Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne"

Transkript

1 Rapport 2013:18 Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne Arkeologisk utredning 2013 Tony Björk

2

3 Rapport 2013:18 Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne Arkeologisk utredning 2013 Tony Björk Fornlämningsnr: 301 Näsby 35:47, Kristianstad Kristianstads kommun Skåne län

4 Sydsvensk Arkeologi AB Kristianstad Box Kristianstad Telefon (Regionmuseets växel): Malmö Erlandsrovägen Vintrie Sydsvensk Arkeologi AB Rapport 2013:18 Omslag: Ett urval tomhylsor m.m. från metalldetekteringen. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle.

5 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund och exploateringssituation 5 Antikvariska förutsättningar och bevarandeintressen 6 Topografi, fornlämningssituation och tidigare kunskap 6 Metod och prioriteringar 8 Utredningsresultat 10 Fornlämningens karaktär och anläggningskategorier 10 Fornlämningens utbredning 11 Bevarandeförhållanden 12 Fyndkategorier 12 Arkeologisk potential och förslag till fortsatta åtgärder 13 Referenser 15 Administrativa uppgifter 16 Bilaga 1 - Schaktbeskrivningar 19 Bilaga 2 Schaktplan, skala 1:

6 Fig. 1 (vänster). Karta över Skånes kommuner med läget för det aktuella arbetet i Kristianstads kommun markerat. Fig. 2 (nedan). Fornlämningar på Näsby fält i den norra delen av Kristianstad. A = uppgift om urnegrav, B = fynd av flintdepå/offer, C = skanslinjer enl. karta 1676 (Dahlén 1999, Wilhelmson 2006). Utdrag ur fastighetskartan 3D 3j, 3D 2j och FMIS.

7 Sammanfattning Vid arkeologisk utredning på den aktuella fastigheten grävdes tio schakt med grävmaskin. I de norra och centrala delarna av området utgjordes steril botten av lera, medan jordarten i den södra och den nordostligaste delen utgjordes av kalkrik morän. Det påträffades inga spår av den grävda försvarslinje som finns markerad på kartor från 1600-talet och förväntades kunna vara bevarad inom den aktuella exploateringsytan. I den södra delen av området påträffades ett femtontal anläggningar av förhistorisk karaktär. Anläggningarna utgjordes av ett förmodat grophus, två härdar, tre gropar och åtta stolphål. Anläggningarna var av samma karaktär som i den angränsande och delvis undersökta fornlämningen Kristianstad 301, och de tillhör säkert norra delen av denna boplats. Sju av schakten metalldetekterades på olika nivåer, men detta försvårades p.g.a. att området tidigare använts som militärt övningsområde. Det fanns extremt mycket tomhylsor i matjordslagrets övre del. En nedriven 1800-talsgård i områdets södra del medförde att marken här innehöll rikligt med sentida metallskrot. Föremål som kunde härledas till tiden före gårdens etablering och det militära övningsområdet inskränktes till en bronsknapp och en järnkniv. Sydsvensk Arkeologi AB föreslår att den södra tredjedelen av utredningsområdet blir föremål för en arkeologisk förundersökning inför en eventuell exploatering av ytan. Bakgrund och exploateringssituation Sydsvensk Arkeologi AB har i enlighet med Länsstyrelsen i Skåne läns beslut gjort en arkeologisk utredning inom del av fastigheten Näsby 35:47 i norra delen av Kristianstad. Denna rapport är ett led i Länsstyrelsens handläggning av ärendet och föreliggande rapport är utformad i enlighet med direktiv i myndighetens förfrågningsunderlag och beslut. Bakgrunden till det aktuella arbetet är att Kristianstad kommun har för avsikt att bebygga en yta som är totalt ca m 2. Exploateringsområdet utgörs i huvudsak av f.d. tomt och igenväxt åkermark till den nedlagda gården Berga. Närområdet är bebyggt med studentbostäder och enfamiljshus söder och öster om aktuell yta. I norr och väster består marken av betesmark och ängsmark i träda, som är delar av P6-regementets gamla övningsområde ned mot Araslövssjön. Den västra och södra delen av näset mellan Araslövssjön och den numera utdikade Nosabysjön användes som regementsområde och militärt övningsområde under större delen av Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 5

8 talet. Samtidigt bebyggdes en stor del av näsets östra del med bostäder. Den sentida markanvändningen har endast föregåtts av några arkeologiska insatser under senare år, vilket är orsak till att de arkeologiska lämningarna i detta område är relativt dåligt kända trots en hög exploateringsgrad under lång tid. Antikvariska förutsättningar och bevarandeintressen Den aktuella exploateringen berör inga bevarandeintressen av nationell eller regional art. Däremot förmodades den norra delen av fornlämning Kristianstad 301 beröras, samt troligen en grävd försvarslinje från 1600-talet som enligt kartöverlägg skär den aktuella utredningsytan (fig. 2 samt Dahlén 1999). Utbredningen och bevarandegraden av Kristianstad 301 liksom bevarandegraden, och därmed bevarandevärdet, av skanslinjen var före den aktuella utredningen okänt. Kristianstad 301 har tidigare blivit föremål för arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning (se nedan). Efter arkeologiska insatser 1998 och 2004 bebyggdes en del av den då aktuella ytan, medan en del av ytan undantogs från exploatering av Kristianstads kommun p.g.a. förekomsten av kulturlager samt fossila matjordslager och de kostnader som kunde förutses om de skulle undersökas. Topografi, fornlämningssituation och tidigare kunskap Det aktuella exploateringsområdet är beläget strax norr om relativt nybyggda studentbostäder vid Högskolan i Kristianstad (f.d. P6 regementets övningsområde). Platsen ligger på en liten höjd på en ganska flack men tydlig moränrygg, ca 1 km öster om Araslövssjön och ca 1 km väster om den forna Nosabysjön. Båda dessa sjöar är, respektive var, en del av Helgeåns vattensystem. Landskapet är relativt flackt och höjden varierar mellan 1-10 m.ö.h. Inom själva exploateringsytan ligger höjden på mellan 8-10 m.ö.h. Jordarterna utgörs i huvudsak av morän med mindre partier med glacial lera. Litorinahavets transgressionsmaximum i denna del av Skåne låg kring 7,5 m över dagens havsyta. Det har konstaterats att den aktuella ytan legat på en ö respektive en halvö under delar av mesolitikum och neolitikum (Björk 2007). Från bronsåldern och fram till utdikningen av Nosabysjön, under 1800-talets senare del, låg området på ett näs mellan sjöarna Araslövssjön och Nosabysjön. 6 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

9 Det finns ett antal registrerade fornlämningar i närområdet av den aktuella ytan. Ytan ligger på den historiska byn Näsbys mark, ungefär 500 m nordväst om byläget. Näsby tillhörde tidigare Nosaby socken, som var ett kungalev. Byn Näsby har ett äldsta skriftligt belägg från år 1310 medan ortnamnet antyder en datering till vikingatid (Kristianstad 105). På den centrala höjdsträckningen på näset mellan Araslövssjön och den numera utdikade Nosabysjön finns det flera registrerade fyndplatser. Fyndplatserna är uppgift om en urnegrav med något osäkert läge invid regementskasernerna, en flintdepå/offer (Dahlén 1999, Wilhelmson 2006, markerade A och B på fig. 2) och en förmodad grav från senneolitikum/äldre bronsålder (Kristianstad 106). Samtliga kända boplatser däremot är delvis undersökta i samband med markexploateringar under det senaste årtiondet. De har genererat bl.a. kulturlager och brunnar, daterade till yngre bronsålder och äldre järnålder (Kristianstad 301, 302 och 303; Wickberg 2004, Wilhelmson 2006, Björk 2007). Ett stycke söder och sydväst om den aktuella ytan finns en registrerad skans och en galgbacke (Kristianstad 102 och 103), men det finns även en skans med skanslinje respektive två skanslinjer i äldre kartmaterial som inte finns registrerade i FMIS. Dessa skanssystem finns på en karta från 1676 av Erik Dahlberg och har samband med skånska kriget (Dahlén 1999, markerade C på fig. 2). Direkt söder om den nu aktuella exploateringsytan utfördes det en arkeologisk utredning steg 2 år Inom en m 2 stor exploateringsyta konstaterades boplatslämningar inom en ca m 2 stor del. För att ytterligare avgränsa fornlämningen utfördes samma år en förundersökning, varvid det konstaterades lämningar inom ett m 2 stort område av det som sedan registrerades som fornlämning Kristianstad 301 i FMIS. Inom denna yta i sin tur fanns det kulturlager och fossila matjordslager inom en yta av ca 6000 m 2. Baserat på keramikfynd daterades lämningarna till yngre bronsålder och äldre järnålder (Wickberg 2004). År 2004 aktualiserades åter exploatering av en del av fornlämningen. Detta år utfördes en arkeologisk undersökning av ca 5000 m 2 av fornlämningens västra del. I denna del av fornlämningen påträffades härdar, kokgropar, gropar, stolphål, fossila matjordslager, en ugn och ett grophus. Lämningarna daterades till förromersk och romersk järnålder och de har tolkats som tillhörande ett eller flera gårdslägen, som varit direkt föregångare till den historiskt kända byn Näsby, som sannolikt har ett ursprung i yngre järnålder (Wickberg 2004). Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 7

10 Fig. 3. Schaktens numrering och fördelning inom utredningsområdet. Schaktens placering anpassades till de faktiska omständigheterna. I söder togs hänsyn till befintliga träd, för att undvika att de förstördes. I den nordöstra delen fanns högar av matjord och makadam, som sannolikt är rester från tiden som regementets övningsområde. Metod och prioriteringar I undersökningsplan och beslut angavs att den arkeologiska utredningen skulle klargöra fornlämningssituationen d.v.s. om och var under mark dolda fornlämningar berörs av den planerade exploateringen. Om möjligt skulle utredningen även ge svar på fornlämningars karaktär, utbredning, datering och bevarandeförhållanden. Arbetet skulle utföras i form av provgrävning med grävmaskin samt metalldetektering. Utredningen skedde i två steg, genom en metalldetektering och en sökschaktsgrävning för att bedöma förekomst av dolda fornlämningar. Ursprungligen var metalldetekteringen tänkt att utföras efter avlägsnande av grässvål i samtliga schakt. I praktiken kom metalldetekteringen dock att göras i en del av utredningsschakten (schakt 1-2 och 5-9) både när grässvålen avlägsnats och när ytterligare en del av matjorden avlägsnats. Eftersom marken var kontaminerad med mängder av tomhylsor från de militära aktiviteterna under 1900-talet, blev sökschaktsgrävning 8 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

11 Fig. 4. Schakt 10 i sydöstra delen av utredningsområdet. Foto åt sydost, Tony Björk. med syfte att lokalisera en eventuell skanslinje styrande för arbetsförloppet. Schakten samt de lämningar och fynd som påträffades mättes in med GPS (RTK). De fynd som visar på datering och funktionsbestämning av lämningarna tillvaratogs. De fynd som noterades i fyllningen av anläggningar antecknades men togs ej upp, utan ligger kvar in situ. Schaktens stäckningar kom, med hänsyn till faktiska förhållanden, som växande träd, befintliga vägar och stigar m.m., att justeras och delas upp i flera i förhållande till den principskiss för schaktsträckning som redovisades i undersökningsplanen. Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 9

12 Utredningsresultat Vid utredningen grävdes tio sökschakt inom den aktuella exploateringsytan (fig. 3). Den totala längden på sökschakten var 339 löpmeter. Schakten var omkring 1,7 m breda. Detta innebär att ca 3 % av exploateringsytan schaktades vid utredningen, mot beräknade ca 3,5 % i undersökningsplanen. I sex av utredningsschakten, i utredningsområdets södra del, påträffades anläggningar som bedöms härröra från förhistorisk tid (schakt 1, 5 samt 7-10; se fig. 3 samt schaktplan i bilaga 2). Anläggningarna var relativt glest spridda, med störst täthet i söder och lägst i norr. Utbredningen av anläggningar motsvarar grovt sett den lite högre belägna yta i söder där jordarten utgjordes av morän, medan den lägre belägna ytan i norr där jordarten utgjordes av lera i stort sett var fri från anläggningar (se schaktbeskrivningar i bilaga 1). Antalet påträffade anläggningar i förhållande till schaktad yta, ger en anläggningstäthet om 0,05 anl/m 2 inom ca 6500 m 2 i utredningsområdets södra tredjedel. Detta indikerar att det totalt finns omkring 320 anläggningar. En mer precis beräkning borde gå att ge efter en eventuell förundersökning av platsen. Det påträffades inga rester av den försvarslinje från 1600-talet som finns belagd på historiskt kartmaterial. Sannolikt är det svårt att helt korrekt rektifiera dessa kartor, som har stora felkällor. Det är rimligt att anta att försvarsverken i själva verket ligger norr om den aktuella ytan, där terrängen höjer sig något. Fornlämningens karaktär och anläggningskategorier Det påträffades flera olika typer av anläggningar vid utredningen. På ett övergripande plan ger sammansättningen intryck av en relativt ordinär boplats från bronsålder-äldre järnålder. Det som sticker ut i materialet är ett förmodat grophus. Det ska poängteras att anläggningarna kategoriserades okulärt, med undantag för ett stolphål som snittades för att avgöra om det var ett stenlyft eller ett stolphål (AS 451), och grophuset som sondades med geokäpp. De anläggningskategorier som påträffades var ett grophus, två härdar, tre gropar, åtta stolphål, fyra diken, en större nedgrävning med raseringsmassor (troligen lämningar efter Berga gård), en handfull störningar och ett antal stenlyft. Med undantag för en mycket stor störning inmättes inga störningar och stenlyft. Dikena mättes in men bedömdes samtliga vara sentida, baserat på fyllningens relativt matjordsaktiga och lösa karaktär. För 10 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

13 Fig. 5. Grophuset AV 224 i schakt 7. Notera störning och ytlig kabel i anslutning till anläggningens norra del. Foto åt norr. Fig. 6. Härden AH 387 i schakt 9. Anläggningarna avtecknade sig väl mot den kalkrika moränen. Foto åt nordost. ytterligare detaljer med anläggningsbeteckningar m.m. se bilaga 1 och 2. Grophuset (AV 224) hade en fet, sotig fyllning och det observerades förekomst av bränd lera, djurben, träkol och skörbränd sten i ytan av anläggningen. Sondat djup uppgick till 0,45 m från anläggningsytan till steril morän. De understa ca 0,1 m i geokäppen var påtagligt svart och sotigt. Grophuset framschaktades ej i sin helhet (fig. 5). Fornlämningens utbredning De förhistoriska lämningar som påträffades vid den aktuella utredningen ansluter direkt till de lämningar som undersöktes år 2004 (Kristianstad 301). Det är alltså rimligt att anta att de tillhör norra delen av denna boplats. Fornlämningen sträcker sig mellan m norr om utredningsområdets södra gräns, såvitt det går att bedöma av anläggningsförekomsten. I fig. 7 redovisas en tolkning av utbredningen av Kristianstad 301 baserad på iakttagelser 1998, 2004 och det aktuella arbetet. Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 11

14 Fig. 7. Tolkning av och förslag till utbredning av fornlämning Kristianstad 301. Bevarandeförhållanden De anläggningar som påträffades var väl bevarade. Inga kulturlager eller fossila matjordslager kunde konstateras. All mark inom utredningsområdet bedöms ha odlats i historisk tid. Ytan ligger för övrigt som helhet inom byn Näsbys inägomark. Den utskiftade gården Berga som legat på platsen under och 1900-talen har inneburit en del ingrepp i fornlämningen. Den militära verksamheten från 1920-tal till 1990-tal har inneburit att det har grävts för olika typer av värn och byggnader att döma av en del störningar. Fyndkategorier Det påträffade flera olika fyndkategorier vid utredningen. Nedan presenteras de efter materialkategori. Metaller: En järnkniv (F203), en bronsknapp (F202 - fig. 8), diverse fragment av sentida metallskrot samt ett stort antal tomhylsor från 1900-talet. Samtliga metaller påträffades vid metall- 12 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

15 detektering på olika nivåer i schakt 1 och schakt 5-9. Järnkniven och bronsknappen tillvaratagna. Övrigt material kasserat. Lera: Del av kritpipsskaft från ett dike (AD 338). Bränd lera noterades i ytan av grophuset (AV 224). Ej upplockat. Fig. 8. Bronsknappen F202 från södra delen av schakt 1. Djurben: Obrända djurben noterades i ytan av grophuset AV 224 och i ytan av gropen AG 456. Ej upplockat. Flinta: Två avslag i Kristianstadsflinta, funna i övergången mot steril undergrund vid schaktning i schakt 1 och 7 (F204 och F205). Träkol: Noterades i ytan av flera av anläggningarna. Ej upplockat. Skörbränd sten: Noterades i ytan av grophuset och härdarna. Ej upplockat. Arkeologisk potential och förslag till fortsatta åtgärder Den berörda fornlämningens vetenskapliga potential utvärderades i samband med undersökningen 2004 och de slutser som drogs då är fortfarande relevanta (Wickberg 2004). Först och främst gäller det bebyggelseutvecklingen. Det bedöms som angeläget att datera boplatsens etablering och upphörande väl, eftersom det ger en möjlighet att tidfästa omlokaliseringarna av bebyggelsen i våtmarksområdena ur ettt lokalt och regionalt perspektiv. Etableringen av byn Näsby på det historiskt kända byläget sker sannolikt under yngre järnålder, men fasen yngre romersk järnålder till vikingatid är i stort sett okänd i området. Det kunde inte identifieras några tydliga långhus vid undersökningen 2004, vilket f.ö. i stor utsträckning är likadant på andra undersökta boplatser i närheten av Helgeåns vattensystem (Björk & Lilja 2009). Det är angeläget att identifiera långhus i dessa miljöer för att avgöra om det finns några socioekonomiska skillnader mellan boplatserna i de låglänta och vattennära områdena utmed Helgeå och slättsjöarna jämfört med dem i övriga delar av Kristianstadsslätten. Det är vid den aktuella exploateringen sannolikt huvudsakligen boplatsens perifera delar som berörs, men även en mindre del av boplatsens centrala parti, liksom vid undersökningen Om uppdragsgivaren väljer fortsatt exploatering av denna del av Näsby 35:47, menar vi att utredningsresultaten och den förmo- Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 13

16 Fig. 8. Ytan söder om den kryssade linjen föreslås gå vidare till förundersökning. dade arkeologiska potentialen motiverar att det görs en förundersökning i den södra delen av det aktuella området. Vi föreslår därför en arkeologisk förundersökning inom den del där utredningsområdet och Kristianstad 301 överlappar varandra (ytan söder om kryssad linje på fig. 8). En förundersökning bör ha som mål att tydligare avgränsa, datera och funktionsbestämma lämningarna för att mer precist kunna rikta frågeställningar och lämplig undersökningsyta inför en eventuell slutundersökning. 14 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

17 Referenser Björk, T Bronsåldersbrunnar i Näsby. Arkeologisk undersökning , RAÄ 303, Kristianstad, Skåne län. Regionmuseet Kristianstad rapport 2007:24. Kristianstad. Björk, T. & Lilja, H Vid vattnet. Om den förhistoriska bebyggelsen i Kristianstads närhet. Föreningen Gamla Christianstads årsskrift Kristianstad. Dahlén, J Översiktlig utredning rörande fornlämningsbeståndet på Näsby fält Regionmuseet Kristianstad rapport 1999:10. Wickberg, Y Näsby 35:47 Boplatslämningar från äldre järnålder. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 1998, slutundersökning Regionmuseet Kristianstad rapport 2004:137. Wilhelmson, H Boplatserna på näset. Arkeologisk utredning och förundersökning, RAÄ 302, Kristianstad, Skåne län. Regionmuseet Kristianstad rapport 2006:59. Kristianstad. FMIS, Fornsök SGU Serie Ae nr 88 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 15

18 Administrativa uppgifter Sydsvensk Arkeologi AB projnr: Länsstyrelsen i Skåne dnr: Datum för beslut: Län: Kommun: Socken: Fastighet: Läge: Koordinatsystem: Skåne Kristianstad Kristianstad Näsby 35:47, del av Ekonomiska kartan, blad 3D 3j RT 90 2,5 gon V X koordinat: ,50 Y koordinat: ,50 Höjdsystem: RH 70 M ö.h Fältarbetstid: 10/4 12/ Antal arbetsdagar: 3 Antal arkeologtimmar: 30 Antal maskintimmar: 24 Exploateringsyta: ca m 2 Undersökt yta: Platschef: Personal: Underkonsulter: Uppdragsgivare: 339 löpmeter schakt Tony Björk Bo Knarrström, BWK consulting Grävmaskin: Nilssons grävmaskiner Kristianstad AB Bod: Ramirent, Hässleholm Tidigare undersökningar: Wickberg 2004 Metalldetektering: BWK consulting Kristianstad kommun, Strategi & utveckling Fynd: Fyndnr Förvaras på LUHM Dokumentationsmaterial: Kostnader, beslutade: Kostnader, faktiska: Intrasisprojekt SA Digitala foton. Anteckningar. Arkiveras i Regionmuseet Kristianstads arkiv kr (exkl. moms) kr (exkl. moms) 16 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

19 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 17

20 18 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

21 Bilaga 1 - Schaktbeskrivningar Schakt 1 (OS 234). Längd: 128,6 m. Matjordsdjup: 0,20 i norr, 0,40 i söder. Generellt kring 0,30 m. Undergrund: Morän ca 45 m i söder, därefter lera. Anläggningar/lager: Två diken (AD 259, AD 282), en grop (AG 266), en härd (AH 272). Fynd: 1 avslag Kristianstadsflinta (F204), 1 järnkniv (F203), 1 bronsknapp (F202). Schakt 2 (OS 286). Längd: 20,3 m Matjordsdjup: Omkring 0,20 m. Undergrund: Lera. Anläggningar/lager: - Fynd: - Schakt 3 (OS 294). Längd: 38 m. Matjordsdjup: 0,20 0,25 m. Undergrund: Lera ca 5 m i norr, därefter kalkrik morän. Anläggningar/lager: Ett dike (AD 310) och en stor störning med makadam (AZ 314). Fynd: - Schakt 4 (OS 322). Längd: 28,6 m. Matjordsdjup: Tunt humuslager ovan ca 0,30 0,40 m grus och makadam. Därunder ca 0,35 m matjord. Undergrund: Lera med inslag av morän och sten. Anläggningar/lager: - Fynd: - Schakt 5 (OS 330). Längd: 21 m. Matjordsdjup: Omkring 0,35 m. Undergrund: Morän ca 7 m i söder, därefter lera. Anläggningar/lager: Ett dike (AD 338), ett stolphål (AS 343). Fynd: - Schakt 6 (OS 216). Längd: 11,7 m. Matjordsdjup: 0,30 0,40 m. Undergrund: Stenig morän. Anläggningar/lager: Störning + kabel i söder. Flera stenlyft, mycket metallskrot. Fynd: - Schakt 7 (OS 206). Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 19

22 Längd: 8,9 m. Matjordsdjup: 0,40 0,50 m. Undergrund: Morän. Anläggningar/lager: Ett grophus (AV 224) sondat djup 0,45 m från anläggningens yta till steril botten. Grophuset angränsar i NV till störning med modernt glas samt ett kabelschakt (se Schakt 6). Fynd: Ett avslag Kristianstadsflinta (F205). Schakt 8 (OS 395). Längd: 21,7 m. Matjordsdjup: Matjord och omrörda massor till ett djup av omkring 0,60 m. Undergrund: Stenig morän. Anläggningar/lager: En stor nedgrävning (dike?), fyllt med sten och rivningsmassor, skar schaktet (AG 435). Nedgrävningen var 1,80 m bred och 1,2 m djup. En grop (AG 439), sex stolphål (AS 405, 412, 420, 428, 445 och 451). Fynd: - Schakt 9 (OS 368). Längd: 34,5 m. Matjordsdjup: 0,30 0,40 m. Undergrund: Kalkrik morän. Anläggningar/lager: En härd (AH 387). Minst 0,30 djup fyllning bedömt från stenlyft i kanten. Fynd: - Schakt 10 (OS 351). Längd: 26 m. Matjordsdjup: Tunt humuslager, därunder ca 0,10 m makadam, följt av ca 0,40 m matjord. Undergrund: Morän. Anläggningar/lager: En grop (AG 456), ett stolphål (AS 361). Fynd: - 20 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

23 Bilaga 2 Schaktplan, skala 1:1000 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47 21

24 Sydsvensk Arkeologi AB Rapporter Bunkeflostrand 21:3, del av, Bunkeflo socken, Malmö kommun, AU Joakim Frejd. 2. Pilbladet 1 (f.d. del av Sallerup 180:36), fornlämning nr 32 i Södra Sallerups sn, Malmö kommun, FU Joakim Frejd & Elisabeth Rudebeck 3. Krokiga gatan och Åbogatan. Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 4. Norra Sandby ödekyrkogård. Sandby 68:1, Norra Sandby socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 5. Bollerups säteri 3:5, fornlämning 13, Bollerups sn, Tomelilla kn. FU Per Sarnäs. 6. Bäckaskog 1:17, Kiaby sn, Kristianstad kn. FU Tony Björk. 7. Tjörneröd och Högestad. Arkeologisk inventering och kulturmiljövärdering för vindbruksparker. Del Tjörneröd Bertil Helgesson. 8. Tjörneröd och Högestad. Arkeologisk inventering och kulturmiljövärdering för vindbruksparker. Del Högestad Bertil Helgesson. 9. Östraby kyrka. Arkeologisk förundersökning i samband med golvomläggning Ing- Marie Nilsson. 10. Kronotorp 3, Augerum sn, Karlskrona kn. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 11. Citadellstaden 2:1, Landskrona stad, Landskrona kommun. Arkeologiska förundersökningar Joakim Frejd. 12. Limhamn 155:355 m.fl. Hyllie sn, Malmö stad. Arkeologisk förundersökning Åsa Berggren. 13. Östra Centrum i Kristianstad. Fastigheten Kristianstad 4:4 m fl., Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 14. Vintrie Park. Grav och gård, 4000 BC 1712 AD. Malmö kommun. Arkeologisk slutundersökning Kristian Brink & Karina Hammarstrand Dehman. 15. Härlöv 35:1 och 35:4, Kristianstad sn, Kristianstads stad och kommun. Arkeologisk utredning steg 1, 2013.Ulla Isabel Wolfe 16. Innerstaden 1:14 Skomakaregatan och Gyllenstjärna 29, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Per Sarnäs. 17. Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö kommun, Malmö stad. Arkeologisk förundersökning Per Sarnäs. 18. Näsby 35:47, Kristianstad, Kristianstad kn. AU Tony Björk. 22 Arkeologisk utredning inom Näsby 35:47

25

Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken

Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken Rapport 2013:22 Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken Schaktningsövervakning 2012-2013 Tony Björk Rapport 2013:22 Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken Schaktningsövervakning 2012-2013 Tony Björk Yngsjö 14:59 m.fl.

Läs mer

Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012

Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012 Rapport 2013:17 Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012 Per Sarnäs Rapport 2013:17 Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk

Läs mer

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken

Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Rapport 2010:17 Tosteberga 2:49, Trolle-Ljungby socken Arkeologisk undersökning 2010 Tony Björk Fornlämningsnr:

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun

Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun Rapport 2013:31 Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun Arkeologisk utredning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:31 Trädgårdshallen 1, Oxie socken, Malmö kommun Arkeologisk utredning 2013

Läs mer

Påfågeln 13 m.fl., fornlämning nr 6, Ängelholms sn, Ängelholms kn

Påfågeln 13 m.fl., fornlämning nr 6, Ängelholms sn, Ängelholms kn Rapport 2012:64 Påfågeln 13 m.fl., fornlämning nr 6, Ängelholms sn, Ängelholms kn Arkeologisk förundersökning 2012 Per Sarnäs Rapport 2012:64 Påfågeln 13 m.fl., fornlämning nr 6, Ängelholms sn, Ängelholms

Läs mer

Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2011:59 Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:59 Innerstaden 1:14 Lilla Torg

Läs mer

Rapport 2014:16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson

Rapport 2014:16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson Rapport 2014:16 Slottsvången 8 Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson Rapport 2014:16 Slottsvången 8 Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun.

Läs mer

Rapport 2012:56. Svanen 3. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson

Rapport 2012:56. Svanen 3. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Rapport 2012:56 Svanen 3 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Rapport 2012:56 Svanen 3 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 20 Svanen 3, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Norra Vallvägen i Kristianstad

Norra Vallvägen i Kristianstad Rapport 2011:28 Norra Vallvägen i Kristianstad Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:28 Norra Vallvägen i Kristianstad Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 93

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Hammar 9:151 och s:3

Hammar 9:151 och s:3 Rapport 2014:81 Hammar 9:151 och s:3 Nosaby socken, Kristianstad kommun, Skåne Arkeologisk utredning steg 2 år 2014 Ylva Wickberg Rapport 2014:81 Hammar 9:151 och s:3 Nosaby socken, Kristianstad kommun,

Läs mer

Rapport 2010:48. Husie 173:120. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs

Rapport 2010:48. Husie 173:120. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs Rapport 2010:48 Husie 173:120 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Rapport 2010:48 Husie 173:120 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 41 Husie 173:120, Husie socken Malmö kommun Skåne

Läs mer

Rapport 2013:30. Hötofta bytomt. Arkeologisk förundersökning 2012. Joakim Frejd

Rapport 2013:30. Hötofta bytomt. Arkeologisk förundersökning 2012. Joakim Frejd Rapport 2013:30 Hötofta bytomt Arkeologisk förundersökning 2012 Joakim Frejd Rapport 2013:30 Hötofta bytomt Arkeologisk förundersökning 2012 Joakim Frejd Fornlämning Södra Åkarp 27:1 Södra Åkarps socken

Läs mer

Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010

Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010 Rapport 2010:15 Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010 Jan Kockum Rapport 2010:15 Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 5 Uppåkra kyrka, Uppåkra socken

Läs mer

Helsingborg 2014-2015

Helsingborg 2014-2015 Rapport 2016:9 Helsingborg 2014-2015 Arkeologisk förundersökning vid schaktningsarbeten 2014-2015 inom fornlämning 42, Helsingborgs stad och kommun Fredrik Grehn & Thomas Linderoth Rapport 2016:9 Helsingborg

Läs mer

Värmekulvert och dränering inom Bollerups säteri

Värmekulvert och dränering inom Bollerups säteri Rapport 2010:21 Värmekulvert och dränering inom Bollerups säteri Arkeologisk förundersökning 2009 2010 Jan Kockum Rapport 2010:21 Värmekulvert och dränering inom Bollerups säteri Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Vintrie Park område C1

Vintrie Park område C1 Rapport 2012:72 Vintrie Park område C1 Antikvarisk kontroll 2011-2012. Fornlämning Bunkeflo 12:1, fastighet Vintrie 20:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun, Skåne län Kristian Brink Rapport 2012:72 Vintrie

Läs mer

Kärnan norra 26, Henckelska gården

Kärnan norra 26, Henckelska gården Rapport 2013:27 Kärnan norra 26, Henckelska gården Helsingborgs stad, Helsingborg kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2013:27 Kärnan norra 26, Henckelska gården Helsingborgs

Läs mer

Rapport 2014:21. Herrevadskloster. Riseberga socken, Klippans kommun. Arkeologisk förundersökning 2004. Therese Ohlsson

Rapport 2014:21. Herrevadskloster. Riseberga socken, Klippans kommun. Arkeologisk förundersökning 2004. Therese Ohlsson Rapport 2014:21 Herrevadskloster Riseberga socken, Klippans kommun. Arkeologisk förundersökning 2004. Therese Ohlsson Rapport 2014:21 Herrevadskloster Riseberga socken, Klippans kommun. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport 2010:50. Östra Sjukhuset 2. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs

Rapport 2010:50. Östra Sjukhuset 2. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs Rapport 2010:50 Östra Sjukhuset 2 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Rapport 2010:50 Östra Sjukhuset 2 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Östra Sjukhuset 2,Malmö Malmö kommun Skåne län Sydsvensk

Läs mer

Fastigheten Bastionen 7. Kristianstad stad, Kristianstads kommun.

Fastigheten Bastionen 7. Kristianstad stad, Kristianstads kommun. Rapport 2012:58 Fastigheten Bastionen 7. Kristianstad stad, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Ing-Marie Nilsson Rapport 2012:58 Fastigheten Bastionen 7. Kristianstad stad, Kristianstads

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Rapport 2012:25. Uranienborg. S:t Ibb socken, Landskrona kommun. FU 2003. Therese Ohlsson

Rapport 2012:25. Uranienborg. S:t Ibb socken, Landskrona kommun. FU 2003. Therese Ohlsson Rapport 2012:25 Uranienborg S:t Ibb socken, Landskrona kommun. FU 2003. Therese Ohlsson Rapport 2012:25 Uranienborg S:t Ibb socken, Landskrona kommun. FU 2003. Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 29:1 Uraniborg,

Läs mer

Rapport 2011:15. Bältinge bytomt. Skarhult 13:36, 2010. Lars Salminen

Rapport 2011:15. Bältinge bytomt. Skarhult 13:36, 2010. Lars Salminen Rapport 2011:15 Bältinge bytomt Skarhult 13:36, 2010 Lars Salminen Rapport 2011:15 Bältinge bytomt Skarhult 13:36, 2010 Lars Salminen Fornlämningsnr: 1 Skarhult 13:36, Skarhult socken Eslövs kommun Skåne

Läs mer

Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden Nya Boulevarden

Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden Nya Boulevarden Rapport 2015:25 Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden Nya Boulevarden Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015 Ing-Marie Nilsson Rapport 2015:25 Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden

Läs mer

Råvattenledning i norra Åhus

Råvattenledning i norra Åhus Rapport 2014:8 Råvattenledning i norra Åhus Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Fredrik Grehn Rapport 2014:8 Råvattenledning i norra Åhus Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Fredrik Grehn Åhus socken

Läs mer

Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun

Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2013:21 Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Per Sarnäs Rapport 2013:21 Lärkan 10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport 2012:24. Stjärnan 1. Malmö stad, Malmö kommun FU 2011. Therese Ohlsson

Rapport 2012:24. Stjärnan 1. Malmö stad, Malmö kommun FU 2011. Therese Ohlsson Rapport 2012:24 Stjärnan 1 Malmö stad, Malmö kommun FU 2011 Therese Ohlsson Rapport 2012:24 Stjärnan 1 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2011 Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 20 Stjärnan 1, Malmö stad Malmö

Läs mer

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad.

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad Thomas Linderoth Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Rapport 2015:44. Västergatan 6. Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015.

Rapport 2015:44. Västergatan 6. Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015. Rapport 2015:44 Västergatan 6 Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Fredrik Grehn Rapport 2015:44 Västergatan 6 Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk

Läs mer

Rapport 2015:7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson

Rapport 2015:7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson Rapport 2015:7 Norra Vallvägen 32 Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015 Ing-Marie Nilsson 1 Rapport 2015:7 Norra Vallvägen 32 Kristianstads stad, Kristianstads kommun

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Rapport 2016:8. Garvaren 10. Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Åhus socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn

Rapport 2016:8. Garvaren 10. Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Åhus socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn Rapport 2016:8 Garvaren 10 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Åhus socken, Kristianstad kommun Fredrik Grehn Rapport 2016:8 Garvaren 10 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 109 Gryts socken Östra Göinge kommun

Läs mer

Rapport 2014:29. Hyllie 4:2. Arkeologisk utredning steg 2, 2014 Hyllie socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn

Rapport 2014:29. Hyllie 4:2. Arkeologisk utredning steg 2, 2014 Hyllie socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn Rapport 2014:29 Hyllie 4:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2014 Hyllie socken, Malmö kommun Fredrik Grehn Rapport 2014:29 Hyllie 4:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2014 Hyllie socken, Malmö kommun Fredrik

Läs mer

Kärnan norra 26, Henckelska gården

Kärnan norra 26, Henckelska gården Rapport 2013:27 Kärnan norra 26, Henckelska gården Helsingborgs stad, Helsingborg kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2013:27 Kärnan norra 26, Henckelska gården Helsingborgs

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

Kronotorp 3, Augerum sn, Karlskrona kn

Kronotorp 3, Augerum sn, Karlskrona kn Rapport 2013:10 Kronotorp 3, Augerum sn, Karlskrona kn Arkeologisk förundersökning 2012. Therese Ohlsson Rapport 2013:10 Kronotorp 3, Augerum sn, Karlskrona kn Arkeologisk förundersökning 2012. Therese

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie

uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie uv syd rapport 2008:14 arkeologisk utredning 2008 Östra Grevie Förhistoriska boplatslämningar Skåne, Östra Grevie socken, Östra Grevie 22:65 m.fl., RAÄ 71, Vellinge kommun Dnr 421-2286-2007 Tyra Ericson

Läs mer

Torsken 1, Benmöllan 1 och Hamnen 21:147, Malmö

Torsken 1, Benmöllan 1 och Hamnen 21:147, Malmö Rapport 2013:19 Torsken 1, Benmöllan 1 och Hamnen 21:147, Malmö Arkeologisk förundersökning 2012 Per Sarnäs Rapport 2013:19 Torsken 1, Benmöllan 1 och Hamnen 21:147, Malmö Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Innerstaden 1:14 Skomakaregatan och Gyllenstjärna 29, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 Skomakaregatan och Gyllenstjärna 29, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2013:16 Innerstaden 1:14 Skomakaregatan och Gyllenstjärna 29, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Per Sarnäs Rapport 2013:16 Innerstaden 1:14 Skomakaregatan

Läs mer

Vadensjö bytomt. Rapport 2011:37. Arkeologiska förundersökningar 2003 inom RAÄ 27, Vadensjö socken, Landskrona kommun

Vadensjö bytomt. Rapport 2011:37. Arkeologiska förundersökningar 2003 inom RAÄ 27, Vadensjö socken, Landskrona kommun Rapport 2011:37 Vadensjö bytomt Arkeologiska förundersökningar 2003 inom RAÄ 27, Vadensjö socken, Landskrona kommun Lars Salminen, Ingrid Gustin & Joakim Frejd Rapport 2011:37 Vadensjö bytomt Arkeologiska

Läs mer

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun.

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad

Läs mer

Väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad

Väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad Rapport 2015:35 Väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad Arkeologisk utredning, steg 2, 2015 Tony Björk Rapport 2015:35 Väg 19 mellan Öja och Stora Herrestad Arkeologisk utredning, steg 2, 2015 Tony Björk

Läs mer

Rinkaby 6:2, Rinkaby socken, Kristianstads kommun

Rinkaby 6:2, Rinkaby socken, Kristianstads kommun Rapport 2014:38 Rinkaby 6:2, Rinkaby socken, Kristianstads kommun Dokumentation av hägnadsrest, 2014 Anders Edring Rapport 2014:38 Rinkaby 6:2, Rinkaby socken, Kristianstads kommun Dokumentation av hägnadsrest,

Läs mer

C4 Hus AB planerar för byggnation av bostäder inom fastigheten Uddarp 1:14. Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om en arkeologisk utredning (beslut 431-24567-2016) vilken utfördes av Sydsvensk Arkeologi

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

Sydsvensk Arkeologi AB genomförde sommaren 2015 en arkeologisk förundersökning inom fornlämningen Östra Sallerup 5:1. Undersökningen genomfördes med anledning av restaureringsarbeten i parkanläggningen

Läs mer

Innerstaden 10:14, Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 10:14, Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2013:48 Innerstaden 10:14, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:48 Innerstaden 10:14, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Bussgata väg 23 väg 119

Bussgata väg 23 väg 119 Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk förundersökning 2017 Fredrik Grehn Rapport 2017:14 Bussgata väg 23 väg 119 Stoby socken, Hässleholms kommun Arkeologisk

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Viby 1:3, Gustav Adolf socken

Viby 1:3, Gustav Adolf socken Rapport 2016:25 Viby 1:3, Gustav Adolf socken Arkeologisk undersökning - schaktningsövervakning 2016 Tony Björk Rapport 2016:25 Viby 1:3, Gustav Adolf socken Arkeologisk undersökning - schaktningsövervakning

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Rapport 2016:14. Spritan 5. Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning Fredrik Grehn

Rapport 2016:14. Spritan 5. Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning Fredrik Grehn Rapport 2016:14 Spritan 5 Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2016 Fredrik Grehn Rapport 2016:14 Spritan 5 Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning

Läs mer

Rapport 2014:17. Tivoliparken. Arkeologisk förundersökning 2014. Fredrik Grehn

Rapport 2014:17. Tivoliparken. Arkeologisk förundersökning 2014. Fredrik Grehn Rapport 2014:17 Tivoliparken Arkeologisk förundersökning 2014 Fredrik Grehn Rapport 2014:17 Tivoliparken Arkeologisk förundersökning 2014 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 93 Kristianstad 4:21, Kristianstad

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Sjögatan och Månsgatan i Åhus

Sjögatan och Månsgatan i Åhus Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 23 Sjögatan

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Skansgatan/Fjädergränd i Ystad Arkeologisk förundersökning 2010

Skansgatan/Fjädergränd i Ystad Arkeologisk förundersökning 2010 Rapport 2010:27 Skansgatan/Fjädergränd i Ystad Arkeologisk förundersökning 2010 Lars Jönsson Rapport 2010:27 Skansgatan/Fjädergränd i Ystad Arkeologisk förundersökning 2010 Lars Jönsson Fornlämningsnr:

Läs mer

Heliga Trefaldighetskyrkan

Heliga Trefaldighetskyrkan Rapport 2014:12 Heliga Trefaldighetskyrkan Arkeologisk förundersökning 2014 Fredrik Grehn Rapport 2014:12 Heliga Trefaldighetskyrkan Arkeologisk förundersökning 2014 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 93 Kristianstad

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför en utökad bergstäkt inom fastigheten Ullstorp 9:16, RAÄ 7 i Önnestads socken och

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Rapport 2010:18. Kv. Månen 4, Åhus. Arkeologisk förundersökning Tony Björk

Rapport 2010:18. Kv. Månen 4, Åhus. Arkeologisk förundersökning Tony Björk Rapport 2010:18 Kv. Månen 4, Åhus Arkeologisk förundersökning 2010 Tony Björk Rapport 2010:18 Kv. Månen 4, Åhus Arkeologisk förundersökning 2010 Tony Björk Fornlämningsnr: 23 Kv. Månen 4, Åhus socken

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Gång- och cykelväg Limhamn 155:355

Gång- och cykelväg Limhamn 155:355 Rapport 2013:43 Gång- och cykelväg Limhamn 155:355 Arkeologisk utredning 2013 Åsa Berggren Rapport 2013:43 Gång- och cykelväg Limhamn 155:355 Arkeologisk utredning 2013 Åsa Berggren Limhamn 155:355, Hyllie

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Kvarteret Minerva 24

Kvarteret Minerva 24 Rapport 2012:18 Kvarteret Minerva 24 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2012 Thomas Linderoth Rapport 2012:18 Kvarteret Minerva 24 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning

Läs mer

Burlövs Egna Hem. Arkeologisk utredning 2006. Kompletterande arkeologisk utredning inom Burlövs Egna Hem. Burlöv socken i Burlöv kommun Skåne län

Burlövs Egna Hem. Arkeologisk utredning 2006. Kompletterande arkeologisk utredning inom Burlövs Egna Hem. Burlöv socken i Burlöv kommun Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Burlövs Egna Hem Kompletterande arkeologisk utredning inom Burlövs Egna Hem Burlöv socken i Burlöv kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:064 Per

Läs mer

Innerstaden 31:10, 31:11, 31:12, Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 31:10, 31:11, 31:12, Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2014:75 Innerstaden 31:10, 31:11, 31:12, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2014:75 Innerstaden 31:10, 31:11, 31:12, Malmö stad, Malmö

Läs mer

Rapport 2014:41. Yngsjö 14:59 m.fl. Arkeologisk utredning 2013-2014. Åhus socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn

Rapport 2014:41. Yngsjö 14:59 m.fl. Arkeologisk utredning 2013-2014. Åhus socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn Rapport 2014:41 Yngsjö 14:59 m.fl. Arkeologisk utredning 2013-2014. Åhus socken, Kristianstad kommun Fredrik Grehn Rapport 2014:41 Yngsjö 14:59 m.fl. Arkeologisk utredning 2013-2014. Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby UV ÖST RAPPORT 2006:44 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby Tväggestad 1:2,1:4 och Husby-Broby 2:2 Östra Husby socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-2426-2006

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

Väg E22 yta invid Vramsån

Väg E22 yta invid Vramsån RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2015 Väg E22 yta invid Vramsån Skåne, Kristianstad kommun, Västra Vram socken, Skättilljunga 62:1 Bo Friman RAPPORT 2015:67 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2,

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne

Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne Rapport 2014:52 Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne Arkeologisk utredning steg 2, 2014 Thomas Linderoth Rapport 2014:52 Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne Arkeologisk utredning steg 2, 2014 Thomas Linderoth

Läs mer