SOMMAR DESIGN KONTORET. Patientnytta av kvalitetsregisterdata. Sommardesignkontoret Stockholm Elin Lundgren & Patrik Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR DESIGN KONTORET. Patientnytta av kvalitetsregisterdata. Sommardesignkontoret Stockholm 2012. Elin Lundgren & Patrik Olsson"

Transkript

1 SOMMAR DESIGN KONTORET kvalitetsregisterdata Elin Lundgren & Patrik Olsson

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Bakgrund 2 03 Arbetsprocessen 3 01 Allmän 3 02 Specifik 4 04 Analys 5 01 Utvärdering av dagsläget 5 02 Patientbehov 6 03 Registerbehov 7 04 Patientprofiler 8 05 Fokusområden Konceptförslag Folder Webbsida Rekommendationer för det fortsatta arbetet Sammanfattning English summary Projektteam 28

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultatet slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontant med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett sommar designkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets kontor på Krukmakargatan i Stockholm har bedrivits av Antrop, och är ett av åtta kontor i Sverige samt ett av de totalt sex kontor som har inriktning mot hälsa. På Antrop har åtta studenter arbetat i grupper om två med projekt på uppdrag från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Antrop är ett företag som designar och tar fram strategier för digitala tjänster med fokus på användarupplevelser, och har handlett uppdragen. I alla fyra projekt har studenternas olika kompetenser inom design och beteendevetenskap har bidragit till konceptförslagen. Den här rapporten behandlar ett av projekten. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. Projektnamn Ort

6 02 Bakgrund Nationella kvalitetsregister är en samling förbättringsverktyg, unika för den svenska vården. Kvalitetsregistren sköts decentraliserat, och vänder sig i dagsläget främst mot professionerna och verksamhetsutvecklarna. I många fall får kvalitetsregistren statligt stöd utöver de eventuella finansieringar som registren själva driver in. Kvalitetsregistren dokumenterar personbundna uppgifter angående diagnostisering, behandling, resultat samt komplikationer och utfall. Uppdraget Projektets huvuduppdrag var att generera konceptidéer om hur kvalitetsregister kan utvecklas och formas mot patienter, och avser inte att producera ett färdigutvecklat underlag. Projektet menar även att undersöka vilken typ av information som finns i registren som skulle vara till nytta för patienterna att ta del av, hur detta bör presenteras och genom vilka kanaler. Målet Målet är att utforma konceptidéer som både är informativa och skapar en nytta för patienterna. Det är även att visa hur man med hjälp av tillgängliga utdata kan underlätta arbetet med och för patienterna. 2

7 03.01 Arbetsprocessen Allmän Uppdraget inleddes med ett möte med beställare Bodil Klintberg på SKL. Under mötet så förklarades dels historien bakom vårdens kvalitetsregister och hur dessa idag används och dels beställarens mål och visioner. Datasamling Djupintervjuer genomfördes med olika intressenter: registerhållare, användare av registren samt patienter. Simultant med intervjuerna så gjordes research om vilka typer av register som finns samt vilkden typ av data de samlar in. Även andra informationstjänster som rör sjukvården (till exempel vardval.se och 1177.se) undersöktes för att få en förståelse för hur marknaden ser ut. Analys och idégenerering Konceptualisering Den inhämtade informationen analyserades och gav underlag för beteendemodeller vilka gjorde det lättare överblicka behov och drivkrafter. Två olika profiler med vardera två behovsscenarion kunde utformas, vilka kommer att presenteras senare. Utifrån dessa stereotypa ideal producerades exempel på lösningar och teoretiska koncept riktade mot målgruppen. Idéerna ställdes mot varandra och avvägdes för att se vad som är möjligt att producera. Genom att se var de olika behoven och möjliga lösningarna möttes skissade vi upp och producerade prototyper för ett flertal konkreta förslag på hur konceptet kan se ut. 3

8 03.02 Arbetsprocessen Specifik Vi gick ut med ett perspektiv om att undersöka vilket behov patienter kände att de hade av att få mer information men även vilken typ av information som registerhållarna kände att deras målgrupper behövde få. Två separata intervjuguider utformades för de specifika intervjupersonerna. När det kom till patienterna valde vi att inkludera hur deras medievanor och familjesituationer såg ut för att försöka hitta de drivkrafter som gör att de tar till sig information. Vi valde även att inkludera vilka mediekanaler de oftast använder för att kunna utforma konceptet så träffande som möjligt. Angående registerhållarna så ville vi undersöka vilken typ av data som samlades in samt vilken typ av patienter som de såg som sin primära målgrupp. Vi har intervjuat intressenter främst från BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), Nationella Diabetesregistret, Bröstc ancerregistret samt Tonsillregistret. En del output kom även från användare av Reumaregistret, Senior Alert, Palliativa registret samt RiksSvikt. Anledningen till begränsningen av dessa register var främst av tidsmässiga anledningar men vi har försökt inkludera register som berör många olika typer av symptom och sjukdomar, både kroniska och kirurgiska, men även också försökt ta med så många olika patientgrupper som möjligt. 4

9 04.01 Analys Utvärdering av dagsläget Nationella kvalitetsregister är ett samlingsnamn för de samtliga register som granskats av Statens Kommuner och Landsting (SKL) och blivit godkända för ekonomiskt stöd. Det finns även andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister men som ej söker ekonomiskt stöd, vilka inte har inkluderats i detta arbete. De register som har behandlats skiljer sig åt både organisationsmässigt, datamässigt och patientmässigt. Registren kan både behandla punktinsatser, längre behandlingar men kan även vara för grupper av sjukdomar, exempelvis Nationellt Kvalitetsregister för Infektionssjukdomar. Detta gör att begränsningarna skiljer sig markant åt mellan registren, samt att patienterna har olika behov och intressen av att ta del av den information som samlas in i kvalitetsregistren. Avgränsning Konceptförslagen som vi presenterar måste alltså vara adaptiva efter det specifika registrets kapacitet. Informationen som presenteras får heller inte bryta mot personuppgiftslagen (PUL) utan ska presenteras utifrån ett populationsperspektiv. Informationen får inte användas som ett beslutsunderlag för en specifik patients vård. Koncpeten ska ej leda till, eller innebära en funktion för vårdval. Analytiskt kaos Analysprocessen av sedan tidigare tillgängligt och insamlat material. 5

10 04.02 Analys Patientbehov Detta kapitel kommer kortfattat beskriva de behov som vi upptäckt att patienterna har. Information från legitima källor Båda personlighetsprofilerna har ett problem med korrekt eller lämpligt sökande efter information. Det finns antingen patienter som söker väldigt mycket på egen hand, och har då en svårighet i att kritiskt avgöra vilka källor som är trovärdiga. Den andra typen av patienter söker generellt ingen information alls, utan suger åt sig den information som man kommer över. Detta leder till att om individen får felaktig information så kan man lätt få en snedvriden uppfattning om vad man står inför. Här måste man guida patienterna till trovärdig information och använda registren som en kvalitetsmärkning av information. Insyn i vården Patienterna upplever att man försöker tala ett språk inom vården som är patientanpassat. Detta i sig är positivt, men när man söker efter mer hård info så vill man ha mer osminkad information. Den mer kritiska typen av patienter menar att de känner sig lätt daltade med och blir talade över huvudena på. Eftersom årsrapporterna ofta ligger öppet så borde man bara hitta ett lättare sätt att dirigera patienterna dit. Tillgänglig information Dagens patienter är på språng och har lite tid till övers. Därför gynnas de av att kunna få tag på informationen vid ogivna tidpunkter och oberoende på var de befinner sig. De borde även ha tillgång till informationen över andra kanaler, exempelvis över telefonen som en applikation. 6

11 04.03 Analys Registerbehov Förutom de patientbehov som vi har upptäckt har vi också genom våra intervjuer med såväl patienter som vårdpersonal och registerhållare upptäckt ett antal registerbehov som vi anser bör om inte åtgärdas, i alla fall uppmärksammas. Här kommer vi att presentera förslag på de behov vi har funnit som direkt rör registren själva, samt våra refkletioner och eventuella lösningar på dessa. Kunskap om registren Registren måste bli en självklar och nödvändig del av vården även från patienters sida. Patienter måste få bättre kunskap och insikt om vilka nationella riktlinjer som gäller. En ökad informationsspridning kan leda till utveckling av läkarens kompetens. Dessa tre faktorer samverkar mycket. Registerhållare och läkare menar på att genom att sprida kunskap om vilka behandlingsformer som är standard och hur de går till kan patienten börja vara mer deltagande i sin egen vård och ifrågasätta den behandling man får. Alla är eniga om att alternativa metoder är okej, men detta måste beslutas i ett samspel mellan läkare och patient man ska veta att den behandling man får inte är den generella. Detta ger positiva effekter i form av att man kan minimera att icke effektiva behandlingar används men också att läkaren kan få upp ögonen för att man använder sig av en strategi som kan vara förlegad. Genom att öka patientens delaktighet så kan man alltså skapa ett ytterligare tryck för att höja vårdens kvalitet, vilket trots allt är vad kvalitetsregistren syfte är. 7

12 04.02 Analys Patientprofiler I analysen av intervjuer med patienter som genomfördes så fann vi två idealpatienter som tillsammans symboliserar de olika behov och drivkrafter som de olika patienterna har haft. Dessa två profiler har sedan utgjort det stora underlaget på vilka vi har byggt koncepten för att möta faktiska problem och för att skapa en nyttofaktor. De två profilerna har vidare presenterats med två olika scenarion för att lättare gestalta hur dessa personer skulle hantera olika situationer; antingen vid ett kirurgiskt ingrepp (punktinsats, korttidsperspektiv) eller vid en kronisk sjukdom (längre behandlingsfas, långtidsperspektiv). 8

13 Tommy Den självständiga hemmafixaren Tommy är en stark individ som föredrar att själv lösa sina egna problem. Han använder internet sparsamt, i huvudsak till att betala räkningar och läsa lite nyheter. Tommy har inget större intresse av sociala medier. Han är ganska traditionell av sig och tillskriver läkaren en stor legitimitet. Tommy söker mycket sällan aktivt information om sin sjukdom och ställer sällan frågor till läkaren, men bär på en viss oro som kan stillas av att han får bra och tydlig information om vad han har att vänta i sin vårdsituation. Han föredrar att få sin information i pappersformat, då han uppfattar detta som mer förtroendeingivande. Fixare, löser sina egna problem Stark individualism Traditionell men ej konservativ Baskunskaper om internet If it aint broke, don t fix it Vid kirurgiskt ingrepp Vid kronisk sjukdom Behov av att minska oro. Stort behov av vårdkontakt. Information ger trygghet. Gynnas av face-to-face-möten. Vill ha tydlig plan för vad som ska hända. Bygger egna teorier utan vetenskaplig förankring. Har sällan frågor vid vårdkontakt. Läkarens funktion är främst att skriva ut recept men även ge en omsorgskänsla. Inte speciellt orolig, har tillit till läkaren och litar på vården. 9

14 Annika Den moderna IT-konsumenten Annika är en modern människa som lever stora delar av sitt liv på internet. Hon är kritiskt och analytisk mot det hon läser, såväl på nätet som annars och väldigt kunskapstörstande. Annika lever ett hektiskt liv och det är viktigt för henne att hon kan ta del av information när det passar henne. Om hon har en fråga så söker hon själv snabbt upp svar på den, antingen på nätet eller i sin umgängeskrets. Det är viktigt för Annika att känna att hon har valmöjligheter i sin vårdprocess. Hon känner dessutom ett stort socialt ansvar, och är mycket villig att dela med sig av sina egna erfarenheter om det kan hjälpa andra. Kritisk & analytisk Kunskapstörstande Handlingskraftig Behov av valmöjligheter Känner stort socialt ansvar Vid kirurgiskt ingrepp Vid kronisk sjukdom Ett kritiskt problem som måste lösas. Gynnas av att diskutera sin situation online med andra i liknande situation. Försöker att själv finna svar på sina frågor, tar kontakt med vården i sista hand. Vill ha möjlighet att lämna feedback som tas hand om ordentligt till vårdpersonalen. Samarbete mellan läkare och patient för att få effektivare behandling. Benägen att experimentera och prova nya behandlingsmetoder, men vill vara medveten om vad som är standardprocedur. Information funnen på egen hand. Information direkt från läkaren.

15 04.03 Analys Fokusområden Under projektets gång upplevdes en hel del aspekter som behöver utredas närmare, men vi har avgränsat oss till tre huvudsakliga områden. De fokusområden som vi tar avstamp i har valts utifrån hur väl de faller inom det avgränsade område som vi rör oss inom, men också på grund av att vi finner dem något mer kritiska än andra. Här kommer alltså de tre huvudproblem som vi avser att lösa med våra koncept att presenteras. Personligt relevant information För att patienten på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig information måste datan göras personligt relevant. Om patienten inte enkelt kan förstå vilken information som ges, och främst vilken betydelse denna information har för patienten själv, kommer man ej skapa varken ett behov av informationen eller en nytta. Enligt de personlighetsprofiler som funnits ser vi att för både Tommy och Annika finns en överhängande risk för att finna information från icke-legitima källor. Profilen Tommy avser att spegla de patienter som inte själva aktivt söker information men som tar in den information som kommer i deras väg, både i form av kalla fakta och personliga berättelser men ger läkaren en hög legitimitet. Om dessa patienter inte vägleds i sitt informationssökande är risken hög för att man både är rädd för vissa ingrepp eller behandlingar som skulle gynna denne men även att man riskerar att patienten utvecklar en onödig oro eller ångest. Annika söker mycket information men har svårt att avgöra källans legitimitet. Förenkla informationsspridningen I dagsläget är det få patienter som har kunskap om vad som utgör ett kvalitetsregister. För att bättre kunna vinkla den information som finns mot patienterna måste 11

16 ett behov av denna information skapas vilket också skapar en bas för ett mer patientinriktat förbättringsarbete. Vi inser att det finns begränsningar hos klinikerna som måste tas hänsyn till. Det måste vara lika enkelt för klinikerna eller mottagningarna att ge information som för patienterna att ta in den. Konceptförslagen bör på bästa sätt försöka hitta lösningar på hur man utan större ansträngning kan delge informationen. Det får inte bli ett påtagligt extraarbetet i mötet mellan läkare och patient. Informationen ska som ovan sett både behandla individualiseras information men även övergripande som hälsoproblemet, men vi menar även att den bör innehålla hänvisning till hur patienten själv kan finna lämplig information exempelvis peka mot det aktuella kvalitetsregistrets hemsida. Att göra det lättare för patienterna att hitta de totala årsrapporterna Den större delen av patienterna upplevde att vården har legitimitet och att de litade på processen, men en del upplevde även att den information som de fick var relativt filtrerad. Detta gäller främst patientprofilen Annika, som är väldigt källkritisk och analytisk. De insåg att dem inte skulle förstå allt som presenterades i dessa rapporter men kände ändå att det var viktigt att få insyn i vårdarbetet. Man vill bli behandlad som en kunnig och intelligent patient. Eftersom att rapporterna redan idag är öppna för allmänheten så bör de bara göras mer synliga för patienterna. 12

17 05.01 Konceptförslag Folder Ett av konceptförslagen är en informativ folder. Denna bör innehålla allmän statistik, statistik som relateras till livsstilsfaktorer samt information om det specifika registret. Foldern bör även ha en funktion där patientens individuella värden enkelt kan sättas i samband med populationens värden samt göra statistiken individuellt relevant. Syftet är även att undvika spridandet av felaktig information. Målgrupp I första hand riktas foldern till Tommy, den lite äldre patientgruppen. Tommy ställer sällan frågor till sin vårdgivare och delar inte med sig av sina sjukdomserfarenheter till omgivningen, vilket gör att han blir ensam och något isolerad i processen. Vi menar att fånga upp dessa patienter genom att dels ge riktad information men också att öppna upp ett perspektiv för Tommy där han ser vilka frågor som kan vara relevanta att reflektera över. Tidig skiss En mycket tidig skiss på vårt folderkoncept. Huvudsakliga funktioner Foldern ska fungera som ett samtalsstöd och diskussions underlag mellan Tommy och läkaren. Den ska även sprida större kunskap om vad som är standard metod för behandling för att patienten ska få mer påverkan och en större kunskap om den vård man får, men också för att skapa ett större tryck på att läkare generellt kan motivera sina beslut och följer nationella direktiv. Foldern fyller även en funktion för Tommys anhöriga, exempelvis barn, som ej har möjlighet att vara med Tommy när han möter läkaren. Tommy kan då ta hem sin folder och på så sätt dela med sig av den information som ges i vårdmötet på ett enkelt och visuellt sätt. 13

18 En viktig funktion är också den kvalitetsmärkning av information som kan ges. Dessa foldrar bör ha samma genomgående design och färgsättning oavsett vilket register som använder sig av konceptet för att få en enhetlig informationsspridning. Genom att tydligt trycka på att statistiken kommer från Nationella kvalitetsregister skapas en legitimitet och styrka för informationen i foldern. Båda patientgrupperna framhävde att man främst litar på information i pappersformat. Patienterna upplever att mycket bra information finns att hämta via andra kanaler, exempelvis internet, men menar att det är svårt att kritiskt granska källor på ett sådant sätt. Att då i mötet med läkare få informationen på detta sätt ökar legitimiteten, samt att enklare kunna guida patienterna till korrekt och uppdaterad information. Eftersom att vi tänker oss ett pappersformat är risken stor att det blir en överskalig produktion, men ett fokus på hållbarhet både miljömässigt och ekonomiskt har genomsyrat konceptet vilket kommer att förklaras mer senare. I praktiken Läkaren kan enkelt med ett vanligt beräkningsark i form av Excel eller liknande få ut patientens värden i grafiska fält, vilka matchar de utstansade fälten på baksidan av foldern. Folderns interaktivitet Foldern har ett isättsblad för att kunna göra information mer personlig. 14

19 Allmänt om diabetes typ 2 Necerrundi qui as vel imagnient placeaquas quam que cum, sequo eicae. Um et quibusam doloressunt aut re, offic te dipieni anditassequi in resenda ntioribus recus videm enducillab il idus evelis consequi duciti occullorent, a denis imuscipsam qui di delit fugitaq uassima gnatur? Ugiat quas sin nonem esendis eaqui omni totaquae velitatis plab iuntemporro est, se officiani ommolorest, cus eum ut prepta as qui dolupti anda sa dolessume estio moluptaes modi aut imi, sa core que sed que vent, is ut parchic itation eossincim dit facerionsed ma dolupta eostota intibus daeperr orpossinctis minihit ut eos nis assimusam dolupta spident excese sam is nobitib ernamus. 1 Genom att kombinera enkla och visuella grafer med utförlig och konkret text ger man patienterna en bättre inblick i hur livsstilsfaktorer påverkar den specifika sjukdomen. Diabetesbehandling Equam volupti iuntiatio. Sam in nus sunt. Ovitaque con nime maximagnat maio con conet quid magnimustrum fugiae venihicim rererera qui ullabo. Et lis dipis ad qui volupta tiberumet am fuga. Et officiet aut lique perferibus aliquatur aut quia que nos nonet volo. Ture il magnatia exces is acepudae vero blab ipit, tem acea simin perorum culpa doluptibus undit odi nectiam sam aspersp ellupta tiosapi enihic te cus niae nihilis am am, sit dolupiet et unt hic tem eatent a num et lanis nullit vitis estiundaest, eosserit everror estrum inctent, ium sed quam num rerum diatus et voloreped que maximet aut magnit aut litaestrum harit odis rae ni omnihictatia. Insulinpump blir allt vanligare Behandling med insulinpump hos patienter med typ 1 diabetes ökar något för varje år, ca 15% av männen och ca 23% av kvinnorna har insulinpump. Cum acerruptatur aut mos dolor andia iderorum quatqui istores dio dolenis nam velique mo ium voluptat que ipsantia venis aciis net eiunte vel id qui quas moloressin etur, sum verci aute occust ea volestisque comnis mo eum fugia de mos videbist veliquatia dolorest, inulluptae andame pe verro voluptatur? Itis nitam hiliatur alist volorep eratqui apis ipit essusci psunto derum resediat. Agnihicipit debitia tiatiunto magnia dit lacesto maio. Lis consequam quia corior aute plit, odi od exerume nectatas re discipsam et accus aut quas rem. Rectore labore vendendae elit quam inimusci rehenis expelenda dit perescid. Fördelning av diabetesbehandling i primärvården 2011 i procent. % ,4 Enbart kost 46,7 Enbart tabletter 12 Enbart insulin 17,6 Tabletter och insulin Andel patienter med insulinpump åren i procent. % ,6 13,2 Kvinnor 21,4 17,1 13,7 1 Alla 21,3 17,5 14,5 Män 23,4 19,2 15,

20 Motion Ximustin cus, nos ni dolupta tectum harcit assenditius, coriti blatias si volore, sim aut odit porecero et veleniet quo comnis consecu mquatium que ma con comnimet re voluptas eribeatem et, coratem quatiatias aut harum litempor aut quiatem unt et es repta alit qui optati rehentiberat ute mos aut voluptam labo. Minusam, si. Harumquia cullece archil elia soluptae inum faciam eos et ulparunt quiatus volorerum harum rem liquam id modi tem nones nonsect emporepta nobitionet eos ilibus dellatur a quo ipietur, sin cum recesectate ex etur? Si se quae. Nem et, evelenis aut que ex endis eriores doluptatquia consere voloruptaquo tempori onsequia prae. Lupture dolorio netur, conet hicaeperit facimil iquatur sundign ihiliqu iatist voluptat doluptatur sum fuga. Ut dolore lacearion net qui berum verrum, utatiorepel intempos int. Illitiosame laciet illores is a vitis sum faccull acidit, utetum hitam fuga. Itam, nos mo doluptaqui velesti aliqui dolupturia sae. Ditatur, tem natus doluptatur aperum eos dit mossequi occulla dit peditat volutempor sam aut et et molor a vollab int, to most lanimpor aut volum explign Omnis quist, conse net endissequo mo torendem vent. Obis cusapis exceris nonemoditius que ipsa iumquo min et quati sed etur modit quamendus sim solest et, utem as ducim expedi ipsa non porrume nemqui simus, non eum volupta tquatqui omniente que dolupta temporporior sa Fysisk aktivitet i procent bland diabetespatienter ,7 Aldrig <1 gång/vecka 1-2 gånger/vecka 26,7% motionerar dagligen. 3-5 gånger/vecka Dagligen 16,9 22,9 21,7 11,8 2 Varje folder innehåller en text om det berörda registret. Detta för att ange en tydlig källa för datan, men också för att skapa en kunskap om att registret finns och att det där finns mer information för den som vill ha den. Om Nationella Diabetesregistret Optibus. Rias moluptam rest, od quos aut latium etur autempos est, officip susdam ipsandemque consentium re resequidem faccum et a aute qui qui occuptus eniet quamus moluptas volupti conserf erferci liberci enimus dunt, cone nes et et reriatque necaborerro ilit officimus idicia as eos debis eaquam, cum ium, tet rerovidis des et que volorectas estrum quossinciam a id eos cuscid quam doluptatet liquis ped maion ra nonse conse errovid ernati ducium neceseque non comni occaerempos solest, sunt pellor aut et evendis veliquis untias con praest as et, nonsentorum harum nos est, aut libusam qui voloreh enitiisin reriand iciaeptur aut dolorecat disque porum cus, cuptatur? Sent. Bus, cusandis estia vendes doles et veligent, aut laut laciur? Optae num conecte conecerum laccus, omnistiam, quae lab illabor porest odis est estions equibus dis expelique ipsam nossit adis quuntor eruptaturita quatemp oratquam consent iminci quosant laborent quate cus vid untem et labo. Dandi tempost, corehen imaiore, nullatur milluptis si dundunt, que vollore vel illuption ratiam que nit fugia venisqui sint hario debis modisciam, si dollatur. 2 16

21 DINA PERSONLIGA VÄRDEN 3 Ditt värde Ditt målvärde Rikets genomsnitt Ditt BMI 15-18,5 18,6-24, De streckade områdena stansas ut på baksidan av foldern, för att de personliga värden som finns på pappret som stoppas i foldern ska synas. Detta är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att göra en standardiserad folder personlig medan den samtidigt behåller ett professionellt utseende UNDERVIKT Att lida av undervikt är extra farligt för diabetiker, då undervikt leder till extra låga blodfetter. Ät mer. NORMALVIKT Du ligger inom spannet för vad som är normalvikt, bra jobbat. Fortsätt som du gör. 4 Genom att få se sitt nuvarande värde och sitt målvärde jämfört mot riksgenomsnittet. Detta illustrerar tydligt vad man strävar mot och hur när sitt mål man är. Jämförelsen mot rikets genomsnitt kan bidra till att patienten inte känner sig ensam i sin sjukdom. ÖVERVIKT Att lida av övervikt är extra farligt för diabetiker, då övervikt leder till högt blodtryck. Ät mindre. Ditt HbA 1c i procent Ditt HbA 1c i mmol/mol Idag: Senast: För att öka chansen att patienten aktivt förbättrar sina värden så ges konkreta och enkla förslag på förändring. Även en beskrivning av riskerna med de olika värdena ges. DINA VÅRDDATA Diabetes typ 2 Beroende på vad det är för värden som är aktuella att visa för sjukdomen så kan en enkel individuell jämförelse vara mycket värd. Om HbA 1c Att ha ett högt HbA 1c kan leda till allvarliga ögon- njur- och nervskador, bör man försöka ha ett HbA 1c under 6.0% (fasteblodsocker under 6-8 mmol/l och dagtid under 10 mmol/l). Då HbA 1c är väldigt individuellt så bör du inte jämföra ditt HbA 1c med andra, utan detta är något du bör diskutera med din läkare. 7 7 En informationstext som förklarar innebörden av datan ovan. Det är viktigt att förklara den data man presenterar för att undvika missuppfattningar. 8 Läkarens rekommendationer 8 En patients vård är i grunden självfallet mycket individuell och kan inte alltid generaliseras. Här lämnas utrymme för läkarens kommentarer, antingen till patienten, eller till patientens anhöriga. 17

22 05.02 Konceptförslag Webbsida Vårt andra konceptförslag är en webbsida. Det är även här viktigt att tänka på kvalitetsmärkningen av information och att vara tydlig med källorna. Syftet är även att göra informationen tillgänglig mobilt och digitalt. Målgrupp Huvudsakliga funktioner Den största målgruppen består av de patienter som representeras av Annika. Dessa patienter är mer kritiska och analytiska som vill ha saklig och ingående information, som är tillgänglig oavsett var i vardagen patienten befinner sig. Informationen måste dock vara så tydlig och visuell att den går att tolka oberoende om man är inne i vårdprocessen och har kunskap om sjukdomen eller inte. Webbsidan ska, liksom foldern, kunna anpassas efter det specifika registret och lyfta de faktorer och området som registret genom sina analyser finner viktiga att belysa för sina patienter och övriga omgivningen. De patienter som profilen Annika bygger på uttryckte att de vill ta del av den läkaranpassade information som finns i årsrapporterna. Dels bör alltså siten guida till årsrapporterna, men även presentera denna på ett mer pedagogiskt vis. Informationen ska kunna göras relevant för individen utan att bryta mot personuppgiftslagen eller att ge för riktade slutsatser så att patienterna missar att detta ändå är data på populationsnivå. Man bör alltså ändå kunna generera statistik utifrån vissa populationsparametrar som är relevanta för patienten, exempelvis kön och ålder. Tidig skiss Den allra första skissen på vårt webbsidekoncept. 18

23 All data är behöver inte vara specifik och personaliserad, utan även generell data kan vara viktigt att visa upp. Den generella datan visas upp på ett visuellt och kommunikativt vis och ger registren en möjlighet att trycka på aktuella problemfaktorer, till exempel rökning. Det är viktigt att vara tydlig med var datan kommer ifrån, detta för att skapa en kanal som känns legitim och riktig. Då vi har upptäckt ett problem med att patienter lätt hittar fel information på internet blir det extra viktigt att verkligen understryka att den här datan kommer från ett nationellt kvalitetsregister och är granskad och korrekt. Detta skapar även kunskap om registren och hjälper till att skapa bilden av registren som en sorts kvalitetesmärkning För att skapa ett hållbart system som kan vara aktuellt i många år är det viktigt att kontinuerligt fånga upp patienters frågor. Detta ämnar inte nödvändigtvis till att ändra vilken data som registren samlar in, registren är i första hand för professionen och bör samla in data som kan hjälpa och utveckla professionen, men den data som professionen finner intressant kan även i vissa fall användas för att besvara patienters frågor. För att försäkra patienterna om att datan på siten är aktuell och uppdaterad så finns här en tydlig text om när sidan sist uppdaterades. Denna text länkar även till kvalitetsregistrets senaste årsrapport, för de patienter som vill ha tillgång till den.

24 Statistiken från registren presenteras i form av frågor som upplevs som relevanta för patienten. Upplägget ger en överskådlig bild av samtliga frågor, även när man har klickat sig in på en specifik fråga. Den svarta statiska texten blandas med den röda dynamiska texten för att skapa ett relevant svar för patienten. Patienten väljer sin protes i rullistan och får information som gäller just den specifika protesen. Denna text kan dels göra patienten beredd på eventuella komplikationer och också vara en god informationskälla för anhöriga. 15 Det som vi i våra undersökningar sett att patienter är mest intresserade av är livsstilsinformation. Detta är också den typ av information som gör mest nytta i patientens händer, eftersom detta är saker som patienten ofta i stor grad har möjlighet att påverka själv. Därmed bör frågorna i första hand vara livsstilsorienterade.

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON

UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON UTVECKLINGSCENTRUM M A R S 2 013 PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING TILL MER VÄLMÅENDE OCH NÖJDARE PATIENTER FREDRIK NILSSON Förord Utvecklingscentrum har i sitt uppdrag att utveckla och sprida

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget

Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Kandidatuppsats Kundsynpunkter En naturlig del av företaget Författare: Tobias Gustafsson 860831 Mikael Nordvall 860928 Veronica Wetterlin 870427 Handledare: Viktorija Kalonaityte Examinator: Richard Nakamura

Läs mer