Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005"

Transkript

1 Slututvärdering av kraft Rapport 1: Per Odenrick, Annika Hall Inledning KrAft, ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram, är ett program för utveckling av små och medelstora företag. KrAft har tre övergripande mål: strategisk affärsutveckling av små och medelstora företag (SME), ökat samarbete mellan små- och medelstora företag och högskolor/universitet och ökat samarbete mellan olika högskolor/universitet. Programmet innehåller vissa inslag som gör det unikt; ett sådant inslag är t ex mötet mellan SME och högskolan, ett annat att företagen själva medverkar i upplägg och genomförande. För en mer detaljerad beskrivning av kraft se hemsidan: Då kraft-konceptet således kan sägas vara unikt, är det naturligt att löpande utvärdera konsekvenserna av det, bl a med syftet att kunna korrigera ev. brister. Denna rapport är den första av en serie rapporter vars syfte är att utvärdera kraft-konceptet kvalitativt. Ambitionen med utvärderingen är att få en förståelse för hur kraft har fungerat i praktiken och dess starka och svaga sidor. Av krafts tre övergripande mål fokuserar denna rapport de två första, strategisk affärsutveckling av SME och samarbete mellan SME och högskolor/universitet. Det tredje målet, ökat samarbete mellan olika högskolor/universitet behandlas i en separat rapport. Metod Denna rapport bygger på 30-minuters telefonintervjuer med representanter för företag som har deltagit i en kraft-grupp. Intervjun fokuserar i huvudsak på resultatet av kraft (se bilaga 2 för intervjuguide). Ansvariga för genomförandet är Annika Hall och Per Odenrick (båda medlemmar av ledningsgruppen samt ansvariga för kvalitetsarbetet inom kraft). Rent praktiskt genomförs intervjuerna av doktorander och studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Utvärderingen bygger på en totalundersökning i den mening att samtliga grupper som genomgått kraft-programmet är representerade. Däremot så har inte alla företag i varje grupp intervjuats. Av tids-och kostnadsskäl så har ett urval av företag inom varje grupp gjorts. Urvalet innebär att 50% av företagen i gruppen har intervjuats, dock aldrig mindre än tre företag. Den person som intervjuats har - med några få undantag varit den person med högst position på företaget, oftast huvudägare och/eller VD. Anledningen till detta är att denna person bedömdes ha störst inblick i effekterna av kraft på det enskilda företaget. Om inte relevant person på ett företag gått att nå efter fem försök (vilket i vissa fall har berott på att förtaget inte längre existerar), har detta företag av praktiska skäl ersatts av ett annat från samma grupp. Företag som tidigare deltagit i andra utvärderingar med kraft som fokus, t ex genom studentuppsatser, har inte kontaktats för intervju i denna utvärdering.

2 Denna rapport omfattar aggregerade resultat från telefonintervjuer med 14 grupper (74 företag). Den intervjuguide som använts återfinns i bilaga 2. Som framgår av intervjuguiden överlappar flera frågor varandra. Syftet med detta är att uttömma för- och nackdelar med kraft genom att närma sig dessa genom olika frågeställningar. För varje grupp finns en detaljerad grupprapport (se bilagor 3-17). Namn på företaget, antal anställda och omsättning redovisas i Tabell 1 (bilaga 1). Namn och position på de individer som intervjuats finns i grupprapporterna. Det är viktigt att komma ihåg att denna rapport speglar åsikter och resultat från de företag som deltog i kraft i intialskedet. Detta var en period då kraft var relativt nytt och såväl företag som ledningsteam var relativt ovana vid den pedagogik som konceptet bygger på. Efterhand som erfarenheterna av kraft har ökat och samlats in (t ex genom uppsatser, kraftblad, utvärderingar samt nationella och lokala seminarier) har konceptet modifierats för ökad måluppfyllelse. Detta innebär att denna rapport knappast kan förväntas spegla åsikter och resultat hos de företag som genomgått kraftprogrammet under senare år. Rapporten inleds med resultatet av kraft med avseende på intervjupersonernas bedömningar avseende i hur stor utsträckning kraft bidragit till Kunskap, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt. Därefter följer en redovisning av företagens bild av om kraft har haft någon positiv inverkan på företagets utveckling, vad i kraft som leder/inte leder till affärsutveckling och tillväxt, samt varför kraft inte har lett till mer affärsutveckling och tillväxt. Sedan redovisas intervjupersonernas syn på företagets framtida utvecklingsbehov. Efter detta behandlas samverkan mellan företagen och högskola/universitet och krafts roll i denna. Rapporten avslutas med att författarna sammanfattar och diskuterar resultaten.

3 Deltagare, målsättning, projekt och involvering av övriga på företaget Standardvarianten av KrAft-konceptet bygger på deltagande av två (max 3) representanter från varje företag. Syftet med detta är att underlätta processen att förvandla kraft-deltagarnas kunskap och reflektion till affärsutveckling och tillväxt i det egna företaget. Det är dock långt ifrån alltid som företagen varit representerade med två deltagare. I många fall har det endast varit en deltagare (naturligt i de fall deltagaren är ensamföretagare) och endast i vissa fall har tre representanter från företaget deltagit. Det är också långt ifrån alla företag som haft en tydlig målsättning med sin medverkan i kraft-gruppen även om detta naturligtvis ser mycket olika ut mellan olika grupper. Vissa grupper var ju t ex bildade med målsättningen om tätare samarbete, gemensam marknadsföring etc, medan andra företag hade ett mer generellt tema (som t ex ledarskap) som krävde att varje företag hade en egen målsättning. Även om ett företagsspecifikt projekt är en av grundpelarna i kraft-konceptet var det, vidare, långt ifrån alla företag som hade ett sådant under kraft-programmets gång. Av de 14 grupper som ligger till grund för denna rapport har ungefär hälften av företagen haft ett företagsspecifikt projekt. En trolig orsak till att denna siffra är relativt låg är den fokusering på att överhuvudtaget få igång grupper som var nödvändig vid programmets början. Många företag var mycket avvaktande och misstänksamma mot det faktum att inte fanns någon färdig kursplan att följa, vilket gjorde att mycket tid och energi lades på att utarbeta innehåll tillsammans med företagen. Bl a av denna anledning kan projekten ha kommit i kläm under krafts försöksperiod. För närvarande pågår ett arbete med att öka kraftföretagens involvering och aktivitet, vilket bl a innebär en ökad fokusering på de företagsspecifika projekten. När det gäller involvering av respektive företag utöver de personer som deltog i kraftgruppen så har detta i de flesta fall skett genom att personalen på företaget fått information om vad kraft är och vad som görs på träffarna. I vissa fall har ingen informationsöverföring skett alls (obs! ensamföretagarna har ingen personal att ge information till). Resultat av kraft: Kunskap, Reflektion, Affärsutveckling och Tillväxt Under telefonintervjun får de intervjuade deltagarna ange i vilken utsträckning de tycker att deltagandet i kraft har lett till ny kunskap, reflektion, affärsutveckling och tillväxt. Bedömning av detta gjordes genom att intervjupersonen angav en siffra på en skala från 1 till 10, där 1 motsvarar ingen utsträckning alls och 10 motsvarar mycket hög utsträckning. Eftersom affärsutveckling och tillväxt långt ifrån är entydiga begrepp, ombads intervjupersonerna definiera dessa och sedan använda denna definition då de bedömde i vilken utsträckning kraft bidragit till detta (t ex affärsutveckling i betydelse bättre arbetsorganisation ). Det är intressant att notera att affärsutveckling och tillväxt är begrepp som kan tilldelas mycket skiftande och även överlappande - innebörd. Affärsutveckling är för många ett begrepp som förknippas med kvalitativ utveckling av företaget, d v s utveckling

4 som inte enkelt låter sig mätas i ekonomiska termer eller på annat sätt kvantifieras genom siffror. Exempel på detta är ständiga förbättringar, utvecklade organisations- och arbetsrutiner, ökad delaktighet bland de anställda, förbättrade kundrelationer, produktutveckling, förbättrad marknadsföring, kompetensutveckling, utveckling av affärsidé och strategi, att se nya möjligheter samt nya tanke- och arbetssätt. Men affärsutveckling innefattar för vissa även mätbara, kvantitativa, faktorer som ökning av produktivitet, vinst, omsättning och antal anställda. Dessa sistnämnda, kvantitativa faktorer är de som mest associeras med tillväxt. Dock menar vissa att tillväxt också kan innefatta förändringar av mer kvalitativ art, som t ex kompetenshöjning hos personalen. Det kan således vara många olika faktorer som intervjupersonerna har i åtanke när de bedömer i vilken utsträckning kraft har lett till affärsutveckling och tillväxt. I tabell 2 nedan redovisas gruppvis medelvärden för deltagarnas subjektiva bedömning av vad deltagandet i kraft har medfört. kraft-grupp Kunskap Reflektion Affärsutveckling Tillväxt 7 inredare 6,7 6,7 5,0 2,0 ADC of Sweden 6,0 7,3 4,3 3,0 Design Management 5,5 5,8 5,0 2,2 Farmartjänst 6,2 5,2 5,2 3,0 Jönköping 2 8,3 6,3 4,7 4,7 LIFT Växjö 6,8 6,3 4,5 3,0 Media Kalmar 3,0 4,5 4,5 1,7 MIO 6,0 6,7 4,0 2,0 Nyköping 6,2 6,5 5,5 4,8 Nässjö inredningar 4,8 5,6 3,7 3,8 Sollefteå/Kramfors 6,8 8,2 6,2 6,2 N-krAftnätverk-mitt 7,0 7,9 3,4 2,7 N-krAftnätverk-norr 7,3 7,0 4,6 5,0 N-krAftnätverk-syd 7,0 8,5 4,5 3,5 Tabell 2: Gruppernas bedömning av i hur stor utsträckning kraft gett dem nya kunskaper samt lett till reflektion, affärsutveckling och tillväxt. Totalt för alla grupper Kunskap Reflektion Affärsutveckling Tillväxt Medelvärde 6,3 6,7 4,7 3,4 Median 7,0 7,0 5,0 3,0 Standardavvikelsen 1,7 2,0 2,2 2,3 Varkoeff (sd/mv) 26% 30% 48% 65% Tabell 3: Totala beräknade medelvärden, median, standardavvikelse och variationskoefficient för alla företag Om man inledningsvis ser till resultatet av kraft mätt i siffror så är det lätt att konstatera att det är högt för Kunskap (medelvärde 6,3) och Reflektion (medelvärde 6,7). Medelvärden på drygt 6 på en skala där 10 betyder i mycket hög utsträckning kan anses som klart tillfredsställande. Ur dessa aspekter så kan alltså kraft sägas ha lyckats med att skapa ett tillfredsställande resultat. Programmet förser deltagarna med ny kunskap, vilket ger upphov till reflektion, d v s ifrågasättande och/eller nytänkande kring den egna verksamheten.

5 Ser man sedan till affärsutveckling och framför allt tillväxt, så blir bilden delvis en annan. Affärsutveckling har ett medel på 4,7 och ligger alltså något lägre än Kunskap och Reflektion. Om man ser till att 10 står för affärsutveckling i mycket hög grad och 1 för ingen affärsutveckling alls så tycker siffran 4,7 ändå på att en viss affärsutveckling har ägt rum i företaget till följd av kraft. Sett till intervjupersonernas egna definitioner av begreppet så innefattar denna utveckling till stor del kvalitativa aspekter som utvecklade organisations- och arbetsrutiner, ökad delaktighet bland de anställda, förbättrade kundrelationer, produktutveckling, förbättrad marknadsföring, kompetensutveckling, utveckling av affärsidé och strategi, att se nya möjligheter samt nya tanke- och arbetssätt. Sett till konkret utveckling i företagen kan man konstatera att det skett en hel del utveckling i företagen som faller in under de många definitionerna av affärsutveckling ovan. Exempel på sådan affärsutveckling är: - ökat affärssamarbete mellan företagen i kraft-gruppen - initiering av arbetet med att tillsätta en professionell styrelse i bolaget, ett arbete som företaget på egen hand nu fortsätter - grundlig kartläggning av strategisk kompetensutveckling för personalen - förändrat sätt att arbete med produktdesign, vilket lett till positiv försäljningsutveckling - förändring av affärsplan och mål för företaget - utveckling av en ny produkt - etablerande av samverkan mellan företag för att utnyttja varandras kompetenser för att ta sig an projekt i nätverk som de själva enskilt inte klarar av Nedan följer i citatform exempel på ytterligare affärsutvecklingsprojekt i företagen som intervjuats i denna rapport (citaten hämtade från rapporten Företagsspecifika projekt en provkarta : Ett företag som arbetade med drivkrafter hos personalen skriver följande: Resultatet blev att alla medarbetare har egna ansvarsområden idag. En medarbetare fann att hon inte passade in, vilket var ömsesidigt. De övriga känner sig starkare i sin person, både privat och i yrkeslivet. Vi kan nu räkna med att alla medarbetare är involverade i företagets utveckling och att alla hjälper till med det man kan. Vi skulle inte gjort det utan kraft, fast vi skulle behövt det. Ett annat företag jobbade med sin företagskultur: De frågor som diskuterades var den egna ledarrollen och hur man såg på företagsledningens sätt att leda. Vi pratade om möjligheter till förbättring och hur det skulle genomföras. De synpunkter som kom fram rörde konkurrensen mellan medarbetarna och informationsflödet på företaget. Man hade önskemål om att genomföra månadsmöten så att alla får samma information och det är nu inplanerat tre möten under våren. Medarbetarna ville också ha mer aktivt inplanerade medarbetarsamtal och dessa är också inplanerade. Projektet har bidragit till vår affärsutveckling på så sätt att vi har klargjort syfte och mål för verksamheten. Alla medarbetare har idag en bra bild över företagets kultur och bakgrunden till denna. Ett tredje företag jobbade med sitt intranät. Resultatet av detta blev följande: Vid testkörningar ser vi ett lätthanterligt system med alla data på ett ställe. Det kommer att ge oss den tidsvinst vi hade som mål och inte minst en säkrare hantering av administrativa data och mer kvalitativa

6 rapporter, både interna och externa. Projektet innebär att vår kvalitet säkras ytterligare och inte minst kommer vår tidsvinst att ge oss ytterligare tid till våra medlemmar och att utveckla företaget. När det gäller Tillväxt så är det ett område där kraft har haft en viss bidragande inverkan (medelvärde 3,4), dock i mindre utsträckning än affärsutveckling Det torde finnas flera olika förklaringar till detta. En förklaring kan vara att många grupper inte följt konceptet, t ex genom att inte har minst två deltagande personer från varje företag eller genom att företagen inte haft ett specifikt projekt. Många företag har ju inte heller involverat övriga anställda i kraft-arbetet i särskilt stor utsträckning. En annan förklaring till att inte kraft uppnått mer Tillväxt kan vara det faktum att det tar tid att implementera ny kunskap och nya tänkesätt och att det kanske först är möjligt att se mätbara resultat av kraft på flera års sikt (då kan det å andra sidan vara svårt att isolera effekten av just kraft). Detta är en förklaring som för övrigt många av de intervjuade själva framför. En tredje förklaring kan vara att företagen inte lagt tillräckligt med tid på kraft mellan träffarna och en fjärde att företagen involverats för lite under de tillfällen då gruppen träffats. Ytterligare en faktor som hänger ihop med detta kan vara att vissa föreläsare varit för abstrakta och inte lyckats koppla sin kunskap med deltagarnas verklighet. Vidare hade inte alla deltagande företag målsättningen att växa, vilket naturligtvis drar ner siffran. Denna förklaring får ju också stöd i forskning som visar att långt ifrån alla små och medelstora företag har ambitionen att växa. Jämfört med affärsutveckling (i termer av definitionerna ovan) så är ju också tillväxt (ökning av vinst, omsättning och/eller antal medarbetare) beroende av faktorer som till stora delar faller utanför företagens egen kontroll (konjunktur- och valutaförändringar, t ex). Mot bakgrund av detta torde affärsutveckling vara det begrepp som är mest relevant att använda vid utvärderingar av resultatet av kraft. Slutligen är det viktigt att notera att variationskoefficienten både när det gäller Affärsutveckling, men framför allt när det gäller Tillväxt är betydligt högre än för Kunskap och Reflektion (se tabell 3). Detta innebär att spridningen i svaren är betydligt högre för de förstnämnda parametrarna. Med andra ord är företagen överlag mer överens om att kraft inneburit kunskap och reflektion motsvarande i genomsnitt drygt 6, medan den utsträckning i vilken kraft lett till affärsutveckling och tillväxt varierar högst betydligt mellan företagen. För vissa företag har kraft inneburit mycket affärsutveckling och tillväxt, för andra ingen alls. Detta kan ha många olika orsaker alltifrån hur gruppen har fungerat till företagets egen insats. Av tidigare undersökningar (webenkäten) så vet vi t ex att de företag som lägger mer tid på kraft mellan träffarna också är de som upplever att de får ut mer av kraft.

7 Företagens utveckling sedan de gick med i kraft-programmet: Vad i kraft har/har inte bidragit till affärsutveckling och tillväxt? Intervjupersonerna ombads inledningsvis berätta allmänt om företagets utveckling sedan de gick med i kraft och bedöma om kraft hade haft någon roll i denna utveckling. Många intervjupersoner menar att kraft givit dem förutsättningar för framtida förändringar. Flera framhåller dock att de förändringar som skett inte entydigt kan tillskrivas deltagandet i kraft; även andra faktorer kan ha spelat in. Det specifika i kraft-programmet som deltagarna tycker har bistått dem i deras strävan efter affärsutveckling och tillväxt är bl a diskussioner om angelägna frågor med andra företag (ofta från helt andra branscher än den egna) och med olika externa personer, som inbjudna föreläsare. Dessa diskussioner har givit nya kunskaper, nya tankar och skapt ökad medvetenhet om vikten av utvecklingsarbete och överhuvudtaget skapat en insikt om vikten av ökad medvetenhet och målinriktning i verksamheten. Kontakten med högskolan och de inbjudna föreläsarna har varit nyttig; många företag upplever att de lärt sig mycket nytt därigenom. Flera intervjupersoner menar att deltagandet i kraft-gruppen inneburit ett viktigt stöd för dem i arbetet med att leda och utveckla företaget. Många framhöll också att kontakten med projektledare och kraft-handledare var väldigt positiv och att de utfört ett mycket bra arbete. Flera menade även att det som gjorde att kraft ledde till affärsutveckling och tillväxt var att utvecklingstemat var bra i relation till deras behov och att de nya kunskaperna har väckt nya tankar. Avseende vad i kraft som inte leder till affärsutveckling och tillväxt så menade intervjupersonerna att ett problem låg i för mycket skollärande och för lite anknytning till verkligheten. Steget mellan högskola och småföretagare upplevs ibland som för långt. Omvänt så menade flera att föreläsningsinslagen var på för låg nivå, vilket gjorde att de inte bidrog till företagets utveckling. Andra menade att inslagen var på för generell nivå och därför svåra att omsätta till det egna företagets verklighet. En annan åsikt om vad i KrAft som inte medverkat till affärsutveckling är att det saknades en röd tråd genom programmet och att det därför uppfattades om lite flummigt. Orsaker till att kraft inte lett till ännu mer affärsutveckling och tillväxt Även om kraft i viss utsträckning bidragit till affärsutveckling och tillväxt är det ur ett utvärderingsperspektiv viktigt att fråga sig varför det inte bidragit i ännu högre utsträckning. Ett mycket vanligt svar på denna fråga var att det handlar om tid. Det tar tid att omsätta nya insikter i praktisk handling på företaget. Många menade att det hade gått så kort tid från det att kraft-gruppen avslutades så att det inte var rimligt att förvänta sig några tydliga resultat än. Förändring och utveckling kräver tid och tålamod och är därför en långsiktig process. Några menade att deras deltagande i kraft-gruppen inte primärt hade syftat till affärsutveckling och tillväxt. Istället hade de haft andra mål som t ex ny kunskap, ett utökat nätverk och/eller personlig utveckling.

8 En åsikt som flera framförde var kraft inte leder till ännu mer affärsutveckling och tillväxt därför att det är alltför teoretiskt och abstrakt. Många efterfrågar mer praktiska övningar och menar att de borde tvingats vara mer aktiva i arbetet. Någon menade att grupper i början inte riktigt förstod att det var de som skulle driva projektet framåt och komma med förslag. När de väl började vara mer aktiva i utformningen av programmet så upplevde de också att det blev bättre. En annan synpunkt var att orsaken till att kraft inte inneburit mer affärsutveckling och tillväxt är att deltagarna själva inte lagt mer tid på arbetet med kraft mellan träffarna. Andra orsaker till att inte kraft innebär mer affärsutveckling och tillväxt var att det var för långt mellan träffarna, att programmet upplevdes som för flummigt, att det var för få företaget i gruppen, att företagen i gruppen var för olika samt att det var för få medverkande från företaget för att kraft skulle få genomslag i hela organisationen. Någon menade att utvecklingstemat var fel i förhållande till de förväntningar och målsättningar han hade med sin medverkan. Resultat av kraft: Ökad kontakt mellan företagen och högskolan/universitet När det gäller KK-stifelsens mål att öka samverkan mellan SME och högskola/universitet så tyder rapporten på att kraft-programmet i inledningsskedet var lyckosamt. Många företag är nöjda med kontakten med högskolan och de experter som bidragit med sin kunskap. Flera företag menar också att de fått viktiga nya kunskaper i och med högskolans medverkan. I ett flertal fall får ledningsteamet beröm för att de fått programmet att fungera bra, vilket väl också kan ses som ett gott betyg åt högskolan. Sammantaget ger intervjuerna en bild av att förtagen i stort sett är nöjda med högskolans involvering. Även om enstaka klagomål på för hög/låg nivå på föreläsningar etc. förekommer, uttrycker inget av de intervjuade företagen direkt missnöje med högskolan. Kontakten mellan företag och högskolan har också lett till att studenter och lärare har kunnat genomföra projekt vid deltagande företag. Det bästa och det sämsta med kraft I syfte att ytterligare penetrera krafts för- och nackdelar ombads intervjupersonerna specificera det de tycker var bäst respektive sämst med kraft. Bäst Det som företagen upplevt som bäst med kraft kan sammanfattas i ordet reflektion. Genom att var med i kraft kommer deltagarna ifrån det dagliga arbetet och få nya impulser, idéer och nya vyer vilket gör att de får tid att fundera och reflektera över verksamheten på ett sätt som gör att de får distans till denna. Många deltagare menar att kontakten med de andra företagen och alla givande diskussioner inom gruppen fyller just detta reflekterande syfte. Flera menar också att kontakten med högskolan är bland de aspekter av kraft som var bäst. Genom kraft har företagen fått en ingång till högskolan som de inte hade innan, eller som de tidigare

9 inte ens tänkt på som möjlig. Ett företag beskriver detta som att de fått en öppen dörr till högskolan. Bland de aspekter av kraft som var bäst nämnde också flera företag krafthandledaren, projektledaren och de inbjudna föreläsarna. Sämst De aspekter av kraft som upplevts som sämst är framför allt att det varit för få företag i vissa grupper, vilket medfört att diskussionerna och dynamiken inom gruppen inte blivit så bra som annars kunde varit fallet. Vissa menar att det sämsta var att några av de externa föreläsarna inte höll måttet; en del tycker att föreläsarna låg på en alltför skolmässig och låg nivå, andra menar att problemet var att de var för teoretiska. Några ansåg att det sämsta var att kraftkonceptet var lite för luddigt, vilket gjorde att de inte riktigt fick syfte och målsättning klart för sig under den tid som kraft-gruppen träffades. Några menade att kraft pågick under för kort tid; det tar tid att lära känna gruppen och att det är svårt att hinna med kraft-arbetet eftersom den dagliga verksamheten kräver mycket tid och engagemang. Övriga kommentarer De företag (ca 50%) som har valde att ge övriga kommentarer i anslutning till frågan om vad som var bäst och sämst med kraft, är överlag positiva. En vanlig kommentar är dock att deltagarna i kraft bör stimuleras till att vara ännu mer aktiva och delaktiga i kraft under processens gång, så att innehållet inte blir för teoretiskt utan konkretiseras så att förtagen upplever hur ett aktuellt ämne kan beröra deras egen vardag. Flera kommentarer handlade också om vikten av att krafthandledare och projektledare håller i processen och driver den framåt så att arbetet inte tappar fart eller att processen störs (t ex av ideligen ringande mobiltelefoner). Framtida utvecklingsbehov Nedan följer en sammanställning av de många utvecklingsbehov intervjupersonerna såg för sina företag. Driva vidare sitt nya nätverksarbete. Bli bättre på att marknadsföring, försäljning och marknadskännedom. Förbättra kommunikationen inom verksamheten. Mer kunskap inom företaget runt import av varor kontra egen produktion. Lära mer om arbetsorganisation och administration av företaget. Bättre produktkunskaper. Bättre på att hantera datorer och språk. Hur de bäst ska möta konkurrensen från lågprisländerna. Bättre på att handskas med den information som ett affärssystem kan erbjuda. Samarbete med universitetet för att förbättra datakunskaperna och för att utveckla databaser. Söker efter rätt person som kan avlasta företagaren själv. Bättre kunskap runt ekonomi, bokföring och ekonomisk planering. Kompetensutveckling av personalen, bl a syftande till ökad delaktighet och självstyrning

10 Knyta till sig fler samarbetspartners för att bättre kunna klara tillfällen med arbetsanhopningar. Bli bättre på att följa upp varje enskilt arbete för att lättare kunna sortera ut vad som är lönsamt eller ej. Bättre på att samarbeta, både i nätverk och mellan olika leverantörsled. Kunderna ställer högre krav och vill lägga över mer och mer avancerade arbetsuppgifter på underleverantörerna, vilket i sin tur ställer högre krav på kunskaperna inom företaget. Behöver bli mer flexibla, att få en mer slimmad organisation samt att fortsätta omsättningsökningen. Utveckla sitt ledarskap samt att bli bättre på att ta hand om personalen. Att få marknadsföringen att gå hand i hand med produktionen och kapaciteten som finns för att få försäljning och tillverkning i balans. Kunskaper förhandlingsteknik eller teknikutvecklingen hos maskiner. Bli bättre inom organisatoriska frågor, hur företaget ska ledas och laganda. Mer kunskaper om bl a omvärldsanalys, logistik och informationsteknologi. Sammanfattande diskussion Syftet med denna rapport är att få en förståelse för kraft- konceptet, dess resultat och dess starka och svaga sidor, vilket kan ligga till grund för utveckling av konceptet. Sammantaget ger detta en bild av att kraft på många sätt fungerar bra, men att det finns en potential för förbättringar. Det finns en tydlig bild av att företagens har stor behållning av kraft genom samarbetet med de andra företagen i gruppen, kontakten med projektledaren och krafthandledaren, samt den kunskap som inbjudna experter har förmedlat. De flesta av företagen ser positivt på högskolans medverkan i kraft. De har fått värdefulla kontakter och har nu lättare att efter kraft kontakta enskilda forskare vid högskolan. Detta är alltså aspekter som bör behållas och ev. förstärkas. Vad gäller inbjudna experter så är det dock viktigt att nivån på deras budskap anpassas till gruppen, att budskapet inte blir för generellt, utan kopplas till företagens verksamhet på ett tydligt sätt. Här har naturligtvis ledningsteamet ett stort ansvar. Vad gäller resultatet i form av kunskap, reflektion, affärsutveckling och tillväxt så tyder utvärderingen på att kraft varit lyckosamt vad gäller de tre förstnämnda parametrarna. När det gäller tillväxt så har kraft emellertid inte lyckats åstadkomma lika goda resultat även om utvärderingen visar på att det faktiskt har skett en del tillväxt i företagen som följd av kraft. Som diskuterades i samband med redovisningen av dessa resultat kan det finnas flera förklaringar till att kraft inte åstadkommit mer tillväxt. En viktig fråga som denna rapport vill framhålla är hur relevant parametern tillväxt är för en utvärdering av ett företagsutvecklingsprogram som kraft. Många faktorer som styr tillväxt ligger utanför företagens egen kontroll och många företag har inte ambitionen att växa. Mot denna bakgrund torde det vara bättre att fokusera mer på affärsutveckling av företagen (enligt de många definitioner som förtagen själva ger). Utveckling av det egna företaget är något som företagen

11 själva har mycket mer kontroll över. Många gånger torde också utveckling av företaget vara en grundläggande förutsättning för långsiktigt hållbar tillväxt. När det gäller förbättringspotentialen så är en utmaning för kraft att få deltagarna mer aktiva såväl under som mellan träffarna, samt att involvera resten av företaget mer. För närvarande jobbar ledningsgruppen i kraft med detta på olika sätt. De grupper som startar under 2005 måste få en formell ansökan om uppstart godkänd av ledningsgruppen innan de kan starta sin grupp. I denna ansökan ingår att beskriva de företagsspecifika projekt som förtaget kommer att arbeta med. Vidare kommer alla nya ledningsteam att få en halvdags introduktion av kraft-konceptet av en erfaren kraftmedarbetare (i normalfallet nodansvarig) innan gruppens arbete startar. Denna introduktion kommer bl a att fokusera på vikten av att deltagarna själva är aktiva under programmets gång, samt att även övriga medarbetare i företaget involveras på olika sätt. Vidare kommer krafthandledare och projektledare att inbjudas till två erfarenhetsseminarier under 2005, där stor vikt kommer att läggas vid företagens involvering i kraft under programmets gång. Det uttrycks vidare önskemål om mer praktiska övningar i kraft. Detta önskemål stämmer bra överens med kraft:s pedagogiska idé att lära genom att göra, varför ännu mer fokus kommer att läggas på detta framöver. Även detta är föremål för olika åtgärder. T ex är en Tipsbok med konkreta tips om olika övningar under utarbetande. Vidare kommer två nationella erfarenhetsseminarier för krafthandledare och projektledare under 2005 (26-27 april och oktober) att inriktas på praktiska moment som centralt inslag i kraft-pedagogiken. Det sägs också att det varit för få träffar och ibland för lång tid mellan träffarna. Dessa synpunkter tyder på att företagen önskar ett mer intensivt och koncentrerat kraft. Men det finns också önskemål om att få hjälp att upprätthålla en mer långsiktig kontakt mellan företagen. En åtgärd relaterad till detta är att varje företag arbetar löpande under programmets gång med ett företagsspecifikt projekt, vilket i dessa grupper inte varit fallet. En annan sådan åtgärd som införs i kraft 2.0 är att lägga sista träffen 4-6 månader efter att den intensiva kraft- fasen är avslutad. Under denna sista träff fokuseras företagens egen verksamhet, bl a projekten. När det gäller företagens framtida önskemål se är de ganska konkret uttryckta i operativa termer. Dessa önskemål skulle behöva diskuteras och sättas in i ett strategiskt perspektiv. Detta skulle kunna vara utgångspunkt för ett uppföljande diskussionsmöte med företagsgruppen.

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer