TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA"

Transkript

1 TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014

2 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta en bit mark där storslagna visioner förenades med den tidens främsta teknik och kunskap. Världsarvsstaden Karlskrona grundades mitt i Östersjöområdet och byggdes med framgångsfaktorer som lyhördhet för ny kunskap, ny teknik och nya innovationer. Med höga ambitioner skapade dåtidens främsta entreprenörer, arkitekter och ingenjörer en framgångsrik stad som på många sätt låg före sin tid. Vi vill vårda den andan och fortsätta bygga ett attraktivt Karlskrona i vår tid, med framtidstro, mångfald och entreprenörskap. Karlskronas världsarvsanda är unik och kännetecknas av visionärt mod, kreativitet och mångfald. Det ska vi ta vara på! Femklövern Karlskrona 2011 Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Camilla Brunsberg Börje Dovstad Mats Lindbom Miljöpartiet de gröna Kristdemokraterna Sofia Bothorp Tommy Olsson 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT KARLSKRONA 4 Övergripande mål. 5 Ekonomiska. 5 Ekologiska. 5 Sociala. 5 Övergripande prioriteringar. 5 Övergripande uppdrag. 6 FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA Jobb, näringsliv och entreprenörsanda 7 Övergripande mål. 7 Verksamhetsmål 7 Prioriteringar 7 Uppdrag.. 8 KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA Skola och utbildning 9 Övergripande mål. 9 Verksamhetsmål 9 Prioriteringar 9 Uppdrag.. 10 ATTRAKTIVA KARLSKRONA Livskvalitet, kultur och upplevelser 11 Övergripande mål. 11 Verksamhetsmål 11 Prioriteringar 12 Uppdrag.. 13 BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET Miljö, energi och trafik 14 Övergripande mål. 14 Verksamhetsmål 14 Prioriteringar 15 KARLSKRONA SOM NAV I ÖSTERSJÖN Besöksnäring, skärgård och event 16 Övergripande mål. 16 Verksamhetsmål 16 Prioriteringar 16 Uppdrag

4 TRYGGA KARLSKRONA Stöd och omsorg 18 Övergripande mål. 18 Verksamhetsmål 18 Prioriteringar 18 Uppdrag.. 19 KARLSKRONA SOM TROR PÅ DE MÅNGAS MEDVERKAN Mångfald, demokrati och medborgardialog 20 Övergripande mål. 20 Verksamhetsmål 20 Prioriteringar 20 Uppdrag.. 21 AMBASSADÖRERNA SOM LYFTER KARLSKRONA Hållbart ledarskap, service och kvalitet 22 Övergripande mål. 22 Verksamhetsmål 22 Prioriteringar 22 Uppdrag.. 23 BILAGA 1: Budget i siffror. 24 3

5 TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT KARLSKRONA Femklövern har påbörjat en förändring, en förnyelse och en omställning av Karlskrona kommun. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Vår gemensamma vision är att skapa möjligheter för ett hållbart och framtidsinriktat Karlskrona med ansvar för kommande generationer. I Karlskrona ska våra kommuninvånare kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en kreativ, viljestark och dynamisk region. I kommunens fantastiska miljöer, på öar, i bok- och ekskogar, och i betad kulturbygd bygger vi broar mellan närhet och utrymme, stad och land, nytt och gammalt, bredd och spets, naturens värden och möjligheter för människor att växa. Med kunskap om kretsloppet och med nytänkande och friska flöden av intryck och utbyten skapar vi de bästa förutsättningarna för hållbar förnyelse. Vi vill att Karlskrona ska vara en kommun där våra kommuninvånare är delaktiga i en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ta vara på vår skärgård, vår natur och på världsarvsstadens Karlskronas unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön. Och vi vill skapa en positiv och välkomnande anda som ger framtidstro och stolthet över att bo och verka i vår kommun. Barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för att kunna rusta sig för sin egen framtid. Vårt högst prioriterade mål är att fler barn och unga ska kunna gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och framtidstro. Karlskrona kommun ska ha ett dynamiskt och växande näringsliv. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för detta genom god service och fortsatt utökad dialog. Under de senaste åren har nyföretagande, framförallt kvinnligt företagande, ökat i Karlskrona kommun. Möjlighet att starta eget inom välfärdsområdena är viktiga språngbräder för att framförallt kvinnor ska orka, vilja och våga satsa på sin kreativitet och drivkraft. Karlskrona kommuns samlade verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörskap, företagande och nyföretagande. Alla delar av kommunen ska hjälpas åt för att ordna praktik och sommarjobb för ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi planerar för närmare nya bostäder fram till Syftet är att under en tjugoårsperiod kunna växa till kommuninvånare. Vi kommer att fortsätta prioritera hög planberedskap för nybyggnation runt om i Karlskrona kommun. Vi tror på människors drivkraft, kreativitet och förmåga att vilja vara med och ta ansvar. Vi vet att våra kommuninvånare bäst själva förmår fatta beslut om sin vardag. Därför verkar vi för att varje kommuninvånare ska få större möjligheter att påverka besluten, som vi fattar i Karlskrona kommun. Kommunens service ska utgå från en mångfald av driftsformer, som syftar till att öka medborgarnas valmöjligheter. Vid sidan av detta ska en ökad konkurrensutsättning av tjänster och service ske, under förutsättning att det är mer kostnadseffektivt. 4

6 Hållbar utveckling ska vara ett långsiktigt och övergripande mål för Karlskrona kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och all verksamhet i kommunen. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Politikens viktigaste uppgifter är att bygga ett hållbart samhälle, att ta ansvar för ekonomin och att gemensamt värna de mest utsatta. Det ska vara tryggt att leva i Karlskrona. Vi vill bygga ett samhälle som präglas av mångfald, tolerans och öppenhet. Vi vill ha ett Karlskrona där alla känner framtidstro, självtillit och delaktighet. Övergripande mål Ekonomiska Kommunens resultat ska för perioden årligen uppgå till 0,3% av skatteintäkter och statsbidrag. Investeringar ska delas upp i två kategorier; skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade investeringar. Ekologiska Minst 20 % av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år Minst 25 % av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år Karlskrona kommuns konsumtion och produktion ska vara resurseffektiv och giftfri. Karlskrona kommuns alla verksamheter ska sträva efter att bli mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen. Sociala Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd. Karlskrona kommun ska bli nominerad till årets kvalitetskommun senast år Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka. Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ska minska. Karlskrona kommun ska initiera eller tacka ja till att ingå i fem nya projekt med EUfinansiering per år, som ger ett tydligt mervärde för kommunens invånare och näringsliv. Karlskrona kommuns verksamheter ska präglas av god service och en stark medborgardialog. Övergripande prioriteringar Vi vill att kommunens samlade verksamheter tar fram arbetsmetoder för att ha fokus på såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i budget- och bokslutsprocessen. Arbetet med omvandlingen till det hållbara kontoret ska fortsätta. IT-tjänster, modern teknik, mobilitet och klimatsmart administration ska vara en naturlig del av Karlskrona kommuns samlade verksamheter. Modern teknik ska införas och vara en självklar del i alla våra 5

7 kommunala verksamheter. Kostenheten ska fortsätta effektivisera sin verksamhet och höja kvalitén. Karlskrona kommun ska arbeta för en samordning av kommunens samlade transporter för att minska transporterna till de egna verksamheterna. I Karlskrona kommun ska vi skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Folkhälsoarbetet ska genomsyra hela kommunens arbete. Uppdrag som fastställs i budgeten ska genomföras under Övergripande uppdrag Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med en ekologisk boksluts- och budgetprocess som en del i vår ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen ska ta fram hållbarhetsindikatorer som ska kunna utgöra en grund för styrning och ledning av kommunens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen ska ta fram tydliga verktyg för att kunna visualisera klimatsmart administration och mäta effekterna. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa gemensamma kontaktcentra dit medborgarna kan vända sig för att få personlig service och hjälp med alla typer av ärenden, information och vägledning. Kommunstyrelsen ska ta fram en upphandlingspolicy som belyser ekologiska och sociala aspekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Folkhälsorådet ska ta fram en övergripande plan för folkhälsoarbetet. 6

8 FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA Jobb, näringsliv och entreprenörsanda Hela Karlskrona kommun ska vara en mötesplats för människor som med sin kunskap och kreativitet ska kunna vara med och utveckla vår kommun. Karlskrona kommun ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Kommun och näringsliv ska ha ett nära och bra samarbete. Övergripande mål Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka och stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft. Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara. Verksamhetsmål Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona. Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen. Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år Antalet företag per kommuninvånare ska öka årligen. Prioriteringar Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag prioriterar att skapa jobb för unga, serva befintliga företag, uppmuntra nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska finnas en dörr in till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i kommunens samlade verksamheter. För att underlätta kontakterna mellan näringslivet och kommunen ska ett helägt kommunalt näringslivsbolag bildas. Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya etableringar i Karlskrona. Genom delägandet i Karlskrona Baltic Port AB tillsammans med Stena Line, ska Verkö färjehamn med linjen Karlskrona-Gdynia utvecklas till en välkänd transportkorridor till Europa. Korridoren är den närmsta vägen till Medelhavet och Svarta havet och ska bli känd för det. Industrimarken på Verkö med kajläge ska marknadsföras för att locka företag till Karlskrona. Genom TelecomCity ska vi fortsätta förstärka klustret så att IT och Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona utvecklas. Kommunen ska utveckla sitt arbete med att få tillgång till EU-finansiering med särskild prioritering på projekt där länderna kring Östersjön är engagerade. 7

9 Ungt företagande och entreprenörskap i skolan ska särskilt prioriteras under 2012 som en extra satsning för att motarbeta ungdomsarbetslösheten. Under 2012 ska tre miljoner kronor satsas för att skapa fler sommarjobb och praktikplatser för gymnasieelever och unga arbetslösa som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten. Uppdrag Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag, företagsföreningar, kommunen och Blekinge Tekniska Högskola enligt modellen Expansiva Växjö. Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att tillsammans med näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola utveckla ett nätverk med syfte att sprida kunskap och teknik inom miljö- och klimatteknik och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen ska fortsätta utreda möjligheten att skapa ett Navigator/vägledningscentrum där kommun, näringsliv och arbetsförmedlingen samt andra aktörer samarbetar för att effektivisera närheten mellan utbildning och arbetsmarknadsinträdet. 8

10 KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA Skola och utbildning All utbildningsverksamhet i Karlskrona kommun ska ta tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att skapa förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund. Övergripande mål Skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt för att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld. Andelen elever i grundoch gymnasieskolan med godkända betyg ska öka liksom andelen som fullföljer påbörjade gymnasie- och komvuxutbildningar. Karlskrona kommun ska tillhandahålla en god utbildning som är utvecklande för individen och som ger kunskaper, färdigheter och förståelse. Skolan ska utgå från var och ens förutsättningar och förmågor att lära och utvecklas. Samtliga elever i behov av stöd ska få hjälp. Våra kommunala skolors möjlighet att profilera sig ska uppmuntras. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Miljöarbete ska vara en självklar del i våra kommunala skolor. Karlskrona kommun satsar på att successivt införa En-till-En enligt Falkenbergmodellen. Det är ett projekt som syftar till att förse elever med personliga datorer med målsättning att öka kvaliteten på utbildningen, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära nytt hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat. I Karlskrona kommun ska det råda nolltolerans vad gäller kränkningar och andelen trygga elever ska öka. Skolan ska arbeta med de demokratiska värdena i en öppen och respektfull dialog och uppmuntra till ökat elevinflytande över utbildningarnas innehåll och former. Arbetsmiljön för både personal och elever ska vara utformad så att den för varje individ upplevs som trygg, personlighetsutvecklande och kunskapsbefrämjande. Verksamhetsmål Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen. Långsiktiga målet ska vara 100 %. Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka årligen. Det långsiktiga målet ska vara 100 %. Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen från dagens nivå för att under denna planeringsperiod nå minst 90 %. Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret ska öka årligen för att år 2013 vara minst 80 %. Prioriteringar Barns, ungdomars och vuxenstuderandes möjlighet att nå uppsatta mål ska prioriteras. Lärandet i tidiga år utgör en grund för det livslånga lärandet. Det kräver satsningar på läsa/skriva/räkna i tidig ålder. Utvecklingen av ledare och personal genomförs bland annat genom möjligheter att delta i lärare och rektorslyftet. Modern teknik ska vara en självklarhet i våra kommunala skolor. 9

11 Den kommunala gymnasieskolan kommer att erbjuda sexton nationella program, två spetsutbildningar, en nationell specialutbildning, introduktionsprogram och lärlingsprogram. Inom ramen för de nationella programmen erbjuds ett drygt trettiotal nationella inriktningar. Fischerströmska gymnasiet kommer att få karaktären av en specialistenhet med fyra introduktionsprogram. Verksamheten Carpe Diem för elever med högfungerande autism kommer att finnas kvar på skolan. Vägledning av elevernas val blir allt viktigare. Den ska vara förankrad i såväl utbildningssystemet som i Karlskronas lokala näringsliv. En sammanhållen studievägledning gemensam för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ska skapas. Denna samordnas och leds av utbildningsförvaltningen. Biblioteken är en viktig träffpunkt i ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald. De ska vara informationscentra och platser för möten, läsning och kultur. Sverige har en lång tradition inom bildningsverksamheten och ett antal bildningsförbund är aktiva i samhället. Förutom folkbildningens egna prioriteringar kan studieförbunden utgöra ett stöd till vårt lokala föreningsliv. Vi vill i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för de kommunala bidragen som riktas mot verksamhet som stödjer kommunens övergripande mål. Under planperioden prioriterar Karlskrona kommun en särskild lönesatsning på lärarna i grund- och gymnasieskolan. Uppdrag Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår i grundskolan, som utgör en brygga, för de ungdomar som inte når upp till målsättningen att bli behöriga till gymnasiet. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att införa en sammanhållen vägledningsorganisation. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att på en eller flera skolor införa Professor Kroksmarks "modellskola", där pedagoger bland annat erbjuds möjlighet till forskning och kompetensutveckling. Kulturnämnden får i uppdrag att i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelningen av de kommunala bidragen. En styrgrupp får i uppdrag att arbeta vidare med det förberedande arbetet för ett nytt och modernt stadsbibliotek. 10

12 ATTRAKTIVA KARLSKRONA Livskvalitet, kultur och upplevelser Karlskrona kommun ska ta tillvara skärgård och världsarvsstadens Karlskronas unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön och skapa en positiv och välkomnande anda och fortsatt god utveckling. I Karlskrona ska våra kommuninvånare kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och dynamisk region. I vår skärgård, i våra bok- och ekskogar och med våra unika världsarvsmiljöer ska det finnas plats för närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, blågröna vidder, naturens värden och möjligheter för människor att växa. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten ska vi skapa en hållbar förnyelse. Vi ska synliggöra, vårda och bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning som världsarv. Övergripande mål Karlskrona kommun ska synliggöra, vårda och bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning som världsarv och utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö. Karlskrona ska vara staden som sjuder av framtidsoptimism och samtidigt värnar sin historia. Stadens attraktionskraft ska förstärkas genom att öarnas och skärgårdens stad marknadsförs så att fler väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Karlskrona kommun ska erbjuda unika förutsättningar och möjligheter för människor att skapa sig ett boende i en attraktiv livsmiljö som skapar en hög livskvalitet. Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att öka sin andel kommuninvånare och marknadsföra sig som en attraktiv kommun att bo och verka i. Planberedskap ska finnas för att möta utveckling och efterfrågan av bostäder, verksamhetslokaler och servicefunktioner. Den skall präglas av hög service och snabba handläggningstider. Karlskrona ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av idrotts- och kulturaktiviteter. Stödet till föreningar ska ge förutsättningar och möjligheter till att självständigt utveckla en kvalitativ verksamhet och rikt utbud av aktiviteter. Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Mötesplatser för ungdomar att träffas på ska finnas där behov finns. Verksamhetsmål Karlskrona kommun ska under perioden öka sin befolkning med minst 500 personer per år. God planberedskap ska finnas för att möta utveckling och efterfrågan på bostäder, verksamhetslokaler och servicefunktioner. Planeringen av nya bostäder ska vara minst hälften av det ökade invånarantalet. Minst tre aktiva insatser ska genomföras varje år för att få fler inpendlare till att flytta till Karlskrona. Kulturskolans kö ska minska årligen för att under planperioden minimeras. Antalet besökare på kommunens bibliotek ska öka årligen. Antalet besökare på kommunens simhallar/varmbadhus ska öka årligen. 11

13 Antalet besökare på kommunens ungdomsmötesplatser ska öka årligen. Antalet deltagaretillfällen inom föreningslivet för barn och unga i åldersgruppen 7-20 ska öka årligen. Prioriteringar Karlskrona växer och vår målsättning är att bli fler. Det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. Karlskrona kommun ska främja en expansion genom strategiska markförvärv, god planberedskap och snabb ärendehantering. Tågstoppet i Holmsjö kommer att skapa unika utvecklingsmöjligheter för de norra kommundelarna. För att bättre kunna ta tillvara skärgårdens unika potential ska en översiktsplan för skärgården påbörjas under Planer och bygglov till näringslivet ska ges högst prioritet. Att arbeta utifrån Karlskrona kommuns översiktsplans ambitioner om en tät och funktionsblandad stad med miljöer, som man gärna cyklar eller promenerar i, ger möjlighet för fler att inte välja bil för alla sina resor. Genom att prioritera gång- och cykel- samt kollektivtrafiken förbättras miljö och folkhälsa. Detta kommer att fortsätta kräva investeringar för både gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Trossö centrum ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig stad med plats för upplevelser och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga. Offentliga platser som gator, torg, parkeringar och rekreationsområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet ska fortsätta. Fokus ska även ligga på ungdomars behov av aktiviteter. Under planperioden ska aktivitetsytor för yngre prioriteras. Karlskrona kommun ska prioritera byggnation i trä. Vid exploatering av nya bostadsområden och i samarbete med Trafikverket ska Karlskrona kommun säkerställa kollektivtrafiken och att fler gång- och cykelleder byggs. Under planperioden ska Karlskrona kommun skapa förutsättningar för en ny grön stadsdel på Pottholmen. Vi ska skapa en attraktiv entré till Trossö. En stadsmarina ska byggas vid Skeppsbrokajen och fler båtplatser ska skapas i hela kommunen. Hattholmens unika läge ska omgående tas tillvara för exploatering med möjlighet för bland annat maritim verksamhet, stadsnära rekreation och nya båtplatser. Skärgårdens småhamnar har stor potential för utveckling. Karlskrona kommun skall skapa förutsättningar för olika aktörer att driva och utveckla våra hamnar i skärgården. Arbetet med upprustning av lekplatser ska fortgå. Det nya Hattholmen kan med fördel också rymma urbana rekreationsytor för ungdomar och äldre med skate- och bikeanläggning i en aktivitetspark. Karlskrona kommun ska främja eget skapande och ett livskraftigt lokalt kulturliv och stärka kulturell och konstnärlig frihet. Besökscentrum i Tyska kyrkan ska fortsätta utvecklas. Rosenholmsområdet ska vidareutvecklas. Modern IT-teknik, forskning och utveckling ska fortsätta kopplas till Telenor Arena Karlskrona så att vår Arena blir mer unik. 12

14 Uppdrag Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en översiktsplan över skärgården. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag om att utreda möjligheten att ansöka till att gå med i regeringens satsning Hållbara städer. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram bidragsnormer för stöd till barn och unga inom föreningslivet. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda varför kön till kulturskolan har ökat och ta fram en åtgärdsplan för att minska kön. Om det krävs ska Kulturnämnden göra en omfördelning i sin internbudget för att skapa ekonomiskt utrymme för att minska kön till kulturskolan. Idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en upprustning av Lyckåvallen inom ram. 13

15 BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET Miljö, energi och trafik Karlskrona kommun, som är en av Sveriges drygt 80 ekokommuner, ska skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt och utifrån kretsloppets fyra vetenskapligt definierade hållbarhetsprinciper. Hållbarhetsprinciperna visar på de ramar vi måste hålla oss innanför för att upprätthålla ett levande och balanserat kretslopp. Det innebär att vi inte kan fortsätta att hämta upp mer och mer material från berggrunden, inte får sprida konstgjorda naturfrämmande ämnen i naturen, inte systematiskt förstöra de ekosystem vi är beroende av och inte hindra människor från att tillgodose sina grundläggande behov. Övergripande mål I allt Karlskrona kommun gör ska utgångspunkten vara det långsiktigt hållbara samhället i samklang med det naturliga kretsloppet. Innanför den ekologiskt hållbara ramen bygger vi ett social hållbart samhälle som är tryggt, attraktivt och framåtblickande med fokus på eget ansvar och livskvalitet för alla. En hållbar ekonomi får systemet att fungera och är ett medel för att nå målen. Därför ska vi vara rädda om det vi har i Karlskrona kommun. Vi vårdar fastigheter, gator, hamnar och parker för att det är långsiktigt hållbart att hushålla med såväl skattemedel som naturresurser. Karlskrona kommun ska aktivt arbeta med förnyelse och utveckling samt erbjuda kommunens invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl fungerande teknisk försörjning, med god service och en attraktiv offentlig miljö med helhetssyn på ekonomi, livskvalitet och ekologi. I Karlskrona kommun ska det vara rent, städat, välskött och grönt. Inom Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska inget fossilt bränsle användas och vi ska ha en effektiv energianvändning. Kollektivtrafikresandet ska fördubblas till år Verksamhetsmål Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i förhållande till det oplanerade. Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska sitt beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av fossila bränslen. Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter och anläggningar ska minska årligen. Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik ska minska årligen. Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka med minst två år Andelen flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska öka årligen. Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka årligen. 14

16 Antalet förskolor och grundskolor med Grön Flagg eller annan miljöprofil ska öka med minst två varje år. Antalet kollektivresor per invånare skall öka årligen. Prioriteringar Stadsbusstrafikens omläggning ska fortsätta utvecklas och utvärderas. Karlskrona kommun ska prioritera att standarden på små avlopp i skärgården och på landsbygden ska förbättras. Tekniska förvaltningen och de kommunala fastighetsbolagen ska fortsätta att kraftigt öka användningen av förnyelsebar energi. Karlskrona kommuns kostnader för energi och värme ska fortsätta sjunka. Under 2012 ska en ny parkeringsstrategi införas i Karlskrona. Denna strategi ska främja handeln, öka kollektivtrafiken, öka servicegraden samt ge ökade parkeringsintäkter. De pengar som kommer in återförs i sin helhet till staden som vägunderhåll och medel till att fortsätta vår stadsmiljöförnyelse. Kommunikationer är livsnerver för det lokala näringslivet. Med infrastruktursatsningar i Karlskronaregionen, på Verköhamnen och Emmabodabanan, skapas nya framtidsmöjligheter. Karlskrona kommun ska fortsätta öka kollektivtrafikresandet, utveckla kollektivtrafiken och säkerställa smidiga trafikflöden i hela vår kommun. 15

17 KARLSKRONA SOM NAV I ÖSTERSJÖN Besöksnäring, skärgård och event Vår vision är att alla som bor i Östersjöområdet ska känna till Karlskrona, veta var Karlskrona ligger och välja att besöka Karlskrona. Vår unika skärgård erbjuder oanade möjligheter för besöksnäringen som vi bättre ska ta tillvara. Även Karlskronas vackra ek- och bokskogar, sjöar, hagmarker och kulturbygd skapar förutsättningar för att möta en växande besöksnäring, inte minst inom eko-, mat- och kulturturism. Övergripande mål Karlskrona kommun ska spetsa sin marknadsföring och lyfta fram skärgården för att förmedla Karlskronas unika position och kvalitéer. Karlskrona ska ha en levande stadskärna med gränslösa upplevelser skapade av handel, besöksmål, kultur och mötesplatser. Vi ska också ta tillvara landsbygdens kreativa initiativ och mångfald. Karlskrona ska vara det självklara valet för upplevelser i sydöstra Sverige och Östersjöregionen. Världsarvet, museer i världsklass, shopping, konferensfaciliteter, evenemang och aktiviteter möts i skärgården. Arenabolaget ska intensifiera VisitSweden:s aktiviteter för olika målgrupper och arbeta strategiskt tillsammans med närliggande regioner för att locka internationella besökare till Karlskrona. Genom samarbete med VisitBlekinge ska vi säkerställa att besökare får ta del av det bästa av Karlskrona. För att synliggöra Karlskrona som en attraktiv destination året om ska arbetet med Grupp & konferens öka. Samarbetet med Stena Line ska vara i fokus. Oerhörda möjligheter öppnas upp i och med Stena Lines satsning i kommunen, vilket ska tas tillvara. Värdskapet är en viktig del av besöksnäringen och Karlskrona kommun ska vara pådrivare i arbetet med utveckling och utbildning. Karlskrona ska vara ett förankrat varumärke som alla stadens aktörer kan identifiera sig med. Arenabolaget ska skapa förutsättningar för eller genomföra evenemang som genererar turistomsättning till Karlskrona året runt. Karlskrona kommun ska verka för att öka den kommersiella omsättningen och antalet besökare i Karlskrona city. Gästhamnarna och en stadsmarina ska under planperioden utvecklas och antalet båtplatser ska öka. Verksamhetsmål Minst två investerare ska göra etableringar inom besöksnäringen Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga evenemang som har nationellt eller internationellt intresse. Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 % uttryckt i antalet gästnätter. Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen. Prioriteringar Besöksnäringen ska ha en tydlig plats i Karlskronas övergripande strategi. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för och försöka få näringslivet till att bygga en modern 16

18 konferens- och mässhall. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för en uthållig marknadsföring och försäljning. Gästhamnarna ska utvecklas som en tydlig satsning på skärgård och besökande båtturister och marknadsföras bättre. Samarbetet med företag, föreningar och Arenabolaget ska intensifieras. Karlskrona kommun fortsätter arbetet med Blekinge Arkipelag som ett biosfärområde i Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Biosfärområden är modellområden inom UNESCO med syftet att bevara naturen och kulturarvet samtidigt som det gynnar social och ekonomisk utveckling med lokal förankring. Biosfärarbetet drivs i samverkan med Karlshamn kommun, Karlskrona kommun och Ronneby kommun samt Länsstyrelsen Blekinge Län. Uppdrag Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med lokala krafter titta på möjligheten att uppföra automatiska serviceuppställningsplatser för husbilar i Karlskrona kommun. 17

19 TRYGGA KARLSKRONA Stöd och omsorg All stöd- och omsorgsverksamhet ska ha sin utgångspunkt i respekt för den enskilda individen. Insatserna ska ha fokus på att stärka livskvaliteten och vara utvecklande för den enskilde. Insatser ska utgå från en helhetssyn på individens samlade behov och den enskilde ska i största möjliga utsträckning själv kunna utforma sitt liv. Karlskrona kommun ska se till att alla i behov av stöd ska få förutsättningar för att kunna forma sina liv efter egna drömmar, visioner och livsmål. Barn som lever i utsatta miljöer ska alltid kunna få samhällets stöd. Övergripande mål I Karlskrona kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet. Vi ska skapa förutsättningar för integration av barn, unga och vuxna. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvaliteten och vara utvecklande för den enskilde. Folkhälsoaspekten ska genomsyra allt arbete i Karlskrona kommun och det förebyggande arbetet ska vara grunden i vår verksamhet. Lekmannastödet utgör ett angeläget komplement till professionen varför övervakare, kontaktpersoner, gode män och förvaltare måste få stöd i att utföra sina uppdrag. Människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska få det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett bra liv och känna delaktighet i samhället. För att förbättra situationen för barn och ungdomar avseende deras psykiska hälsa krävs ett förvaltningsövergripande arbete i samverkan med landstinget. I Karlskrona kommun ska alla ha möjlighet till ett boende det ska inte finnas några hemlösa. I Karlskrona kommun ska det vara en självklarhet inom omsorgen att par får möjlighet att leva tillsammans. Verksamhetsmål Mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälpen inom kommunen. Mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får sin insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälp inom kommunen. Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska få sitt beslut verkställt senast tre månader från beslutsdatum. Äldre som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt erbjudande inom tre månader. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tid. Prioriteringar Det av kommunfullmäktige framtagna framtidsprogrammet ska utgöra basen i verksamheten för våra äldre. Karlskrona kommun ska verka för senior- och trygghetsboende med gemensamhetslokaler. Hälso- och sjukvård, som är kommunens ansvar i särskilt 18

20 boende, ska utformas och ligga på en nivå som garanterar god vård och medicinsk säkerhet. Möjligheten att välja vem som utför hemtjänsten kompletteras med rätten att välja mellan olika måltidsalternativ. Karlskrona kommun ska erbjuda en obruten vårdkedja för både män och kvinnor inom missbruksvården. Missbruksvården i Karlskrona ska vara jämställd. Kvinnor och män ska få samma stöd till ett liv utanför missbruk och droger. Föräldrar ska beredas utökade möjligheter till att välja omsorgsform för sina barn och därför ska ett kommunalt vårdnadsbidrag införas från Uppdrag Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stödja barn i utsatta miljöer. Socialnämnden får i uppdrag att utreda om det inom nuvarande kostnadsram går att införa ett Hem för Vård och Boende (HVB) för unga narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till att alla förvaltningar och bolag ska kunna erbjuda praktik, ungdomsplatser och kommunala beredskapsjobb för unga med hjälp av sommarjobbspengar och statligt stöd. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan avseende barn och ungdomars psykiska hälsa gärna i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag från och med Äldrenämnden ska presentera sin utredning om införandet av en parboendegaranti. 19

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Budget 2014 och planer för 2015 2016

Budget 2014 och planer för 2015 2016 Budget 2014 och planer för 2015 2016 Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2013 www.karlskrona.se Läsanvisning Inledande del Budgeten inleds med ett sammandrag av de beslutade attsatserna enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014

Olikheter som berikar. Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 Olikheter som berikar Mångfaldsprogram för Växjö kommun år 2010 2014 2010 Växjö kommun www.vaxjo.se Illustrationer och layout: Etyd AB, 09-0422 Foto: Mats Samuelsson Mångfalden berikar Växjö kommun Vi

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer