har en långsiktig kompetensförsörjningsplan för perioden Samtliga medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan och målsättningen för 2015 är att samtliga enheter vid sjukhuset ska ha en treårig kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamheternas mål och uppdrag. Uppgiftsväxling som möjliggör vidaredelegering av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper kommer att prioriteras. En översyn av sjukhusets utbildningsuppdrag kommer att ske under 2015 för att inför framtiden kunna ha en beredskap för att i högre utsträckning kunna erbjuda vårdpersonal praktik under grundutbildning och specialiseringstjänstgöring. 4. Andelen chefer som har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap ka uppgå till 90 % Vid Frölunda Specialistsjukhus har över 90 % av cheferna redan genomgått regionens webbaserade utbildning. Utbildningsinsatsen är obligatorisk för chefer och ingår i introduktionen för nya chefer. Vår målsättning för 2015 är att öka kompetensen ytterligare.

11 Sida 11(28) 5. Andelen medarbetare som upplever arbetstakten som stor ska inte överstiga 30 %. I september 2013 genomfördes en regional medarbetarundersökning där det ställdes frågor om bla arbetstakten. Resultatet visade ett värde på 24,1 vilket ligger under riktvärdet för vad som anses normalt dvs mellan Detta indikerar att arbetstakten inte upplevs som för hög utan att en stor del av medarbetarna upplever en hög grad av kontroll över sin arbetssituation. Sjukhuset arbetar aktivt för att kunna bibehålla en rimlig arbetstakt och en god arbetsmiljö. Vår prognos är att vi kommer att nå måltalet också i nästa medarbetarundersökning som genomförs Andelen medarbetare som upplever arbetsrelaterad stress som stor ska inte överstiga 30 %. I ovannämnda medarbetarundersökning ställdes frågor om arbetsrelaterad utmattning. Sjukhusets resultat hamnade på 26 vilket visar på ett bra resultat där relativt få medarbetare upplever arbetsrelaterad utmattning. Sjukhuset arbetar aktivt med att bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö genom bla en handlingsplan med hälsofrämjande insatser samt rehabiliteringsinsatser med stöd av företagshälsovården. 7. Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god ska uppgå till minst 80 %. Sjukhusets resultat i ovannämnda undersökning hamnade på 79,5 vilket tangerar den gröna zonen. Sjukhuset har prioriterat detta område i den handlingsplan som har tagits fram och med stöd av flera insatser bedömer vi att delaktigheten ska kunna förbättras något. Prioriterade insatser är införande av dialogmöten, patientsäkerhetsronder, information via intranät samt besök av sjukhusdirektör och verksamhetschef vid enheternas APT. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans I sjukhusets verksamhetsplan/ förändringsagenda 2015 är ett av målen att ha en ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Sjukhuset är beroende av en ekonomi i balans för att långsiktigt bedriva verksamhet med goda resultat. Tillgängliga resurser ska nyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för både verksamhet och ekonomi. Sjukhuset arbetar för att uppnå största möjliga hälsovinster med tillgängliga resurser. Att uppnå kostnadseffektivitet ingår som en viktig del i sjukhusets processer.

12 Sida 12(28) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Kontinuerlig uppföljning sker av personal, ekonomi och prestationer i nära dialog mellan verksamhetsföreträdare och ledning. En viktig del i sjukhusets kvalitetsarbete är att sjukhusets processer är resurseffektiva. Sjukhuset arbetar aktivt med omvärldsbevakning genom till exempel kvartalen och månadsfakta.

13 Sida 13(28) Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Frölunda Specialistsjukhus arbetar inom alla områden och nivåer kontinuerligt med att effektivisera sjukhusets olika processer och inköpsrutiner för att säkerställa effektiviseringskravet. Sjukhuset har bra samarbete och dialog med hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli rörande sjukhusets ekonomi. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Frölunda Specialistsjukhus arbetar kontinuerligt med jämställdhetsfrågor. I sjukhusets likabehandlingsplan för perioden beskrivs insatser som riktar sig till såväl medarbetare som patienter. Under 2014 har sjukhuset inlett ett samarbete med Kunskapscentrum för jämlik vård för att bland annat analysera smärtcentrums patienter ur ett genusperspektiv. 4. Verksamheten Frölunda Specialistsjukhus (FSS) bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär inom specialiteterna kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, ögon, hud, gynekologi, medicin (diabetologi och kardiologi), neurologi, algologi (smärta), anestesi, röntgen och sjukgymnastik. Sjukhuset har en operationsavdelning och en vårdavdelning med femdygnsvård. I sjukhusets verksamhetsplan som arbetats fram utifrån den förändringsagenda som tagits fram av koncernledningen för hälso- och sjukvård, beskrivs sjukhusets vision, gemensamma kultur, långsiktiga mål, strategier/ framgångsfaktorer, mål och mätetal. Vår vision Frölunda Specialistsjukhus - en nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten i fokus. Vår gemensamma kultur För att skapa en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet utgår vi från medarbetares vilja och förmåga att göra ett gott jobb för invånarna. Vårt arbete utgår från patienternas och de närståendes behov och förväntningar där: -patienter och närstående alltid känner sig välkomna -patienten är en medaktör i sin vård och behandling -teamarbetet är en viktig förutsättning att nå bästa möjliga resultat -alla medarbetare strävar efter att ständigt utveckla vården

14 Sida 14(28) -sjukhusets enheter samverkar med varandra och andra vårdgivare -verksamheten präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt Vårt uppdrag Vi skapar hälso-och sjukvård av högsta kvalitet genom att: -utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa och för att hushålla med resurserna -arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att invånarna kan hålla sig friska längre, undvika sjukdom, ha god hälsa och uppleva hög livskvalitet -utveckla sammanhålla vårdprocesser och samverka med övriga vårdaktörer för att kunna erbjuda den bästa vården -erbjuda goda möten i vården så att patienter och närstående känner sig professionellt omhändertagna -vara en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig, utvecklas och har förutsättningar att göra ett gott arbete -utveckla och aktivt ta del av ny kunskap Långsiktiga mål -Vi har en patientfokuserad vård -Vi kan rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens -Vi arbetar resurseffektivt Hälsofrämjande Vår verksamhet präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att vi ger våra medarbetare möjligheter att påverka sin hälsa, att kunna förena arbete med privatliv samt att vi har roligt på arbetet. För patienter och medborgare medför det att vi förebygger ohälsa och skapar hälsovinst vid redan etablerad sjukdom. Vi värnar om vår miljö och medverkar till en hållbar samhällsutveckling. Jämlik vård: Sjukhusets mål är attalla patienter som remitteras till, är i kontakt med eller besöker Frölunda Specialistsjukhus skall handläggas, bemötas och vårdas med respekt och omtanke oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Jämställdhetsarbetet skall genomsyra alla verksamheter och all uppföljning och rapportering.

15 Sida 15(28) Enligt sjukhusets likabehandlingsplan: patient/medborgar-perspektivet planeras följande aktiviteter/insatser: Patientenkäter: I sjukhusets egna patientenkät skall en stående fråga vara huruvida patienten känt sig diskriminerad i samband med besöket/kontakten med FSS Patientinformation: Vid framtagande och uppdatering av patientinformationsmaterial skall våra medarbetare alltid ställa sig frågan om man har beaktat mångfaldsperspektivet. Vi rekommenderar verktyget Skrivhjälp för jämlik vård. I de fall patienten inte kan förstå svenska skall vi undersöka huruvida informationen finns på patientens språk på 1177 / Vårdguiden. Om så inte är fallet skall patienten få hjälp av tolk att få adekvat information. Viktigt att barn och ungdomar får information anpassad till sin ålder och mognad. Processer: Vid start och årlig utvärdering av vårdprocesserna skall standardfrågor ställas utifrån alla områden i God Vård inklusive Jämlik vård. Fysisk tillgänglighet: uppgifterna i TD, tillgänglighetsdatabasen ska hållas aktuella, varje enhet ansvarar för att uppdatera informationen. I årsredovisningen skall könsuppdelad statistik för både öppen och sluten vård rapporteras. Omotiverade skillnader ska analyseras och åtgärdas, samt följas upp. Utöver dessa insatser kommer hälsodeklarationen inför operation att översättas till flera språk och metoden "Teach back", som innebär att patienten ombeds att återberätta uppfattad viktig information att införas på fler enheter. 4.1 Sjukhusets övergripande uppdrag enligt vårdöverenskommelsen Ge planerad specialistsjukvård till invånarna inom nämndområde 5, Centrum-Väster, Göteborg. - Ha ett kompetensområdesansvar för invånarna i Väster, Göteborg, inom FSS verksamhetsansvar. - I enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5:s lokala närsjukvårdsplan ska sjukhuset vara en del av närsjukvården i Väster. - I enlighet med valfrihetsavtalet ska sjukhuset ge länssjukvård till invånare i övriga Västra Götaland. Frölunda Specialistsjukhus har inte ett geografiskt områdesansvar. Sjukhusets kompetensområdesansvar innebär att genom samverkan på lokalnivå med vårdgrannar utveckla fungerande vårdkedjor för befolkningen i de västra stadsdelarna i Göteborg och därigenom förbättra tillgängligheten till vården. Sjukhuset ansvarar för att vårdgarantin efterlevs för överenskommen produktionsvolym. Det innebär att sjukhuset kan och ska styra antalet remisser som kan tas emot så att åtagandet avseende volymer och vårdgaranti kan fullföljas. Sjukhuset förutsätts föra fortlöpande dialog med remittenter om kapacitet tillgänglighet och rutiner. Vid ett högre remissinflöde än det åtagande sjukhuset har i vårdöverenskommelsen äger sjukhuset rätt att i första hand skicka remissen till sjukhus med

16 Sida 16(28) områdesansvar. Om patienten inte har godkänt att remissen skickas vidare skickas remissen tillbaka till inremittenten. För de patienter som finns uppsatta för besök eller behandling skall vård ges inom fastställda garantitider. 4.2 Verksamhetens mål Vi har en patientfokuserad vård Mål Strategier/framgångsfaktoreraktiviteter Mätetal/måltal Patienten är en medaktör i vården Basera arbetet på socialstyrelsens definition av God vård: Patientfokuserad vård och Jämlik vård Systematisk återkoppling från patienterna Ständig förbättring av patientinformationen Patientenkät 2 gånger/år. Analys och presentation vid arbetsplatsträff, verksamhetsledning och ledningsgrupp Patientdialog 2 ggr/år. Analys och återföring till verksamheten Publicera resultat från patientenkäter och patientdialoger till patienter/närstående på mottagningarna och via extern hemsida Medelvärde helhetsupplevelse av dagens besök >9,0* Antal genomförda förbättringar som ett resultat av öppna svar i patientenkäter och förbättringsförslag i patientdialoger Styra på kvalitet och värde för patient Fortsatt aktivt användande av Motiverande Samtal (MI) Uppfylla kriterierna för hälsofrämjande sjukhus samt följa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande Införa metodiken "Teach back" Genomföra insatserna i sjukhusets likabehandlingsplan: patientperspektivet Aktiviteter enligt handlingsplanen för Antal enheter som infört "Teach back" Indikatorer hälsofrämjande hälsooch sjukvård (HFS) enligt vårdöverenskommelse

17 Sida 17(28) metoder hälsofrämjande arbete 2015 (VÖK) 2015 Verka för hälsovinst hos medborgare och patienter Fortsatt aktivt arbete med rökstopp inför operation Antal recept enligt FaR ska öka Fortsatt aktivt arbete med förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) Vi har hög patientsäkerhet Basera arbetet på Socialstyrelsens definition av God vård: Säker vård Fortsatt arbete med AUDIT i relevanta patientgrupper Enligt handlingsplan för patientsäkerhetskultur med fokus på: Antal genomförda förbättringsåtgärder utifrån patientsäkerhetsronderna Patientsäkerhetsarbetet skall präglas av öppenhet, ledningens stöd och ett systemtänkande Genomföra patientsäkerhetsronder på samtliga enheter Att i större utsträckning göra riskanalyser i samband med Följsamhet till basala hygien förändringsarbete och klädrutiner (BHK) Mätning och återkoppling på verksamhetsledning minst 4 gånger/år Antal genomförda förbättringsåtgärder utifrån aktuella riskoch händelseanalyser Andel enheter som genomfört mätningar av BHK - 100%, > 90% följsamhet till BHK Minimera antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) * Implementera Nollvision i punktprevalens-

18 Sida 18(28) Vi har goda medicinska resultat Minskad antibiotikaanvändning Basera arbetet på socialstyrelsens definition av God vård: Kunskapsbaserad vård definitionen av VRI enligt Infektionsverktyget eller regional definition Punktprevalensmätning 2 gånger/år 30 dagars postoperativ infektionsregistrering. Sjuksköterska ringer upp patient som ej svarat. Aktiv uppföljning av VRI och åtgärder vid behov. Ta fram rutin för registrering av perioperativ antibiotikaprofylax Revidera sjukhusets processmodell enligt VGR:s riktlinjer mätning VRI Infektionsfrekvens <4% i postoperativ infektionsuppföljning Svarsfrekvens >80% Rutin framtagen och presenterad på verksamhetsledning och enheternas arbetsplatsträffar Bibehålla och förbättra goda medicinska resultat i samtliga obligatoriska kvalitetsregister Värdeskapande processer i ständig förbättring Inrätta system för uppföljning på alla nivåer Uppfylla de måltal som finns i Kvartalen Avsätta tid för kvalitets- och utvecklingsarbete Identifiera och prioritera ett fåtal sjukhusövergripande processer Fortsatt arbete med diagnosprocesser på enheterna inklusive framtagande av relevanta utfallsmått Antal relevanta utfallsmått som mäts och följs upp Samverkan under 2015

19 Sida 19(28) Enligt framtagen tidplan hösten 2014 skall FSS sluta utföra protes operationer fr o m Dessutom kommer sjukhuset att från och också att sluta utföra obesitasoperationer Under senhösten 2014 startades en utredning med syfte att utreda huruvida bråckkirurgin i Göteborg kan samlas i ett patientflöde som leds av Frölunda Specialistsjukhus (FSS) och huruvida Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i stället tar över den obesitaskirurgi som idag utförs på FSS. Utredningen belyser hur de patienter som behöver SU:s resurser ska tas om hand för att få bästa möjliga resultatet. Arbete pågår med att belysa hur utbildning och kompetensutveckling ska ske om patientvolymerna flyttas. En ekonomisk analys ska genomföras på det förslag som läggs. Utgångspunkten är neutralt ekonomiskt utfall för respektive sjukhus. Hittills har framkommit att SU under 2015 kommer att operera de 40 obesitasoperationer som sjukhuset tidigare utfört. FSS kommer istället att ta över bråckkirurgi och gallvägskirurgi från SU. Samverkan kring remisser och väntelistor avseende bråck och gallvägskirurgi skall ske mellan sjukhusen och en utvärdering av denna samverkan skall ske under tidig höst Frölunda Specialistsjukhus har sedan flera år haft svårigheter att klara bemanningen av specialistläkare/överläkare vid sjukhusets Röntgenavdelning. Sjukhuset har två läkartjänster, och en av tjänsterna har varit vakant under en längre tid. Sjukhuset har delvis löst bemanningen med bla timanställda radiologer vilket inte täcker behovet fullt ut. Med målsättning att säkra läkarbemanningen inom röntgen pågår diskussioner om samverkan med röntgenenheten på Kungälvs Sjukhus. Samverkan skulle innebära förstärkning av medicinskt ledningsansvarig vårdenhetsöverläkare och radiologisk ledningsfunktion (sk RaLF), samt möjligheter att samarbeta i framtagande av nytt ledningssystem för verksamheter med strålning. En förutsättning för samverkan är att sjukhusen har samma elektroniska system för remisshantering och bilder (sk RIS/PACS), vilket medför att sjukhuset inte kan delta i upphandling av nytt RIS/PACS tillsammans med SU och måste byta befintligt RIS/PACS till det som idag finns på Kungälvs sjukhus under Prestationer Frölunda specialistsjukhus övergripande uppdrag är att ge länssjukvård till invånare i Västra Götalandsregionen samt till invånare i Region Halland som väljer att söka vård vid sjukhuset. Med länssjukvård avses specialiserad öppen och sluten vård som kräver medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom primärvårdsnivå. Sjukhuset ska erbjuda invånare i Västra Götaland öppen och sluten specialiserad vård på länssjukvårdsnivå inom specialiteterna medicin, neurologi, hud, öron-, näs-, halssjukvård, ögon, kirurgi, ortopedi, gynekologi, sjukgymnastik, smärtcentrum samt röntgen. Budgeterade prestationer avser vård av invånare i Västra Götalandsregionen samt patienter från andra landsting. Prestationerna avseende invånare i Västra Götalandsregionen utgår ifrån vårdöverenskommelsen Volymerna i vårdöverenskommelsen är i stort sett en förlängning av 2014 års vårdöverenskommelse. Volymerna för det utökade uppdraget inom diabetes från 2014 är fortsatt svårbedömt på grund

20 Sida 20(28) av rekryteringssvårigheter av diabetolog. Av den anledningen finns det i vårdöverenskommelsen inga specificerade volymer avseende det utökade uppdraget. En förändring av redovisningsprinciperna inför 2015 är att alla prestationer oavsett ersättning ska specificeras och rapporteras. Sjukhuset har därför gjort en uppskattning av patienter vid smärtcentrum, vilket gör att totala antalet öppenvårdsbesök ökar. De förändrade principerna ska spegla den faktiska resursförbrukningen för den inomregionala respektive den utomregionala vården. Tabell: Prestationsbudget 2015 Budget 2015 Budget 2014 Prognos aug 2014 Öppenvård Besök varav vårddagsersatta varav DRG-ersatta DRG- poäng Slutenvård Sjukhusvårdtillfällen DRG-poäng Kommentar: DRG-poängen är i 2015 årsnivå. 5. Personal I sjukhusets verksamhetsplan för 2015 är målet inom medarbetarperspektivet att sjukhuset ska kunna rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga och en utmaning för sjukhuset. I kompetensförsörjningsplanen för perioden beskrivs insatser på kort och lång sikt för att kunna attrahera, rekrytera behålla och utveckla rätt kompetens. Nedan reodvisas sjukhusets prioterade mål inom medarbetarperspektivet. Mål Strategier/ framgångsfaktorer Aktiviteter Mätetal/ måltal Vi har rätt kompetens på rätt plats Följa sjukhusets kompetensförsörjningsplan och likabehandlingsplan Genomföra insatserna i kompetensförsörjningsplanen och likabehandlingsplanen Kostnad för bemanningsläkare s minska Verka för ett gott ledarskap och Genomföra insatserna i handlingsplanen Sjukfrånvaro

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Styrelsen för Kungälvs PROTOKOLL 2/2005. och Frölunda Specialistsjukhus 2005-04-19 18-39 Dnr: Styr KS FSS 4-2005. Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s)

Styrelsen för Kungälvs PROTOKOLL 2/2005. och Frölunda Specialistsjukhus 2005-04-19 18-39 Dnr: Styr KS FSS 4-2005. Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s) Plats: Kungälvs sjukhus, konferensrum Magnolian Datum och tid: 19 april 2005, kl. 13:00 17:30 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Kerstin Keen (fp) Bahram Atabeyli (m) Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s) Tjänstgörande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Habilitering & Hälsa Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2015-01-01 Diarienummer SLSO 2014-280 Verksamhetsbeskrivning Habilitering & Hälsa Uppdrag & verksamhetsidé Habilitering &

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Handlingsprogram för God vård

Handlingsprogram för God vård Handlingsprogram för God vård VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2013 Regionala samordnare för arbetet med God Vård Säker vård: Claes-Håkan Björklund Patientfokuserad vård: Katarina Orrbeck Kunskapsbaserad vård:

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer