- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)"

Transkript

1 Årsredovisning2000

2 INNEHÅLL i sammandrag 2 Detta är Finnveden 4 Koncernchefen har ordet 6 Affärsområde Fasteners 12 Affärsområde Powertrain Components 18 Affärsområde Sheet Metal Components 24 Bulten AB 26 Bultens integration i Finnveden 27 Miljöutvecklingen inom Finnveden 30 Finnvedenaktien 32 Förvaltningsberättelsen 40 Resultaträkningar 41 Balansräkningar 42 Kassaflödesanalyser 43 Kommentarer 44 Noter 52 Vinstdisposition 53 Revisionsberättelse 54 Finansiella nyckeltal och Definitioner 55 Fem år i sammandrag och Kvartalsöversikt 56 Styrelse, Ledning och Revisorer 58 Adresser 60 Bolagsstämma och Ekonomisk information

3 Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351) - Vinst per aktie inklusive jämförelsestörande poster 10,87 SEK (26,40) - Förvärvet av Bulten genomfört - Förstärkta marknadspositioner inom samtliga affärsområden - Föreslagen utdelning 4,50 SEK per aktie (4,50) Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Rörelsemarginal, % 6,9 14,0 10,1 11,3 10,7 exkl. jämförelsestörande poster, % 5,6 6,7 10,1 11,3 10,7 Resultat efter finansnetto, MSEK Vinst per aktie, SEK 10,87 26,40 13,35 13,19 12,70 exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,99 10,23 13,35 13,19 12,70 Utdelning, SEK 4,50* 4,50 4,25 4,00 3,50 1 *Föreslagen utdelning Omsättningsutveckling (MSEK) Resultatutveckling (MSEK)* Kvartalsvis Rullande 12 månader *) Resultat efter finansnetto exkl jämförelsestörande poster

4 Detta är Finnveden 2 Finnveden är en internationell verkstadskoncern som förser verkstadsindustri i flera världsdelar med fästelement, motorkomponenter och plåtkomponenter. Vid årsskiftet 1998/99 fastslogs en strategisk plan för Finnvedens fortsatta utveckling. Denna plan är nu till stora delar genomförd. De stora förvärven under 1999 och 2000 har på ett genomgripande sätt förändrat och renodlat koncernstrukturen. Målet att nå en omsättning på MSEK 2002 kommer sannolikt att uppnås. En ny strategisk plan för hela koncernen inklusive Bulten kommer att utarbetas under innevarande år. VISION Finnveden ska vara en global leverantör till internationell verkstadsindustri med starka marknadspositioner inom prioriterade verksamhetsområden. Kunderna finns framför allt inom fordons-, elektronik/telekom- och övrig verkstadsindustri. Produkterna präglas av högt kunskapsinnehåll och utvecklas i nära samarbete med kunderna. Verksamheten bedrivs där det med hänsyn till logistik och konkurrenskraft bäst gagnar Finnveden och Finnvedens kunder. Allt tyder på att det mål som sattes upp vid årsskiftet 1998/99 med en omsättning på MSEK under 2002 kommer att uppnås. Tillväxten skapas huvudsakligen genom förvärv, men även organisk tillväxt bidrar. Under de senaste två åren har Finnveden köpt verksamheter med en sammanlagd omsättning på cirka MSEK. AFFÄRSIDÉN är att långsiktigt äga och utveckla ett antal industri- och handelsverksamheter med huvudsaklig inriktning mot fordons- och övrig verkstadsindustri samt eletronik/ telekomindustrin. STRATEGISKA MÅL Det övergripande målet för Finnveden är att skapa en stabil värdetillväxt för aktieägarna. Det lönsamhetsmål som formulerades vid årsskiftet 1998/99 med 15 procents resultatförbättring per år fram till och med 2002 kommer dock inte att nås. Otillfredsställande lönsamhet i de förvärvade företagen har försämrat Finnvedens resultat. I ett kort perspektiv är koncernen inriktad på att integrera, effektivisera och konsolidera de nya verksamheterna i syfte att återvinna den goda vinstutvecklingen och skapa förutsättningar för nya ambitiösa lönsamhetsmål. För att klara tillväxt- och lönsamhetsmålen måste Finnveden växa snabbare än marknaden. Den organiska tillväxten ska därför uppgå till genomsnittligt 8 procent. Global leveransförmåga och deltagande i kundens produktutveckling kräver större och starkare enheter. Därför måste den organiska tillväxten kompletteras med strategiska förvärv så att den årliga tillväxten i genomsnitt når cirka 20 procent. För att klara såväl organisk tillväxt som förvärv och samtidigt nå uppsatta mål för soliditet och skuldsättning måste kassaflödet i genomsnitt uppgå till cirka 10 procent av omsättningen. För att skapa handlingsutrymme och beredskap för variationer i intjäningsförmågan ska soliditeten inte understiga 35 procent och nettoskuldsättningen inte överstiga det egna kapitalet. Räntetäckningsgraden, det vill säga förmågan att med egna medel betala räntor, bör vara cirka 6 gånger. Alla målen mäts över en konjunkturcykel och kan tilllåtas variera, bland annat i samband med större förvärv. STRATEGIER FÖR TILLVÄXT Den organiska tillväxten ska åstadkommas genom att Finnveden tillsammans med kunderna utvecklar och förbättrar produkter och kunnande samt genom ökade marknadsföringsinsatser. Förvärv ska i första hand ske inom befintliga verksamheter i syfte att stärka marknadspositioner och skapa global närvaro. Förvärven ska också ge ökad riskspridning så att beroendet av enskilda kunder och marknader minskar. Finnveden ska aktivt delta i strukturering av branscher på internationell bas och härigenom medverka till att skapa starka och väl balanserade strukturer som ger långsiktig stabilitet och intjäningsförmåga. Övertagande av kunders verksamhet ska utgöra en naturlig del av Finnvedens förvärvsstrategi. Finnvedens viktigaste marknader ska även i framtiden vara i Västeuropa. Här ska nya marknadsandelar vinnas genom ökade marknadsaktiviteter och strategiska förvärv. Närvaro ska också finnas på utvalda marknader i övriga delar av världen där etablering i första hand ska ske i nära samarbete med befintliga kunder. Strategiska allianser ska kunna utnyttjas som instrument för att minska riskerna vid etableringen. Finnveden satsar kontinuerligt på att öka effektiviteten inom koncernens alla delar. Resurser ska avsättas för utveckling av eget kunnande inom såväl processteknik som produkternas funktion och användning i syfte att erbjuda kunderna mervärden. Personalen utgör Finnvedens viktigaste tillgång. Fortsatt utvecklingssatsning på befintliga medarbetare, tillsammans med rekrytering av nya medarbetare med hög kompetens och internationell erfarenhet, ska öka Finnvedens förmåga att skapa värdetillväxt.

5 Finnveden AB Fasteners Powertrain Components Sheet Metal Components VERKSAMHET Fasteners Affärsområdet Fasteners köper in, tillverkar, marknadsför och hanterar ett brett sortiment skruvar, muttrar, brickor, bultar, nit och andra fästelement med inriktning på en diversifierad kundkrets inom fordons-, övrig verkstads-, elektronik/telekom- samt möbelindustri. Vid årsskiftet förvärvade Finnvedenkoncernen Bulten AB som nu ingår i affärsområdet. Tillskottet av Bulten innebär att Fasteners stärkt sin ställning som marknadsledare i Sverige och att affärsområdet kraftigt ökat sin internationella närvaro. Förvärvet innebär också att affärsområdet, som främst var en trading- och logistikorganisation, tillförts ett större inslag av egen tillverkning. Genom Bultenköpet är affärsområdet idag ensamleverantör av fästelement till Volvo Lastvagnar i Europa och till Nokia i Kina. Fakturering 2000 (exklusive Bulten): 722 MSEK Fakturering Bulten 2000: MSEK Powertrain Components Powertrain Components utvecklar, tillverkar, och marknadsför komplexa, teknikintensiva komponenter och system för motor och kraftöverföring i nyttofordon samt personbilar. Affärsområdet har även en del tillverkning för övrig kvalificerad verkstadsindustri. Affärsområdets största enskilda produktområde är ventillyftarmekanismer för tillverkare av dieselmotorer för lastvagnar, bussar och entreprenadmaskiner. Affärsområdets produkter tillverkas genom olika former av skärande bearbetning av metall, pressgjutning samt ytbehandling och montering. Affärsområdet har en stark ställning på den svenska hemmamarknaden och expanderar internationellt. Siktet är främst inställt på europeiska och amerikanska nyttofordons- och motortillverkare. Fakturering 2000: MSEK Sheet Metal Components Sheet Metal Components utvecklar, tillverkar och säljer produkter av plåt som förädlats genom formning, svetsning, montering och ytbehandling till sammansatta komponenter och system för europeisk personbils- och nyttofordonsindustri. Kunder finns också inom andra delar av verkstadsindustrin bland annat vitvarutillverkning. Exempel på affärsområdets produkter är karossdelar, stolsunderreden, insteg för lastbilar, gångjärn för motorhuv och luckor, spännare för säkerhetsbälten, växelspaksmekanismer, sockelplåtar för kylskåp samt rostfria delar till frysanläggningar. Affärsområdet är ledande i Norden i sin bransch. Också i ett Europaperspektiv börjar affärsområdet bli betydande och är inom lastvagnssektorn på väg att bli en global aktör. Affärsområdets marknadspotential är mycket stor. Fakturering 2000: 922 MSEK DETTA ÄR FINNVEDEN 3

6 Stark koncern i kraftig tillväxt Fortsatt tillväxt men vinsten lägre Under 2000 översteg Finnvedens omsättning för första gången tre miljarder kronor och blev närmare bestämt MSEK (2 742). Jämfört med 1999 ökade försäljningen 13 procent. Förvärven bidrog med sju procents tillväxt medan den organiska tillväxten uppgick till sex procent. Inom fordonssektorn har konsolideringen skett snabbast. Fordonssektorns andel av försäljningen blev 70 procent (61). Samtliga tre affärsområden bidrog till den organiska tillväxten medan tillväxten genom förvärv härrör helt från Powertrain Components och Sheet Metal Components. Av den totala försäljningen var 33 procent (40) export, vilket innebär att den utlandsgenererade omsättningen förblev oförändrad i absoluta tal. Resultatet efter finansnetto blev 166 MSEK (351). Det betyder en avkastning på sysselsatt kapital på 10,4 procent (23,9), vilket är otillfredsställande men resultatet ska ses i ljuset av den långsiktiga omvandlingsstrategin och de senaste två årens omfattande förvärv. 4 Sten Thunberg koncernchef Finnveden Verksamhetsåret 2000 präglades av tre stora företagsköp. Den 1 mars övertogs Volvo Aero ABs dieselmotorkomponenttillverkning i Trollhättan, den 1 april införlivades Volvo Car Corporations tillverkning av karosskomponenter i Olofström med Finnveden och den 31 december konsoliderades Bulten AB i koncernen. Trollhättanenheten ingår i affärsområdet Powertrain Components, Olofströmsverksamheten administreras av Sheet Metal Components och Bulten integreras med Fasteners. Därmed har ytterligare viktiga steg tagits i den omvandling av Finnveden som inleddes med rekonstruktionen Då var Finnveden ett Smålandsbaserat och krisdrabbat konglomerat som bestod av 75 olika företag i vitt skilda branscher. Idag finns bara ett fåtal av dessa kvar i Finnveden, som nu är en renodlad verkstadskoncern med internationella förgreningar och inriktning på verkstadsindustri i allmänhet och fordonsindustri i synnerhet. Det långsiktiga målet är att växa till en betydande utvecklingspartner och global leverantör till den internationella verkstadsindustrin, framför allt fordonsindustrins och telekombranschens stora aktörer. De senaste årens förvärv har stärkt våra affärspositioner såväl i Sverige som utomlands inom samtliga affärsområden och fört oss flera steg närmare detta mål. På området komponenter för motor och kraftöverföring är Finnveden redan idag en av de större leverantörerna i världen. Allra starkast är koncernen på ventillyftarmekanismer för dieselmotorer. Förvärv och prispress bakom lägre avkastning Finnveden visade under en följd av år mycket bra resultat. På så sätt byggde vi upp de finansiella muskler som krävdes för Finnvedens fortsatta expansion och omvandling. Nu har vi på två år gjort strategiska förvärv av verksamheter som representerar en sammanlagd omsättning på MSEK. Det är bortåt dubbelt så mycket som Finnvedens hela omsättning Häri ligger de främsta förklaringarna till vinstnedgången. De gamla delarna av koncernen fortsätter att gå mycket bra medan resultatet belastas av otillfredsställande marginaler i vissa av de förvärvade enheterna. Resultatet belastas också av att de finansiella kostnaderna stigit till följd av de stora förvärven. Soliditeten, som låg över 50 procent, har sänkts av förvärven och är nu cirka 27 procent. Resultatet har även påverkats negativt av stigande kostnader på insatsmaterial och hård prispress från kunderna inom fordonsindustrin med ensidiga krav på kostnadssänkningar och förlängda kredittider. Emellertid finns nu signaler från kunderna om närmare samarbete i syfte att både utveckla bättre teknik och mera sofistikerade produkter och att reducera priserna. Strukturarbetet högprioriterat Integration, samordning och strukturrationalisering inom de nya enheterna och mellan nya och gamla enheter har högsta prioritet i koncernen. Produktiviteten ska höjas och lönsamheten åter nå tillfredställande nivåer. Förutsättningarna är mycket goda. Avyttring av delar av de förvärvade enheterna kan bli aktuellt i syfte att frigöra resurser för fortsatt expansion.

7 När Finnvedens affärsstrategi lades fast 1998 beslutades att koncernen ska satsa på internationell expansion och spela rollen som utvecklingspartner och global leverantör till internationell verkstadsindustri. Bakgrunden var att Finnveden hade lyckats positionera sig väl men behövde bli större för att kunna konkurrera på de nya villkor som blivit resultatet av strukturomvandlingen och sammanslagningarna inom framför allt fordonsindustrin. Slutprodukttillverkarna försöker minimera antalet leverantörer, vill ha samma leverantörer globalt och kräver att leverantörerna ska ta mer ansvar för teknik- och produktutveckling och leverera produkter med större kunskapsinnehåll. Dessa krav driver i sin tur fram en strukturomvandling i leverantörsledet där alternativen är att växa, bli uppköpt eller slås ut. Finnveden har valt att växa och därmed också tagit på sig rollen som omstrukturerare i branschen. Efter köpet av Bulten beräknas koncernens årsomsättning i dagsläget till cirka MSEK. Därav svarar Fasteners för knappt MSEK, Powertrain Components för drygt MSEK och Sheet Metal Components för cirka MSEK. Samtliga affärsområden har en stark ställning i Norden och betydande försäljning utomlands, framför allt i Europa. Tillväxtpotentialen är mycket stor för samtliga områden. Inte minst tack vare de synergier som affärsområdenas olika kundkontakter erbjuder. Fordonsindustrin står nu för cirka 70 procent av omsättningen. Avsikten är att öka andelen elektronik/telekomoch övrig industri för att minska beroendet av fordonsindustrin. Kunderna uppskattar vår strategi Det vi gjort sedan strategibeslutet fattades uppskattas av våra kunder. Storlek är en viktig framgångsfaktor. Vi måste vara stora och vi måste vara verksamma inom flera områden för att kunderna ska finna det mödan värt att kommunicera med oss. Men vi behöver inte satsa på 50 områden som giganterna i branschen. Det räcker med att vi är stora på ett begränsat antal områden. Slutproduktstillverkarna vill minska antalet leverantörer och vår strävan att växa, driva strukturomvandlingen i underleverantörsledet och bli en huvudleverantör svarar mot denna önskan. Jämsides satsar vi på att bygga teknisk spetskompetens inom våra verksamhetsområden. Det svarar mot slutprodukttillverkarnas krav på ökat leverantörsdeltagande i teknik- och produktutvecklingen och mot allt strängare krav på kvalitet och funktion hos de komponenter vi levererar. Våra kunder uppskattar det värde vi på så sätt adderar. Vi har alltså byggt upp en stark position men i takt med omstruktureringen i branschen och krav på lokal närvaro kommer Finnveden att fortsätta att växa organiskt och att delta i den vidare konsolideringen i branschen. Bulten ett önskeförvärv Bulten har i flera år varit ett önskeförvärv för Finnveden. Köpet stärker Finnvedens marknadspositioner både i Sverige och internationellt, ökar koncernens tillväxtmöjligheter inom samtliga marknadssegment och affärsområden samt gör Fasteners till en av Europas större leverantörer av fästelement. Bulten och Fasteners kompletterar varandra väl. Konkurrensen mellan dem har varit begränsad. Bulten är framför allt ett tillverkande företag medan Fasteners främst är en handelsrörelse. Bulten tillför en bred internationell kundbas medan Fasteners har ett väl utvecklat handelssystem för fästelement. Integrationen av Bulten gör Fasteners till koncernens största affärsområde. Det kommer att struktureras i tre kundgruppsbaserade enheter; Fordonsindustri, Elektronik/ Telekom och Allmän industri. Utöver de resurser som satsats på Bulten och de andra stora förvärven har 281 MSEK investerats i maskiner och utrustning, framför allt i form av expansionsinvesteringar. 111 MSEK avsåg maskinutrustning som övertogs i samband med förvärven inom Powertrain Components och Sheet Metal Components. De största investeringarna därutöver gjordes inom Powertrain Components och avsåg nya tillverkningslinjer för vipparmar och vipparmsaxlar. UTSIKTER FÖR 2001 Det största osäkerhetsmomentet för 2001 är volymutvecklingen. Den bedömning Finnveden gör är att befintliga volymer förväntas minska med cirka fem procent. Nya kunder och utökade leveranser till befintliga kunder kompenserar för denna volymnedgång och vi räknar därför med i stort sett oförändrad volym. Prisnivån till kunderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som föregående år medan materialpriserna förväntas sjunka. Kostnadsbesparingar kommer successivt att påverka resultatet positivt. Större delen av de förväntade tillkommande volymerna kommer i produktion först under andra halvåret. Bedömningen är därför att första halvåret blir svagt medan marknaden kommer att förbättras under andra halvåret. Effekten av kostnadsbesparingar och organisk tillväxt bedöms också kunna påverka resultatet i positiv riktning under andra halvåret. Sten Thunberg KONCERNCHEFEN HAR ORDET 5

8

9 FASTENERS Affärsidé Affärsområdet ska marknadsföra ett brett sortiment av fästelement för tillverkande företag. Egentillverkade specialfästelement ska bidra till fortsatt tillväxt. 23 Andel av koncernens försäljning, % 37 Andel av koncernens rörelseresultat, % NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 79,6 76,8 Rörelsemarginal, % 11,0 11,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 21,7 24,3 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 15,2 58,5 Medelantal anställda NETTOOMSÄTTNING, MSEK 100 RÖRELSERESULTAT, MSEK FAKTURERING GEOGRAFISKA MARKNADER Sverige 72% EU 13% Övriga 15% FAKTURERING FÖRDELAD PÅ KUNDGRUPPER Övrig verkstadsindustri 54% Elektronik/ telekom 12% Nyttofordon 9% Personbilar 2% Övrigt 23%

10 Fasteners Under året har schweiziska Bossard Zug etablerat sig i Sverige. Företaget är en av Europas största fästelementgrossister med en omsättning på MSEK. Affärsområdets närvaro i Tyskland, Storbritannien och Holland har bidragit till ökad konkurrenskraft eftersom flertalet kunder med global närvaro kräver lokal service. 8 Hans Björstrand chef affärsområde Fasteners Kunderna Fasteners kunder representerar ett mycket brett urval av främst nordiska industriföretag, bland andra Partek, Volvo, Ericsson, ABB, Nokia, Scania, Ikea och Kinnarps. Den differentierade kundstrukturen där ingen enskild avnämare dominerar bidrar till att göra affärsområdet mindre konjunkturkänsligt. Produkterna Affärsområdets fysiska produkter utgörs av skruvar, muttrar, brickor, bultar, nit och andra fästelement. Sammanlagt handlar det om cirka artiklar. Därav är 70 procent standardartiklar, som importeras från Europa och Fjärran Östern, medan 30 procent är kundspecifika specialfästelement som delvis tillverkas i Fasteners egen anläggning i Värnamo. I första hand är dock Fasteners en IT- och logistikverksamhet där den främsta produkten består av rationell och kostnadseffektiv hantering av de fysiska produkterna. Det är i hanteringen av produkterna som mervärdet skapas. Marknaderna Sverige är affärsområdets överlägset största marknad. Där genereras mer än två tredjedelar av försäljningen medan övriga Norden svarar för cirka en fjärdedel och Storbritannien, Tyskland och Holland för resten. Med Bultens integration i affärsområdet ökar utlandsförsäljningens andel av omsättningen. Den totala västeuropeiska fästelementmarknaden beräknas uppgå till 79 miljarder SEK. Omsättningen på den svenska marknaden för fästelement värderas till cirka 2,2 miljarder SEK. Med Bulten integrerat i affärsområdet beräknas marknadsandelen i Sverige bli drygt 39 procent. I Västeuropa blir marknadsandelen drygt 2 procent. Konkurrensen Fasteners är marknadsledande i Sverige inom sina produktområden. De främsta konkurrenterna i Norden är ANS och Mattsons. Bulten, som tidigare tillhörde konkurrenterna ingår numera i Finnveden. Organisationsstrukturen Fasteners består av säljbolag i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannnien och Holland samt en tillverkande enhet i Sverige. Strategierna Affärsområdet strävar efter att stärka sin ställning på marknaden genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och kostnadseffektiva logistiklösningar. Tillväxt ska främst ske genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment och marknader. Strävan är att väva samman småländsk småföretagarkultur med avancerad storföretagslogistik. Strategin går ut på att bygga upp bredd och stordriftseffektivitet i basen men uppträda som ett småföretag gentemot kund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Till strategierna hör också att hålla riskprofilen låg med hjälp av en differentierad kundstruktur, låga produktpriser och en effektiv organisation. Sammantaget gör detta affärsområdet mindre känsligt vid konjukturnedgångar. VERKSAMHETEN 2000 Marknadsutvecklingen Verkstadsindustrins efterfrågan har legat tämligen stilla på en medelhög nivå under året medan efterfrågan från telekom- och möbelindustrin har ökat. Prispressen på marknaden har varit stor. Främst beroende på att danskägda ANS har börjat sälja direkt till slutkund enligt det koncept som Fasteners länge har tillämpat med framgång. En tydlig trend är att kunderna i stigande grad kräver så kallad linefeeding, det vill säga att de efterfrågar ökad service i form av direktleveranser till produktionslinjerna, vilket ställer större krav på leverantörernas logistiska förmåga och prestationer. Försäljningen Nettoomsättningen under året steg med sju procent till 722 MSEK (673). Omsättningsökningen avspeglar efterfråge- och konjunkturutvecklingen inom svensk verkstads- och telekomindustri. Resultatet Affärsområdet fortsätter att uppvisa god lönsamhet och höga marginaler trots en ogynnsam valutautveckling under året med en svag euro och en stark dollar som fördyrat importen från Fjärran Östern. Rörelseresultatet

11 blev 79,6 MSEK (76,8), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (11,4). Den lilla försämringen beror på inkuransnedskrivningar av engångskaraktär av lager i förvärvade enheter. Anledningen till att lönsamheten kunnat bibehållas trots valutautvecklingen är de långa kontrakt i eurovalutor som affärsområdet tecknat. Fasteners är verksamt i en mogen och konkurrensutsatt bransch. Orsaken till att lönsamheten ändå är så hög är det breda sortimentet och den avancerade logistiken. Investeringarna Affärsområdets investeringar under året uppgick till 15,2 MSEK (58,5). Investeringarna avsåg främst IT-utrustning och maskiner för tillverkning av specialfästelement. Under året togs beslut om investering i utbyggnad av centrallager i Värnamo för en beräknad kostnad av 40 MSEK. Strukturförändringarna Centraliseringen av verksamheten med gemensam databas och färre lager fortgick i ordnad takt under året. De främsta åtgärder som vidtogs var nedläggning av ett av de tre lagren i Norge, sammanslagning av två lager i Finland till ett samt införande av en enda IT-plattform för hela den nordiska verksamheten. Det medförde till en början vissa problem men har efterhand resulterat i allt fler synergieffekter. I strävan att expandera geografiskt och efterkomma de globala kundernas önskemål om lokal närvaro har affärsområdet under året etablerat ett marknadskontor i Eindhoven i Holland. Produktutvecklingen Eftersom affärsområdets fysiska produkter till största delen utgörs av färdigköpta standarddetaljer handlar produktutvecklingen till största delen om att förfina logistiken och göra den kostnadseffektivare. Under året har kostnaden per order minskat ytterligare tack vare ökad satsning på IT. En allt högre andel av orderraderna behandlas nu automatiskt, det vill säga placeras av kunden direkt i affärsområdets dator. Ett internt projekt har genomförts som innebär att samtliga order mellan enheterna inom affärsområdet hanteras papperslöst. Slutsteget, automatisering av reskontran, tas under våren Arbetet med att införa e-handel intensifierades under året. Under 2001 beräknas e-handelsverksamheten vara i full drift, vilket betyder att kunderna själva kan göra sina beställningar och avläsa sina lagersaldon via Internet. Affärsområdets produktionsenhet strävar efter att engageras av kunden på ett så tidigt stadium av konstruktionsarbetet som möjligt för att kunna bidra med tekniska synpunkter på nya produkter i syfte att minimera kostnaderna. Miljön Arbetet med certifiering enligt ISO har försenats. Produktionsbolaget Bufab Lann AB är certifierat sedan tidigare. Under året har Bix Skruv och Mutter AB certifierats som första handelsbolag i Finnveden. Övriga svenska handelsbolag inom Fasteners bedöms bli certifierade under Handelsbolagens största miljöpåverkan härrör från avfallshantering och godstransporter. För att kunna expandera har Bufab Trading AB köpt en angränsande fastighet. Där bedrevs tidigare åkeriverksamhet och visst underhåll av fordonen. Säljaren har lämnat miljögarantier. UTSIKTERNA FÖR 2001 En avmattning i efterfrågan är att förvänta under Lågprisstrategin och lågriskprofilen innebär emellertid att affärsområdet inte är särskilt känsligt för svängningar i konjunkturen. När tiderna blir sämre tenderar kundernas intresse för lågt pris att öka. Affärsområdet har alltid tjänat pengar och ofta tagit marknadsandelar i dåliga tider. Utsikterna för 2001 är därför positiva trots den förväntade nedgången i konjukturen. Till den utvecklingen väntas två större kontrakt, som tecknades under 2000, bidra. Det ena är med Partek och det andra med Volvo VCE. Partekavtalet kommer att gynna affärsområdet på den finska marknaden. I Danmark påverkas framtidsutsikterna av lägre uttag från vindkraftstillverkaren Micon Nordtank. Koncernens köp av Bulten ger en intressant möjlighet att pröva affärsområdets koncept i stor skala på kontinenten när Bultens affärsenhet Allmän industri integreras med Bufab, vilket beräknas ske under Det handlar om affärer i storleksordningen 150 MSEK med goda expansionsmöjligheter. Inom elektronik/telekom-sektorn förbättrar köpet av Bulten tillväxtmöjligheterna genom att företagen kompletterar varandra väl på kundsidan. Finnveden har en stark position gentemot Ericsson medan Bulten är en stor leverantör åt Nokia med tillverkning av fästelement för elektronik/telekom i Kina. + slimmad organisation + konkurrenskraftiga priser + liten konjunkturkänslighet + kostnadseffektiva logistiklösningar + kombinerar småföretagskultur med stordriftsfördelar - låg exportandel - otillräcklig exponering mot telekom FASTENERS 9

12 Fasteners ett företag i den nya ekonomin Tillspetsat kan man säga Fasteners är ett företag i den nya ekonomin, säger affärsområdeschefen Hans Björstrand. Fästelement i sig har visserligen inte mycket med IT att göra men huvuddelen av vår verksamhet är starkt IT-relaterad. Samtliga nordiska företag inom affärsområdet har knutits samman i cyberrymden. De tidigare minidatorsystemen vid affärsområdets olika nordiska bolag är nu ersatta av ett gemensamt affärssystem vars hjärta är en central Värnamobaserad dator. Nu har 300 anställda i elva företag på olika håll i Norden tillgång till exakt samma information och möjligheter att lätt kommunicera med varandra. Systemet har byggts upp från grunden och började tas i bruk De olika bolagen i gruppen har successivt anslutits till det gemensamma systemet, som bland annat innebär att de har tillgång till ett virtuellt lager med ständigt uppdaterad information om affärsområdets artikelnummer. Det underlättar den interna handeln mellan affärsområdets olika bolag och gör det möjligt för medarbetarna i alla bolag att bistå kunderna även då de frågar efter artiklar som inte ingår i det egna bolagets sortiment. Tack var det nya systemet har Fasteners kunnat avskaffa alla förtryckta dokument. De har ersatts av elektroniska blanketter i datorn som ifyllda kan skrivas ut på lokala skrivare. När en order noteras i systemet skrivs ordererkännandet ut automatiskt samtidigt som det går en plockningsorder till lagret. När den expedierats sker även faktureringen automatiskt. Inom affärsområdet är en stor del av faktureringen elektronisk och helt papperslös. Vi har förkortat vägarna inom gruppen och skapat ett transparent system genom att överallt använda samma artikelnummer och samma programsystem. Den här modellen kan utsträckas till alla marknader, säger Hans Björstrand. Fasteners nordiska bolag har ett gemensamt affärssystem med en central dator, vilket underlättar den interna handeln och ger kunderna en bättre service.

13 Linefeeding ny form av partnerskap Trenden att sluttillverkarna lägger över allt mer ansvar på sina leverantörer omfattar även fästelement. Det kallas linefeeding och innebär att Fasteners ansvarar för att det hela tiden finns tillräckligt med fästelement vid monteringsstationerna i kundernas fabriker. Tre av affärsområdets företag, Hallstahammars Bult, Bufab Trading och Bix har ingått den typen av partnerskap med sina större kunder under året. Det handlar bland annat om ABB, Assa, Ericsson och Cewe, berättar Hans Björstrand, affärsområdeschef på Fasteners. För att klara uppgiften har Fasteners eget folk på plats i fabriken hos några av kunderna. Det hade förmodligen inte varit möjligt så sent som för bara några år sedan men i takt med att allt fler företag koncentrerar sig på kärnverksamheten har leverantörerna släppts innanför fabriksgrindarna. I princip är det samma system som sedan länge finns inom dagligvaruhandeln. Livsmedelsleverantörerna själva fyller på i butikshyllorna medan butikspersonalen ägnar sig åt sin huvuduppgift, att sälja. Det mesta talar för att linefeeding är en företeelse på tillväxt. Flera av Fasteners kunder står på kö för att få upprätta sådant samarbete. Från Fasteners synpunkt har det flera fördelar. Vi är duktiga på logistik, fakturahanteringen reduceras, frakterna kan samordnas bättre och det stärker banden till kunden. Linefeeding en form av partnerskap. Fasteners bolag Bix ansvarar här för att Mydata har tillräckligt med fästelement på plats i fabriken. Lägre risk med outsourcing Fasteners arbetar sedan länge konsekvent med outsourcing. Ytbehandling, paketering och tillverkning av enkla produkter ligger helt utanför affärsområdets organisation. Det har alltid varit en huvudprincip för Fasteners att outsourca så mycket som möjligt av verksamheten. Det ger flexibilitet, minimerar riskerna och skapar trygghet i lågkonjunktur, säger affärsområdeschef Hans Björstrand. Under 2000 slöt Fasteners avtal med ett företag som innebär ännu mer långtgående outsourcingarbete. Nästa steg blir att knyta närmare band med de baltiska staterna. Finnvedens ledning har varit på andra sidan Östersjön och tittat efter fabriker som skulle kunna ta hand om olika tillverkningssteg och efterkommande moment. Strävan är att samordna denna outsourcing med Finnvedens övriga affärsområden. Litauen är det land som i dagsläget ser intressantast ut, säger Hans Björstrand.

14 Powertrain Components

15 POWERTRAIN COMPONENTS Affärsidé Affärsområdet ska i nära samarbete med nyckelkunder utveckla och konstruera högteknologiska produkter och komponenter. Tillverkning ska ske i egna fabriker och marknadsföringen ska inriktas på främst internationell fordonsindustri, men även på annan kvalificerad verkstadsindustri. Produktinriktningen ska för fordonsindustrin vara komponenter för motor och drivlina såsom dieselmotorer, kraftöverföring, bränsleinsprutning, bromssystem samt precisionsdetaljer för övrig verkstadsindustri. 47 Andel av koncernens försäljning, % 29 Andel av koncernens rörelseresultat, % NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 60,9 49,6 Rörelsemarginal, % 4,2 5,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,9 9,1 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK Medelantal anställda NETTOOMSÄTTNING, MSEK 100 RÖRELSERESULTAT, MSEK FAKTURERING GEOGRAFISKA MARKNADER Sverige 61% EU 35% Övriga 4% FAKTURERING FÖRDELAD PÅ KUNDGRUPPER Nyttofordon 58% Personbilar 26% Övrig verkstadsindustri 11% Övrigt 5%

16 14 Powertrain Components Johan Lundsgård chef affärsområde Powertrain Components Kunderna Powertrain Components kunder finns huvudsakligen inom fordonsindustrin och främst bland tillverkare av dieselmotorer för nyttofordon som lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Största enskilda kund är Volvo Lastvagnar. Till affärsområdets betydande kunder hör också Scania, Ford, DaimlerChrysler, Bosch, Caterpillar, Haldex, Tetra Pak, Getrag och ZF. Produkterna Produkterna är komplexa och teknikintensiva detaljer, komponenter och system för motor och kraftöverföring i nyttofordon och personbilar. De tillverkas genom olika former av skärande bearbetning av metall, pressgjutning samt ytbehandling och montering. Det enskilt största produktområdet är ventillyftarmekanismer för dieselmotorer där de största kunderna är Volvo Lastvagnar, Scania, DaimlerChrysler och Caterpillar. Andra exempel på affärsområdets produkter är precisionsdetaljer till Boschs bränsleinsprutningssystem, komponenter till Haldex system för bromsar till nyttofordon, växellådshus för Getrag som gör växellådor för Audi, samt inmatningssystem för Tetrapaks förpackningsmaskiner. Marknaderna Den totala världsmarknaden för dieselmotorer för nyttofordon beräknas omfatta 1,6 miljoner enheter. Av dessa är tunga motorer. Därutöver tillverkas tunga dieselmotorer för fartyg, lokomotiv och stationära applikationer, främst elkraftsgenerering. Den totala marknaden för de produkter som tillverkas av affärsområdet, ventillyftarmekanismer, vevstakar och nav, uppskattas till cirka MSEK. Finnvedens marknadsandel uppgår till cirka 13 procent. Sverige är affärsområdets enskilt största marknad och svarade för 61 procent av försäljningen. Tyskland är näst störst med 21 procent. På tredje plats ligger Storbritannien med 11 procent. Övriga i huvudsak USA och Brasilien, svarade för 7 procent. USA är en helt ny marknad för affärsområdet som adderades genom köpet av brittiska C S Martin (namnändrat till Finnveden Powertrain Components Ltd) hösten Konkurrensen Branschen präglas för närvarande av omstruktureringar med sammanslagningar och utslagning av små aktörer. Antalet konkurrenter har minskat med allt större åtaganden för de kvarvarande leverantörerna som resultat. Branschens viktigaste strukturaffär under året var italienska Gnuttis köp av kanadensiska Kendan. Det som nu pågår i fordonsindustrins leverantörsled är fortsättningen på den strukturrationalisering och de sammanslagningar som präglat bil- och nyttofordonstillverkarna under lång tid och som under året manifesterats i DaimlerChryslers köp av Detroit Diesel och allians med Caterpillar på området medeltunga dieselmotorer samt affären Volvo-Renault/Mack. Genom att satsa på teknik- och produktutveckling har Powertrain Components stärkt konkurrenskraften och ökat sina marknadsandelar. Affärsområdets främsta konkurrenter är Mahle-gruppen och Thyssen-Krupp i Tyskland, italienskkanadensiska Gnutti/Kendan, WH Industries i USA och Linamar i Kanada. Organisationsstrukturen Affärsområdet består av åtta tillverkande enheter, sju i Sverige och en i Storbritannien, en enhet för teknik- och produktutveckling samt ett försäljningsbolag i USA. För enheterna med inriktning på fordonsindustri finns en gemensam marknadsorganisation. Strategierna Affärsområdet har som målsättning att växa till en ledande global leverantör av vitala komponenter för tunga dieselmotorer, i synnerhet ventillyftarmekanismer, och till en ledande regional leverantör av precisionskomponenter till fordons- och övrig verkstadsindustri i Nordeuropa. Tillväxten ska ske såväl organiskt och genom nyetableringar på prioriterade marknader, som genom förvärv. I tillväxtstrategierna ingår också ökade marknadsföringsinsatser mot dieselmotortillverkarna, ökning av produkternas teknikinnehåll genom intensifierad produkt- och teknikutveckling samt investeringar i ökad produktivitet och kvalitet. VERKSAMHETEN 2000 Marknadsutvecklingen Utvecklingen på marknaderna för affärsområdets största kundkategori, nyttofordonstillverkarna, var god under större delen av året i såväl Europa som Latinamerika och Asien. Undantaget var Nordamerika, en marknad där affärsområdet ännu inte är särskilt exponerat. Försäljningen

17 av lastbilar i Europa noterade all time high. Europeisk lastvagnsindustri har aldrig tidigare tillverkat så många fordon. Mot slutet av året mattades dock försäljningen. Även den europeiska personbilsmarknaden utvecklades väl under året men med en kraftig uppbromsning under sista kvartalet. Andra makroekonomiska faktorer som påverkat affärsområdet är det starka brittiska pundet som skapat svårigheter för affärsområdets brittiska tillverkningsenhet, samt den svaga euron som försvårat exporten till Tyskland. Orderingången har ökat med 50 procent (95) under rapportperioden. Utöver redovisad orderingång har affärsområdet träffat nya leveransavtal med ett sammanlagt värde under produkternas beräknade livslängd om cirka MSEK. Produktionen kommer att påbörjas under senare delen av 2001 och når full takt 2004/2005. Försäljningen Nettoomsättningen ökade under året till MSEK (915). Huvudsakligen beror expansionen på förvärven av brittiska C S Martin på hösten 1999 och Volvo Aeros motorkomponenttillverkning i Trollhättan i mars Organiskt växte volymen 11 procent. Främst som ett resultat av den goda konjunkturen. Framför allt är det de svenska tillverkningsenheternas leveranser av ventillyftarmekanismer till dieselmotortillverkarna som expanderat. Utöver konjunkturen har den organiska volymtillväxten gynnats av att Volvo utökat användningsområdet för den motor som byggs med komponenter från Powertrain Components till att inte bara omfatta lastvagnar utan också bussar och entreprenadmaskiner. Den svaga euron har lett till att affärsområdets leveranser till Bosch i Tyskland minskat i omfattning. Resultatet Rörelseresultatet uppgick till 60,9 MSEK (49,6). Rörelsemarginalen blev 4,2 procent (5,4). Försämringen beror på störningar och dålig lönsamhet i de förvärvade enheternas verksamhet. Den gamla kärnan av tillverkningsenheter fortsätter att visa mycket god lönsamhet. Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 7 procent (9). Investeringarna Affärsområdets investeringar under året uppgick, inklusive förvärv, till 212 MSEK (270) och avsåg främst maskiner i de olika tillverkningsenheterna. I huvudsak en linje för tillverkning av vipparmar i Kungsör och en för vipparmsaxlar i Alvesta. Strukturförändringarna Efter de stora företagsförvärven under 1999 har 2000 ägnats åt struktureringsarbete. Tillverkningsenheterna med inriktning på precisionskomponenter för dieselmotorer har samordnats och fått en gemensam marknadsorganisation. Tillverkningen för övrig verkstadsindustri med Tetrapak som största kund har också fått sin egen affärsutvecklings- och marknadsavdelning. Ett antal centrala poster i den omstrukturerade organisationen har tillsatts med nyrekryterade personer, bland annat en inköpschef, en kvalitetschef, en controller samt en chef för de svenska produktionsenheterna. Vidare har ett försäljningsbolag etablerats i USA. Det heter Finnveden Inc och finns i St Louis. Produkt- och teknikutvecklingen Affärsområdets produktutvecklingsarbete utförs i nära samarbete med kunderna. Avsikten är både att förbättra produkternas funktion och livslängd samt att öka teknikinnehållet. Under året har affärsområdets utvecklingsresurser samordnats i teknikutvecklingsbolaget Finnnveden Engineering som består av det tidigare LPI Engineering och LPI System i Lidköping. Den utvecklingsenhet inom tribologi (läran om friktion, nötning och smörjning) som byggts upp vid tillverkningsenheten i Moheda, flyttas över till Finnveden Engineering. Finnveden Engineering har 40 högt kvalificerade tekniker som arbetar med produktutveckling, utveckling av produktionsprocesser, konstruktion och prototypframtagning. Den tilltagande satsningen på teknikutveckling svarar både mot kundernas krav på ökat leverantörsansvar för produktutveckling och en strategisk motiverad strävan att öka konkurrenskraften genom att öka produkternas teknikinnehåll. Miljön Inga avvikelser från villkoren i de gällande tillstånden för affärsområdets enheter har rapporterats. I produktionsanläggningen i Moheda har ventilationssystemet förbättrats, vilket bland annat resulterat i bättre arbetsmiljö och lägre uppvärmningskostnader. Trikloretylen används fortfarande i Mohedafabriken, som har dispens i ytterligare ett år. För verksamheten i Torpsbruk inlämnades en tillståndsansökan. I Kungsörenheten har en vakuumindunstare installerats som minskat mängden farligt avfall med cirka 90 procent och sänkt transportbehovet lika mycket med stora kostnadsbesparingar som resultat. Samtliga enheter i Finnveden Powertrain AB har ett gemensamt miljöledningssystem. I Finnveden Precision AB i Lidköping installerades ett slutet vattensystem i trumlingsanläggningen. Därmed har utsläppen till avloppsvattnet helt upphört. Företaget har tagit oljepannan ur drift och helt övergått till fjärrvärme. Utrustning och arbetssätt för spånhantering har förbättrats avsevärt. Hos Gjutal AB i Hultsfred investerades i en kylanläggning för gjutmaskiner. Resultatet är bättre gjutprocesser med lägre kassation, lägre råvaruförbrukning samt bättre värmeekonomi. I slutet av året erhöll Gjutal AB tillstånd till utökad produktionsvolym. POWERTRAIN COMPONENTS 15

18 POWERTRAIN COMPONENTS Den brittiska produktionsenheten erhöll certifikat enligt ISO i januari. En del av yttertaket innehåller asbest. Taket kontrolleras regelbundet. Ett ambitiöst program för att reducera energi- och vattenförbrukningen pågår. Två produktionsenheter, Finnveden Precision AB i Trollhättan och Gjutal återstår att miljöcertifiera enligt ISO Det beräknas ske under UTSIKTERNA FÖR 2001 Mot slutet av 2000 drog såväl Volvo Lastvagnar som Scania ned sina produktionsplaner samtidigt som en annan av affärsområdets kunder, Haldex, drog ner sin volym. Det har sedan dess blivit allt tydligare att världskonjunkturen håller på att mattas. Mest påtaglig är nedgången i USA. I Europa verkar den mera måttlig. Konjunkturavmattningen gör att förväntningarna för 2001 är måttliga. Resultatet väntas dock bli bättre som en konsekvens av åtgärdsprogram för ökad lönsamhet i de förvärvade enheterna.verksamheten fortsätter att renodlas med + stark på hemmamarknaden + nära samarbete med kunderna + hög teknisk kompetens + eget teknikbolag + allt mer renodlat produktprogram - konjunkturkänslighet - behov av fortsatt internationalisering fokus på dieselmotormarknaden och ventillyftarmekanismer. På sikt innebär det att en del av affärsområdets nuvarande produkter kommer att mönstras ut. 16 Tribologiforskning första egna utvecklingsprojektet Vi tror att en stor del av framtidens slitageutsatta motorkomponenter kommer att ha lågfriktionsbeläggning, säger teknologie doktor Erik Wallén, som arbetar med ett tribologiskt utvecklingsprojekt på Powertrain Components teknikutvecklingsbolag Finnveden Engineering. Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning. Idag tillverkas slitytor i motorer av kullagerstål som svarvas, härdas och slipas. Det har hittills givit tillräcklig slitstyrka men växande krav på miljöanpassning, lägre utsläpp, lägre bränsleförbrukning, längre serviceintervall och ökad livslängd leder till ökad belastning och ökat slitage på utsatta motorkomponenter. Nötningsbeständig lågfriktionsbeläggning på de utsatta ytorna är ett sätt att lösa problemet. Det är bakgrunden till tribologiprojektet som är Engineerings första helt egna utvecklingsprojekt. Projektet har fått Nutek-stöd och samarbete har etablerats med Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi håller på att bygga upp spetskompetens och kontaktnät på området, säger Erik Wallén. De resurser som satsas nu ger oss inträdesbiljett till framtida produktutvecklingssamarbeten med kunderna. Ventillyftarmekanism i testriggen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

19 Tekniksatsning skapar samarbetspartner När Finnveden köpte LPI-koncernen 1998, var utvecklingsbolaget LPI Engineering en viktig orsak. Nu heter bolaget Finnveden Engineering och allt forsknings- och utvecklingsarbete inom Powertrain Components har centraliserats dit. Satsningen på Finnveden Engineering svarar mot kundernas krav på ökat leverantörsansvar för konstruktion och produktutveckling och mot Finnvedens strävan att öka teknikinnehållet i sina produkter. Med Finnveden Engineering har vi gått från legotillverkarrollen till att vara en samarbetspartner som deltar aktivt i alla steg, från produktutveckling till serieproduktion, säger Johan Lundsgård, chef för affärsområdet Powertrain Components. Finnveden Engineering har expanderat kontinuerligt. I takt med att Finnveden växer ökar uppdragen i antal. För närvarande sysselsätter bolaget ett 40-tal tekniker med projektledning, konstruktion, teknisk dokumentation, flödessimulering, produkt- och prototyputveckling samt mera långsiktigt utvecklingsarbete som tribologisk forskning. Under det gångna året togs en avancerad prototypverkstad i drift, utrustad med en CAD/CAM-integrerad fleroperationsmaskin som framställer prototyper direkt från konstruktörernas ritningar. Från digital konstruktionsritning inmatad i Engineerings datorer till färdig prototyp tar det bara några timmar. Målet är att göra Finnveden Engineering till en teknisk spjutspets som stärker koncernens internationella konkurrenskraft. Finnveden Engineering har automatiserat en produktionslinje som tillverkar insprutningsdetaljer för dieselmotorer. Första steget i USA Under våren 2000 tog Powertrain Components ett första steg mot en bred framtida närvaro i USA genom att etablera marknadsbolaget Finnveden Inc. i S:t Louis. Siktet är inställt på de stora nordamerikanska dieselmotortillverkarna som Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Navistar och Mack. Leveranser påbörjades också under året till en amerikansk kund. USA-etableringen bygger vidare på de kontakter som Finnveden kunde etablera genom köpet av brittiska C S Martin 1999 och ska ses i ljuset av Powertrain Components strävan att bli en betydande global leverantör till den internationella fordonsindustrin. Av de cirka tunga dieselmotorer som tillverkas i världen görs 60 procent i Nordamerika. Vill man vara en global leverantör i den här branschen måste man finnas med i USA, säger Powertrain Components affärsområdeschef Johan Lundsgård. Vipparmsaxel som Powertrain Components producerar till en amerikansk dieselmotortillverkare.

20 Sheet Metal Components

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER 3 mån 21 Delårsrapport 3 månader 21 Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 1-31 3 21 Ÿ Beijer Electronics visar en mycket stark utveckling och koncernens hittills bästa kvartal Ÿ Koncernens intäkter

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL MARS Electronics. Industry. Tools. MediTech

B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL MARS Electronics. Industry. Tools. MediTech B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 1998 31 MARS 1999 Electronics Tools Industry MediTech Bergman & Beving-koncernen Bokslutskommuniké 1 april 1998 31 mars 1999 Nettoomsättningen ökade till 7 343 MSEK (6 351)*.

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer