Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005"

Transkript

1 Slututvärdering av kraft Rapport 1: Per Odenrick, Annika Hall Inledning KrAft, ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram, är ett program för utveckling av små och medelstora företag. KrAft har tre övergripande mål: strategisk affärsutveckling av små och medelstora företag (SME), ökat samarbete mellan små- och medelstora företag och högskolor/universitet och ökat samarbete mellan olika högskolor/universitet. Programmet innehåller vissa inslag som gör det unikt; ett sådant inslag är t ex mötet mellan SME och högskolan, ett annat att företagen själva medverkar i upplägg och genomförande. För en mer detaljerad beskrivning av kraft se hemsidan: Då kraft-konceptet således kan sägas vara unikt, är det naturligt att löpande utvärdera konsekvenserna av det, bl a med syftet att kunna korrigera ev. brister. Denna rapport är den första av en serie rapporter vars syfte är att utvärdera kraft-konceptet kvalitativt. Ambitionen med utvärderingen är att få en förståelse för hur kraft har fungerat i praktiken och dess starka och svaga sidor. Av krafts tre övergripande mål fokuserar denna rapport de två första, strategisk affärsutveckling av SME och samarbete mellan SME och högskolor/universitet. Det tredje målet, ökat samarbete mellan olika högskolor/universitet behandlas i en separat rapport. Metod Denna rapport bygger på 30-minuters telefonintervjuer med representanter för företag som har deltagit i en kraft-grupp. Intervjun fokuserar i huvudsak på resultatet av kraft (se bilaga 2 för intervjuguide). Ansvariga för genomförandet är Annika Hall och Per Odenrick (båda medlemmar av ledningsgruppen samt ansvariga för kvalitetsarbetet inom kraft). Rent praktiskt genomförs intervjuerna av doktorander och studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Utvärderingen bygger på en totalundersökning i den mening att samtliga grupper som genomgått kraft-programmet är representerade. Däremot så har inte alla företag i varje grupp intervjuats. Av tids-och kostnadsskäl så har ett urval av företag inom varje grupp gjorts. Urvalet innebär att 50% av företagen i gruppen har intervjuats, dock aldrig mindre än tre företag. Den person som intervjuats har - med några få undantag varit den person med högst position på företaget, oftast huvudägare och/eller VD. Anledningen till detta är att denna person bedömdes ha störst inblick i effekterna av kraft på det enskilda företaget. Om inte relevant person på ett företag gått att nå efter fem försök (vilket i vissa fall har berott på att förtaget inte längre existerar), har detta företag av praktiska skäl ersatts av ett annat från samma grupp. Företag som tidigare deltagit i andra utvärderingar med kraft som fokus, t ex genom studentuppsatser, har inte kontaktats för intervju i denna utvärdering.

2 Denna rapport omfattar aggregerade resultat från telefonintervjuer med 14 grupper (74 företag). Den intervjuguide som använts återfinns i bilaga 2. Som framgår av intervjuguiden överlappar flera frågor varandra. Syftet med detta är att uttömma för- och nackdelar med kraft genom att närma sig dessa genom olika frågeställningar. För varje grupp finns en detaljerad grupprapport (se bilagor 3-17). Namn på företaget, antal anställda och omsättning redovisas i Tabell 1 (bilaga 1). Namn och position på de individer som intervjuats finns i grupprapporterna. Det är viktigt att komma ihåg att denna rapport speglar åsikter och resultat från de företag som deltog i kraft i intialskedet. Detta var en period då kraft var relativt nytt och såväl företag som ledningsteam var relativt ovana vid den pedagogik som konceptet bygger på. Efterhand som erfarenheterna av kraft har ökat och samlats in (t ex genom uppsatser, kraftblad, utvärderingar samt nationella och lokala seminarier) har konceptet modifierats för ökad måluppfyllelse. Detta innebär att denna rapport knappast kan förväntas spegla åsikter och resultat hos de företag som genomgått kraftprogrammet under senare år. Rapporten inleds med resultatet av kraft med avseende på intervjupersonernas bedömningar avseende i hur stor utsträckning kraft bidragit till Kunskap, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt. Därefter följer en redovisning av företagens bild av om kraft har haft någon positiv inverkan på företagets utveckling, vad i kraft som leder/inte leder till affärsutveckling och tillväxt, samt varför kraft inte har lett till mer affärsutveckling och tillväxt. Sedan redovisas intervjupersonernas syn på företagets framtida utvecklingsbehov. Efter detta behandlas samverkan mellan företagen och högskola/universitet och krafts roll i denna. Rapporten avslutas med att författarna sammanfattar och diskuterar resultaten.

3 Deltagare, målsättning, projekt och involvering av övriga på företaget Standardvarianten av KrAft-konceptet bygger på deltagande av två (max 3) representanter från varje företag. Syftet med detta är att underlätta processen att förvandla kraft-deltagarnas kunskap och reflektion till affärsutveckling och tillväxt i det egna företaget. Det är dock långt ifrån alltid som företagen varit representerade med två deltagare. I många fall har det endast varit en deltagare (naturligt i de fall deltagaren är ensamföretagare) och endast i vissa fall har tre representanter från företaget deltagit. Det är också långt ifrån alla företag som haft en tydlig målsättning med sin medverkan i kraft-gruppen även om detta naturligtvis ser mycket olika ut mellan olika grupper. Vissa grupper var ju t ex bildade med målsättningen om tätare samarbete, gemensam marknadsföring etc, medan andra företag hade ett mer generellt tema (som t ex ledarskap) som krävde att varje företag hade en egen målsättning. Även om ett företagsspecifikt projekt är en av grundpelarna i kraft-konceptet var det, vidare, långt ifrån alla företag som hade ett sådant under kraft-programmets gång. Av de 14 grupper som ligger till grund för denna rapport har ungefär hälften av företagen haft ett företagsspecifikt projekt. En trolig orsak till att denna siffra är relativt låg är den fokusering på att överhuvudtaget få igång grupper som var nödvändig vid programmets början. Många företag var mycket avvaktande och misstänksamma mot det faktum att inte fanns någon färdig kursplan att följa, vilket gjorde att mycket tid och energi lades på att utarbeta innehåll tillsammans med företagen. Bl a av denna anledning kan projekten ha kommit i kläm under krafts försöksperiod. För närvarande pågår ett arbete med att öka kraftföretagens involvering och aktivitet, vilket bl a innebär en ökad fokusering på de företagsspecifika projekten. När det gäller involvering av respektive företag utöver de personer som deltog i kraftgruppen så har detta i de flesta fall skett genom att personalen på företaget fått information om vad kraft är och vad som görs på träffarna. I vissa fall har ingen informationsöverföring skett alls (obs! ensamföretagarna har ingen personal att ge information till). Resultat av kraft: Kunskap, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt Under telefonintervjun får de intervjuade deltagarna ange i vilken utsträckning de tycker att deltagandet i kraft har lett till ny kunskap, reflektion, affärsutveckling och tillväxt. Bedömning av detta gjordes genom att intervjupersonen angav en siffra på en skala från 1 till 10, där 1 motsvarar ingen utsträckning alls och 10 motsvarar mycket hög utsträckning. Eftersom affärsutveckling och tillväxt långt ifrån är entydiga begrepp, ombads intervjupersonerna definiera dessa och sedan använda denna definition då de bedömde i vilken utsträckning kraft bidragit till detta (t ex affärsutveckling i betydelse bättre arbetsorganisation ). Det är intressant att notera att affärsutveckling och tillväxt är begrepp som kan tilldelas mycket skiftande och även överlappande - innebörd. Affärsutveckling är för många ett begrepp som förknippas med kvalitativ utveckling av företaget, d v s utveckling

4 som inte enkelt låter sig mätas i ekonomiska termer eller på annat sätt kvantifieras genom siffror. Exempel på detta är ständiga förbättringar, utvecklade organisations- och arbetsrutiner, ökad delaktighet bland de anställda, förbättrade kundrelationer, produktutveckling, förbättrad marknadsföring, kompetensutveckling, utveckling av affärsidé och strategi, att se nya möjligheter samt nya tanke- och arbetssätt. Men affärsutveckling innefattar för vissa även mätbara, kvantitativa, faktorer som ökning av produktivitet, vinst, omsättning och antal anställda. Dessa sistnämnda, kvantitativa faktorer är de som mest associeras med tillväxt. Dock menar vissa att tillväxt också kan innefatta förändringar av mer kvalitativ art, som t ex kompetenshöjning hos personalen. Det kan således vara många olika faktorer som intervjupersonerna har i åtanke när de bedömer i vilken utsträckning kraft har lett till affärsutveckling och tillväxt. I tabell 2 nedan redovisas gruppvis medelvärden för deltagarnas subjektiva bedömning av vad deltagandet i kraft har medfört. kraft-grupp Kunskap Reflektion Affärsutveckling Tillväxt 7 inredare 6,7 6,7 5,0 2,0 ADC of Sweden 6,0 7,3 4,3 3,0 Design Management 5,5 5,8 5,0 2,2 Farmartjänst 6,2 5,2 5,2 3,0 Jönköping 2 8,3 6,3 4,7 4,7 LIFT Växjö 6,8 6,3 4,5 3,0 Media Kalmar 3,0 4,5 4,5 1,7 MIO 6,0 6,7 4,0 2,0 Nyköping 6,2 6,5 5,5 4,8 Nässjö inredningar 4,8 5,6 3,7 3,8 Sollefteå/Kramfors 6,8 8,2 6,2 6,2 N-krAftnätverk-mitt 7,0 7,9 3,4 2,7 N-krAftnätverk-norr 7,3 7,0 4,6 5,0 N-krAftnätverk-syd 7,0 8,5 4,5 3,5 Tabell 2: Gruppernas bedömning av i hur stor utsträckning kraft gett dem nya kunskaper samt lett till reflektion, affärsutveckling och tillväxt. Totalt för alla grupper Kunskap Reflektion Affärsutveckling Tillväxt Medelvärde 6,3 6,7 4,7 3,4 Median 7,0 7,0 5,0 3,0 Standardavvikelsen 1,7 2,0 2,2 2,3 Varkoeff (sd/mv) 26% 30% 48% 65% Tabell 3: Totala beräknade medelvärden, median, standardavvikelse och variationskoefficient för alla företag Om man inledningsvis ser till resultatet av kraft mätt i siffror så är det lätt att konstatera att det är högt för Kunskap (medelvärde 6,3) och Reflektion (medelvärde 6,7). Medelvärden på drygt 6 på en skala där 10 betyder i mycket hög utsträckning kan anses som klart tillfredsställande. Ur dessa aspekter så kan alltså kraft sägas ha lyckats med att skapa ett tillfredsställande resultat. Programmet förser deltagarna med ny kunskap, vilket ger upphov till reflektion, d v s ifrågasättande och/eller nytänkande kring den egna verksamheten.

5 Ser man sedan till affärsutveckling och framför allt tillväxt, så blir bilden delvis en annan. Affärsutveckling har ett medel på 4,7 och ligger alltså något lägre än Kunskap och Reflektion. Om man ser till att 10 står för affärsutveckling i mycket hög grad och 1 för ingen affärsutveckling alls så tycker siffran 4,7 ändå på att en viss affärsutveckling har ägt rum i företaget till följd av kraft. Sett till intervjupersonernas egna definitioner av begreppet så innefattar denna utveckling till stor del kvalitativa aspekter som utvecklade organisations- och arbetsrutiner, ökad delaktighet bland de anställda, förbättrade kundrelationer, produktutveckling, förbättrad marknadsföring, kompetensutveckling, utveckling av affärsidé och strategi, att se nya möjligheter samt nya tanke- och arbetssätt. Sett till konkret utveckling i företagen kan man konstatera att det skett en hel del utveckling i företagen som faller in under de många definitionerna av affärsutveckling ovan. Exempel på sådan affärsutveckling är: - ökat affärssamarbete mellan företagen i kraft-gruppen - initiering av arbetet med att tillsätta en professionell styrelse i bolaget, ett arbete som företaget på egen hand nu fortsätter - grundlig kartläggning av strategisk kompetensutveckling för personalen - förändrat sätt att arbete med produktdesign, vilket lett till positiv försäljningsutveckling - förändring av affärsplan och mål för företaget - utveckling av en ny produkt - etablerande av samverkan mellan företag för att utnyttja varandras kompetenser för att ta sig an projekt i nätverk som de själva enskilt inte klarar av Nedan följer i citatform exempel på ytterligare affärsutvecklingsprojekt i företagen som intervjuats i denna rapport (citaten hämtade från rapporten Företagsspecifika projekt en provkarta : Ett företag som arbetade med drivkrafter hos personalen skriver följande: Resultatet blev att alla medarbetare har egna ansvarsområden idag. En medarbetare fann att hon inte passade in, vilket var ömsesidigt. De övriga känner sig starkare i sin person, både privat och i yrkeslivet. Vi kan nu räkna med att alla medarbetare är involverade i företagets utveckling och att alla hjälper till med det man kan. Vi skulle inte gjort det utan kraft, fast vi skulle behövt det. Ett annat företag jobbade med sin företagskultur: De frågor som diskuterades var den egna ledarrollen och hur man såg på företagsledningens sätt att leda. Vi pratade om möjligheter till förbättring och hur det skulle genomföras. De synpunkter som kom fram rörde konkurrensen mellan medarbetarna och informationsflödet på företaget. Man hade önskemål om att genomföra månadsmöten så att alla får samma information och det är nu inplanerat tre möten under våren. Medarbetarna ville också ha mer aktivt inplanerade medarbetarsamtal och dessa är också inplanerade. Projektet har bidragit till vår affärsutveckling på så sätt att vi har klargjort syfte och mål för verksamheten. Alla medarbetare har idag en bra bild över företagets kultur och bakgrunden till denna. Ett tredje företag jobbade med sitt intranät. Resultatet av detta blev följande: Vid testkörningar ser vi ett lätthanterligt system med alla data på ett ställe. Det kommer att ge oss den tidsvinst vi hade som mål och inte minst en säkrare hantering av administrativa data och mer kvalitativa

6 rapporter, både interna och externa. Projektet innebär att vår kvalitet säkras ytterligare och inte minst kommer vår tidsvinst att ge oss ytterligare tid till våra medlemmar och att utveckla företaget. När det gäller Tillväxt så är det ett område där kraft har haft en viss bidragande inverkan (medelvärde 3,4), dock i mindre utsträckning än affärsutveckling Det torde finnas flera olika förklaringar till detta. En förklaring kan vara att många grupper inte följt konceptet, t ex genom att inte har minst två deltagande personer från varje företag eller genom att företagen inte haft ett specifikt projekt. Många företag har ju inte heller involverat övriga anställda i kraft-arbetet i särskilt stor utsträckning. En annan förklaring till att inte kraft uppnått mer Tillväxt kan vara det faktum att det tar tid att implementera ny kunskap och nya tänkesätt och att det kanske först är möjligt att se mätbara resultat av kraft på flera års sikt (då kan det å andra sidan vara svårt att isolera effekten av just kraft). Detta är en förklaring som för övrigt många av de intervjuade själva framför. En tredje förklaring kan vara att företagen inte lagt tillräckligt med tid på kraft mellan träffarna och en fjärde att företagen involverats för lite under de tillfällen då gruppen träffats. Ytterligare en faktor som hänger ihop med detta kan vara att vissa föreläsare varit för abstrakta och inte lyckats koppla sin kunskap med deltagarnas verklighet. Vidare hade inte alla deltagande företag målsättningen att växa, vilket naturligtvis drar ner siffran. Denna förklaring får ju också stöd i forskning som visar att långt ifrån alla små och medelstora företag har ambitionen att växa. Jämfört med affärsutveckling (i termer av definitionerna ovan) så är ju också tillväxt (ökning av vinst, omsättning och/eller antal medarbetare) beroende av faktorer som till stora delar faller utanför företagens egen kontroll (konjunktur- och valutaförändringar, t ex). Mot bakgrund av detta torde affärsutveckling vara det begrepp som är mest relevant att använda vid utvärderingar av resultatet av kraft. Slutligen är det viktigt att notera att variationskoefficienten både när det gäller Affärsutveckling, men framför allt när det gäller Tillväxt är betydligt högre än för Kunskap och Reflektion (se tabell 3). Detta innebär att spridningen i svaren är betydligt högre för de förstnämnda parametrarna. Med andra ord är företagen överlag mer överens om att kraft inneburit kunskap och reflektion motsvarande i genomsnitt drygt 6, medan den utsträckning i vilken kraft lett till affärsutveckling och tillväxt varierar högst betydligt mellan företagen. För vissa företag har kraft inneburit mycket affärsutveckling och tillväxt, för andra ingen alls. Detta kan ha många olika orsaker alltifrån hur gruppen har fungerat till företagets egen insats. Av tidigare undersökningar (webenkäten) så vet vi t ex att de företag som lägger mer tid på kraft mellan träffarna också är de som upplever att de får ut mer av kraft.

7 Företagens utveckling sedan de gick med i kraft-programmet: Vad i kraft har/har inte bidragit till affärsutveckling och tillväxt? Intervjupersonerna ombads inledningsvis berätta allmänt om företagets utveckling sedan de gick med i kraft och bedöma om kraft hade haft någon roll i denna utveckling. Många intervjupersoner menar att kraft givit dem förutsättningar för framtida förändringar. Flera framhåller dock att de förändringar som skett inte entydigt kan tillskrivas deltagandet i kraft; även andra faktorer kan ha spelat in. Det specifika i kraft-programmet som deltagarna tycker har bistått dem i deras strävan efter affärsutveckling och tillväxt är bl a diskussioner om angelägna frågor med andra företag (ofta från helt andra branscher än den egna) och med olika externa personer, som inbjudna föreläsare. Dessa diskussioner har givit nya kunskaper, nya tankar och skapt ökad medvetenhet om vikten av utvecklingsarbete och överhuvudtaget skapat en insikt om vikten av ökad medvetenhet och målinriktning i verksamheten. Kontakten med högskolan och de inbjudna föreläsarna har varit nyttig; många företag upplever att de lärt sig mycket nytt därigenom. Flera intervjupersoner menar att deltagandet i kraft-gruppen inneburit ett viktigt stöd för dem i arbetet med att leda och utveckla företaget. Många framhöll också att kontakten med projektledare och kraft-handledare var väldigt positiv och att de utfört ett mycket bra arbete. Flera menade även att det som gjorde att kraft ledde till affärsutveckling och tillväxt var att utvecklingstemat var bra i relation till deras behov och att de nya kunskaperna har väckt nya tankar. Avseende vad i kraft som inte leder till affärsutveckling och tillväxt så menade intervjupersonerna att ett problem låg i för mycket skollärande och för lite anknytning till verkligheten. Steget mellan högskola och småföretagare upplevs ibland som för långt. Omvänt så menade flera att föreläsningsinslagen var på för låg nivå, vilket gjorde att de inte bidrog till företagets utveckling. Andra menade att inslagen var på för generell nivå och därför svåra att omsätta till det egna företagets verklighet. En annan åsikt om vad i KrAft som inte medverkat till affärsutveckling är att det saknades en röd tråd genom programmet och att det därför uppfattades om lite flummigt. Orsaker till att kraft inte lett till ännu mer affärsutveckling och tillväxt Även om kraft i viss utsträckning bidragit till affärsutveckling och tillväxt är det ur ett utvärderingsperspektiv viktigt att fråga sig varför det inte bidragit i ännu högre utsträckning. Ett mycket vanligt svar på denna fråga var att det handlar om tid. Det tar tid att omsätta nya insikter i praktisk handling på företaget. Många menade att det hade gått så kort tid från det att kraft-gruppen avslutades så att det inte var rimligt att förvänta sig några tydliga resultat än. Förändring och utveckling kräver tid och tålamod och är därför en långsiktig process. Några menade att deras deltagande i kraft-gruppen inte primärt hade syftat till affärsutveckling och tillväxt. Istället hade de haft andra mål som t ex ny kunskap, ett utökat nätverk och/eller personlig utveckling.

8 En åsikt som flera framförde var kraft inte leder till ännu mer affärsutveckling och tillväxt därför att det är alltför teoretiskt och abstrakt. Många efterfrågar mer praktiska övningar och menar att de borde tvingats vara mer aktiva i arbetet. Någon menade att grupper i början inte riktigt förstod att det var de som skulle driva projektet framåt och komma med förslag. När de väl började vara mer aktiva i utformningen av programmet så upplevde de också att det blev bättre. En annan synpunkt var att orsaken till att kraft inte inneburit mer affärsutveckling och tillväxt är att deltagarna själva inte lagt mer tid på arbetet med kraft mellan träffarna. Andra orsaker till att inte kraft innebär mer affärsutveckling och tillväxt var att det var för långt mellan träffarna, att programmet upplevdes som för flummigt, att det var för få företaget i gruppen, att företagen i gruppen var för olika samt att det var för få medverkande från företaget för att kraft skulle få genomslag i hela organisationen. Någon menade att utvecklingstemat var fel i förhållande till de förväntningar och målsättningar han hade med sin medverkan. Resultat av kraft: Ökad kontakt mellan företagen och högskolan/universitet När det gäller KK-stifelsens mål att öka samverkan mellan SME och högskola/universitet så tyder rapporten på att kraft-programmet i inledningsskedet var lyckosamt. Många företag är nöjda med kontakten med högskolan och de experter som bidragit med sin kunskap. Flera företag menar också att de fått viktiga nya kunskaper i och med högskolans medverkan. I ett flertal fall får ledningsteamet beröm för att de fått programmet att fungera bra, vilket väl också kan ses som ett gott betyg åt högskolan. Sammantaget ger intervjuerna en bild av att förtagen i stort sett är nöjda med högskolans involvering. Även om enstaka klagomål på för hög/låg nivå på föreläsningar etc. förekommer, uttrycker inget av de intervjuade företagen direkt missnöje med högskolan. Kontakten mellan företag och högskolan har också lett till att studenter och lärare har kunnat genomföra projekt vid deltagande företag. Det bästa och det sämsta med kraft I syfte att ytterligare penetrera krafts för- och nackdelar ombads intervjupersonerna specificera det de tycker var bäst respektive sämst med kraft. Bäst Det som företagen upplevt som bäst med kraft kan sammanfattas i ordet reflektion. Genom att var med i kraft kommer deltagarna ifrån det dagliga arbetet och få nya impulser, idéer och nya vyer vilket gör att de får tid att fundera och reflektera över verksamheten på ett sätt som gör att de får distans till denna. Många deltagare menar att kontakten med de andra företagen och alla givande diskussioner inom gruppen fyller just detta reflekterande syfte. Flera menar också att kontakten med högskolan är bland de aspekter av kraft som var bäst. Genom kraft har företagen fått en ingång till högskolan som de inte hade innan, eller som de tidigare

9 inte ens tänkt på som möjlig. Ett företag beskriver detta som att de fått en öppen dörr till högskolan. Bland de aspekter av kraft som var bäst nämnde också flera företag krafthandledaren, projektledaren och de inbjudna föreläsarna. Sämst De aspekter av kraft som upplevts som sämst är framför allt att det varit för få företag i vissa grupper, vilket medfört att diskussionerna och dynamiken inom gruppen inte blivit så bra som annars kunde varit fallet. Vissa menar att det sämsta var att några av de externa föreläsarna inte höll måttet; en del tycker att föreläsarna låg på en alltför skolmässig och låg nivå, andra menar att problemet var att de var för teoretiska. Några ansåg att det sämsta var att kraftkonceptet var lite för luddigt, vilket gjorde att de inte riktigt fick syfte och målsättning klart för sig under den tid som kraft-gruppen träffades. Några menade att kraft pågick under för kort tid; det tar tid att lära känna gruppen och att det är svårt att hinna med kraft-arbetet eftersom den dagliga verksamheten kräver mycket tid och engagemang. Övriga kommentarer De företag (ca 50%) som har valde att ge övriga kommentarer i anslutning till frågan om vad som var bäst och sämst med kraft, är överlag positiva. En vanlig kommentar är dock att deltagarna i kraft bör stimuleras till att vara ännu mer aktiva och delaktiga i kraft under processens gång, så att innehållet inte blir för teoretiskt utan konkretiseras så att förtagen upplever hur ett aktuellt ämne kan beröra deras egen vardag. Flera kommentarer handlade också om vikten av att krafthandledare och projektledare håller i processen och driver den framåt så att arbetet inte tappar fart eller att processen störs (t ex av ideligen ringande mobiltelefoner). Framtida utvecklingsbehov Nedan följer en sammanställning av de många utvecklingsbehov intervjupersonerna såg för sina företag. Driva vidare sitt nya nätverksarbete. Bli bättre på att marknadsföring, försäljning och marknadskännedom. Förbättra kommunikationen inom verksamheten. Mer kunskap inom företaget runt import av varor kontra egen produktion. Lära mer om arbetsorganisation och administration av företaget. Bättre produktkunskaper. Bättre på att hantera datorer och språk. Hur de bäst ska möta konkurrensen från lågprisländerna. Bättre på att handskas med den information som ett affärssystem kan erbjuda. Samarbete med universitetet för att förbättra datakunskaperna och för att utveckla databaser. Söker efter rätt person som kan avlasta företagaren själv. Bättre kunskap runt ekonomi, bokföring och ekonomisk planering. Kompetensutveckling av personalen, bl a syftande till ökad delaktighet och självstyrning

10 Knyta till sig fler samarbetspartners för att bättre kunna klara tillfällen med arbetsanhopningar. Bli bättre på att följa upp varje enskilt arbete för att lättare kunna sortera ut vad som är lönsamt eller ej. Bättre på att samarbeta, både i nätverk och mellan olika leverantörsled. Kunderna ställer högre krav och vill lägga över mer och mer avancerade arbetsuppgifter på underleverantörerna, vilket i sin tur ställer högre krav på kunskaperna inom företaget. Behöver bli mer flexibla, att få en mer slimmad organisation samt att fortsätta omsättningsökningen. Utveckla sitt ledarskap samt att bli bättre på att ta hand om personalen. Att få marknadsföringen att gå hand i hand med produktionen och kapaciteten som finns för att få försäljning och tillverkning i balans. Kunskaper förhandlingsteknik eller teknikutvecklingen hos maskiner. Bli bättre inom organisatoriska frågor, hur företaget ska ledas och laganda. Mer kunskaper om bl a omvärldsanalys, logistik och informationsteknologi. Sammanfattande diskussion Syftet med denna rapport är att få en förståelse för kraft- konceptet, dess resultat och dess starka och svaga sidor, vilket kan ligga till grund för utveckling av konceptet. Sammantaget ger detta en bild av att kraft på många sätt fungerar bra, men att det finns en potential för förbättringar. Det finns en tydlig bild av att företagens har stor behållning av kraft genom samarbetet med de andra företagen i gruppen, kontakten med projektledaren och krafthandledaren, samt den kunskap som inbjudna experter har förmedlat. De flesta av företagen ser positivt på högskolans medverkan i kraft. De har fått värdefulla kontakter och har nu lättare att efter kraft kontakta enskilda forskare vid högskolan. Detta är alltså aspekter som bör behållas och ev. förstärkas. Vad gäller inbjudna experter så är det dock viktigt att nivån på deras budskap anpassas till gruppen, att budskapet inte blir för generellt, utan kopplas till företagens verksamhet på ett tydligt sätt. Här har naturligtvis ledningsteamet ett stort ansvar. Vad gäller resultatet i form av kunskap, reflektion, affärsutveckling och tillväxt så tyder utvärderingen på att kraft varit lyckosamt vad gäller de tre förstnämnda parametrarna. När det gäller tillväxt så har kraft emellertid inte lyckats åstadkomma lika goda resultat även om utvärderingen visar på att det faktiskt har skett en del tillväxt i företagen som följd av kraft. Som diskuterades i samband med redovisningen av dessa resultat kan det finnas flera förklaringar till att kraft inte åstadkommit mer tillväxt. En viktig fråga som denna rapport vill framhålla är hur relevant parametern tillväxt är för en utvärdering av ett företagsutvecklingsprogram som kraft. Många faktorer som styr tillväxt ligger utanför företagens egen kontroll och många företag har inte ambitionen att växa. Mot denna bakgrund torde det vara bättre att fokusera mer på affärsutveckling av företagen (enligt de många definitioner som förtagen själva ger). Utveckling av det egna företaget är något som företagen

11 själva har mycket mer kontroll över. Många gånger torde också utveckling av företaget vara en grundläggande förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt. När det gäller förbättringspotentialen så är en utmaning för kraft att få deltagarna mer aktiva såväl under som mellan träffarna, samt att involvera resten av företaget mer. För närvarande jobbar ledningsgruppen i kraft med detta på olika sätt. De grupper som startar under 2005 måste få en formell ansökan om uppstart godkänd av ledningsgruppen innan de kan starta sin grupp. I denna ansökan ingår att beskriva de företagsspecifika projekt som förtaget kommer att arbeta med. Vidare kommer alla nya ledningsteam att få en halvdags introduktion av kraft-konceptet av en erfaren kraftmedarbetare (i normalfallet nodansvarig) innan gruppens arbete startar. Denna introduktion kommer bl a att fokusera på vikten av att deltagarna själva är aktiva under programmets gång, samt att även övriga medarbetare i företaget involveras på olika sätt. Vidare kommer krafthandledare och projektledare att inbjudas till två erfarenhetsseminarier under 2005, där stor vikt kommer att läggas vid företagens involvering i kraft under programmets gång. Det uttrycks vidare önskemål om mer praktiska övningar i kraft. Detta önskemål stämmer bra överens med kraft:s pedagogiska idé att lära genom att göra, varför ännu mer fokus kommer att läggas på detta framöver. Även detta är föremål för olika åtgärder. T ex är en Tipsbok med konkreta tips om olika övningar under utarbetande. Vidare kommer två nationella erfarenhetsseminarier för krafthandledare och projektledare under 2005 (26-27 april och oktober) att inriktas på praktiska moment som centralt inslag i kraft-pedagogiken. Det sägs också att det varit för få träffar och ibland för lång tid mellan träffarna. Dessa synpunkter tyder på att företagen önskar ett mer intensivt och koncentrerat kraft. Men det finns också önskemål om att få hjälp att upprätthålla en mer långsiktig kontakt mellan företagen. En åtgärd relaterad till detta är att varje företag arbetar löpande under programmets gång med ett företagsspecifikt projekt, vilket i dessa grupper inte varit fallet. En annan sådan åtgärd som införs i kraft 2.0 är att lägga sista träffen 4-6 månader efter att den intensiva kraft- fasen är avslutad. Under denna sista träff fokuseras företagens egen verksamhet, bl a projekten. När det gäller företagens framtida önskemål se är de ganska konkret uttryckta i operativa termer. Dessa önskemål skulle behöva diskuteras och sättas in i ett strategiskt perspektiv. Detta skulle kunna vara utgångspunkt för ett uppföljande diskussionsmöte med företagsgruppen.

12 Bilaga 1 De deltagande företagen 7 Inredare Bransch Antal anst. Omsättn(mkr) Smålandsinredningar AB Möbelbranschen Enwex AB Träindustri Abet Laminati SPA, Köpenhamn Säljkontor (Golv) 3 - Östra Snickerifabriken AB Träindustri Br. Perssons Specialsnickeri AB Träindustri Träteknik AB Träindustri ADC of Sweden ADC of Sweden HB Handelsbolag 1 0 Metallproduktion AB Pressgjuteri Värnamo Pressgjuteri AB Pressgjuteri Gjuteribolaget i Bredaryd AB Pressgjuteri Design Management GOPA AB Verkstadsindustri 4 6 Hammarplast AB Plastindustri Konga Mekaniska Verkstad AB Verkstadsindustri Linder Aluminiumbåtar AB Båtindustri Nättraby Verktygs AB Verkstadsindustri Svängsta Innovation Handikapphjälpmedel 1 ~0 NP Nanoprodukter AB (kk) Farmartjänst Habo Farmartjänst AB Bemanningsföretag 7 6 Nässjö Farmartjänst AB Bemanningsföretag Vätterbygdens Farmartjänst AB Bemanningsföretag Farmartjänst Mariestad Bemanningsföretag 25 8 Maskinringen Höglandet Bemanningsföretag 3 3 Jönköping 2 Mullsjö Konferens- och Fritidshotell AB Hotell och restaurang Hettich Skandinaviska AB Möbelbranschen AB Lundbergs Pressgjuteri Gjuteribranschen Borga Sport AB Sportbutik 9 12 LIFT Växjö Källreda Plåt & Smide AB Verkstadsindustri 9 11 Malmstens Verktygsmaskiner AB Verkstadsindustri MT Betong AB Byggbranschen Svets & Mekano AB Verkstadsindustri Toftastrand Hotell & Konditori Hotell och restaurang 9 6 TPM Information i Växjö AB IT-industrin 7 5 Media Kalmar. Janne Näsström AB Reklambranschen 1 1,5 Position Niklas Wrångberg AB Reklambranschen 1 1,8 Tabasco Reklambyrå AB Reklambranschen 4 4 Stegra HB Reklambranschen 1 1 MIO Lans Mekaniska Verkstad AB Metallindustri Mobergs Mekaniska AB Metallindustri LM Berglunds Mekaniska AB Metallindustri 7 5 ProMaTech Konsultfirma 1 0,6 Nyköping Produktframtagning Wedholms Komponenter AB Verkstadsindustri Wedholms Teknik AB Verkstadsindustri Verktygs-Larsson Mekanisk verkstad 9 10 Liljas Plast AB Plastindustri Näfvequarns Bruk AB Gjuteri 50 50

13 Stans & Press i Olofström AB Verkstadsindustri Nässjö inredningar G Magnussons Snickerifabrik AB Träindustri 10 6 Matti Forsberg Möbelindustri AB Möbelindustri 4 2 Malmbäcksverken AB Möbelindustri Bergquist Formprodukter AB Träindustri 10 9 L Ekdahls Möbler AB Möbelindustri AB Svensson & Linner Möbelindustri Möbel AB Big Möbelindustri 8 10 Nässjö Inredningar AB Möbelindustri Westlings Inredningar AB Möbelindustri Sollefteå/Kramfors Fotfavoriten (S) Fotvård 6 1,5 Nipsoft AB (S) Systemutveckling 5 4 Olja & Sanitet AB (S) VVS Sollefteå Näringslivs AB (S) Kommunalt Näringslivsbolag 4 4 Mickes Måleri i Kramfors AB (K) Måleri 4 4 Kramfors Industri AB (K) Näringslivskontor kommun 4 6 Nordtrafo AB (K) Elektriska komponenter Såthes Snickerier AB (K) Träindustri 4 3,5 ML Huskonsult AB (K) Konsult 14 9 Gerdins Mjällom AB (K) Tillverkning verktyg Håckes Motor (K) Verkstad 1 1 N-krAftnätverk-norr Folkuniversitetet Utbildning 12 7 Bengtssons Trafikskola Trafikutbildning 8 3 Pelly Butiksinredningar AB Butiksinredningar Activ Trafic i Halmstad AB Trafikutbildning 5 2,5 Scandi Gruppen AB Kontorsprodukter Marknad Varberg AB Näringslivsservice Kungsäter Dörr AB Dörrtillverkning Marita Livsmedel AB Nilsson Group AB Skor Bilopalen i Falkenberg AB Bilförsäljning Infotool Data AB IT 2 3 N-krAftnätverk-syd Hotell Continental i Halmstad AB Hotell och restaurang 10 7 Trydells Tryckeri AB Grafiska branschen Stena Fragmentering AB Miljöbranschen Range Servant AB Verkstadsindutri Hallands Företagarna AB Team N-krAftnätverk-mitt. Glommens Fisk AB Livsmedel HMS Industrial Network AB Elektronikbranschen Magnet Health AB Hälsobranschen 1 1 Hushållningssällskapet Lantbruk Viking Malt AB Livsmedel Hallands Transport AB Transport och åkeri Teknik & Kompetenscentrum AB Utbildning 4 7 Falkenbergs Tryckeri AB Grafiska branschen Berthe Quarn AB Kvarn Bilopalen i Falkenberg AB Bilförsäljning Infotool Data AB IT 2 3 Tabell 1: Deltagande företag, deras bransch, antal anställda samt omsättning

14 Bilaga 2 Frågemall som användes vid intervjuerna Vilken kraft-grupp deltog ni i: Företagsnamn:? Namn:? 1. Vilken befattning har Ni på ert företag? (kryssa i ett eller flera alternativ) VD Ägare Med i ev. ledningsgrupp Med i ev. styrelse Annan chef Annan befattning 2. Några korta frågor om ert företag; Vilken bransch tillhör ert företag? Hur många anställda har företaget? Vilken ungefärlig omsättning har företaget? 3. Hette er grupp [ ]? Ja / Nej 4. Hur kom ni i kontakt med kraft? (kryssa i ett alternativ) blev kontaktad av krafthandledaren blev kontaktad av ett annat företag som skulle gå med / har varit med i kraft någon i företaget hade hört talas om kraft på annat sätt. Hur då? blev kontaktad av projektledaren fick tipset genom annan organisation tex. ALMI, NUTEK, IUC och liknande var på ett infomöte om kraft och blev intresserad 5. Vilket område arbetade gruppen med / vilket tema hade gruppen? 6. Vid sidan om de gemensamma träffarna innebär kraft en möjlighet för det enskilda företaget att få hjälp med ett företagsspecifikt projekt. Hade ni något sådant projekt? Om ja, vad handlade det om? 7. Hade ni någon klar målsättning med ert deltagande vid kraft-programmets start? 8a. Vilka i företaget involverades i kraft under programmets gång, förutom de personer som deltog vid träffarna? ingen alls ett fåtal personer exkl. företagsledningen i stort sett alla företagsledningen ett flertal personer exkl. företagsledningen 8b. Om bara deltagarna; varför involverades inga andra? tidsbrist förstod inte att det var meningen visste inte hur vi skulle bära oss åt för att få andra intresserade temat/projektet var inte avsett för detta såg inte behovet av att involvera andra ingen annan var intresserad 9. Berätta om företagets utveckling från det att ni gick med i kraft fram tills idag?

15 10. Har kraft har någon roll i denna utveckling? Vilken? 11. Utvecklingen som tidigare? 12. Vilka utvecklingsbehov ser du för företaget framöver? Vad behöver ni bli bättre på eller lära mer av? * Namnet kraft är en förkortning där varje enskild bokstav har en egen betydelse. k: kunskap r: reflektion Af: affärsutveckling t: tillväxt Här nedan följer några frågor om dessa fyra områden. 13. Kunskap: I vilken utsträckning tycker du att du fått nya kunskaper inom det område som ert tema handlade om. (Ange detta på en skala från 1 10 där 1= ingen utsträckning alls och 10= mycket stor utsträckning. Ringa in ett alternativ.) Reflektion: I vilken utsträckning tycker du att ditt deltagande i kraft har lett till reflektion, d v s att du har börjat tänka i nya banor i frågor som rör företaget? (Ange detta på en skala från 1 10 där 1= ingen utsträckning alls och 10= mycket stor utsträckning. Ringa in ett alternativ.) a. Affärsutveckling är ett begrepp som kan uppfattas mycket olika av olika personer. Vad tänker du på när du pratar om affärsutveckling? (Kryssa ett eller flera alternativ.) utveckling av organisation och/eller förbättrade arbetsrutiner utveckling av ledarkompetenser nya produkter och/eller utveckling av befintliga produkter nya kunder utvecklad relation till redan befintlig kunder ständiga förbättringar något annat. Vad? nya tankesätt inom företaget och/eller ökad delaktighet bland personalen utveckling av produktionssystem nya marknader och/eller nya vägar till affärer och kunder marknadsföring ny affärsidé eller ny strategi se nya möjligheter inom branschen 15 b. I vilken utsträckning tycker du att ditt deltagande i kraft har lett till affärsutveckling, enligt den definition du gav ovan i fråga 6 a? (Ange detta på en skala från 1 10 där 1= ingen utsträckning alls och 10= mycket stor utsträckning. Ringa in ett alternativ.) Vad har gjort att kraft-konceptet (innehållet, formen, personerna etc. ) lett till affärsutveckling? bra kontakt mellan företagen i gruppen bra insats av PL temat var rätt i relation till företagets utvecklingsbehov vi lyckades tillämpa innehållet från kraft-träffarna på vår konkreta situation i ftg:t vi kom igång med projektet i tid bra insats av KHL vi fick tillräckligt med handledning/stöd av KHL o PL mellan träffarna vi lyckades involvera resten av företaget i det tema och det projekt som vi jobbade med inom kraft

16 vi lade tillräckligt med tid på kraft mellan träffarna företagen var från olika branscher vi jobbade med ett projekt som var relevant för vårt företag annat: 17. Varför har kraft inte lett till med affärsutveckling? dålig kontakt mellan företagen i gruppen dålig insats av PL temat var relevant men inte tillräckligt konkret vi fick för lite handledning/stöd av KHL och PL vi kom inte igång med projektet i tid företagen var från olika branscher / för olika annat: vi lade för lite tid på kraft mellan träffarna dålig insats av KHL temat var fel i relation till företagets utvecklingsbehov vi hittade inte ett projekt som var relevant för vårt företag vi lyckades inte involvera resten av företaget fanns ingen möjlighet till fördjupning var varje enskilt företag 18 a. Tillväxt är ett begrepp som kan uppfattas mycket olika av olika personer. Vad tänker du på när du pratar om tillväxt? (Kryssa ett eller flera alternativ.) omsättningsökning ökning av antal anställda högre marknadsandel stabilare ekonomi utveckling av relationen till kunder generell kompetenshöjning i företaget vinstökning fler kunder fler produkter högre produktivitet och/eller effektivitet ständiga förbättringar något annat. Vad? 18 b. I vilken utsträckning tycker du att ditt deltagande i kraft har lett till tillväxt, enligt den definition ovan som du angav i fråga 7 a? (Ange detta på en skala från 1 10 där 1= ingen utsträckning alls och 10= mycket stor utsträckning. Ringa in ett alternativ.) På vilket sätt har kraft-konceptet lett till tillväxt för ert företag? 20. Vilka faktorer förutom kraft har bidragit till tillväxt för ditt företag från det att ni gick med i kraft och fram till idag? 21. Varför har kraft inte lett till (mer) tillväxt? 22. Är det några faktorer som har hindrat tillväxt för ert företag under den aktuella tidsperioden? * Avslutningsvis vill jag ställa några mer allmänna frågor om kraft. 23. Vad var det bästa med kraft? 24. Vad var det sämsta / mindre bra med kraft? 25. Övriga kommentarer?

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling

Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling Kraft bladet Här läser du om senaste nytt från kraft, Expertkompetens Strategisk Affärsutveckling kraft, Mars O1 No 6 Kraftbladet skickas till alla som arbetar för kraft-konceptets genomförande -----------------------------

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt Utvärdering och slutrapport av projekt EXPANSIVA FÖRETAG affärsutveckling i möten med andra Utställare: Anneli Karlsson/projektledare Datum: 20140701 PROJEKTBESKRIVNING MÅLGRUPP Det är 12 kvinnor som driver

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12 april 1 Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T VT1 Kurs är det tredje på kursen Klinisk psykologi I. Sextiotvå studenter deltog i kurs varav 31 stycken (%) lämnade in utvärderingsblanketten

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

KICK OFF La L nd n s d k s ro r n o a n I P I, P 3 0 3 0 m aj 2 0 2 1 0 1 1 1

KICK OFF La L nd n s d k s ro r n o a n I P I, P 3 0 3 0 m aj 2 0 2 1 0 1 1 1 KICK OFF Landskrona IP, 30 maj 2011 Dagens program: Välkomna! Annika Rundblad, Landskrona stad och Leif Wennerberg, FöretagsAlliansen Information om projektet Mats Persson och Frida Ohlin, P&P AB Introduktion

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer