Nr 2 Februari Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 Februari 2005. Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag"

Transkript

1 Nr 2 Februari 2005 Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag

2 Innovationer processer och strategier i Stockholmsregionens företag En öppen kvalitativ dialog med 18 fallföretag 1

3 Konsult: Nils Gabrielsson och Olof Domeij på inno Scandianvia AB RTN Tryck: CM Gruppen AB 2

4 Förord I Tillväxtprogram för Stockholms län konstateras att kännedomen om stöd för innovationsprocesser är otillräcklig bland regionens idébärare, alltså företagare, entreprenörer och uppfinnare. Partnerskapet för RTP i Stockholms län beslutade därför att genomföra en undersökning om innovationsprocessen i regionens småföretag. Resultatet av undersökningen presenteras i detta PM. Denna undersökning har som målsättning att visa företagens upplevda barriärer hinder i tillväxten i innovationsprocessen. Idén är att skapa goda förutsättningar för en dialog mellan partnerskapet och Stockholmsregionens små, ägarledda, produktorienterade företag. De företag som kommer till tals i denna undersökning visar att den klassiska uppdelningen i produkt- respektive tjänsteproducerande företag inte gäller i samband med innovationsprocessen. Trots att urvalet av företag har begränsats till produktorienterade företag framgår det tydligt att innovationsarbetet omfattar både produkter och processer. Ett annat tydligt resultat är dessa företags betydelse för regionens samlade konkurrenskraft genom de kopplingar som finns till starka näringssystem såsom IKT och biotech. Företagen nämner flera exempel på hur Stockholmsregionens aktörer skulle kunna stärka innovationsprocessen i småföretag. Företagen önskar även att offentliga kontaktnät på nya marknader utnyttjas mer effektivt. Sammantaget träder bilden fram av internationellt konkurrenskraftiga och företagsekonomiskt starka företag som interagerar med regionens multinationella företag och forskningsinstitutioner. Därigenom bidrar de till att utveckla regionens förnyelse vilket genererar tillväxt och välfärd. Idén till och finansieringen av denna PM har utarbetats gemensamt av Regionplaneoch trafikkontoret, Länsstyrelsen Stockholms län, Företagarna och SIF. Det nationella programmet för innovationssystem och kluster är medfinansieär. Projektledare på Regionplane- och trafikkontoret har varit Roland Engkvist. Stockholm i februari 2005 Sven-Inge Nylund Regionplanedirektör 3

5 Innehåll INLEDNING...5 Syfte...5 RAPPORTENS UPPLÄGG...7 Läsråd...7 METOD...9 Målgrupp...9 Val av fallföretag...9 Insamling av kvalitativ data besök/djupintervjuer...10 Kvalitetssäkring...10 Generalisering av resultat...11 FALLSTUDIER - 18 FOTOGRAFIER FRÅN VERKLIGHETEN...12 ÖVERGRIPANDE ANALYS AV MÅLGRUPPEN...13 Målgruppens koppling till tillväxt...13 Fallföretagens innovativitet...14 Klassificering av fallföretagens innovativitet...15 Innovativiteten i målgruppen tar sig många uttryck...17 Samverkan inom innovationssystemet...18 Fallföretagens budskap till partnerskapet...23 Transparens...23 Attityder...24 Marknad...25 Resurser...27 SLUTSATSER...29 En dialog med regionens småföretag...29 Målgruppen och dess innovativitet...29 Handlingsrelevanta barriärer i innovationsprocessen...30 Bilagor: Bilaga 1: Sammanställning av barriärer och budskap...32 Bilaga 2: 18 fallstudier..35 4

6 Inledning innovation is the renewal and enlargement of the range of products and services and the associated markets; the establishment of new methods of production, supply and distribution; the introduction of changes in management, work organization, and the working conditions and skills of the workforce. 1 Ett företag som ignorerar betydelsen av innovation, oavsett vilken form den tar och vilken källan till innovationen är, får förr eller senare problem att klara sig på marknaden. Följaktligen ligger det både i företagens eget intresse och i offentliga aktörers att företagens förmåga till innovation är så god som möjligt. Huvudansvaret för detta ligger givetvis hos företagen själva. De flesta länder och regioner har dock även utvecklat strukturer och system, helt eller delvis, finansierade av offentliga medel med syfte att erbjuda företagen stöd i innovationsprocessen. Ett stort antal analyser 2 av dessa system visar på liknande problembilder avseende systemens effektivitet: 1. Innehållet i och kvaliteten på de tjänster som erbjuds är inte optimalt avstämda med företagens behov 2. Företagen känner inte till vilka tjänster som erbjuds och på vilka villkor de erbjuds 3. De offentliga aktörernas förmåga att leverera tjänster är inte alltid till företagens belåtenhet I tillväxtprogrammet för Stockholms län uppmärksammas denna problematik och de konsekvenser detta kan få för tillväxten i länet. Behovet av att öka kunskaperna om små tillverkande företags syn på samspelet i de regionala innovationssystemen utgör bakgrunden till detta uppdrag. Inriktningen mot småföretag som målgrupp är högst relevant eftersom dessa, på grund av företagsledarnas tidsbrist och begränsade resurser (snarare än bristande engagemang), många gånger har svårt att komma till tals i den tillväxtpolitiska debatten. Uppdraget är utfört på uppdrag av partnerskapet i Stockholms län och utgör beslutsunderlag för utformandet av insatserna i tillväxtprogrammet. Syfte Det övergripande syftet med uppdraget är att öppna en dialog och kommunikationskanal mellan partnerskapet och Stockholmsregionens små, ägarledda, produktorienterade företag. Detta som ett led i att kontinuerligt utveckla Stockholmsregionen till en attraktiv, skarp och behovsanpassad innovationsmiljö. Som ett led i detta är syftet med denna rapport att för partnerskapets räkning förmedla 18 fotografier (fallstudier) som tillsammans tydliggör små, ägarledda, produktorienterade företags situation, innovationsprocess och deras inställning till innovationsmiljön i Stockholmsregionen. Inom ramen för underlaget presenteras även budskap som företagsledarna (eller utvecklingschefens i ett antal fall) förmedlar till partnerskapet. 1 COM(1995) T.ex. de s.k. RITTS och RIS-projekten som delfinansierats av den europeiska Kommissionen under

7 Underlaget ger svar på följande frågeställningar: Hur ser innovationsprocessen i fallföretagen ut? Vilka barriärer upplever fallföretagen i sin innovationsprocess? På vilket sätt och under vilka förutsättningar använder fallföretagen extern kompetens i innovationsprocessen? Vilken roll har offentliga aktörer? Hur och under vilka förutsättningar kan målgruppsföretagens innovationsprocess underlättas? Hur kan offentliga aktörers stöd till målgruppsföretagens innovationsprocess förbättras i syfte att bättre motsvara upplevda behov och utmaningar? 6

8 Rapportens upplägg För att underlätta för läsaren presenteras inledningsvis en schematisk överblick över rapport- och resonemangsstrukturen. Metod Metod Övergripande analys 18 fotografier från Stockholmsregionen Målgruppens koppling till tillväxt Fallföretagens innovativitet Samv. i innovationssystemet Barriärer och budskap Serie Design är ett företag som grundats av en före detta konsult. Innovationsproc essen kännetecknas av Slutsatser Läsråd Rapporten är uppdelad i ett antal moduler som kan läsas enskilt eller i en följd. I dessa läsråd presenteras innehållet i modulerna kapitelvis. Metod I denna modul presenteras metoden som använts. Fallstudier - 18 fotografier från Stockholmsregionen Denna modul är deskriptiv och ger svar på frågeställningarna: Hur ser innovationsprocessen i fallföretagen ut? Vilka barriärer upplever fallföretagen i sin innovationsprocess? 7

9 På vilket sätt och under vilka förutsättningar använder fallföretagen extern kompetens i innovationsprocessen? Vilken roll har offentliga aktörer? I denna modul presenteras en överblick över fallföretagen där deras innovativitet klassificeras enligt ett antal dimensioner och karaktäriseras genom att utmärkande drag i företagens innovationsprocesser lyfts fram. Detta ger en överblick över vilka fallföretag som ligger som underlag för den övergripande analysen. I bilaga 2 finns samtliga 18 fallbeskrivningar beskrivna i sin helhet. Fallstudierna struktureras utefter innovationsprocess samverkan med offentliga aktörer upplevda barriärer företagsledarens budskap till partnerskapet Övergripande analys av målgruppen I denna modul analyseras fallföretagen vilket ger kunskaper om målgruppen ägarledda, produktorienterade småföretag i Stockholmsregionen samt svar på frågeställningarna. Hur och under vilka förutsättningar kan målgruppsföretagens innovationsprocess underlättas? Hur kan offentliga aktörers stöd till målgruppsföretagens innovationsprocess förbättras i syfte att bättre motsvara upplevda behov och utmaningar? I denna modul finns en övergripande analys av generaliserbara resultat avseende målgruppsföretagens koppling till tillväxt innovativitet samverkan med offentliga aktörer samt upplevda barriärer och budskap Slutsatser Utifrån den sammanvägda analysen sammanställs avslutningsvis övergripande slutsatser. 8

10 Metod Målgrupp Valet av målgrupp har stämts av i samråd med partnerskapet. De 18 fallföretagen som valts uppfyller följande kriterier: Ägarledda, t.ex. ej tillhöra någon koncernstruktur Små och medelstora företag med maximalt 50 anställda Huvudkontor beläget i Stockholmsregionen Företaget ska bedriva någon typ av produktutveckling/innovationsprocess Målgruppen är enligt innos bedömning högst relevant eftersom småföretag, på grund av företagsledarnas tidsbrist och begränsade resurser (snarare än bristande engagemang), många gånger har svårt att komma till tals i den tillväxtpolitiska debatten. Val av fallföretag Valet av fallföretag har skett i två steg: Steg 1 - inno har arbetat med kompletterande metoder i syfte att få så heltäckande och korrekt information som möjligt från företagen. Med hjälp utav tillgängliga media, databaser och personliga kontakter har ett basurval av intressanta företag gjorts. Avsikten har varit att täcka in företag från olika branscher, mognadsfaser och innovativitetsgrad. Detta för att bättre fånga in olika perspektiv och uppfattningar. o Några exempel på informationskällor som använts för att identifiera potentiella fallföretag i steg 1 är: Företagarna, gula sidorna, Företagsfakta, tips och råd från partnerskapet, Industrifonden, och Competence (tidningen för Stockholms framtidsområden). Steg 2 - De mest intressanta företagen har kontaktats och en kort kvalificerande telefonintervju genomförts. Syftet med telefonintervjun har varit att säkerställa att o o det potentiella fallföretaget uppfyller de fyra grundkriterierna (se avsnitt 3.1 Målgrupp ) och att respondenten har ett intresse av att dela med sig av sina erfarenheter till partnerskapet. Grundkriterierna har kunnat säkerställas av receptionister, av andra medarbetare, VD eller utvecklingsansvariga. I de fall där företaget uppfyllt de nödvändiga kriterierna och inno Scandinavia bedömt att respondenten (VD eller forskningschef) har något att tillföra partnerskapet har ett besök bokats. Under urvalsprocessen har vissa svårigheter påträffats. Efter basurvalet, då intressanta företag har verifierats genom hemsidor och liknande, har det visat sig att företagen inte alltid motsvarar förväntningarna efter en första kontakt. Detta har lett till att många telefonkontakter tagits, men det har sedan visat sig att företaget inte uppfyller de fastställda grundkriterierna. 9

11 Insamling av kvalitativ data besök/djupintervjuer Insamlingen av data på fallföretagen har skett genom personliga besök av två konsulter från inno Scandinavia. Öppna samtal har hållits med företagets VD och i ett fåtal fall med företagets forskningschef. Samtalen har haft karaktären av en öppen dialog. En fördel med detta har varit att det getts utrymme för diskussioner som ligger något utanför den ursprungliga planen men som ofta genererar tankesprång och innovativa infall. I samråd med uppdragsgivaren har övergripande frågeområden definierats. De aktuella frågeställningarna som behandlats under intervjuerna är följande: Företagets verksamhet/affärsidé och bakgrund till ursprungsinnovationen Innovationsprocessen Hur innoverar företaget? Marknadsutveckling och barriärer? Samverkan inom innovationssystemet Samarbeten med högskola, universitet, nationella/internationella program (EU), branschorganisationer och forskningsinstitut Budskap till partnerskapet Efter intervjun har det ofta getts tillfälle till en rundvandring på företaget. Detta har uppskattats av inno-teamet och även bidragit med en mer konkret insyn i verksamheten. Kvalitetssäkring Som avslutning på intervjun har de intressanta synpunkterna summerats och stämts av med respondenten. Arbetet med att sammanställa och tolka den information som erhålls från respondenterna samt översätta denna till handlingsrelevanta rekommendationer för uppdragsgivaren ses som en mycket viktig uppgift. För att genomföra detta på bästa möjliga sätt så har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har båda konsulterna tagit intervjuanteckningar och efteråt har materialet sammanfattats av båda konsulterna oberoende av varandra. Detta gör en första kvalitetssäkring av materialet möjlig då uppfattningar och åsikter i många fall kan tolkas på flera olika sätt. Efter interna samtal har inno Scandinavia enats om en tolkning av uppgifterna som lämnats. De sammantagna uppgifterna har sammanställts i preliminära fallbeskrivningar som skickats till respondenterna för kvalitetssäkring. Här har respondenterna lämnats möjligheten att modifiera det skrivna dokumentet samt lägga till ytterliggare åsikter och funderingar. I vissa fall har kvalitetssäkringen inneburit att intressant material har tagits bort då företagen inte velat offentliggöra uppgifterna. Dessa uppgifter har exkluderats från fallbeskrivningarna för att värna om företagens integritet. 10

12 Generalisering av resultat Förutom presentation av de mer deskriptiva fallstudierna har materialet analyserats på en generell nivå. Detta har gjorts varsamt eftersom ett underlag om 18 fallföretag kan begränsa möjligheten att dra generaliserbara slutsatser. Riskerna i och med detta har minimerats dels genom att inno Scandinavia tillsammans med partnerskapet valt en väl avgränsad målgrupp, dels genom att inno kan ta stöd i erfarenheter från andra kvantitativa studier som genomförts i Stockholmsregionen. inno har exempelvis utfört RITTS för Stockholmsregionen. 11

13 Fallstudier - 18 fotografier från verkligheten Arton företag ur målgruppen har intervjuats. Som orientering presenteras nedan en översikt över fallstudierna där de klassificerats utefter innovationsstrategi (strategierna finns närmare beskrivna i den övergripande analysen i avsnitt 5.1) och beskrivits genom ett utmärkande drag för respektive innovationsprocess. Detta för att ge läsaren möjligheten att snabbt bekanta sig med fallföretagen och underlätta förståelsen för resonemanget i analysavsnittet, där det ofta refereras till fallföretagen. I bilaga 2 finns de fullständiga fallstudierna redovisade. Innovationsstrategi Sida Företag Aerocrine Attana BigImageSystem Cobolt Exaktafjädrar Fibersystem Firefly AB Gridline AB Haland Teknik AB KSV-Jenser Lotréc Packningsspecialisten Paratel Robolux Scirocco SEPAB SerieDesign AB SPG AB Produktinnovatör Processinnovatör Allround innovatör Inkrementel innovatör Utmärkande drag i innovationsprocessen Tvärvetenskapliga innovationer i forskarmiljö kombinerat med hög beställarkompetens Omfattande innovationssamarbete mellan företagsinterna spetskompetenser och forskarvärlden Attackinriktade innovationer framförda i en företagskultur med stark utvecklingsanda Stark forskarmiljö där teknik och ett utvecklat informarmationsutbyte med kund går hand i hand Kundstyrd innovationsprocess präglad av ett målinriktat miljöarbete Starkt produkt- och säljutvecklingsbolag med statliga myndigheter som föder innovationsbehov Samverkan med offentliga aktörer där applikationsinnovationer leder fram till systempatent Utveckling "i produktionen" genom tre fokus; produktförbättringar, användningsområde och egenskapsförändringar Förmedlande innovationsroll med avgörande samarbeten med maskinutvecklare och kunder Industriellt anknuten utveckling av produkten och kundernas produktionsprocesser Kombinerad market-push mot konsumenter och market-pull mot processorienterade kunder Utveckling bygger på hög leveranssäkerhet och kvalitet som säkerställs genom gammal och beprövad teknik Kundinitierade tekniska innovationer och internationell marknadsutveckling Integrerat utvecklingsarbete präglat av närhet till företagets nationella kunder Marknadsinnovativ prototypframställning med ersättningsprogram baserade på framtida försäljning Regleringar och intiativ från myndigheter skapar nya innovationsmöjligheter och samhällsansvar Innovativ "spindel i nätet" mellan kunder, leverantörer och komponenttillverkare Hög leveranssäkerhet kombinerat med fokus på "förståelse" om hur kunden använder produkten. 12

14 Övergripande analys av målgruppen Målgruppens koppling till tillväxt Det talas ofta om små och mellanstora företag i den tillväxtpolitiska debatten. Det underlag som finns för denna grupp baseras då ofta på kvantitativa analyser. Bakom statistiken som beskriver små och mellanstora företag gömmer sig utvecklingsbolag, försäljningsbolag, holdingbolag, utlandsägda dotterbolag och även företag som av olika anledningar har en annan verksamhet än vad SNI-koderna anger. Under den första fasen i denna undersökning visade sig detta på ett tydligt sätt. Många av de bolag som enligt tillgänglig statistik tillhörde den definierade målgruppen avskrevs efter att företaget kontaktats per telefon. Anledningen var ofta att företaget var del av en internationell koncern eller att det var ett rent försäljningsbolag. Denna problematik gör att det många gånger kan vara svårt att dra slutsatser om småföretag utan direkt kontakt. I denna undersökning ingår samtliga fallföretag i en tydligt definierad målgrupp ägarledda, produktorienterade företag i Stockholmsregionen med färre än 50 anställda. Den snäva målgruppsdefinitionen visar sig öppna för nya kunskaper om Stockholmsregionens tillverkande industri. I analysen av de 18 fallföretagen märks betydande likheter. Fallföretagen och även målgruppen karaktäriseras av företag som med god lönsamhet eller betydande potential agerar på tydliga marknadsnischer där de levererar små serier av kunskapsintensiva produkter. De flesta av företagen bygger konkurrensfördelar genom närhet till kunderna, flexibilitet, leveranssäkerhet och kunskap. I många fall bryter de ny mark genom att etablera nya produkter på nya marknader vilket kräver betydande marknadsinvesteringar. Resultatet är långt ifrån nidbilden av tillverkande industri med smutsiga verkstadslokaler och bristande affärsmässighet. Sett ur det perspektivet utgör fallstudierna en ny karaktärisering och inte minst ett erkännande av Stockholmsregionens tillverkande småföretag. Karaktäriseringen av Stockholmsregionens små tillverkande företag är ett tydligt resultat. En annan aspekt som tydliggörs genom fallstudierna är samspelet mellan de små tillverkande företagen och företag inom regionens profilområden IT och Biotech. För att på ett konkret sätt åskådliggöra dessa samband har potentiella affärsrelationer mellan ett antal fallföretag lagts in i bilden nedan. 13

15 Exempel på potentiella affärsrelationer IT/Telekom Inkapsling av elektronikkomponenter Biotech/Medicin Finmekanik Avlyssningssäkerhet Stansade detaljer Packningar Packnings- Packningsspecialistespecialisten SD SD Design Design Effektiviserade Ytbehandlingsprocesser KSV KSV Jenser Jenser Finmekanik Haland Haland Förbättrad diagnostik med laser Fibersystem Fibersystem Lasersystem Cobolt Cobolt Fiberlänkar Paratel Paratel Även om det (i de flesta fall) rör sig om potentiella affärsrelationer ger bilden tydliga indikationer på hur samspelet mellan regionens profilområden och de små tillverkande företagen ser ut. Kopplingen mellan småskalig tillverkning och tillväxt inom profilområdena blir härigenom mer greppbar. Modellen kan bekräftas genom ett antal exempel, däribland ett av fallföretagen som levererar prototyper till ABB. Innovationsprocessen initieras i och med att en av utvecklingscheferna på ABB ser en potentiell affärsmöjlighet och vill testa idén genom att snabbt serietillverka en prototyp. När dessa förutsättningar råder kan regionens små tillverkande företag genom kulturell närhet, kunnande och flexibilitet hävda sig mot utländsk konkurrens. På så sätt bidrar målgruppen till att utveckla och förnya stora såväl som små företags affärer vilket i förlängningen genererar tillväxt för regionen. Fallföretagens innovativitet Bland fallföretagen märks såväl likheter som olikheter i innovationsprocessen. I denna analys redogörs för de likheter som kan synliggöras då fallföretagen klassificeras utefter vilket fokus och vilken intensitet innovationsaktiviteterna har. Detta beskrivs inledningsvis i avsnittet klassificering av fallföretagens innovativitet. Samtidigt som likheterna i vissa fall kan tyckas slående har förstås vart och ett av företagen en unik profil och inriktning på sina innovationsaktiviteter. För att närmare karaktäri- 14

16 sera innovationsaktiviteterna i målgruppen ges exempel på de många uttryck som innovativiteten tar sig. Det kan röra sig om alltifrån innovativa marknadsaktiviteter till hur verksamheten organiseras eller finansieras. Detta redogörs för i nästkommande avsnitt, innovativiteten i målgruppen tar sig många uttryck. Klassificering av fallföretagens innovativitet Klassificeringen sker utefter två dimensioner process- och produkt. Processdimensionen visar på hur innovativt företaget är när det gäller att utveckla processer och metoder (för hur företagets produkter tillverkas, vidareutvecklas och marknadsförs). Produktdimensionen åskådliggör en mer traditionell syn på innovationer och visar på företagets innovativitet när det gäller att repetitivt ta fram nya produkter. I bilden nedan åskådliggörs hur företag kan klassificeras enligt detta synsätt. Process Processinnovativa företag All-round innovativa företag Inkrementella innovatörer Produktinnovativa företag Produkt Processinnovativa företag fokuserar på att ta fram nya sätt att producera produkter och nå fram till marknaden. Produktinnovativa företag fokuserar på att ta fram nya produkter. Inkrementella innovatörer innoverar i små steg inom såväl process som produkt. Allround innovativa företag är de företag där verksamheten är innovativ inom såväl process- som produktutveckling Nedan har fallföretagen klassificerats utefter de två dimensionerna process och produkt med avseende på hur deras innovativitet kan karaktäriseras. 15

17 Process BigImage Aerocrine KSV Jenser Lotréc SerieDesign Attana Scirocco SPG Paratel Haland Exaktafjädrar Gridline Packningsspecialisten Firefly Robolux Fibersystem SEPAB Cobolt Produkt Processinnovatörer Bland fallföretagen finns ett antal utpräglade processinnovatörer. Mest framträdande bland dessa är Big Image som utvecklat nya processer för att framställa bilder i stora format på mjuka material och även digitaliserat denna process. Företaget har även utvecklat sina affärsprocesser och affärssystem. En annan gruppering av företag i denna kategori utgörs av Lotréc och KSV-Jenser som båda är involverade i att innovera sina respektive kunders processer med hjälp av nya produkter och system. Detta gör att dessa företag intar en tydlig roll som processinnovatörer i samspelet med sina kunder. Det sista företaget i denna kategori, Serie Design, är starkt inriktat på att innovera affärsprocesser för värdeskapande i samspel med leverantörer och kunder. Gemensamt för dessa företag är att de utvecklat en utpräglad syn på sammanhanget i vilket deras produkter används. Med detta menas att Big Image arbetar med kommunikation - inte med bilder, Lotréc (industrisegmentet) arbetar med att snabba upp processer för kunderna inte med släppmedel, KSV- Jenser erbjuder kontroll över en parameter i tillverkningsprocessen inte ett mätinstrument. Detta kräver förståelse för hur innovationer kan introduceras i kundens processer. Ännu en gemensam nämnare är nödvändigheten att patentera teknologi, processer eller produkter för att skydda den kostsamma investering som är kopplad till innovationerna och kommersialiseringen. Produktinnovatörer I den andra kategorin finns fallföretagen Firefly, Robolux, Fibersystem, SEPAB och Cobolt. Bredaste produktfloran uppvisar Fibersystem och SEPAB som båda satsar starkt på att nå ut med många egna lösningar och produkter. Mest karaktäristiskt är Fibersystem som fått tillgång till en rad olika patent från företaget Fiberdata (Fibersystem avknoppades från detta företag). Fallföretagen Cobolt och Robolux är båda i ett tidigare skede i processen då de fokuserar på att utveckla och lansera ett mindre antal produkter. Båda dessa företag är även inriktade på att öppna nya marknader. Fokus ligger ändå på just utveckling av produkterna. Det företag inom gruppen som är mest processorienterat är Firefly som utvecklar säkerhetssystem med rök- och brandluktsdetektorer. Många av företa- 16

18 gen i denna grupp är förhållandevis nystartade, men här finns även exempel på väl etablerade företag, såsom SEPAB och Firefly, som hittat nya nischer för egenutvecklade produkter. Produktinnovatörerna är inte nödvändigtvis produktinriktade i den meningen att marknadsorienteringen blivit lidande. Framförallt Firefly bekräftar detta då synen på värdeskapande är förankrat vid värdet så som det upplevs från kundens perspektiv, d.v.s. Firefly säljer säkerhet, trygghet och driftsäkerhet snarare än detektorer. I bakgrunden ligger dock en starkt produktinnovativ drivkraft som skapar nya lösningar och möjligheter. Ursprunget till denna drivkraft mot nya produktinnovationer kommer i alla företag, utom SEPAB, från en utvecklad teknikplattform. Från denna bas i tekniken, utvecklas produkter och systemlösningar som patenteras. Bland dessa företag är även innovativa marknadsutvecklingar, i form av nya applikationsområden för tekniken, något som företagen ägnar sig åt. Inkrementella innovatörer Bland de inkrementella innovatörerna finns fallföretagen Gridline, Haland och Paratel. Dessa företag arbetar med små kontinuerliga förbättringar inom såväl produkt- som processområdet. Gemensamma nämnare är att fallföretagen är väl etablerade på sina respektive marknader och arbetar med små serier där produkterna har ett högt kunskapsinnehåll. Innovationsprocessen initieras ofta av kunderna som kommer med önskemål om förbättringar och behov. Generellt brukar de inkrementella innovatörerna inte göra kostsamma investeringar. Fokus ligger istället på produktanpassningar och distribution. Undantaget ur denna aspekt är Haland, som är tvunget att göra stora investeringar då maskinparken kontinuerligt förnyas. Detta är en nödvändighet för att behålla konkurrenskraften. I denna kategori ingår även fallföretagen SPG, Exaktafjädrar och Packningsspecialisten. Dessa kännetecknas av en lägre innovationsorientering. Affärskoncepten för dessa företag byggs snarare på leveranssäkerhet samt erfarenhet av och förståelse för marknaden. SPG är speciellt då företaget är marknadsledande inom en liten nisch på en förhållandevis mogen marknad (stålgaller och siktmedia). Detta gör att företaget kan hålla goda marginaler trots att innovationsgraden är förhållandevis låg. De flesta inkrementella innovatörer har ett lågt behov av att skydda sina produkter med patent. Allround innovatörer I denna grupp finns fallföretag som Aerocrine, Attana och Scirocco. Gemensam nämnare för dessa är att samtliga företag befinner sig i en stark uppbyggnadsfas med innovativa produkter som ska öppna nya applikationsområden. Den innovativa drivkraften begränsas dock inte till produkt och marknadsutveckling. Dessa fallföretag uppvisar också innovativa lösningar i uppbyggnadsfasen. Exempelvis använder sig Scirocco av innovativa finansierings- och ersättningsmodeller under uppbyggnadsfasen, Attana har genom grundarnas bakgrund och erfarenhet utvecklat en beställarkompetens gentemot universitet och högskolor som gör att företaget på ett innovativt sätt kan ta tillvara på och vidareförädla regionens och även nationella/internationella forskningsresurser. Aerocrine uppvisar också en innovativitet inom organisationsområdet, där de utvecklar beställarkompetens inom viktiga områden. På så sätt kan Aerocrine säkerställa tillgång till den samlade kompetens som finns i regionen. Bland dessa företag är det helt avgörande att kunna skydda innovationerna med patent. Innovativiteten i målgruppen tar sig många uttryck Den traditionella synen på innovation som en linjär modell med utgångspunkt i forskning och med slut i en ny produkt på marknaden har förändrats kraftigt under senare år. Den i dag förhärskande uppfattningen är att innovation är ett resultat av komplexa utbyten mel- 17

19 lan individer, organisationer och den omvärld dessa agerar inom. Detta synsätt ligger säkerligen närmare sanningen men medför samtidigt att innovationsprocesser, och deras resultat, blivit betydligt svårare att beskriva. Bland fallföretagen märks många olika typer av innovationer: Den forskningsresultatsbaserade innovationen, dvs. den klassiska linjära modellen, finns representerad bland fallföretagen genom Cobolt eller Aerocrine som båda baserat sin verksamhet på resultatet av forskningsprojekt. Innovation genom adoptering av teknologi som används inom andra sektorer finns representerad genom fallföretaget Lotréc. Det släppmedel för gummiindustrin som Lotréc utvecklat används nu inom båtfärgsindustrin. Värdeinnovation, detta innebär att existerande produkter tillförs ett för kunden nytt värde. Värdetillförseln kan vara av högteknologisk natur men detta är inte nödvändigt. Här märks hur Serie Design tillför servicetjänster till produkterna eller hur SPG säljer tillförlitlighet och leveranssäkerhet snarare än siktmedia. Affärsmodellsinnovationer brukar ofta vara representerade av varu- och tjänsteförsäljning via Internet. Bland fallföretagen märks nya finansieringsmodeller för att snabba på företagsutvecklingen i ett tidigt skede (detta genom att knyta till sig leverantörers utvecklingsresurser genom att garantera eventuell framtida försäljning med patenttillgångar som säkerhet). Organisationsinnovationer representeras av Attana som bygger framgång genom att utveckla beställarkompetens gentemot universitet eller Aerocrine som drar nytta av beställarkompetens inom strategiskt viktiga kompetensområden. Sammantaget visar detta på ett högst konkret sätt att innovationer bland fallföretagen/i målgruppen inte begränsas till det tekniska området. Innovationsprocessen i Stockholmsregionens små, ägarledda, produktorienterade företag inkluderar såväl marknad, affärer som organisation. Samverkan inom innovationssystemet Det finns intresse av att förstå hur fallföretagen använder extern kompetens i sin innovationsprocess. Partnerskapet vill ta del av småföretagens syn på samspelet i de regionala innovationssystemen och förstå vilken roll de offentliga aktörerna verkligen har. I detta kapitel sammanställs och analyseras, ur regionens synvinkel, de mest frekventa samverkanskonstellationerna mellan fallföretagen och offentliga aktörer. För ytterliggare detaljer om specifika samarbeten hänvisas till respektive fallbeskrivning i bilagan. 18

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem

En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Rapport 2001:01 2012:24 En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Rapport 2012:24 En GPS för Stockholmsregionens innovationssystem Foto omslag: Christina Fagergren Utgivningsår: 2012 ISBN: 978-91-7281-510-0

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer