Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall"

Transkript

1 Skanska GodAffär Trygghetsförsäkring vid sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och olycksfall Skanska Nya Hem Solna Besök: Råsundavägen 2 Telefon: Stockholm, september Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för varje privatperson som ingått förhandsavtal eller upplåtelseavtal med en av Skanska (Försäkringstagaren) initerad bostadsrättsförening eller överlåtelseavtal med Försäkringstagaren avseende nyproduktion (Bostaden). Om rätten till Bostaden delas mellan två personer gäller försäkringen för båda personerna under förutsättning att båda är angivna som köpare i upplåtelseavtalet. (Försäkrad). Försäkrad skall vara folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens start. 2. När försäkringen gäller Försäkringen träder i kraft på tillträdesdagen och gäller i 12 månader. Försäkringen gäller under dygnets 24 timmar. Försäkringen lämnar ersättning under högst nio (9) månader. För dubbel boendekostnad gäller tolv (12) månader. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Sverige. 4. Vad försäkringen gäller för Försäkringen ersätter den månatliga brf-avgiften/månadskostnad* för Bostaden, för det fall försäkringstagaren blir arbetsoförmögen, avlider eller blir arbetslös enligt nedan. Ersättning utgår med maximalt SEK per månad. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag då hel arbetsoförmåga, arbetslöshet eller sjukhusvistelse föreligger. Ersättning betalas direkt till den försäkrade under maximalt nio (9) månader. *Med månadskostnad avses Nettokostnad för räntor och faktiska extra boendekostnader, se definitioner nedan. 4.1 Hel arbetsoförmåga Om försäkrad på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada eller sjukdom är helt arbetsoförmögen i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) betalas ersättning från och med 1:a dagen. Perioder av hel arbetsoförmåga som inte åtskiljs av minst 90 dagars sammanhängande arbetsförmåga skall anses höra till samma period av arbetsoförmåga. Detta gäller inte om den nya perioden av arbetsoförmåga beror på helt annan orsak än den tidigare. Om två personer äger bostaden gemensamt och bor där permanent, så gäller följande: Om arbetsoförmågan avser en person utbetalas ersättning med högst 50 % av ersättningsbara kostnader, dock högst 50 % av försäkringsbeloppet. 4.2 Dödsfall Om en av två försäkrade som är delägare och permanent boende i samma bostad avlider, utbetalas halva försäkringsbeloppet, kronor, per månad under ersättningsperioden. 4.3 Ofrivillig arbetslöshet Om försäkrad är ofrivilligt helt arbetslös i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) betalas ersättning från och med 1:a dagen. Perioder av hel ofrivillig arbetslöshet som åtskiljs av max 90 sammanhängande dagars anställning skall anses höra till samma period av hel ofrivillig arbetslöshet. För försäkrad som har en tillsvidareanställning som inte ännu varat i 12 sammanhängande månader gäller försäkringen först när de 12 månaderna uppnåtts förutsatt att den försäkrade inte blivit uppsagd eller varslad under perioden. Om två personer äger bostaden gemensamt och bor där permanent, så gäller följande: Om arbetslösheten avser en person utbetalas ersättning med högst 50 % av ersättningsbara kostnader, dock högst 50 % av försäkringsbeloppet. Sida 1 (av 5)

2 4.4 Sjukhusvistelse för dig över 65 år Om försäkrad på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada eller sjukdom blir intagen på sjukhus i mer än 7 sammanhängande dagar (karensperiod) betalas ersättning från och med 1:a dagen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag då den försäkrade är intagen på sjukhus, sjukhem eller liknande. Perioder av sjukhusvistelse som åtskiljs av max 90 dagars sammanhängande period utan sjukhusvistelse skall anses höra till samma period. Detta gäller inte om den nya perioden av beror på helt annan orsak än den tidigare. Om två personer äger bostaden gemensamt och bor där permanent, så gäller följande: om olycksfallsskadan eller sjukdomen avser en person utbetalas ersättning med högst 50 % av ersättningsbara kostnader, dock högst 50 % av försäkringsbeloppet. 5. Undantag 5.1 Vid hel arbetsoförmåga och sjukhusvistelse lämnas ersättning inte för: Olycksfallsskada eller sjukdom för vilken den försäkrade uppsökt läkare eller erhållit vård och som inträffat eller som den försäkrade drabbats av inom 12 månader innan den dag avtal om ny bostad ingicks Utbrändhet, stress, depression eller därtill relaterade besvär Psykisk sjukdom, psykiska eller nervösa besvär Ryggskott eller andra ryggbesvär om det inte finns medicinska bevis (exempelvis genom (magnet)röntgen) eller att läkare kan bevisa att en undersökning har bekräftat medicinska besvär Olycksfallskada eller sjukdom som den försäkrade avsiktligt tillfogat sig eller ådragit sig Olycksfallskada eller sjukdom som den försäkrade drabbas av vid egen brottslig handling Olycksfallsskada eller sjukdom som orsakats under påverkan av alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel Sjukom som har samband med kosmetisk kirurgi Olycksfallsskada eller sjukdom som inträffat under deltagande i eller träning av professionell sport Försäkringen gäller inte för försäkrad som inte har rätt till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension från Försäkringskassan. 5.2 Vid dödsfall lämnas inte ersättning för: Dödsfall som beror på sjukdom som varit känd inom 12 månader innan den dag avtal om ny bostad ingicks Dödsfall på grund av självmord Dödsfall på grund av olycka som ägt rum före försäkringens ikraftträdande Dödsfall till följd av AIDS Dödsfall som uppkommit som en direkt följd av användning av droger. Detta gäller även dödsfall i trafik. 5.3 Vid ofrivillig arbetslöshet lämnas ersättning inte för: Deltidsarbetslöshet, arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet Uppsägning eller varsel om uppsägning som var känd eller som försäkrad borde känt till vid försäkringens ikraftträdande Frivillig arbetslöshet på grund av egen uppsägning eller avsked på grund av misskötsel i arbetet Arbetslöshet när den försäkrade inte erhåller ersättning från Arbetslöshetskassa eller KAS Varsel om uppsägning eller arbetslöshet som inträffar under de första 90 dagarna som försäkringen varit i kraft Arbetslöshet på grund av naturlig avgång eller tidsbegränsad anställning Arbetslöshet som beror på strejk eller olagligt handlande av den försäkrade För egenföretagare gäller försäkringen inte vid kommande arbetslöshet som var känd eller den försäkrade borde ha känt till vid försäkringens ikraftträdande. Försäkringen gäller heller inte om ersättning inte betalas från erkänd arbetslöshetskassa Skyddet för ofrivillig arbetslöshet upphör dagen när den försäkrade fyller 65 år Försäkrad som inte varit tillsvidareanställd hos samma arbetsgivare med en arbetstid av minst 22 tim per vecka under minst 12 sammanhängande månader direkt innan den dag avtal om ny bostad ingicks. Sida 2 (av 5)

3 5.4 Allmänna undantag som gäller hela försäkringen. Försäkringen gäller inte vid: Krig, invasion, aktivitet eller hot av utländska fiender (oavsett krigsförklaring), inbördeskrig, revolution, militärt övertagande eller upplopp Radioaktiv strålning eller kontamination på grund av radioaktivitet från varje form av nukleärt bränsle eller från nukleär deposition som förvarar nukleärt bränsle, använd eller förbrukad. 6. Åtgärder vid skada Anmälan om inträffad skada skall snarast möjligt göras till (Aon), dock senast 180 dagar efter sjukdomens, dödsfallet, olycksfallsskadans uppkomst eller den ofrivilliga arbetslöshetens inträffande. 6.1 Vid hel arbetsoförmåga och sjukhusvistelse Vid anspråk mot försäkringen på grund av olycksfallsskada eller sjukdom eller sjukhusvistelse skall följande uppgifter snarast möjligt insändas till Aon. Kopia på avi som styrker den månatliga kostnaden för bostaden. Läkarintyg med arbetsförmågans orsak angiven eller orsaken till sjukhusvistelsen. Intyg om utbetalad sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension från försäkringskassan. Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Försäkringsgivaren kan, via Aon, begära att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Kostnaderna för detta betalas av försäkringsgivaren. 6.2 Vid dödsfall Vid dödsfall skall Dödsfallsintyg insändas. 6.3 Vid ofrivillig arbetslöshet Vid anspråk mot försäkringen orsakat av ofrivillig arbetslöshet skall följande uppgifter snarast insändas till Aon. Kopia på avi som styrker den månatliga kostnaden för bostaden. Kopia av utbetalningsavi från Arbetslöshetskassan eller liknande. Intyg från Arbetsförmedlingen om att den försäkrade är inskriven som arbetssökande. Intyg från den senaste arbetsgivaren om anledning till arbetslösheten samt hur länge den försäkrade arbetat hos denna arbetsgivare. Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. 7. Allmänna avtalsbestämmelser 7.1 Premiebetalning Premien betalas av Skanska, enligt särskild överenskommelse. 7.2 Annullation av försäkringen Försäkringen upphör om försäkrade flyttar till annan permanentbostad. 7.3 Tillämplig lag och behörig domstol För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands För försäkringen gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 7.4 Om vi inte kommer överrens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för ditt ärende och be om en omprövning av ärendet. Du kan även vända dig till: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, Stockholm. Telefon: Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Sida 3 (av 5)

4 7.4.3 Klagomålsansvarig på Lloyd s Eva Lindberg, Generalrepresentant för Lloyd s. Adress: Stureplan 4C 4 tr, Stockholm. Telefon: , fax: , epost: Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du kontakta representanten för Lloyd s i Sverige som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelning för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Eventuella delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med försäkringen skall anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras eller överlämnas till Eva Lindberg, Generalrepresentant för Lloyd s. Om du vill veta mer kan du kontakta försäkringsförmedlaren. Du kan även kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor. 7.5 Personuppgiftslagen (PuL) De personuppgifter om dig som vi behandlar är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen och fullgöra våra avtalsförpliktelser, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt från dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndighet som begärt uppgift. Personuppgiftsansvarig är Aon Sweden AB. Enligt Personuppgiftslagen (PuL), har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att en gång om året skriftligen, kostnadsfritt begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig eller anmäla att dina personuppgifter inte ska användas till direktmarknadsföring. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till PuL-ansvarig på Aon Sweden AB, Primusgatan 20, Stockholm. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress. 8. Försäkringsförmedlare Aon Sweden AB är försäkringsförmedlare för denna försäkring. Adress: Primusgatan 20, Stockholm. 9. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyds Underwriters, genom Balder Försäkring. Adress: Birger Jarlsgatan 37, Stockholm. 10. Definitioner 10.1 Försäkrad Försäkrad är varje privatperson som ingått förhandsavtal eller upplåtelseavtal med en av Skanska (Försäkringstagaren) initierad bostadsrättsförening avseende nyproduktion (Bostaden) under perioden Om rätten till Bostaden delas mellan två personer gäller försäkringen för båda personerna under förutsättning att båda är angivna som köpare i upplåtelseavtalet. (Försäkrad). Försäkrad skall vara folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens start Försäkringstagare Försäkringstagare är Skanska Nya Hem AB Olycksfallskada Med olycksfallskada förstås kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse under försäkringstiden och som medför hel arbetsoförmåga. Som olycksfallsskada räknas även förfrysning, värmeslag och solsting Sjukdom Med sjukdom förstås uppkommen sjukdom som ej förelåg 12 månader innan försäkringens startdag och som den försäkrade drabbats av under försäkringstiden som medför hel arbetsoförmåga. Sida 4 (av 5)

5 10.5 Hel arbetsoförmåga Med hel arbetsoförmåga avses att den försäkrade är helt sjukskriven, uppbär helt sjukbidrag, hel förtidspension eller en kombination av dessa och det innebär att den försäkrade är helt arbetsoförmögen, enligt läkarintyg Ofrivillig arbetslöshet Med ofrivillig arbetslöshet avses att den försäkrade utan egen förskyllan är helt arbetslös, inte avböjer anvisat arbete, är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samt uppbär ersättning från Arbetslöshetskassan eller KAS Försäkringsbelopp De aktuella faktiska extra boendekostnaderna för den nya bostaden som köpts av Skanska. Försäkringen ersätter ej påminnelseavgifter eller övriga kostnader som beror på bristande betalning. Maximalt ersättningsbelopp är SEK per månad Faktiska extra boendekostnader Med Faktiska extra boendekostnader* avses Nettokostnaden för räntor*, fastighetsskatt eller motsvarande, årsavgift för bostadsrätt, försäkring, uppvärmning, vatten och avlopp, renhållning, hushållsel, vägavgifter och samfällighetsavgifter eller andra driftskostnader för den nya bostaden som köpts av Skanska och som Försäkrad* kan verifiera Nettokostnad för räntor Med nettokostnad för räntor* avses 70 % av räntekostnaderna för existerande lån i bank eller bolåneinstitut med säkerhet i den nyproducerade permanentbostaden och som är avsedda finansiera insats, upplåtelseavgift, och köpeskilling i det nya boendet. Sida 5 (av 5)

6 The Skanska headline GodAffär goes Försäkring mot here dubbel boendekostnad Senders Skanska name Nya Hem Solna Besök: 70 Råsundavägen Senders Telefon: name Stockholm, september Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått ett förhandsavtal eller upplåtelseavtal med en av Skanska initierad bostadsrättsförening eller överlåtelseavtal med Skanska (Försäkringstagaren*) avseende nyproducerad permanentbostad i Sverige. 2. När försäkringen gäller Försäkringen träder i kraft när Försäkringstiden* börjar. Försäkringstiden är 12 månader och räknas från det tidigaste datum antingen då Försäkrad* får tillträde till den nyproducerade permanentbostaden eller då försäljningen av den tidigare Bostaden* visas för presumtiva kunder för första gången. Om försäljning av tidigare bostad påbörjas tidigare än 3 månader före tillträdesdagen till den nyproducerade permanentbostaden, börjar försäkringstiden 3 månader före tillträdesdagen. Försäkringstiden* kan dock tidigast börja Ersättning förutsätter att försäkrad aktivt försökt sälja tidigare bostad i minst tre (3) månader. Försäkringen upphör i och med att ett köpeavtal avseende Försäkrads* tidigare Bostad* har ingåtts med ny ägare eller om Bostaden* inte har visats för första gången senast tre (3) månader efter tillträdesdagen till den nyproducerade permanentbostaden. Försäkringen upphör om Bostaden* inte är tillgänglig för försäljning under hela Försäkringstiden*. Försäkringen upphör om Försäkrad* avlider. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i Sverige och för egendom belägen i Sverige. 4. Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter Försäkrad* för de Extra boendekostnader* som Försäkrad* får när köpeavtal avseende Försäkrads* Bostad* ej ingås inom Försäkringstiden*. Försäkringstiden börjar med en Karenstid* på tre (3) månader innan ersättning för Extra boendekostnader* kan börja utgå. Karenstiden börjar tidigast löpa tre månader före dagen för tillträde till den nyproducerade permanentbostaden under förutsättning, att Bostaden* då är tillgänglig för försäljning. Karenstiden kan dock tidigast börja Ersättning för Extra boendekostnader* kan då tidigast utbetalas efter det att Karenstiden* löpt ut och under maximalt 12 månader. För att försäkringen ska gälla skall en försäljning av Försäkrads* Bostad* ske genom registrerad fastighetsmäklare (Mäklaren*). För att försäkringen ska gälla skall en värdering av Bostaden* ske inom 14 dagar före den dag den saluförs. Värderingen ska ske av en Mäklare* och vara en del av uppdragsavtalet mellan Försäkrad* och Mäklaren*. Om köpeavtalet avseende Bostaden* innehåller förbehåll som senare annullerar köpeavtalet, fortsätter försäkringen att gälla från det datum köpeavtalet annullerades. Om någon av händelserna som specificeras under punkt 5.3 nedan inträffar, innebär det att Karenstiden* eller ersättningsperioden avbryts till dess att Bostaden* på nytt görs tillgänglig för försäljning. Sida 1 (av 4)

7 5. Undantag gällande Bostaden* Försäkringen ersätter inte Extra kostnader* som uppkommit om: 5.1. det saluvärde som Försäkrad* och Mäklaren* enats om i samband med försäljningsstart enligt punkt 4, enligt senare värdering utförd av Mäklaren* visar sig klart överstiga marknadsvärdet vid samma tidpunkt 5.2 ny bedömning av saluvärde inte gjorts av en Mäklare* månad 6 räknat från det datum försäkringen trädde ikraft. Saluvärdet skall anpassas till den nya bedömningen. 5.3 Bostaden* efter att försäkringen trätt i kraft visat sig ha behov av reparationsåtgärder eller annan liknande åtgärd för att kunna säljas, skadas på grund av brand, storm, översvämning, vattenskada eller liknande händelse, vilket medför att försäljningstiden förlängs, Inte kan säljas till följd av legala hinder, rättsutredningar eller annan liknande orsak. Försäkrings och ersättningsperioden förlängs inte på grund av att händelse enligt 5.3 medför att Bostaden* inte kan säljas under viss tid. Om hindret för försäljning enligt 5.3 fortgår i längre tid än 6 månader, upphör försäkringen att gälla dagen efter det 6 månader förflutit sedan hindret uppkom. 5.4 om det saluvärde som Mäklaren* och Försäkrad* enats om i förmedlingsuppdraget eller högre bud erbjudits av köparen och Försäkrad* trots detta nekar till köpeavtal och därmed förlänger försäljningstiden. 5.5 Försäkrad* efter tillträdesdatum till bostaden han förvärvat av Skanska inte är folkbokförd där. 5.6 Köpeavtalet avseende Bostaden* annulleras och Extra kostnader* uppkommer under perioden mellan det datum köpeavtalet tecknades och det datum samma avtal annullerades. 5.7 Försäkringen ersätter inte Extra kostnader under sådan tid Bostaden använts för boende av Försäkrad*, efter tillträde av den nya permanentbostaden, eller hyresgäst. Försäkringen gäller inte för: 5.8 Varje form av lagligt ansvar som, direkt eller indirekt, har sitt ursprung i eller orsakats av radioaktiv strålning eller kontamination från varje form av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle varhelst det är. radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen eller annan form av farligt objekt som innehåller radioaktiva ämnen. 5.9 Varje form av skada som, direkt eller indirekt, orsakats av eller som är en följd av krig, invasion, krigshandling av annat land, inbördeskrig, borgerliga oroligheter, revolution, militärt maktövertagande, konfiskation eller nationalisering, rekvisition eller förstörelse av egendom till följd av beslut av regering eller myndighet Varje skada som orsakas av tryckvågor från flygplan eller annan form av luftburen farkost, oavsett hastighet på den luftburna farkosten. 6. Ersättningsbelopp och ersättningstid Försäkringen ersätter Extra boendekostnader* under maximalt12 månaders ersättningstid och med högst kronor per månad. 7. Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk, men med 3 månaders Karenstid*. 8. Anmälan av skada Vid försäkringsfall skall anmälan göras snarast till Aon Sweden AB. Blankett för anmälan av ersättningsanspråk hämtas på Till anmälan skall bifogas Kopia på uppdragsavtalet med Mäklaren* avseende Bostaden*. Ersättning utbetalas mot verifikat som styrker Försäkrads* Extra boendekostnader*. All ersättning utbetalas månadsvis i efterskott med så kallad dag för dag ersättning. Utbetalning sker den 25:e varje månad. Försäkrad skall medverka i skadeutredning genom att lämna den information som behövs för korrekt skadereglering. Sida 2 (av 4)

8 9. Allmänna avtalsbestämmelser Premiebetalning Premien betalas av Skanska, enligt särskild överenskommelse Dubbelförsäkring Har samma intresse försäkrats hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den Försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Ersättning kan dock inte lämnas med högre belopp än vad som sammanlagt motsvarar skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen. Personuppgifter De personuppgifter om dig som vi behandlar är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen och fullgöra våra avtalsförpliktelser, samt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt från dig eller från annat bolag som vi samverkar med. Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och vår service i övrigt. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndighet som begärt uppgift. Personuppgiftsansvarig är Aon Sweden AB. Enligt Personuppgiftslagen (PuL), har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att en gång om året skriftligen, kostnadsfritt begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig eller anmäla att dina personuppgifter inte ska användas till direktmarknadsföring. Sådan begäran skall vara skriftlig och ställas till PuL-ansvarig på Aon Sweden AB, Primusgatan 20, Stockholm. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress. Gällande lag och Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen. 10. Försäkringsförmedlare Aon Sweden AB är försäkringsförmedlare för denna försäkring. Adress: Primusgatan 20, Stockholm 11. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Lloyd s Underwriters genom Balder Försäkring AB, avtalsnummer BE004860b. Adress: Birger Jarlsgatan 37, Stockholm 12. Om vi inte kommer överens Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till försäkringsgivaren redogöra för ditt ärende och be om en omprövning av ärendet. Du kan även vända dig till: 12.1 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, Stockholm, telefon: Allmän Domstol Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen. Sida 3 (av 4)

9 12.3 Klagomålsansvarig på Lloyd s Är du inte nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du kontakta representanten för Lloyd s i Sverige (enligt nedan adress) som tar upp fallet med Lloyd s reklamationsavdelningen för slutlig granskning av fallet utan menlig inverkan på dina rättigheter enligt svensk lag. Eva Lindberg, Generalrepresentant för Lloyd s, Stureplan 4C 4 tr, Stockholm. Telefon , fax , epost: Oavsett ovanstående har Försäkrad* alltid möjlighet att få sin tvist prövad av allmän domstol. Samtliga delgivningar, anmälningar och stämningar i samband med denna försäkring skall anses vara delgivna försäkringsgivaren om de adresseras och överlämnas till Eva Lindberg, Generalrepresentant för Lloyd s Övrigt Om du vill veta mer kan du kontakta försäkringsförmedlaren. Du kan också ta kontakt med Konsumenternas försäkringsbyrå, som inte gör någon prövning av enskilda ärenden men ger kostnadsfritt råd och hjälp åt konsumenter i försäkringsfrågor. 13.Definitioner Försäkrad Köparen/na är den försäkrade och den, eller de, som har dels ingått ett förhandsavtal eller upplåtelseavtal med av SKANSKA initierad bostadsrättsförening eller köpeavtal med Skanska avseende permanentbostad i Sverige och dels ingått ett avtal om försäljning av sin befintliga Bostad* med Mäklaren*. Bostad Med bostad avses den permanentbostad i Sverige villa eller bostadsrätt där Försäkrad* är folkbokförd när köpeavtal ingås med SKANSKA avseende nyproducerad permanentbostad. Är Bostaden* en villa ska den vara taxerad som bostadsfastighet. Bostad kan bara vara en (1) Bostad, även om köparen av SKANSKA nyproducerad permanentbostad är flera. Mäklare Mäklaren utgörs av en auktoriserad fastighetsförmedlare och har ingått ett förmedlingsuppdrag med Försäkrad* om försäljning av Bostaden*. Extra boendekostnader Med Extra boendekostnader avses Nettokostnaden för räntor*, fastighetsskatt eller motsvarande, årsavgift för bostadsrätt, försäkring, uppvärmning, vatten och avlopp, renhållning, hushållsel, vägavgifter och samfällighetsavgifter eller andra driftskostnader för den nya bostaden som köpts av Skanska och som Försäkrad* kan verifiera. Ovanstående kostnader ersätts under förutsättning att nya kostnader uppkommit genom att Försäkrad* tillträtt ny permanentbostad via SKANSKA och inte fått den tidigare såld efter karenstiden. Nettokostnad för räntor Med nettokostnad för räntor* avses 70 % av räntekostnaderna för existerande lån i bank eller bolåneinstitut med säkerhet i den nyproducerade permanentbostaden och som är avsedda finansiera insats, upplåtelseavgift, och köpeskilling i det nya boendet. Karenstid Karenstiden* är tre månader räknat från Försäkringstidens* startdag och är den tid som gäller enligt avtal innan försäkringen ersätter Extra boendekostnader*. Följande perioder räknas inte som karenstid i detta villkor; 15 december -15 januari samt 1 juli 31 juli Försäkringstid Försäkringstid är den period som försäkringen gäller och är i kraft. Försäkringstiden för denna försäkring är 12 månader och räknas från det datum Bostaden* visas för presumtiva kunder för första gången. Försäkringstagare. Försäkringstagare är Skanska Nya Hem AB Sida 4 (av 4)

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17

Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, BFDBK-20111101-01-BoKlok gäller från 2011-10-17 Villkor Dubbelt Boendeförsäkring, gäller från 2011-10-17 Försäkring mot dubbelboendekostnad 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för privatperson/er (nedan omnämnd Försäkrad*) som ingått

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2015-03-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal

Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringsvillkor och instruktioner Kommunal Försäkringar för förtroendevalda Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Instruktion För den som är förtroendevald inom Kommunal

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring

Försäkringsvillkor. Omkostnadsförsäkring. Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring Gäller från och med 1 januari 2016 Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor Omkostnadsförsäkring...3

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner!

Sjukförsäkring. Extra inkomst vid sjukskrivning. Även för din partner! Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Sjukförsäkring Extra inkomst vid sjukskrivning Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AVSEENDE DÖDSFALL GENOM OLYCKA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AVSEENDE DÖDSFALL GENOM OLYCKA ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AVSEENDE DÖDSFALL GENOM OLYCKA Ditt försäkringsavtal avseende dödsfall genom olycka består av dessa allmänna försäkringsvillkor, Försäkringsbrevet samt eventuella bilagor.

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL/AKAP-KL Innehåll Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 6 3. I försäkringen

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla.

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla. ? t e h g g y r Extra t sk jälvri s n e g n I ationer r a p e r a i dsfr Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring Vi har datorer som passar alla. VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt

Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt 2013-10-21-1:13 b TRYGGHETSLÖSNINGAR Dubbel boendeförsäkring bostadsrätt När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Incoming. Villkor 703

Incoming. Villkor 703 Incoming Villkor 703 Gäller från januari 2014 Innehållsförteckning A. Vem kan teckna och hur tecknas försäkringen? 3 B. När och var gäller försäkringen? 3 C. Självrisk 3 D. Ersättning för läkarvård 3 E.

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01

Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Allmänna försäkringsvillkor 2016-01-01 Sidan 1 av 14 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Vem ansluts till/får teckna försäkringen... 6 4 Försäkringstid... 6 5 Premie... 7 6 Ersättning... 9 7 Vad krävs

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Försäkringsvillkor Personförsäkring

Försäkringsvillkor Personförsäkring Försäkringsvillkor Personförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll Försäkringsvillkor

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Villkor Seniorolycksfallsförsäkring Allmänna villkor Seniorolycksfallsförsäkring SO 02:01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 ALLMÄNNA VILLKOR

Läs mer

Villkor för Tjänstepensionskonto

Villkor för Tjänstepensionskonto Villkor för Tjänstepensionskonto Gäller från 2016-01-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet... 2 1.1 Försäkringstagare... 2 1.2 Premiecentral... 2 1.3 Försäkrad... 2 1.4 Förmånstagare... 2 2 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2016

Försäkringsvillkor januari 2016 SJUKVÅRD Försäkringsvillkor januari 2016 Här har vi samlat allt som vår sjukvårdsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1

FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV - TGL FÖR FÖRETAG UTAN KOLLEKTIVAVTAL VILLKOR & GENERELLA TECKNINGSREGLER 2016:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB INNEHÅLL 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1... FRIVILLIG TJÄNSTEGRUPPLIV

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga sjukvårdsförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga sjukvårdsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga sjukvårdsförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2013-01-01 Detta villkor gäller för sjukvårdsförsäkring tecknad i Swedbanks Tryggakoncept. Försäkringsgivare Förenade Liv

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer