SOMMAR DESIGN KONTORET. Patientnytta av kvalitetsregisterdata. Sommardesignkontoret Stockholm Elin Lundgren & Patrik Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMMAR DESIGN KONTORET. Patientnytta av kvalitetsregisterdata. Sommardesignkontoret Stockholm 2012. Elin Lundgren & Patrik Olsson"

Transkript

1 SOMMAR DESIGN KONTORET kvalitetsregisterdata Elin Lundgren & Patrik Olsson

2

3 Innehåll 01 Om 1 02 Bakgrund 2 03 Arbetsprocessen 3 01 Allmän 3 02 Specifik 4 04 Analys 5 01 Utvärdering av dagsläget 5 02 Patientbehov 6 03 Registerbehov 7 04 Patientprofiler 8 05 Fokusområden Konceptförslag Folder Webbsida Rekommendationer för det fortsatta arbetet Sammanfattning English summary Projektteam 28

4

5 01 Om När företag, kommuner och organisationer kommer i kontakt med designstudenter blir resultatet slående. I får företag möta de ungas värderingar, kunskaper, ohämmade kreativitet och studenter kommer i kontant med verkliga uppdrag hos riktiga kunder. SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har sedan 2001 varit huvudman för sommardesignkontor runt om i Sverige. Målet är att skapa kreativa miljöer när olika kompetenser möts. Ett sommar designkontor består av studenter från högskolor och universitet med olika inriktning. Studenterna samarbetar i flera projekt och får arbeta med problembaserade uppdrag under sju intensiva sommarveckor. Årets kontor på Krukmakargatan i Stockholm har bedrivits av Antrop, och är ett av åtta kontor i Sverige samt ett av de totalt sex kontor som har inriktning mot hälsa. På Antrop har åtta studenter arbetat i grupper om två med projekt på uppdrag från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Antrop är ett företag som designar och tar fram strategier för digitala tjänster med fokus på användarupplevelser, och har handlett uppdragen. I alla fyra projekt har studenternas olika kompetenser inom design och beteendevetenskap har bidragit till konceptförslagen. Den här rapporten behandlar ett av projekten. Dokumentet i din hand beskriver kortfattat utgångspunkt och resultat av sommarens arbete. Projektnamn Ort

6 02 Bakgrund Nationella kvalitetsregister är en samling förbättringsverktyg, unika för den svenska vården. Kvalitetsregistren sköts decentraliserat, och vänder sig i dagsläget främst mot professionerna och verksamhetsutvecklarna. I många fall får kvalitetsregistren statligt stöd utöver de eventuella finansieringar som registren själva driver in. Kvalitetsregistren dokumenterar personbundna uppgifter angående diagnostisering, behandling, resultat samt komplikationer och utfall. Uppdraget Projektets huvuduppdrag var att generera konceptidéer om hur kvalitetsregister kan utvecklas och formas mot patienter, och avser inte att producera ett färdigutvecklat underlag. Projektet menar även att undersöka vilken typ av information som finns i registren som skulle vara till nytta för patienterna att ta del av, hur detta bör presenteras och genom vilka kanaler. Målet Målet är att utforma konceptidéer som både är informativa och skapar en nytta för patienterna. Det är även att visa hur man med hjälp av tillgängliga utdata kan underlätta arbetet med och för patienterna. 2

7 03.01 Arbetsprocessen Allmän Uppdraget inleddes med ett möte med beställare Bodil Klintberg på SKL. Under mötet så förklarades dels historien bakom vårdens kvalitetsregister och hur dessa idag används och dels beställarens mål och visioner. Datasamling Djupintervjuer genomfördes med olika intressenter: registerhållare, användare av registren samt patienter. Simultant med intervjuerna så gjordes research om vilka typer av register som finns samt vilkden typ av data de samlar in. Även andra informationstjänster som rör sjukvården (till exempel vardval.se och 1177.se) undersöktes för att få en förståelse för hur marknaden ser ut. Analys och idégenerering Konceptualisering Den inhämtade informationen analyserades och gav underlag för beteendemodeller vilka gjorde det lättare överblicka behov och drivkrafter. Två olika profiler med vardera två behovsscenarion kunde utformas, vilka kommer att presenteras senare. Utifrån dessa stereotypa ideal producerades exempel på lösningar och teoretiska koncept riktade mot målgruppen. Idéerna ställdes mot varandra och avvägdes för att se vad som är möjligt att producera. Genom att se var de olika behoven och möjliga lösningarna möttes skissade vi upp och producerade prototyper för ett flertal konkreta förslag på hur konceptet kan se ut. 3

8 03.02 Arbetsprocessen Specifik Vi gick ut med ett perspektiv om att undersöka vilket behov patienter kände att de hade av att få mer information men även vilken typ av information som registerhållarna kände att deras målgrupper behövde få. Två separata intervjuguider utformades för de specifika intervjupersonerna. När det kom till patienterna valde vi att inkludera hur deras medievanor och familjesituationer såg ut för att försöka hitta de drivkrafter som gör att de tar till sig information. Vi valde även att inkludera vilka mediekanaler de oftast använder för att kunna utforma konceptet så träffande som möjligt. Angående registerhållarna så ville vi undersöka vilken typ av data som samlades in samt vilken typ av patienter som de såg som sin primära målgrupp. Vi har intervjuat intressenter främst från BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens), Nationella Diabetesregistret, Bröstc ancerregistret samt Tonsillregistret. En del output kom även från användare av Reumaregistret, Senior Alert, Palliativa registret samt RiksSvikt. Anledningen till begränsningen av dessa register var främst av tidsmässiga anledningar men vi har försökt inkludera register som berör många olika typer av symptom och sjukdomar, både kroniska och kirurgiska, men även också försökt ta med så många olika patientgrupper som möjligt. 4

9 04.01 Analys Utvärdering av dagsläget Nationella kvalitetsregister är ett samlingsnamn för de samtliga register som granskats av Statens Kommuner och Landsting (SKL) och blivit godkända för ekonomiskt stöd. Det finns även andra lokala, regionala och nationella kvalitetsregister men som ej söker ekonomiskt stöd, vilka inte har inkluderats i detta arbete. De register som har behandlats skiljer sig åt både organisationsmässigt, datamässigt och patientmässigt. Registren kan både behandla punktinsatser, längre behandlingar men kan även vara för grupper av sjukdomar, exempelvis Nationellt Kvalitetsregister för Infektionssjukdomar. Detta gör att begränsningarna skiljer sig markant åt mellan registren, samt att patienterna har olika behov och intressen av att ta del av den information som samlas in i kvalitetsregistren. Avgränsning Konceptförslagen som vi presenterar måste alltså vara adaptiva efter det specifika registrets kapacitet. Informationen som presenteras får heller inte bryta mot personuppgiftslagen (PUL) utan ska presenteras utifrån ett populationsperspektiv. Informationen får inte användas som ett beslutsunderlag för en specifik patients vård. Koncpeten ska ej leda till, eller innebära en funktion för vårdval. Analytiskt kaos Analysprocessen av sedan tidigare tillgängligt och insamlat material. 5

10 04.02 Analys Patientbehov Detta kapitel kommer kortfattat beskriva de behov som vi upptäckt att patienterna har. Information från legitima källor Båda personlighetsprofilerna har ett problem med korrekt eller lämpligt sökande efter information. Det finns antingen patienter som söker väldigt mycket på egen hand, och har då en svårighet i att kritiskt avgöra vilka källor som är trovärdiga. Den andra typen av patienter söker generellt ingen information alls, utan suger åt sig den information som man kommer över. Detta leder till att om individen får felaktig information så kan man lätt få en snedvriden uppfattning om vad man står inför. Här måste man guida patienterna till trovärdig information och använda registren som en kvalitetsmärkning av information. Insyn i vården Patienterna upplever att man försöker tala ett språk inom vården som är patientanpassat. Detta i sig är positivt, men när man söker efter mer hård info så vill man ha mer osminkad information. Den mer kritiska typen av patienter menar att de känner sig lätt daltade med och blir talade över huvudena på. Eftersom årsrapporterna ofta ligger öppet så borde man bara hitta ett lättare sätt att dirigera patienterna dit. Tillgänglig information Dagens patienter är på språng och har lite tid till övers. Därför gynnas de av att kunna få tag på informationen vid ogivna tidpunkter och oberoende på var de befinner sig. De borde även ha tillgång till informationen över andra kanaler, exempelvis över telefonen som en applikation. 6

11 04.03 Analys Registerbehov Förutom de patientbehov som vi har upptäckt har vi också genom våra intervjuer med såväl patienter som vårdpersonal och registerhållare upptäckt ett antal registerbehov som vi anser bör om inte åtgärdas, i alla fall uppmärksammas. Här kommer vi att presentera förslag på de behov vi har funnit som direkt rör registren själva, samt våra refkletioner och eventuella lösningar på dessa. Kunskap om registren Registren måste bli en självklar och nödvändig del av vården även från patienters sida. Patienter måste få bättre kunskap och insikt om vilka nationella riktlinjer som gäller. En ökad informationsspridning kan leda till utveckling av läkarens kompetens. Dessa tre faktorer samverkar mycket. Registerhållare och läkare menar på att genom att sprida kunskap om vilka behandlingsformer som är standard och hur de går till kan patienten börja vara mer deltagande i sin egen vård och ifrågasätta den behandling man får. Alla är eniga om att alternativa metoder är okej, men detta måste beslutas i ett samspel mellan läkare och patient man ska veta att den behandling man får inte är den generella. Detta ger positiva effekter i form av att man kan minimera att icke effektiva behandlingar används men också att läkaren kan få upp ögonen för att man använder sig av en strategi som kan vara förlegad. Genom att öka patientens delaktighet så kan man alltså skapa ett ytterligare tryck för att höja vårdens kvalitet, vilket trots allt är vad kvalitetsregistren syfte är. 7

12 04.02 Analys Patientprofiler I analysen av intervjuer med patienter som genomfördes så fann vi två idealpatienter som tillsammans symboliserar de olika behov och drivkrafter som de olika patienterna har haft. Dessa två profiler har sedan utgjort det stora underlaget på vilka vi har byggt koncepten för att möta faktiska problem och för att skapa en nyttofaktor. De två profilerna har vidare presenterats med två olika scenarion för att lättare gestalta hur dessa personer skulle hantera olika situationer; antingen vid ett kirurgiskt ingrepp (punktinsats, korttidsperspektiv) eller vid en kronisk sjukdom (längre behandlingsfas, långtidsperspektiv). 8

13 Tommy Den självständiga hemmafixaren Tommy är en stark individ som föredrar att själv lösa sina egna problem. Han använder internet sparsamt, i huvudsak till att betala räkningar och läsa lite nyheter. Tommy har inget större intresse av sociala medier. Han är ganska traditionell av sig och tillskriver läkaren en stor legitimitet. Tommy söker mycket sällan aktivt information om sin sjukdom och ställer sällan frågor till läkaren, men bär på en viss oro som kan stillas av att han får bra och tydlig information om vad han har att vänta i sin vårdsituation. Han föredrar att få sin information i pappersformat, då han uppfattar detta som mer förtroendeingivande. Fixare, löser sina egna problem Stark individualism Traditionell men ej konservativ Baskunskaper om internet If it aint broke, don t fix it Vid kirurgiskt ingrepp Vid kronisk sjukdom Behov av att minska oro. Stort behov av vårdkontakt. Information ger trygghet. Gynnas av face-to-face-möten. Vill ha tydlig plan för vad som ska hända. Bygger egna teorier utan vetenskaplig förankring. Har sällan frågor vid vårdkontakt. Läkarens funktion är främst att skriva ut recept men även ge en omsorgskänsla. Inte speciellt orolig, har tillit till läkaren och litar på vården. 9

14 Annika Den moderna IT-konsumenten Annika är en modern människa som lever stora delar av sitt liv på internet. Hon är kritiskt och analytisk mot det hon läser, såväl på nätet som annars och väldigt kunskapstörstande. Annika lever ett hektiskt liv och det är viktigt för henne att hon kan ta del av information när det passar henne. Om hon har en fråga så söker hon själv snabbt upp svar på den, antingen på nätet eller i sin umgängeskrets. Det är viktigt för Annika att känna att hon har valmöjligheter i sin vårdprocess. Hon känner dessutom ett stort socialt ansvar, och är mycket villig att dela med sig av sina egna erfarenheter om det kan hjälpa andra. Kritisk & analytisk Kunskapstörstande Handlingskraftig Behov av valmöjligheter Känner stort socialt ansvar Vid kirurgiskt ingrepp Vid kronisk sjukdom Ett kritiskt problem som måste lösas. Gynnas av att diskutera sin situation online med andra i liknande situation. Försöker att själv finna svar på sina frågor, tar kontakt med vården i sista hand. Vill ha möjlighet att lämna feedback som tas hand om ordentligt till vårdpersonalen. Samarbete mellan läkare och patient för att få effektivare behandling. Benägen att experimentera och prova nya behandlingsmetoder, men vill vara medveten om vad som är standardprocedur. Information funnen på egen hand. Information direkt från läkaren.

15 04.03 Analys Fokusområden Under projektets gång upplevdes en hel del aspekter som behöver utredas närmare, men vi har avgränsat oss till tre huvudsakliga områden. De fokusområden som vi tar avstamp i har valts utifrån hur väl de faller inom det avgränsade område som vi rör oss inom, men också på grund av att vi finner dem något mer kritiska än andra. Här kommer alltså de tre huvudproblem som vi avser att lösa med våra koncept att presenteras. Personligt relevant information För att patienten på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig information måste datan göras personligt relevant. Om patienten inte enkelt kan förstå vilken information som ges, och främst vilken betydelse denna information har för patienten själv, kommer man ej skapa varken ett behov av informationen eller en nytta. Enligt de personlighetsprofiler som funnits ser vi att för både Tommy och Annika finns en överhängande risk för att finna information från icke-legitima källor. Profilen Tommy avser att spegla de patienter som inte själva aktivt söker information men som tar in den information som kommer i deras väg, både i form av kalla fakta och personliga berättelser men ger läkaren en hög legitimitet. Om dessa patienter inte vägleds i sitt informationssökande är risken hög för att man både är rädd för vissa ingrepp eller behandlingar som skulle gynna denne men även att man riskerar att patienten utvecklar en onödig oro eller ångest. Annika söker mycket information men har svårt att avgöra källans legitimitet. Förenkla informationsspridningen I dagsläget är det få patienter som har kunskap om vad som utgör ett kvalitetsregister. För att bättre kunna vinkla den information som finns mot patienterna måste 11

16 ett behov av denna information skapas vilket också skapar en bas för ett mer patientinriktat förbättringsarbete. Vi inser att det finns begränsningar hos klinikerna som måste tas hänsyn till. Det måste vara lika enkelt för klinikerna eller mottagningarna att ge information som för patienterna att ta in den. Konceptförslagen bör på bästa sätt försöka hitta lösningar på hur man utan större ansträngning kan delge informationen. Det får inte bli ett påtagligt extraarbetet i mötet mellan läkare och patient. Informationen ska som ovan sett både behandla individualiseras information men även övergripande som hälsoproblemet, men vi menar även att den bör innehålla hänvisning till hur patienten själv kan finna lämplig information exempelvis peka mot det aktuella kvalitetsregistrets hemsida. Att göra det lättare för patienterna att hitta de totala årsrapporterna Den större delen av patienterna upplevde att vården har legitimitet och att de litade på processen, men en del upplevde även att den information som de fick var relativt filtrerad. Detta gäller främst patientprofilen Annika, som är väldigt källkritisk och analytisk. De insåg att dem inte skulle förstå allt som presenterades i dessa rapporter men kände ändå att det var viktigt att få insyn i vårdarbetet. Man vill bli behandlad som en kunnig och intelligent patient. Eftersom att rapporterna redan idag är öppna för allmänheten så bör de bara göras mer synliga för patienterna. 12

17 05.01 Konceptförslag Folder Ett av konceptförslagen är en informativ folder. Denna bör innehålla allmän statistik, statistik som relateras till livsstilsfaktorer samt information om det specifika registret. Foldern bör även ha en funktion där patientens individuella värden enkelt kan sättas i samband med populationens värden samt göra statistiken individuellt relevant. Syftet är även att undvika spridandet av felaktig information. Målgrupp I första hand riktas foldern till Tommy, den lite äldre patientgruppen. Tommy ställer sällan frågor till sin vårdgivare och delar inte med sig av sina sjukdomserfarenheter till omgivningen, vilket gör att han blir ensam och något isolerad i processen. Vi menar att fånga upp dessa patienter genom att dels ge riktad information men också att öppna upp ett perspektiv för Tommy där han ser vilka frågor som kan vara relevanta att reflektera över. Tidig skiss En mycket tidig skiss på vårt folderkoncept. Huvudsakliga funktioner Foldern ska fungera som ett samtalsstöd och diskussions underlag mellan Tommy och läkaren. Den ska även sprida större kunskap om vad som är standard metod för behandling för att patienten ska få mer påverkan och en större kunskap om den vård man får, men också för att skapa ett större tryck på att läkare generellt kan motivera sina beslut och följer nationella direktiv. Foldern fyller även en funktion för Tommys anhöriga, exempelvis barn, som ej har möjlighet att vara med Tommy när han möter läkaren. Tommy kan då ta hem sin folder och på så sätt dela med sig av den information som ges i vårdmötet på ett enkelt och visuellt sätt. 13

18 En viktig funktion är också den kvalitetsmärkning av information som kan ges. Dessa foldrar bör ha samma genomgående design och färgsättning oavsett vilket register som använder sig av konceptet för att få en enhetlig informationsspridning. Genom att tydligt trycka på att statistiken kommer från Nationella kvalitetsregister skapas en legitimitet och styrka för informationen i foldern. Båda patientgrupperna framhävde att man främst litar på information i pappersformat. Patienterna upplever att mycket bra information finns att hämta via andra kanaler, exempelvis internet, men menar att det är svårt att kritiskt granska källor på ett sådant sätt. Att då i mötet med läkare få informationen på detta sätt ökar legitimiteten, samt att enklare kunna guida patienterna till korrekt och uppdaterad information. Eftersom att vi tänker oss ett pappersformat är risken stor att det blir en överskalig produktion, men ett fokus på hållbarhet både miljömässigt och ekonomiskt har genomsyrat konceptet vilket kommer att förklaras mer senare. I praktiken Läkaren kan enkelt med ett vanligt beräkningsark i form av Excel eller liknande få ut patientens värden i grafiska fält, vilka matchar de utstansade fälten på baksidan av foldern. Folderns interaktivitet Foldern har ett isättsblad för att kunna göra information mer personlig. 14

19 Allmänt om diabetes typ 2 Necerrundi qui as vel imagnient placeaquas quam que cum, sequo eicae. Um et quibusam doloressunt aut re, offic te dipieni anditassequi in resenda ntioribus recus videm enducillab il idus evelis consequi duciti occullorent, a denis imuscipsam qui di delit fugitaq uassima gnatur? Ugiat quas sin nonem esendis eaqui omni totaquae velitatis plab iuntemporro est, se officiani ommolorest, cus eum ut prepta as qui dolupti anda sa dolessume estio moluptaes modi aut imi, sa core que sed que vent, is ut parchic itation eossincim dit facerionsed ma dolupta eostota intibus daeperr orpossinctis minihit ut eos nis assimusam dolupta spident excese sam is nobitib ernamus. 1 Genom att kombinera enkla och visuella grafer med utförlig och konkret text ger man patienterna en bättre inblick i hur livsstilsfaktorer påverkar den specifika sjukdomen. Diabetesbehandling Equam volupti iuntiatio. Sam in nus sunt. Ovitaque con nime maximagnat maio con conet quid magnimustrum fugiae venihicim rererera qui ullabo. Et lis dipis ad qui volupta tiberumet am fuga. Et officiet aut lique perferibus aliquatur aut quia que nos nonet volo. Ture il magnatia exces is acepudae vero blab ipit, tem acea simin perorum culpa doluptibus undit odi nectiam sam aspersp ellupta tiosapi enihic te cus niae nihilis am am, sit dolupiet et unt hic tem eatent a num et lanis nullit vitis estiundaest, eosserit everror estrum inctent, ium sed quam num rerum diatus et voloreped que maximet aut magnit aut litaestrum harit odis rae ni omnihictatia. Insulinpump blir allt vanligare Behandling med insulinpump hos patienter med typ 1 diabetes ökar något för varje år, ca 15% av männen och ca 23% av kvinnorna har insulinpump. Cum acerruptatur aut mos dolor andia iderorum quatqui istores dio dolenis nam velique mo ium voluptat que ipsantia venis aciis net eiunte vel id qui quas moloressin etur, sum verci aute occust ea volestisque comnis mo eum fugia de mos videbist veliquatia dolorest, inulluptae andame pe verro voluptatur? Itis nitam hiliatur alist volorep eratqui apis ipit essusci psunto derum resediat. Agnihicipit debitia tiatiunto magnia dit lacesto maio. Lis consequam quia corior aute plit, odi od exerume nectatas re discipsam et accus aut quas rem. Rectore labore vendendae elit quam inimusci rehenis expelenda dit perescid. Fördelning av diabetesbehandling i primärvården 2011 i procent. % ,4 Enbart kost 46,7 Enbart tabletter 12 Enbart insulin 17,6 Tabletter och insulin Andel patienter med insulinpump åren i procent. % ,6 13,2 Kvinnor 21,4 17,1 13,7 1 Alla 21,3 17,5 14,5 Män 23,4 19,2 15,

20 Motion Ximustin cus, nos ni dolupta tectum harcit assenditius, coriti blatias si volore, sim aut odit porecero et veleniet quo comnis consecu mquatium que ma con comnimet re voluptas eribeatem et, coratem quatiatias aut harum litempor aut quiatem unt et es repta alit qui optati rehentiberat ute mos aut voluptam labo. Minusam, si. Harumquia cullece archil elia soluptae inum faciam eos et ulparunt quiatus volorerum harum rem liquam id modi tem nones nonsect emporepta nobitionet eos ilibus dellatur a quo ipietur, sin cum recesectate ex etur? Si se quae. Nem et, evelenis aut que ex endis eriores doluptatquia consere voloruptaquo tempori onsequia prae. Lupture dolorio netur, conet hicaeperit facimil iquatur sundign ihiliqu iatist voluptat doluptatur sum fuga. Ut dolore lacearion net qui berum verrum, utatiorepel intempos int. Illitiosame laciet illores is a vitis sum faccull acidit, utetum hitam fuga. Itam, nos mo doluptaqui velesti aliqui dolupturia sae. Ditatur, tem natus doluptatur aperum eos dit mossequi occulla dit peditat volutempor sam aut et et molor a vollab int, to most lanimpor aut volum explign Omnis quist, conse net endissequo mo torendem vent. Obis cusapis exceris nonemoditius que ipsa iumquo min et quati sed etur modit quamendus sim solest et, utem as ducim expedi ipsa non porrume nemqui simus, non eum volupta tquatqui omniente que dolupta temporporior sa Fysisk aktivitet i procent bland diabetespatienter ,7 Aldrig <1 gång/vecka 1-2 gånger/vecka 26,7% motionerar dagligen. 3-5 gånger/vecka Dagligen 16,9 22,9 21,7 11,8 2 Varje folder innehåller en text om det berörda registret. Detta för att ange en tydlig källa för datan, men också för att skapa en kunskap om att registret finns och att det där finns mer information för den som vill ha den. Om Nationella Diabetesregistret Optibus. Rias moluptam rest, od quos aut latium etur autempos est, officip susdam ipsandemque consentium re resequidem faccum et a aute qui qui occuptus eniet quamus moluptas volupti conserf erferci liberci enimus dunt, cone nes et et reriatque necaborerro ilit officimus idicia as eos debis eaquam, cum ium, tet rerovidis des et que volorectas estrum quossinciam a id eos cuscid quam doluptatet liquis ped maion ra nonse conse errovid ernati ducium neceseque non comni occaerempos solest, sunt pellor aut et evendis veliquis untias con praest as et, nonsentorum harum nos est, aut libusam qui voloreh enitiisin reriand iciaeptur aut dolorecat disque porum cus, cuptatur? Sent. Bus, cusandis estia vendes doles et veligent, aut laut laciur? Optae num conecte conecerum laccus, omnistiam, quae lab illabor porest odis est estions equibus dis expelique ipsam nossit adis quuntor eruptaturita quatemp oratquam consent iminci quosant laborent quate cus vid untem et labo. Dandi tempost, corehen imaiore, nullatur milluptis si dundunt, que vollore vel illuption ratiam que nit fugia venisqui sint hario debis modisciam, si dollatur. 2 16

21 DINA PERSONLIGA VÄRDEN 3 Ditt värde Ditt målvärde Rikets genomsnitt Ditt BMI 15-18,5 18,6-24, De streckade områdena stansas ut på baksidan av foldern, för att de personliga värden som finns på pappret som stoppas i foldern ska synas. Detta är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att göra en standardiserad folder personlig medan den samtidigt behåller ett professionellt utseende UNDERVIKT Att lida av undervikt är extra farligt för diabetiker, då undervikt leder till extra låga blodfetter. Ät mer. NORMALVIKT Du ligger inom spannet för vad som är normalvikt, bra jobbat. Fortsätt som du gör. 4 Genom att få se sitt nuvarande värde och sitt målvärde jämfört mot riksgenomsnittet. Detta illustrerar tydligt vad man strävar mot och hur när sitt mål man är. Jämförelsen mot rikets genomsnitt kan bidra till att patienten inte känner sig ensam i sin sjukdom. ÖVERVIKT Att lida av övervikt är extra farligt för diabetiker, då övervikt leder till högt blodtryck. Ät mindre. Ditt HbA 1c i procent Ditt HbA 1c i mmol/mol Idag: Senast: För att öka chansen att patienten aktivt förbättrar sina värden så ges konkreta och enkla förslag på förändring. Även en beskrivning av riskerna med de olika värdena ges. DINA VÅRDDATA Diabetes typ 2 Beroende på vad det är för värden som är aktuella att visa för sjukdomen så kan en enkel individuell jämförelse vara mycket värd. Om HbA 1c Att ha ett högt HbA 1c kan leda till allvarliga ögon- njur- och nervskador, bör man försöka ha ett HbA 1c under 6.0% (fasteblodsocker under 6-8 mmol/l och dagtid under 10 mmol/l). Då HbA 1c är väldigt individuellt så bör du inte jämföra ditt HbA 1c med andra, utan detta är något du bör diskutera med din läkare. 7 7 En informationstext som förklarar innebörden av datan ovan. Det är viktigt att förklara den data man presenterar för att undvika missuppfattningar. 8 Läkarens rekommendationer 8 En patients vård är i grunden självfallet mycket individuell och kan inte alltid generaliseras. Här lämnas utrymme för läkarens kommentarer, antingen till patienten, eller till patientens anhöriga. 17

22 05.02 Konceptförslag Webbsida Vårt andra konceptförslag är en webbsida. Det är även här viktigt att tänka på kvalitetsmärkningen av information och att vara tydlig med källorna. Syftet är även att göra informationen tillgänglig mobilt och digitalt. Målgrupp Huvudsakliga funktioner Den största målgruppen består av de patienter som representeras av Annika. Dessa patienter är mer kritiska och analytiska som vill ha saklig och ingående information, som är tillgänglig oavsett var i vardagen patienten befinner sig. Informationen måste dock vara så tydlig och visuell att den går att tolka oberoende om man är inne i vårdprocessen och har kunskap om sjukdomen eller inte. Webbsidan ska, liksom foldern, kunna anpassas efter det specifika registret och lyfta de faktorer och området som registret genom sina analyser finner viktiga att belysa för sina patienter och övriga omgivningen. De patienter som profilen Annika bygger på uttryckte att de vill ta del av den läkaranpassade information som finns i årsrapporterna. Dels bör alltså siten guida till årsrapporterna, men även presentera denna på ett mer pedagogiskt vis. Informationen ska kunna göras relevant för individen utan att bryta mot personuppgiftslagen eller att ge för riktade slutsatser så att patienterna missar att detta ändå är data på populationsnivå. Man bör alltså ändå kunna generera statistik utifrån vissa populationsparametrar som är relevanta för patienten, exempelvis kön och ålder. Tidig skiss Den allra första skissen på vårt webbsidekoncept. 18

23 All data är behöver inte vara specifik och personaliserad, utan även generell data kan vara viktigt att visa upp. Den generella datan visas upp på ett visuellt och kommunikativt vis och ger registren en möjlighet att trycka på aktuella problemfaktorer, till exempel rökning. Det är viktigt att vara tydlig med var datan kommer ifrån, detta för att skapa en kanal som känns legitim och riktig. Då vi har upptäckt ett problem med att patienter lätt hittar fel information på internet blir det extra viktigt att verkligen understryka att den här datan kommer från ett nationellt kvalitetsregister och är granskad och korrekt. Detta skapar även kunskap om registren och hjälper till att skapa bilden av registren som en sorts kvalitetesmärkning För att skapa ett hållbart system som kan vara aktuellt i många år är det viktigt att kontinuerligt fånga upp patienters frågor. Detta ämnar inte nödvändigtvis till att ändra vilken data som registren samlar in, registren är i första hand för professionen och bör samla in data som kan hjälpa och utveckla professionen, men den data som professionen finner intressant kan även i vissa fall användas för att besvara patienters frågor. För att försäkra patienterna om att datan på siten är aktuell och uppdaterad så finns här en tydlig text om när sidan sist uppdaterades. Denna text länkar även till kvalitetsregistrets senaste årsrapport, för de patienter som vill ha tillgång till den.

24 Statistiken från registren presenteras i form av frågor som upplevs som relevanta för patienten. Upplägget ger en överskådlig bild av samtliga frågor, även när man har klickat sig in på en specifik fråga. Den svarta statiska texten blandas med den röda dynamiska texten för att skapa ett relevant svar för patienten. Patienten väljer sin protes i rullistan och får information som gäller just den specifika protesen. Denna text kan dels göra patienten beredd på eventuella komplikationer och också vara en god informationskälla för anhöriga. 15 Det som vi i våra undersökningar sett att patienter är mest intresserade av är livsstilsinformation. Detta är också den typ av information som gör mest nytta i patientens händer, eftersom detta är saker som patienten ofta i stor grad har möjlighet att påverka själv. Därmed bör frågorna i första hand vara livsstilsorienterade.

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET

SOMMAR DESIGN KONTORET SOMMAR DESIGN KONTORET Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 3 04 Analys 4 Arbete med kvalitetsregister 4 Olika sorters kvalitetsregister 5 Syften med kvalitetsregister 7 Problem med kvalitetsregister

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

Behöver du rekrytera nya medarbetare? Annonsera där du når flest arkitekter

Behöver du rekrytera nya medarbetare? Annonsera där du når flest arkitekter SVERIGES ARKITEKTERS BRANSCH- OCH MEDLEMSTIDNING UTGIVNINGSPLAN 2016 Behöver du rekrytera nya medarbetare? Annonsera där du når flest arkitekter Här hittar du: Utgivningsplan Annonsformat Bokningsinfo

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

GÖRA PÅ SPORTLOVET? maximinctias consequ iatiund itatio. Nequi ipid enis modit etur?

GÖRA PÅ SPORTLOVET? maximinctias consequ iatiund itatio. Nequi ipid enis modit etur? labores moloreium apelluptatia ipiciat inumqui dit, cus sed quas debitiaspiet ullenes vellam a consequis excerunte nihicationem vendus. Tio conecte exerrum, quidi con corento inctatibus aut que eatur,

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Grafisk manual. Version 1 201201

Grafisk manual. Version 1 201201 Version 1 201201 Innehåll 2 1. Inledning 1.1 Vår grafiska identitet 3 2. Verktygslåda 2.1 Symbol 4 2.2 Logotyp 5 2.3 Friyta 6 2.4 Ej tillåtna logotypplaceringar 7 2.5 Färger 8 2.6 Bakgrundsdekor 9 2.7

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014 Grafisk manual LPM potatis 1.0 2014 Innehåll OM VÅR GRAFISKA MANUAL 3 MAN BLIR GLAD AV POTATIS 4 LOGOTYP Huvudlogotyper 5 Logotypfärger 6 Logotypversioner 7 Logotyp på bakgrunder 8 TYPSNITT Externt typsnitt

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

LBS Grafisk profil. Logotyp. Logotypen används med fördel lite oversizad. Ger ett web 2.0 intryck. Färg: 90% svart.

LBS Grafisk profil. Logotyp. Logotypen används med fördel lite oversizad. Ger ett web 2.0 intryck. Färg: 90% svart. Grafisk Profil Grafisk Profil Vi vill hålla grunden i den grafiska profilen enkel. Vi har valt att jobba med 90% svart i logotyp och rubriker. Detta för att det inte skall kännas för tungt. Enkelheten

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER. För Horses made in Sweden 2014. Foto: Olovisa Almqvist

GRAFISKA RIKTLINJER. För Horses made in Sweden 2014. Foto: Olovisa Almqvist GRAFISKA RIKTLINJER För Horses made in Sweden 2014 1 Foto: Olovisa Almqvist HORSES MADE IN SWEDEN Horses made in Sweden kom till då vi tyckte det var dags att kraftsamla kring det som är basen i vår hästnäring

Läs mer

Tidaholms-Guiden ökar!

Tidaholms-Guiden ökar! 21 NFORMON K NYHEER UGVNNGCHEM PRER idaholms-guiden ökar! +43% under de senaste fem åren eller +132% under de senaste tio åren Nyheter 2014: idaholms-tipset Fastighet & bostad nför valet Baktips idaholms-guiden

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Logotyp... 3. Typsnitt... 5. Färger... 10. Foto...11. Grafiska element... 12. Koncept... 18. Budskap... 19. Powerpoint... 21. Word template...

Logotyp... 3. Typsnitt... 5. Färger... 10. Foto...11. Grafiska element... 12. Koncept... 18. Budskap... 19. Powerpoint... 21. Word template... GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL Logotyp... 3 Typsnitt... 5 Färger... 10 Foto...11 Grafiska element... 12 Koncept... 18 Budskap... 19 Powerpoint... 21 Word template... 22 Roll ups... 23 Banners... 24 Facebook...

Läs mer

Advokatbyrå med affärsnyttan i fokus

Advokatbyrå med affärsnyttan i fokus OM OSS AFFÄRSOMRÅDEN JOBB TELFA MEDARBETARE KONTAKT Advokatbyrå med affärsnyttan i fokus Kapitalmarknad Corporate & Enterprise Kapitalmarknadsfrågor är en viktig del av vår verksamhet och bland våra kunder

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

FLERDAGARS- RESOR. inkl bussresa, bro- och färjöverfarter, tre nätter med del i dubbelrun och frukost (exkl. dryck)

FLERDAGARS- RESOR. inkl bussresa, bro- och färjöverfarter, tre nätter med del i dubbelrun och frukost (exkl. dryck) FLERDAGARS- RESOR Goslar 13-20 september Bremun (på latin Brema) 787 AD då Karl den store upprättade ett biskopsstift där. 1186 utfärdades det första kejserliga privilegiet för staden, och 1246 fastställdes

Läs mer

Logotypen. Grafisk manual Linköpings universitet innehåll

Logotypen. Grafisk manual Linköpings universitet innehåll 10 en visuell representation av varumärket I logotypens enkla och stiliserade form kan man se egenskaper som väl rimmar med Linköpings universitet. Den är modernistisk, lekfull, robust och vänlig. De geometriska

Läs mer

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser.

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. 4. Annonser Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. www.regionostergotland.se 54 4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011

Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 Grafisk manual Version 1.0 maj 2011 WESTRA WERMLAND GRAFISK MANUAL 2 Westra Wermlands Sparbank har ett syfte: Vi ska skapa långsiktig ekonomisk trygghet och tillväxt för våra kunder, samt bidra till att

Läs mer

Vår grafiska identitet

Vår grafiska identitet SVENSKT NÄRINGSLIVS VISUELLA IDENTITET Grafisk manual 2.0 Designprogram lement Galerie Art Silk Font Sabon Färgpalett Grafisk identitet Logotype Korrespondenskort Ytvikt Friyta PMS 540 aterial Mailsignatur

Läs mer

INNEHÅLL 5 KÄRLEKEN TILL TEKNIKEN 1 DEN MÄNNISKOSTYRDA EVOLUTIONEN

INNEHÅLL 5 KÄRLEKEN TILL TEKNIKEN 1 DEN MÄNNISKOSTYRDA EVOLUTIONEN INNEHÅLL 1 DEN MÄNNISKOSTYRDA EVOLUTIONEN 5 KÄRLEKEN TILL TEKNIKEN 2 3 4 PROTESER OCH HJÄLPMDEL HJÄRNAN OCH KROPPEN DEN NATURLIGA MÄNNISKAN Människokroppen i förändring 10 Den bioniska kroppen 15 Central

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.5 2015 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Hej! Helena Leach Designer. Date: September 2015 Subject: Identitet Dummy

Hej! Helena Leach Designer. Date: September 2015 Subject: Identitet Dummy Hej! Helena Leach Designer Date: September 2015 Subject: Identitet Dummy IDENTITETSUTVECKLING Grundelement och visualisering LOGO TYPO FÄRGER BILDSTIL GRID De olika grundelementen i en identitet: Logotyp,

Läs mer

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL GRAFISK PROFIL Grafiskt uttryck och namn - färgprofil & symbol MORA GYMNA 2 Grafiskt uttryck och namn - Logotype 3 Grafiskt uttryck och namn - Logotype Tidlösa, moderna färger hämtade från de tre kommunernas

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

INFORMATION STATISTIK NYHETER UTGIVNINGSSCHEMA PRISER

INFORMATION STATISTIK NYHETER UTGIVNINGSSCHEMA PRISER FORMAO SASK YHEER UGVGSSCHEMA PRSER Dyrt eller billigt att annonsera? Det beror på resultatet! Annonsera du också i en tidning som fungerar! -G ökade igen! 7% upp förra året yheter 2015 Familjesidan Favoritreceptet

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER. För Horses made in Sweden 2014. Foto: Olovisa Almqvist

GRAFISKA RIKTLINJER. För Horses made in Sweden 2014. Foto: Olovisa Almqvist GRAFISKA RIKTLINJER För Horses made in Sweden 2014 1 Foto: Olovisa Almqvist HORSES MADE IN SWEDEN Horses made in Sweden kom till då vi tyckte det var dags att kraftsamla kring det som är basen i vår hästnäring

Läs mer

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet Värdeord och personlighet Logotyp Logotyp storlek Desktop 1440x900 228x64 px Language Kontakt Sök ipad 768X900 180x50 px Language Kontakt Sök Smartphone 400x900 138x39PX Kontakt Sök Meny kommun digital

Läs mer

Logotyp IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen.

Logotyp IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen. Grafisk manual Logotyp IYFSE har en enkel typsnittslogotyp som presenteras med eller utan den internationella Iyengar Yogaföreningssymbolen. Logotypen används antingen inverterat i vitt på någon av föreningens

Läs mer

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. 3. Kontorstryck och powerpoint Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden,

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister Nationella Kvalitetsregister Presentation 2007-05-10 Bodil Klintberg Sektionen för verksamhetsutveckling Sveriges Kommuner och Landsting 1 Varför kvalitetsregister? All sjukvård skall omfattas av system

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

livelife Nå aktiva och hälsointresserade läsare Annika Danelius på Lifes marknadsavdelning: Försäljningen ökar när Live Life kommer ut

livelife Nå aktiva och hälsointresserade läsare Annika Danelius på Lifes marknadsavdelning: Försäljningen ökar när Live Life kommer ut Nordens största tidning om naturlig hälsa Nå aktiva och hälsointresserade läsare Annika Danelius på Lifes marknadsavdelning: Försäljningen ökar när Live Life kommer ut Läsarna har ordet: jag läser live

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

VI ÄR EXCITERA MARTIN HEDLUND HADAR GREINSMARK REBECCA LIND MAX DYRHAGE KYRIAKI SARAMPAISNA VICE ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE BUSINESS RELATIONS MANAGER

VI ÄR EXCITERA MARTIN HEDLUND HADAR GREINSMARK REBECCA LIND MAX DYRHAGE KYRIAKI SARAMPAISNA VICE ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE BUSINESS RELATIONS MANAGER EXCITERA PORTFOLIO OM OSS Excitera är en ideell studentförening och nätverk för entreprenörskapsintresserade studenter. Vårt syfte är att skapa intresse för företagande, startups och kommersialisering

Läs mer

Swedish Women s Educational Association International, Inc. Varumärkesmanual

Swedish Women s Educational Association International, Inc. Varumärkesmanual ompetens Lokalt Stöd KVärldsvid Vänskap Global Varumärkesmanual Standardisering, riktlinjer och regler för användning av logga och relaterande material Innehåll Kära Sweor och samarbetspartners, SWEA,

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Hej och välkommen. Det här är Bostaden.

Hej och välkommen. Det här är Bostaden. Hej och välkommen. Det här är Bostaden. Profilhandbok. V.1.1 Innehåll 1. Logotyp 2. Färger 3. Typografi 4. Bilder 5. Kontorsmaterial 6. Digitala mallar 7. Trycksaker 8. Miljöfokus 9. Kläder 10. Presentreklam

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

Självklart äger du samtligt material efter leverens. Du får såväl tryckfärdiga filer som orginalfiler skickade till dig.

Självklart äger du samtligt material efter leverens. Du får såväl tryckfärdiga filer som orginalfiler skickade till dig. Mallar 2012 PROCESSEN För att säkerställa snabba effektiva leveranser till en låg kostnad för dig som kund jobbar Min Nya Sida med ett antal mallar som vi håller som utgångspunkt. Processen i sin helhet

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2015 1

GRAFISK MANUAL 2015 1 GRAFISK MANUAL 2015 1 INNEHÅLL Inledning: Varför en grafisk manual... 1 Vision & affärsidé... 2 Logotype... 3 Typografi... 4 - Externt material - Internt material Färger... 5 Bilder... 6 Kontorsrutiner...

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

SIP UR ETT BRUKARPERSPEKTIV

SIP UR ETT BRUKARPERSPEKTIV SIP UR ETT BRUKARPERSPEKTIV SOMMAR DESIGN KONTORET Darja Kaj Karin Sophie Emma BRIEF ARBETSMETODEN LOOP 1: VI TAR FRAM KONCEPT LOOP 2: VI TAR FRAM MATERIAL SLUTRESULTAT STEPS AHEAD FRÅGOR OCH DISKUSSION

Läs mer

Evidensbaserad praktik och vårdplanering

Evidensbaserad praktik och vårdplanering Evidensbaserad praktik och vårdplanering Vilken behandling av vem är mest effektiv för denna individ med dessa specifika problem och under vilka villkor? Baskurs Malmö, missbruk-och beroendevård den 17

Läs mer

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA?

DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? DE NATIONELLA KVALITETSREGISTREN ANVÄNDS RESULTATEN FÖR BEFOLKNINGENS NYTTA OCH FÖR EN MER JÄMLIK HÄLSA? Bertil Lindahl Forskningsstrateg, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Uppsala Clinical Research

Läs mer

KVALITETSINDIKATORER PÅ 1177.se

KVALITETSINDIKATORER PÅ 1177.se KVALITETSINDIKATORER PÅ 1177.se Invånartjänster idag Nationella tjänster från Sveriges landsting och regioner Hälso- och sjukvårdstjänster som kan användas dygnet runt Ger råd om hälsa och relationer,

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

VisitVasa 2017 MEDIAINFO

VisitVasa 2017 MEDIAINFO VisitVasa 2017 MEDIAINFO VisitVasa 2017 VI LYFTER FRAM VASAREGIONEN SOM ETT SÄRPRÄGLAT OCH UNIKT RESMÅL. FÖRSÄKRA DIG OM DIN SYNBARHET I VÅR FÖRNYADE TURISTBROSCHYR FÖR 2017 OCH I VÅR ELEKTRONISKA KOMMUNIKATION!

Läs mer

Innehåll: Inledning 3. BESTÅNDSDELAR sid 4-9 Logotyp 4-5 Dekorelement - Krokoms DNA 6 Payoff 7 Färger 8 Typografi 9

Innehåll: Inledning 3. BESTÅNDSDELAR sid 4-9 Logotyp 4-5 Dekorelement - Krokoms DNA 6 Payoff 7 Färger 8 Typografi 9 grafisk profil Innehåll: Inledning 3 BESTÅNDSDELAR sid 4-9 Logotyp 4-5 Dekorelement - Krokoms DNA 6 Payoff 7 Färger 8 Typografi 9 EXTERN PROFIL sid 10 21 Profilannonser 11-12 Platsannonser 13 Informationsannonser

Läs mer

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar.

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. 1. Grundelement visuell identitet Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. www.regionostergotland.se 4 1.1 Logotyp Region Östergötlands logotyp består

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Forskning inom humaniora

Forskning inom humaniora Högskolan i Gävle 2014 Forskning inom humaniora Möten med forskare på avdelningen för humaiora som berättar om sina forskningsområden. Kavita Thomas Hur det lilla ordet men används i samtal Fokus i Kavitas

Läs mer

Grafisk Manual INNEHÅLL 00 01 Inledning 3 02 Logotyp 5 03 Typografi 15 04 Färger 20 05 Bilder 24 06 Illustrationer 27 07 Grafisk element 33 08 Enheter 38 09 Digitalt 43 INLEDNING 01 INLEDNING 01 Hej! Det

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Anhörigstöd Sommardesignkontoret Stockholm 2012 Hanna Tunemar och Ulf Appelgren

SOMMAR DESIGN KONTORET. Anhörigstöd Sommardesignkontoret Stockholm 2012 Hanna Tunemar och Ulf Appelgren SOMMAR DESIGN KONTORET Anhörigstöd Hanna Tunemar och Ulf Appelgren Innehåll 01 Om 1 02 Uppdraget 2 03 Arbetsprocessen 4 04 Analys 8 05 Konceptförslag 10 Övergripande 10 Hemsida - innehåll 12 Kampanjer

Läs mer

Grafisk profil Utgåva 15 dec 2010

Grafisk profil Utgåva 15 dec 2010 Grafisk profil Utgåva 15 dec 2010 1 Vad är ett varumärke? Ett sätt att förklara det är att säga att varumärket är allt man sagt, gjort och levererat. Men också vad man inte sagt eller levt upp till. T.ex.

Läs mer

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden

Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Utlåtande 2011:151 RV (Dnr 327-1512/2011) Deltagande i nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Svenska Palliativregistret Förslag från äldrenämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 3 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 3 24,9 %

Läs mer

Utvecklingsarbete som grund för vidare forskning

Utvecklingsarbete som grund för vidare forskning Utvecklingsarbete som grund för vidare forskning Anna Trinks, registerhållare Senior alert Qulturum, Region Jönköpings län Många använder Senior alert 272 kommuner 137 privata 15 landsting 9 000 enheter

Läs mer

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning

IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang. Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning IPL Pedagogiska modeller som fungerar i många sammanhang Margaretha Forsberg Larm Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En gemensam samverkansstruktur för den

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Ärenden Sida 6 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30

Ärenden Sida 6 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 Ärenden Sida 6 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0125 Au 66 KS 57 Grafisk profil för Strömstads kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

kampanj svensk honung Lind Lewin kommunikation 2014

kampanj svensk honung Lind Lewin kommunikation 2014 kampanj svensk honung 2014 Vilken honung ska jag välja? svenskt region smaksatt sort varumärke evm pris eko flytande/fast några resultat i uppsalastudien: 1. URSPRUNG Majoriteten menar att ursprunget och

Läs mer

Operation mot urinläckage

Operation mot urinläckage Operation mot urinläckage GynStockholm startade 1988 och utför i särklass flest operationer mot urinläckage i Norden. Vi utför även operationer för andra sjukdomar inom gynekologin samt har allmän gyne

Läs mer

Grafisk manual riktlinjer för språklig ton och utformning av Tibro kommuns dokument, digitala medier, kläder, fordon och profilprodukter

Grafisk manual riktlinjer för språklig ton och utformning av Tibro kommuns dokument, digitala medier, kläder, fordon och profilprodukter Grafisk manual riktlinjer för språklig ton och utformning av Tibro kommuns dokument, digitala medier, kläder, fordon och profilprodukter 1 Innehållsförteckning 1. Varumärke 1.1 Vårt varumärke 1.2 Våra

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014

GRAFISK MANUAL. Version 1.0; juni 2014 GRAFISK MANUAL Version 1.0; juni 2014 INNEHÅLL Gemensamt skapar vi Fyrisgårdens identitet 3 Logotypen 4 Logo typen gör inte så här 6 Färger 7 Färg och typsnitt i praktiken 8 Typo grafi 10 Papper 13 Appendix:

Läs mer

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum]

Luleå gymnasieskola. Rapportens namn. [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Luleå gymnasieskola Rapportens namn [Dokumentets underrubrik] Författare [Datum] Sammanfattning Sammanfattningen skall ge en översikt över rapportens viktigaste delar, och skapa ett intresse att läsa den.

Läs mer

Barndiabetes. skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland

Barndiabetes. skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland Barndiabetes skillnader i HbA1c och body mass index (BMI) mellan flickor och pojkar i Västra Götaland oktober 2012 Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning?

Allmänna frågor Patienter. 6. Hur många patienter är totalt listade/tillhör er vårdcentral/mottagning? Vårdcentral Uppgiftslämnare Profession HSA- id (alt. vårdcentralens namn) Telefonnummer Län/region Information Denna version i word-format kan användas som ett arbetsmaterial för att underlätta att besvara

Läs mer

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Sofia Kialt, Samordnare för verksamhetsutveckling Bodil Klintberg, samordnare för strategin för kronisk sjukdom bodil.klintberg@skl.se, 070-610

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer