ÅRSREDOVISNING LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB. Organisationsnummer Säte: Skåne Län 12 Landskrona Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010. LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB. Organisationsnummer 556195-7506 Säte: Skåne Län 12 Landskrona Kommun"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB Organisationsnummer Säte: Skåne Län 12 Landskrona Kommun 0

2 Förvaltningsberättelse Om verksamheten LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB är ett helägt kommunalt bolag. Aktierna i bolaget fördelas så att Landskrona kommun har 75 % av rösterna och Svalövs Kommun 25 %. LSR:s verksamhet styrs av lagstiftning, avfallsplan, renhållningsordning, ägardirektiv och övriga förekommande direktiv. LSR:s uppgift är ansvara för all insamling, transport och behandling som rör hushållens avfall, slamtömning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall. Bolaget uppfyller kraven enligt EU:s Tekalkriterier. Större strategiska upphandlingar och affärsuppgörelser rörande avfallsbehandling sker, när så är praktiskt möjligt och till fördel för bolaget, i samverkan med ett eller flera andra regionala avfallsbolag i syfte att uppnå bästa möjliga värde för ägare och intressenter. Utöver rent ekonomiska värden lägger bolaget i dessa sammanhang också stor vikt vid miljömässiga värden - att få bästa miljönytta för pengarna. LSR ansvarar också för återställningen av Lundåkra deponiområde. Kostnaden härför uppskattas till 90 Mkr och skall fullt ut bäras av intäkter från verksamhetsavfall och mottagning av schakt och förorenad jord. Händelser under året Den uppstartades tre olika entreprenadområden för hushållens avfall (renhållning, slam och farligt avfall). Avtalsperioderna löper till med möjlighet till två års förlängning. Samtliga sophämtningskärl har försetts med s.k. taggar (informationsbärare) för automatisk rapportering via GSM till bolagets affärssystem för kundtjänst. Systemet togs i bruk under hösten. Uppgifterna kommer till nytta vid avvikelseanmälan från kund samt vid kvalitetsuppföljning och avstämningar med entreprenören och är därmed till gagn för abonnenterna. Systemet leder också till minskad belastning på kundtjänst. Ett helt nytt kommunikationskoncept har tagits fram i syfte att ytterligare tydliggöra sambandet mellan hushållens sorteringsinsatser och hur dessa leder vidare till positiva miljökonsekvenser samt för att i nästa steg, på sikt motverka att mängden avfall i samhället fortsätter öka. 1

3 LSR har på uppdrag av ägarkommunerna Landskrona Stad och Svalövs kommun tagit fram förslag till ny avfallsplan, sammanställt remissvar med bemötande samt överlämnat det reviderade förslaget till respektive kommunstyrelse i december 2010 för utställning under det kommande året. Förslaget är väl anpassat till av Naturvårdsverket framtagna nationella mål samt till EU:s avfallshierarki och mål om avfallsminimering. LSR har tillsammans med Landskrona stads planavdelning medverkat i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för verksamhetsområdet. Nyttjandet föreslogs vara samma som tidigare, dvs teknisk anläggning - industriverksamhet/avfallshantering. Affärsområden LSR har två affärsområden, dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Hushållsavfallet, som är en offentligrättsligt reglerad monopolverksamhet, bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Området innefattar insamling av säck- och kärlavfall samt mottagning hushållens grovavfall, farligt avfall etc. Verksamhetsavfallet är konkurrensutsatt. Den i särklass största intäktskällan från affärsområdet utgörs av mottagning av förorenade massor och schaktmassor. Årets resultat kan i allt väsentligt härledas till denna verksamhetsdel. Processerna: Allmänt om inkommande mängder avfall från hushållen Mängden säck- och kärlsopor uppgick till ton varav 920 ton matavfall, att jämföra med föregående års resp. 726 ton. Branschens prognoser för avfallsmängder följer historiskt normalkurvan för den ekonomiska tillväxten. Mängden avfall från hushållen, i form av hushållsavfall och grovavfall har dock sjunkit något i jämförelse med nivåerna före finanskrisen ( ton säck- och kärlsopor år 2008). Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vi nu ser ett trendbrott eller om kurvorna för ekonomisk tillväxt och avfallsmängderna åter kommer att följa varandra uppåt. Process Hushållsavfall Till följd av att ny renhållningsentreprenad har upphandlats till betydligt lägre kostnad än tidigare har avgifterna för renhållningskollektivet som helhet kunnat sänkas med ~2 mkr årligen. 2

4 Ny renhållningstaxa började gälla från halvårsskiftet. Taxan har konstruerats så att den ger full transparens och på ett tydligare sätt åskådliggör dels de faktiska abonnemangskostnaderna och dels den miljöstyrande delen. Den senare är över tid intäktsneutral för bolaget. Därtill har den nya taxan konstruerats så att den bidrar till att styra mot det nationella miljömålet, att 35% av matavfallet ska samlas in för att gå till biologisk behandling, samt att den på ett tydligare sätt ska spegla miljönyttan mellan de olika abonnemangsformerna. Processer - Återvinningscentraler Landskrona och Svalövs återvinningscentraler (ÅVC) fungerar väl. Skyltning vid container för respektive avfallsslag har kompletterats under hösten. Dels som ett led i att föra ut LSR:s uppdaterade profil, dels för att göra informationen på skyltarna tydligare och mer motiverande så att felsortering och slarv ytterligare minskas. Efter att ha räknat bort de avfallsmängder som härrör från småföretag och FTIAB:s förpackningar så uppgick den mottagna mängden avfall från hushållen till årston ( ton). Processer Sortering & återvinning Återvinningsgraden har i princip maximerats och ligger på drygt 98 %. Endast material som inte kan material- eller energiåtervinnas deponeras. Fokus har därför flyttats till att t.ex. minska uppkomsten av avfall och att optimera resursuttaget genom att arbeta för en förflyttning av uppkommet avfall uppåt i avfallshierarkin. Lundåkradeponin Återställning av området / mottagning av förorenad jord och schakt Arbete med modellering av det f.d. deponiområdet på 32 hektar löper enligt plan. Utöver entreprenadmaskinernas arbete ute på deponiområdet innefattas även att bolaget är aktivt vid prisförfrågan gentemot de bolag på marknaden som vid byggprojekt behöver en godkänd slutlig mottagare med tillstånd att ta emot förorenad jord. Mottagandet av förorenade massor, men även vanliga schaktmassor, fortsatte och ökade i omfattning till ton. Denna del av affärsområdet är av stor betydelse och en nödvändighet för genomförande av arbetet med återställning av deponiområdet som ska vara klart till utgången av Sluttäckningskostnader för den befintliga deponin beräknas till c:a 90 Mkr. Deponin skall enligt villkor i miljötillståndet vara återställd före utgången av Årets avsättning till återställningskostnader för deponin uppgår till 9,4 Mkr (se not 7). 3

5 Lundåkradeponin - Gasutvinning Genom ett samprojekt med Teknik- och Stadsbyggnadskontoret (TSB) i Landskrona stad utvinner bolaget deponigas ur det avfall som deponerats under senare decennier. Gasen levereras till kommunens värmeverk där den återvinns för fjärrvärmeproduktion. Under 2010 utvanns 1,98 miljoner m³ deponigas. Produktionen har minskat något jämfört med föregående år. Detta kan bero på flera orsaker. Dels kan gasmängden ha minskat, vilket är naturligt, dels kan nya rutiner för injustering ha påverkat. Energiinnehållet utgör en produktion av mwh vilket motsvarar uppvärmningen av 600 villor vid en genomsnittlig förbrukning om kwh per villa. Vattenrening Bolagets tillstånd ställer krav på kontroll, uppföljning och ev. åtgärd vad avser lakvattenhanteringen från f.d. deponiområdet samt för regn- och dagvattenutsläpp. Lakvattenhanteringen fungerar väl. Åtgärdsprogram har tagits fram för kompletterande rening av dagvatten från asfaltytor på fastigheten Vevstaken 9. Abonnentsammanställning Abonnemangens fördelning mellan renhållningstaxans olika insamlingssystem: Fördelning Alternativ Kompost Sortering av restavfall & egen kompostering Alternativ Miljö Sortering av restavfall & organiskt avfall Alternativ Mix Ingen sortering utöver FTI och FA Antal hämtställen ( ) 809 (869) 7393 (2802) 4969 (9237) Antal grundavgifter ( ) 1404 (1488) 8463 (3956) (20319) Kommentarer: Alternativet Miljö är numera standardalternativet för nya abonnemang. Denna abonnemangsform är bäst ur miljösynpunkt då matavfallet rötas och energiåtervinns till fordonsgas i kombination med att en kvalitetssäkrad restprodukt från rötningen går ut som gödsel på åkermark. Under slutet av året genomfördes en omfattande informativ satsning i kombination med en ny taxekonstruktion för renhållningskollektivet. Detta medförde att antalet abonnenter anslutna till alternativet Miljö ökade med ~4 500 st. Det nationella miljömålet för utsortering av matavfall är 35%. Efter genomförda insatser ligger LSR-regionen nu på 38%. Ökningen av den utsorterade mängden matavfall kommer att få genomslag i statstiken först från år

6 Personal Bolaget har sjutton (17) anställda. Senare års personalpolitik har vid ersättningsrekrytering syftat till att höja bolagets kompetensnivå inom områdena miljöteknik och upphandling. Ledningssystem för kvalitet-, miljö- och SBA (systematiskt brandskyddsarbete) Bolagets ledningssystem uppfyller väl de krav som ställs vid en certifiering. Miljö LSR:s verksamheter är tillståndspliktigt enligt Förordning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under året har samtliga riktvärden och övriga villkor i tillståndet innehållits. Investeringar Bolaget har haft ett antal investeringsintensiva år bakom sig vilket inneburit att årets investeringsbehovet blivit lägre än föregående år. Genomförda investeringar under året: inköp av kärl och containers 1,60 mkr en lätt lastbil 0,45 mkr diverse mindre investeringar 0,10 mkr Ekonomi Ekonomin är fortsatt stabil. Avsättningar för återställning av deponin uppgår efter 2010 till 36,7mkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till 10,6 mkr. 5

7 Femårsöversikt Antal anställda varav män % % % % % Omsättning, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Balansomslutning, kkr Förslag till beslut: Företagets fria eget kapital föreslås att disponeras på följande sätt: Balanserat resultat ,81 Årets resultat ,85 Balanseras i ny räkning ,66 Planerade aktiviteter under 2011 Åren 2008 till 2010 har en rad mer omfattande projekt och aktiviteter planerats och genomförts. Under 2011 kommer tonvikten att ligga på att implementera och fullt ut genomföra uppstartade aktiviteter. Dessa är att: genomföra återkommande insatser riktade mot renhållningskollektiv och samhälle inom området avfallsminimering, i linje med mål i Avfallsplan 2011 samt nationella och internationella mål anlägga kompletterande reningsanläggning för dagvatten fortsätta arbetet med sluttäckning av deponin 6

8 Resultaträkning Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga intäkter Totala intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 3, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond tax Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Uppskjuten skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

9 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar - 14 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond tax Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Återställningskostnader deponi Skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kkr Not Poster inom linjen Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

12 Kassaflöde Belopp i kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat vid försäljning av anl.tillgångar Förändring av avsättningar Betald skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr. om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret har värderats till nettoförsäljningsvärde. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp, varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Använda avskrivningstider varierar mellan 3-10 år. Byggnader och mark är avskrivna enligt skattemässiga grunder. Avsättningar Avsättningar har gjorts i enlighet med principer, redovisade i not 7. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden. Not 1 Arvode Ernst & Young Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Lekmannarevisorer

14 Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 9 9 Män 8 9 Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse Kvinnor 1 0 Män 9 10 Fördelning mellan män och kvinnor i företagets ledning Kvinnor 2 2 Män 2 2 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,5% * 2,0% * * Uppgift om sjukfrånvaro grupperad efter kön, ålder och långtidsfrånvaro ska inte lämnas om antalet anställda i sådan grupp understiger elva (11) eller kan hänföras till enskild individ. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och Sociala Löner och Sociala ersättningar kostnader ersättningar kostnader Styrelse och VD (varav pensionskostnader) (88) (99) Övriga anställda (varav pensionskostnader) (427) (476) Summa (varav pensionskostnader) (515) (575) Tidigare VD har rätt till pension med 1 032, vilket redovisas som ansvarsförbindelse. Som säkerhet för förbindelsen har LSR köpt en kapitalförsäkring, vilken pantsatts. Vid uppsägning av VD från bolagets sida föreligger rätt till uppsägningslön motsvarande två årslöner. 13

15 Not 3 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffning Utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utrangering Planenligt restvärde/redovisat värde vid årets slut Redovisat värde byggnader mark och övrig fast egendom Taxeringsvärde fastigheter varav mark Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffning Omklassificeringar 0 0 Avyttring och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Ackumulerade nedskrivningar IB Årets nedskrivning/reservering UB 0 0 Planenligt restvärde vid årets slut Acumulerade avskrivningar utöver plan Redovisat värde

16 Not 5 Skatt på årets resultat / Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatt Omräkning uppskjuten skatt till 26,3% Ingående redovisat värde / Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatt på taxerat underskott Uppskjuten skatt på reserverade kostnader Omräkning uppskjuten skatt till 26,3% 0 0 Utgående redovisat värde Uppskuten skattefordran har beräknats till 26,3% Not 6 Eget kapital Av aktierna är 288 A-aktier med 10 röster samt B-aktier med 1 röst. Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Ingående balans vinsdisposition Årets resultat Utgående balans Not 7 Återställningskostnader deponin Ingående balans Årets avsättning Utgående balans Avser beräknad kostnad för framtida behandling av lakvatten samt återställning av avfallsdeponin Lundåkra i enlighet med av myndigheterna fastställd avslutningsplan. Årets avsatta belopp motsvarar den årliga avsättning som krävs för att täcka den framtida kostnaden för återställning av deponin enligt beräkninga av extern konsult. 15

17 Not 8 Kassa och Bank Beviljad kredig Outnytjad del Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Not 9 Skulder till kreditinstitut Förfallotidpunkt, 0-1 år från balansdagen Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskuld Semesterlöneskuld skuld för sociala avgifter Tillkommande kostnad för koncession Övriga Summa Not 11 Ansvarsförbindelser Pensionsåtagande Nuvärde av ännu ej skuldförd del av framtida beräknade återställningskostnader Summa Åtagande om pension har gjorts för tidigare VD med kkr Kapitalförsäkring har tecknats för motsvarande belopp, som ställts som säkerhet för förbindelsen. Ny beräkningsmodell för avsättning till återställning av deponin har tillämpats varför nuvärdet har förändrats. 16

18 Landskrona den Jan Nimmermark Ordförande Krister Olsson Vice ordförande Alf Andersson Tommy Engström Bo Lundgren Hans Sjögren Rolf Svensson Jonny Meerwald VD Min revisionsberättelse har lämnats Thomas Hallberg Auktoriserad revisor / Ernst & Young AB 17

19 ÅRSREDOVISNING 2010 LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB Organisationsnummer Säte: Skåne Län 12 Landskrona Kommun 0

20 Förvaltningsberättelse Om verksamheten LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB är ett helägt kommunalt bolag. Aktierna i bolaget fördelas så att Landskrona kommun har 75 % av rösterna och Svalövs Kommun 25 %. LSR:s verksamhet styrs av lagstiftning, avfallsplan, renhållningsordning, ägardirektiv och övriga förekommande direktiv. LSR:s uppgift är ansvara för all insamling, transport och behandling som rör hushållens avfall, slamtömning samt omhändertagande av hushållens farliga avfall. Bolaget uppfyller kraven enligt EU:s Tekalkriterier. Större strategiska upphandlingar och affärsuppgörelser rörande avfallsbehandling sker, när så är praktiskt möjligt och till fördel för bolaget, i samverkan med ett eller flera andra regionala avfallsbolag i syfte att uppnå bästa möjliga värde för ägare och intressenter. Utöver rent ekonomiska värden lägger bolaget i dessa sammanhang också stor vikt vid miljömässiga värden - att få bästa miljönytta för pengarna. LSR ansvarar också för återställningen av Lundåkra deponiområde. Kostnaden härför uppskattas till 90 Mkr och skall fullt ut bäras av intäkter från verksamhetsavfall och mottagning av schakt och förorenad jord. Händelser under året Den uppstartades tre olika entreprenadområden för hushållens avfall (renhållning, slam och farligt avfall). Avtalsperioderna löper till med möjlighet till två års förlängning. Samtliga sophämtningskärl har försetts med s.k. taggar (informationsbärare) för automatisk rapportering via GSM till bolagets affärssystem för kundtjänst. Systemet togs i bruk under hösten. Uppgifterna kommer till nytta vid avvikelseanmälan från kund samt vid kvalitetsuppföljning och avstämningar med entreprenören och är därmed till gagn för abonnenterna. Systemet leder också till minskad belastning på kundtjänst. Ett helt nytt kommunikationskoncept har tagits fram i syfte att ytterligare tydliggöra sambandet mellan hushållens sorteringsinsatser och hur dessa leder vidare till positiva miljökonsekvenser samt för att i nästa steg, på sikt motverka att mängden avfall i samhället fortsätter öka. 1

21 LSR har på uppdrag av ägarkommunerna Landskrona Stad och Svalövs kommun tagit fram förslag till ny avfallsplan, sammanställt remissvar med bemötande samt överlämnat det reviderade förslaget till respektive kommunstyrelse i december 2010 för utställning under det kommande året. Förslaget är väl anpassat till av Naturvårdsverket framtagna nationella mål samt till EU:s avfallshierarki och mål om avfallsminimering. LSR har tillsammans med Landskrona stads planavdelning medverkat i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för verksamhetsområdet. Nyttjandet föreslogs vara samma som tidigare, dvs teknisk anläggning - industriverksamhet/avfallshantering. Affärsområden LSR har två affärsområden, dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Hushållsavfallet, som är en offentligrättsligt reglerad monopolverksamhet, bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Området innefattar insamling av säck- och kärlavfall samt mottagning hushållens grovavfall, farligt avfall etc. Verksamhetsavfallet är konkurrensutsatt. Den i särklass största intäktskällan från affärsområdet utgörs av mottagning av förorenade massor och schaktmassor. Årets resultat kan i allt väsentligt härledas till denna verksamhetsdel. Processerna: Allmänt om inkommande mängder avfall från hushållen Mängden säck- och kärlsopor uppgick till ton varav 920 ton matavfall, att jämföra med föregående års resp. 726 ton. Branschens prognoser för avfallsmängder följer historiskt normalkurvan för den ekonomiska tillväxten. Mängden avfall från hushållen, i form av hushållsavfall och grovavfall har dock sjunkit något i jämförelse med nivåerna före finanskrisen ( ton säck- och kärlsopor år 2008). Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vi nu ser ett trendbrott eller om kurvorna för ekonomisk tillväxt och avfallsmängderna åter kommer att följa varandra uppåt. Process Hushållsavfall Till följd av att ny renhållningsentreprenad har upphandlats till betydligt lägre kostnad än tidigare har avgifterna för renhållningskollektivet som helhet kunnat sänkas med ~2 mkr årligen. 2

22 Ny renhållningstaxa började gälla från halvårsskiftet. Taxan har konstruerats så att den ger full transparens och på ett tydligare sätt åskådliggör dels de faktiska abonnemangskostnaderna och dels den miljöstyrande delen. Den senare är över tid intäktsneutral för bolaget. Därtill har den nya taxan konstruerats så att den bidrar till att styra mot det nationella miljömålet, att 35% av matavfallet ska samlas in för att gå till biologisk behandling, samt att den på ett tydligare sätt ska spegla miljönyttan mellan de olika abonnemangsformerna. Processer - Återvinningscentraler Landskrona och Svalövs återvinningscentraler (ÅVC) fungerar väl. Skyltning vid container för respektive avfallsslag har kompletterats under hösten. Dels som ett led i att föra ut LSR:s uppdaterade profil, dels för att göra informationen på skyltarna tydligare och mer motiverande så att felsortering och slarv ytterligare minskas. Efter att ha räknat bort de avfallsmängder som härrör från småföretag och FTIAB:s förpackningar så uppgick den mottagna mängden avfall från hushållen till årston ( ton). Processer Sortering & återvinning Återvinningsgraden har i princip maximerats och ligger på drygt 98 %. Endast material som inte kan material- eller energiåtervinnas deponeras. Fokus har därför flyttats till att t.ex. minska uppkomsten av avfall och att optimera resursuttaget genom att arbeta för en förflyttning av uppkommet avfall uppåt i avfallshierarkin. Lundåkradeponin Återställning av området / mottagning av förorenad jord och schakt Arbete med modellering av det f.d. deponiområdet på 32 hektar löper enligt plan. Utöver entreprenadmaskinernas arbete ute på deponiområdet innefattas även att bolaget är aktivt vid prisförfrågan gentemot de bolag på marknaden som vid byggprojekt behöver en godkänd slutlig mottagare med tillstånd att ta emot förorenad jord. Mottagandet av förorenade massor, men även vanliga schaktmassor, fortsatte och ökade i omfattning till ton. Denna del av affärsområdet är av stor betydelse och en nödvändighet för genomförande av arbetet med återställning av deponiområdet som ska vara klart till utgången av Sluttäckningskostnader för den befintliga deponin beräknas till c:a 90 Mkr. Deponin skall enligt villkor i miljötillståndet vara återställd före utgången av Årets avsättning till återställningskostnader för deponin uppgår till 9,4 Mkr (se not 7). 3

23 Lundåkradeponin - Gasutvinning Genom ett samprojekt med Teknik- och Stadsbyggnadskontoret (TSB) i Landskrona stad utvinner bolaget deponigas ur det avfall som deponerats under senare decennier. Gasen levereras till kommunens värmeverk där den återvinns för fjärrvärmeproduktion. Under 2010 utvanns 1,98 miljoner m³ deponigas. Produktionen har minskat något jämfört med föregående år. Detta kan bero på flera orsaker. Dels kan gasmängden ha minskat, vilket är naturligt, dels kan nya rutiner för injustering ha påverkat. Energiinnehållet utgör en produktion av mwh vilket motsvarar uppvärmningen av 600 villor vid en genomsnittlig förbrukning om kwh per villa. Vattenrening Bolagets tillstånd ställer krav på kontroll, uppföljning och ev. åtgärd vad avser lakvattenhanteringen från f.d. deponiområdet samt för regn- och dagvattenutsläpp. Lakvattenhanteringen fungerar väl. Åtgärdsprogram har tagits fram för kompletterande rening av dagvatten från asfaltytor på fastigheten Vevstaken 9. Abonnentsammanställning Abonnemangens fördelning mellan renhållningstaxans olika insamlingssystem: Fördelning Alternativ Kompost Sortering av restavfall & egen kompostering Alternativ Miljö Sortering av restavfall & organiskt avfall Alternativ Mix Ingen sortering utöver FTI och FA Antal hämtställen ( ) 809 (869) 7393 (2802) 4969 (9237) Antal grundavgifter ( ) 1404 (1488) 8463 (3956) (20319) Kommentarer: Alternativet Miljö är numera standardalternativet för nya abonnemang. Denna abonnemangsform är bäst ur miljösynpunkt då matavfallet rötas och energiåtervinns till fordonsgas i kombination med att en kvalitetssäkrad restprodukt från rötningen går ut som gödsel på åkermark. Under slutet av året genomfördes en omfattande informativ satsning i kombination med en ny taxekonstruktion för renhållningskollektivet. Detta medförde att antalet abonnenter anslutna till alternativet Miljö ökade med ~4 500 st. Det nationella miljömålet för utsortering av matavfall är 35%. Efter genomförda insatser ligger LSR-regionen nu på 38%. Ökningen av den utsorterade mängden matavfall kommer att få genomslag i statstiken först från år

24 Personal Bolaget har sjutton (17) anställda. Senare års personalpolitik har vid ersättningsrekrytering syftat till att höja bolagets kompetensnivå inom områdena miljöteknik och upphandling. Ledningssystem för kvalitet-, miljö- och SBA (systematiskt brandskyddsarbete) Bolagets ledningssystem uppfyller väl de krav som ställs vid en certifiering. Miljö LSR:s verksamheter är tillståndspliktigt enligt Förordning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under året har samtliga riktvärden och övriga villkor i tillståndet innehållits. Investeringar Bolaget har haft ett antal investeringsintensiva år bakom sig vilket inneburit att årets investeringsbehovet blivit lägre än föregående år. Genomförda investeringar under året: inköp av kärl och containers 1,60 mkr en lätt lastbil 0,45 mkr diverse mindre investeringar 0,10 mkr Ekonomi Ekonomin är fortsatt stabil. Avsättningar för återställning av deponin uppgår efter 2010 till 36,7mkr. Resultat efter finansiella poster uppgår till 10,6 mkr. 5

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer