Nr 2 Februari Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 Februari 2005. Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag"

Transkript

1 Nr 2 Februari 2005 Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag

2 Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag En öppen kvalitativ dialog med 18 fallföretag 1

3 Konsult: Nils Gabrielsson och Olof Domeij på inno Scandianvia AB RTN Tryck: CM Gruppen AB 2

4 Förord I Tillväxtprogram för Stockholms län konstateras att kännedomen om stöd för innovationsprocesser är otillräcklig bland regionens idébärare, alltså företagare, entreprenörer och uppfinnare. Partnerskapet för RTP i Stockholms län beslutade därför att genomföra en undersökning om innovationsprocessen i regionens småföretag. Resultatet av undersökningen presenteras i detta PM. Denna undersökning har som målsättning att visa företagens upplevda barriärer hinder i tillväxten i innovationsprocessen. Idén är att skapa goda förutsättningar för en dialog mellan partnerskapet och Stockholmsregionens små, ägarledda, produktorienterade företag. De företag som kommer till tals i denna undersökning visar att den klassiska uppdelningen i produkt- respektive tjänsteproducerande företag inte gäller i samband med innovationsprocessen. Trots att urvalet av företag har begränsats till produktorienterade företag framgår det tydligt att innovationsarbetet omfattar både produkter och processer. Ett annat tydligt resultat är dessa företags betydelse för regionens samlade konkurrenskraft genom de kopplingar som finns till starka näringssystem såsom IKT och biotech. Företagen nämner flera exempel på hur Stockholmsregionens aktörer skulle kunna stärka innovationsprocessen i småföretag. Företagen önskar även att offentliga kontaktnät på nya marknader utnyttjas mer effektivt. Sammantaget träder bilden fram av internationellt konkurrenskraftiga och företagsekonomiskt starka företag som interagerar med regionens multinationella företag och forskningsinstitutioner. Därigenom bidrar de till att utveckla regionens förnyelse vilket genererar tillväxt och välfärd. Idén till och finansieringen av denna PM har utarbetats gemensamt av Regionplaneoch trafikkontoret, Länsstyrelsen Stockholms län, Företagarna och SIF. Det nationella programmet för innovationssystem och kluster är medfinansieär. Projektledare på Regionplane- och trafikkontoret har varit Roland Engkvist. Stockholm i februari 2005 Sven-Inge Nylund Regionplanedirektör 3

5 Innehåll INLEDNING...5 Syfte...5 RAPPORTENS UPPLÄGG...7 Läsråd...7 METOD...9 Målgrupp...9 Val av fallföretag...9 Insamling av kvalitativ data besök/djupintervjuer...10 Kvalitetssäkring...10 Generalisering av resultat...11 FALLSTUDIER - 18 FOTOGRAFIER FRÅN VERKLIGHETEN...12 ÖVERGRIPANDE ANALYS AV MÅLGRUPPEN...13 Målgruppens koppling till tillväxt...13 Fallföretagens innovativitet...14 Klassificering av fallföretagens innovativitet...15 Innovativiteten i målgruppen tar sig många uttryck...17 Samverkan inom innovationssystemet...18 Fallföretagens budskap till partnerskapet...23 Transparens...23 Attityder...24 Marknad...25 Resurser...27 SLUTSATSER...29 En dialog med regionens småföretag...29 Målgruppen och dess innovativitet...29 Handlingsrelevanta barriärer i innovationsprocessen...30 Bilagor: Bilaga 1: Sammanställning av barriärer och budskap...32 Bilaga 2: 18 fallstudier..35 4

6 Inledning innovation is the renewal and enlargement of the range of products and services and the associated markets; the establishment of new methods of production, supply and distribution; the introduction of changes in management, work organization, and the working conditions and skills of the workforce. 1 Ett företag som ignorerar betydelsen av innovation, oavsett vilken form den tar och vilken källan till innovationen är, får förr eller senare problem att klara sig på marknaden. Följaktligen ligger det både i företagens eget intresse och i offentliga aktörers att företagens förmåga till innovation är så god som möjligt. Huvudansvaret för detta ligger givetvis hos företagen själva. De flesta länder och regioner har dock även utvecklat strukturer och system, helt eller delvis, finansierade av offentliga medel med syfte att erbjuda företagen stöd i innovationsprocessen. Ett stort antal analyser 2 av dessa system visar på liknande problembilder avseende systemens effektivitet: 1. Innehållet i och kvaliteten på de tjänster som erbjuds är inte optimalt avstämda med företagens behov 2. Företagen känner inte till vilka tjänster som erbjuds och på vilka villkor de erbjuds 3. De offentliga aktörernas förmåga att leverera tjänster är inte alltid till företagens belåtenhet I tillväxtprogrammet för Stockholms län uppmärksammas denna problematik och de konsekvenser detta kan få för tillväxten i länet. Behovet av att öka kunskaperna om små tillverkande företags syn på samspelet i de regionala innovationssystemen utgör bakgrunden till detta uppdrag. Inriktningen mot småföretag som målgrupp är högst relevant eftersom dessa, på grund av företagsledarnas tidsbrist och begränsade resurser (snarare än bristande engagemang), många gånger har svårt att komma till tals i den tillväxtpolitiska debatten. Uppdraget är utfört på uppdrag av partnerskapet i Stockholms län och utgör beslutsunderlag för utformandet av insatserna i tillväxtprogrammet. Syfte Det övergripande syftet med uppdraget är att öppna en dialog och kommunikationskanal mellan partnerskapet och Stockholmsregionens små, ägarledda, produktorienterade företag. Detta som ett led i att kontinuerligt utveckla Stockholmsregionen till en attraktiv, skarp och behovsanpassad innovationsmiljö. Som ett led i detta är syftet med denna rapport att för partnerskapets räkning förmedla 18 fotografier (fallstudier) som tillsammans tydliggör små, ägarledda, produktorienterade företags situation, innovationsprocess och deras inställning till innovationsmiljön i Stockholmsregionen. Inom ramen för underlaget presenteras även budskap som företagsledarna (eller utvecklingschefens i ett antal fall) förmedlar till partnerskapet. 1 COM(1995) T.ex. de s.k. RITTS och RIS-projekten som delfinansierats av den europeiska Kommissionen under

7 Underlaget ger svar på följande frågeställningar: Hur ser innovationsprocessen i fallföretagen ut? Vilka barriärer upplever fallföretagen i sin innovationsprocess? På vilket sätt och under vilka förutsättningar använder fallföretagen extern kompetens i innovationsprocessen? Vilken roll har offentliga aktörer? Hur och under vilka förutsättningar kan målgruppsföretagens innovationsprocess underlättas? Hur kan offentliga aktörers stöd till målgruppsföretagens innovationsprocess förbättras i syfte att bättre motsvara upplevda behov och utmaningar? 6

8 Rapportens upplägg För att underlätta för läsaren presenteras inledningsvis en schematisk överblick över rapport- och resonemangsstrukturen. Metod Metod Övergripande analys 18 fotografier från Stockholmsregionen Målgruppens koppling till tillväxt Fallföretagens innovativitet Samv. i innovationssystemet Barriärer och budskap Serie Design är ett företag som grundats av en före detta konsult. Innovationsproc essen kännetecknas av Slutsatser Läsråd Rapporten är uppdelad i ett antal moduler som kan läsas enskilt eller i en följd. I dessa läsråd presenteras innehållet i modulerna kapitelvis. Metod I denna modul presenteras metoden som använts. Fallstudier - 18 fotografier från Stockholmsregionen Denna modul är deskriptiv och ger svar på frågeställningarna: Hur ser innovationsprocessen i fallföretagen ut? Vilka barriärer upplever fallföretagen i sin innovationsprocess? 7

9 På vilket sätt och under vilka förutsättningar använder fallföretagen extern kompetens i innovationsprocessen? Vilken roll har offentliga aktörer? I denna modul presenteras en överblick över fallföretagen där deras innovativitet klassificeras enligt ett antal dimensioner och karaktäriseras genom att utmärkande drag i företagens innovationsprocesser lyfts fram. Detta ger en överblick över vilka fallföretag som ligger som underlag för den övergripande analysen. I bilaga 2 finns samtliga 18 fallbeskrivningar beskrivna i sin helhet. Fallstudierna struktureras utefter innovationsprocess samverkan med offentliga aktörer upplevda barriärer företagsledarens budskap till partnerskapet Övergripande analys av målgruppen I denna modul analyseras fallföretagen vilket ger kunskaper om målgruppen ägarledda, produktorienterade småföretag i Stockholmsregionen samt svar på frågeställningarna. Hur och under vilka förutsättningar kan målgruppsföretagens innovationsprocess underlättas? Hur kan offentliga aktörers stöd till målgruppsföretagens innovationsprocess förbättras i syfte att bättre motsvara upplevda behov och utmaningar? I denna modul finns en övergripande analys av generaliserbara resultat avseende målgruppsföretagens koppling till tillväxt innovativitet samverkan med offentliga aktörer samt upplevda barriärer och budskap Slutsatser Utifrån den sammanvägda analysen sammanställs avslutningsvis övergripande slutsatser. 8

10 Metod Målgrupp Valet av målgrupp har stämts av i samråd med partnerskapet. De 18 fallföretagen som valts uppfyller följande kriterier: Ägarledda, t.ex. ej tillhöra någon koncernstruktur Små och medelstora företag med maximalt 50 anställda Huvudkontor beläget i Stockholmsregionen Företaget ska bedriva någon typ av produktutveckling/innovationsprocess Målgruppen är enligt innos bedömning högst relevant eftersom småföretag, på grund av företagsledarnas tidsbrist och begränsade resurser (snarare än bristande engagemang), många gånger har svårt att komma till tals i den tillväxtpolitiska debatten. Val av fallföretag Valet av fallföretag har skett i två steg: Steg 1 - inno har arbetat med kompletterande metoder i syfte att få så heltäckande och korrekt information som möjligt från företagen. Med hjälp utav tillgängliga media, databaser och personliga kontakter har ett basurval av intressanta företag gjorts. Avsikten har varit att täcka in företag från olika branscher, mognadsfaser och innovativitetsgrad. Detta för att bättre fånga in olika perspektiv och uppfattningar. o Några exempel på informationskällor som använts för att identifiera potentiella fallföretag i steg 1 är: Företagarna, gula sidorna, Företagsfakta, tips och råd från partnerskapet, Industrifonden, och Competence (tidningen för Stockholms framtidsområden). Steg 2 - De mest intressanta företagen har kontaktats och en kort kvalificerande telefonintervju genomförts. Syftet med telefonintervjun har varit att säkerställa att o o det potentiella fallföretaget uppfyller de fyra grundkriterierna (se avsnitt 3.1 Målgrupp ) och att respondenten har ett intresse av att dela med sig av sina erfarenheter till partnerskapet. Grundkriterierna har kunnat säkerställas av receptionister, av andra medarbetare, VD eller utvecklingsansvariga. I de fall där företaget uppfyllt de nödvändiga kriterierna och inno Scandinavia bedömt att respondenten (VD eller forskningschef) har något att tillföra partnerskapet har ett besök bokats. Under urvalsprocessen har vissa svårigheter påträffats. Efter basurvalet, då intressanta företag har verifierats genom hemsidor och liknande, har det visat sig att företagen inte alltid motsvarar förväntningarna efter en första kontakt. Detta har lett till att många telefonkontakter tagits, men det har sedan visat sig att företaget inte uppfyller de fastställda grundkriterierna. 9

11 Insamling av kvalitativ data besök/djupintervjuer Insamlingen av data på fallföretagen har skett genom personliga besök av två konsulter från inno Scandinavia. Öppna samtal har hållits med företagets VD och i ett fåtal fall med företagets forskningschef. Samtalen har haft karaktären av en öppen dialog. En fördel med detta har varit att det getts utrymme för diskussioner som ligger något utanför den ursprungliga planen men som ofta genererar tankesprång och innovativa infall. I samråd med uppdragsgivaren har övergripande frågeområden definierats. De aktuella frågeställningarna som behandlats under intervjuerna är följande: Företagets verksamhet/affärsidé och bakgrund till ursprungsinnovationen Innovationsprocessen Hur innoverar företaget? Marknadsutveckling och barriärer? Samverkan inom innovationssystemet Samarbeten med högskola, universitet, nationella/internationella program (EU), branschorganisationer och forskningsinstitut Budskap till partnerskapet Efter intervjun har det ofta getts tillfälle till en rundvandring på företaget. Detta har uppskattats av inno-teamet och även bidragit med en mer konkret insyn i verksamheten. Kvalitetssäkring Som avslutning på intervjun har de intressanta synpunkterna summerats och stämts av med respondenten. Arbetet med att sammanställa och tolka den information som erhålls från respondenterna samt översätta denna till handlingsrelevanta rekommendationer för uppdragsgivaren ses som en mycket viktig uppgift. För att genomföra detta på bästa möjliga sätt så har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har båda konsulterna tagit intervjuanteckningar och efteråt har materialet sammanfattats av båda konsulterna oberoende av varandra. Detta gör en första kvalitetssäkring av materialet möjlig då uppfattningar och åsikter i många fall kan tolkas på flera olika sätt. Efter interna samtal har inno Scandinavia enats om en tolkning av uppgifterna som lämnats. De sammantagna uppgifterna har sammanställts i preliminära fallbeskrivningar som skickats till respondenterna för kvalitetssäkring. Här har respondenterna lämnats möjligheten att modifiera det skrivna dokumentet samt lägga till ytterliggare åsikter och funderingar. I vissa fall har kvalitetssäkringen inneburit att intressant material har tagits bort då företagen inte velat offentliggöra uppgifterna. Dessa uppgifter har exkluderats från fallbeskrivningarna för att värna om företagens integritet. 10

12 Generalisering av resultat Förutom presentation av de mer deskriptiva fallstudierna har materialet analyserats på en generell nivå. Detta har gjorts varsamt eftersom ett underlag om 18 fallföretag kan begränsa möjligheten att dra generaliserbara slutsatser. Riskerna i och med detta har minimerats dels genom att inno Scandinavia tillsammans med partnerskapet valt en väl avgränsad målgrupp, dels genom att inno kan ta stöd i erfarenheter från andra kvantitativa studier som genomförts i Stockholmsregionen. inno har exempelvis utfört RITTS för Stockholmsregionen. 11

13 Fallstudier - 18 fotografier från verkligheten Arton företag ur målgruppen har intervjuats. Som orientering presenteras nedan en översikt över fallstudierna där de klassificerats utefter innovationsstrategi (strategierna finns närmare beskrivna i den övergripande analysen i avsnitt 5.1) och beskrivits genom ett utmärkande drag för respektive innovationsprocess. Detta för att ge läsaren möjligheten att snabbt bekanta sig med fallföretagen och underlätta förståelsen för resonemanget i analysavsnittet, där det ofta refereras till fallföretagen. I bilaga 2 finns de fullständiga fallstudierna redovisade. Innovationsstrategi Sida Företag Aerocrine Attana BigImageSystem Cobolt Exaktafjädrar Fibersystem Firefly AB Gridline AB Haland Teknik AB KSV-Jenser Lotréc Packningsspecialisten Paratel Robolux Scirocco SEPAB SerieDesign AB SPG AB Produktinnovatör Processinnovatör Allround innovatör Inkrementel innovatör Utmärkande drag i innovationsprocessen Tvärvetenskapliga innovationer i forskarmiljö kombinerat med hög beställarkompetens Omfattande innovationssamarbete mellan företagsinterna spetskompetenser och forskarvärlden Attackinriktade innovationer framförda i en företagskultur med stark utvecklingsanda Stark forskarmiljö där teknik och ett utvecklat informarmationsutbyte med kund går hand i hand Kundstyrd innovationsprocess präglad av ett målinriktat miljöarbete Starkt produkt- och säljutvecklingsbolag med statliga myndigheter som föder innovationsbehov Samverkan med offentliga aktörer där applikationsinnovationer leder fram till systempatent Utveckling "i produktionen" genom tre fokus; produktförbättringar, användningsområde och egenskapsförändringar Förmedlande innovationsroll med avgörande samarbeten med maskinutvecklare och kunder Industriellt anknuten utveckling av produkten och kundernas produktionsprocesser Kombinerad market-push mot konsumenter och market-pull mot processorienterade kunder Utveckling bygger på hög leveranssäkerhet och kvalitet som säkerställs genom gammal och beprövad teknik Kundinitierade tekniska innovationer och internationell marknadsutveckling Integrerat utvecklingsarbete präglat av närhet till företagets nationella kunder Marknadsinnovativ prototypframställning med ersättningsprogram baserade på framtida försäljning Regleringar och intiativ från myndigheter skapar nya innovationsmöjligheter och samhällsansvar Innovativ "spindel i nätet" mellan kunder, leverantörer och komponenttillverkare Hög leveranssäkerhet kombinerat med fokus på "förståelse" om hur kunden använder produkten. 12

14 Övergripande analys av målgruppen Målgruppens koppling till tillväxt Det talas ofta om små och mellanstora företag i den tillväxtpolitiska debatten. Det underlag som finns för denna grupp baseras då ofta på kvantitativa analyser. Bakom statistiken som beskriver små och mellanstora företag gömmer sig utvecklingsbolag, försäljningsbolag, holdingbolag, utlandsägda dotterbolag och även företag som av olika anledningar har en annan verksamhet än vad SNI-koderna anger. Under den första fasen i denna undersökning visade sig detta på ett tydligt sätt. Många av de bolag som enligt tillgänglig statistik tillhörde den definierade målgruppen avskrevs efter att företaget kontaktats per telefon. Anledningen var ofta att företaget var del av en internationell koncern eller att det var ett rent försäljningsbolag. Denna problematik gör att det många gånger kan vara svårt att dra slutsatser om småföretag utan direkt kontakt. I denna undersökning ingår samtliga fallföretag i en tydligt definierad målgrupp ägarledda, produktorienterade företag i Stockholmsregionen med färre än 50 anställda. Den snäva målgruppsdefinitionen visar sig öppna för nya kunskaper om Stockholmsregionens tillverkande industri. I analysen av de 18 fallföretagen märks betydande likheter. Fallföretagen och även målgruppen karaktäriseras av företag som med god lönsamhet eller betydande potential agerar på tydliga marknadsnischer där de levererar små serier av kunskapsintensiva produkter. De flesta av företagen bygger konkurrensfördelar genom närhet till kunderna, flexibilitet, leveranssäkerhet och kunskap. I många fall bryter de ny mark genom att etablera nya produkter på nya marknader vilket kräver betydande marknadsinvesteringar. Resultatet är långt ifrån nidbilden av tillverkande industri med smutsiga verkstadslokaler och bristande affärsmässighet. Sett ur det perspektivet utgör fallstudierna en ny karaktärisering och inte minst ett erkännande av Stockholmsregionens tillverkande småföretag. Karaktäriseringen av Stockholmsregionens små tillverkande företag är ett tydligt resultat. En annan aspekt som tydliggörs genom fallstudierna är samspelet mellan de små tillverkande företagen och företag inom regionens profilområden IT och Biotech. För att på ett konkret sätt åskådliggöra dessa samband har potentiella affärsrelationer mellan ett antal fallföretag lagts in i bilden nedan. 13

15 Exempel på potentiella affärsrelationer IT/Telekom Inkapsling av elektronikkomponenter Biotech/Medicin Finmekanik Avlyssningssäkerhet Stansade detaljer Packningar Packnings- Packningsspecialistespecialisten SD SD Design Design Effektiviserade Ytbehandlingsprocesser KSV KSV Jenser Jenser Finmekanik Haland Haland Förbättrad diagnostik med laser Fibersystem Fibersystem Lasersystem Cobolt Cobolt Fiberlänkar Paratel Paratel Även om det (i de flesta fall) rör sig om potentiella affärsrelationer ger bilden tydliga indikationer på hur samspelet mellan regionens profilområden och de små tillverkande företagen ser ut. Kopplingen mellan småskalig tillverkning och tillväxt inom profilområdena blir härigenom mer greppbar. Modellen kan bekräftas genom ett antal exempel, däribland ett av fallföretagen som levererar prototyper till ABB. Innovationsprocessen initieras i och med att en av utvecklingscheferna på ABB ser en potentiell affärsmöjlighet och vill testa idén genom att snabbt serietillverka en prototyp. När dessa förutsättningar råder kan regionens små tillverkande företag genom kulturell närhet, kunnande och flexibilitet hävda sig mot utländsk konkurrens. På så sätt bidrar målgruppen till att utveckla och förnya stora såväl som små företags affärer vilket i förlängningen genererar tillväxt för regionen. Fallföretagens innovativitet Bland fallföretagen märks såväl likheter som olikheter i innovationsprocessen. I denna analys redogörs för de likheter som kan synliggöras då fallföretagen klassificeras utefter vilket fokus och vilken intensitet innovationsaktiviteterna har. Detta beskrivs inledningsvis i avsnittet klassificering av fallföretagens innovativitet. Samtidigt som likheterna i vissa fall kan tyckas slående har förstås vart och ett av företagen en unik profil och inriktning på sina innovationsaktiviteter. För att närmare karaktäri- 14

16 sera innovationsaktiviteterna i målgruppen ges exempel på de många uttryck som innovativiteten tar sig. Det kan röra sig om alltifrån innovativa marknadsaktiviteter till hur verksamheten organiseras eller finansieras. Detta redogörs för i nästkommande avsnitt, innovativiteten i målgruppen tar sig många uttryck. Klassificering av fallföretagens innovativitet Klassificeringen sker utefter två dimensioner process- och produkt. Processdimensionen visar på hur innovativt företaget är när det gäller att utveckla processer och metoder (för hur företagets produkter tillverkas, vidareutvecklas och marknadsförs). Produktdimensionen åskådliggör en mer traditionell syn på innovationer och visar på företagets innovativitet när det gäller att repetitivt ta fram nya produkter. I bilden nedan åskådliggörs hur företag kan klassificeras enligt detta synsätt. Process Processinnovativa företag All-round innovativa företag Inkrementella innovatörer Produktinnovativa företag Produkt Processinnovativa företag fokuserar på att ta fram nya sätt att producera produkter och nå fram till marknaden. Produktinnovativa företag fokuserar på att ta fram nya produkter. Inkrementella innovatörer innoverar i små steg inom såväl process som produkt. Allround innovativa företag är de företag där verksamheten är innovativ inom såväl process- som produktutveckling Nedan har fallföretagen klassificerats utefter de två dimensionerna process och produkt med avseende på hur deras innovativitet kan karaktäriseras. 15

17 Process BigImage Aerocrine KSV Jenser Lotréc SerieDesign Attana Scirocco SPG Paratel Haland Exaktafjädrar Gridline Packningsspecialisten Firefly Robolux Fibersystem SEPAB Cobolt Produkt Processinnovatörer Bland fallföretagen finns ett antal utpräglade processinnovatörer. Mest framträdande bland dessa är Big Image som utvecklat nya processer för att framställa bilder i stora format på mjuka material och även digitaliserat denna process. Företaget har även utvecklat sina affärsprocesser och affärssystem. En annan gruppering av företag i denna kategori utgörs av Lotréc och KSV-Jenser som båda är involverade i att innovera sina respektive kunders processer med hjälp av nya produkter och system. Detta gör att dessa företag intar en tydlig roll som processinnovatörer i samspelet med sina kunder. Det sista företaget i denna kategori, Serie Design, är starkt inriktat på att innovera affärsprocesser för värdeskapande i samspel med leverantörer och kunder. Gemensamt för dessa företag är att de utvecklat en utpräglad syn på sammanhanget i vilket deras produkter används. Med detta menas att Big Image arbetar med kommunikation - inte med bilder, Lotréc (industrisegmentet) arbetar med att snabba upp processer för kunderna inte med släppmedel, KSV- Jenser erbjuder kontroll över en parameter i tillverkningsprocessen inte ett mätinstrument. Detta kräver förståelse för hur innovationer kan introduceras i kundens processer. Ännu en gemensam nämnare är nödvändigheten att patentera teknologi, processer eller produkter för att skydda den kostsamma investering som är kopplad till innovationerna och kommersialiseringen. Produktinnovatörer I den andra kategorin finns fallföretagen Firefly, Robolux, Fibersystem, SEPAB och Cobolt. Bredaste produktfloran uppvisar Fibersystem och SEPAB som båda satsar starkt på att nå ut med många egna lösningar och produkter. Mest karaktäristiskt är Fibersystem som fått tillgång till en rad olika patent från företaget Fiberdata (Fibersystem avknoppades från detta företag). Fallföretagen Cobolt och Robolux är båda i ett tidigare skede i processen då de fokuserar på att utveckla och lansera ett mindre antal produkter. Båda dessa företag är även inriktade på att öppna nya marknader. Fokus ligger ändå på just utveckling av produkterna. Det företag inom gruppen som är mest processorienterat är Firefly som utvecklar säkerhetssystem med rök- och brandluktsdetektorer. Många av företa- 16

18 gen i denna grupp är förhållandevis nystartade, men här finns även exempel på väl etablerade företag, såsom SEPAB och Firefly, som hittat nya nischer för egenutvecklade produkter. Produktinnovatörerna är inte nödvändigtvis produktinriktade i den meningen att marknadsorienteringen blivit lidande. Framförallt Firefly bekräftar detta då synen på värdeskapande är förankrat vid värdet så som det upplevs från kundens perspektiv, d.v.s. Firefly säljer säkerhet, trygghet och driftsäkerhet snarare än detektorer. I bakgrunden ligger dock en starkt produktinnovativ drivkraft som skapar nya lösningar och möjligheter. Ursprunget till denna drivkraft mot nya produktinnovationer kommer i alla företag, utom SEPAB, från en utvecklad teknikplattform. Från denna bas i tekniken, utvecklas produkter och systemlösningar som patenteras. Bland dessa företag är även innovativa marknadsutvecklingar, i form av nya applikationsområden för tekniken, något som företagen ägnar sig åt. Inkrementella innovatörer Bland de inkrementella innovatörerna finns fallföretagen Gridline, Haland och Paratel. Dessa företag arbetar med små kontinuerliga förbättringar inom såväl produkt- som processområdet. Gemensamma nämnare är att fallföretagen är väl etablerade på sina respektive marknader och arbetar med små serier där produkterna har ett högt kunskapsinnehåll. Innovationsprocessen initieras ofta av kunderna som kommer med önskemål om förbättringar och behov. Generellt brukar de inkrementella innovatörerna inte göra kostsamma investeringar. Fokus ligger istället på produktanpassningar och distribution. Undantaget ur denna aspekt är Haland, som är tvunget att göra stora investeringar då maskinparken kontinuerligt förnyas. Detta är en nödvändighet för att behålla konkurrenskraften. I denna kategori ingår även fallföretagen SPG, Exaktafjädrar och Packningsspecialisten. Dessa kännetecknas av en lägre innovationsorientering. Affärskoncepten för dessa företag byggs snarare på leveranssäkerhet samt erfarenhet av och förståelse för marknaden. SPG är speciellt då företaget är marknadsledande inom en liten nisch på en förhållandevis mogen marknad (stålgaller och siktmedia). Detta gör att företaget kan hålla goda marginaler trots att innovationsgraden är förhållandevis låg. De flesta inkrementella innovatörer har ett lågt behov av att skydda sina produkter med patent. Allround innovatörer I denna grupp finns fallföretag som Aerocrine, Attana och Scirocco. Gemensam nämnare för dessa är att samtliga företag befinner sig i en stark uppbyggnadsfas med innovativa produkter som ska öppna nya applikationsområden. Den innovativa drivkraften begränsas dock inte till produkt och marknadsutveckling. Dessa fallföretag uppvisar också innovativa lösningar i uppbyggnadsfasen. Exempelvis använder sig Scirocco av innovativa finansierings- och ersättningsmodeller under uppbyggnadsfasen, Attana har genom grundarnas bakgrund och erfarenhet utvecklat en beställarkompetens gentemot universitet och högskolor som gör att företaget på ett innovativt sätt kan ta tillvara på och vidareförädla regionens och även nationella/internationella forskningsresurser. Aerocrine uppvisar också en innovativitet inom organisationsområdet, där de utvecklar beställarkompetens inom viktiga områden. På så sätt kan Aerocrine säkerställa tillgång till den samlade kompetens som finns i regionen. Bland dessa företag är det helt avgörande att kunna skydda innovationerna med patent. Innovativiteten i målgruppen tar sig många uttryck Den traditionella synen på innovation som en linjär modell med utgångspunkt i forskning och med slut i en ny produkt på marknaden har förändrats kraftigt under senare år. Den i dag förhärskande uppfattningen är att innovation är ett resultat av komplexa utbyten mel- 17

19 lan individer, organisationer och den omvärld dessa agerar inom. Detta synsätt ligger säkerligen närmare sanningen men medför samtidigt att innovationsprocesser, och deras resultat, blivit betydligt svårare att beskriva. Bland fallföretagen märks många olika typer av innovationer: Den forskningsresultatsbaserade innovationen, dvs. den klassiska linjära modellen, finns representerad bland fallföretagen genom Cobolt eller Aerocrine som båda baserat sin verksamhet på resultatet av forskningsprojekt. Innovation genom adoptering av teknologi som används inom andra sektorer finns representerad genom fallföretaget Lotréc. Det släppmedel för gummiindustrin som Lotréc utvecklat används nu inom båtfärgsindustrin. Värdeinnovation, detta innebär att existerande produkter tillförs ett för kunden nytt värde. Värdetillförseln kan vara av högteknologisk natur men detta är inte nödvändigt. Här märks hur Serie Design tillför servicetjänster till produkterna eller hur SPG säljer tillförlitlighet och leveranssäkerhet snarare än siktmedia. Affärsmodellsinnovationer brukar ofta vara representerade av varu- och tjänsteförsäljning via Internet. Bland fallföretagen märks nya finansieringsmodeller för att snabba på företagsutvecklingen i ett tidigt skede (detta genom att knyta till sig leverantörers utvecklingsresurser genom att garantera eventuell framtida försäljning med patenttillgångar som säkerhet). Organisationsinnovationer representeras av Attana som bygger framgång genom att utveckla beställarkompetens gentemot universitet eller Aerocrine som drar nytta av beställarkompetens inom strategiskt viktiga kompetensområden. Sammantaget visar detta på ett högst konkret sätt att innovationer bland fallföretagen/i målgruppen inte begränsas till det tekniska området. Innovationsprocessen i Stockholmsregionens små, ägarledda, produktorienterade företag inkluderar såväl marknad, affärer som organisation. Samverkan inom innovationssystemet Det finns intresse av att förstå hur fallföretagen använder extern kompetens i sin innovationsprocess. Partnerskapet vill ta del av småföretagens syn på samspelet i de regionala innovationssystemen och förstå vilken roll de offentliga aktörerna verkligen har. I detta kapitel sammanställs och analyseras, ur regionens synvinkel, de mest frekventa samverkanskonstellationerna mellan fallföretagen och offentliga aktörer. För ytterliggare detaljer om specifika samarbeten hänvisas till respektive fallbeskrivning i bilagan. 18

20 Offentlig aktör/insats Företag Uppdrag / Vem tog kontakten? Stockholms Stad Miljöcertifiering Myndigheter KSV-Jenser (näringslivskontoret) Packningsspec. Scirocco (näringslivskontoret) Firefly Packningsspecialisten Firefly (SL- började som exjobb) SEPAB (Vägverket) Fibersystem (Försvaret) Hjälp vid bolagsbildning/ksv Miljömärkning Hjälpte till med patentet Påverkar standardiseringsorg. Miljömärkning Produktutv., test & försäljning Produktutv.- Nollvisionen Produtv. strålningsfria datorer Branschorganisationer SPG (grus & makadamförening) Löpande samarbete Industriforskningsinstitut EU-program Universitet/Högskola Aerocrine (Karolinska Innovation) BigImage (IFP i Göteborg) Firefly (SP Borås, norskt inst.) KSV-Jenser (Ytkemiska) SerieDesign (EMC-lab, SP i Borås och korrosionsinstitutet) BigImage (Mål3, Mål4) Cobolt (Eureka) Gridline (Mål3) Lotréc Paratel (Kraft) Robolux Attana (KTH, Linköping, Uppsala, Lund) Cobolt KTH) Gridline (KTH) Haland (KTH) Lotréc (KTH,Chalmers,) Paratel (Tekn.Högskolan Gävle) Robolux (KTH) Serie Design (KTH) Grundidén från forskarteam på KI Test av UV-beständighet/BI Oberoende tester/firefly En avknoppning från YK Tester av produkter/seriedesign Kompetensutveckling Villkorslån Kompetensutveckling Söker för samarbete med universitet Workshops kompetensutv. Kompetensutveckling Produktutveckling och lablokaler/attana Idén var samarbete KTH & Acreo Mätningar/Gridline Studiebesök & uppdrag/kth Produktutv, lab & testning/kth Utveckling av nytt luftfilter Testning bioprocesser/robolux Specialkompetens/Serie Design 19

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer