TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA"

Transkript

1 TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014

2 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta en bit mark där storslagna visioner förenades med den tidens främsta teknik och kunskap. Världsarvsstaden Karlskrona grundades mitt i Östersjöområdet och byggdes med framgångsfaktorer som lyhördhet för ny kunskap, ny teknik och nya innovationer. Med höga ambitioner skapade dåtidens främsta entreprenörer, arkitekter och ingenjörer en framgångsrik stad som på många sätt låg före sin tid. Vi vill vårda den andan och fortsätta bygga ett attraktivt Karlskrona i vår tid, med framtidstro, mångfald och entreprenörskap. Karlskronas världsarvsanda är unik och kännetecknas av visionärt mod, kreativitet och mångfald. Det ska vi ta vara på! Femklövern Karlskrona 2011 Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Camilla Brunsberg Börje Dovstad Mats Lindbom Miljöpartiet de gröna Kristdemokraterna Sofia Bothorp Tommy Olsson 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT KARLSKRONA 4 Övergripande mål. 5 Ekonomiska. 5 Ekologiska. 5 Sociala. 5 Övergripande prioriteringar. 5 Övergripande uppdrag. 6 FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA Jobb, näringsliv och entreprenörsanda 7 Övergripande mål. 7 Verksamhetsmål 7 Prioriteringar 7 Uppdrag.. 8 KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA Skola och utbildning 9 Övergripande mål. 9 Verksamhetsmål 9 Prioriteringar 9 Uppdrag.. 10 ATTRAKTIVA KARLSKRONA Livskvalitet, kultur och upplevelser 11 Övergripande mål. 11 Verksamhetsmål 11 Prioriteringar 12 Uppdrag.. 13 BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET Miljö, energi och trafik 14 Övergripande mål. 14 Verksamhetsmål 14 Prioriteringar 15 KARLSKRONA SOM NAV I ÖSTERSJÖN Besöksnäring, skärgård och event 16 Övergripande mål. 16 Verksamhetsmål 16 Prioriteringar 16 Uppdrag

4 TRYGGA KARLSKRONA Stöd och omsorg 18 Övergripande mål. 18 Verksamhetsmål 18 Prioriteringar 18 Uppdrag.. 19 KARLSKRONA SOM TROR PÅ DE MÅNGAS MEDVERKAN Mångfald, demokrati och medborgardialog 20 Övergripande mål. 20 Verksamhetsmål 20 Prioriteringar 20 Uppdrag.. 21 AMBASSADÖRERNA SOM LYFTER KARLSKRONA Hållbart ledarskap, service och kvalitet 22 Övergripande mål. 22 Verksamhetsmål 22 Prioriteringar 22 Uppdrag.. 23 BILAGA 1: Budget i siffror. 24 3

5 TILLSAMMANS BYGGER VI ETT TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT KARLSKRONA Femklövern har påbörjat en förändring, en förnyelse och en omställning av Karlskrona kommun. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Vår gemensamma vision är att skapa möjligheter för ett hållbart och framtidsinriktat Karlskrona med ansvar för kommande generationer. I Karlskrona ska våra kommuninvånare kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en kreativ, viljestark och dynamisk region. I kommunens fantastiska miljöer, på öar, i bok- och ekskogar, och i betad kulturbygd bygger vi broar mellan närhet och utrymme, stad och land, nytt och gammalt, bredd och spets, naturens värden och möjligheter för människor att växa. Med kunskap om kretsloppet och med nytänkande och friska flöden av intryck och utbyten skapar vi de bästa förutsättningarna för hållbar förnyelse. Vi vill att Karlskrona ska vara en kommun där våra kommuninvånare är delaktiga i en hållbar samhällsutveckling. Vi vill ta vara på vår skärgård, vår natur och på världsarvsstadens Karlskronas unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön. Och vi vill skapa en positiv och välkomnande anda som ger framtidstro och stolthet över att bo och verka i vår kommun. Barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för att kunna rusta sig för sin egen framtid. Vårt högst prioriterade mål är att fler barn och unga ska kunna gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och framtidstro. Karlskrona kommun ska ha ett dynamiskt och växande näringsliv. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för detta genom god service och fortsatt utökad dialog. Under de senaste åren har nyföretagande, framförallt kvinnligt företagande, ökat i Karlskrona kommun. Möjlighet att starta eget inom välfärdsområdena är viktiga språngbräder för att framförallt kvinnor ska orka, vilja och våga satsa på sin kreativitet och drivkraft. Karlskrona kommuns samlade verksamheter ska arbeta för att stimulera entreprenörskap, företagande och nyföretagande. Alla delar av kommunen ska hjälpas åt för att ordna praktik och sommarjobb för ungdomar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi planerar för närmare nya bostäder fram till Syftet är att under en tjugoårsperiod kunna växa till kommuninvånare. Vi kommer att fortsätta prioritera hög planberedskap för nybyggnation runt om i Karlskrona kommun. Vi tror på människors drivkraft, kreativitet och förmåga att vilja vara med och ta ansvar. Vi vet att våra kommuninvånare bäst själva förmår fatta beslut om sin vardag. Därför verkar vi för att varje kommuninvånare ska få större möjligheter att påverka besluten, som vi fattar i Karlskrona kommun. Kommunens service ska utgå från en mångfald av driftsformer, som syftar till att öka medborgarnas valmöjligheter. Vid sidan av detta ska en ökad konkurrensutsättning av tjänster och service ske, under förutsättning att det är mer kostnadseffektivt. 4

6 Hållbar utveckling ska vara ett långsiktigt och övergripande mål för Karlskrona kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och all verksamhet i kommunen. Alla beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Politikens viktigaste uppgifter är att bygga ett hållbart samhälle, att ta ansvar för ekonomin och att gemensamt värna de mest utsatta. Det ska vara tryggt att leva i Karlskrona. Vi vill bygga ett samhälle som präglas av mångfald, tolerans och öppenhet. Vi vill ha ett Karlskrona där alla känner framtidstro, självtillit och delaktighet. Övergripande mål Ekonomiska Kommunens resultat ska för perioden årligen uppgå till 0,3% av skatteintäkter och statsbidrag. Investeringar ska delas upp i två kategorier; skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Skattefinansierade investeringar finansieras inom investeringsutrymmet som motsvarar årets avskrivningar. Extern finansiering kan göras för avgiftsfinansierade investeringar. Ekologiska Minst 20 % av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år Minst 25 % av Karlskrona kommuns livsmedelsbudget ska användas till ekologiska livsmedel år Karlskrona kommuns konsumtion och produktion ska vara resurseffektiv och giftfri. Karlskrona kommuns alla verksamheter ska sträva efter att bli mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen. Sociala Lönesättningen inom de kommunala verksamheterna ska vara jämställd. Karlskrona kommun ska bli nominerad till årets kvalitetskommun senast år Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka. Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ska minska. Karlskrona kommun ska initiera eller tacka ja till att ingå i fem nya projekt med EUfinansiering per år, som ger ett tydligt mervärde för kommunens invånare och näringsliv. Karlskrona kommuns verksamheter ska präglas av god service och en stark medborgardialog. Övergripande prioriteringar Vi vill att kommunens samlade verksamheter tar fram arbetsmetoder för att ha fokus på såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i budget- och bokslutsprocessen. Arbetet med omvandlingen till det hållbara kontoret ska fortsätta. IT-tjänster, modern teknik, mobilitet och klimatsmart administration ska vara en naturlig del av Karlskrona kommuns samlade verksamheter. Modern teknik ska införas och vara en självklar del i alla våra 5

7 kommunala verksamheter. Kostenheten ska fortsätta effektivisera sin verksamhet och höja kvalitén. Karlskrona kommun ska arbeta för en samordning av kommunens samlade transporter för att minska transporterna till de egna verksamheterna. I Karlskrona kommun ska vi skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Folkhälsoarbetet ska genomsyra hela kommunens arbete. Uppdrag som fastställs i budgeten ska genomföras under Övergripande uppdrag Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med en ekologisk boksluts- och budgetprocess som en del i vår ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen ska ta fram hållbarhetsindikatorer som ska kunna utgöra en grund för styrning och ledning av kommunens samlade verksamheter. Kommunstyrelsen ska ta fram tydliga verktyg för att kunna visualisera klimatsmart administration och mäta effekterna. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa gemensamma kontaktcentra dit medborgarna kan vända sig för att få personlig service och hjälp med alla typer av ärenden, information och vägledning. Kommunstyrelsen ska ta fram en upphandlingspolicy som belyser ekologiska och sociala aspekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Folkhälsorådet ska ta fram en övergripande plan för folkhälsoarbetet. 6

8 FÖRETAGSAMMA KARLSKRONA Jobb, näringsliv och entreprenörsanda Hela Karlskrona kommun ska vara en mötesplats för människor som med sin kunskap och kreativitet ska kunna vara med och utveckla vår kommun. Karlskrona kommun ska kännetecknas av en positiv och uppmuntrande attityd till företagande. Kommun och näringsliv ska ha ett nära och bra samarbete. Övergripande mål Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka och stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft. Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara. Verksamhetsmål Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona. Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen. Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år Antalet företag per kommuninvånare ska öka årligen. Prioriteringar Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag prioriterar att skapa jobb för unga, serva befintliga företag, uppmuntra nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska finnas en dörr in till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i kommunens samlade verksamheter. För att underlätta kontakterna mellan näringslivet och kommunen ska ett helägt kommunalt näringslivsbolag bildas. Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya etableringar i Karlskrona. Genom delägandet i Karlskrona Baltic Port AB tillsammans med Stena Line, ska Verkö färjehamn med linjen Karlskrona-Gdynia utvecklas till en välkänd transportkorridor till Europa. Korridoren är den närmsta vägen till Medelhavet och Svarta havet och ska bli känd för det. Industrimarken på Verkö med kajläge ska marknadsföras för att locka företag till Karlskrona. Genom TelecomCity ska vi fortsätta förstärka klustret så att IT och Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona utvecklas. Kommunen ska utveckla sitt arbete med att få tillgång till EU-finansiering med särskild prioritering på projekt där länderna kring Östersjön är engagerade. 7

9 Ungt företagande och entreprenörskap i skolan ska särskilt prioriteras under 2012 som en extra satsning för att motarbeta ungdomsarbetslösheten. Under 2012 ska tre miljoner kronor satsas för att skapa fler sommarjobb och praktikplatser för gymnasieelever och unga arbetslösa som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten. Uppdrag Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag, företagsföreningar, kommunen och Blekinge Tekniska Högskola enligt modellen Expansiva Växjö. Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att tillsammans med näringslivet och Blekinge Tekniska Högskola utveckla ett nätverk med syfte att sprida kunskap och teknik inom miljö- och klimatteknik och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen ska fortsätta utreda möjligheten att skapa ett Navigator/vägledningscentrum där kommun, näringsliv och arbetsförmedlingen samt andra aktörer samarbetar för att effektivisera närheten mellan utbildning och arbetsmarknadsinträdet. 8

10 KUNSKAPSINTENSIVA KARLSKRONA Skola och utbildning All utbildningsverksamhet i Karlskrona kommun ska ta tillvara individens kreativitet och unika styrkor för att skapa förutsättningar för individen att förverkliga sina drömmar oavsett bakgrund. Övergripande mål Skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt för att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld. Andelen elever i grundoch gymnasieskolan med godkända betyg ska öka liksom andelen som fullföljer påbörjade gymnasie- och komvuxutbildningar. Karlskrona kommun ska tillhandahålla en god utbildning som är utvecklande för individen och som ger kunskaper, färdigheter och förståelse. Skolan ska utgå från var och ens förutsättningar och förmågor att lära och utvecklas. Samtliga elever i behov av stöd ska få hjälp. Våra kommunala skolors möjlighet att profilera sig ska uppmuntras. Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Miljöarbete ska vara en självklar del i våra kommunala skolor. Karlskrona kommun satsar på att successivt införa En-till-En enligt Falkenbergmodellen. Det är ett projekt som syftar till att förse elever med personliga datorer med målsättning att öka kvaliteten på utbildningen, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära nytt hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat. I Karlskrona kommun ska det råda nolltolerans vad gäller kränkningar och andelen trygga elever ska öka. Skolan ska arbeta med de demokratiska värdena i en öppen och respektfull dialog och uppmuntra till ökat elevinflytande över utbildningarnas innehåll och former. Arbetsmiljön för både personal och elever ska vara utformad så att den för varje individ upplevs som trygg, personlighetsutvecklande och kunskapsbefrämjande. Verksamhetsmål Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen. Långsiktiga målet ska vara 100 %. Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka årligen. Det långsiktiga målet ska vara 100 %. Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen från dagens nivå för att under denna planeringsperiod nå minst 90 %. Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret ska öka årligen för att år 2013 vara minst 80 %. Prioriteringar Barns, ungdomars och vuxenstuderandes möjlighet att nå uppsatta mål ska prioriteras. Lärandet i tidiga år utgör en grund för det livslånga lärandet. Det kräver satsningar på läsa/skriva/räkna i tidig ålder. Utvecklingen av ledare och personal genomförs bland annat genom möjligheter att delta i lärare och rektorslyftet. Modern teknik ska vara en självklarhet i våra kommunala skolor. 9

11 Den kommunala gymnasieskolan kommer att erbjuda sexton nationella program, två spetsutbildningar, en nationell specialutbildning, introduktionsprogram och lärlingsprogram. Inom ramen för de nationella programmen erbjuds ett drygt trettiotal nationella inriktningar. Fischerströmska gymnasiet kommer att få karaktären av en specialistenhet med fyra introduktionsprogram. Verksamheten Carpe Diem för elever med högfungerande autism kommer att finnas kvar på skolan. Vägledning av elevernas val blir allt viktigare. Den ska vara förankrad i såväl utbildningssystemet som i Karlskronas lokala näringsliv. En sammanhållen studievägledning gemensam för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ska skapas. Denna samordnas och leds av utbildningsförvaltningen. Biblioteken är en viktig träffpunkt i ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald. De ska vara informationscentra och platser för möten, läsning och kultur. Sverige har en lång tradition inom bildningsverksamheten och ett antal bildningsförbund är aktiva i samhället. Förutom folkbildningens egna prioriteringar kan studieförbunden utgöra ett stöd till vårt lokala föreningsliv. Vi vill i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för de kommunala bidragen som riktas mot verksamhet som stödjer kommunens övergripande mål. Under planperioden prioriterar Karlskrona kommun en särskild lönesatsning på lärarna i grund- och gymnasieskolan. Uppdrag Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår i grundskolan, som utgör en brygga, för de ungdomar som inte når upp till målsättningen att bli behöriga till gymnasiet. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden får i uppdrag att införa en sammanhållen vägledningsorganisation. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att på en eller flera skolor införa Professor Kroksmarks "modellskola", där pedagoger bland annat erbjuds möjlighet till forskning och kompetensutveckling. Kulturnämnden får i uppdrag att i dialog med studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelningen av de kommunala bidragen. En styrgrupp får i uppdrag att arbeta vidare med det förberedande arbetet för ett nytt och modernt stadsbibliotek. 10

12 ATTRAKTIVA KARLSKRONA Livskvalitet, kultur och upplevelser Karlskrona kommun ska ta tillvara skärgård och världsarvsstadens Karlskronas unika potential och gynnsamma geografiska läge som ett nav i Östersjön och skapa en positiv och välkomnande anda och fortsatt god utveckling. I Karlskrona ska våra kommuninvånare kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och dynamisk region. I vår skärgård, i våra bok- och ekskogar och med våra unika världsarvsmiljöer ska det finnas plats för närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, blågröna vidder, naturens värden och möjligheter för människor att växa. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten ska vi skapa en hållbar förnyelse. Vi ska synliggöra, vårda och bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning som världsarv. Övergripande mål Karlskrona kommun ska synliggöra, vårda och bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning som världsarv och utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö. Karlskrona ska vara staden som sjuder av framtidsoptimism och samtidigt värnar sin historia. Stadens attraktionskraft ska förstärkas genom att öarnas och skärgårdens stad marknadsförs så att fler väljer att besöka, bosätta sig i och uppleva Karlskrona. Karlskrona kommun ska erbjuda unika förutsättningar och möjligheter för människor att skapa sig ett boende i en attraktiv livsmiljö som skapar en hög livskvalitet. Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att öka sin andel kommuninvånare och marknadsföra sig som en attraktiv kommun att bo och verka i. Planberedskap ska finnas för att möta utveckling och efterfrågan av bostäder, verksamhetslokaler och servicefunktioner. Den skall präglas av hög service och snabba handläggningstider. Karlskrona ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av idrotts- och kulturaktiviteter. Stödet till föreningar ska ge förutsättningar och möjligheter till att självständigt utveckla en kvalitativ verksamhet och rikt utbud av aktiviteter. Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Mötesplatser för ungdomar att träffas på ska finnas där behov finns. Verksamhetsmål Karlskrona kommun ska under perioden öka sin befolkning med minst 500 personer per år. God planberedskap ska finnas för att möta utveckling och efterfrågan på bostäder, verksamhetslokaler och servicefunktioner. Planeringen av nya bostäder ska vara minst hälften av det ökade invånarantalet. Minst tre aktiva insatser ska genomföras varje år för att få fler inpendlare till att flytta till Karlskrona. Kulturskolans kö ska minska årligen för att under planperioden minimeras. Antalet besökare på kommunens bibliotek ska öka årligen. Antalet besökare på kommunens simhallar/varmbadhus ska öka årligen. 11

13 Antalet besökare på kommunens ungdomsmötesplatser ska öka årligen. Antalet deltagaretillfällen inom föreningslivet för barn och unga i åldersgruppen 7-20 ska öka årligen. Prioriteringar Karlskrona växer och vår målsättning är att bli fler. Det innebär ökat behov av bostäder, infrastruktur och mark för verksamheter. Karlskrona kommun ska främja en expansion genom strategiska markförvärv, god planberedskap och snabb ärendehantering. Tågstoppet i Holmsjö kommer att skapa unika utvecklingsmöjligheter för de norra kommundelarna. För att bättre kunna ta tillvara skärgårdens unika potential ska en översiktsplan för skärgården påbörjas under Planer och bygglov till näringslivet ska ges högst prioritet. Att arbeta utifrån Karlskrona kommuns översiktsplans ambitioner om en tät och funktionsblandad stad med miljöer, som man gärna cyklar eller promenerar i, ger möjlighet för fler att inte välja bil för alla sina resor. Genom att prioritera gång- och cykel- samt kollektivtrafiken förbättras miljö och folkhälsa. Detta kommer att fortsätta kräva investeringar för både gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Trossö centrum ska vara en levande, attraktiv och tillgänglig stad med plats för upplevelser och möten, där människor känner sig delaktiga och trygga. Offentliga platser som gator, torg, parkeringar och rekreationsområden ska utvecklas. Arbetet med att förädla stadskärnan och utveckling av gågatusystemet ska fortsätta. Fokus ska även ligga på ungdomars behov av aktiviteter. Under planperioden ska aktivitetsytor för yngre prioriteras. Karlskrona kommun ska prioritera byggnation i trä. Vid exploatering av nya bostadsområden och i samarbete med Trafikverket ska Karlskrona kommun säkerställa kollektivtrafiken och att fler gång- och cykelleder byggs. Under planperioden ska Karlskrona kommun skapa förutsättningar för en ny grön stadsdel på Pottholmen. Vi ska skapa en attraktiv entré till Trossö. En stadsmarina ska byggas vid Skeppsbrokajen och fler båtplatser ska skapas i hela kommunen. Hattholmens unika läge ska omgående tas tillvara för exploatering med möjlighet för bland annat maritim verksamhet, stadsnära rekreation och nya båtplatser. Skärgårdens småhamnar har stor potential för utveckling. Karlskrona kommun skall skapa förutsättningar för olika aktörer att driva och utveckla våra hamnar i skärgården. Arbetet med upprustning av lekplatser ska fortgå. Det nya Hattholmen kan med fördel också rymma urbana rekreationsytor för ungdomar och äldre med skate- och bikeanläggning i en aktivitetspark. Karlskrona kommun ska främja eget skapande och ett livskraftigt lokalt kulturliv och stärka kulturell och konstnärlig frihet. Besökscentrum i Tyska kyrkan ska fortsätta utvecklas. Rosenholmsområdet ska vidareutvecklas. Modern IT-teknik, forskning och utveckling ska fortsätta kopplas till Telenor Arena Karlskrona så att vår Arena blir mer unik. 12

14 Uppdrag Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en översiktsplan över skärgården. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag om att utreda möjligheten att ansöka till att gå med i regeringens satsning Hållbara städer. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram bidragsnormer för stöd till barn och unga inom föreningslivet. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda varför kön till kulturskolan har ökat och ta fram en åtgärdsplan för att minska kön. Om det krävs ska Kulturnämnden göra en omfördelning i sin internbudget för att skapa ekonomiskt utrymme för att minska kön till kulturskolan. Idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en upprustning av Lyckåvallen inom ram. 13

15 BLÅGRÖNA KARLSKRONA VÄRNAR KRETSLOPPET Miljö, energi och trafik Karlskrona kommun, som är en av Sveriges drygt 80 ekokommuner, ska skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt och utifrån kretsloppets fyra vetenskapligt definierade hållbarhetsprinciper. Hållbarhetsprinciperna visar på de ramar vi måste hålla oss innanför för att upprätthålla ett levande och balanserat kretslopp. Det innebär att vi inte kan fortsätta att hämta upp mer och mer material från berggrunden, inte får sprida konstgjorda naturfrämmande ämnen i naturen, inte systematiskt förstöra de ekosystem vi är beroende av och inte hindra människor från att tillgodose sina grundläggande behov. Övergripande mål I allt Karlskrona kommun gör ska utgångspunkten vara det långsiktigt hållbara samhället i samklang med det naturliga kretsloppet. Innanför den ekologiskt hållbara ramen bygger vi ett social hållbart samhälle som är tryggt, attraktivt och framåtblickande med fokus på eget ansvar och livskvalitet för alla. En hållbar ekonomi får systemet att fungera och är ett medel för att nå målen. Därför ska vi vara rädda om det vi har i Karlskrona kommun. Vi vårdar fastigheter, gator, hamnar och parker för att det är långsiktigt hållbart att hushålla med såväl skattemedel som naturresurser. Karlskrona kommun ska aktivt arbeta med förnyelse och utveckling samt erbjuda kommunens invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl fungerande teknisk försörjning, med god service och en attraktiv offentlig miljö med helhetssyn på ekonomi, livskvalitet och ekologi. I Karlskrona kommun ska det vara rent, städat, välskött och grönt. Inom Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska inget fossilt bränsle användas och vi ska ha en effektiv energianvändning. Kollektivtrafikresandet ska fördubblas till år Verksamhetsmål Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i förhållande till det oplanerade. Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska sitt beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av fossila bränslen. Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter och anläggningar ska minska årligen. Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik ska minska årligen. Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka med minst två år Andelen flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska öka årligen. Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka årligen. 14

16 Antalet förskolor och grundskolor med Grön Flagg eller annan miljöprofil ska öka med minst två varje år. Antalet kollektivresor per invånare skall öka årligen. Prioriteringar Stadsbusstrafikens omläggning ska fortsätta utvecklas och utvärderas. Karlskrona kommun ska prioritera att standarden på små avlopp i skärgården och på landsbygden ska förbättras. Tekniska förvaltningen och de kommunala fastighetsbolagen ska fortsätta att kraftigt öka användningen av förnyelsebar energi. Karlskrona kommuns kostnader för energi och värme ska fortsätta sjunka. Under 2012 ska en ny parkeringsstrategi införas i Karlskrona. Denna strategi ska främja handeln, öka kollektivtrafiken, öka servicegraden samt ge ökade parkeringsintäkter. De pengar som kommer in återförs i sin helhet till staden som vägunderhåll och medel till att fortsätta vår stadsmiljöförnyelse. Kommunikationer är livsnerver för det lokala näringslivet. Med infrastruktursatsningar i Karlskronaregionen, på Verköhamnen och Emmabodabanan, skapas nya framtidsmöjligheter. Karlskrona kommun ska fortsätta öka kollektivtrafikresandet, utveckla kollektivtrafiken och säkerställa smidiga trafikflöden i hela vår kommun. 15

17 KARLSKRONA SOM NAV I ÖSTERSJÖN Besöksnäring, skärgård och event Vår vision är att alla som bor i Östersjöområdet ska känna till Karlskrona, veta var Karlskrona ligger och välja att besöka Karlskrona. Vår unika skärgård erbjuder oanade möjligheter för besöksnäringen som vi bättre ska ta tillvara. Även Karlskronas vackra ek- och bokskogar, sjöar, hagmarker och kulturbygd skapar förutsättningar för att möta en växande besöksnäring, inte minst inom eko-, mat- och kulturturism. Övergripande mål Karlskrona kommun ska spetsa sin marknadsföring och lyfta fram skärgården för att förmedla Karlskronas unika position och kvalitéer. Karlskrona ska ha en levande stadskärna med gränslösa upplevelser skapade av handel, besöksmål, kultur och mötesplatser. Vi ska också ta tillvara landsbygdens kreativa initiativ och mångfald. Karlskrona ska vara det självklara valet för upplevelser i sydöstra Sverige och Östersjöregionen. Världsarvet, museer i världsklass, shopping, konferensfaciliteter, evenemang och aktiviteter möts i skärgården. Arenabolaget ska intensifiera VisitSweden:s aktiviteter för olika målgrupper och arbeta strategiskt tillsammans med närliggande regioner för att locka internationella besökare till Karlskrona. Genom samarbete med VisitBlekinge ska vi säkerställa att besökare får ta del av det bästa av Karlskrona. För att synliggöra Karlskrona som en attraktiv destination året om ska arbetet med Grupp & konferens öka. Samarbetet med Stena Line ska vara i fokus. Oerhörda möjligheter öppnas upp i och med Stena Lines satsning i kommunen, vilket ska tas tillvara. Värdskapet är en viktig del av besöksnäringen och Karlskrona kommun ska vara pådrivare i arbetet med utveckling och utbildning. Karlskrona ska vara ett förankrat varumärke som alla stadens aktörer kan identifiera sig med. Arenabolaget ska skapa förutsättningar för eller genomföra evenemang som genererar turistomsättning till Karlskrona året runt. Karlskrona kommun ska verka för att öka den kommersiella omsättningen och antalet besökare i Karlskrona city. Gästhamnarna och en stadsmarina ska under planperioden utvecklas och antalet båtplatser ska öka. Verksamhetsmål Minst två investerare ska göra etableringar inom besöksnäringen Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga evenemang som har nationellt eller internationellt intresse. Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 % uttryckt i antalet gästnätter. Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen. Prioriteringar Besöksnäringen ska ha en tydlig plats i Karlskronas övergripande strategi. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för och försöka få näringslivet till att bygga en modern 16

18 konferens- och mässhall. Karlskrona kommun ska skapa förutsättningar för en uthållig marknadsföring och försäljning. Gästhamnarna ska utvecklas som en tydlig satsning på skärgård och besökande båtturister och marknadsföras bättre. Samarbetet med företag, föreningar och Arenabolaget ska intensifieras. Karlskrona kommun fortsätter arbetet med Blekinge Arkipelag som ett biosfärområde i Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Biosfärområden är modellområden inom UNESCO med syftet att bevara naturen och kulturarvet samtidigt som det gynnar social och ekonomisk utveckling med lokal förankring. Biosfärarbetet drivs i samverkan med Karlshamn kommun, Karlskrona kommun och Ronneby kommun samt Länsstyrelsen Blekinge Län. Uppdrag Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med lokala krafter titta på möjligheten att uppföra automatiska serviceuppställningsplatser för husbilar i Karlskrona kommun. 17

19 TRYGGA KARLSKRONA Stöd och omsorg All stöd- och omsorgsverksamhet ska ha sin utgångspunkt i respekt för den enskilda individen. Insatserna ska ha fokus på att stärka livskvaliteten och vara utvecklande för den enskilde. Insatser ska utgå från en helhetssyn på individens samlade behov och den enskilde ska i största möjliga utsträckning själv kunna utforma sitt liv. Karlskrona kommun ska se till att alla i behov av stöd ska få förutsättningar för att kunna forma sina liv efter egna drömmar, visioner och livsmål. Barn som lever i utsatta miljöer ska alltid kunna få samhällets stöd. Övergripande mål I Karlskrona kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet. Vi ska skapa förutsättningar för integration av barn, unga och vuxna. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvaliteten och vara utvecklande för den enskilde. Folkhälsoaspekten ska genomsyra allt arbete i Karlskrona kommun och det förebyggande arbetet ska vara grunden i vår verksamhet. Lekmannastödet utgör ett angeläget komplement till professionen varför övervakare, kontaktpersoner, gode män och förvaltare måste få stöd i att utföra sina uppdrag. Människor med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet och funktionsnedsättningar ska få det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett bra liv och känna delaktighet i samhället. För att förbättra situationen för barn och ungdomar avseende deras psykiska hälsa krävs ett förvaltningsövergripande arbete i samverkan med landstinget. I Karlskrona kommun ska alla ha möjlighet till ett boende det ska inte finnas några hemlösa. I Karlskrona kommun ska det vara en självklarhet inom omsorgen att par får möjlighet att leva tillsammans. Verksamhetsmål Mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälpen inom kommunen. Mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får sin insats av socialtjänsten i Karlskrona kommun ska erhålla hjälp inom kommunen. Samtliga personer som fått ett beslut om beviljad insats ska få sitt beslut verkställt senast tre månader från beslutsdatum. Äldre som beviljats bistånd i form av bostad i särskilt boende ska få ett realistiskt erbjudande inom tre månader. De individuella genomförandeplanerna ska alltid vara aktuella med utgångspunkt i hur den enskilde individens behov och förutsättningar förändras över tid. Prioriteringar Det av kommunfullmäktige framtagna framtidsprogrammet ska utgöra basen i verksamheten för våra äldre. Karlskrona kommun ska verka för senior- och trygghetsboende med gemensamhetslokaler. Hälso- och sjukvård, som är kommunens ansvar i särskilt 18

20 boende, ska utformas och ligga på en nivå som garanterar god vård och medicinsk säkerhet. Möjligheten att välja vem som utför hemtjänsten kompletteras med rätten att välja mellan olika måltidsalternativ. Karlskrona kommun ska erbjuda en obruten vårdkedja för både män och kvinnor inom missbruksvården. Missbruksvården i Karlskrona ska vara jämställd. Kvinnor och män ska få samma stöd till ett liv utanför missbruk och droger. Föräldrar ska beredas utökade möjligheter till att välja omsorgsform för sina barn och därför ska ett kommunalt vårdnadsbidrag införas från Uppdrag Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stödja barn i utsatta miljöer. Socialnämnden får i uppdrag att utreda om det inom nuvarande kostnadsram går att införa ett Hem för Vård och Boende (HVB) för unga narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till att alla förvaltningar och bolag ska kunna erbjuda praktik, ungdomsplatser och kommunala beredskapsjobb för unga med hjälp av sommarjobbspengar och statligt stöd. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan avseende barn och ungdomars psykiska hälsa gärna i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag från och med Äldrenämnden ska presentera sin utredning om införandet av en parboendegaranti. 19

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer