KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande Christine Lehtinen Sekreterare V. g anmäl förhinder att närvara till Christine Lehtinen, eller tel /87229 Förmöte för alliansen i sammanträdesrummet kl Förmöte för S-gruppen i Lilla rummet kl Förslag på justerare: Paul Hanstål Beslutsärenden Sid 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Presentation av nya nämndsledamöter 4 Förändring av LOK-stöd. 2012/45 5 Motionsslinga i Munka Ljungby 2009/242 6 Förslag på lokalisering av KVS-muséet i anslutning till 2009/231 Vejbystrands bibliotek 7 Utökning av fritidsledartjänster i Strövelstorp. 2012/40 8 Kulturpris /11 9 Ansökan kulturstipendie / Utställning av detaljplan för del av fastigheten 2012/57 Ängelholm 5:16, Koloniområdet fritiden. 11 Hälsostaden, nytt badhus 2012/53 12 KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler 2011/189

2 KALLELSE (2) Kultur- och fritidsnämnden Informationsärenden 13 Ekonomiskt stöd till Hjärnarps GIF 2012/50 14 Skateramp. 2011/ BMX-bana 2012/29 16 Ängelholms miljöprogram 2012/60

3

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE /45 1 (1) Diarienummer Hans Schörling Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse angående ändring av LOK-stöd. Ärendebeskrivning Ordföranden i Ängelholms Taekwondoklubb har påbörjat verksamhet för mindre barn under 7 år. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 10 april 2012 E-post från ordföranden i Ängelholms Taekwondoklubb 29 februari Utredning Ängelholms Taekwondoklubb har på försök påbörjat verksamhet för småbarnsgrupper 3 6 år som slagit väl ut. Ordföranden i klubben föreslår nu att kultur- och fritidsnämnden ändrar bidragsgränsen när det gäller kommunalt aktivitetsstöd från det år barnet fyller 4 år. Idag har kommunen en åldersgräns från 7 år. Kommunen har valt att följa statens regler när det gäller lokalt aktivitetsstöd. Idrottsföreningarna redovisar både till staten och till kommunen och samma regelverk underlättar redovisningen. Förslag till beslut Anläggnings-och bidragsutskottet föreslås besluta att föreslå kultur-och fritidsförvaltningen besluta att avslå Ängelholms Taekwondoklubbs förslag om sänkning av åldern gällande lokalt aktivitetsstöd med hänvisning till att kommunen följer statens regelverk. Christian Dahl Förvaltningschef Hans Schörling Fritidsintendent Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /242 Annika Enberg Kultur- och fritidsnämnden Motionsslinga Munka Ljungby - överföring av investeringsmedel till tekniska kontoret Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med motionsslingan i Munka Ljungby. Slingan kommer att anläggas i anslutning till Munka Möllestig. Medel för att anlägga motionsslingan finns avsatt i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget med tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Utredning Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med motionsslingan i Munka Ljungby på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Slingan kommer att anläggas i anslutning till Munka Möllestig. Se karta. För att underlätta den administrativa hanteringen föreslås att 1,4 mnkr från projekt Motionsslingan Munka Ljungby överförs till tekniska nämndens investeringsbudget för att finansiera och färdigställa motionsslingan. Förslag till beslut Anläggning- och bidragsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att överföra 1,4 mnkr från projekt Motionsslinga Munka Ljungby till tekniska nämndens investeringsbudget för iordningställande av slingan. Christian Dahl Förvaltningschef Annika Enberg Ekonom Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

6

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /231 Jonas Bolding Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse angående förslag på KVS-museets lokalisering Ärendebeskrivning Vejbyföreningen har vid ett flertal tillfällen uppvaktat Kultur- och fritidsnämnden i frågan om KVS-museets framtida lokalisering samt behov av samlingslokal för kulturell verksamhet i Vejbystrand. Vid ett möte med förvaltningen och Ängelholmshem lade föreningen fram två förslag till framtida lösning. Ett altenativ är en tillbyggnad av den fastighet som biblioteket finns i. Ett annat alternativ är att biblioteket skapar utrymme i sina befintliga lokaler för museiföremålen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen Utredning Vejbyföreningens har presenterat två förslag på lokalisering av KVS-museets föremål: Det förslaget som förutsätter en tillbyggnad innebär en väsentligt ökad hyreskostnad för föreningen. Karin Pettersson, Arkitekter AB, har tagit fram ett skissförslag för tillbyggnad på ca 80 kvm i anslutning till fastighetens foajé. Enligt Ängelholmshem beräknas denna tillbyggnad kosta ca kr per år i hyreskostnad. Ett annat förslag är att KVS-museets föremål ges utrymme i bibliotekets befintliga lokaler. Vejbystrandsbiblioteket är ett av de mest välbesökta biblioteken i Ängelholm med höga utlåningssiffror och en uppskattad miljö. De höga utlåningssiffrorna förutsätter ett rikt medieutbud som kräver utrymme. Att inlemma museets föremål i biblioteket skulle inskränka på bibliotekets yta, samt minska flexibiliteten beträffande lokalutnyttjandet och möjlighet till utveckling. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /231 Bibliotekschefen och chefen för allmänkultur har i ett tidigare brev till föreningen framfört att foajén kan fungera väl för tillfälliga skärmutställningar med fokus på Vebystrands historia och framtida utveckling. Att utveckla KVS-museet med den pedagogik och gestaltning som utmärker ett attraktivt museum är inte möjligt i bibliotekets befintliga lokaler utan att bibliotekets verksamhet väsentligt begränsas. KVS-museets framtida karaktär bör vävas samman med kommunens inriktningsmål för all museiverksamhet. För närvarande är Järnvägsmuseet och den planerade tillbyggnaden i Hembygdsparken två stora satsningar vilket gör att KVS-museet inte är någon prioriterad fråga. På sikt kan biblioteket få utökade möjligheter som samlingslokal genom att göra det meröppet. Det innebär att lokalen görs tillgänglig även andra tider än när personal är på plats. Kulturoch fritidsförvaltningen undersöker möjligheterna med Hjärnarps och Strövelstorps bibliotek som pilotprojekt, och tanken är att detta ska införas i Vejbystrand om det fungerar väl. Detta leder till ökad nyttjandegrad av lokalen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och ungdomsutskottet besluta att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta: att inte erbjuda utrymme för KVS-museets föremål i bibliotekets lokaler att inte tillskjuta medel för ökad hyreskostnad för en tillbyggnad avsett för KVS-museets föremål Christian Dahl förvaltningschef Jonas Bolding bibliotekschef Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE /40 1 (1) Diarienummer Lars Persson Kultur- och fritidsnämnden Yttrande kring motion om utökning av fritidsledartjänster i Strövelstorp Ärendebeskrivning Centerpartiet har genom Anders Källström och Gunilla Bengtsson inkommit med en skrivelse angående utökning av fritidsledartjänsterna i Strövelstorp för att även kunna ha med ungdomarna direkt efter skoltid och vara ett vuxenstöd och läxstöd. Beslutsunderlag Motion från Centerpartiet av Anders Källström och Gunilla Bengtsson Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen Utredning Jag har tidigare haft en dialog med skolans rektorer om möjligheten att tillsammans beskosta en utökning av fritidsledartjänsterna och på så sätt kunna jobba aktivt med eleverna direkt efter skolan där mellanstadiets elever skulle vara en prioriterad grupp. Vinsten skulle vara att ungdomarna erbjuds ett utökat vuxenstöd och att vi skulle koppla samman fritidsverksamheten eftermiddagstid med den på kvällstid och därigenom även öka vårt öppethållande. Detta skulle innebära en betydlig förbättring för Strövelstorps ungdomar. Idag jobbar två fritidsledare 18 tim/vecka (45 %) och har öppet fritidsgården tre kvällar. Förslaget är att båda tjänsterna utökas med 12 timmar till 30 timmar (75 %). Detta skulle kosta 24 timmar/vecka = kr per år. Med start skulle kostnaden för 2012 bli kr och därefter kr årligen. Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att från och med utöka fritidsledartjänsterna i Strövelstorp till 75% under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter extra medel, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta finansiera utökningen genom att för 2012 tillskjuta 80 tkr och därefter utökar nämndens ram med 240 tkr/år. Lars Persson Enhetschef fritidsgårdarna Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och ungdomsutskottet KUUNG 22 Dnr 2012/40 Utökning av fritidsledartjänster i Strövelstorp. Ärendebeskrivning Centerpartiet har genom Anders Källström och Gunilla Bengtsson inkommit med en skrivelse angående utökning av fritidsledartjänsterna i Strövelstorp för att även kunna ha med ungdomarna direkt efter skoltid och vara ett vuxenstöd och läxstöd. Beslutsunderlag Jag har tidigare haft en dialog med skolans rektorer om möjligheten att tillsammans beskosta en utökning av fritidsledartjänsterna och på så sätt kunna jobba aktivt med eleverna direkt efter skolan där mellanstadiets elever skulle vara en prioriterad grupp. Vinsten skulle vara att ungdomarna erbjuds ett utökat vuxenstöd och att vi skulle koppla samman fritidsverksamheten eftermiddagstid med den på kvällstid och därigenom även öka vårt öppethållande. Detta skulle innebära en betydlig förbättring för Strövelstorps ungdomar. Idag jobbar två fritidsledare 18 tim/vecka (45 %) och har öppet fritidsgården tre kvällar. Förslaget är att båda tjänsterna utökas med 12 timmar till 30 timmar (75 %). Detta skulle kosta 24 timmar/vecka = kr per år. Med start skulle kostnaden för 2012 bli kr och därefter kr årligen. Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet beslutar att ta med ärendet i budgetarbetet Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE /11 1 (1) Diarienummer Susann Toft Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Kulturpris 2012 Ärendebeskrivning Ängelholms kultur- och fritidsnämnd delar varje år ut kulturpris. Utdelningen sker på Sveriges nationaldag den 6 juni. Kulturpris utdelas som erkänsla för värdefulla insatser inom kulturområdet. Den prisbelönta verksamheten ska ha särskild anknytning till kommunen. Beslutsunderlag Nomineringar till Ängelholms kommuns Kulturpris 2012 Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet beslutar att hänskjuta beslut om Kulturpristagare 2012 till kultur- och fritidsnämnden Christian Dahl förvaltningschef Susann Toft avd.chef allmänkultur Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /205 Susann Toft Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Kulturstipendier 2012 Ärendebeskrivning Kulturstipendier delas ut som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet. De ges till personer, grupper eller organisationer med särskild anknytning till kommunen. Stipendierna delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni.. Beslutsunderlag Ansökningar om kulturstipendier 2012 Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse följande personer som kulturstipendiater 2012 Christian Dahl förvaltningschef Susann Toft avd.chef allmänkultur Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 REMISS tq) Dnr I0-07I9 ÄNGELHoLMS KOMMUN Planteknil er l Iariann l\[artell 04t llfariann.marte engelholrnse Myndighet Utställning II av detaliplan för del av Ängelholm 3:139 (badhus), Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den20 marc 20L2 att godkinna akuellt fönlag till detaljplan för utsrillning och uppdrog samtidigt åt kontoret att på nyn srilla ut förslaget. Utstdllningen pågårfrån den 23 marc till den 20 apti'2072. Remissvar, även utan eriruingar, ska lämnas senast den20 apri'20l2. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröv a f ö ruts änningama f ör uppförande av ett nyn badhus. lv[arken är sedan tidigare planlagd. Efter planens första úsrillning och det däqpå följande antagandet, beslöt länsstyrelsen an, med hänvisning till att då Angelholms kommun valt att göra en synnerlþen snäv avgränsning av planområdet, detta har fàtt som konselwens att sådana vikiga fågor som t.ex tillfartsväg och parlering inte är lösta inom planområdet och hur detta skall lösas är inte heller slutligt fastslaget. Efter att fößlaget antagits av kommunfullnnikige i Angelholm har handlingamt kompletterats, frimst avseende beskrivning och illustrationer av hur parkering, lastning och lossning för badhusets behov är rdnk att anordnas, men även avseende de tilhdlliga servitut, som behövs under byggnadstiden. Blggnadsnämnden har dessutom beviljat bygglov för en parkeringshus med nästan 250 platser, söder om I ndshövdingevägen och även för en marþarkering, som innehåller 49 platser,beligen mellan badhustomten och Landshövdingevägen. Efter dessa kompletteringar, bedöms de nya utsrállningshandlingama föreligga i det skick och i sådan omfattning att de kan svillas ut en andra gång. Fürmed översänds planhandlin g^maför samråd enligt PBL (1987:10) s kap 23$. Stadsatkitektkontoret Postadress Ängelholrns kommun, Ängelholrn Besöksadtess Östra Vdgen 2 Telefon Fax E-post Intemet wwwengelholm.se

26 2Q) Synpunlcea erinringar m"irr. ska vara skiftliga och inlämnas dll bggnadsømnden, zaz go ÄngelhoLn ellerikickæ till engelhohnse senast den 20 apn1.20t2.den sominte framfön skriftliga synpunkerdå, tan förlora rinen aú senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Eventuella frågor besvaras av Annil<a Crcnsioe, tel 0 43 L- 87 L27 eller Stadsarkitekkontorets expedition, tel L25. STADSARKITEKTKONT ORE.T tufdøünlign bäfnúrry

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /189 Annika Enberg Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse - KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 225/2011 att inventera nuläget och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 44 den 27 mars 2012 och beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en kostnadsbild för objekten Ausås och Tåstarp, gör en beskrivning av åtgärder i Ausås och Tåstarp, undersöka möjligheter med föreningsdriven verksamhet i respektive filial, genomför dialog med föreningar och medborgarrepresentation i Ausås och Tåstarp, bifoga verksamhetsbeskrivning för bokbussen idag och efter omstruktureringen samt bifoga beskrivning av potentialen meröppnad bibliotek Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Tjänsteskrivelse kompletterande tjänsteskrivelse KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Rambolls kostnadsbedömning av Tåstarps f.d skola, Beslut kultur- och fritidsnämnden 44, Tjänsteskrivelse Uppdrag från KF att inventera nuläget och ge förslag på ökad nyttjandegrad av KFN:s lokaler, Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /189 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kommunfullmäktiges uppdrag, att i budgetarbetet för 2013 behandla förvaltningens förslag på åtgärder i syfte att minska nämndens lokalkostnader, omstrukturera och utveckla biblioteksverksamheten, att förbereda för att säga upp lokalerna på Parkskolan och flytta Café källan till Kronohäktet, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att samråd med tekniska kontoret till budgetarbetet 2013 ta fram en kostnadsberäkning på upprustning av Vejbybadet, samt att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsatt planera för medborgardialoger i Tåstarp och Ausås. Christian Dahl Förvaltningschef Annika Enberg Ekonom Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Diarienummer /189 Annika Enberg Kultur- och fritidsnämnden Kompletterande tjänsteskrivelse - KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 225/2011 att inventera nuläget och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 44 den 27 mars 2012 och beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en kostnadsbild för objekten Ausås och Tåstarp, gör en beskrivning av åtgärder i Ausås och Tåstarp, undersöka möjligheter med föreningsdriven verksamhet i respektive filial, genomför dialog med föreningar och medborgarrepresentation i Ausås och Tåstarp, bifoga verksamhetsbeskrivning för bokbussen idag och efter omstruktureringen samt bifoga beskrivning av potentialen meröppnad bibliotek. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kompletterande tjänsteskrivelse KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Rambolls kostnadsbedömning av Tåstarps f.d skola, Beslut kultur- och fritidsnämnden 44, Tjänsteskrivelse Uppdrag från KF att inventera nuläget och ge förslag på ökad nyttjandegrad av KFN:s lokaler, Utredning Bakgrund Bibliotek måste såsom all annan verksamhet möta sin samtid och göra vägval utifrån nya möjligheter och utmaningar. Detta ärende handlar ur förvaltningens synvinkel ytterst om att få till utveckling inom befintliga budgetramar. Utveckling kan inte genereras genom äskanden om mer resurser utan måste ske genom omprioriteringar i den egna verksamheten. Det är den frågan som väcks i samband med kultur- och fritidsförvaltningens översyn av lokalernas kostnader och utnyttjande. Ängelholms kommun har de senaste åren tagit två avgörande steg vad gäller att förflytta sig från ett traditionellt tänkande kring bibliotek till ett mer modernt synsätt där bibliotekens potential frigörs med hjälp av ny teknik och ökad samverkan. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (7) Diarienummer /189 Folkbiblioteken i Ängelholm införde som en av de första kommunerna i Skåne RFID (radiofrekvensidentifiering) våren Genom att ersätta tidigare streckkodsetiketter mot RFID-chip och utrusta biblioteken med RFID-läsare har samtliga bibliotek i kommunen utom Ausås och Tåstarp kunna införa hög grad av självbetjäning genom automater. Införandet av tekniken har inneburit högre effektivitet och fördjupad verksamhet. Besökarna gör idag i mycket hög grad själva utlåning och återlämning av medier. Det ger större personlig integritet för besökare (förstärkt sekretess) och tidsvinst för personal som kan lägga arbetstid på utåtriktat arbete och fördjupad hjälp till besökarna. Dessutom öppnar RFID-tekniken möjligheter inför framtiden då nya innovationer och lösningar bygger på denna teknik. Det andra stora steget är den gemensamma katalogen och webbportalen inom Skåne Nordväst som driftsattes 1 mars Ett gemensamt lånekort med tillgång till alla bibliotekens samlingar i elva kommuner, ett mer professionellt digitalt bibliotek (med olika typer av e-tjänster och marknadsföring av tjänster och arrangemang) och fördelen att vara en stor aktör i förhandlingar tillhör de stora mervärdena. Nästa naturliga steg om Ängelholm vill fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen av biblioteken är att satsa på meröppna bibliotek. Meröppna bibliotek Veberöds bibliotek i Lunds kommun startade hösten 2009 (med inspiration från Danmark, där modellen är vanlig) det första meröppna biblioteket i Sverige. Syftet med de meröppna biblioteken är att utöver de ordinarie öppettiderna med personal erbjuda medborgarna tillgång till lokalerna även andra tider. Personer över 18 år kan bli så kallade meröppetlåntagare, vilket innebär att man genom sitt lånekort eller fingeravtryck som passagenyckel kommer in i lokalen. Man kan då precis som under ordinarie öppettid låna och återlämna material genom att använda självbetjäningsautomater, nyttja publika datorer, läsa dagstidningar och använda biblioteket som mötesplats. Farhågor om olika typer av ordningsproblem har i Veberöd kommit på skam. Två års erfarenhet visar att man inte haft några problem med skadegörelse eller konflikter under den personallösa tiden. Medborgarna har visat sig värdiga förtroendet att själva husera i lokalerna, och det ger också en viktig signal: biblioteket är inte personalens, det tillhör dess användare. Det meröppna ger nya möjligheter för medborgare som har svårt att uppsöka biblioteket ordinarie tider och kan också vara en stor tillgång för föreningar och andra nätverk. Sen är det viktigt att poängtera att meröppettiderna utgör ett komplement till de ordinarie tiderna och att avsikten med det är att erbjuda mervärde, inte att minska den personalbemannade tiden som ger fördjupad service. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (7) Diarienummer /189 Genom att göra två bibliotek meröppna hösten 2012 skulle biblioteken i Ängelholm ge medborgarna en kraftigt förbättrad service till förhållandevis låg kostnad. De två bibliotek förvaltningen är inriktade på i ett första steg är Strövelstorp och Hjärnarp. De är lämpliga genom att ha lokaler i mycket gott skick och som därför är lätta att anpassa rent teknisk. De ligger i samhällen med stort behov av offentliga mötesplatser där biblioteket har betydligt större potential än vad vi kan infria idag med öppettider på 12 respektive 20 timmar. Genom att göra dessa bibliotek meröppna skulle Ängelholm dessutom liksom i fallet med RFID ligga i fronten vad gäller biblioteksutveckling även på nationell nivå. Nulägesbeskrivning Bokbuss I Skåne Nordvästsamarbetet är Ängelholm en av tre kommuner som har den stora fördelen att ha en bokbuss. Bokbussen är idealisk för service till glesbygd. Den ger hög flexibilitet i utbudet, bussen fylls av de medier som bäst motsvarar en specifik runda och materialet cirkulerar betydligt mer än på ett mindre bibliotek vilket ger hög aktualitet. Bokbussens olika turer och hållplatser kan lätt förändras i takt med behovet och förutom stopp enligt tidtabell stannar bussen även vid enskilda hushåll på landsbygden om behovet finns. Förutom hållplatser för allmänheten gör den även turer specifikt riktade mot förskolor i kommunen. Bokbussen fungerar idealiskt för förskolor genom att man för varje tur kan fylla hyllorna med material riktat just mot den åldersgruppen och genom att biblioteket kommer till barnen istället för tvärtom. Många förskolor har svårt att gå iväg och besöka bibliotek med hela barngruppen. Bokbussen är inte optimalt utnyttjad idag. Turerna är i dagsläget eftermiddag/kväll måndag till torsdag för allmänheten samt torsdag förmiddag då majoriteten av förskolor i kommunen får besök. Filialer Ängelholm har i dagsläget åtta bibliotek utöver Stadsbiblioteket. Fyra av dem ligger i de större samhällena Munka-Ljungby, Vejbystrand, Hjärnarp och Strövelstorp. Dessa fyra bibliotek är helt oomstridda genom samhällenas storlek, invånarantal och avstånd till centralorten Ängelholm. Av de återstående biblioteken är (liksom Strövelstorp) de i Skälderviken och Södra Utmarken integrerade med skolan, vilket ger gott resursutnyttjande och möjlighet till samverkan. Det stora problemet för dessa sex filialer är att personalresurserna inte räcker till för de öppettider det skulle finnas behov av. Lokalerna kostar pengar dygnet runt men är tillgängliga under mycket begränsad tid. Detta gäller särskilt för biblioteken i Strövelstorp, Munka-Ljungby och Hjärnarp. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (7) Diarienummer /189 De två återstående biblioteken i Tåstarp och Ausås har en annan karaktär. Båda ligger i kärnan av relativt små byar med tre till fyra kilometers avstånd till större filialer. Båda har små lokaler med begränsat bestånd av medier och bristfälliga tekniska resurser. De har öppet endast åtta timmar i veckan. Trots begränsningarna betyder biblioteken mycket för invånarna i byarna, och personalen har gjort ett mycket gott arbete utifrån förutsättningarna. Biblioteken utgör förutom att invånarna har tillgång till framförallt böcker även att de är del av en mötesplats genom placeringen i respektive byhus. Det är helt naturligt att förslag om att ersätta dessa bibliotek med bokbuss väcker många känslor. Men från förvaltningens synvinkel är det viktigt att man höjer blicken och ser till vilken service kommunen erbjuder kommuninvånarna utifrån hur kartan ser ut. Inga andra mindre byar i kommunen har egna bibliotek. Filialerna i Höja, Starby och Össjö har redan ersatts av bokbuss. Såväl Ausås som Tåstarp har nära till andra större filialer och bokbussen har möjlighet att täcka upp behoven i byarna och dess omnejd. Att driva många bibliotek i kommunen riskerar göra att kvaliteten på vart och ett blir sämre, Tydligast gäller detta öppettider, men även när det gäller fördelning av resurser till inköp av böcker och andra medier. Med sju bibliotek och en bokbuss skulle bra balans uppnås i bibliotekens infrastruktur. Som förvaltningen ser det är den föreslagna förändringen en satsning på bättre och mer rättvist fördelad biblioteksservice i Ängelholms kommun. Föreningsdrivna bibliotek? I samband med lokalutredningen och förslaget att ersätta filialerna i Tåstarp och Ausås har frågan om att driva biblioteken genom föreningar väckts av Centerpartiet. Förvaltningen ser inte detta som en aktuell lösning. Att driva moderna bibliotek kräver professionalism. Grunden för biblioteksarbetet idag är att hantera bibliotekskatalogen med register över alla låntagare och ett avancerat system för katalogisering och cirkulation av de olika medierna. Alla lån är enligt lag sekretesskyddade vilket också utgör ett problem. Det skulle också förutsätta att ideella resurser släpptes in i kommunens administrativa nät vilket inte är förenligt med ITsäkerhet. Föreningsdrivna bibliotek var framförallt vanligt innan bibliotekens kataloger digitaliserades. Idag är alternativet att ha enklare bokdepositioner som lånas ut genom manuellt system. Dessa depositioner blir då snabbt föråldrade. I Ängelholms kommun finns en bokbuss som kan ge den service glesbygd behöver utifrån ett professionellt arbete och med ett lika bra utbud som i kommunens centrala delar. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (7) Diarienummer /189 Förslag till förändring och kostnadsberäkning Följande bibliotek berörs: Strövelstorps bibliotek Hjärnarps bibliotek Munka-Ljungbys bibliotek Tåstarps bibliotek Ausås bibliotek Bokbussen Ordinarie öppettider ökas från 12 till 16 timmar. Biblioteket omvandlas till meröppet bibliotek, vilket ger tillgång till lokalerna ytterligare ca 68 timmar. Ordinarie öppettider fortsatt 20 timmar. Biblioteket omvandlas till meröppet bibliotek, vilket ger tillgång till lokalerna ytterligare ca 64 timmar. Öppettider utökas från nuvarande 23 till 27 timmar. Biblioteket ersätts av bokbuss, förslagsvis 3 stopp Biblioteket ersätts av bokbuss, förslagsvis tre stopp, inklusive förmiddag för förskolan Ytterligare 8 timmar tillförs en för- och eftermiddag. Turer ses över för god täckning De 16 timmar biblioteken i Tåstarp och Ausås har öppet fördelas alltså på: fyra timmar i Munka-Ljungby, 4 timmar i Strövelstorp samt 8 timmar till bokbussen. Tiderna för meröppet kan lätt ställas om och dygnet runt är möjligt, i exemplet ovan föreslås tiden Precis som RFID och andra teknikskiften genererar meröppetmodellen kostnader av såväl investerings- som driftkaraktär. Kostnad gäller för systemstyrning och passagesystem med tillhörande hårdvara samt licens och support. Dessutom tillkommer kostnader för anpassning av lokaler. Driftskostnaden för två bibliotek beräknas till 142 tkr per år 1. Kostnadsberäkning (tkr) Tåstarp Ausås Kostnad för städ (kfn) Hyreskostnad (kfn) Hyreskostnad annan nämnd Summa städ och hyreskostnad Årlig tillkommande kapitalkostnad vid upprustning och tillgänglighetsanpassning (investering 4,8 mnkr enligt Rambolls bedömning 2 ) Årlig kostnad efter upprustning och tillgänglighetsanpassning Investering ca 400 tkr, avskrivning och internränta med 10 år avskrivning och 2,9% internränta motsvarar kapitalkostnad på 52 tkr, övrig driftkostnad ca 90 tkr. 2 Avskrivning 33 år och internränta 4,2% Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Förbättrad kommunlogistik genom samordning

Förbättrad kommunlogistik genom samordning Logistic Coordination Platform Förbättrad kommunlogistik genom samordning Utgåva 1.0 Datum: 2007-01-23 14:09:00 Lena Svensson Anders Stensiö 2 Uppdateringar och utgåvehistorik Detta dokument kan omarbetas

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

UPPDRAG. Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner. Rapport P300334. Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK

UPPDRAG. Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner. Rapport P300334. Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK UPPDRAG P300334 Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner Rapport Christoffer Widegren 2014-02-20 SIK Projektinformation Projekt påbörjat December 2013 Granskad av Gustaf Zettergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19

Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2012-04-19 Kommunfullmäktige Hyltebruk 2012-04-05 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum,

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 2 september 2014, klockan 18:00 Plats Folkes konferens, lilla salen, Folkets hus, Sjödalstorget 1,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer