U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A Företagsekonomi

2 Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar vi läromedel för skola och vuxenutbildning, kurslitteratur för universitet och högskola och kvalificerad facklitteratur för hela yrkeslivet. Med vår förankring i forskarvärlden öppnar vi vägen till vinnande vetande. Längs den vägen blir lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer vinnare. De får tillgång till välanpassade läromedel med lång livslängd som snabbt och enkelt kan uppdateras när ny forskning kräver det. Elever och studenter blir vinnare när de får arbeta med läromedel och kurslitteratur som ger både överblick och fördjupning på vägen mot utbildningsmålet. Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare när de kan ta ett steg på vägen mot nya stimulerande arbetsuppgifter med hjälp av kvalificerad facklitteratur. De företag eller organisationer där de yrkesverksamma arbetar kan därmed skapa ett försprång. Medarbetare med rätt kunskap är självklart en viktig konkurrensfördel. Även författaren vinner på samarbetet med Studentlitteratur. Han eller hon får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad på ett strukturerat och pedagogiskt vis till exakt de målgrupper som är intressanta i sammanhanget. Och på så sätt bidrar vi alla i ett vidare perspektiv till en vinst för samhället. Beprövat vetande är trots allt det mest verkningsfulla vapnet mot okunskap och fördomar.

3 Företagsekonomi Välkommen att ta del av Studentlitteraturs nya företagsekonomikatalog. Här presenterar vi såväl nyheter som tidigare års utgivning inom företagsekonomins olika områden. Nyare titlar och upplagor visas på bild och beskrivs i text, medan äldre finns förtecknade i en backlist efter respektive område. Ytterligare information om vår utgivning finns på webbplatsen www. studentlitteratur.se. En spännande nyhet är Barbara Czarniawskas En teori om organisering. Vi har också ett antal nya intressanta titlar inom ledarskap, marknadsföring, redovisning och entreprenörskap samt flera nya upplagor av storsäljande titlar. Kontakta oss också om du vill ha ett utvärderingsexemplar av någon av våra böcker eller har önskemål om att vi kommer på besök till institutionen. Trevlig läsning Innehåll 2006 Företagsekonomi allmänt 2 Redovisning 6 Ekonomistyrning 12 Finansiering 16 Industriell ekonomi 18 Organisation och ledarskap 21 Marknadsföring 40 Metod 46 Övriga titlar 48 Böcker från FAR förlag 11 Titelregister 50 Författarregister 51 Kristina Genell Dina kontaktpersoner Kristina Genell Utgivningsansvarig tfn Linda Levin Marknadsförare tfn Anette Ekelund Knutsson Marknadsassistent tfn Omslagsfoto: Lars Owesson Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark Foto: Mats Persson

4 2 FÖRETAGSEKONOMI ALLMÄNT Benner, Mats (red.) Innovationer Dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv Dagens ekonomi är kunskapsintensiv och snabbt föränderlig. Ekonomisk tillväxt är alltmer beroende av innovationer, av nya idéer, produkter och sätt att producera, marknadsföra och konsumera. Omvälvande innovationer Några exempel på innovationer som förändrat vår värld är elektriciteten, lasern, informationsteknologin och Internet. Men innovationer kan också bestå i gradvisa förbättringar av produktion och distribution. Innovationer uppstår inte i isolering utan i samverkan mellan företag, konsumenter, politiker, marknader och regelverk. De förnyar ekonomin, men utmanar också etablerade positioner för företag, regioner, nationer och för den enskilde. Att förstå vad innovationer är och hur de uppkommer är därför nödvändigt för den som vill förstå hur moderna ekonomier utvecklas. Snabbväxande kunskapsfält I denna bok ges en klargörande bild av vad innovationer är, hur de uppkommer, sprids och används. Författarna är samtliga ledande företrädare för svensk innovationsforskning. Boken tar upp innovationsforskningens rötter, betydelsen av plats och rum, innovationer inom företag och organisationer, teknikbaserat tillväxtföretagande, villkoren för innovationspolitik och innovationers sociala dimensioner. Sammantaget ges en bred och mångfacetterad bild av ett snabbväxande kunskapsfält. Målgrupp Boken vänder sig till studenter inom ekonomi, teknik och samhällsvetenskap, till dem som arbetar med ledning och organisering av innovationer inom företag och myndigheter och till alla som vill ha en lättillgänglig orientering i innovationers betydelse för omvandling av ekonomi och samhällsliv. 251 sidor 2005 ISBN X Art.nr Lindholm Dahlstrand, Åsa Teknikbaserat nyföretagande Tillväxt och affärsutveckling I boken diskuteras entreprenörskap med speciellt fokus på teknikbaserat nyföretagande. I bokens första del tas nyföretagandets betydelse för samhällsutvecklingen upp och teknikbaserat företagande som fenomen diskuteras. Bokens andra del fokuserar på utvecklingen i det enskilda nya teknikföretaget. 365 sidor 2004 ISBN Art.nr NY UPPLAGA Landström, Hans Entreprenörskapets rötter Boken bidrar till att klargöra entreprenörskapet som akademiskt ämne. Genom att göra en historisk återblick över entreprenörskapsforskningens teoretiska utveckling och lyfta fram centrala forskningsbidrag ges en beskrivning av entreprenörskapsämnets unika karaktär. Boken kan användas vid högskoleutbildningar som komplement till kurslitteraturen inom entreprenörskap och småföretagande, men även i kurser inom organisation och ledarskap. 159 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6961 Bjerke, Björn Förklara eller förstå entreprenörskap? I boken ges en introduktion och översikt av det i dag så populära ämnet entreprenörskap. Björn Bjerke diskuterar entreprenörskap utifrån en förklarande och en förstående infallsvinkel. Dessa två utgångspunkter skildrar enligt författaren två olika syner på fenomenet entreprenörskap. Vidare klarlägger han entreprenörskapets betydelse i fyra situationer som är aktuella i vårt samhälle i dag, närmare bestämt i nätverk, tillväxt, regional utveckling och undervisning. Författaren redogör också för teorierna inom ämnet med hjälp av ett stort antal exempel och illustrationer. Målgrupp Boken ger en modern och aktuell syn på det ofta missförstådda ämnet entreprenörskap. Den riktar sig främst till akademiska utbildningar i ämnet, men är även till stor glädje för dig som är intresserad av eller arbetar med entreprenörskap, då den väcker många nya tankar till liv. Björn Bjerke diskuterar i denna utomordentliga bok olika sätt att beforska entreprenörskap. Bjerke visar stora insikter om såväl vetenskapliga förhållningssätt som entreprenörskap. I förhållande till mycket av den befintliga litteraturen inom entreprenörskap är boken provocerande, samtidigt som läsaren ges möjlighet att reflektera över sina egna ställningstaganden. Boken är en värdefull kunskaps- och inspirationskälla. Hans Landström, professor i entreprenörskap Lunds universitet Björn Bjerkes bok låter oss förstå att en rikare förståelse av entreprenörskap växer ur en skapande konversation med såväl filosofin som entreprenörskapets praktik. Läsningen av detta länge efterlängtade bidrag på svenska om entreprenörskap lämnar oss med övertygelsen om att entreprenörskap tillhör samhället snarare än blott ekonomin. Boken är aktuell både genom sina utgångspunkter och genom att ansluta sig till idag centrala diskussioner inom entreprenörskapsforskningen. Den ger också studiet av entreprenörskap ett bredare sammanhang, vilket fördjupar vår förståelse av dess praktik. Daniel Hjorth, docent, Malmö högskola Växjö universitet och ESBRI 310 sidor 2006 ISBN Art.nr 7629

5 FÖRETAGSEKONOMI ALLMÄNT 3 KOMMANDE KOMMANDE Johannisson, Bengt Entreprenörskapets väsen Entreprenörskap är ett av de kunskapsområden som utvecklas snabbast, både i Sverige och internationellt. Såväl i närings- och samhällsliv som inom akademisk forskning och utbildning uppfattas entreprenörskap idag som något självklart. I Entreprenörskapets väsen sammanfattar Bengt Johannisson först tre decenniers erfarenheter av och kunskaper om entreprenörskap. Läsaren inbjuds därefter till en impressionistisk berättelse kring hur författaren, iklädd entreprenörens dräkt, iscensätter ett förnyelseprojekt i gränslandet mellan konst och vetenskap. Nyvunnen insikt i entreprenörskapets särart diskuteras ingående. Erfarenheter och reflektioner Bengt Johannisson menar att entreprenörskap är mycket mer än att omsätta innovationer i konkreta affärer. Genom entreprenörskapet söker individen bekräftelse och identitet snarare än ekonomisk vinning. Bokens perspektiv, att entreprenörskap innebär att se varje händelse och varje handling som en möjligheternas begivenhet, gör den lika intressant att läsa för pedagoger och kulturarbetare som för ekonomer och tekniker. 424 sidor 2005 ISBN Art.nr Bengtsson, Lars Entreprenörskap och företagande i akademiska miljöer Hur kan forskningsupptäckter eller utvecklingen av en ny teknologi leda till nya affärsmöjligheter, nytt företagande och innovationer? Hur kan man bygga upp akademiska miljöer som är gynnsamma och stödjande för akademiskt entreprenörskap och företagande? Det är några av de frågor som tas upp i denna bok där entreprenörskap och företagande i företrädesvis svenska akademiska miljöer berörs både från ett entreprenörskaps- och innovationsperspektiv. Utkommer våren 2006 ISBN Art.nr Ayata, Binnaz (red.) Kulturekonomi Konsten att fånga osynliga värden Är det nödvändigt att mäta kulturens ekonomiska värde? Kan kulturella värden översättas till nyttotermer? Här resonerar några av Europas främsta forskare inom kulturekonomi kring dessa frågor. I boken försöker man även besvara frågan om näringsliv och kulturutövare kan befrukta varandra utan att den konstnärliga integriteten hotas. Verksamma inom både näringsliv och kultur får här konkreta exempel på hur kultursponsring kan gagna samtliga parter. Utkommer hösten 2006 ISBN Art.nr Kundtjänst Telefon Fax Eckerstein, Johan m.fl. Generation.com En historia om den nya ekonomins entreprenörer I boken följer vi ett Internetföretags uppgång och fall sett genom ett par unga entreprenörers ögon. Vi får en rättvisande bild och förklaring av hur det egentligen gick till när företagsvärderingarna bestämdes till skyhöga belopp, när de gamla styrelseproffsen med börsnoteringar framför ögonen konfronterades med en entreprenörs verklighet, och när ett litet källarföretag skulle etablera sig i 15 länder och äga en hel industri inom loppet av sex månader. 203 sidor 2002 ISBN Art.nr 8030 Ylinenpää, Håkan m.fl. (red.) Ledning i småföretag Med fokus på strategi och handling tar boken ett helhetsgrepp på området ledarskap i småföretag. Flera av landets ledande forskare bidrar med sina kunskaper i ämnet och de viktiga lednings- och utvecklingsfrågor som småföretag ställs inför i dag diskuteras. I boken behandlas bland annat de ledarskapsutmaningar som ett integrerat ledarskap innebär. Denna specifika småföretagsrelaterade logik, ledning och beslutfattande utgör huvudtemat i denna bok. 364 sidor 2006 ISBN Art.nr 32277

6 4 FÖRETAGSEKONOMI ALLMÄNT NY UPPLAGA Ljung, Jörgen m.fl. (red.) Företag och marknad samarbete och konkurrens Företag och Marknad är ett grundläggande läromedel i företagsekonomi. Materialet som består av två serier med vardera fyra böcker är avsett för grundläggande kurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor samt företagsinterna utbildningar. Böckerna täcker allt från marknadsföring och organisation till externredovisning. Del 1 Samarbete och konkurrens kommer i en tredje upplaga hösten Dessa böcker behandlar grundläggande marknadsföring, kalkylering, organisation och ledarskap samt redovisning och finansiering. Inför den nya upplagan har såväl texterna i grundboken som praktikfall och övningar reviderats grundligt. Samtliga artiklar i artikelsamlingen har bytts ut eller uppdaterats för att avspegla utvecklingen inom företagsekonomins olika delområden. Blomstermo, Anders m.fl. Företagets internationaliseringsprocess Lärande i nätverk Författarna ger en beskrivning av hur svenska företag har internationaliserats och diskuterar frågeställningar som är förknippade med denna process. I boken ges förklaringar till hur det kommer sig att den internationella verksamheten ser olika ut i olika länder. Den teoretiska diskussionen illustreras med konkreta exempel från svenska företag med internationell verksamhet. 186 sidor 2002 ISBN Art.nr 7276 Hellstadius, Svante Ekonomi på ren svenska Den här boken ger dig grundläggande kunskaper om hur samhällsekonomin fungerar och varför den fungerar som den gör. Författaren har lagt betoningen på att göra det svåra enkelt. Du lär dig förstå företagsekonomins terminologi och grunderna i finansiell ekonomi. Dessutom förklaras vilka nationalekonomiska effekter som följer av exempelvis ekonomisk integration och handel. Boken passar utmärkt som introduktionsbok och förbereder dig för vidare studier inom ekonomiska ämnen. 96 sidor 2004 ISBN Art.nr Del 1 Samarbete och konkurrens Grundbok ca 600 sidor 3 uppl utkommer höst 2006 ISBN Art.nr 4650 Praktikfall och övningar 312 sidor 2 uppl 1998 ISBN Art.nr 4653 Artikelsamling 303 sidor 1994 ISBN Art.nr 4652 Studiehandledning 77 sidor 1994 ISBN Art.nr 4651 Del 2 Flexibilitet och förändring Grundbok 494 sidor 1997 ISBN X Art.nr 6432 Praktikfall och övningar 133 sidor 1997 ISBN Art.nr 6431 Artikelsamling 252 sidor 1997 ISBN Art.nr 6438 Studiehandledning 42 sidor 1997 ISBN Art. nr 6439 Norberg, Peter Finansvärldens människor Finansmarknaden är central i dagens näringsliv. Här styr pengar verksamheten och de anställda på ett sätt som föregripit liknande förändringar i övriga samhället. I boken ges en illustrerande bild av hur det är att arbeta inom finansvärlden och vilka frågeställningar som dagligen möter människorna som jobbar där. Boken är skriven för dig som arbetar inom eller är intresserad av den finansiella sektorn. Den är också lämplig som kursbok inom ekonomiska ämnen. 234 sidor 2005 ISBN Art.nr Berg, Per Olof m.fl. (red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad Regionbyggare i evenemangsbranschen I denna bok granskar en grupp företagsekonomer och kulturforskare evenemangskulturens värld utifrån en studie av världens mest invigda bro, Öresundsbron. Boken ger en ingående skildring av hur invigningen av Öresundsbron byggdes upp, genomfördes och värderades. Här diskuteras bl.a. hur evenemanget ter sig ett år efter vid den besvärliga omstart som broprojektet ställdes inför när festen var slut. 266 sidor 2002 ISBN Art.nr 7985

7 FÖRETAGSEKONOMI ALLMÄNT 5 Seth, Torsten WTO och den internationella handelsordningen Få internationella organisationer utövar så stort inflytande och är samtidigt så kontroversiella som World Trade Organization (WTO). Boken sätter in organisationen i sitt ekonomiska och politiska sammanhang och presenterar de olika avtalen inom WTO och deras tillämpning. Den presenterar på ett lättöverskådligt sätt diskussionen och kontroverserna kring WTO. Författaren redogör bl.a. för WTO:s bakgrund, organisation och tvistelösningsförfarande, dess regler om tullar, icke-diskriminering, otillbörlig priskonkurrens och kvantitativa restriktioner. Jordbruksfrågor och skyddet för hälsa och miljö tas upp, liksom tjänstehandelsavtalet och den särskilda regleringen kring immateriella rättigheter. Denna bok är avsedd att vara kurslitteratur såväl på juridiska utbildningar som på kurser om internationella frågor inom ämnen som statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi och sociologi. Boken kan också användas av den som i sitt arbete kommer i kontakt med WTO-frågor eller av var och en som är intresserad av frågor om globalisering, handel, makt och rättvisa. 372 sidor 2004 ISBN Art.nr Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post. Berg, Per Olof et al. (eds) Invoking a Transnational Metropolis The Making of the Øresund Region 317 sidor 2000 ISBN Art.nr 7333 Danielsson, Albert Företagsekonomi En översikt 366 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4067 Danielsson, Albert m.fl. Industriföretagets ekonomi och organisation ett praktikfall SwedeNet 118 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6286 Dykert, Lars m.fl. e-business för tillväxt och lönsamhet 241 sidor 2002 ISBN Art.nr 8061 Aniander, Magnus m.fl. Industriell ekonomi Detta är ett komplett utbildningspaket i grundläggande företagsekonomi. Materialet består av textbok, övningsbok samt praktikfall och riktar sig till flera grupper av läsare. Läroboken omfattar områden som: produktutveckling, produktion, marknadsföring, strategi, organisation, kalkylering, bokföring, redovisning, finansiering och juridik. Övningsboken innehåller instuderingsuppgifter och diskussionsfrågor. Praktikfallet innehåller ett tiotal omfattande seminarieuppgifter. Huvudbok 355 sidor 1998 ISBN X Art.nr 6725 Övningsbok 188 sidor 1999 ISBN Art.nr 7099 Praktikfall 118 sidor 1999 ISBN Art.nr 7100 Beställ på webben Vill du köpa en bok från Studentlitteratur gör du det enklast och billigast via vår webbplats. Där beställer du till låga Internetpriser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer på order via telefon, fax eller brev.

8 6

9 REDOVISNING 7 Schuster, Walter Group accounting An Analytical Approach This book presents an analytical method that helps the user to form an opinion of important consequences of a business combination. The effects on the profitability and financial position calculated on the basis of consolidated financial statements are in focus. Simplified numerical examples are used and important issues are illustrated by excerpts from annual reports. 191 sidor 2005 ISBN Art.nr Schuster, Walter Koncernredovisning ur ett analysperspektiv I denna bok analyseras de effekter ett företagsförvärv får på lönsamhet och finansiell ställning enligt koncernredovisningen. Strategiska allianser, avyttringar och utlandsförvärv behandlas särskilt. I boken analyseras de vanligaste metoderna på koncernredovisningsområdet: förvärvsmetoden, poolningsmetoden, kapitalandelsmetoden, dagskursmetoden, den monetära/icke-monetära metoden m.fl. 198 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6836 Lönnqvist, Rune Årsredovisning i aktiebolag och koncerner Denna bok ger läsaren verktyg för att läsa och tolka årsredovisningar. Till varje kapitel finns ett antal frågeställningar av diskussionskaraktär. Den innehåller dessutom närmare hundra övningar, de flesta med fullständiga lösningar. Denna upplaga innehåller texter och övningar kring bland annat redovisningsstandards från IASB, nya regler för fritt och bundet eget kapital i aktiebolag och nya regler för hantering av goodwill och minoriteter i koncerner. 329 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 6466 NY UPPLAGA NY UPPLAGA Eriksson, Lennart Koncernredovisning I boken beskrivs och förklaras koncernredovisningens uppbyggnad och de speciella problem som uppstår. Syftet är att skapa en djupare förståelse för koncernredovisningsproblematiken. Boken lämpar sig för ekonomiutbildningar vid universitet och högskolor samt annan kvalificerad utbildning. 479 sidor 10 uppl ISBN Art.nr 4008 Kedner, G Svenberg, S-Å Koncernredovisning Boken ger en överskådlig och praktiskt användbar beskrivning av redovisningen för koncerner. Samtliga förekommande metoder för koncernredovisning behandlas och beskrivningen av dessa baseras på ett antal realistiska exempel. Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, Koncernredovisning ingår som bilaga. Boken är avsedd att användas som kurslitteratur vid högskola och universitet, men den passar även som handbok för praktiskt verksamma ekonomer och jurister. 244 sidor 11 uppl ISBN Art.nr 4038 Lönnqvist, Rune Årsredovisning i koncerner Boken ger en översikt kring koncernbegreppet och principerna för koncernredovisning samt mer fördjupade studier av speciella problemområden. De metoder för koncernredovisning som behandlas är förvärvsmetoden med exempel från normala företagsförvärv samt kapitalandelsoch klyvningsmetoden med exempel från intresseföretag. Boken innehåller drygt 60 övningar med fullständiga lösningar. 336 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 7125

10 8 REDOVISNING NY UPPLAGA Smith, Dag Redovisningens språk Denna bok behandlar teori och internationella standarder inom området externredovisning och är avsedd att användas på fördjupningskurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i externredovisning motsvarande universitetets A-nivå i företagsekonomi. Teoretisk ram I bokens första del ges en teoretisk ram som innefattar användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen. I bokens andra del belyses det internationella regelverket utifrån den teori som presenteras i del I. Med det internationella regelverket avses de standarder som utgetts av IASB (International Accounting Standards Board), och som benämns IAS (International Accounting Standards) eller IFRS (International Financial Reporting Standards). I denna reviderade upplaga har en fullständig anpassning skett till IAS/IFRS i del II av boken. Övningar på webben Övningar och lösningar till denna bok utformade av Rune Lönnqvist finns tillgängliga på bokens webbsida sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6116 Mer information på webben För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Johansson, Göran SWE GAAP svensk redovisningspraxis Genomgång av årsredovisningar för svenska aktiebolag Syftet med boken är att ge läsaren en inblick i delar inom redovisningsområdet kopplat till bolagens sätt att redovisa. Boken underlättar förståelsen för den alltmer ökande komplexiteten i både innehåll och utformning av redovisningsinformation. Boken sprider också information kring utvecklingen inom redovisningsområdet genom att återge hur de verkliga aktörerna kring framtagande av ekonomisk information redovisar. 360 sidor 2005 ISBN Art.nr Falkman, Pär Kassaflödesredovisning Den flödesbaserade och bokföringsmässiga rapporteringen ska inte ses som konkurrenter utan som varandras komplement. I boken presenteras kassaflödesredovisningens historiska utveckling samt en teori som beskriver dess innehåll. Boken passar på grundläggande kurser i externredovisning vid universitet och högskolor. Den kan med gott resultat användas i kombination med övningsboken Finansieringsanalys av Pär Falkman m.fl. Huvudbok 126 sidor 2000 ISBN Art.nr 7410 Övningsbok 93 sidor 1998 ISBN Art.nr 6743 Smith, Dag Resultat, kapital och kassaflöde I böckerna ges en lättillgänglig introduktion av centrala begrepp i redovisning med tonvikt på betalningsströmmar, resultat och förändringar i företagets tillgångar och skulder. De lämpar sig för introducerande högskoleutbildningar inom redovisningsområdet. Övningsboken av Rune Lönnqvist är avsedd att komplettera huvudboken med ett 30-tal övningar. Huvudbok 133 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3705 Övningsbok 168 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 3697 Gröjer, Jan-Erik Grundläggande redovisningsteori Det övergripande syftet med utbildning i redovisning är att försöka skapa en förståelse för de grundläggande problem som redovisningen är till för att lösa samt för vilka värderingar och ställningstagande gårdagens och dagens redovisning bygger på. I denna femte upplaga knyts resonemanget närmare till kapitalmarknadsteorin. Beskrivningen av olika synsätt på redovisning utvecklas. Här återfinns också ett mer utvecklat avsnitt om redovisningsreglering. 164 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 4218

11 REDOVISNING 9 NY UPPLAGA Sevenius, Robert Företagsförvärv en introduktion Denna bok ger en övergripande bild av det praktiska arbetet och de grundläggande övervägandena i företagsförvärv med fokus på den praktiska transaktionsprocessen. Transaktionsprocessen utgör en struktur i vilken läsaren kan infoga tidigare kunskaper, inhämta nya, hantera praktiska problem i företagsförvärv och identifiera områden för fördjupning. Boken behandlar bl.a. frågor som: Varför köper företag andra företag? Vad är ett målföretag värt? Är ett företag lämpligt att köpa? 276 sidor 2003 ISBN Art.nr Alexandersson, Örjan m.fl. Externredovisning Praktikfallet WAI-KING TRADING AB En praktisk och helhetsorienterad redovisningsuppgift i externredovisning. Utifrån en bakgrundsbeskrivning av ett verklighetstroget företag skall studenterna planera redovisningen, genomföra den löpande bokföringen, göra bokslut samt upprätta en årsredovisning enligt gällande lagstiftning och praxis. Grundtanken med boken är att förankra både praktiska och principiella redovisningsproblem i ett sammanhang. Praktikfall 188 sidor 2001 ISBN Art.nr 7326 Lärarhandledning 116 sidor 2001 ISBN Art. nr 7633 Bjurklo, M Kardemark, G Händelseredovisning En bok om redovisning av kompetens Kompetens bygger på medarbetares förståelse för sina arbetsuppgifter. I dag finns nya koncept för redovisning av såväl kunder som medarbetare. Informationen är traditionell och det nya är att informationen sammanställs i en sammanhållen ram, vid ett och samma tillfälle. Den bärande tesen i denna bok är att det behövs en annan form av redovisning som komplement till nyckeltal för att öka denna förståelse - en händelseredovisning. Denna kan bestå av nyckelord, berättelser och bilder. 198 sidor 2003 ISBN Art.nr 7343 NY UPPLAGA Nilsson, Stellan Redovisningens normer och normbildare En nationell och internationell översikt I boken ges en kortfattad översikt över redovisningens traditioner, normer och teorigrunder både i Sverige och i övriga delar av världen. Teoriernas praktiska konsekvenser exemplifieras. Här ges en beskrivning av de viktigaste normbildande organisationerna, liksom exempel på konkreta skillnader i redovisningsnormerna mellan Sverige och framförallt USA. I denna tredje upplaga kommenterar författaren Sarbanes Oxley Act i USA och Förtroendekomissionens rapport i Sverige. 150 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6970 Bergevärn, Lars-Eric m.fl. Övningar i extern redovisning Del 1 & 2 Redovisning och bokföring betecknas ofta som kärnan i det företagsekonomiska ämnet. För att behärska konsten att bokföra behövs emellertid övning. Detta material är framtaget för att ge möjligheter till sådan övning med hjälp av varierande exempel. Övningsböckerna kan med fördel användas tillsammans med olika grundläggande läroböcker inom redovisningsområdet. Fullständigt facit till övningarna finns i de separata lösningsböckerna. Del 1 Löpande bokföring och enklare bokslut Del 1 innehåller uppgifter avseende den löpande bokföringen av olika affärshändelser i BAS-planen samt enklare bokslut. Övningsbok del sidor 4 uppl ISBN Art.nr 3502 Lösningar del sidor 4 uppl ISBN Art.nr 3507 Del 2 Bokslut utifrån lagar och kompletterande normer Del 2 innehåller uppgifter om värdering av olika typer av tillgångar och skulder, obeskattade reserver samt bolagets egen skatt. Övningsbok del sidor 5 uppl ISBN Art.nr 3503 Lösningar del sidor 5 uppl ISBN X Art.nr 3508

12 10 REDOVISNING NY UPPLAGA Alexandersson, Örjan m.fl. Externredovisning Praktikfallet TEBE FÄRG AB 176 sidor 1998 ISBN Art.nr 6616 Andersson, Gunnar m.fl. Affärsredovisning och företagsanalys Textbok 221 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6054 Andersson, Gunnar m.fl. Affärsredovisning och företagsanalys Övningsbok 230 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6055 Palmgren, Björn Försäkringsekonomi I denna introduktionsbok inom försäkringsekonomi ges en detaljerad presentation av försäkringsredovisningens speciella terminologi och begreppsvärld. Texten fokuserar på balans- och resultaträkningen men behandlar även övergripande solvensregler och driftsredovisning. Boken passar utmärkt som kursbok vid aktuarieutbildning. ca 160 sidor 6 uppl ISBN Art.nr Lodin, Sven-Olof m.fl. Inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt I denna lärobok i skatterätt behandlas inkomstbeskattningen av privatpersoner och företag. Här beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom belysande konkreta exempel. Till denna upplaga finns ett kompletterande supplement. Här redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under år Hårdband 700 sidor 10 uppl ISBN Art.nr 3297 SUPPLEMENT 2006 Brorström, Björn m.fl. Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning I denna bok ges en samlad och lättillgänglig beskrivning av den kommunala redovisningslagen. Samtliga bestämmelser i lagen kommenteras. Det görs också utblickar till angränsande lagstiftning, praxis och normer. Denna fjärde upplaga är omarbetad med hänsyn till den utveckling av god redovisningssed som skett under de senaste åren. Främst handlar det om ny normering från Rådet för kommunal redovisning. Utveckling av praxis har också beaktats. 224 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 6583 Thunberg, Björn Moms från början Detta är en introducerande bok om det svenska mervärdesskattesystemet. Den ger en aktuell helhetsbild av mervärdesbeskattningen, men också en tillbakablick och en framtidsbild. På ett pedagogiskt sätt redogör författaren för mervärdesskattens principer och för allmänt förekommande frågor kring mervärdesskatt. De centrala frågorna rörande momsens roll i ett större sammanhang, dess regelverk och uppbyggnad, som numera är starkt påverkade av medlemskapet i EU, behandlas ingående. 160 sidor 2004 ISBN Art.nr Bohlin, Håkan m.fl. Redovisning BAS-planen Teoribok 94 sidor 6 uppl ISBN X Art.nr 4377 Bohlin, Håkan m.fl. Redovisning BAS-planen Övningsbok med lösningar 221 sidor 6 uppl ISBN Art.nr 4378 Falkman, Pär Externredovisningens grunder 252 sidor 2001 ISBN X Art.nr 7561 Falkman, Pär Redovisningens reglering 258 sidor 2001 ISBN Art.nr 7741 Falkman, Pär Redovisningens reglering Övningsbok 134 sidor 2 uppl 2004 ISBN Art.nr 7912 Falkman, Pär Teori för redovisning 178 sidor 2000 ISBN Art.nr 6872 Falkman, Pär Teori för redovisning Övningsbok 82 sidor 2004 ISBN X Art.nr Falkman, P Orrbeck, K Den offentliga sektorns redovisning 262 sidor 2001 ISBN Art.nr 7754 Johansson, Göran Företaget utifrån och inifrån värderingsmässiga aspekter 125 sidor 1992 ISBN Art.nr 3365 Kinserdal, Arne Affärsredovisningens logik Ett internationellt perspektiv 186 sidor 1994 ISBN Art.nr 4747 Öhman, Peter Interaktiv redovisning övningsbok + CD 110 sidor 2002 ISBN Art.nr 7989 Öhman, Peter Externredovisningens grunder Övningsbok 86 sidor 2002 ISBN X Art.nr 7992

13 REDOVISNING 11 Samarbete för seriöst lärande FAR FÖRLAG och Studentlitteratur har ett samarbete, som syftar till att ge dig som kurs- och utbildningsansvarig tillgång till en kombination av både referensoch kurslitteratur. Målet är att utbildningen skall kunna bli både effektivare och bättre. Böckerna på den här sidan är ett urval av FAR Förlags titlar och de kan beställas direkt från Studentlitteratur. FAR Förlag skapar tillförlitliga och effektiva hjälpmedel som underlättar det dagliga arbetet för yrkesverksamma och studerande inom områdena skatter, affärsrätt, redovisning och revision. FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 Samlingsverket för redovisning! Boken är ett måste för den som arbetar med god redovisningssed. Här hittar du såväl de nödvändiga associationsrättsliga reglerna som BAS-kontotabellen. Det är bara i Samlingsvolymen del 1 du kan hitta redovisningsreglerna från BFN, Redovisningsrådet och FAR samlade i en volym. Tumgrepp, överskådliga innehållsförteckningar och sökordsregister underlättar ditt dagliga arbete sidor 2006 ISBN Art.nr Revision En praktisk beskrivning Boken beskriver på ett lättillgängligt och överskådligt sätt vad revision är och vad revisorer gör. Den vänder sig till den som kommer i kontakt med yrkesmässig revision eller av andra skäl vill veta mer om revision, vad en revisor gör och vilket ansvar en revisor har. Den passar även utmärkt som en introduktion till revisorsyrket för studerande vid universitet och högskolor. 155 sidor 2005 ISBN Art.nr Den nya aktiebolagslagen Sedan den 1 januari 2006 gäller den nya aktiebolagslagen (2005:551), som ersätter 1975 års aktiebolagslag. I den här boken har vi samlat den nya aktiebolagslagen, aktiebolagsförordningen, införandelagen och förarbetena. Den nya lagen syftar bl.a. till en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten men även till att åstadkomma större flexibilitet för företagen. De bakomliggande resonemangen hittar du i förarbetena. 685 sidor 2006 ISBN Art.nr Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 Inom EU ska företag som har noterade värdepapper och upprättar koncernredovisning tillämpa internationell redovisningsstandard. Boken innehåller den svenska versionen av IFRS/IAS samt de tillhörande IFRIC/SICtolkningarna så som de antagits av EU. I denna nya upplaga hittar du bl.a. IFRS 6 och 7, IFRIC 2, 4, 5 och 6 samt den senaste versionen av den omdebatterade IAS 39. Uppdaterad per den 1 februari sidor 2006 ISBN Art.nr 32170

14 12 EKONOMISTYRNING NY UPPLAGA Holmblad Brunsson, Karin Ekonomistyrning om mått, makt och människor Den här boken handlar om ekonomistyrning och om hur människor beter sig när de organiserar sig, redovisar, planerar, fattar beslut och kanske vidtar åtgärder. Det är en bok om svårigheterna att få verkligheten att stämma med modellerna. Effektivitet och lönsamhet Beslutsfattare som ekonomistyr använder ekonomiska och andra mått för att bestämma hur deras underlydande ska bete sig. Vissa ska utöva makt över andra. Men människor är människor och därför är det inte alls säkert att ekonomistyrning leder till den ordning, effektivitet och lönsamhet som beslutsfattarna vill uppnå. Modeller stämmer sällan med verkligheten. De som ska styra människor med hjälp av mått och makt har ingen lätt uppgift. De kanske inte ens vet vad måtten betyder eller var makten befinner sig. Tro och hopp Karin Holmblad Brunsson menar att ekonomistyrning inte är en fråga om sofistikerade redovisnings- eller planeringssystem. Det handlar i stället om tro och hopp. Beslutsfattare måste tro på den ordning de skapar och hoppas att den lönar sig. Målgrupp Det här är en viktig bok för dig som på allvar vill sätta sig in i vad ekonomistyrning innebär. Den lämpar sig väl som kursbok vid universitet och högskola. 184 sidor 2005 ISBN Art.nr Bergstrand, Jan Ekonomisk styrning I boken behandlas ett antal analytiska metoder som tillhör företagsekonomins kärnområde. Hit hör klassiska tekniker såsom produktkalkylering, investeringsbedömning och budgetering, och deras utveckling mot rullande prognoser och balanserat styrkort. Författaren klargör hur man kan använda kalkylmetoderna som inslag i företagets styrsystem och diskuterar metodernas utformning mot bakgrund av hur de påverkar människor i olika befattningar på olika nivåer i företaget. 271 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3778 Lindvall, Jan Verksamhetsstyrning Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning För att kunna möta den allt högre förändringstakten i vår omvärld behöver företag och andra organisationer vidareutveckla sin traditionella verksamhetsstyrning. Författaren redogör för en ny typ av styrning som möjliggör bättre insyn i verksamheten, som bättre understödjer det arbete som utförs och som dessutom motiverar medarbetarna. Boken vänder sig till praktiskt verksamma med intresse för styrfrågor. Boken är dessutom lämplig på fördjupningskurser vid universitet och högskolor. 314 sidor 2001 ISBN Art.nr 7059 Brorström, Björn m.fl. Förvaltningsekonomi Författarna förmedlar kunskaper om de offentliga organisationerna och presenterar de modeller och metoder som tilllämpas i dag. I boken ges en samlad bild av ämnet förvaltningsekonomi. Denna andra upplaga har kompletterats med förändringar i lagstiftning och praxisutveckling samt i övrigt uppdaterats med aktuella faktauppgifter. Boken passar som huvudbok inom grundkurser och fördjupningskurser om den offentliga sektorns ekonomi och organisation. 504 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7026 Greve, Jan Budget Företagets budget kan fungera som ett administrativt hjälpmedel. Genom budgeten klargörs ansvarsområden, delmål formuleras och ansvarigas prestationer följs upp och värderas. Den här boken handlar om budgetfunktionerna planering och ansvarsstyrning. Boken är främst avsedd för grundläggande kurser i ekonomistyrning på akademisk nivå. Några förkunskaper i ekonomistyrning behövs ej. Boken kan med fördel även läsas av praktiskt verksamma ekonomer. 239 sidor 1996 ISBN Art.nr 6300

15 EKONOMISTYRNING 13 KOMMANDE Karlsson, Ingvar Introduktion till intern redovisning Syftet med boken är att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovisning. Principerna för intern redovisning beskrivs och läsarna skall i första hand lära sig förstå vad intern redovisning är och vad den kan användas till. Boken består av tre delar: fakta, övningsuppgifter samt lösningar. Boken är främst avsedd som komplement till litteratur i affärsredovisning och kalkylering i företagsekonomi på A-nivå vid universitet och högskolor men kan också användas på högre nivåer. 145 sidor 1998 ISBN Art.nr 6831 Edlund, Per-Olov m.fl. Beslutsmodeller redskap för ekonomisk argumentation Beslutsmodeller är goda redskap för ekonomisk argumentation. Var och en som behöver kunna tala för eller emot olika förslag till beslut borde därför ha intresse av att studera beslutsmodeller. Detta är en väl beprövad lärobok avsedd för högskolans grundutbildning. Den lämpar sig även för självstudier och internutbildningar i företag. Kompletterande material på webbsidan Huvudbok 435 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 4409 Övningsbok 189 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4410 Nilsson, F Olve, N-G (red.) Ekonomiska informationssystem Där ekonomi och IT möts Hur tar vi vara på IT:s möjligheter och hur utvärderas vilka informationssystem som är lämpliga? I snart 20 år har forskare vid EIS, ämnesområdet Ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet, utforskat strategisk ekonomistyrning och IT:s betydelse för nya organisationslösningar under ledning av professor Birger Rapp. En rad kända forskare skriver här om lärdomar, aktuella frågor och sin syn på ämnets utveckling. 300 sidor Hösten 2006 ISBN Art.nr Bergknut, Per m.fl. Investering i teori och praktik Detta standardverk inom investeringsbedömning syftar till att ge sådana kunskaper och färdigheter inom området att bästa möjliga beslut kan fattas. I denna upplaga har bl.a. internationella aspekter av investeringsbedömningen givits ökat utrymme. Boken vänder sig till högskolekurser inom finansiering och kalkylering och till praktiskt verksamma personer inom området. Huvudbok 322 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 4047 Övningsbok 264 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4371 Lantz, Björn Operativ verksamhetsstyrning Alla typer av vinstdrivande företag, oavsett bransch, produkt eller kundtyp bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med syfte att skapa förädlingsvärde. Björn Lantz inleder denna bok med att generellt modellera begreppet operativ verksamhet och dess sammanhang. Rationell styrning kräver olika slag av intern och extern information, och i de första kapitlen diskuteras metoder och modeller för anskaffning av relevant information. Lång- och kortsiktiga styrproblem Styrproblem i operativ verksamhet i sig finns på både lång- och kortsiktig nivå. I boken diskuteras dessa problem, och principer för hur de kan lösas på ett effektivt sätt tas upp. Exempel på långsiktiga sådana problemområden i boken är kapacitetsplanering och projektstyrning. Lagerstyrning och schemaläggning i vid bemärkelse är viktiga kortsiktiga styrproblem som också diskuteras. Målgrupp Boken är främst avsedd att ingå i en akademisk kurs i företagsekonomi eller industriell ekonomi där kvantitativa metoder introduceras som styrverktyg i företag och organisationer. Inga särskilda förkunskaper i matematik utöver gymnasiets kurs C krävs för att kunna ta till sig innehållet. Övningsbok Syftet med övningsboken är att komplettera huvudboken med övningar och tanken är att de både böckerna skall fungera som fullständig kurslitteratur på en introducerande kurs i verksamhetsstyrning. Sist i övningsboken finns facit och fullständiga lösningar, vilket gör boken lämplig även för självstudier. Huvudbok 350 sidor 2003 ISBN Art.nr Övningsbok 159 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 31629

16 14 EKONOMISTYRNING NY UPPLAGA Olsson, Ulf E (red.) Kalkylering för produkter och investeringar Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Författarna försöker skapa förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. En teoretisk modell introduceras som sedan utvecklas för praktiska tillämpningar i produktkalkylering, investeringskalkylering, projektkalkylering och prissättning i olika konkurrenssituationer. Breddat perspektivet I denna tredje upplaga har författarna breddat perspektivet och beskriver hur olika affärsmodeller påverkar kalkylernas funktion och utformning. Kalkylexemplen i boken har anpassats så att de illustrerar olika typer av företag. Boken kan användas vid grundläggande kurser i kalkylering vid universitet och högskola och vid företagsintern utbildning. Övningsbok Som komplement till boken finns en övningsbok med samma titel. Denna syftar i första hand till att komplettera läroboken, men den kan även användas fristående. Bokens övningar ger både en lättförståelig introduktion av ämnesområdet, och möjligheter till fördjupning av olika delavsnitt. Övningarna är därför av varierande svårighetsgrad och omfattning. I övningarna behandlas förutom traditionella produktkalkyler också ABCkalkyler, kalkyler för prissättningsbeslut, resultatanalyser samt investerings- och projektbedömning. Huvudbok 268 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4809 Övningsbok 243 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4813 Yard, Stefan Kalkyler för investeringar och verksamheter Boken innehåller en genomgång av investeringskalkylering i komplexa beslutssituationer. Den är praktiskt inriktad med många utförliga räkneexempel och förutsätter vissa grundkunskaper om investeringskalkylering. I denna andra upplaga är kopplingen mellan investering och finansiering tydligare och den innehåller fler verklighetsanknytna exempel. Boken är främst avsedd att användas på akademiska kurser i företagsekonomi på nivån poäng. 270 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3464 Yard, Stefan Kreditkalkyler I boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mått som är användbara vid jämförelser av krediter. Författaren ger också en utförlig analys av hur man gör korrekta beräkningar av ränteskillnadsersättning, RSE, vid förtida återbetalning av lån med bunden ränta. Även om boken innehåller mycket av formell analys och härledningar är framställningen konkret med många detaljerade exempel. Boken vänder sig till ekonomer och ekonomistudenter på högskolenivå. Den bör också vara av intresse för kreditansvariga banktjänstemän och för konsumentrådgivare. 225 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3937 Andersson, Göran Kalkyler som beslutsunderlag I boken ges en enkel och kortfattad introduktion i företagsekonomisk produktkalkylering samt investeringsbedömning. Boken har under många år använts vid flera universitet, högskolor och studieförbund samt vid företagsinterna kurser. Boken är också mycket lämplig vid självstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Många övningsexempel I boken demonstreras löpande hur man löser olika kalkylproblem. I slutet av varje kapitel finns det diskussions- och arbetsuppgifter samt många övningsexempel för läsarens egen träning. Svar till övningsexemplen finns i slutet av boken och lösningsförslag finns i en separat bok. Huvudbok 310 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 4350 Lösningar 80 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 4362 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.

17 EKONOMISTYRNING 15 Prenkert, Tomas Redovisning för intern styrning med uppgifter och lösningsförslag Boken ger läsaren förståelse för hur ett företags internredovisning kan utformas. Den är främst avsedd att användas i grundutbildningen på högskolenivå. Delar av boken kan användas på fördjupningsnivå. Den är också intressant för yrkesverksamma ekonomer. Till huvudboken hör en övningsbok med kommmenterade lösningsförslag. 177 sidor 1997 ISBN X Art.nr 4407 Ax, C Ask, U Cost Management Produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling 214 sidor 1995 ISBN Art.nr 3994 Bergkvist, H Åkesson, J Övningar i ekonomistyrning 111 sidor 1998 ISBN Art.nr 6821 Brorström, B Fihn, G Ekonomi i kommuner och landsting grundläggande metoder och modeller i bokföring och bokslut 76 sidor 1992 ISBN Art.nr 3566 Löfsten, Hans Investeringsprocessen Kalkyler, strategier och finansiering 265 sidor 2002 ISBN Art.nr 6918 Lönnqvist, R Lind, J Internredovisning och prestationsmätning 217 sidor 2 uppl 1998 ISBN Art.nr 4810 Lönnqvist, Rune Internredovisning Övningsbok 148 sidor 1994 ISBN X Art.nr 4811 Grosskopf, Göran Ekonomiska föreningar I denna bok ges en översikt över lagstiftningen om ekonomiska föreningar. Bland annat behandlas ekonomiska föreningars bildande, organisation, ekonomi, upplösning och beskattning. Dessutom behandlas medlemmarnas ställning, rättigheter och skyldigheter. I ett särskilt avsnitt presenteras en orientering om bostadsrättsföreningar. Lagändringar och rättspraxis har beaktats t.o.m. januari Boken är i första hand avsedd för universitetens handelsrättsliga utbildning. 65 sidor 2003 ISBN Art.nr 1439 Macheridis, Nikos (red.) Ekonomiska perspektiv på projekt I dag ställs allt större krav på ett projekts ekonomiska aspekter. Detta gäller både då kostnader uppmärksammas på en operationell nivå och när man på ledningsnivå lägger fokus på ekonomins betydelse som underlag för projektledning. Ledningsperspektiv I boken diskuteras projektkalkylering, investeringsbeslut i projekt och projektfinansiering. I syfte att lägga ett ledningsperspektiv på de ekonomiska aspekterna behandlas nyckeltal och kunskapskapital i projekt samt styrning av projekt med hjälp av balanserat styrkort och projektrevision. Målgrupp Boken vänder sig till såväl studerande inom universitet och högskolor som till yrkesverksamma. Läsaren bör ha grundläggande kunskaper om projekt och projektledning. 196 sidor 2005 ISBN Art.nr Mer information på webben För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

18 16 FINANSIERING NY UPPLAGA Johansson, S-E Runsten, M Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt Mål, samband och mätmetoder Vilken lönsamhet behövs för ett företags långsiktiga fortlevnad? Hur bestäms ett företags soliditet? Vilka samband finns mellan räntabilitet, tillväxt och soliditetsförändring? Detta är några av huvudfrågorna i denna bok, som under 20 år varit en uppskattad lärobok vid universitet och högskolor samt inom utbildning för företagsledare. Författarna presenterar en redovisningsbaserad modell för integrerad analys av företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Framställningen är koncentrerad till grundläggande begrepp, redovisningsmått och samband. Nyheter i denna upplaga Nytt i denna tredje upplaga är ett kapitel om sambandet mellan räntabilitet och kassaflöden, där modeller för bedömning av investeringsutrymme och upplåningsbehov introduceras. Här finns även ett nytt kapitel om användning av räntabilitetsmått och övervinstmått i samband med företagsvärdering. Författarna har dessutom utarbetat en sammanfattande modell för samband mellan operativ och finansiell planering. Målgrupp Boken är främst avsedd att användas på grundkurser inom redovisning och finansiering. Den är också en värdefull tillgång i ekonomens yrkesroll. Till boken hör en webbplats med övningsexempel och illustrationer sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4361 PRISBELÖNT Greve, Jan Modeller för finansiell planering och analys En viktig utgångspunkt i den här boken är att företag strävar efter att uppnå de krav på avkastning som ägarna ställer. Boken handlar om hur dessa krav kan översättas till finansiella mål och om hur dessa mål i sin tur bildar utgångspunkt för finansiella analys- och planeringsmodeller. Regelverk och finansiella modeller I bokens första del beskrivs det regelverk som styr aktiebolag med fokus på bolags finansiering och finansiella rapportering. Sambandet mellan transaktioner som äger Hansson, Sigurd Aktier, optioner, obligationer En introduktion NY UPPLAGA Denna bok ger läsaren grundläggande kunskaper om vad en aktie, option och obligation är och vilka funktioner dessa fyller, hur marknaden för dessa värdepapper fungerar, hur aktier, optioner och obligationer värderas, hur man skaffar sig ekonomisk information om företag, värdepapper och finansiella marknader och mycket annat. 234 sidor 10 uppl ISBN Art.nr 4062 rum på aktiemarknader och avkastningskrav som marknaden har på företaget förklaras. Författaren redogör också för sambandet mellan marknadens avkastningskrav och de finansiella mått som företag använder sig av internt. I den andra delen beskrivs finansiella modeller, ex. investeringskalkyler och prognostisering av rörelsekapital, som är avsedda för specifika beslutssituationer och i den avslutande delen beskrivs mer övergripande modeller, t.ex. kassaflödesanalyser och finansiella planer, som avser företaget i sin helhet. I anslutning till respektive kapitel finns övningsfrågor och övningsuppgifter med lösningar. Målgrupp Boken är avsedd att användas i undervisning på akademisk nivå. I första hand är den tänkt för grundläggande kurser i investering och finansiering. Prisbelönt Jan Greve fick Företagsekonomiska institutets (FEI) årliga pris för bästa företagsekonomiska läromedel på högskolenivå Ur juryns motivering: "Boken har en genomtänkt pedagogisk idé som för läsaren stegvis framåt.... Boken kombinerar finansiell teori med redovisning vilket har ett nyhetsvärde. Den innebär en modernisering av läromedel inom området." 374 sidor 2003 ISBN Art.nr Hansson, Sigurd m.fl. Företagsoch räkenskapsanalys I denna grundläggande lärobok behandlas olika metoder som kan användas vid företags- och räkenskapsanalys. Bokens tyngdpunkt ligger på räkenskapsanalys, med vilket författarna avser bearbetning av årsredovisningar och delårsrapporter så att de bättre lämpar sig som beslutsunderlag i olika situationer. I denna upplaga har nya avsnitt tillkommit som fokuserar på tjänsteföretaget. Även presentationen av traditionella analysmodeller har utvecklats. 269 sidor 9 uppl ISBN Art.nr 4001

19 FINANSIERING 17 begreppet fundamental analys, det vill säga analysen för att bestämma värdet på ett företag eller en aktie, på grundval av information om företaget och dess omvärld. Boken skiljer sig från tidigare böcker inom området genom dess fokus på praktisk tillämpning. Genomgående illustreras till exempel hur kalkylprogrammet Excel kan användas vid konkret tilllämpning av värderingsmodellerna. NY UPPLAGA Nilsson, Henrik m.fl. Företagsvärdering med fundamental analys I denna bok behandlas ämnena företagsvärdering och aktievärdering. Ett stort antal metoder och modeller presenteras utförligt. I boken behandlas bland annat diskonteringsmodeller baserade på företagets utdelningar, kassaflöden eller residualvinster, substansvärderingsmodeller, samt ett antal förenklade modeller för avkastningsvärdering, t.ex. jämförande värdering. Fokus på praktisk tillämpning Bokens framställning är strukturerad kring Brorström, Björn m.fl. Finansiell bedömning Tre perspektiv 117 sidor 1999 ISBN Art.nr 7101 Johansson, Sven-Erik The Profitability, Financing and Growth of the Firm Goals, relationships, and measurement methods 166 sidor 1998 ISBN Art.nr 6887 Larsson, Claes-Göran Företagets finansiella affärer 218 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 4471 Schuster, Walter Finansiella planeringsmodeller med datorstöd en praktisk ansats 142 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3331 Målgrupp Företagsvärdering med fundamental analys är tänkt att användas på kurser i företagsekonomi motsvarande B- eller C-nivå. Webbplats Till boken finns även en webbplats som fungerar som stöd för både läsare och föreläsare. Där finns bl.a. övningsexempel hämtade ur boken, lösningsförslag och föreläsningsmaterial sidor 2002 ISBN Art.nr 6595 Falkman, Pär m.fl. Finansieringsanalys En introduktion till kassaflödesredovisning samt övningar med lösningar I boken identifieras de centrala val som måste göras när en finansieringsanalys upprättas. Här beskrivs de steg som ingår när en finansieringsanalys upprättas, samt förklaringar till vad varje steg innebär. Boken vänder sig till högskolestudenter på grundnivå i företagsekonomi men kan också vara användbar för andra som vill lära sig läsa och upprätta en finansieringsanalys. Boken förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i redovisning. 93 sidor 1998 ISBN Art.nr 6743 Larsson, C-G Hammarlund, L F Cash Management för företag Allt fler företag ägnar tid och resurser åt att effektivisera sina affärsprocesser. En viktig del av detta arbete består i att se över de ekonomiska rutinerna. Syftet är att uppnå högre effektivitet, minska hanteringskostnaderna, korta av ledtiderna och uppnå lägre kapitalbindning. Att se över hur företaget sköter sina likvida medel (Cash Management) är en del i detta arbete. Internetbanker och kortbetalning Boken ger grundläggande teori på området samt praktiska anvisningar om hur företaget skall förbättra sin Cash Management. I denna upplaga har författarna gjort en grundlig omarbetning av bokens samtliga kapitel. Två nya kapitel, om Internetbanker och kortbetalning, har dessutom tillkommit. Målgrupp Boken bör fylla ett behov som handbok i Cash Management för personal vid företagens ekonomi- och finansavdelningar. Den är också avsedd att användas som kurslitteratur vid internutbildning i banker och som kursbok vid universitet och högskolor. 192 sidor 9 uppl ISBN Art.nr 4347 Nyhetsbrev Prenumerera kostnadsfritt på våra nyhetsbrev som ger dig information om nya titlar och nya upplagor via e-post.

20 18 INDUSTRIELL EKONOMI Jonsson, P Mattsson, S-A Logistik Läran om effektiva materialflöden Företags fokusering på kärnverksamheten och ett utbrett globalt inköps- och försäljningsarbete har lett till ett ökat behov av effektiv logistik. Arbetet med logistik, det vill säga fysiska materialförflyttningar och styrning av materialflöden, har stor betydelse för ett företags förmåga att framgångsrikt konkurrera på sin marknad. Helhetsgrepp på logistik Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på vad logistik står för och behandlar alla de problemställningar och aspekter som förknippas med ämnesområdet. Logistiska perspektiv på materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer, distributionsstrukturer och försörjningskedjor behandlas. Likaså de processer som styr materialflöden och de informationssystem som är en nödvändig förutsättning för denna styrning. Även hanteringssystem, transportsystem och transportplanering samt logistiksystemets påverkan på miljön diskuteras i boken. Praktiska hjälpmedel Den innehåller också ett avsnitt om praktiska hjälpmedel för logistikutveckling. För att underlätta läsarens förståelse finns förklarande räkneexempel i anslutning till teoridelarna, diskussionsfrågor till varje kapitel samt ett stort antal praktikfall från olika svenska företag. Författarna beskriver praktiska analysverktyg och ger råd om hur man effektivast använder dem. Målgrupp Boken passar som kursbok inom grundläggande logistik vid universitet och högskolor. Den kan även användas vid yrkes- och vidareutbildning för personer som arbetar för att utveckla och förbättra sitt företags logistik. 548 sidor 2005 ISBN Art.nr Lumsden, Kenth Logistikens grunder Mattsson, S-A Jonsson, P Produktionslogistik NY UPPLAGA Logistiken har en ständigt ökande betydelse för industrins och samhällets effektivitet och intäkts-/kostnadsbild. Det ställs krav på mer effektiva, rationella och miljövänliga lösningar. Optimalt resursutnyttjande och effektiv planering och styrning av materialflöden intill, genom och ut från företaget har ett avgörande inflytande på ett företags lönsamhet och konkurrensförmåga. Produktionslogistik är det kompetensområde som behandlar problemställningar, arbetssätt och lösningsmetoder för att åstadkomma detta. Här ges en heltäckande framställning av hela det produktionslogistiska området. Boken vänder sig till studerande vid universitet, högskolor och andra utbildningsorganisationer. 590 sidor 2003 ISBN Art.nr Logistikens grunder definierar, bygger upp och analyserar materialflödets fysiska struktur och dess egenskaper med utgångspunkt från logistikens verktyg. Begrepp som tidskonkurrens, försörjningsoch efterfrågekedjor, transportkvalitet, genomloppstider och kapitalrationalisering är centrala. Boken är en sammanhållen och heltäckande introduktion och fördjupning till logistikämnet. Den är lämplig för såväl tekniska som ekonomiska högskoleutbildningar. Den tillhörande övningsboken ger dig som läsare en kvantitativ introduktion till området och förser dig med verktyg för att förstå hur och varför industrins och konsumenternas krav måste tillfredsställas. Författaren redovisar och exemplifierar de tekniska, ekonomiska och kvantitativa samband som förekommer inom ämnesområdet logistik och transport. Huvudbok ca 680 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6518 Övningsbok 594 sidor 2004 ISBN Art.nr 8098 Mattsson, Stig-Arne Logistik i försörjningskedjor Intresset för att åstadkomma effektivare materialflöden i företags försörjningskedjor, så kallade supply chains, har ökat. I denna bok behandlas teorier, metoder och praktiska tillämpningar för att åstadkomma effektiva logistiklösningar i dessa kedjor. Boken riktar sig såväl till studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma personer inom industri och förvaltning som i sitt arbete kommer i kontakt med frågeställningar som rör informationsflöden och materialflöden i och mellan företag. 437 sidor 2002 ISBN Art.nr 7839

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN. Företag och Marknad I. Business and Market I. Ekonomihögskolans styrelse. Företagsekonomi. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/245/514 KURSPLAN Företag och Marknad I Business and Market I Kurskod FE4001 Beslutsdatum 2008-09-02 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-09-02 Undervisningsspråk

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. 1(7 ) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA330 Dnr EHVd 2004:35 Beslutsdatum 2004-09-06 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi, allmän kurs Business Administration, General Course Svenska

Läs mer

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Företag och Marknad I. Business and Market I. Företagsekonomi. Kursen ges som fristående kurs. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan FEN305 Dnr EHVd 2006:19 Beslutsdatum 2006-06-26 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företag och Marknad I Business and Market I Svenska Företagsekonomi Poängtal 20

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits

Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, Distance, 30 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2012 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, distans, 30 högskolepoäng Business

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande:

Kursplan. Kalkylering och internredovisning. Cost Accounting, Basic Course. Företagsekonomi. Målet för kursen är att ge de studerande: 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2000:41 Beslutsdatum 2000-06-06 Engelsk benämning Ämne Cost Accounting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2000-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 2000:48 Beslutsdatum 2000-06-06 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Drury, C Management & Cost Accounting 0 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber 246 m fl Redovisning

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2009-01-27 1. Kursintroduktion & affärsplanen 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP 2006-07-01

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi C, Externredovisning i bolag och

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Företagsekonomi och nationalekonomi 2010 Kurslitteraturpriset 2009 till Mossberg och Sundström Vi har det vinnande bidraget Marknadsföringsboken NYHETSKATALOG Senaste nytt från

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011

Studieanvisningar för. Grundläggande företagsekonomi HT2011 Studieanvisningar för Grundläggande företagsekonomi HT2011 Välkomna! Välkomna till kursen Företagsekonomins grunder vid Karlstads universitet. Företagsekonomi är en kunskap som är viktigt att ha nästan

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Nationalekonomins grunder SNS Förlag

Nationalekonomins grunder SNS Förlag b j ö r n e l s ä s s e r Nationalekonomins grunder SNS Förlag Nationalekonomi - inlaga.indd 3 11-06-17 16.49.14 SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005

Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Högskolepedagogisk utbildning Modul 3 - perspektivkurs Projekt på K3 med kultur producenter Hösten 2005 Malmö, den 15 maj 2005 José Luiz Barbosa Kultur Produktion Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Malmö

Läs mer

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp)

Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) GEMA40 Entreprenörskap & Affärsutveckling (7,5 hp) Agenda 2011-01-16 1. Kursintroduktion & om entreprenörskap 2. Gruppindelning 3. Utdelning av PM-uppgift 1 4. Diskussion av gruppernas affärsidéer SMP

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits

Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi B, Affärsutveckling, 30 högskolepoäng Business Administration, Business Development, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: FÖ2006

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursplan. Kursen ingår i sociala omsorgsprogrammet. Antagen till sociala omsorgsprogrammet

Kursplan. Kursen ingår i sociala omsorgsprogrammet. Antagen till sociala omsorgsprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAA442 Dnr 0638730VH95087 Beslutsdatum 1996-10-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ekonomi Economics Företagsekonomi Nivå 1-20

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Advokatfirman Forssén AB Skatterätt i allmänhet 001Grön. IMPAKT studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Utgiven 2015-04-22, 135 sidor. Notera:

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 högskolepoäng Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG304 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Industrial and Financial Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Värdeskapande i hälso- och sjukvård Öppna Program Public and Health Värdeskapande i hälso- och sjukvård Genom möte mellan alla aktörer som samverkar runt varje patient. Din profil Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive

Läs mer

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course

FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course KURSPLAN FEG100 FEG100 Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course Grundnivå 1. Beslut om inrättande av kursen samt fastställande av kursplan Kursplanen är godkänd

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Företagsrätt/redovisningsrätt. Vad är redovisning? Redovisning den rättsliga ramen. Terminskurs, 5 höstterminen Vad är företagsrätt?

Företagsrätt/redovisningsrätt. Vad är redovisning? Redovisning den rättsliga ramen. Terminskurs, 5 höstterminen Vad är företagsrätt? Redovisning den rättsliga ramen Terminskurs, 5 höstterminen 2014 1 Företagsrätt/redovisningsrätt Vad är företagsrätt? Vad är redovisningsrätt? 2 Vad är redovisning? Begreppet redovisning (i detta sammanhang)

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-258-2009 Programinformation för Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Programme in Business Administration for Innovation and Business Development,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen II FÖ0382 20 hp våren 2015 Ekonomistyrningsavsnittet m.fl.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen II FÖ0382 20 hp våren 2015 Ekonomistyrningsavsnittet m.fl. SLU 16 januari 015 30 53 Alnarp Jan Larsson, jan.larsson@slu.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen II FÖ038 0 hp våren 015 Ekonomistyrningsavsnittet m.fl. Flik Innehåll

Läs mer