LEVA LIVET. Våra kunder vågar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEVA LIVET. Våra kunder vågar"

Transkript

1

2 V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en kraftig volymökning, mycket tack vare låga introduktionspremier och kampanjerbjudanden. Inom övriga produktområden har ökningstakten stannat av och det hårdnande konkurrensläget bedöms som den viktigaste orsaken. Tyvärr har ansträngningarna att öka affärsvolymerna inom affärsområde direkt och framför allt på konsumentaffären inte uppfyllt våra målsättningar, vilket avspeglas i för höga driftskostnader utifrån budget. Bolaget har under året fokuserat på att bygga upp och etablera organisation samt funktioner för styrning och kontroll. Arbetet med att implementera samtliga produkter i det nya affärssystemet har haft stort fokus. Detta har bidragit till den ökande andelen driftskostnader inom bolagets affärsverksamhet. Skadekostnader Skadekostnadsutvecklingen är mycket oroande då vi under 2007 inte lyckats bryta den negativa trend som skadekostnaderna visat under förra året. Det är egentligen bara produkten lantbruk/grödaförsäkring som redovisar tillfredställande skadekostnader. Den enskilt största produkten, fastighetsförsäkring, har under året drabbats hårt av flera större brandskador som gör att resultatet kraftigt avviker från budget. Vår bedömning är trots allt, utifrån de analyser som gjorts av skadorna, att vår fastighetsförsäkringsaffär inte är av sämre kvalitet än övriga marknaden, vilket gör att vi räknar med bättre skadekostnadsutveckling i framtiden. Givetvis kommer vi att intensifiera arbetet med skadeförebyggnad samt noggrant bevaka konkurrenssituationen för att undvika en försämring av fastighetsförsäkringsaffären genom generella premiesänkningar. Inom motorförsäkring har vi inte lyckats fullt ut med ambitionen att förbättra skadekostnaderna under året. Alltför låga premier inledningsvis samt problem inom skadeorganisationen har gjort att skaderesultatet fortfarande är alltför högt. Vi har under året identifierat de problemområden som funnits och åtgärdat dem. Det är dock först i slutet på året som vi kunnat se en vändning av affärens resultat. Kapitalförvaltning Den internationella finanskrisen har påverkat bolagets finansförvaltning med ett negativt resultat från kapitalförvaltningen. Här bör dock noteras att en relativt stor andel av kapitalet är kapitalsäkrat genom strukturerade produkter. LEVA LIVET Sammanfattning 2007 Verksamhetsåret har för Sveland Sakförsäkringar AB varit ett år där ett antal samverkande faktorer lett till ett ekonomiskt mycket dåligt resultat. Inför framtiden ser vi dock fortfarande stora möjligheter för bolaget. Styrelse och ledning har arbetat intensivt med åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten och mycket är i stora delar redan implementerat. Viktiga åtgärdspunkter som genomförts är premiejusteringar, effektiviseringar, förnyat återförsäkringsprogram samt beslut kring kapitaltillskott för att säkra bolagets fortsatta utveckling. Profilkampanjen våra kunder vågar syftar till att bygga långsiktigt förtroende och kommunicera Svelands grundläggande värde som ett kundorienterat försäkringsbolag med hög servicegrad och korrekt hantering i allt från införsäkring till skadehantering. 2

3 A F F Ä R S O M R Å D E N O C H O R G A N I S A T I O N Den förmedlade affären 2007 har inneburit en fortsatt positiv volymtillväxt av den förmedlade affären, trots en hårdnad konkurrens på marknaden. Ett 10-tal nya aktörer har tillkommit och en del erbjuder försäkringar i karaktär av lockpriser. Sveland har valt att följa sin prislinje och detta har fått till följd att vi tappat viss försäkring och att vi inte haft samma höga tillslagsprocent på vårt offertflöde som tidigare. Vi har trots detta lyckats öka premieinkomsten under året, utan att göra avkall på vår teckningsrisk. Pris och självrisk bestäms baserat på erfarenhet och historiska kalkyler jämte bedömning av försäkringsobjektets status. Totalt sett blev 2007 ett bra försäkringsår för svensk skadeförsäkring. Inom företag och fastighet har antalet kunder ökat, men samtidigt har viss premiesänkning krävts för att försvara försäkringsbeståndets kunder med bra skaderesultat. Väsentliga händelser under året Ett nytt 5-årigt avtal ingicks med Fastighetsägarna. Denna affär har under ett antal år varit lönsam för Sveland. Förhoppningen är, och utsikterna är goda, att detta även under den nya avtalsperioden ska fortsätta utvecklas enligt förväntningarna. Under året bildades det nya bolaget, Sveriges Hantverkares Försäkring AB, tillsammans med Målarmästarna. Avsikten är att teckna sakförsäkring för olika hantverkaregrupper och affären har inledningsvis haft en mycket positiv utveckling. Tyvärr drabbades vi under året av ett osannolikt antal större brandskador. Samtliga skador har varit föremål för utredning internt och de analyser som gjorts har inte kunnat påvisa några felaktigheter vid riskbedömningen. Vår skadepersonal har från alla parter lovordats för hög kompetens och professionell hantering av storskadorna. Framtida utveckling Sveland räknar med en fortsatt expansion inom förmedlad sakförsäkring. För att öka vår närvaro och konkurrenskraft placeras under 2008 personal på kontoren i Göteborg och Stockholm. Vårt mål är fortsatt att alltid ge förmedlarna den bästa servicen på marknaden med ett koncept byggt på korta svarstider, snabba besked, högtillgänglighet och stort engagemang. Direktaffären Direktaffärens viktigaste försäljningskanaler är den egna försäljningsorganisationen, delägande banker och fristående samarbetspartners. Ett intensivt arbete har genomförts för att katalysera försäljningen och förbättra riskurvalet via dessa kanaler. Många marknadsområden är hårt konkurrensutsatta, vilket ställer stora krav på premiesättning kontra riskurval. Affärssystemet är ett viktigt verktyg i denna säljstödsprocess och systemet har under året fortsatt utvecklats för att möta behovet av rationell hantering samt tillfredställande statistik och analysunderlag. Även våra samarbetspartners möter en hårdare konkurrens på sina traditionella marknader efter de premiejusteringar som genomförts. Här har man tvingats ändra sin strategi vilket momentant bromsat upp försäljningen, men samtidigt gett oss ett bättre riskurval som långsiktigt bidrar till en lönsammare affär. Ett omfattande projekt har genomförts för att öka försäljningen i samarbete med delägande Sparbanker. Förändrade rutiner, lokalt anpassade tariffer, bättre utbildning och coaching samt undanröjande av tekniska problem har skapat förutsättningar för en kraftfull volymtillväxt under Produktstaben Genom rekrytering av Marianne Thörn, med mångårig erfarenhet som ansvarsspecialist inom försäkringsbranschen, har produktstaben fått en kraftfull sammansättning med tydlig organisation. Marianne ansvarar för staben, som förutom de produktansvariga består av de rådgivande stabsfunktionerna jurist och riskingenjör. Produktstaben tillhandahåller kunskaper och expertstöd till försäkringsverksamheten i Sveland avseende samtliga förekommande produkter. Man ansvarar också för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter och allmänna råd samt att bolagets interna regler och god försäkringsstandard efterlevs. De ansvariga för varje försäkringsgren sammanställer riskurvalsregler och utfärdar rekommendationer om vilka risker Sveland försäkrar samt ansvarar för produktutvecklig och försäkringsvillkor. Produktstaben medverkar även i utveckling av effektiva administrativa system, arbetar aktivt med skadeförebyggande verksamhet och utbildning samt fungerar som ett stöd i återförsäkringsfrågor. Man har också ett lönsamhetsansvar för samtliga produkter. Svelands VD Anders Strand invigde under våren officiellt Malmökontorets nya lokaler i Västra Hamnen. Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 3

4 A F F Ä R S O M R Å D E N O C H O R G A N I S A T I O N Affärssystemet Sedan 2005 utvecklar vi affärssystemet i samarbete med det Stockholmsbaserade IT-företaget Mantacore. Systemet byggs från en av leverantören färdig konceptlösning för försäkringsbolag. Manta är latin för täcke och representerar styrkan i ett heltäckande och övergripande ansvarstagande, medan Core representerar bolagets kärnverksamhet som IT-leverantör inom försäkringsbranschen. Utveckling av affärssystem för försäkringsbolag är en erkänt svår utmaning. Med Svelands unika behov av ett komplett system för såväl Sak- som Djurförsäkringar ställer projektet extrema krav på såväl beställare som utvecklare. Projektet har efter de inledande svårigheterna utvecklats till en för bägge parter viktig miljö, där man gemensamt skapat ett mycket kompetent system. Bland de funktioner som affärssystemet idag tillgodoser kan nämnas: Webbaserad lösning med hög tillgänglighet Front-Office med direktkoppling till Back-Office Anpassningsbart för branding -lösning Momentuppbyggnad med detaljerad uppföljning Komplett skadehanteringsmodul Kopplingar mot externa samarbetspartners Koncerngemensam kunddatabas Tariffiering på många nivåer Kundorienterade faktureringsmöjligheter Tydlig och avvägd kundinformation Plattform som möter framtidens krav Under våren 2008 har fokus legat på arbetet med att konvertera in djurbolagets bestånd och efter inkörning av de funktionerna kommer fokus åter att läggas mot fortsatt utveckling och anpassning av sakförsäkringarna. Affärssystemet är ett viktigt verktyg för att analysera och utvärdera affären. Det skapar även stora effektivitetsvinster och förutsättningar för utveckling av korsförsäljning mellan djur- och sakkunder. Därtill kommer systemet att erbjuda betydande kundvärden. Skadeavdelningen Med en snabbt växande affär har kraven ökat på effektiv och rationell skadehantering. Vår ambition är att hålla hög servicegrad med god uppföljning och kontroll, samtidigt som kostnaderna för skadehanteringen måste minimeras. Under 2007 har arbetet intensifierats med att bygga upp en komplett skadereglering i egen regi och därmed minska de inköpta konsulttjänsterna. Genom rekryteringar till vårt Stockholmskontor har vi idag hög kompetens inom Ansvar, Rättsskydd och Personskador. Med bolagets väl utbyggda IT-lösningar, blir vi en attraktiv arbetsgivare i samtliga storstäder och har därigenom kunnat rekrytera ett antal erfarna skadereglerare och tekniker. Som en del av vårt arbete med uppföljning och kontroll av skadehanteringen har vi under 2007 även rekryterat en erfaren utredare. En satsning som redan gett bra avkastning genom utredning av tveksamma försäkringsärenden och bedrägeriförsök. Utredaren har också kunnat bistå skadereglerarna med snabba svar på frågor i komplicerade skador. Samarbete med bl.a bilverkstäder har påbörjats vilket kommer att minska skadekostnaderna. Vi har även påbörjat samarbeten inom andra branscher bl.a sanering, avfuktning, smycken mm har belastat Sveland med ett antal stora och speciella skador. Brand i Falun där i princip ett helt kvarter blev skadat är Svelands enskilt största skada historiskt. Villaexplosion i Limhamn blev en massmedialt stor skada men kostnadsmässigt mer begränsad. Brand i industrilokal i Motala och storbrand i en hyresfastighet i Landskrona är andra omfattande skador under året. Vi har även drabbats av bolagets första större personskada på motor. Produktutveckling Svelands affärsidé är bl.a att utveckla och tillhandahålla produkter som motsvarar marknadens behov av moderna försäkringslösningar. Produktutveckling är därför en viktig del av marknadsstrategin. Under 2007 har beslut tagits om att utvidga sortimentet med personförsäkringar. I samarbete med Euro Accident lanseras under våren ett komplett sortiment av liv-, olycksfalls-, sjukvårds- och sjukförsäkringar. Våra kunder vågar TA IN HJÄLP 4

5 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktör för Sveland Sakförsäkringar AB, , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret , bolagets tredje verksamhetsår. Belopp i Tkr (tusentals kronor) om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parantes avser föregående räkenskapsår. Beskrivning av verksamheten Sveland Sakförsäkringar AB bedriver försäkringsverksamhet inom sakförsäkringsområdet. Produktutbudet består av villa-, hem-, motor-, företags-, fastighets-, lantbruks-, samt grödaförsäkringar. Bolagets försäljningskanaler består av dels oberoende förmedlare och dels anknutna förmedlare samt egen säljorganisation inom vissa geografiska områden i Sverige. Sett till affärsvolym är fortfarande förmedlarna den viktigaste försäljningskanalen där Insplanet är den enskilt största, framför allt inom vår motorförsäkringsprodukt. Arbetet med att utveckla bolagets egen direktförsäljningskanal fortsätter i samarbete med ägarbanker och med moderföretaget Sveland Försäkringar Ömsesidigt. Organisation och struktur Sveland Sakförsäkringar är majoritetsägt (röstetalet) av Sveland Försäkringar Ömsesidigt med fastighetsbolagen Fabege AB, Wihlborgs Fastigheter AB och Tagehus Förvaltning AB samt sparbankerna Sparbanken 1826, Sparbanken i Karlshamn, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, Skurups Sparbank, Kyrkhults Sparbank, Sörmlands Sparbank, Vinslövs Sparbank, Laholms Sparbank, Södra Hestra Sparbank, Markaryds Sparbank, Snapphanebygdens Bank, Röke Sparbank, Farstorps Sparbank, Ivetofta Sparbank, Ekeby Sparbank, Glimåkra Sparbank och Åryds Sparbank som minoritetsdelägare. Bolagets styrelse består av ordförande Karl Gustav Stråkander, vice ordförande Ebbe Weiderup, Olle Knaust, Bo Bengtsson, Kjell Bjärklid, Leif Johnsson, Joakim Lindgren, Mats Grendenius (personalrepresentant) och VD Anders Strand. Bolagets organisation består av en linjeorganisation där verksamheten är uppdelad i affärsområde mäklat och affärsområde direkt samt skador. Därutöver stabsfunktioner för administration och produktutveckling. Kontorsetablering vid årets slut bestod av huvudkontor och säte i Hässleholm på Växthusvägen 2, mäklarkontor i Malmö samt försäljningskontor i Kristianstad, Karlshamn, Sölvesborg, Laholm, Katrineholm, Nyköping, Stockholm, Karlskrona, Skurup och Göteborg. Bolagets verksamhet är rikstäckande men marknadsföringen har under året fokuserats på södra Sverige och de områden där samarbetet med Sparbankerna pågår. Skaderegleringsorganisationen består dels av egna skadereglerare och besiktningsmän, dels av externa resurser via samarbetsavtal med rikstäckande skadebolag. Väsentliga händelser och framtid Bolaget har under första halvåret 2007 arbetat med implementering av organisation och struktur samt med att förbättra funktioner för styrning och kontroll. Vidare har fokus framförallt legat på vår motoraffär som i etableringsfasen drabbats av klassiska tillväxt- och uppstartsproblem. Under andra halvåret drabbades Sveland av bolagets hittills största brandskada då en större fastighet i Falun skadades svårt. Under hösten fortsatte skadeutvecklingen med flera större skador i slutet på året som därmed drog ner det tekniska resultatet på fastighetsförsäkringar från att ha följt budget till minusresultat. Bolaget har fortsatt arbetet med att bygga upp försäkringsaffär i de prioriterade marknadsområden som skapats kring samarbetet med ägarbankerna och moderbolaget Sveland Försäkringar Ömsesidigt. Detta har bl.a inneburit att bolaget tillsammans med moderföretaget har öppnat kontor i Göteborg. På skadesidan har arbetet med att utveckla skaderegleringen i egen regi fortsatt genom rekryteringar i Hässleholm, Malmö och Stockholm. Samtidigt minskar kostnaderna för externa skadekonsulter. Under våren 2008 har moderbolagets djurförsäkringskunder lagts över i bolagets affärssystem vilket underlättar möjligheterna att utnyttja det samarbetsavtal som finns avseende affärssystem och korsförsäljning mellan företagen. Förseningar i detta projekt har påverkat försäljningen negativt under Fyra nya medarbetare har under våren 2008 rekryterats från LRF Försäkringar, bland annat ny affärsområdeschef för Affärsområde direkt där bankförsäljning och kundgrupperna konsument, lantbruk och småföretag är prioriterade marknadssegment. Bedömningen är att denna åtgärd ska förbättra försäljningen inom dessa segment markant. Ett samarbetsavtal ingicks under våren 2008 med Euro Accident avseende Svelands lansering av brandade personförsäkringsprodukter. Denna produktgrupp blir ett viktigt komplement till Svelands egna försäkringsprodukter. Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 5

6 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Beslut avseende nyemission Moderbolaget har som ett led i att säkra dotterbolagets framtida finansiella situation överlåtit 9,9% av aktiekapitalet i Sveland Sakförsäkringar AB till Terra Forsikring AS i Norge. Terra Forsikring ingår i Terra-gruppen och fungerar som försäkringsbolag för Terragruppens ägare, 78 norska fristående Sparbanker. Terra kommer att erbjudas en styrelsepost i Sveland Sakförsäkringar AB och bedöms tillföra både försäkringskompetens och finansiell styrka för bolaget. Räkenskapsåret 2007 har, som tidigare nämnts, varit ett besvärligt skadeår som inneburit att bolaget visar ett betydande negativt tekniskt resultat. Även konsolideringsgrad, kapitalbas, det så kallade trafikljuset och övriga väsentliga nyckeltal har påverkats negativt av 2007 års dåliga resultat. Styrelsen har tagit beslut om att föreslå årsstämman att genomföra en nyemission, i syfte att förstärka bolagets kapitalbas med minst 40 miljoner kronor under hösten Moderbolaget Sveland Försäkringar Ömsesidigt, garanterar nyemissionen med 40 miljoner kronor. Under året har flera väsentliga beslut tagits avseende försäkringsverksamheten och organisationen. Ytterligare åtgärder i rationaliseringssyfte kommer att genomföras under 2008 för att åter få bolaget lönsamt. Styrelsen är övertygad om att vidtagna åtgärder inklusive nyemission kommer att stärka bolagets kapitalbas och övriga nyckeltal samt det så kallade trafikljuset. För helåret 2008 prognostiseras ett svagt positivt resultat. Styrelsen har även utifrån denna prognos och bedömning beräknat en uppskjuten skattefordran på årets underskottsavdrag. Resultat och ekonomisk ställning Premieintäkterna (fer) uppgick 2007 till 368,1 Mkr (250,8 Mkr), vilket innebär en ökning med 46,8 %. Premieintäkterna för koncernen fördelade på respektive delmarknad ger följande: Risker och riskhantering Sveland exponeras för olika typer av risker, bl.a skadeförsäkringsrisk, marknadsrisk, affärsrisk, strategisk risk samt motpartsrisk. För att hantera riskerna har Sveland definierat tydliga strategier och ansvarsområden. En mer ingående beskrivning av riskerna och hur de hanteras återfinns i not 2. Övergång till internationella redovisningsstandarder, IFRS Enligt Finansinspektionens Föreskrifter och allmänna råd ska lagbegränsad IFRS tillämpas från och med räkenskapsåret Efter Svelands övergång till redovisning enligt IFRS har det konstaterats att det inte uppkommer några väsentliga skillnader gentemot tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Driftskostnader Driftskostnaderna för 2007 uppgår till 95,3 Mkr (59,3 Mkr) och ger en driftskostnad på 26 % (24 %). Finansförvaltningen Kapitalförvaltningen har med en försiktig strategi och stegvis uppbyggnad av placeringsportföljen givit tillfredställande avkastning med tanke på rådande börsklimat. Vid årets slut är allokeringen mot aktiemarknaden 32,9 Mkr (30,8 Mkr). Placeringstillgångarna exklusive kassa/bank uppgår vid årets slut till 200,8 Mkr (135,2 Mkr). Se not 18 och not 19. Resultat Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt är -69,9 Mkr (-4,7 Mkr). Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat slutade på -49,3 Mkr (-17,9 Mkr). Kapitalförvaltningen har givit ett underskott på -20,6 Mkr. Konsolideringsgraden har minskat till 38 % (57 %). Sjuk- och olycksfall 1,6 Mkr (0,7 Mkr) Villa/Hem 25,2 Mkr (15,9 Mkr) Företag/Fastighet 185,5 Mkr (187,4 Mkr) Motor 155,8 Mkr (46,8 Mkr) Skadeutfall Försäkringsersättningarna (fer inkl. driftskostnader för skadereglering) har under året uppgått till 336,9 Mkr (215,4 Mkr) med en skadekostnad på 92% (86 %). Under 2007 har 5 skador överstigit bolagets självbehåll. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktör föreslår att: Balanserat resultat Årets resultat Disponeras så att i ny räkning balanseras Tkr Tkr Tkr 6

7 F E M Å R S Ö V E R S I K T Belopp i Tkr Resultat * Premieintäkter (fer) Premieinkomster (fer) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar (fer) Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (fer) Konsolideringskapital (härav uppskjuten skatt) Nyckeltal Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen Skadeprocent (fer) Driftskostnadsprocent (fer) Totalkostnadsprocent (fer) Resultat av kapitalförvaltningen Direktavkastning % Totalavkastning % Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad % Kapitalbasen (Mkr) 128,9 186,6 91,9 Solvensmarginal (Mkr) 77,9 69,2 40,4 * avser förlängt 1:a räkenskapsår Effekterna av övergången till IFRS är oväsentliga och inga omräkningar av jämförelsetal har gjorts i översikten. Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 7

8 R E S U LT A T A N A LY S Resultatanalys 2007 Belopp i Tkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Sjuk och Summa olycks- Motor- Hem Företag/ Direkt- Mottagen Not Totalt fall Trafik fordon och Villa fastighet försäkring återförsäkr. Premieintäkter (efter avg åf) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avg åf) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (efter avg åf) Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven åf Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys Belopp i Tkr Sjuk och Summa olycks- Motor- Hem Företag/ Direkt- Mottagen Totalt fall Trafik fordon och Villa fastighet försäkring återförsäkr. Not 1 Premieintäkter efter avg åf Premieinkomst (före avg åf) Premier för avgiven åf Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar efter avg åf Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven åf Återförs andel Förändr i avsättning för oregl skador Före avgiven åf Återförs andel

9 R E S U LT A T R Ä K N I N G Belopp i Tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven åf) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 9

10 B A L A N S R Ä K N I N G Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Uppskjuten skattefordran Andra tillgångar Övriga materiella tillgångar Kassa och bank Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter 633 Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

11 B A L A N S R Ä K N I N G Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförs) Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättningar för pensioner Avsättning för aktuell skatt Avsättningar för uppskjuten skatt Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Derivat Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Poster inom linjen Aktier i intressebolag Ansvarsförbindelser Registerförda tillgångar till täckande av försäkringstekniska skulder (fer) Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 11

12 R E D O G Ö R E L S E F Ö R F Ö R Ä N D R I N G A R I E G E T K A P I T A L Belopp i Tkr BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL Fond för Överkurs- verkligt Balanserat Årets Totalt Aktiekapital fond värde resultat resultat kapital IB Nyemission Vinstdisposition Orealiserad värdeförändring Förändring av redovisningsprincip Årets resultat UB IB Vinstdisposition Årets resultat UB

13 K A S S A F L Ö D E S A N A LY S Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt 312 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar Förändring i varulager 33 Förändring i övriga rörelsefordringar Förändring i övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nettoinvestering i immateriella tillgångar Nettoinvestering i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och bank Summa Noter till kassaflödesanalysen Not 1 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring orealiserade vinster placeringstillgångar Realisationsvinster/förluster placeringstillgångar Avskrivningar Förändring försäkringstekniska avsättningar Förändring avsättning pensioner 109 Summa justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 13

14 N O T E R Not 1 - Allmänna redovisningsprinciper Sveland Sakförsäkringars årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens Föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2006:17) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. Sveland tillämpar sk lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RR 32:06 och FFFS 2006:17. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Försäkringsavtal redovisas enligt principerna i IFRS 4, vilket innebär att en ny definition av vad som i redovisningen betraktas som försäkring tillämpas. För bolagets del har dock den nya definitionen inte inneburit någon omklassificering av avtal. De nya redovisningsprinciperna har medfört att fond för orealiserade vinster har övergått till fritt eget kapital. De ändrade redovisningsprinciperna har endast gett en marginell effekt på resultat och ställning. På grund av detta har inte någon omräkning av jämförelseåret gjorts. Svelands funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inget annat anges, är avrundade till närmaste tusental (Tkr). Finansiella instrument redovisas enligt principerna i IAS 39. Det innebär att samtliga finansiella instrument klassificerats i enlighet med kategorierna av finansiella instrument i IAS 39. IAS 39 innebär även att transaktionskostnader inte medräknas i anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde över resultaträkningen. Ändringen av redovisningsprincip innebär att aktieindexobligationer från och med redovisas som ett instrument under posten aktieindexobligationer. De noterade placeringstillgångarna värderas numera till senaste köpkurs istället för sista betalkurs på balansdagen. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa uppskattningar och antaganden ses över regelbundet av bolaget. Klassificeringar och värderingsprinciper Försäkringsavtal redovisas i enlighet med FFFS 2006:17 och IFRS 4. Tillämpning av IFRS 4, innebär, med vissa undantag, att företaget fortsätter med tidigare redovisningsprinciper för försäkringskontrakt enligt IFRS Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad under verksamhetsåret. Ej intjänad premie redovisas som avsättning för ej intjänade premier vilket utgör premier för avtalsperioden som hänför sig till nästkommande verksamhetsår. Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för inträffade skador vare sig de är anmälda till bolaget eller inte. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Avsättning för oreglerade skador utgörs av skador av uppskattade odiskonterade kassaflöden avseende slutliga kostnader för att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som redan utbetalats med anledning av ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade odiskonterade kassaflöden avseende framtida driftskostnader för att reglera inträffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador. Driftskostnader redovisas funktionsuppdelat på anskaffningskostnader respektive administrationskostnader. Driftskostnaderna för skadereglering redovisas som en del av resultaträkningens försäkringsersättningar medan driftskostnader för finansförvaltningen redovisas som kapitalförvaltningskostnader. Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. Orealiserade vinster med avdrag för latent skatt redovisas inom Eget kapital under rubriken Balanserat resultat. Placeringstillgångarna värderas till verkligt värde enligt senaste noterade köpkurs. Samtliga värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, förs över resultaträkningen. Verkligt värde på noterade tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Aktier i onoterade bolag värderas till substansvärdet som utgör pris vid handel mellan delägarna. Förutbetalda anskaffningskostnader är försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal och som bedöms ge en marginal som minst täcker anskaffningskostnader har aktiveras. Anskaffningskostnaderna omfattar driftskostnader som kan hänföras direkt eller indirekt till tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal, t ex provisioner, marknadsföringskostnader och löner. Anskaffningskostnader skrivs av på 12 månader. Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen beräknas på medelvärdet av de försäkringstekniska avsättningarna. Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt kalkylränta på 3,77% vilket motsvarar medelvärdet av ränta för 360-dagars statsskuldväxlar. Immateriella tillgångar består av egenutvecklade programvaror som bedöms vara av väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningen påbörjas när systemet eller systemdelen tas i bruk. Avskrivningstiden har bestämts utifrån en ekonomisk livslängd till fem år. Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Alla materiella tillgångar skrivs av planmässigt på fem år. 14

15 N O T E R Avsättning för återbäring redovisas i balansräkningen som en skuld som vid balansdagen inte förfallit till betalning. I resultaträkningen redovisas kostnaden under återbäring inom skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat. Bolaget har pensionsåtaganden för medarbetare födda 1955 eller tidigare som ger den anställde rätt att sluta innan 65 års ålder. Beräknad skuld som ligger utanför tryggandelagen har reserverats. Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas för aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Not 2 - Upplysning om risker Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i bolaget. Denna not omfattar kvantitativa och kvalitativa upplysningar om försäkringsrisker och finansiella risker. Bolagets riskhanteringsorganisation är uppbyggd på följande sätt. Huvudansvaret för hanteringen av de risker som bolaget är utsatt för ligger på bolagets styrelse. Styrelsen fastställer de riktlinjer som ska gälla för riskhantering, riskrapportering, intern kontroll och uppföljning. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret för riskhantering till den verkställande direktören i bolaget. Huvudsyftet med riskhanteringen är att säkerställa att riskerna identifieras, att riskvärderingen är oberoende och att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande till riskerna. Detta är viktigt för att kunna garantera de utfästelser som gjorts gentemot kunderna. Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och övriga intäkter i försäkringen inte kommer att motsvara de faktiska skade- och driftskostnaderna förknippade med försäkringen. Bolaget hanterar denna risk genom att kontinuerligt följa upp lönsamheten i de olika affärerna och justera premienivån. I femårsöversikten anges bolagets tekniska resultat de sista fem åren som visar det historiska utfallet av teckningsrisken. Bolagets exponering för annullationsrisk bedöms vara väldigt liten då samtliga premier faktureras vid avtalets ingång. Reservsättningsrisken, dvs risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte räcker för att reglera inträffande skador, hanteras främst genom utvecklade aktuariella metoder och en noggrann kontinuerlig uppföljning av anmälda skador. Riskbegränsning sker även genom återförsäkring. Försäkringsverksamhet är till sin natur utsatt för stora fluktuationer. Genom avgiven återförsäkring begränsas konsekvenserna av mycket stora skador och därmed kan storleken på exponeringarna hanteras och företagets egna kapital skyddas. Bolagets självbehåll som anger den högsta totala skadekostnaden som drabbar bolaget per skadehändelse uppgår till 5 Mkr för egendomsskador. Självbehållet för motorskador är 3 Mkr och för ansvarsskador gäller 2 Mkr som högsta totala skadekostnad per skadehändelse. Avsättning för okända skador omfattar avsättning dels för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR), dels för otillräcklig avsättning för rapporterade skador (IBNER). Avsättningen bestäms utan uppdelning på IBNR/IBNER och görs per riskår och verksamhetsgren. Denna bokas i redovisningen på samma konton som avsättning för kända skador. För villa/hem samt företag/fastighet (inklusive lantbruk) bestäms avsättningens storlek med ledning av hur de senaste riskårens skador har utvecklats inom koncernen, dvs även moderbolagets skador ingår i underlaget. Avsättningen bestäms med hjälp av utvecklingsfaktorer i s k skadetrianglar. Viss utjämning görs för avvikelser i form av större skador och extrema händelser, som t ex stormar. Tidigare års skattning av skadekostnaden för enskilda skadeår är ett mått på bolagets förmåga att förutse den slutliga skadekostnaden. I följande tabell visas skadekostnad exkl skaderegleringskostnader efter återförsäkring per skadeår. Försäkringstekniska risker Försäkringsrisker består av både teckningsrisker och reservsättningsrisker. Skadekostnad efter återförsäkring (Tkr) Skadeår Uppskattad skadekostnad: - I slutet av skadeåret Ett år senare Två år senare Nuvarande skattning av total skadekostnad Totalt utbetalt Summa kvarstående skadekostnad Total avsättning upptagen i balansräkningen Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 15

16 N O T E R Finansiella risker I bolagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som motpartsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bolagets styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt riktlinjer och instruktioner för finansverksamheten. Nedan följer en beskrivning av de finansiella risker bolaget är utsatt för. Marknadsrisk Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighetspriser och råvarupriser påverkar marknadsvärdena för finansiella tillgångar. Marknadsrisken är risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i dessa marknadsvärden. Aktiekursrisk Aktiekursrisken är bolagets enskilt största marknadsrisk och innefattar bolagets aktier. Totalt har bolaget en aktieexponering på ca 32,9 Mkr. Bolaget försöker att minska risken i aktieportföljen genom att sprida risken på flera olika aktier i olika branscher och geografiska områden. Även investering i fonder syftar till att sprida den specifika risken i en enskild aktie. Bolagets placeringar i aktier framgår av not 18. En kursnedgång på 10% för aktierna ger en värdepåverkan på Tkr och påverkar det egna kapitalet med Tkr. Valutakursrisk Samtliga transaktioner i den dagliga verksamheten görs i Sek. Bolaget har för tillfället inga tillgångar eller skulder i utländsk valuta. Ränterisk Bolagets placering i räntebärande värdepapper uppgår till 167,8 Mkr och består av aktieindexobligationer. Bolaget har per inga utestående lån. Bolagets exponering för ränterisk bedöms vara relativt låg. Ränteuppgång med 1% ger en värdepåverkan på Tkr och påverkar det egna kapitalet med Tkr. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. Likviditetsrisken bedöms vara väldigt liten då bolaget präglas av en god likviditet samt att bolaget erhåller premieinkomsterna vid försäkringsavtalets ingång. Möjligheten finns också att realisera placeringar vilket frigör likviditet. Motpartsrisker Med motpartsrisk avses risken att någon av Svelands motparter inte kan fullgöra sina åtaganden. Svelands motpartsrisker ligger främst i avgiven återförsäkring och genom användning av finansiella derivat. Motpartsrisken i de sistnämnda hanteras genom begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emittenter. Motpartsrisken mot återförsäkringsgivare avser återförsäkringsfordringar och återförsäkrares andel av oreglerade skador. För att begränsa denna risk finns ett regelverk för val av återförsäkringsbolag. Minimikravet vid val av återförsäkrare är bl a att dessa ska ha minst A-rating enligt ratinginstitutet Standard & Poor s när det gäller affärer med lång avvecklingstid och minst BBB-rating på övrig affär. Därtill eftersträvas en spridning av avgiven återförsäkring på ett flertal återförsäkringsgivare, i Svelands fall fem olika bolag Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning eller som är nedskrivna. Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet eller garantier, utställda av tredje part, för de finansiella tillgångarna. Rating motparter Fodringar på återförsäkrares och återförsäkrares andel av oreglerade skador AAA - AA 44,9 Mkr - 50% A 44,9 Mkr - 50% BBB - Operativa risker En operativ risk är risken för förluster till följd av mänskliga fel, felaktiga system, externa händelser eller icke ändamålsenliga processer. En central del av bolagets riskhantering är därför processarbetet. En tydlig och väl styrd process underlättar för medarbetare på alla nivåer inom vilka ramar verksamheten ska bedrivas. Särskilt när bolaget är ungt och den interna organisationen är under uppbyggnad. Varje enhet inom Sveland ansvarar för att förebygga operativa risker inom sitt område. En viktig del i utvecklingen av processer är att ta hänsyn till både medarbetares och kunders synpunkter. Riskanalyser genomförs kontinuerligt både på bolagsnivå och i den operativa verksamheten. Compliancefunktionens uppgift är såväl strategisk som operativ planering utifrån bolagets mål, samt styrning och kontroll av koncernens regelefterlevnad. 16

17 N O T E R Not 3 - Anställda och löner MEDELANTALET ANSTÄLLDA Kvinnor 35,6 22,0 Män 31,0 21,0 66,6 43,0 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Styrelseordförande Karl-Gustav Stråkander Sociala kostnader 0 26 Varav pensionskostnader Verkställande direktör Anders Strand Sociala kostnader Varav pensionskostnader Övriga styrelseledamöter Sociala kostnader Varav pensionskostnader 0 0 Ledande befattningshavare Sociala kostnader Varav pensionskostnader Kontorstjänstemän Sociala kostnader Varav pensionskostnader Övriga anställda Sociala kostnader Varav pensionskostnader Fritidsombud Sociala kostnader Varav pensionskostnader KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN (ANDEL KVINNOR) Styrelsen 0,00% 0,00% Övriga ledande befattningshavare 25,00% 18,00% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,72% 4,40% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 51,86% 66,47% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män 0,95% 0,71% Kvinnor 4,35% 8,28% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 2,80% 5,78% år 3,70% 6,50% 50 år eller äldre 1,16% 1,18% Bolagets avtal med VD Anders Strand gäller, vid uppsägning från bolagets sida, med en uppsägningstid av 6 månader. VD är också berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning från VD Anders Strands sida gäller 4 månaders uppsägningstid. Avseende pensionsförmåner för VD följer dessa principen för kostnadsneutralitet i förhållande till gällande pensionsavtal för försäkringsbranschen mellan FAO/FTF/Jusek. Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 17

18 N O T E R Not 4 - Arvode och ersättningar revisorer (inkl moms) Revisionsuppdrag KPMG Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Övriga uppdrag KPMG 45 Not 5 - Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Direkt försäkring, Sverige Mottagen återförsäkring Premieinkomst Not 6 - Återförsäkr. andel av förändr. i avs. för ej intjänade premier och kvardröjande risker Återförsäkrarens andel av ej intjänade premier vid årets ingång Återförsäkrarens andel av ej intjänade premier vid nyteckning av återförsäkring Återförsäkrarens andel av ej intjänade premier vid årets utgång Not 7 - Resultat av avgiven återförsäkring Premiekostnad i avgiven återförsäkring Återförsäkrarens andel av utbetalda försäkringsersättningar Återförsäkrarens andel i förändring av avsättning för oreglerade skador Resultat av avgiven återförsäkring Not 8 - Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt kalkylränta på 3,77 % vilket motsvarar medelvärdet av ränta för 360-dagars statsskuldväxlar. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av försäkringstekniska avsättningar som kapitalunderlag. Not 9 - Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda försäkringsersättningar Utbetalda driftskostnader Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar

19 N O T E R Not 10 - Driftskostnader Totala driftskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Övriga driftskostnader Summa totala driftskostnader Avgår Skaderegleringskostnader Kapitalförvaltningskostnader Summa avgående driftskostnader Driftskostnader netto Anskaffningskostnader Förändring i posten förutbetalda anskaffningskostnader Administrationskostnader Provisioner för förmedlade försäkringar Summa driftskostnader netto Not 11 - Kapitalavkastning, intäkter Erhållna utdelningar Ränteintäkter Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Realisationsvinster, netto Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Summa kapitalavkastning, intäkter Not 12 - Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningskostnader Övriga räntekostnader Realisationsförlust, netto Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Summa kapitalavkastning, kostnader Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 19

20 N O T E R Not 13 - Orealiserade vinster på placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer 707 Derivat Summa orealiserade vinster Not 14 - Orealiserade förluster på placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer Derivat Summa orealiserade förluster Not 15 - Skatt på årets resultat samt avsättning för skatter Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+) -627 Uppskjuten skattekostnad (-) / skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt underskottsavdrag Total redovisad skattekostnad Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 28% Ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekter av underskott från tidigare år 110 Redovisad effektiv skatt Avsättning för skatter Aktuell skatt fordran (+) / skuld (-) -inbetald preliminärskatt övriga skattefordringar Uppskjuten skatt fordran (+) / skuld (-) -placeringstillgångar underskottsavdrag Summa avsättning för skatter Not 16 - Andra immateriella tillgångar Pågående projekt avseende nytt försäkringssystem. Driftstart i skarp datamiljö 1 januari Ackumulerat anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

S V E L A N D S A K F Ö R S Ä K R I N G A R A B ÅRSREDOVISNING

S V E L A N D S A K F Ö R S Ä K R I N G A R A B ÅRSREDOVISNING S V E L A N D S A K F Ö R S Ä K R I N G A R A B ÅRSREDOVISNING 2 Försäkringsbolaget - som kunderna gillar! 3 4 F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktören för Sveland

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2014 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer