KALLELSE Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00. Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2012-04-24. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24, kl 18:00. Sekreterare"

Transkript

1 KALLELSE (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, , kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Tomas Fjellner Ordförande Christine Lehtinen Sekreterare V. g anmäl förhinder att närvara till Christine Lehtinen, eller tel /87229 Förmöte för alliansen i sammanträdesrummet kl Förmöte för S-gruppen i Lilla rummet kl Förslag på justerare: Paul Hanstål Beslutsärenden Sid 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Presentation av nya nämndsledamöter 4 Förändring av LOK-stöd. 2012/45 5 Motionsslinga i Munka Ljungby 2009/242 6 Förslag på lokalisering av KVS-muséet i anslutning till 2009/231 Vejbystrands bibliotek 7 Utökning av fritidsledartjänster i Strövelstorp. 2012/40 8 Kulturpris /11 9 Ansökan kulturstipendie / Utställning av detaljplan för del av fastigheten 2012/57 Ängelholm 5:16, Koloniområdet fritiden. 11 Hälsostaden, nytt badhus 2012/53 12 KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler 2011/189

2 KALLELSE (2) Kultur- och fritidsnämnden Informationsärenden 13 Ekonomiskt stöd till Hjärnarps GIF 2012/50 14 Skateramp. 2011/ BMX-bana 2012/29 16 Ängelholms miljöprogram 2012/60

3

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE /45 1 (1) Diarienummer Hans Schörling Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse angående ändring av LOK-stöd. Ärendebeskrivning Ordföranden i Ängelholms Taekwondoklubb har påbörjat verksamhet för mindre barn under 7 år. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 10 april 2012 E-post från ordföranden i Ängelholms Taekwondoklubb 29 februari Utredning Ängelholms Taekwondoklubb har på försök påbörjat verksamhet för småbarnsgrupper 3 6 år som slagit väl ut. Ordföranden i klubben föreslår nu att kultur- och fritidsnämnden ändrar bidragsgränsen när det gäller kommunalt aktivitetsstöd från det år barnet fyller 4 år. Idag har kommunen en åldersgräns från 7 år. Kommunen har valt att följa statens regler när det gäller lokalt aktivitetsstöd. Idrottsföreningarna redovisar både till staten och till kommunen och samma regelverk underlättar redovisningen. Förslag till beslut Anläggnings-och bidragsutskottet föreslås besluta att föreslå kultur-och fritidsförvaltningen besluta att avslå Ängelholms Taekwondoklubbs förslag om sänkning av åldern gällande lokalt aktivitetsstöd med hänvisning till att kommunen följer statens regelverk. Christian Dahl Förvaltningschef Hans Schörling Fritidsintendent Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /242 Annika Enberg Kultur- och fritidsnämnden Motionsslinga Munka Ljungby - överföring av investeringsmedel till tekniska kontoret Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med motionsslingan i Munka Ljungby. Slingan kommer att anläggas i anslutning till Munka Möllestig. Medel för att anlägga motionsslingan finns avsatt i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget med tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Utredning Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med motionsslingan i Munka Ljungby på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Slingan kommer att anläggas i anslutning till Munka Möllestig. Se karta. För att underlätta den administrativa hanteringen föreslås att 1,4 mnkr från projekt Motionsslingan Munka Ljungby överförs till tekniska nämndens investeringsbudget för att finansiera och färdigställa motionsslingan. Förslag till beslut Anläggning- och bidragsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att överföra 1,4 mnkr från projekt Motionsslinga Munka Ljungby till tekniska nämndens investeringsbudget för iordningställande av slingan. Christian Dahl Förvaltningschef Annika Enberg Ekonom Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

6

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /231 Jonas Bolding Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse angående förslag på KVS-museets lokalisering Ärendebeskrivning Vejbyföreningen har vid ett flertal tillfällen uppvaktat Kultur- och fritidsnämnden i frågan om KVS-museets framtida lokalisering samt behov av samlingslokal för kulturell verksamhet i Vejbystrand. Vid ett möte med förvaltningen och Ängelholmshem lade föreningen fram två förslag till framtida lösning. Ett altenativ är en tillbyggnad av den fastighet som biblioteket finns i. Ett annat alternativ är att biblioteket skapar utrymme i sina befintliga lokaler för museiföremålen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen Utredning Vejbyföreningens har presenterat två förslag på lokalisering av KVS-museets föremål: Det förslaget som förutsätter en tillbyggnad innebär en väsentligt ökad hyreskostnad för föreningen. Karin Pettersson, Arkitekter AB, har tagit fram ett skissförslag för tillbyggnad på ca 80 kvm i anslutning till fastighetens foajé. Enligt Ängelholmshem beräknas denna tillbyggnad kosta ca kr per år i hyreskostnad. Ett annat förslag är att KVS-museets föremål ges utrymme i bibliotekets befintliga lokaler. Vejbystrandsbiblioteket är ett av de mest välbesökta biblioteken i Ängelholm med höga utlåningssiffror och en uppskattad miljö. De höga utlåningssiffrorna förutsätter ett rikt medieutbud som kräver utrymme. Att inlemma museets föremål i biblioteket skulle inskränka på bibliotekets yta, samt minska flexibiliteten beträffande lokalutnyttjandet och möjlighet till utveckling. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /231 Bibliotekschefen och chefen för allmänkultur har i ett tidigare brev till föreningen framfört att foajén kan fungera väl för tillfälliga skärmutställningar med fokus på Vebystrands historia och framtida utveckling. Att utveckla KVS-museet med den pedagogik och gestaltning som utmärker ett attraktivt museum är inte möjligt i bibliotekets befintliga lokaler utan att bibliotekets verksamhet väsentligt begränsas. KVS-museets framtida karaktär bör vävas samman med kommunens inriktningsmål för all museiverksamhet. För närvarande är Järnvägsmuseet och den planerade tillbyggnaden i Hembygdsparken två stora satsningar vilket gör att KVS-museet inte är någon prioriterad fråga. På sikt kan biblioteket få utökade möjligheter som samlingslokal genom att göra det meröppet. Det innebär att lokalen görs tillgänglig även andra tider än när personal är på plats. Kulturoch fritidsförvaltningen undersöker möjligheterna med Hjärnarps och Strövelstorps bibliotek som pilotprojekt, och tanken är att detta ska införas i Vejbystrand om det fungerar väl. Detta leder till ökad nyttjandegrad av lokalen. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och ungdomsutskottet besluta att föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta: att inte erbjuda utrymme för KVS-museets föremål i bibliotekets lokaler att inte tillskjuta medel för ökad hyreskostnad för en tillbyggnad avsett för KVS-museets föremål Christian Dahl förvaltningschef Jonas Bolding bibliotekschef Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE /40 1 (1) Diarienummer Lars Persson Kultur- och fritidsnämnden Yttrande kring motion om utökning av fritidsledartjänster i Strövelstorp Ärendebeskrivning Centerpartiet har genom Anders Källström och Gunilla Bengtsson inkommit med en skrivelse angående utökning av fritidsledartjänsterna i Strövelstorp för att även kunna ha med ungdomarna direkt efter skoltid och vara ett vuxenstöd och läxstöd. Beslutsunderlag Motion från Centerpartiet av Anders Källström och Gunilla Bengtsson Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen Utredning Jag har tidigare haft en dialog med skolans rektorer om möjligheten att tillsammans beskosta en utökning av fritidsledartjänsterna och på så sätt kunna jobba aktivt med eleverna direkt efter skolan där mellanstadiets elever skulle vara en prioriterad grupp. Vinsten skulle vara att ungdomarna erbjuds ett utökat vuxenstöd och att vi skulle koppla samman fritidsverksamheten eftermiddagstid med den på kvällstid och därigenom även öka vårt öppethållande. Detta skulle innebära en betydlig förbättring för Strövelstorps ungdomar. Idag jobbar två fritidsledare 18 tim/vecka (45 %) och har öppet fritidsgården tre kvällar. Förslaget är att båda tjänsterna utökas med 12 timmar till 30 timmar (75 %). Detta skulle kosta 24 timmar/vecka = kr per år. Med start skulle kostnaden för 2012 bli kr och därefter kr årligen. Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att från och med utöka fritidsledartjänsterna i Strövelstorp till 75% under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter extra medel, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta finansiera utökningen genom att för 2012 tillskjuta 80 tkr och därefter utökar nämndens ram med 240 tkr/år. Lars Persson Enhetschef fritidsgårdarna Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och ungdomsutskottet KUUNG 22 Dnr 2012/40 Utökning av fritidsledartjänster i Strövelstorp. Ärendebeskrivning Centerpartiet har genom Anders Källström och Gunilla Bengtsson inkommit med en skrivelse angående utökning av fritidsledartjänsterna i Strövelstorp för att även kunna ha med ungdomarna direkt efter skoltid och vara ett vuxenstöd och läxstöd. Beslutsunderlag Jag har tidigare haft en dialog med skolans rektorer om möjligheten att tillsammans beskosta en utökning av fritidsledartjänsterna och på så sätt kunna jobba aktivt med eleverna direkt efter skolan där mellanstadiets elever skulle vara en prioriterad grupp. Vinsten skulle vara att ungdomarna erbjuds ett utökat vuxenstöd och att vi skulle koppla samman fritidsverksamheten eftermiddagstid med den på kvällstid och därigenom även öka vårt öppethållande. Detta skulle innebära en betydlig förbättring för Strövelstorps ungdomar. Idag jobbar två fritidsledare 18 tim/vecka (45 %) och har öppet fritidsgården tre kvällar. Förslaget är att båda tjänsterna utökas med 12 timmar till 30 timmar (75 %). Detta skulle kosta 24 timmar/vecka = kr per år. Med start skulle kostnaden för 2012 bli kr och därefter kr årligen. Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet beslutar att ta med ärendet i budgetarbetet Just. sign. Utdragsbestyrkande

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE /11 1 (1) Diarienummer Susann Toft Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Kulturpris 2012 Ärendebeskrivning Ängelholms kultur- och fritidsnämnd delar varje år ut kulturpris. Utdelningen sker på Sveriges nationaldag den 6 juni. Kulturpris utdelas som erkänsla för värdefulla insatser inom kulturområdet. Den prisbelönta verksamheten ska ha särskild anknytning till kommunen. Beslutsunderlag Nomineringar till Ängelholms kommuns Kulturpris 2012 Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet beslutar att hänskjuta beslut om Kulturpristagare 2012 till kultur- och fritidsnämnden Christian Dahl förvaltningschef Susann Toft avd.chef allmänkultur Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /205 Susann Toft Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Kulturstipendier 2012 Ärendebeskrivning Kulturstipendier delas ut som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet. De ges till personer, grupper eller organisationer med särskild anknytning till kommunen. Stipendierna delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni.. Beslutsunderlag Ansökningar om kulturstipendier 2012 Förslag till beslut Kultur- och ungdomsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att utse följande personer som kulturstipendiater 2012 Christian Dahl förvaltningschef Susann Toft avd.chef allmänkultur Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 REMISS tq) Dnr I0-07I9 ÄNGELHoLMS KOMMUN Planteknil er l Iariann l\[artell 04t llfariann.marte engelholrnse Myndighet Utställning II av detaliplan för del av Ängelholm 3:139 (badhus), Centrum, Ängelholms stad, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den20 marc 20L2 att godkinna akuellt fönlag till detaljplan för utsrillning och uppdrog samtidigt åt kontoret att på nyn srilla ut förslaget. Utstdllningen pågårfrån den 23 marc till den 20 apti'2072. Remissvar, även utan eriruingar, ska lämnas senast den20 apri'20l2. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröv a f ö ruts änningama f ör uppförande av ett nyn badhus. lv[arken är sedan tidigare planlagd. Efter planens första úsrillning och det däqpå följande antagandet, beslöt länsstyrelsen an, med hänvisning till att då Angelholms kommun valt att göra en synnerlþen snäv avgränsning av planområdet, detta har fàtt som konselwens att sådana vikiga fågor som t.ex tillfartsväg och parlering inte är lösta inom planområdet och hur detta skall lösas är inte heller slutligt fastslaget. Efter att fößlaget antagits av kommunfullnnikige i Angelholm har handlingamt kompletterats, frimst avseende beskrivning och illustrationer av hur parkering, lastning och lossning för badhusets behov är rdnk att anordnas, men även avseende de tilhdlliga servitut, som behövs under byggnadstiden. Blggnadsnämnden har dessutom beviljat bygglov för en parkeringshus med nästan 250 platser, söder om I ndshövdingevägen och även för en marþarkering, som innehåller 49 platser,beligen mellan badhustomten och Landshövdingevägen. Efter dessa kompletteringar, bedöms de nya utsrállningshandlingama föreligga i det skick och i sådan omfattning att de kan svillas ut en andra gång. Fürmed översänds planhandlin g^maför samråd enligt PBL (1987:10) s kap 23$. Stadsatkitektkontoret Postadress Ängelholrns kommun, Ängelholrn Besöksadtess Östra Vdgen 2 Telefon Fax E-post Intemet wwwengelholm.se

26 2Q) Synpunlcea erinringar m"irr. ska vara skiftliga och inlämnas dll bggnadsømnden, zaz go ÄngelhoLn ellerikickæ till engelhohnse senast den 20 apn1.20t2.den sominte framfön skriftliga synpunkerdå, tan förlora rinen aú senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Eventuella frågor besvaras av Annil<a Crcnsioe, tel 0 43 L- 87 L27 eller Stadsarkitekkontorets expedition, tel L25. STADSARKITEKTKONT ORE.T tufdøünlign bäfnúrry

27 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /189 Annika Enberg Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse - KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 225/2011 att inventera nuläget och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 44 den 27 mars 2012 och beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en kostnadsbild för objekten Ausås och Tåstarp, gör en beskrivning av åtgärder i Ausås och Tåstarp, undersöka möjligheter med föreningsdriven verksamhet i respektive filial, genomför dialog med föreningar och medborgarrepresentation i Ausås och Tåstarp, bifoga verksamhetsbeskrivning för bokbussen idag och efter omstruktureringen samt bifoga beskrivning av potentialen meröppnad bibliotek Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Tjänsteskrivelse kompletterande tjänsteskrivelse KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Rambolls kostnadsbedömning av Tåstarps f.d skola, Beslut kultur- och fritidsnämnden 44, Tjänsteskrivelse Uppdrag från KF att inventera nuläget och ge förslag på ökad nyttjandegrad av KFN:s lokaler, Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /189 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på kommunfullmäktiges uppdrag, att i budgetarbetet för 2013 behandla förvaltningens förslag på åtgärder i syfte att minska nämndens lokalkostnader, omstrukturera och utveckla biblioteksverksamheten, att förbereda för att säga upp lokalerna på Parkskolan och flytta Café källan till Kronohäktet, att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att samråd med tekniska kontoret till budgetarbetet 2013 ta fram en kostnadsberäkning på upprustning av Vejbybadet, samt att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsatt planera för medborgardialoger i Tåstarp och Ausås. Christian Dahl Förvaltningschef Annika Enberg Ekonom Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Diarienummer /189 Annika Enberg Kultur- och fritidsnämnden Kompletterande tjänsteskrivelse - KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 225/2011 att inventera nuläget och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 44 den 27 mars 2012 och beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att ta fram en kostnadsbild för objekten Ausås och Tåstarp, gör en beskrivning av åtgärder i Ausås och Tåstarp, undersöka möjligheter med föreningsdriven verksamhet i respektive filial, genomför dialog med föreningar och medborgarrepresentation i Ausås och Tåstarp, bifoga verksamhetsbeskrivning för bokbussen idag och efter omstruktureringen samt bifoga beskrivning av potentialen meröppnad bibliotek. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kompletterande tjänsteskrivelse KF uppdrag, nyttjandegrad av lokaler, Rambolls kostnadsbedömning av Tåstarps f.d skola, Beslut kultur- och fritidsnämnden 44, Tjänsteskrivelse Uppdrag från KF att inventera nuläget och ge förslag på ökad nyttjandegrad av KFN:s lokaler, Utredning Bakgrund Bibliotek måste såsom all annan verksamhet möta sin samtid och göra vägval utifrån nya möjligheter och utmaningar. Detta ärende handlar ur förvaltningens synvinkel ytterst om att få till utveckling inom befintliga budgetramar. Utveckling kan inte genereras genom äskanden om mer resurser utan måste ske genom omprioriteringar i den egna verksamheten. Det är den frågan som väcks i samband med kultur- och fritidsförvaltningens översyn av lokalernas kostnader och utnyttjande. Ängelholms kommun har de senaste åren tagit två avgörande steg vad gäller att förflytta sig från ett traditionellt tänkande kring bibliotek till ett mer modernt synsätt där bibliotekens potential frigörs med hjälp av ny teknik och ökad samverkan. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (7) Diarienummer /189 Folkbiblioteken i Ängelholm införde som en av de första kommunerna i Skåne RFID (radiofrekvensidentifiering) våren Genom att ersätta tidigare streckkodsetiketter mot RFID-chip och utrusta biblioteken med RFID-läsare har samtliga bibliotek i kommunen utom Ausås och Tåstarp kunna införa hög grad av självbetjäning genom automater. Införandet av tekniken har inneburit högre effektivitet och fördjupad verksamhet. Besökarna gör idag i mycket hög grad själva utlåning och återlämning av medier. Det ger större personlig integritet för besökare (förstärkt sekretess) och tidsvinst för personal som kan lägga arbetstid på utåtriktat arbete och fördjupad hjälp till besökarna. Dessutom öppnar RFID-tekniken möjligheter inför framtiden då nya innovationer och lösningar bygger på denna teknik. Det andra stora steget är den gemensamma katalogen och webbportalen inom Skåne Nordväst som driftsattes 1 mars Ett gemensamt lånekort med tillgång till alla bibliotekens samlingar i elva kommuner, ett mer professionellt digitalt bibliotek (med olika typer av e-tjänster och marknadsföring av tjänster och arrangemang) och fördelen att vara en stor aktör i förhandlingar tillhör de stora mervärdena. Nästa naturliga steg om Ängelholm vill fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen av biblioteken är att satsa på meröppna bibliotek. Meröppna bibliotek Veberöds bibliotek i Lunds kommun startade hösten 2009 (med inspiration från Danmark, där modellen är vanlig) det första meröppna biblioteket i Sverige. Syftet med de meröppna biblioteken är att utöver de ordinarie öppettiderna med personal erbjuda medborgarna tillgång till lokalerna även andra tider. Personer över 18 år kan bli så kallade meröppetlåntagare, vilket innebär att man genom sitt lånekort eller fingeravtryck som passagenyckel kommer in i lokalen. Man kan då precis som under ordinarie öppettid låna och återlämna material genom att använda självbetjäningsautomater, nyttja publika datorer, läsa dagstidningar och använda biblioteket som mötesplats. Farhågor om olika typer av ordningsproblem har i Veberöd kommit på skam. Två års erfarenhet visar att man inte haft några problem med skadegörelse eller konflikter under den personallösa tiden. Medborgarna har visat sig värdiga förtroendet att själva husera i lokalerna, och det ger också en viktig signal: biblioteket är inte personalens, det tillhör dess användare. Det meröppna ger nya möjligheter för medborgare som har svårt att uppsöka biblioteket ordinarie tider och kan också vara en stor tillgång för föreningar och andra nätverk. Sen är det viktigt att poängtera att meröppettiderna utgör ett komplement till de ordinarie tiderna och att avsikten med det är att erbjuda mervärde, inte att minska den personalbemannade tiden som ger fördjupad service. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (7) Diarienummer /189 Genom att göra två bibliotek meröppna hösten 2012 skulle biblioteken i Ängelholm ge medborgarna en kraftigt förbättrad service till förhållandevis låg kostnad. De två bibliotek förvaltningen är inriktade på i ett första steg är Strövelstorp och Hjärnarp. De är lämpliga genom att ha lokaler i mycket gott skick och som därför är lätta att anpassa rent teknisk. De ligger i samhällen med stort behov av offentliga mötesplatser där biblioteket har betydligt större potential än vad vi kan infria idag med öppettider på 12 respektive 20 timmar. Genom att göra dessa bibliotek meröppna skulle Ängelholm dessutom liksom i fallet med RFID ligga i fronten vad gäller biblioteksutveckling även på nationell nivå. Nulägesbeskrivning Bokbuss I Skåne Nordvästsamarbetet är Ängelholm en av tre kommuner som har den stora fördelen att ha en bokbuss. Bokbussen är idealisk för service till glesbygd. Den ger hög flexibilitet i utbudet, bussen fylls av de medier som bäst motsvarar en specifik runda och materialet cirkulerar betydligt mer än på ett mindre bibliotek vilket ger hög aktualitet. Bokbussens olika turer och hållplatser kan lätt förändras i takt med behovet och förutom stopp enligt tidtabell stannar bussen även vid enskilda hushåll på landsbygden om behovet finns. Förutom hållplatser för allmänheten gör den även turer specifikt riktade mot förskolor i kommunen. Bokbussen fungerar idealiskt för förskolor genom att man för varje tur kan fylla hyllorna med material riktat just mot den åldersgruppen och genom att biblioteket kommer till barnen istället för tvärtom. Många förskolor har svårt att gå iväg och besöka bibliotek med hela barngruppen. Bokbussen är inte optimalt utnyttjad idag. Turerna är i dagsläget eftermiddag/kväll måndag till torsdag för allmänheten samt torsdag förmiddag då majoriteten av förskolor i kommunen får besök. Filialer Ängelholm har i dagsläget åtta bibliotek utöver Stadsbiblioteket. Fyra av dem ligger i de större samhällena Munka-Ljungby, Vejbystrand, Hjärnarp och Strövelstorp. Dessa fyra bibliotek är helt oomstridda genom samhällenas storlek, invånarantal och avstånd till centralorten Ängelholm. Av de återstående biblioteken är (liksom Strövelstorp) de i Skälderviken och Södra Utmarken integrerade med skolan, vilket ger gott resursutnyttjande och möjlighet till samverkan. Det stora problemet för dessa sex filialer är att personalresurserna inte räcker till för de öppettider det skulle finnas behov av. Lokalerna kostar pengar dygnet runt men är tillgängliga under mycket begränsad tid. Detta gäller särskilt för biblioteken i Strövelstorp, Munka-Ljungby och Hjärnarp. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (7) Diarienummer /189 De två återstående biblioteken i Tåstarp och Ausås har en annan karaktär. Båda ligger i kärnan av relativt små byar med tre till fyra kilometers avstånd till större filialer. Båda har små lokaler med begränsat bestånd av medier och bristfälliga tekniska resurser. De har öppet endast åtta timmar i veckan. Trots begränsningarna betyder biblioteken mycket för invånarna i byarna, och personalen har gjort ett mycket gott arbete utifrån förutsättningarna. Biblioteken utgör förutom att invånarna har tillgång till framförallt böcker även att de är del av en mötesplats genom placeringen i respektive byhus. Det är helt naturligt att förslag om att ersätta dessa bibliotek med bokbuss väcker många känslor. Men från förvaltningens synvinkel är det viktigt att man höjer blicken och ser till vilken service kommunen erbjuder kommuninvånarna utifrån hur kartan ser ut. Inga andra mindre byar i kommunen har egna bibliotek. Filialerna i Höja, Starby och Össjö har redan ersatts av bokbuss. Såväl Ausås som Tåstarp har nära till andra större filialer och bokbussen har möjlighet att täcka upp behoven i byarna och dess omnejd. Att driva många bibliotek i kommunen riskerar göra att kvaliteten på vart och ett blir sämre, Tydligast gäller detta öppettider, men även när det gäller fördelning av resurser till inköp av böcker och andra medier. Med sju bibliotek och en bokbuss skulle bra balans uppnås i bibliotekens infrastruktur. Som förvaltningen ser det är den föreslagna förändringen en satsning på bättre och mer rättvist fördelad biblioteksservice i Ängelholms kommun. Föreningsdrivna bibliotek? I samband med lokalutredningen och förslaget att ersätta filialerna i Tåstarp och Ausås har frågan om att driva biblioteken genom föreningar väckts av Centerpartiet. Förvaltningen ser inte detta som en aktuell lösning. Att driva moderna bibliotek kräver professionalism. Grunden för biblioteksarbetet idag är att hantera bibliotekskatalogen med register över alla låntagare och ett avancerat system för katalogisering och cirkulation av de olika medierna. Alla lån är enligt lag sekretesskyddade vilket också utgör ett problem. Det skulle också förutsätta att ideella resurser släpptes in i kommunens administrativa nät vilket inte är förenligt med ITsäkerhet. Föreningsdrivna bibliotek var framförallt vanligt innan bibliotekens kataloger digitaliserades. Idag är alternativet att ha enklare bokdepositioner som lånas ut genom manuellt system. Dessa depositioner blir då snabbt föråldrade. I Ängelholms kommun finns en bokbuss som kan ge den service glesbygd behöver utifrån ett professionellt arbete och med ett lika bra utbud som i kommunens centrala delar. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (7) Diarienummer /189 Förslag till förändring och kostnadsberäkning Följande bibliotek berörs: Strövelstorps bibliotek Hjärnarps bibliotek Munka-Ljungbys bibliotek Tåstarps bibliotek Ausås bibliotek Bokbussen Ordinarie öppettider ökas från 12 till 16 timmar. Biblioteket omvandlas till meröppet bibliotek, vilket ger tillgång till lokalerna ytterligare ca 68 timmar. Ordinarie öppettider fortsatt 20 timmar. Biblioteket omvandlas till meröppet bibliotek, vilket ger tillgång till lokalerna ytterligare ca 64 timmar. Öppettider utökas från nuvarande 23 till 27 timmar. Biblioteket ersätts av bokbuss, förslagsvis 3 stopp Biblioteket ersätts av bokbuss, förslagsvis tre stopp, inklusive förmiddag för förskolan Ytterligare 8 timmar tillförs en för- och eftermiddag. Turer ses över för god täckning De 16 timmar biblioteken i Tåstarp och Ausås har öppet fördelas alltså på: fyra timmar i Munka-Ljungby, 4 timmar i Strövelstorp samt 8 timmar till bokbussen. Tiderna för meröppet kan lätt ställas om och dygnet runt är möjligt, i exemplet ovan föreslås tiden Precis som RFID och andra teknikskiften genererar meröppetmodellen kostnader av såväl investerings- som driftkaraktär. Kostnad gäller för systemstyrning och passagesystem med tillhörande hårdvara samt licens och support. Dessutom tillkommer kostnader för anpassning av lokaler. Driftskostnaden för två bibliotek beräknas till 142 tkr per år 1. Kostnadsberäkning (tkr) Tåstarp Ausås Kostnad för städ (kfn) Hyreskostnad (kfn) Hyreskostnad annan nämnd Summa städ och hyreskostnad Årlig tillkommande kapitalkostnad vid upprustning och tillgänglighetsanpassning (investering 4,8 mnkr enligt Rambolls bedömning 2 ) Årlig kostnad efter upprustning och tillgänglighetsanpassning Investering ca 400 tkr, avskrivning och internränta med 10 år avskrivning och 2,9% internränta motsvarar kapitalkostnad på 52 tkr, övrig driftkostnad ca 90 tkr. 2 Avskrivning 33 år och internränta 4,2% Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-04-24 kl 18:00 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte-Engblom Carlsson (FP) Sven Bergenstråhle (S) Paul Hanstål (M) Vivianne Nilsson (M) Anders

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Martin Märgelbrink (FP) tjg. ersättare för Charlotte Engblom (FP) Eva-Lena Lindell

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15

EnergiTing Sydost 2012 2012-11-15 David Braic upphandlingschef david.braic@vaxjo.se Annelie Morin ansvarig e-handel och samordnad varudistribution annelie.morin@vaxjo.se 1 : ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda s totala årliga inköpsvolym:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker

Samordnad varudistribution 2.0. Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform. Olof Moen Logistiker Samordnad varudistribution 2.0 Ystad-Österlenklustrets samordning av transporter i en nu upphandlingsform Olof Moen Logistiker Kommunens roll godstransporter Ändra regelverk Ändra beteende FoU City logistik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-05 Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30-13.30 Majoriteten Rettigska

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas

En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift för tre dagars lån av hyrfilm avskaffas KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-23 KFN-2013/82.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Kultur- och fritidsnämnden Nick.Jones@huddinge.se En revidering av HKF 8120 där bl.a. en avgift

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Margareta Pauli (M) ordf. Ann-Christine Klint-Kronkvist (S) Bertil Palm (M) Rådhuset, tisdagen den 5 maj 2015 klockan 08. Kultur- och fritidsnämnden 1 (15) Staff anstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum:2015-04-28 Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.00 Plats: Rådhuset, Sammanträdesrum Bjällerup Paragrafer:

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-09-15 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-15 kl 08.30 i domsalen -2, KS 2015-09-15 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution

93% Hej klimatsmart samhälle! Whitepaper. Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution Whitepaper Hej klimatsmart samhälle! Ett whitepaper om Samordnad Varudistribution 93% minskning av koldioxidutsläpp i Växjö kommun efter införande av samordnad varudistribution. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer