- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)"

Transkript

1 Årsredovisning2000

2 INNEHÅLL i sammandrag 2 Detta är Finnveden 4 Koncernchefen har ordet 6 Affärsområde Fasteners 12 Affärsområde Powertrain Components 18 Affärsområde Sheet Metal Components 24 Bulten AB 26 Bultens integration i Finnveden 27 Miljöutvecklingen inom Finnveden 30 Finnvedenaktien 32 Förvaltningsberättelsen 40 Resultaträkningar 41 Balansräkningar 42 Kassaflödesanalyser 43 Kommentarer 44 Noter 52 Vinstdisposition 53 Revisionsberättelse 54 Finansiella nyckeltal och Definitioner 55 Fem år i sammandrag och Kvartalsöversikt 56 Styrelse, Ledning och Revisorer 58 Adresser 60 Bolagsstämma och Ekonomisk information

3 Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351) - Vinst per aktie inklusive jämförelsestörande poster 10,87 SEK (26,40) - Förvärvet av Bulten genomfört - Förstärkta marknadspositioner inom samtliga affärsområden - Föreslagen utdelning 4,50 SEK per aktie (4,50) Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK exkl. jämförelsestörande poster, MSEK Rörelsemarginal, % 6,9 14,0 10,1 11,3 10,7 exkl. jämförelsestörande poster, % 5,6 6,7 10,1 11,3 10,7 Resultat efter finansnetto, MSEK Vinst per aktie, SEK 10,87 26,40 13,35 13,19 12,70 exkl. jämförelsestörande poster, SEK 7,99 10,23 13,35 13,19 12,70 Utdelning, SEK 4,50* 4,50 4,25 4,00 3,50 1 *Föreslagen utdelning Omsättningsutveckling (MSEK) Resultatutveckling (MSEK)* Kvartalsvis Rullande 12 månader *) Resultat efter finansnetto exkl jämförelsestörande poster

4 Detta är Finnveden 2 Finnveden är en internationell verkstadskoncern som förser verkstadsindustri i flera världsdelar med fästelement, motorkomponenter och plåtkomponenter. Vid årsskiftet 1998/99 fastslogs en strategisk plan för Finnvedens fortsatta utveckling. Denna plan är nu till stora delar genomförd. De stora förvärven under 1999 och 2000 har på ett genomgripande sätt förändrat och renodlat koncernstrukturen. Målet att nå en omsättning på MSEK 2002 kommer sannolikt att uppnås. En ny strategisk plan för hela koncernen inklusive Bulten kommer att utarbetas under innevarande år. VISION Finnveden ska vara en global leverantör till internationell verkstadsindustri med starka marknadspositioner inom prioriterade verksamhetsområden. Kunderna finns framför allt inom fordons-, elektronik/telekom- och övrig verkstadsindustri. Produkterna präglas av högt kunskapsinnehåll och utvecklas i nära samarbete med kunderna. Verksamheten bedrivs där det med hänsyn till logistik och konkurrenskraft bäst gagnar Finnveden och Finnvedens kunder. Allt tyder på att det mål som sattes upp vid årsskiftet 1998/99 med en omsättning på MSEK under 2002 kommer att uppnås. Tillväxten skapas huvudsakligen genom förvärv, men även organisk tillväxt bidrar. Under de senaste två åren har Finnveden köpt verksamheter med en sammanlagd omsättning på cirka MSEK. AFFÄRSIDÉN är att långsiktigt äga och utveckla ett antal industri- och handelsverksamheter med huvudsaklig inriktning mot fordons- och övrig verkstadsindustri samt eletronik/ telekomindustrin. STRATEGISKA MÅL Det övergripande målet för Finnveden är att skapa en stabil värdetillväxt för aktieägarna. Det lönsamhetsmål som formulerades vid årsskiftet 1998/99 med 15 procents resultatförbättring per år fram till och med 2002 kommer dock inte att nås. Otillfredsställande lönsamhet i de förvärvade företagen har försämrat Finnvedens resultat. I ett kort perspektiv är koncernen inriktad på att integrera, effektivisera och konsolidera de nya verksamheterna i syfte att återvinna den goda vinstutvecklingen och skapa förutsättningar för nya ambitiösa lönsamhetsmål. För att klara tillväxt- och lönsamhetsmålen måste Finnveden växa snabbare än marknaden. Den organiska tillväxten ska därför uppgå till genomsnittligt 8 procent. Global leveransförmåga och deltagande i kundens produktutveckling kräver större och starkare enheter. Därför måste den organiska tillväxten kompletteras med strategiska förvärv så att den årliga tillväxten i genomsnitt når cirka 20 procent. För att klara såväl organisk tillväxt som förvärv och samtidigt nå uppsatta mål för soliditet och skuldsättning måste kassaflödet i genomsnitt uppgå till cirka 10 procent av omsättningen. För att skapa handlingsutrymme och beredskap för variationer i intjäningsförmågan ska soliditeten inte understiga 35 procent och nettoskuldsättningen inte överstiga det egna kapitalet. Räntetäckningsgraden, det vill säga förmågan att med egna medel betala räntor, bör vara cirka 6 gånger. Alla målen mäts över en konjunkturcykel och kan tilllåtas variera, bland annat i samband med större förvärv. STRATEGIER FÖR TILLVÄXT Den organiska tillväxten ska åstadkommas genom att Finnveden tillsammans med kunderna utvecklar och förbättrar produkter och kunnande samt genom ökade marknadsföringsinsatser. Förvärv ska i första hand ske inom befintliga verksamheter i syfte att stärka marknadspositioner och skapa global närvaro. Förvärven ska också ge ökad riskspridning så att beroendet av enskilda kunder och marknader minskar. Finnveden ska aktivt delta i strukturering av branscher på internationell bas och härigenom medverka till att skapa starka och väl balanserade strukturer som ger långsiktig stabilitet och intjäningsförmåga. Övertagande av kunders verksamhet ska utgöra en naturlig del av Finnvedens förvärvsstrategi. Finnvedens viktigaste marknader ska även i framtiden vara i Västeuropa. Här ska nya marknadsandelar vinnas genom ökade marknadsaktiviteter och strategiska förvärv. Närvaro ska också finnas på utvalda marknader i övriga delar av världen där etablering i första hand ska ske i nära samarbete med befintliga kunder. Strategiska allianser ska kunna utnyttjas som instrument för att minska riskerna vid etableringen. Finnveden satsar kontinuerligt på att öka effektiviteten inom koncernens alla delar. Resurser ska avsättas för utveckling av eget kunnande inom såväl processteknik som produkternas funktion och användning i syfte att erbjuda kunderna mervärden. Personalen utgör Finnvedens viktigaste tillgång. Fortsatt utvecklingssatsning på befintliga medarbetare, tillsammans med rekrytering av nya medarbetare med hög kompetens och internationell erfarenhet, ska öka Finnvedens förmåga att skapa värdetillväxt.

5 Finnveden AB Fasteners Powertrain Components Sheet Metal Components VERKSAMHET Fasteners Affärsområdet Fasteners köper in, tillverkar, marknadsför och hanterar ett brett sortiment skruvar, muttrar, brickor, bultar, nit och andra fästelement med inriktning på en diversifierad kundkrets inom fordons-, övrig verkstads-, elektronik/telekom- samt möbelindustri. Vid årsskiftet förvärvade Finnvedenkoncernen Bulten AB som nu ingår i affärsområdet. Tillskottet av Bulten innebär att Fasteners stärkt sin ställning som marknadsledare i Sverige och att affärsområdet kraftigt ökat sin internationella närvaro. Förvärvet innebär också att affärsområdet, som främst var en trading- och logistikorganisation, tillförts ett större inslag av egen tillverkning. Genom Bultenköpet är affärsområdet idag ensamleverantör av fästelement till Volvo Lastvagnar i Europa och till Nokia i Kina. Fakturering 2000 (exklusive Bulten): 722 MSEK Fakturering Bulten 2000: MSEK Powertrain Components Powertrain Components utvecklar, tillverkar, och marknadsför komplexa, teknikintensiva komponenter och system för motor och kraftöverföring i nyttofordon samt personbilar. Affärsområdet har även en del tillverkning för övrig kvalificerad verkstadsindustri. Affärsområdets största enskilda produktområde är ventillyftarmekanismer för tillverkare av dieselmotorer för lastvagnar, bussar och entreprenadmaskiner. Affärsområdets produkter tillverkas genom olika former av skärande bearbetning av metall, pressgjutning samt ytbehandling och montering. Affärsområdet har en stark ställning på den svenska hemmamarknaden och expanderar internationellt. Siktet är främst inställt på europeiska och amerikanska nyttofordons- och motortillverkare. Fakturering 2000: MSEK Sheet Metal Components Sheet Metal Components utvecklar, tillverkar och säljer produkter av plåt som förädlats genom formning, svetsning, montering och ytbehandling till sammansatta komponenter och system för europeisk personbils- och nyttofordonsindustri. Kunder finns också inom andra delar av verkstadsindustrin bland annat vitvarutillverkning. Exempel på affärsområdets produkter är karossdelar, stolsunderreden, insteg för lastbilar, gångjärn för motorhuv och luckor, spännare för säkerhetsbälten, växelspaksmekanismer, sockelplåtar för kylskåp samt rostfria delar till frysanläggningar. Affärsområdet är ledande i Norden i sin bransch. Också i ett Europaperspektiv börjar affärsområdet bli betydande och är inom lastvagnssektorn på väg att bli en global aktör. Affärsområdets marknadspotential är mycket stor. Fakturering 2000: 922 MSEK DETTA ÄR FINNVEDEN 3

6 Stark koncern i kraftig tillväxt Fortsatt tillväxt men vinsten lägre Under 2000 översteg Finnvedens omsättning för första gången tre miljarder kronor och blev närmare bestämt MSEK (2 742). Jämfört med 1999 ökade försäljningen 13 procent. Förvärven bidrog med sju procents tillväxt medan den organiska tillväxten uppgick till sex procent. Inom fordonssektorn har konsolideringen skett snabbast. Fordonssektorns andel av försäljningen blev 70 procent (61). Samtliga tre affärsområden bidrog till den organiska tillväxten medan tillväxten genom förvärv härrör helt från Powertrain Components och Sheet Metal Components. Av den totala försäljningen var 33 procent (40) export, vilket innebär att den utlandsgenererade omsättningen förblev oförändrad i absoluta tal. Resultatet efter finansnetto blev 166 MSEK (351). Det betyder en avkastning på sysselsatt kapital på 10,4 procent (23,9), vilket är otillfredsställande men resultatet ska ses i ljuset av den långsiktiga omvandlingsstrategin och de senaste två årens omfattande förvärv. 4 Sten Thunberg koncernchef Finnveden Verksamhetsåret 2000 präglades av tre stora företagsköp. Den 1 mars övertogs Volvo Aero ABs dieselmotorkomponenttillverkning i Trollhättan, den 1 april införlivades Volvo Car Corporations tillverkning av karosskomponenter i Olofström med Finnveden och den 31 december konsoliderades Bulten AB i koncernen. Trollhättanenheten ingår i affärsområdet Powertrain Components, Olofströmsverksamheten administreras av Sheet Metal Components och Bulten integreras med Fasteners. Därmed har ytterligare viktiga steg tagits i den omvandling av Finnveden som inleddes med rekonstruktionen Då var Finnveden ett Smålandsbaserat och krisdrabbat konglomerat som bestod av 75 olika företag i vitt skilda branscher. Idag finns bara ett fåtal av dessa kvar i Finnveden, som nu är en renodlad verkstadskoncern med internationella förgreningar och inriktning på verkstadsindustri i allmänhet och fordonsindustri i synnerhet. Det långsiktiga målet är att växa till en betydande utvecklingspartner och global leverantör till den internationella verkstadsindustrin, framför allt fordonsindustrins och telekombranschens stora aktörer. De senaste årens förvärv har stärkt våra affärspositioner såväl i Sverige som utomlands inom samtliga affärsområden och fört oss flera steg närmare detta mål. På området komponenter för motor och kraftöverföring är Finnveden redan idag en av de större leverantörerna i världen. Allra starkast är koncernen på ventillyftarmekanismer för dieselmotorer. Förvärv och prispress bakom lägre avkastning Finnveden visade under en följd av år mycket bra resultat. På så sätt byggde vi upp de finansiella muskler som krävdes för Finnvedens fortsatta expansion och omvandling. Nu har vi på två år gjort strategiska förvärv av verksamheter som representerar en sammanlagd omsättning på MSEK. Det är bortåt dubbelt så mycket som Finnvedens hela omsättning Häri ligger de främsta förklaringarna till vinstnedgången. De gamla delarna av koncernen fortsätter att gå mycket bra medan resultatet belastas av otillfredsställande marginaler i vissa av de förvärvade enheterna. Resultatet belastas också av att de finansiella kostnaderna stigit till följd av de stora förvärven. Soliditeten, som låg över 50 procent, har sänkts av förvärven och är nu cirka 27 procent. Resultatet har även påverkats negativt av stigande kostnader på insatsmaterial och hård prispress från kunderna inom fordonsindustrin med ensidiga krav på kostnadssänkningar och förlängda kredittider. Emellertid finns nu signaler från kunderna om närmare samarbete i syfte att både utveckla bättre teknik och mera sofistikerade produkter och att reducera priserna. Strukturarbetet högprioriterat Integration, samordning och strukturrationalisering inom de nya enheterna och mellan nya och gamla enheter har högsta prioritet i koncernen. Produktiviteten ska höjas och lönsamheten åter nå tillfredställande nivåer. Förutsättningarna är mycket goda. Avyttring av delar av de förvärvade enheterna kan bli aktuellt i syfte att frigöra resurser för fortsatt expansion.

7 När Finnvedens affärsstrategi lades fast 1998 beslutades att koncernen ska satsa på internationell expansion och spela rollen som utvecklingspartner och global leverantör till internationell verkstadsindustri. Bakgrunden var att Finnveden hade lyckats positionera sig väl men behövde bli större för att kunna konkurrera på de nya villkor som blivit resultatet av strukturomvandlingen och sammanslagningarna inom framför allt fordonsindustrin. Slutprodukttillverkarna försöker minimera antalet leverantörer, vill ha samma leverantörer globalt och kräver att leverantörerna ska ta mer ansvar för teknik- och produktutveckling och leverera produkter med större kunskapsinnehåll. Dessa krav driver i sin tur fram en strukturomvandling i leverantörsledet där alternativen är att växa, bli uppköpt eller slås ut. Finnveden har valt att växa och därmed också tagit på sig rollen som omstrukturerare i branschen. Efter köpet av Bulten beräknas koncernens årsomsättning i dagsläget till cirka MSEK. Därav svarar Fasteners för knappt MSEK, Powertrain Components för drygt MSEK och Sheet Metal Components för cirka MSEK. Samtliga affärsområden har en stark ställning i Norden och betydande försäljning utomlands, framför allt i Europa. Tillväxtpotentialen är mycket stor för samtliga områden. Inte minst tack vare de synergier som affärsområdenas olika kundkontakter erbjuder. Fordonsindustrin står nu för cirka 70 procent av omsättningen. Avsikten är att öka andelen elektronik/telekomoch övrig industri för att minska beroendet av fordonsindustrin. Kunderna uppskattar vår strategi Det vi gjort sedan strategibeslutet fattades uppskattas av våra kunder. Storlek är en viktig framgångsfaktor. Vi måste vara stora och vi måste vara verksamma inom flera områden för att kunderna ska finna det mödan värt att kommunicera med oss. Men vi behöver inte satsa på 50 områden som giganterna i branschen. Det räcker med att vi är stora på ett begränsat antal områden. Slutproduktstillverkarna vill minska antalet leverantörer och vår strävan att växa, driva strukturomvandlingen i underleverantörsledet och bli en huvudleverantör svarar mot denna önskan. Jämsides satsar vi på att bygga teknisk spetskompetens inom våra verksamhetsområden. Det svarar mot slutprodukttillverkarnas krav på ökat leverantörsdeltagande i teknik- och produktutvecklingen och mot allt strängare krav på kvalitet och funktion hos de komponenter vi levererar. Våra kunder uppskattar det värde vi på så sätt adderar. Vi har alltså byggt upp en stark position men i takt med omstruktureringen i branschen och krav på lokal närvaro kommer Finnveden att fortsätta att växa organiskt och att delta i den vidare konsolideringen i branschen. Bulten ett önskeförvärv Bulten har i flera år varit ett önskeförvärv för Finnveden. Köpet stärker Finnvedens marknadspositioner både i Sverige och internationellt, ökar koncernens tillväxtmöjligheter inom samtliga marknadssegment och affärsområden samt gör Fasteners till en av Europas större leverantörer av fästelement. Bulten och Fasteners kompletterar varandra väl. Konkurrensen mellan dem har varit begränsad. Bulten är framför allt ett tillverkande företag medan Fasteners främst är en handelsrörelse. Bulten tillför en bred internationell kundbas medan Fasteners har ett väl utvecklat handelssystem för fästelement. Integrationen av Bulten gör Fasteners till koncernens största affärsområde. Det kommer att struktureras i tre kundgruppsbaserade enheter; Fordonsindustri, Elektronik/ Telekom och Allmän industri. Utöver de resurser som satsats på Bulten och de andra stora förvärven har 281 MSEK investerats i maskiner och utrustning, framför allt i form av expansionsinvesteringar. 111 MSEK avsåg maskinutrustning som övertogs i samband med förvärven inom Powertrain Components och Sheet Metal Components. De största investeringarna därutöver gjordes inom Powertrain Components och avsåg nya tillverkningslinjer för vipparmar och vipparmsaxlar. UTSIKTER FÖR 2001 Det största osäkerhetsmomentet för 2001 är volymutvecklingen. Den bedömning Finnveden gör är att befintliga volymer förväntas minska med cirka fem procent. Nya kunder och utökade leveranser till befintliga kunder kompenserar för denna volymnedgång och vi räknar därför med i stort sett oförändrad volym. Prisnivån till kunderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som föregående år medan materialpriserna förväntas sjunka. Kostnadsbesparingar kommer successivt att påverka resultatet positivt. Större delen av de förväntade tillkommande volymerna kommer i produktion först under andra halvåret. Bedömningen är därför att första halvåret blir svagt medan marknaden kommer att förbättras under andra halvåret. Effekten av kostnadsbesparingar och organisk tillväxt bedöms också kunna påverka resultatet i positiv riktning under andra halvåret. Sten Thunberg KONCERNCHEFEN HAR ORDET 5

8

9 FASTENERS Affärsidé Affärsområdet ska marknadsföra ett brett sortiment av fästelement för tillverkande företag. Egentillverkade specialfästelement ska bidra till fortsatt tillväxt. 23 Andel av koncernens försäljning, % 37 Andel av koncernens rörelseresultat, % NYCKELTAL Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 79,6 76,8 Rörelsemarginal, % 11,0 11,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 21,7 24,3 Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 15,2 58,5 Medelantal anställda NETTOOMSÄTTNING, MSEK 100 RÖRELSERESULTAT, MSEK FAKTURERING GEOGRAFISKA MARKNADER Sverige 72% EU 13% Övriga 15% FAKTURERING FÖRDELAD PÅ KUNDGRUPPER Övrig verkstadsindustri 54% Elektronik/ telekom 12% Nyttofordon 9% Personbilar 2% Övrigt 23%

10 Fasteners Under året har schweiziska Bossard Zug etablerat sig i Sverige. Företaget är en av Europas största fästelementgrossister med en omsättning på MSEK. Affärsområdets närvaro i Tyskland, Storbritannien och Holland har bidragit till ökad konkurrenskraft eftersom flertalet kunder med global närvaro kräver lokal service. 8 Hans Björstrand chef affärsområde Fasteners Kunderna Fasteners kunder representerar ett mycket brett urval av främst nordiska industriföretag, bland andra Partek, Volvo, Ericsson, ABB, Nokia, Scania, Ikea och Kinnarps. Den differentierade kundstrukturen där ingen enskild avnämare dominerar bidrar till att göra affärsområdet mindre konjunkturkänsligt. Produkterna Affärsområdets fysiska produkter utgörs av skruvar, muttrar, brickor, bultar, nit och andra fästelement. Sammanlagt handlar det om cirka artiklar. Därav är 70 procent standardartiklar, som importeras från Europa och Fjärran Östern, medan 30 procent är kundspecifika specialfästelement som delvis tillverkas i Fasteners egen anläggning i Värnamo. I första hand är dock Fasteners en IT- och logistikverksamhet där den främsta produkten består av rationell och kostnadseffektiv hantering av de fysiska produkterna. Det är i hanteringen av produkterna som mervärdet skapas. Marknaderna Sverige är affärsområdets överlägset största marknad. Där genereras mer än två tredjedelar av försäljningen medan övriga Norden svarar för cirka en fjärdedel och Storbritannien, Tyskland och Holland för resten. Med Bultens integration i affärsområdet ökar utlandsförsäljningens andel av omsättningen. Den totala västeuropeiska fästelementmarknaden beräknas uppgå till 79 miljarder SEK. Omsättningen på den svenska marknaden för fästelement värderas till cirka 2,2 miljarder SEK. Med Bulten integrerat i affärsområdet beräknas marknadsandelen i Sverige bli drygt 39 procent. I Västeuropa blir marknadsandelen drygt 2 procent. Konkurrensen Fasteners är marknadsledande i Sverige inom sina produktområden. De främsta konkurrenterna i Norden är ANS och Mattsons. Bulten, som tidigare tillhörde konkurrenterna ingår numera i Finnveden. Organisationsstrukturen Fasteners består av säljbolag i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannnien och Holland samt en tillverkande enhet i Sverige. Strategierna Affärsområdet strävar efter att stärka sin ställning på marknaden genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och kostnadseffektiva logistiklösningar. Tillväxt ska främst ske genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment och marknader. Strävan är att väva samman småländsk småföretagarkultur med avancerad storföretagslogistik. Strategin går ut på att bygga upp bredd och stordriftseffektivitet i basen men uppträda som ett småföretag gentemot kund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Till strategierna hör också att hålla riskprofilen låg med hjälp av en differentierad kundstruktur, låga produktpriser och en effektiv organisation. Sammantaget gör detta affärsområdet mindre känsligt vid konjukturnedgångar. VERKSAMHETEN 2000 Marknadsutvecklingen Verkstadsindustrins efterfrågan har legat tämligen stilla på en medelhög nivå under året medan efterfrågan från telekom- och möbelindustrin har ökat. Prispressen på marknaden har varit stor. Främst beroende på att danskägda ANS har börjat sälja direkt till slutkund enligt det koncept som Fasteners länge har tillämpat med framgång. En tydlig trend är att kunderna i stigande grad kräver så kallad linefeeding, det vill säga att de efterfrågar ökad service i form av direktleveranser till produktionslinjerna, vilket ställer större krav på leverantörernas logistiska förmåga och prestationer. Försäljningen Nettoomsättningen under året steg med sju procent till 722 MSEK (673). Omsättningsökningen avspeglar efterfråge- och konjunkturutvecklingen inom svensk verkstads- och telekomindustri. Resultatet Affärsområdet fortsätter att uppvisa god lönsamhet och höga marginaler trots en ogynnsam valutautveckling under året med en svag euro och en stark dollar som fördyrat importen från Fjärran Östern. Rörelseresultatet

11 blev 79,6 MSEK (76,8), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (11,4). Den lilla försämringen beror på inkuransnedskrivningar av engångskaraktär av lager i förvärvade enheter. Anledningen till att lönsamheten kunnat bibehållas trots valutautvecklingen är de långa kontrakt i eurovalutor som affärsområdet tecknat. Fasteners är verksamt i en mogen och konkurrensutsatt bransch. Orsaken till att lönsamheten ändå är så hög är det breda sortimentet och den avancerade logistiken. Investeringarna Affärsområdets investeringar under året uppgick till 15,2 MSEK (58,5). Investeringarna avsåg främst IT-utrustning och maskiner för tillverkning av specialfästelement. Under året togs beslut om investering i utbyggnad av centrallager i Värnamo för en beräknad kostnad av 40 MSEK. Strukturförändringarna Centraliseringen av verksamheten med gemensam databas och färre lager fortgick i ordnad takt under året. De främsta åtgärder som vidtogs var nedläggning av ett av de tre lagren i Norge, sammanslagning av två lager i Finland till ett samt införande av en enda IT-plattform för hela den nordiska verksamheten. Det medförde till en början vissa problem men har efterhand resulterat i allt fler synergieffekter. I strävan att expandera geografiskt och efterkomma de globala kundernas önskemål om lokal närvaro har affärsområdet under året etablerat ett marknadskontor i Eindhoven i Holland. Produktutvecklingen Eftersom affärsområdets fysiska produkter till största delen utgörs av färdigköpta standarddetaljer handlar produktutvecklingen till största delen om att förfina logistiken och göra den kostnadseffektivare. Under året har kostnaden per order minskat ytterligare tack vare ökad satsning på IT. En allt högre andel av orderraderna behandlas nu automatiskt, det vill säga placeras av kunden direkt i affärsområdets dator. Ett internt projekt har genomförts som innebär att samtliga order mellan enheterna inom affärsområdet hanteras papperslöst. Slutsteget, automatisering av reskontran, tas under våren Arbetet med att införa e-handel intensifierades under året. Under 2001 beräknas e-handelsverksamheten vara i full drift, vilket betyder att kunderna själva kan göra sina beställningar och avläsa sina lagersaldon via Internet. Affärsområdets produktionsenhet strävar efter att engageras av kunden på ett så tidigt stadium av konstruktionsarbetet som möjligt för att kunna bidra med tekniska synpunkter på nya produkter i syfte att minimera kostnaderna. Miljön Arbetet med certifiering enligt ISO har försenats. Produktionsbolaget Bufab Lann AB är certifierat sedan tidigare. Under året har Bix Skruv och Mutter AB certifierats som första handelsbolag i Finnveden. Övriga svenska handelsbolag inom Fasteners bedöms bli certifierade under Handelsbolagens största miljöpåverkan härrör från avfallshantering och godstransporter. För att kunna expandera har Bufab Trading AB köpt en angränsande fastighet. Där bedrevs tidigare åkeriverksamhet och visst underhåll av fordonen. Säljaren har lämnat miljögarantier. UTSIKTERNA FÖR 2001 En avmattning i efterfrågan är att förvänta under Lågprisstrategin och lågriskprofilen innebär emellertid att affärsområdet inte är särskilt känsligt för svängningar i konjunkturen. När tiderna blir sämre tenderar kundernas intresse för lågt pris att öka. Affärsområdet har alltid tjänat pengar och ofta tagit marknadsandelar i dåliga tider. Utsikterna för 2001 är därför positiva trots den förväntade nedgången i konjukturen. Till den utvecklingen väntas två större kontrakt, som tecknades under 2000, bidra. Det ena är med Partek och det andra med Volvo VCE. Partekavtalet kommer att gynna affärsområdet på den finska marknaden. I Danmark påverkas framtidsutsikterna av lägre uttag från vindkraftstillverkaren Micon Nordtank. Koncernens köp av Bulten ger en intressant möjlighet att pröva affärsområdets koncept i stor skala på kontinenten när Bultens affärsenhet Allmän industri integreras med Bufab, vilket beräknas ske under Det handlar om affärer i storleksordningen 150 MSEK med goda expansionsmöjligheter. Inom elektronik/telekom-sektorn förbättrar köpet av Bulten tillväxtmöjligheterna genom att företagen kompletterar varandra väl på kundsidan. Finnveden har en stark position gentemot Ericsson medan Bulten är en stor leverantör åt Nokia med tillverkning av fästelement för elektronik/telekom i Kina. + slimmad organisation + konkurrenskraftiga priser + liten konjunkturkänslighet + kostnadseffektiva logistiklösningar + kombinerar småföretagskultur med stordriftsfördelar - låg exportandel - otillräcklig exponering mot telekom FASTENERS 9

12 Fasteners ett företag i den nya ekonomin Tillspetsat kan man säga Fasteners är ett företag i den nya ekonomin, säger affärsområdeschefen Hans Björstrand. Fästelement i sig har visserligen inte mycket med IT att göra men huvuddelen av vår verksamhet är starkt IT-relaterad. Samtliga nordiska företag inom affärsområdet har knutits samman i cyberrymden. De tidigare minidatorsystemen vid affärsområdets olika nordiska bolag är nu ersatta av ett gemensamt affärssystem vars hjärta är en central Värnamobaserad dator. Nu har 300 anställda i elva företag på olika håll i Norden tillgång till exakt samma information och möjligheter att lätt kommunicera med varandra. Systemet har byggts upp från grunden och började tas i bruk De olika bolagen i gruppen har successivt anslutits till det gemensamma systemet, som bland annat innebär att de har tillgång till ett virtuellt lager med ständigt uppdaterad information om affärsområdets artikelnummer. Det underlättar den interna handeln mellan affärsområdets olika bolag och gör det möjligt för medarbetarna i alla bolag att bistå kunderna även då de frågar efter artiklar som inte ingår i det egna bolagets sortiment. Tack var det nya systemet har Fasteners kunnat avskaffa alla förtryckta dokument. De har ersatts av elektroniska blanketter i datorn som ifyllda kan skrivas ut på lokala skrivare. När en order noteras i systemet skrivs ordererkännandet ut automatiskt samtidigt som det går en plockningsorder till lagret. När den expedierats sker även faktureringen automatiskt. Inom affärsområdet är en stor del av faktureringen elektronisk och helt papperslös. Vi har förkortat vägarna inom gruppen och skapat ett transparent system genom att överallt använda samma artikelnummer och samma programsystem. Den här modellen kan utsträckas till alla marknader, säger Hans Björstrand. Fasteners nordiska bolag har ett gemensamt affärssystem med en central dator, vilket underlättar den interna handeln och ger kunderna en bättre service.

13 Linefeeding ny form av partnerskap Trenden att sluttillverkarna lägger över allt mer ansvar på sina leverantörer omfattar även fästelement. Det kallas linefeeding och innebär att Fasteners ansvarar för att det hela tiden finns tillräckligt med fästelement vid monteringsstationerna i kundernas fabriker. Tre av affärsområdets företag, Hallstahammars Bult, Bufab Trading och Bix har ingått den typen av partnerskap med sina större kunder under året. Det handlar bland annat om ABB, Assa, Ericsson och Cewe, berättar Hans Björstrand, affärsområdeschef på Fasteners. För att klara uppgiften har Fasteners eget folk på plats i fabriken hos några av kunderna. Det hade förmodligen inte varit möjligt så sent som för bara några år sedan men i takt med att allt fler företag koncentrerar sig på kärnverksamheten har leverantörerna släppts innanför fabriksgrindarna. I princip är det samma system som sedan länge finns inom dagligvaruhandeln. Livsmedelsleverantörerna själva fyller på i butikshyllorna medan butikspersonalen ägnar sig åt sin huvuduppgift, att sälja. Det mesta talar för att linefeeding är en företeelse på tillväxt. Flera av Fasteners kunder står på kö för att få upprätta sådant samarbete. Från Fasteners synpunkt har det flera fördelar. Vi är duktiga på logistik, fakturahanteringen reduceras, frakterna kan samordnas bättre och det stärker banden till kunden. Linefeeding en form av partnerskap. Fasteners bolag Bix ansvarar här för att Mydata har tillräckligt med fästelement på plats i fabriken. Lägre risk med outsourcing Fasteners arbetar sedan länge konsekvent med outsourcing. Ytbehandling, paketering och tillverkning av enkla produkter ligger helt utanför affärsområdets organisation. Det har alltid varit en huvudprincip för Fasteners att outsourca så mycket som möjligt av verksamheten. Det ger flexibilitet, minimerar riskerna och skapar trygghet i lågkonjunktur, säger affärsområdeschef Hans Björstrand. Under 2000 slöt Fasteners avtal med ett företag som innebär ännu mer långtgående outsourcingarbete. Nästa steg blir att knyta närmare band med de baltiska staterna. Finnvedens ledning har varit på andra sidan Östersjön och tittat efter fabriker som skulle kunna ta hand om olika tillverkningssteg och efterkommande moment. Strävan är att samordna denna outsourcing med Finnvedens övriga affärsområden. Litauen är det land som i dagsläget ser intressantast ut, säger Hans Björstrand.

Diagram och tabeller. Läsanvisningar

Diagram och tabeller. Läsanvisningar Årsredovisning 1999 INNEHÅLL Året i sammandrag 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Koncernöversikt 6 11 Redovisning per affärsområde Trelleborg Automotive 12 17 Trelleborg Wheel Systems 18 21 Trelleborg Engineered

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer