- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)"

Transkript

1 Årsredovisning2000

2 INNEHÅLL i sammandrag 2 Detta är Finnveden 4 Koncernchefen har ordet 6 Affärsområde Fasteners 12 Affärsområde Powertrain Components 18 Affärsområde Sheet Metal Components 24 Bulten AB 26 Bultens integration i Finnveden 27 Miljöutvecklingen inom Finnveden 30 Finnvedenaktien 32 Förvaltningsberättelsen 40 Resultaträkningar 41 Balansräkningar 42 Kassaflödesanalyser 43 Kommentarer 44 Noter 52 Vinstdisposition 53 Revisionsberättelse 54 Finansiella nyckeltal och Definitioner 55 Fem år i sammandrag och Kvartalsöversikt 56 Styrelse, Ledning och Revisorer 58 Adresser 60 Bolagsstämma och Ekonomisk information

3 Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351) - Vinst per aktie inklusive jämförelsestörande poster 10,87 SEK (26,40) - Förvärvet av Bulten genomfört - Förstärkta marknadspositioner inom samtliga affärsområden - Föreslagen utdelning 4,50 SEK per aktie (4,50) Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Rörelsemarginal, % 6,9 14,0 10,1 11,3 10,7 exkl. jämförelsestörande poster, % 5,6 6,7 10,1 11,3 10,7 Resultat efter finansnetto, MSEK Vinst per aktie, SEK 10,87 26,40 13,35 13,19 12,70 exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,99 10,23 13,35 13,19 12,70 Utdelning, SEK 4,50* 4,50 4,25 4,00 3,50 1 *Föreslagen utdelning Omsättningsutveckling (MSEK) Resultatutveckling (MSEK)* Kvartalsvis Rullande 12 månader *) Resultat efter finansnetto exkl jämförelsestörande poster

4 Detta är Finnveden 2 Finnveden är en internationell verkstadskoncern som förser verkstadsindustri i flera världsdelar med fästelement, motorkomponenter och plåtkomponenter. Vid årsskiftet 1998/99 fastslogs en strategisk plan för Finnvedens fortsatta utveckling. Denna plan är nu till stora delar genomförd. De stora förvärven under 1999 och 2000 har på ett genomgripande sätt förändrat och renodlat koncernstrukturen. Målet att nå en omsättning på MSEK 2002 kommer sannolikt att uppnås. En ny strategisk plan för hela koncernen inklusive Bulten kommer att utarbetas under innevarande år. VISION Finnveden ska vara en global leverantör till internationell verkstadsindustri med starka marknadspositioner inom prioriterade verksamhetsområden. Kunderna finns framför allt inom fordons-, elektronik/telekom- och övrig verkstadsindustri. Produkterna präglas av högt kunskapsinnehåll och utvecklas i nära samarbete med kunderna. Verksamheten bedrivs där det med hänsyn till logistik och konkurrenskraft bäst gagnar Finnveden och Finnvedens kunder. Allt tyder på att det mål som sattes upp vid årsskiftet 1998/99 med en omsättning på MSEK under 2002 kommer att uppnås. Tillväxten skapas huvudsakligen genom förvärv, men även organisk tillväxt bidrar. Under de senaste två åren har Finnveden köpt verksamheter med en sammanlagd omsättning på cirka MSEK. AFFÄRSIDÉN är att långsiktigt äga och utveckla ett antal industri- och handelsverksamheter med huvudsaklig inriktning mot fordons- och övrig verkstadsindustri samt eletronik/ telekomindustrin. STRATEGISKA MÅL Det övergripande målet för Finnveden är att skapa en stabil värdetillväxt för aktieägarna. Det lönsamhetsmål som formulerades vid årsskiftet 1998/99 med 15 procents resultatförbättring per år fram till och med 2002 kommer dock inte att nås. Otillfredsställande lönsamhet i de förvärvade företagen har försämrat Finnvedens resultat. I ett kort perspektiv är koncernen inriktad på att integrera, effektivisera och konsolidera de nya verksamheterna i syfte att återvinna den goda vinstutvecklingen och skapa förutsättningar för nya ambitiösa lönsamhetsmål. För att klara tillväxt- och lönsamhetsmålen måste Finnveden växa snabbare än marknaden. Den organiska tillväxten ska därför uppgå till genomsnittligt 8 procent. Global leveransförmåga och deltagande i kundens produktutveckling kräver större och starkare enheter. Därför måste den organiska tillväxten kompletteras med strategiska förvärv så att den årliga tillväxten i genomsnitt når cirka 20 procent. För att klara såväl organisk tillväxt som förvärv och samtidigt nå uppsatta mål för soliditet och skuldsättning måste kassaflödet i genomsnitt uppgå till cirka 10 procent av omsättningen. För att skapa handlingsutrymme och beredskap för variationer i intjäningsförmågan ska soliditeten inte understiga 35 procent och nettoskuldsättningen inte överstiga det egna kapitalet. Räntetäckningsgraden, det vill säga förmågan att med egna medel betala räntor, bör vara cirka 6 gånger. Alla målen mäts över en konjunkturcykel och kan tilllåtas variera, bland annat i samband med större förvärv. STRATEGIER FÖR TILLVÄXT Den organiska tillväxten ska åstadkommas genom att Finnveden tillsammans med kunderna utvecklar och förbättrar produkter och kunnande samt genom ökade marknadsföringsinsatser. Förvärv ska i första hand ske inom befintliga verksamheter i syfte att stärka marknadspositioner och skapa global närvaro. Förvärven ska också ge ökad riskspridning så att beroendet av enskilda kunder och marknader minskar. Finnveden ska aktivt delta i strukturering av branscher på internationell bas och härigenom medverka till att skapa starka och väl balanserade strukturer som ger långsiktig stabilitet och intjäningsförmåga. Övertagande av kunders verksamhet ska utgöra en naturlig del av Finnvedens förvärvsstrategi. Finnvedens viktigaste marknader ska även i framtiden vara i Västeuropa. Här ska nya marknadsandelar vinnas genom ökade marknadsaktiviteter och strategiska förvärv. Närvaro ska också finnas på utvalda marknader i övriga delar av världen där etablering i första hand ska ske i nära samarbete med befintliga kunder. Strategiska allianser ska kunna utnyttjas som instrument för att minska riskerna vid etableringen. Finnveden satsar kontinuerligt på att öka effektiviteten inom koncernens alla delar. Resurser ska avsättas för utveckling av eget kunnande inom såväl processteknik som produkternas funktion och användning i syfte att erbjuda kunderna mervärden. Personalen utgör Finnvedens viktigaste tillgång. Fortsatt utvecklingssatsning på befintliga medarbetare, tillsammans med rekrytering av nya medarbetare med hög kompetens och internationell erfarenhet, ska öka Finnvedens förmåga att skapa värdetillväxt.

5 Finnveden AB Fasteners Powertrain Components Sheet Metal Components VERKSAMHET Fasteners Affärsområdet Fasteners köper in, tillverkar, marknadsför och hanterar ett brett sortiment skruvar, muttrar, brickor, bultar, nit och andra fästelement med inriktning på en diversifierad kundkrets inom fordons-, övrig verkstads-, elektronik/telekom- samt möbelindustri. Vid årsskiftet förvärvade Finnvedenkoncernen Bulten AB som nu ingår i affärsområdet. Tillskottet av Bulten innebär att Fasteners stärkt sin ställning som marknadsledare i Sverige och att affärsområdet kraftigt ökat sin internationella närvaro. Förvärvet innebär också att affärsområdet, som främst var en trading- och logistikorganisation, tillförts ett större inslag av egen tillverkning. Genom Bultenköpet är affärsområdet idag ensamleverantör av fästelement till Volvo Lastvagnar i Europa och till Nokia i Kina. Fakturering 2000 (exklusive Bulten): 722 MSEK Fakturering Bulten 2000: MSEK Powertrain Components Powertrain Components utvecklar, tillverkar, och marknadsför komplexa, teknikintensiva komponenter och system för motor och kraftöverföring i nyttofordon samt personbilar. Affärsområdet har även en del tillverkning för övrig kvalificerad verkstadsindustri. Affärsområdets största enskilda produktområde är ventillyftarmekanismer för tillverkare av dieselmotorer för lastvagnar, bussar och entreprenadmaskiner. Affärsområdets produkter tillverkas genom olika former av skärande bearbetning av metall, pressgjutning samt ytbehandling och montering. Affärsområdet har en stark ställning på den svenska hemmamarknaden och expanderar internationellt. Siktet är främst inställt på europeiska och amerikanska nyttofordons- och motortillverkare. Fakturering 2000: MSEK Sheet Metal Components Sheet Metal Components utvecklar, tillverkar och säljer produkter av plåt som förädlats genom formning, svetsning, montering och ytbehandling till sammansatta komponenter och system för europeisk personbils- och nyttofordonsindustri. Kunder finns också inom andra delar av verkstadsindustrin bland annat vitvarutillverkning. Exempel på affärsområdets produkter är karossdelar, stolsunderreden, insteg för lastbilar, gångjärn för motorhuv och luckor, spännare för säkerhetsbälten, växelspaksmekanismer, sockelplåtar för kylskåp samt rostfria delar till frysanläggningar. Affärsområdet är ledande i Norden i sin bransch. Också i ett Europaperspektiv börjar affärsområdet bli betydande och är inom lastvagnssektorn på väg att bli en global aktör. Affärsområdets marknadspotential är mycket stor. Fakturering 2000: 922 MSEK DETTA ÄR FINNVEDEN 3

6 Stark koncern i kraftig tillväxt Fortsatt tillväxt men vinsten lägre Under 2000 översteg Finnvedens omsättning för första gången tre miljarder kronor och blev närmare bestämt MSEK (2 742). Jämfört med 1999 ökade försäljningen 13 procent. Förvärven bidrog med sju procents tillväxt medan den organiska tillväxten uppgick till sex procent. Inom fordonssektorn har konsolideringen skett snabbast. Fordonssektorns andel av försäljningen blev 70 procent (61). Samtliga tre affärsområden bidrog till den organiska tillväxten medan tillväxten genom förvärv härrör helt från Powertrain Components och Sheet Metal Components. Av den totala försäljningen var 33 procent (40) export, vilket innebär att den utlandsgenererade omsättningen förblev oförändrad i absoluta tal. Resultatet efter finansnetto blev 166 MSEK (351). Det betyder en avkastning på sysselsatt kapital på 10,4 procent (23,9), vilket är otillfredsställande men resultatet ska ses i ljuset av den långsiktiga omvandlingsstrategin och de senaste två årens omfattande förvärv. 4 Sten Thunberg koncernchef Finnveden Verksamhetsåret 2000 präglades av tre stora företagsköp. Den 1 mars övertogs Volvo Aero ABs dieselmotorkomponenttillverkning i Trollhättan, den 1 april införlivades Volvo Car Corporations tillverkning av karosskomponenter i Olofström med Finnveden och den 31 december konsoliderades Bulten AB i koncernen. Trollhättanenheten ingår i affärsområdet Powertrain Components, Olofströmsverksamheten administreras av Sheet Metal Components och Bulten integreras med Fasteners. Därmed har ytterligare viktiga steg tagits i den omvandling av Finnveden som inleddes med rekonstruktionen Då var Finnveden ett Smålandsbaserat och krisdrabbat konglomerat som bestod av 75 olika företag i vitt skilda branscher. Idag finns bara ett fåtal av dessa kvar i Finnveden, som nu är en renodlad verkstadskoncern med internationella förgreningar och inriktning på verkstadsindustri i allmänhet och fordonsindustri i synnerhet. Det långsiktiga målet är att växa till en betydande utvecklingspartner och global leverantör till den internationella verkstadsindustrin, framför allt fordonsindustrins och telekombranschens stora aktörer. De senaste årens förvärv har stärkt våra affärspositioner såväl i Sverige som utomlands inom samtliga affärsområden och fört oss flera steg närmare detta mål. På området komponenter för motor och kraftöverföring är Finnveden redan idag en av de större leverantörerna i världen. Allra starkast är koncernen på ventillyftarmekanismer för dieselmotorer. Förvärv och prispress bakom lägre avkastning Finnveden visade under en följd av år mycket bra resultat. På så sätt byggde vi upp de finansiella muskler som krävdes för Finnvedens fortsatta expansion och omvandling. Nu har vi på två år gjort strategiska förvärv av verksamheter som representerar en sammanlagd omsättning på MSEK. Det är bortåt dubbelt så mycket som Finnvedens hela omsättning Häri ligger de främsta förklaringarna till vinstnedgången. De gamla delarna av koncernen fortsätter att gå mycket bra medan resultatet belastas av otillfredsställande marginaler i vissa av de förvärvade enheterna. Resultatet belastas också av att de finansiella kostnaderna stigit till följd av de stora förvärven. Soliditeten, som låg över 50 procent, har sänkts av förvärven och är nu cirka 27 procent. Resultatet har även påverkats negativt av stigande kostnader på insatsmaterial och hård prispress från kunderna inom fordonsindustrin med ensidiga krav på kostnadssänkningar och förlängda kredittider. Emellertid finns nu signaler från kunderna om närmare samarbete i syfte att både utveckla bättre teknik och mera sofistikerade produkter och att reducera priserna. Strukturarbetet högprioriterat Integration, samordning och strukturrationalisering inom de nya enheterna och mellan nya och gamla enheter har högsta prioritet i koncernen. Produktiviteten ska höjas och lönsamheten åter nå tillfredställande nivåer. Förutsättningarna är mycket goda. Avyttring av delar av de förvärvade enheterna kan bli aktuellt i syfte att frigöra resurser för fortsatt expansion.

7 När Finnvedens affärsstrategi lades fast 1998 beslutades att koncernen ska satsa på internationell expansion och spela rollen som utvecklingspartner och global leverantör till internationell verkstadsindustri. Bakgrunden var att Finnveden hade lyckats positionera sig väl men behövde bli större för att kunna konkurrera på de nya villkor som blivit resultatet av strukturomvandlingen och sammanslagningarna inom framför allt fordonsindustrin. Slutprodukttillverkarna försöker minimera antalet leverantörer, vill ha samma leverantörer globalt och kräver att leverantörerna ska ta mer ansvar för teknik- och produktutveckling och leverera produkter med större kunskapsinnehåll. Dessa krav driver i sin tur fram en strukturomvandling i leverantörsledet där alternativen är att växa, bli uppköpt eller slås ut. Finnveden har valt att växa och därmed också tagit på sig rollen som omstrukturerare i branschen. Efter köpet av Bulten beräknas koncernens årsomsättning i dagsläget till cirka MSEK. Därav svarar Fasteners för knappt MSEK, Powertrain Components för drygt MSEK och Sheet Metal Components för cirka MSEK. Samtliga affärsområden har en stark ställning i Norden och betydande försäljning utomlands, framför allt i Europa. Tillväxtpotentialen är mycket stor för samtliga områden. Inte minst tack vare de synergier som affärsområdenas olika kundkontakter erbjuder. Fordonsindustrin står nu för cirka 70 procent av omsättningen. Avsikten är att öka andelen elektronik/telekomoch övrig industri för att minska beroendet av fordonsindustrin. Kunderna uppskattar vår strategi Det vi gjort sedan strategibeslutet fattades uppskattas av våra kunder. Storlek är en viktig framgångsfaktor. Vi måste vara stora och vi måste vara verksamma inom flera områden för att kunderna ska finna det mödan värt att kommunicera med oss. Men vi behöver inte satsa på 50 områden som giganterna i branschen. Det räcker med att vi är stora på ett begränsat antal områden. Slutproduktstillverkarna vill minska antalet leverantörer och vår strävan att växa, driva strukturomvandlingen i underleverantörsledet och bli en huvudleverantör svarar mot denna önskan. Jämsides satsar vi på att bygga teknisk spetskompetens inom våra verksamhetsområden. Det svarar mot slutprodukttillverkarnas krav på ökat leverantörsdeltagande i teknik- och produktutvecklingen och mot allt strängare krav på kvalitet och funktion hos de komponenter vi levererar. Våra kunder uppskattar det värde vi på så sätt adderar. Vi har alltså byggt upp en stark position men i takt med omstruktureringen i branschen och krav på lokal närvaro kommer Finnveden att fortsätta att växa organiskt och att delta i den vidare konsolideringen i branschen. Bulten ett önskeförvärv Bulten har i flera år varit ett önskeförvärv för Finnveden. Köpet stärker Finnvedens marknadspositioner både i Sverige och internationellt, ökar koncernens tillväxtmöjligheter inom samtliga marknadssegment och affärsområden samt gör Fasteners till en av Europas större leverantörer av fästelement. Bulten och Fasteners kompletterar varandra väl. Konkurrensen mellan dem har varit begränsad. Bulten är framför allt ett tillverkande företag medan Fasteners främst är en handelsrörelse. Bulten tillför en bred internationell kundbas medan Fasteners har ett väl utvecklat handelssystem för fästelement. Integrationen av Bulten gör Fasteners till koncernens största affärsområde. Det kommer att struktureras i tre kundgruppsbaserade enheter; Fordonsindustri, Elektronik/ Telekom och Allmän industri. Utöver de resurser som satsats på Bulten och de andra stora förvärven har 281 MSEK investerats i maskiner och utrustning, framför allt i form av expansionsinvesteringar. 111 MSEK avsåg maskinutrustning som övertogs i samband med förvärven inom Powertrain Components och Sheet Metal Components. De största investeringarna därutöver gjordes inom Powertrain Components och avsåg nya tillverkningslinjer för vipparmar och vipparmsaxlar. UTSIKTER FÖR 2001 Det största osäkerhetsmomentet för 2001 är volymutvecklingen. Den bedömning Finnveden gör är att befintliga volymer förväntas minska med cirka fem procent. Nya kunder och utökade leveranser till befintliga kunder kompenserar för denna volymnedgång och vi räknar därför med i stort sett oförändrad volym. Prisnivån till kunderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som föregående år medan materialpriserna förväntas sjunka. Kostnadsbesparingar kommer successivt att påverka resultatet positivt. Större delen av de förväntade tillkommande volymerna kommer i produktion först under andra halvåret. Bedömningen är därför att första halvåret blir svagt medan marknaden kommer att förbättras under andra halvåret. Effekten av kostnadsbesparingar och organisk tillväxt bedöms också kunna påverka resultatet i positiv riktning under andra halvåret. Sten Thunberg KONCERNCHEFEN HAR ORDET 5

8

9 FASTENERS Affärsidé Affärsområdet ska marknadsföra ett brett sortiment av fästelement för tillverkande företag. Egentillverkade specialfästelement ska bidra till fortsatt tillväxt. 23 Andel av koncernens försäljning, % 37 Andel av koncernens rörelseresultat, % NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 79,6 76,8 Rörelsemarginal, % 11,0 11,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 21,7 24,3 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 15,2 58,5 Medelantal anställda NETTOOMSÄTTNING, MSEK 100 RÖRELSERESULTAT, MSEK FAKTURERING GEOGRAFISKA MARKNADER Sverige 72% EU 13% Övriga 15% FAKTURERING FÖRDELAD PÅ KUNDGRUPPER Övrig verkstadsindustri 54% Elektronik/ telekom 12% Nyttofordon 9% Personbilar 2% Övrigt 23%

10 Fasteners Under året har schweiziska Bossard Zug etablerat sig i Sverige. Företaget är en av Europas största fästelementgrossister med en omsättning på MSEK. Affärsområdets närvaro i Tyskland, Storbritannien och Holland har bidragit till ökad konkurrenskraft eftersom flertalet kunder med global närvaro kräver lokal service. 8 Hans Björstrand chef affärsområde Fasteners Kunderna Fasteners kunder representerar ett mycket brett urval av främst nordiska industriföretag, bland andra Partek, Volvo, Ericsson, ABB, Nokia, Scania, Ikea och Kinnarps. Den differentierade kundstrukturen där ingen enskild avnämare dominerar bidrar till att göra affärsområdet mindre konjunkturkänsligt. Produkterna Affärsområdets fysiska produkter utgörs av skruvar, muttrar, brickor, bultar, nit och andra fästelement. Sammanlagt handlar det om cirka artiklar. Därav är 70 procent standardartiklar, som importeras från Europa och Fjärran Östern, medan 30 procent är kundspecifika specialfästelement som delvis tillverkas i Fasteners egen anläggning i Värnamo. I första hand är dock Fasteners en IT- och logistikverksamhet där den främsta produkten består av rationell och kostnadseffektiv hantering av de fysiska produkterna. Det är i hanteringen av produkterna som mervärdet skapas. Marknaderna Sverige är affärsområdets överlägset största marknad. Där genereras mer än två tredjedelar av försäljningen medan övriga Norden svarar för cirka en fjärdedel och Storbritannien, Tyskland och Holland för resten. Med Bultens integration i affärsområdet ökar utlandsförsäljningens andel av omsättningen. Den totala västeuropeiska fästelementmarknaden beräknas uppgå till 79 miljarder SEK. Omsättningen på den svenska marknaden för fästelement värderas till cirka 2,2 miljarder SEK. Med Bulten integrerat i affärsområdet beräknas marknadsandelen i Sverige bli drygt 39 procent. I Västeuropa blir marknadsandelen drygt 2 procent. Konkurrensen Fasteners är marknadsledande i Sverige inom sina produktområden. De främsta konkurrenterna i Norden är ANS och Mattsons. Bulten, som tidigare tillhörde konkurrenterna ingår numera i Finnveden. Organisationsstrukturen Fasteners består av säljbolag i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannnien och Holland samt en tillverkande enhet i Sverige. Strategierna Affärsområdet strävar efter att stärka sin ställning på marknaden genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och kostnadseffektiva logistiklösningar. Tillväxt ska främst ske genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment och marknader. Strävan är att väva samman småländsk småföretagarkultur med avancerad storföretagslogistik. Strategin går ut på att bygga upp bredd och stordriftseffektivitet i basen men uppträda som ett småföretag gentemot kund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Till strategierna hör också att hålla riskprofilen låg med hjälp av en differentierad kundstruktur, låga produktpriser och en effektiv organisation. Sammantaget gör detta affärsområdet mindre känsligt vid konjukturnedgångar. VERKSAMHETEN 2000 Marknadsutvecklingen Verkstadsindustrins efterfrågan har legat tämligen stilla på en medelhög nivå under året medan efterfrågan från telekom- och möbelindustrin har ökat. Prispressen på marknaden har varit stor. Främst beroende på att danskägda ANS har börjat sälja direkt till slutkund enligt det koncept som Fasteners länge har tillämpat med framgång. En tydlig trend är att kunderna i stigande grad kräver så kallad linefeeding, det vill säga att de efterfrågar ökad service i form av direktleveranser till produktionslinjerna, vilket ställer större krav på leverantörernas logistiska förmåga och prestationer. Försäljningen Nettoomsättningen under året steg med sju procent till 722 MSEK (673). Omsättningsökningen avspeglar efterfråge- och konjunkturutvecklingen inom svensk verkstads- och telekomindustri. Resultatet Affärsområdet fortsätter att uppvisa god lönsamhet och höga marginaler trots en ogynnsam valutautveckling under året med en svag euro och en stark dollar som fördyrat importen från Fjärran Östern. Rörelseresultatet

11 blev 79,6 MSEK (76,8), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (11,4). Den lilla försämringen beror på inkuransnedskrivningar av engångskaraktär av lager i förvärvade enheter. Anledningen till att lönsamheten kunnat bibehållas trots valutautvecklingen är de långa kontrakt i eurovalutor som affärsområdet tecknat. Fasteners är verksamt i en mogen och konkurrensutsatt bransch. Orsaken till att lönsamheten ändå är så hög är det breda sortimentet och den avancerade logistiken. Investeringarna Affärsområdets investeringar under året uppgick till 15,2 MSEK (58,5). Investeringarna avsåg främst IT-utrustning och maskiner för tillverkning av specialfästelement. Under året togs beslut om investering i utbyggnad av centrallager i Värnamo för en beräknad kostnad av 40 MSEK. Strukturförändringarna Centraliseringen av verksamheten med gemensam databas och färre lager fortgick i ordnad takt under året. De främsta åtgärder som vidtogs var nedläggning av ett av de tre lagren i Norge, sammanslagning av två lager i Finland till ett samt införande av en enda IT-plattform för hela den nordiska verksamheten. Det medförde till en början vissa problem men har efterhand resulterat i allt fler synergieffekter. I strävan att expandera geografiskt och efterkomma de globala kundernas önskemål om lokal närvaro har affärsområdet under året etablerat ett marknadskontor i Eindhoven i Holland. Produktutvecklingen Eftersom affärsområdets fysiska produkter till största delen utgörs av färdigköpta standarddetaljer handlar produktutvecklingen till största delen om att förfina logistiken och göra den kostnadseffektivare. Under året har kostnaden per order minskat ytterligare tack vare ökad satsning på IT. En allt högre andel av orderraderna behandlas nu automatiskt, det vill säga placeras av kunden direkt i affärsområdets dator. Ett internt projekt har genomförts som innebär att samtliga order mellan enheterna inom affärsområdet hanteras papperslöst. Slutsteget, automatisering av reskontran, tas under våren Arbetet med att införa e-handel intensifierades under året. Under 2001 beräknas e-handelsverksamheten vara i full drift, vilket betyder att kunderna själva kan göra sina beställningar och avläsa sina lagersaldon via Internet. Affärsområdets produktionsenhet strävar efter att engageras av kunden på ett så tidigt stadium av konstruktionsarbetet som möjligt för att kunna bidra med tekniska synpunkter på nya produkter i syfte att minimera kostnaderna. Miljön Arbetet med certifiering enligt ISO har försenats. Produktionsbolaget Bufab Lann AB är certifierat sedan tidigare. Under året har Bix Skruv och Mutter AB certifierats som första handelsbolag i Finnveden. Övriga svenska handelsbolag inom Fasteners bedöms bli certifierade under Handelsbolagens största miljöpåverkan härrör från avfallshantering och godstransporter. För att kunna expandera har Bufab Trading AB köpt en angränsande fastighet. Där bedrevs tidigare åkeriverksamhet och visst underhåll av fordonen. Säljaren har lämnat miljögarantier. UTSIKTERNA FÖR 2001 En avmattning i efterfrågan är att förvänta under Lågprisstrategin och lågriskprofilen innebär emellertid att affärsområdet inte är särskilt känsligt för svängningar i konjunkturen. När tiderna blir sämre tenderar kundernas intresse för lågt pris att öka. Affärsområdet har alltid tjänat pengar och ofta tagit marknadsandelar i dåliga tider. Utsikterna för 2001 är därför positiva trots den förväntade nedgången i konjukturen. Till den utvecklingen väntas två större kontrakt, som tecknades under 2000, bidra. Det ena är med Partek och det andra med Volvo VCE. Partekavtalet kommer att gynna affärsområdet på den finska marknaden. I Danmark påverkas framtidsutsikterna av lägre uttag från vindkraftstillverkaren Micon Nordtank. Koncernens köp av Bulten ger en intressant möjlighet att pröva affärsområdets koncept i stor skala på kontinenten när Bultens affärsenhet Allmän industri integreras med Bufab, vilket beräknas ske under Det handlar om affärer i storleksordningen 150 MSEK med goda expansionsmöjligheter. Inom elektronik/telekom-sektorn förbättrar köpet av Bulten tillväxtmöjligheterna genom att företagen kompletterar varandra väl på kundsidan. Finnveden har en stark position gentemot Ericsson medan Bulten är en stor leverantör åt Nokia med tillverkning av fästelement för elektronik/telekom i Kina. + slimmad organisation + konkurrenskraftiga priser + liten konjunkturkänslighet + kostnadseffektiva logistiklösningar + kombinerar småföretagskultur med stordriftsfördelar - låg exportandel - otillräcklig exponering mot telekom FASTENERS 9

12 Fasteners ett företag i den nya ekonomin Tillspetsat kan man säga Fasteners är ett företag i den nya ekonomin, säger affärsområdeschefen Hans Björstrand. Fästelement i sig har visserligen inte mycket med IT att göra men huvuddelen av vår verksamhet är starkt IT-relaterad. Samtliga nordiska företag inom affärsområdet har knutits samman i cyberrymden. De tidigare minidatorsystemen vid affärsområdets olika nordiska bolag är nu ersatta av ett gemensamt affärssystem vars hjärta är en central Värnamobaserad dator. Nu har 300 anställda i elva företag på olika håll i Norden tillgång till exakt samma information och möjligheter att lätt kommunicera med varandra. Systemet har byggts upp från grunden och började tas i bruk De olika bolagen i gruppen har successivt anslutits till det gemensamma systemet, som bland annat innebär att de har tillgång till ett virtuellt lager med ständigt uppdaterad information om affärsområdets artikelnummer. Det underlättar den interna handeln mellan affärsområdets olika bolag och gör det möjligt för medarbetarna i alla bolag att bistå kunderna även då de frågar efter artiklar som inte ingår i det egna bolagets sortiment. Tack var det nya systemet har Fasteners kunnat avskaffa alla förtryckta dokument. De har ersatts av elektroniska blanketter i datorn som ifyllda kan skrivas ut på lokala skrivare. När en order noteras i systemet skrivs ordererkännandet ut automatiskt samtidigt som det går en plockningsorder till lagret. När den expedierats sker även faktureringen automatiskt. Inom affärsområdet är en stor del av faktureringen elektronisk och helt papperslös. Vi har förkortat vägarna inom gruppen och skapat ett transparent system genom att överallt använda samma artikelnummer och samma programsystem. Den här modellen kan utsträckas till alla marknader, säger Hans Björstrand. Fasteners nordiska bolag har ett gemensamt affärssystem med en central dator, vilket underlättar den interna handeln och ger kunderna en bättre service.

13 Linefeeding ny form av partnerskap Trenden att sluttillverkarna lägger över allt mer ansvar på sina leverantörer omfattar även fästelement. Det kallas linefeeding och innebär att Fasteners ansvarar för att det hela tiden finns tillräckligt med fästelement vid monteringsstationerna i kundernas fabriker. Tre av affärsområdets företag, Hallstahammars Bult, Bufab Trading och Bix har ingått den typen av partnerskap med sina större kunder under året. Det handlar bland annat om ABB, Assa, Ericsson och Cewe, berättar Hans Björstrand, affärsområdeschef på Fasteners. För att klara uppgiften har Fasteners eget folk på plats i fabriken hos några av kunderna. Det hade förmodligen inte varit möjligt så sent som för bara några år sedan men i takt med att allt fler företag koncentrerar sig på kärnverksamheten har leverantörerna släppts innanför fabriksgrindarna. I princip är det samma system som sedan länge finns inom dagligvaruhandeln. Livsmedelsleverantörerna själva fyller på i butikshyllorna medan butikspersonalen ägnar sig åt sin huvuduppgift, att sälja. Det mesta talar för att linefeeding är en företeelse på tillväxt. Flera av Fasteners kunder står på kö för att få upprätta sådant samarbete. Från Fasteners synpunkt har det flera fördelar. Vi är duktiga på logistik, fakturahanteringen reduceras, frakterna kan samordnas bättre och det stärker banden till kunden. Linefeeding en form av partnerskap. Fasteners bolag Bix ansvarar här för att Mydata har tillräckligt med fästelement på plats i fabriken. Lägre risk med outsourcing Fasteners arbetar sedan länge konsekvent med outsourcing. Ytbehandling, paketering och tillverkning av enkla produkter ligger helt utanför affärsområdets organisation. Det har alltid varit en huvudprincip för Fasteners att outsourca så mycket som möjligt av verksamheten. Det ger flexibilitet, minimerar riskerna och skapar trygghet i lågkonjunktur, säger affärsområdeschef Hans Björstrand. Under 2000 slöt Fasteners avtal med ett företag som innebär ännu mer långtgående outsourcingarbete. Nästa steg blir att knyta närmare band med de baltiska staterna. Finnvedens ledning har varit på andra sidan Östersjön och tittat efter fabriker som skulle kunna ta hand om olika tillverkningssteg och efterkommande moment. Strävan är att samordna denna outsourcing med Finnvedens övriga affärsområden. Litauen är det land som i dagsläget ser intressantast ut, säger Hans Björstrand.

14 Powertrain Components

15 POWERTRAIN COMPONENTS Affärsidé Affärsområdet ska i nära samarbete med nyckelkunder utveckla och konstruera högteknologiska produkter och komponenter. Tillverkning ska ske i egna fabriker och marknadsföringen ska inriktas på främst internationell fordonsindustri, men även på annan kvalificerad verkstadsindustri. Produktinriktningen ska för fordonsindustrin vara komponenter för motor och drivlina såsom dieselmotorer, kraftöverföring, bränsleinsprutning, bromssystem samt precisionsdetaljer för övrig verkstadsindustri. 47 Andel av koncernens försäljning, % 29 Andel av koncernens rörelseresultat, % NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 60,9 49,6 Rörelsemarginal, % 4,2 5,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,9 9,1 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK Medelantal anställda NETTOOMSÄTTNING, MSEK 100 RÖRELSERESULTAT, MSEK FAKTURERING GEOGRAFISKA MARKNADER Sverige 61% EU 35% Övriga 4% FAKTURERING FÖRDELAD PÅ KUNDGRUPPER Nyttofordon 58% Personbilar 26% Övrig verkstadsindustri 11% Övrigt 5%

16 14 Powertrain Components Johan Lundsgård chef affärsområde Powertrain Components Kunderna Powertrain Components kunder finns huvudsakligen inom fordonsindustrin och främst bland tillverkare av dieselmotorer för nyttofordon som lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. Största enskilda kund är Volvo Lastvagnar. Till affärsområdets betydande kunder hör också Scania, Ford, DaimlerChrysler, Bosch, Caterpillar, Haldex, Tetra Pak, Getrag och ZF. Produkterna Produkterna är komplexa och teknikintensiva detaljer, komponenter och system för motor och kraftöverföring i nyttofordon och personbilar. De tillverkas genom olika former av skärande bearbetning av metall, pressgjutning samt ytbehandling och montering. Det enskilt största produktområdet är ventillyftarmekanismer för dieselmotorer där de största kunderna är Volvo Lastvagnar, Scania, DaimlerChrysler och Caterpillar. Andra exempel på affärsområdets produkter är precisionsdetaljer till Boschs bränsleinsprutningssystem, komponenter till Haldex system för bromsar till nyttofordon, växellådshus för Getrag som gör växellådor för Audi, samt inmatningssystem för Tetrapaks förpackningsmaskiner. Marknaderna Den totala världsmarknaden för dieselmotorer för nyttofordon beräknas omfatta 1,6 miljoner enheter. Av dessa är tunga motorer. Därutöver tillverkas tunga dieselmotorer för fartyg, lokomotiv och stationära applikationer, främst elkraftsgenerering. Den totala marknaden för de produkter som tillverkas av affärsområdet, ventillyftarmekanismer, vevstakar och nav, uppskattas till cirka MSEK. Finnvedens marknadsandel uppgår till cirka 13 procent. Sverige är affärsområdets enskilt största marknad och svarade för 61 procent av försäljningen. Tyskland är näst störst med 21 procent. På tredje plats ligger Storbritannien med 11 procent. Övriga i huvudsak USA och Brasilien, svarade för 7 procent. USA är en helt ny marknad för affärsområdet som adderades genom köpet av brittiska C S Martin (namnändrat till Finnveden Powertrain Components Ltd) hösten Konkurrensen Branschen präglas för närvarande av omstruktureringar med sammanslagningar och utslagning av små aktörer. Antalet konkurrenter har minskat med allt större åtaganden för de kvarvarande leverantörerna som resultat. Branschens viktigaste strukturaffär under året var italienska Gnuttis köp av kanadensiska Kendan. Det som nu pågår i fordonsindustrins leverantörsled är fortsättningen på den strukturrationalisering och de sammanslagningar som präglat bil- och nyttofordonstillverkarna under lång tid och som under året manifesterats i DaimlerChryslers köp av Detroit Diesel och allians med Caterpillar på området medeltunga dieselmotorer samt affären Volvo-Renault/Mack. Genom att satsa på teknik- och produktutveckling har Powertrain Components stärkt konkurrenskraften och ökat sina marknadsandelar. Affärsområdets främsta konkurrenter är Mahle-gruppen och Thyssen-Krupp i Tyskland, italienskkanadensiska Gnutti/Kendan, WH Industries i USA och Linamar i Kanada. Organisationsstrukturen Affärsområdet består av åtta tillverkande enheter, sju i Sverige och en i Storbritannien, en enhet för teknik- och produktutveckling samt ett försäljningsbolag i USA. För enheterna med inriktning på fordonsindustri finns en gemensam marknadsorganisation. Strategierna Affärsområdet har som målsättning att växa till en ledande global leverantör av vitala komponenter för tunga dieselmotorer, i synnerhet ventillyftarmekanismer, och till en ledande regional leverantör av precisionskomponenter till fordons- och övrig verkstadsindustri i Nordeuropa. Tillväxten ska ske såväl organiskt och genom nyetableringar på prioriterade marknader, som genom förvärv. I tillväxtstrategierna ingår också ökade marknadsföringsinsatser mot dieselmotortillverkarna, ökning av produkternas teknikinnehåll genom intensifierad produkt- och teknikutveckling samt investeringar i ökad produktivitet och kvalitet. VERKSAMHETEN 2000 Marknadsutvecklingen Utvecklingen på marknaderna för affärsområdets största kundkategori, nyttofordonstillverkarna, var god under större delen av året i såväl Europa som Latinamerika och Asien. Undantaget var Nordamerika, en marknad där affärsområdet ännu inte är särskilt exponerat. Försäljningen

17 av lastbilar i Europa noterade all time high. Europeisk lastvagnsindustri har aldrig tidigare tillverkat så många fordon. Mot slutet av året mattades dock försäljningen. Även den europeiska personbilsmarknaden utvecklades väl under året men med en kraftig uppbromsning under sista kvartalet. Andra makroekonomiska faktorer som påverkat affärsområdet är det starka brittiska pundet som skapat svårigheter för affärsområdets brittiska tillverkningsenhet, samt den svaga euron som försvårat exporten till Tyskland. Orderingången har ökat med 50 procent (95) under rapportperioden. Utöver redovisad orderingång har affärsområdet träffat nya leveransavtal med ett sammanlagt värde under produkternas beräknade livslängd om cirka MSEK. Produktionen kommer att påbörjas under senare delen av 2001 och når full takt 2004/2005. Försäljningen Nettoomsättningen ökade under året till MSEK (915). Huvudsakligen beror expansionen på förvärven av brittiska C S Martin på hösten 1999 och Volvo Aeros motorkomponenttillverkning i Trollhättan i mars Organiskt växte volymen 11 procent. Främst som ett resultat av den goda konjunkturen. Framför allt är det de svenska tillverkningsenheternas leveranser av ventillyftarmekanismer till dieselmotortillverkarna som expanderat. Utöver konjunkturen har den organiska volymtillväxten gynnats av att Volvo utökat användningsområdet för den motor som byggs med komponenter från Powertrain Components till att inte bara omfatta lastvagnar utan också bussar och entreprenadmaskiner. Den svaga euron har lett till att affärsområdets leveranser till Bosch i Tyskland minskat i omfattning. Resultatet Rörelseresultatet uppgick till 60,9 MSEK (49,6). Rörelsemarginalen blev 4,2 procent (5,4). Försämringen beror på störningar och dålig lönsamhet i de förvärvade enheternas verksamhet. Den gamla kärnan av tillverkningsenheter fortsätter att visa mycket god lönsamhet. Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 7 procent (9). Investeringarna Affärsområdets investeringar under året uppgick, inklusive förvärv, till 212 MSEK (270) och avsåg främst maskiner i de olika tillverkningsenheterna. I huvudsak en linje för tillverkning av vipparmar i Kungsör och en för vipparmsaxlar i Alvesta. Strukturförändringarna Efter de stora företagsförvärven under 1999 har 2000 ägnats åt struktureringsarbete. Tillverkningsenheterna med inriktning på precisionskomponenter för dieselmotorer har samordnats och fått en gemensam marknadsorganisation. Tillverkningen för övrig verkstadsindustri med Tetrapak som största kund har också fått sin egen affärsutvecklings- och marknadsavdelning. Ett antal centrala poster i den omstrukturerade organisationen har tillsatts med nyrekryterade personer, bland annat en inköpschef, en kvalitetschef, en controller samt en chef för de svenska produktionsenheterna. Vidare har ett försäljningsbolag etablerats i USA. Det heter Finnveden Inc och finns i St Louis. Produkt- och teknikutvecklingen Affärsområdets produktutvecklingsarbete utförs i nära samarbete med kunderna. Avsikten är både att förbättra produkternas funktion och livslängd samt att öka teknikinnehållet. Under året har affärsområdets utvecklingsresurser samordnats i teknikutvecklingsbolaget Finnnveden Engineering som består av det tidigare LPI Engineering och LPI System i Lidköping. Den utvecklingsenhet inom tribologi (läran om friktion, nötning och smörjning) som byggts upp vid tillverkningsenheten i Moheda, flyttas över till Finnveden Engineering. Finnveden Engineering har 40 högt kvalificerade tekniker som arbetar med produktutveckling, utveckling av produktionsprocesser, konstruktion och prototypframtagning. Den tilltagande satsningen på teknikutveckling svarar både mot kundernas krav på ökat leverantörsansvar för produktutveckling och en strategisk motiverad strävan att öka konkurrenskraften genom att öka produkternas teknikinnehåll. Miljön Inga avvikelser från villkoren i de gällande tillstånden för affärsområdets enheter har rapporterats. I produktionsanläggningen i Moheda har ventilationssystemet förbättrats, vilket bland annat resulterat i bättre arbetsmiljö och lägre uppvärmningskostnader. Trikloretylen används fortfarande i Mohedafabriken, som har dispens i ytterligare ett år. För verksamheten i Torpsbruk inlämnades en tillståndsansökan. I Kungsörenheten har en vakuumindunstare installerats som minskat mängden farligt avfall med cirka 90 procent och sänkt transportbehovet lika mycket med stora kostnadsbesparingar som resultat. Samtliga enheter i Finnveden Powertrain AB har ett gemensamt miljöledningssystem. I Finnveden Precision AB i Lidköping installerades ett slutet vattensystem i trumlingsanläggningen. Därmed har utsläppen till avloppsvattnet helt upphört. Företaget har tagit oljepannan ur drift och helt övergått till fjärrvärme. Utrustning och arbetssätt för spånhantering har förbättrats avsevärt. Hos Gjutal AB i Hultsfred investerades i en kylanläggning för gjutmaskiner. Resultatet är bättre gjutprocesser med lägre kassation, lägre råvaruförbrukning samt bättre värmeekonomi. I slutet av året erhöll Gjutal AB tillstånd till utökad produktionsvolym. POWERTRAIN COMPONENTS 15

18 POWERTRAIN COMPONENTS Den brittiska produktionsenheten erhöll certifikat enligt ISO i januari. En del av yttertaket innehåller asbest. Taket kontrolleras regelbundet. Ett ambitiöst program för att reducera energi- och vattenförbrukningen pågår. Två produktionsenheter, Finnveden Precision AB i Trollhättan och Gjutal återstår att miljöcertifiera enligt ISO Det beräknas ske under UTSIKTERNA FÖR 2001 Mot slutet av 2000 drog såväl Volvo Lastvagnar som Scania ned sina produktionsplaner samtidigt som en annan av affärsområdets kunder, Haldex, drog ner sin volym. Det har sedan dess blivit allt tydligare att världskonjunkturen håller på att mattas. Mest påtaglig är nedgången i USA. I Europa verkar den mera måttlig. Konjunkturavmattningen gör att förväntningarna för 2001 är måttliga. Resultatet väntas dock bli bättre som en konsekvens av åtgärdsprogram för ökad lönsamhet i de förvärvade enheterna.verksamheten fortsätter att renodlas med + stark på hemmamarknaden + nära samarbete med kunderna + hög teknisk kompetens + eget teknikbolag + allt mer renodlat produktprogram - konjunkturkänslighet - behov av fortsatt internationalisering fokus på dieselmotormarknaden och ventillyftarmekanismer. På sikt innebär det att en del av affärsområdets nuvarande produkter kommer att mönstras ut. 16 Tribologiforskning första egna utvecklingsprojektet Vi tror att en stor del av framtidens slitageutsatta motorkomponenter kommer att ha lågfriktionsbeläggning, säger teknologie doktor Erik Wallén, som arbetar med ett tribologiskt utvecklingsprojekt på Powertrain Components teknikutvecklingsbolag Finnveden Engineering. Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning. Idag tillverkas slitytor i motorer av kullagerstål som svarvas, härdas och slipas. Det har hittills givit tillräcklig slitstyrka men växande krav på miljöanpassning, lägre utsläpp, lägre bränsleförbrukning, längre serviceintervall och ökad livslängd leder till ökad belastning och ökat slitage på utsatta motorkomponenter. Nötningsbeständig lågfriktionsbeläggning på de utsatta ytorna är ett sätt att lösa problemet. Det är bakgrunden till tribologiprojektet som är Engineerings första helt egna utvecklingsprojekt. Projektet har fått Nutek-stöd och samarbete har etablerats med Uppsala universitet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi håller på att bygga upp spetskompetens och kontaktnät på området, säger Erik Wallén. De resurser som satsas nu ger oss inträdesbiljett till framtida produktutvecklingssamarbeten med kunderna. Ventillyftarmekanism i testriggen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

19 Tekniksatsning skapar samarbetspartner När Finnveden köpte LPI-koncernen 1998, var utvecklingsbolaget LPI Engineering en viktig orsak. Nu heter bolaget Finnveden Engineering och allt forsknings- och utvecklingsarbete inom Powertrain Components har centraliserats dit. Satsningen på Finnveden Engineering svarar mot kundernas krav på ökat leverantörsansvar för konstruktion och produktutveckling och mot Finnvedens strävan att öka teknikinnehållet i sina produkter. Med Finnveden Engineering har vi gått från legotillverkarrollen till att vara en samarbetspartner som deltar aktivt i alla steg, från produktutveckling till serieproduktion, säger Johan Lundsgård, chef för affärsområdet Powertrain Components. Finnveden Engineering har expanderat kontinuerligt. I takt med att Finnveden växer ökar uppdragen i antal. För närvarande sysselsätter bolaget ett 40-tal tekniker med projektledning, konstruktion, teknisk dokumentation, flödessimulering, produkt- och prototyputveckling samt mera långsiktigt utvecklingsarbete som tribologisk forskning. Under det gångna året togs en avancerad prototypverkstad i drift, utrustad med en CAD/CAM-integrerad fleroperationsmaskin som framställer prototyper direkt från konstruktörernas ritningar. Från digital konstruktionsritning inmatad i Engineerings datorer till färdig prototyp tar det bara några timmar. Målet är att göra Finnveden Engineering till en teknisk spjutspets som stärker koncernens internationella konkurrenskraft. Finnveden Engineering har automatiserat en produktionslinje som tillverkar insprutningsdetaljer för dieselmotorer. Första steget i USA Under våren 2000 tog Powertrain Components ett första steg mot en bred framtida närvaro i USA genom att etablera marknadsbolaget Finnveden Inc. i S:t Louis. Siktet är inställt på de stora nordamerikanska dieselmotortillverkarna som Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Navistar och Mack. Leveranser påbörjades också under året till en amerikansk kund. USA-etableringen bygger vidare på de kontakter som Finnveden kunde etablera genom köpet av brittiska C S Martin 1999 och ska ses i ljuset av Powertrain Components strävan att bli en betydande global leverantör till den internationella fordonsindustrin. Av de cirka tunga dieselmotorer som tillverkas i världen görs 60 procent i Nordamerika. Vill man vara en global leverantör i den här branschen måste man finnas med i USA, säger Powertrain Components affärsområdeschef Johan Lundsgård. Vipparmsaxel som Powertrain Components producerar till en amerikansk dieselmotortillverkare.

20 Sheet Metal Components

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport 1/1 30/9 1998

Delårsrapport 1/1 30/9 1998 Delårsrapport 1/1 30/9 1998 De första nio månaderna 1998 Resultatet efter finansnetto ökade med 9 procent till 238 Mkr (219). Realisationsvinsten i samband med noteringen av Svedbergs har exkluderats från

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer