Öppethus. Fortifikationsverkets. Arkitekturråd sid 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppethus. Fortifikationsverkets. Arkitekturråd sid 6"

Transkript

1 Öppethus ETT MAGASIN FRÅN EXPERTEN PÅ SkyddSTEkNIk NR Fortifikationsverkets Arkitekturråd sid 6 karlskrona - världsarvsbyggnader får ny funktion sid 4 Gestaltningsprogram i Boden sid 14 En vanlig dag på jobbet sid 18

2 Öppet Hus är en tidning som Fortifikationsverket ger ut två gånger om året. Här berättar vi om aktuella händelser i vår verksamhet. Framtidsstrategi Foto: Catharina Millmarker Fortifikationsverkets verksamhet har av tradition varit hårt knuten till Försvarsmakten, som nu återigen går igenom en tuff förändring. Självklart påverkas även vi av denna omvälvning, på kort sikt fryses investeringar och på lång sikt påverkas naturligtvis vår fastighetsorganisation. Vi har en naturligt nära koppling till Försvarsmakten, men vi har också ett nytt uppdrag från regeringen. I instruktionen som gäller från början av 2008 har vi uppdraget att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. Genom denna uppgift riktas en viktig del av vår verksamhet mot det civila samhället, både nationellt och internationellt. Verket har tre strategiska målbilder för de närmast kommande tre åren: Vi ska ha en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder Verket är etablerat som en ledande resurs för byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Vi ligger i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling Vi måste också fortsätta på vår inslagna väg att vara affärsmässiga och effektiva. Att förvalta vår egendom på bästa sätt, naturligtvis så att vi uppnår ekonomiska mål, men också så att vi tar till vara kulturella värden för Sverige. Vi har ett stort antal byggnadsminnen i vårt fastighetsbestånd och det ligger en utmaning i att vara ålagda att bevara dessa samtidigt som det ska bedrivas en daglig modern verksamhet i dessa kulturmiljöer. Sören Häggroth, Generaldirektör

3 Innehåll Nr i detta nummer fokuserar vi på arkitektur Marinbasen Karlskrona Omslagsbild: Catharina Millmarker Karlskrona - världsarvsbyggnader får ny funktion sid 4 Arkitekturrådet sid 6 Arkitekturpriset sid 7 Åsikter som framförs i Fortifikationsverkets magasin Öppet hus anses inte nödvändigtvis som Fortifikationsverkets officiella ställningstagande. Hör gärna av dig med kommentarer och innehållsförslag. Kontakta: Catharina Millmarker Telefon: E-post: Postadress: Fortifikationsverket, Eskilstuna Redaktion: Eva Hetting, ansvarig utgivare Catharina Millmarker, redaktör Projektledning och produktion: Trafalgar Repro och tryck: Ågerups Grafiska AB Upplaga: 4000 ex Hemlig skyddsteknik sid 8 Fortifikationsverket globen runt sid 10 Fortsatt samarbete med USA 12 Kinabesök i sikte & Verket deltar i Skydd 2008 sid 13 Gestaltningsprogram i Boden sid 14 Full fart för flyget sid 16 En vanlig dag på jobbet sid 18 3

4 Karlskrona världsarvsbyggnader får ny funktion Text: Ingela Andersson Ingela är arkitekt på Fortifikationsverket och ansvarig för bevarandefrågor Bild: Catharina Millmarker Catharina är pressekreterare på Fortifikationsverkettoch redaktör för Öppet hus och redaktör för Öppet hus Karlskrona är ett enastående exempel på en europeisk örlogsstad planerad under sent 1600-tal. Den ursprungliga planen och många av byggnaderna är intakta sedan tillkomsttiden tillsammans med de anläggningar som visar på den kontinuerliga utvecklingen fram till idag. Så lyder UNESCO:s beskrivning av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Utvecklingen sedan 1600-talet fortsätter och en intensiv byggverksamhet pågår i örlogshamnen, dels återanvänds äldre byggnader för nya ändamål och dels uppförs nya byggnader. På ön Lindholmen har en ny simulatorbyggnad uppförts. I örlogshamnen på Trossösidan har en ny byggnad uppförts för en ubåtsräddningsfarkost (URF) och det före detta cisternskjulet har byggts om till kontor. Några riktigt gamla byggnader som fått ett modernt inre är Finska kyrkan och Arsenalen. Finska kyrkan Bland de äldsta byggnaderna som Fortifikationsverket förvaltar i Karlskrona finns tre byggnader uppförda i slutet av 1600-talet. Amiralitetskyrkan och klockstapeln uppförda 1685 och på 1690-talet, ligger utanför själva marinbasen och är möjliga att besöka. Vid Amiralitetskyrkan står även den för Karlskrona kända träskulpturen Rosenbom som är ett populärt mål för många karlskronabesökare. Den tredje byggnaden, den så kallade Finska kyrkan eller Gamla badstugan har under många år stått tom innan den 2007 byggdes om till kontor för sjösäkerhetsskolan. Hur byggnaden har fått namnet Finska kyrkan är oklart. Eventuellt har byggnaden under någon period använts av finska arbetare som kyrkolokal. Namnet Gamla badstugan kommer av att byggnaden ursprungligen användes för att bada de nyslagna repen från den intilliggande repslagarbanan i tjära. Finska kyrkan är statligt byggnadsminne vilket innebär att stommen och exteriören är skyddad och ändringar får endast göras med tillstånd av Riksantikvarieämbetet. Byggnaden har under årens lopp förändrats dels exteriört genom en stor om- och påbyggnad under 1700-talet och 4

5 dels interiört genom att ett stort antal olika verksamheter bedrivits i huset. Det kulturhistoriska värdet ligger i första hand i att byggnaden är en viktig del i miljön i örlogshamnen och att delar av den ursprungliga stommen finns bevarad. Ombyggnaden har skett med stor varsamhet. Fönster har placerats i befintliga muröppningar och stommen har bevarats i stort sett intakt. Arsenalen Intill Finska kyrkan ligger bastion Söderstjärna eller Arsenalen som den också kallas. Bastionens kraftiga granitmurar har länge stått som ruin och är klassad som fornminne. Inom murarna har ett modernt hus uppförts för sjösäkerhetsskolans behov i vilken man tagit tillvara platsens unika kvalitet med de vackra stenmurarna och gjort det till en del av den moderna arkitekturen. Fortifikationsverket fick 2007 miljö- och byggnadsnämndens ombyggnadspris av Karlskrona kommun med motiveringen: Ombyggnaden har gjorts med stor varsamhet så att byggnadens tidigare funktion som försvarsanläggning tydligt understryks. Detta har varit av särskild vikt mot sjösidan där byggnaden är väl synlig, här har den lågmälda men karaktärsfulla utformningen av taklanterninerna bidragit till att hålla en lugn och behärskad profil. Byggherren har i denna unika miljö på ett förtjänstfullt sätt bevarat ett av de mindre omskrivna byggnadsverken. Det utgör en viktig del i helheten och är en god representant för den intensiva byggnadsverksamhet som pågår här, med anledning av att Karlskrona blivit landets enda marinbas.

6 arkitekturrådet För fem år sedan bildades Fortifikationsverkets arkitekturråd. I det ingår externa och erfarna arkitekter med kompetens inom olika områden. Rådets uppgift är att bidra till att stärka arkitekturdimensionen både i det existerande beståndet och i nyproduktionen. Kort sagt verka för att militärt byggande präglas av god arkitektur. Text: Anita Norberg Anita Norberg är frilansskribent. Foto: Mic Calvert och Magnus Elgquist Mic Calvert och Magnus Elgquist är frilansfotografer. För att få till stånd en bra planering och gestaltning vid ny- och ombyggnationer och samtidigt vårda de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ingår i Fortifikationsverkets stora fastighetsbestånd tillsattes år 2003 ett arkitekturråd. Det är även ett led i det kvalitetsprogram för arkitektur, som verket tog fram samma år i likhet med de flesta andra statliga verk som förvaltar fastigheter. Arkitekturrådet fungerar som en stödresurs åt verket och är samtidigt en inspirationskälla i vårt arbete för att uppnå en god kvalitet inom fastighetsbeståndet, säger Anna Saga Jannsen, chefsarkitekt vid Fortifikationsverket. Vi strävar ju efter en god arbets- och utbildningsmiljö, som är funktionell, hållbar och tilltalande. Besök ute i landet Till de områden som tas upp av rådet hör både sådant som har med översiktlig fysisk planering och landskapsarkitektur att göra likaväl som utformningen av enskilda byggnadsprojekt. Rådet träffas fyra till sex gånger om året och gör även besök på de platser där olika projekt pågår för att på ort och ställe diskutera med fastighetschefer, projektledare, konsulter och andra intressenter, bistå med råd och synpunkter och dela med sig av sitt kunnande. Ofta deltar även Försvarsmakten i diskussionen vilket upplevs värdefullt. Ett sätt att öka medvetandet och utveckla kompetensen på det arkitektoniska området hos våra egna medarbetare, kommenterar Anna Saga Jannsen och citerar rådsmedlemmen Louise Nyström som sagt att bra arkitektur behöver inte innebära att det blir dyrare - mer pengar medför inte med säkerhet att det blir bättre. Anna Saga nämner också att verket även håller på att ta fram gestaltningsprogram, oftast för hela garnisoner, som ett stöd när underhållsarbete och investeringar ska göras men även för att underlätta den dagliga förvaltningen. Anger färdriktningen Till rådet är knutet fyra externa arkitekter. En av dem är Bengt Ahlqvist, Stockholm, som arbetar med hus-, planläggnings- och infrastrukturfrågor. Han har varit med sedan arkitekturrådet kom till. - En bra åtgärd av Fortifikationsverket för att fullfölja regeringens handlingsplan och aktivt verka för att de statliga målen avseende arkitektur, formgivning och design uppnås, tycker han. Vad rådet kan bidra med i det arbetet är att ange färdriktningen. Hans intryck vid besöken ute på garnisonerna är att man från verkets sida är duktig på att hålla byggnader och lokaler i gott skick men att det finns mer att önska när det gäller den yttre miljön. Där sker arbetet mer oplanerat, det kan gälla sådant som trafikplaneringen inom ett garnisonsområde, placering av återvinningsstationer etc. Det här är åtgärder som oftast inte kostar något extra men som betyder mycket för helhetsintrycket. Inga överdomare Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson, Stockholm, ingår också i rådet sedan starten. Även han tycker det är positivt att verket anlitar externa och kompetenta krafter för att driva på det arkitektoniska kvalitetsarbetet och upplever att det finns en lyhördhet för rådets synpunkter och förslag bland projektledare och förvaltare. Vi är ju inga överdomare utan ska vara en hjälp för dem i det dagliga arbetet, säger han. 6 Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson

7 FORTIFIkATIONSVERkETS ARkITEkTURPRIS 008 För att rådet ska ha möjlighet att påverka är det viktigt att komma in på ett tidigt stadium i processen, något som kan vara ett problem. Att etablera bra kontakter med projektledarna och föra konstruktiva samtal gör det lättare att få med de arkitektoniska frågorna redan från början, menar Thorbjörn Andersson: En viktig pedagogisk uppgift är att övertyga om att arkitektur och landskapsarkitektur inte bara är fråga om estetik. I år är det femte gången som Fortifikationsverkets Arkitekturpris delas ut; ett pris som instiftades 1998 för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i försvarets fastigheter. Ett 20-tal nominerade förslag har kommit in och för prisjuryn väntar nu ett grannlaga arbete med att utse årets vinnare. I juryn ingår ledamöterna i Arkitekturrådet med Sören Häggroth som ordförande samt brigadgeneral Göran Mårtensson från Försvarsmakten. Det är istället en balansering av funktion, hållbarhet, ekonomi och utseende. Vi är inga skönandar utan praktiskt inriktade människor. En bra funktion utförd med bra material är oftast också snyggt. Fotnot I arkitekturrådet ingår ytterligare två externa arkitekter nämligen Louise Nyström, Karlskrona, som arbetar mycket med stadsbyggnadsfrågor och Jacob Hidemark, Stockholm, nytillträdd med erfarenhet från husprojektering och kulturhistoriska miljöer. Ordförande i rådet är Fortifikationsverkets generaldirektör Sören Häggroth och som sekreterare fungerar Anna Saga Jannsen. Agneta Arosenius, chef för projektledningsenheten, är adjungerad till rådet. Prisutdelningen sker i samband med det Arkitekturseminarium som Fortifikationsverket arrangerar på Moderna muséet i Stockholm 4 december. Priset består av, förutom äran, en bronsplakett att sätta upp på den prisbelönta byggnaden samt ett grafiskt blad. Tidigare prisbelönade objekt: 1999 Om- och tillbyggnad av målrobotverkstaden i Vidsel 2001 Administrationsbyggnad och flygledartorn vid Svea helikopterbataljon i Haninge 2003 Ombyggnad av stall vid Eksjö garnison 2005 Utbildningslokaler för Swedint i Kungsängen 7

8 Text och bild: Anders Olow Anders är frilansskribent. Bild: Catharina Millmarker Catharina är pressekreterare på Fortifi kationsverket och redaktör för Öppet hus Fortifikationsverket är så mycket mer än militära fastigheter, verket är också ett högkvalificerat centrum för skyddsteknik. Naturligt med tanke på uppdragets art att utveckla bästa möjliga skydd för militära fastigheter och verksamheter. Nu ska skyddstekniken även komma det civila samhället till godo. mats erbjuder Hemlig Först en definition. Centrum för skyddsteknik är en avdelning inom Fortifikationsverket och ansvarar för de skyddade anläggningar som verket äger. Projektledare och specialister från avdelningen i Eskilstuna stödjer de regionala och lokala förvaltarna inom respektive geografiskt område och den allra största delen av anläggningarna är förenade med sekretesskydd. Det kan gälla ledningscentraler, radaranläggningar, vapenförråd etc. Men tiderna förändras, hotbilden både mot och i samhället förändras och det svenska försvaret genomgår en omfattande omställningsprocess. När försvarsbeslutet togs 2004 (FB 04) förändrades landets försvar från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Så väl grundutbildande förband som förband i krigsorganisationen försvann obarmhärtigt, olika försvarsverksamheter flyttar eller utvecklas, och försvarsmakten står inför nya behov. Idag rustar man mer för individuell terror och organiserad brottslighet än invasionsarméer, och på Fortifikationsverket sitter medarbetarna på Centrum för skyddsteknik med en stor erfarenhet och en väl prövad kunskapsbank. I de nya tiderna vill man gärna dela med sig av den kunskapen. Förutom att tillgodose försvarets behov av mark, anläggningar och lokaler på ett effektivt sätt, ska man samtidigt på regeringens uppdrag stödja det civila samhället med skyddsteknisk kompetens. Vi är en naturlig samarbetspartner för det civila behovet av skyddsteknik, säger Mats Broman, chef för Centrum för skyddsteknik inom Fortifikationsverket. Fler myndigheter, andra offentliga verksamheter och privata företag kan ha stor nytta av vår kompetens och erfarenhet. Mats Broman nämner till exempel Polisen och Statens Fastighetsverk. Men även stora ITföretag som behöver skydda sina datacentraler. Vår specialitet är inte programvarorna mot virus, utan vi är experter på att skapa en säker fysisk miljö för känsliga värden, vare sig det är servrar, sprängämnen eller andra stora ekonomiska värden som behöver säker lagring, säger han. Mats Broman illustrerar med ytterligare exempel. När det stormade som mest i Småland, träden föll som plockepinn och el-centraler slogs ut, klarade sig militärens alla anläggningar helt utan skador. Eller ta sprängverkan, säger han. Vi har ju god kunskap om explosiva varor. Han berättar om ett större privat företag som nyligen kontaktat Centrum för skyddsteknik och var oroade över sina möjligheter att följa alla regler och förordningar när det gäller förvaring av explosiva ämnen. Det är ju sådant som vi är experter på, säger han. Och vi kan ju dessutom redan ha lokaler som passar. Mats Broman menar att han och medarbetarna på avdelningen verkligen kan bidra till hela samhällets skydd och 8

9 skyddsteknik säkerhet tack vare erfarenheten av både drift, hantering och underhåll av miljöer med stora säkerhetskrav. Ta till exempel banklokaler som i dag attackeras med grävmaskiner som körs rakt in genom väggen. Vi vet hur man bygger ett rejält skydd mot sådant! Och i nya tider kan den här kunskapen komma ännu fler till del. Vi har en väl förankrad trovärdighetsroll, byggd på flera hundra års erfarenhet, säger Mats Broman, som ser Centrum för skyddsteknik som en oberoende part för att bedöma ett skydd hos en annan myndighet eller företag. Vi kan erbjuda en helhet till våra kunder, vare sig det är myndigheter eller privata företag. Allt från identifiering av risker, förslag till skyddstekniska lösningar och genomförande av byggprojekt, till förvaltning av objekten. Och, tillägger han med ett leende, vi kan också oss dela med oss av hur man bäst hanterar sekretess 9

10 Fortifikationsverket globen runt 10

11 Fortifikationsverket förändras. Försvarsmaktens behov minskar och vi har nya uppdrag i det civila samhället som behöver skydd mer än någonsin, nationellt och internationellt. 11

12 Fortsatt samarbete med USA I april 2007 slöts ett samarbetsavtal mellan Sverige och USA beträffande säkerhet för det civila samhället. Flera svenska myndigheter har undertecknat avtalet och Fortifikationsverket är en av dessa. Samarbetet har vidareutvecklats mycket positivt under året, säger Kenneth Sjöstrand, planeringschef vid Fortifikationsverket. Verket har bland annat deltagit i olika seminarier som anordnats av den amerikanska myndigheten Department of Homeland Security (DHS) som är den myndighet som samordnar det civila säkerhetsarbetet i USA. Ja, vi har kommit en bra bit på väg i vårt samarbete, fortsätter Kenneth. Vi har knutit kontakter på olika nivåer och lärt oss förstå hur USA arbetar med säkerhetsfrågor. Andra länder med liknande avtal är Canada, Australien, Storbritannien och Singapore. I slutet av juni arrangerar Fortifikationsverket tillsammans med DHS och FOI en workshop om explosiva ämnen där forskare från USA kommer att delta. Under första veckan i juni hölls en stor konferens i Washington. Där deltog Sverige med olika föreläsningar och en så kallad Sverigepaviljong där svenska myndigheter och företag tillsammans visade upp gemensamma affärskoncept. 2009, när Sverige tar över ordförandeskapet i EU, kommer den stora årliga säkerhetskonferensen att genomföras i Sverige i slutet av september. Svenska ambassaden i Washington Vad har då Fortifikationsverket att tillföra i ett sådant samarbete? Vårt regleringsbrev för 2008 anger att vi ska medverka till att främja civil säkerhet, vilket är intressant för framtiden. Vi kan bland annat medverka med vår kompetens kring att lagra olja på ett miljösäkert sätt, vissa delar när det gäller gränskontroll samt skydd av telekommunikationsutrustning med mera. Vi har kunskap och koncept att bidra med, men vi har också mycket att lära av andra. Endast tillsammans med andra nationer blir vi starka, avslutar Kenneth. Text och bild: Eva Hetting Eva är informationsdirektör på Fortifi kationsverket och ansvarig utgivare för Öppet hus 1 Washington Monument

13 Kinabesök i sikte Verket deltar på Skydd 2008 Kineserna har under alla år lagrat sin råolja ovan jord. I takt med samhällets utveckling och en ökad miljömedvetenhet har man nu insett behovet av att lagra olja på ett annorlunda och miljösäkert sätt. Det är därför av intresse att handla med Sverige. Fortifikationsverket deltar under hösten vid Nordens största säkerhetsmässa Skydd 2008 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Säkerhetsrelaterade tjänster som Skydd- och Sårbarhetsanalyser och olika former av uthyrningskoncept av lokaler inom området samhällssäkerhet ska locka civila samhällets kunder till verket. Under ett par års tid har Fortifikationsverket, tillsammans med företag ur näringslivet, arbetat med att saluföra ett koncept kring miljösäker lagring av olja till Kina. Regeringen har utsett en delegation under ledning av Karl-Erik Hagström, ställföreträdande generaldirektör vid verket. Delegationen har vid flera tillfällen besökt Kina för att introducera det svenska konceptet och diskutera med kinesiska myndigheter. En kinesisk delegation planerar att besöka Sverige under den närmsta tiden för att få veta ännu mer om upplägget samt få göra studiebesök vid några oljelagringsanläggningar. Vad är det då vi säljer? Frågan ställdes till delegationens ordförande Karl-Erik Hagström: Framförallt är kineserna intresserade av det svenska konceptet kring miljösäker oljelagring, berättar Karl-Erik. Konceptet bygger på samarbetet mellan myndigheter och företag där verket är nyckeln till den svenska kompetensen inom säkerhet, regelverk och teknologi. Det är speciellt för Sverige att ha ett så bra samarbete mellan offentlig och privat sfär. Och det är inga små mängder olja det handlar om, fortsätter Karl-Erik. Närmare 60 miljoner kubikmeter petroleumprodukter ska lagras på ett så säkert sätt som möjligt. Text: Eva Hetting Här ser vi helt klart en stor marknad i att kunna hyra ut de av Försvarsmakten uppsagda lokalerna för att till exempel kunna förvara pengar, servrar eller explosiva ämnen i, säger Anders Parmér, marknadschef på Centrum för Skyddsteknik på Fortifikationsverket. Från dåtidens verklighet som utgjordes av invasionshot från främmande makt, så är hoten mot dagens samhälle - beskrivet bland annat i nya Skyddslagsutredningen - sabotage, spionage, grov organiserad kriminalitet och terror. Att kunna stödja det civila samhället med skydds- och sårbarhetsanalyser samt säkra lokaler innebär att Fortifikationsverket bidrar till ökad samhällssäkerhet och minskar Försvarsmaktens avyttrings- kostnader. På det här sättet tillvaratas också statens miljardinvesteringar och vi bibehåller en mycket viktig nationell kompetens. Vår nya roll, att vid sidan av produktion för Förvarsmakten, bidra med skydd till det civila samhället, innebär också att vi får agera på den öppna marknaden och sälja våra tjänster kring skydd och säkerhet. Då hoten mot det civila samhället har ökat under senare år finns ett behov av att skydda olika typer av infrastruktur, bland annat IT-miljö, bankverksamhet med mera. Verkets lokaler som inte längre behövs av Försvarsmakten kan då hyras ut till olika ändamål inom civil sektor, både den statliga och privata. Text: Eva Hetting Bild: Catharina Millmarker Catharina är pressekreterare på Fortifikationsverket och redaktör för Öppet hus 13

14 gestaltn A9-området i Boden har just fått ett gestaltningsprogram för byggnader och mark. Området ligger mellan Bodens centrum och Luleälven. Inga nybyggnationer eller tillbyggnader är planerade just nu, utan programmet är fokuserat på förvaltnings- och underhållsfrågor. Till grund för programmet låg behov av bättre struktur för trafik och parkering. Belysning och skyltning var inte tillräcklig och entréernas utformning behövde en översyn. Ändrad funktion eller återanvändning av byggnader, föryngring av trädbestånd och eventuell flytt av viss verksamhet inom området var andra exempel på utgångspunkter. Gestaltningsprogrammet är inte ett strikt regelverk som innebär att allt ska göras om omedelbart, säger Stephanie Rimskog, projektledare för gestaltningsprogrammet i Boden, programmet ska användas som stöd när det är dags att ändå göra något åt underhåll, eller förbättra något. Man tar saker efterhand och förbättrar, fortsätter Stephanie, som exempelvis belysning eller asfaltering och markering av trafikstråk. I gestaltningsprogrammet tar man också fasta på Bodens historia som viktig försvarspunkt i Sverige. Området innehåller byggnader från 1904 till Det tas hänsyn till i programmet. På så sätt vävs vår kulturhistoria ihop med dagens funktionalitet och krav på struktur. 14

15 ingsprogram i boden Text: Catharina Millmarker Catharina är pressekreterare på Fortifi kationsverket och redaktör för Öppet hus Bild: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter FortiFikationsverkets gestaltningsprogram - FÖr god arkitektur Gestaltningsprogrammet används i Fortifikationsverkets förvaltning för att uppnå av regering och verksledning uttalade mål för god arkitektur och därmed skapa bästa möjliga miljö för de människor som är verksamma inom området. Ett gestaltningsprogram tas fram för varje garnison och beskriver de kvaliteter som finns i landskapsbild, fastighetsbestånd och enskilda byggnader och ger vägledning för hur man ska tillvarata och utveckla dem. Frågor som trafikföring, entréfrågor och parkeringsplatser kommer ofta upp liksom markskötsel, belysning och skyltning. Programmet skall även ge riktlinjer för eventuella nya byggnader. Gestaltningsprogram för byggnader och mark Boden K0106 / A9-området april 2008 Avsikten är att programmet ska vara ett stöd såväl i planering och utveckling av ett område som i drift och underhåll. Arbetet görs med garnisonsplanen som grund och i samverkan med Försvarsmakten. 1

16 På Malmen bedrivs en mycket teknikintensiv verksamhet med flyg av olika slag. Flera generationer JAS-plan dundrar i luften, piloter testas och utbildas, helikoptrar av olika modeller huseras och repareras. Cirka 1000 starter och landningar per år genomförs. Här finns Försvarsmaktens helikopterflottilj, Specialflyg, Luftstridsskolan, FM Logistik, flygskolan och försvarsmedicincentrum. Granne med garnisonen utför FMV validering av system till främst JAS 39 Gripen Här äger och förvaltar Fortifikationsverket cirka 160 byggnader Under de senaste sex åren har investeringar för cirka 600 miljoner kronor genomförts för att möta de nya verksamhetskrav som ställs på Försvarsmakten. I en av hangarerna genomgår helikopter 14, Försvarsmaktens nyaste helikopter, leveranskontroll av FMV innan den levereras till Försvarsmakten. Helikoptern, som kostar cirka 200 miljoner kronor, innehåller lika avancerad teknik som ett JAS-plan och cirka 20 helikoptrar av det här slaget ska finnas i Sverige. 12 av dessa kommer att vara stationerade på Malmen. I dagsläget har bara en enda helikopter anlänt, ytterligare 11 ska levereras i närtid. Dessa ska huseras i hangar 14, en alldeles nybyggd hangar. Det är en mycket tekniktung byggnad med senaste tekniken för ventilation och brandsläckning. Hangaren, som är på m 2, kan rymma 12 helikoptrar. I byggnaden finns också verkstäder av olika slag, konferensutrymmen med avancerad teknik, träningsutrymmen samt ett omfattande förråd på 900 m 2. Övre plan innehåller även kontorsplatser för 52 personer. Full fart för 16

17 Text och bild: Eva Hetting Eva är informationsdirektör på Fortifikationsverket och ansvarig utgivare för Öppet hus Fredrik Henrysson, chef servicepluton helikopter 14 vid FM, räknar med att byggnaden kommer att tas i full drift först under 2012 då cirka 150 personer kommer att ha sina arbetsplatser i hangaren. Inne på området pågår utbyggnad av flygskolan. Hangar och flygtjänstbyggnad för cirka 150 miljoner kronor byggs och ska stå klara vid årsskiftet Ja, här knyter vi ihop den nya hangaren med den gamla så att det ska vara smidigt att gå emellan, berättar Curt Fransson, fastighetsingenjör på Malmen. Hangar 78 är på cirka 3000 m 2 plus 850 m 2 sidoutrymmen. Här ska skolflygplan SK 60 inrymmas. Hangaren innehåller förutom kontor även förråd och ytor för uppställning av material. Byggnad 80, flygtjänstbyggnad, som är på m 2, innehåller ordersalar, kontor, flight book, en simulator för flygträning, styrketräningsrum, omklädningsrum och kontor. Det är fantastiskt mycket som pågår här på området, både stort och smått, och det känns roligt att vara med och kunna tillhandahålla fina lokaler åt våra kunder, säger Erik Lundin, fastighetsenhetschef vid Malmen. Vi försöker också ha ett bra samarbete med kunderna och har en del pågående projekt när det gäller energibesparingar. De stora besparingarna är genomförda, men det går ju alltid att arbeta vidare med mindre effektiviseringar, till exempel som att byta ut armaturer, bättre styrningar m.m. Vid senaste Garnisonschefsmötet fick verket i uppdrag av garnisonschefen att formulera en policy för garnisonens energihushållning. Tillsammans kan vi spara både pengar och miljö, avslutar Erik. flyget 17

18 n vanlig dag på Jobbet Ingela Andersson är arkitekt och ansvarig för bevarandefrågor på Fortifikationsverket. Omkring 270 av verkets alla byggnader och anläggningar är byggnadsminnen och ska vårdas särskilt väl, dels för att de är en viktig del av vårt svenska kulturarv men också för att de fortfarande används och ska anpassas för nutida och framtida verksamhet. Och så går en del av verkets kulturarv vidare inom staten till exempelvis museiverksamhet. Text och bild: Catharina Millmarker Catharina är pressekreterare på Fortifi kationsverket och redaktör för Öppet hus Det bästa sättet att bevara värdefulla kulturmiljöer är att använda dem i daglig verksamhet, säger Ingela Andersson, då mår de bäst. Det dagliga användandet innebär automatiskt kontroll på till exempel värme, kyla, luftfuktighet och underhåll. Verket har många byggnadsminnen och kulturmiljöer där det idag är verksamhet, men när Försvarsmakten lämnar områden är det vår uppgift att avyttra byggnader, anläggningar och mark. När det gäller miljöer som är kulturhistoriskt intressanta kan det bli aktuellt för staten att bevara dessa. Då kan Statens Fastighetsverk ta över fastigheter för att göra dem tillgängliga exempelvis som museum för allmänheten. Landsort Landsort klingar så bekant i våra öron. Här finns en del av vårt gamla kustförsvar som nu är på väg att försvinna. Försvarsmakten lämnar stora områden och det finns förslag på ett antal befästningar värda att bevara runt om i landet. Regeringen har i skrivande stund (slutet av maj) fattat beslut om att just försvarshistorien på Landsort till viss del ska bevaras genom att Fastighetsverket tar över två kanoner av de som finns där. Resten skrotas, alltså tas bort och man lägger igen anläggningarna som finns under jord. 18

19 En dag i februari är Ingela på väg till Landsort på Öja i Stockholms skärgård. Ingela reser mycket i jobbet, mest tåg, men till Landsort blir det bil, båt och väl framme minibuss runt ön. Hon reser tillsammans med kollegor från Fortifikationsverket för att titta på miljön tillsammans med Eva Sjöberg och Joakim Jägare från Finansdepartementet. bil till nynäshamn och taxibåt till ÖJa Det är en regnig och blåsig dag och det tar ett tag att komma ut till Öja, ön där Landsort ligger. Väl framme visar våra vänner från Försvarsmakten runt och berättar om tidigare verksamhet. Syftet med resan är att informera Finansdepartementet om den tidigare verksamheten, värdet av att bevara miljön och möjligheter till att göra vissa delar tillgängliga. En viktig del i mitt jobb är samverkan med andra myndigheter, berättar Ingela. Ofta blir det ett nära samarbete med Statens Fastighetsverk och med Riksantikvarieämbetet som är ansvarigt för tillsyn av statliga byggnadsminnen. ERSTA-batteriet och 1, cm-batteriet bevaras ERSTA 12/70 står för Ersättning Tungt Artilleri, 12 cm kanon modell En av dessa kanoner ska bevaras. Kanonen som syns ovan jord är bara en del av anläggningen. Nedåt i berget sträcker sig ett torn och en anläggning för ledning, ätning och sovning. Tekniken som användes var världsledande och batterierna var väl skyddade, säger Ingela. Anläggningen är fortfarande sekretessbelagd, men den ska avhemligas där vissa bitar plockas bort och förstörs innan allt öppnas för allmänheten. En äldre 15,2 cm pjäs från 1930-talet ska också bevaras i syfte att man ska kunna se utvecklingen under hela tidsperioden. Denna kanon tillhörde den så kallade havsbandslinjen som byggdes till skydd för inloppen mot Stockholm. Mycket saker blir det. Under dagen har Ingela tidvis kontoret i telefonen. Bokar nya möten, pratar med en kollega om renovering av en byggnad på ett regemente och konfererar om vårdprogram hur man sköter underhåll av fastigheter på ett sätt som bevarar miljö, funktion och arkitektonisk tanke. Ingela har koll på allt från kanoner till specialbehov i försvarsbyggnader och annat relaterat till försvarssektorn. Jo, det blir en del specialkunnande man får i den här branschen, säger hon, och det är jätteintressant! kul på jobbet På frågan vilket som är roligast på jobbet dröjer Ingela med svaret. Hmmm, det är svårt att svara på... Allt är roligt! Att ha olika arbetsuppgifter och att komma ut och träffa folk runt om i landet. Känna att jag kan vara ett stöd för mina kollegor. Att få nya intryck och nya uppgifter. Inget uppdrag är det andra likt. Det är kul! Bilder från Landsortsresan Bilder från Ingelas Gotländska resa Född: Ja, i Tenhult, som ligger i norra Småland. Studerat: På Chalmers, i Trondheim och i USA. Bland annat. Gillar: Göteborg. Om Ingela: Fritidsintressen: Måla i akvarell och akryl. Oanad expertkunskap: Orangerier (övervintringshus för citrusträd i kruka) 19

20 Fortifikationsverket Eskilstuna Tel B Sverige Porto betalt

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Nya krav ger utveckling

Nya krav ger utveckling Arkitekturpris 2008 Utveckla och inspirera Nya krav ger utveckling Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org

Aktiviteter. Lärarhandledning till www.varsamt.org Aktiviteter Lärarhandledning till www.varsamt.org 1 Inledning I denna handledning ger vi förslag på aktiviteter som är kopplade till webbplatsen varsamt.org. Förslagen är framtagna med syftet att vara

Läs mer

Öppethus. Paolo Roberto. Saudiarabien

Öppethus. Paolo Roberto. Saudiarabien Öppethus ett magasin från experten på skyddsteknik nr.2 2008 Paolo Roberto Läs mer på sidan 12 Saudiarabien Läs mer på sidan 7 Skydd 08 sid 4 Export till Singapore sid 6 Trainee som hamnat helt rätt sid

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Fastighetsförvaltning i myndighetsform

Fastighetsförvaltning i myndighetsform Fastighetsförvaltning i myndighetsform Statens fastighetsverk (SFV) är en myndighet vars uppdrag är att förvalta en viss del av statens fasta egendom med god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet.

Läs mer

Arkitekturen är prioriterad

Arkitekturen är prioriterad Arkitekturpris 2005 Arkitekturen är prioriterad Utveckla och inspirera Fortifikationsverkets arkitekturpris har instiftats för att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten.

Lokalernas utformning ska utgå från de behov som verksamheten kräver - och snabbt kunna ställas om vid framtida ändrade förhållanden i verksamheten. SKRUVEN 1, DANDERYD SKRUVEN 1 Skruven 1 i Danderyd är en industrifastighet, 11600 m 2, som passar verksamheter med höga krav på tekniskt avancerade produktionslokaler med tillhörande kontorslokaler. Byggnaden,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt

S:t Eriks gymnasium. ett partneringprojekt S:t Eriks gymnasium ett partneringprojekt Jag brukar jämföra ett partneringprojekt med en tågresa mellan Stockholm och Göteborg. Alla är med på hela resan. Ingen kliver av i Hallsberg eller Skövde. John,

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010

Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Information från Styrelsen - Nr 18 Februari 2010 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 18) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

Öppethus. Vita vidder på Vidsel sid 16. Kina sid 4 Internationella camper sid 6 Skyddsteknisk kompetens sid 8 Nytt servicecenter i Arvidsjaur sid 22

Öppethus. Vita vidder på Vidsel sid 16. Kina sid 4 Internationella camper sid 6 Skyddsteknisk kompetens sid 8 Nytt servicecenter i Arvidsjaur sid 22 Öppethus ett magasin FRÅN SPECIALISTEN PÅ FÖRSVARSFASTIGHETER nr.1 2007 Vita vidder på Vidsel sid 16 Kina sid 4 Internationella camper sid 6 Skyddsteknisk kompetens sid 8 Nytt servicecenter i Arvidsjaur

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Staben har sitt kontor i Kristianstad

Staben har sitt kontor i Kristianstad Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelningen ansvarar för uthyrning, drift och underhåll av lokaler och mark. Det är verkets största verksamhetsområde och utgör huvudverksamheten. Fastighetsavdelning

Läs mer

Ett ridhus värdigt Livgardet och den Beridna Högvakten

Ett ridhus värdigt Livgardet och den Beridna Högvakten Ett ridhus värdigt Livgardet och den Beridna Högvakten Nytt, modernt och funktionellt ridhus som skapar attraktivitet i en kultur minnesmärkt miljö Sedan 1906 har den kungliga beridna högvakten ridit

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Presentation 4 6. Resumé 2010... 7 9. Våra kunder 10 11. Samarbeten 12 13. Skydd och säkerhet 14 15. Investeringar 16 17.

Presentation 4 6. Resumé 2010... 7 9. Våra kunder 10 11. Samarbeten 12 13. Skydd och säkerhet 14 15. Investeringar 16 17. Årsberättelse 2010 2 årsberättelse 2010 gd kommentar årsberättelse 2010 innehåll 3 Kommentar Innehåll Presentation 4 6 Resumé 2010... 7 9 Våra kunder 10 11 Samarbeten 12 13 Skydd och säkerhet 14 15 Investeringar

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare innehåll sid drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare bli vår drömkund 5 6 7 9 11 12 en kort presentation 1 2 förvaltning idé och

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings Södertälje kommun tillsammans med Södertälje Byggmästareförening vill uppmärksamma ny bebyggelse och ombyggnader av god kvalitet. Målsättningen är att allt som produceras skall bidra till en försköning

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering

Miljönären fick ett jätteuppdrag. + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 4 2011 Miljönären fick ett jätteuppdrag + Miss Li en profil med många sidor + Högtryck för fönsterrenovering Färgtrycket Information från

Läs mer

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö.

Produktions- och lagerlokaler. Kontor och kontorshotell. Nybyggda fräscha lokaler av hög kvalitet och låg energiförbrukning i naturskön miljö. Företagsby Nära 15 minuter till Uppsala 35 minuter till Stockholm Produktions- och lagerlokaler 650 kr/m 2 Kontorslokaler fr. 900 kr/m 2 Kontorshotell fr. 1800 kr/rum Konferens och fest för upp till 100

Läs mer

Öppethus. Ny Generaldirektör. Annorlunda skogsbruk

Öppethus. Ny Generaldirektör. Annorlunda skogsbruk Öppethus ett magasin från experten på skyddsteknik nr.1 2009 Ny Generaldirektör Läs mer på sidan 4 Annorlunda skogsbruk Läs mer på sidan 9 Djupdykning sid 6 Skjutfält sid 8 Civil säkerhet sid 13 Kulturfastighetsutredningen

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende.

Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. PROJEKT Vi vill vara en del i hela processen, inspirera, förverkliga och driva hela projektet. Tidigt tillföra teknisk information, helt leverantörsoberoende. Genom att inreda fönstren kan du lyfta upplevelsen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010

Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklingsavdelningen 2010 Fastighetsutvecklare Elisabeth Andersson Alice Lindström Klas Göran Björk Förvaltare externa fastigheter Börje Fennhagen Micael Holm Sandra Björkholtz Region Skåne

Läs mer

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20101004 Tillhör HKV 13 920.65978 Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Definitioner...2 Riktlinjer för flyg och övningsflygplatser...2 Inledning... 2 Flygplatser med grundläggande flygutbildningsverksamhet...

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer