SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE"

Transkript

1 europa FOKUS # I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

2 foto: sanna skerdén Nu kan vi börja satsa inför framtiden LEDARE Nu tar vi krafttag för jobben i Europa! eu:s krishantering är mer än bara åtstramningar och budgetnedskärningar. Det glöms ofta bort när media rapporterar. Det mesta akuta skedet av den finansiella krisen krävde visserligen en snabb förbättring av statsfinanserna i flera medlemsländer. Men nu när underskotten minskar i allt fler länder och vi börjar ana ett ljus i tunneln, öppnas nya möjligheter för satsningar på jobb och tillväxt i Europa. Vi ser tydliga resultat av den förda krispolitiken. Budgetunderskotten minskar. De finansiella marknaderna börjar återigen låna ut pengar till medlemsländer som de tidigare ratat. Euron stabiliseras. Vi har därför skapat ett större ekonomisk utrymme för att satsa på tillväxt, nya jobb och inte minst sociala förbättringar. När den finansiella krisen bedarrar synliggörs de efterföljande sociala problemen. Med arbetslöshet följer ofta fattigdom och social utslagning. Att skapa jobb till 26 miljoner arbetslösa européer är med all sannolikhet vår största gemensamma utmaning inför framtiden. EU-kommissionen har redan föreslagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden. Många jobb är fortfarande vakanta i Europa trots en generellt hög arbetslöshet. Många företag har svårt att hitta kvalificerad personal. Det beror på att arbetsmarknaden är alltför orörlig och utbildningssystemen inte alltid ger den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och få fler människor att våga åka till ett annat EU-land för att söka jobb, föreslår vi att arbetslösa som vistas utomlands får behålla sin ersättning under en längre tid än tidigare. Vi har också föreslagit en ungdomsgaranti, som innebär att den som är arbetslös senast efter fyra månader ska erbjudas ett jobb, fortsatt utbildning eller en lärlingsplats. Med 7.5 miljoner ungdomar utan jobb eller studieplats är ungdomsgarantin oumbärlig. För att snabbt skapa jobb i de värst drabbade länderna i Europa, har vi skjutit fram utbetalningar från EUs strukturfonder till krisländerna. Sedan februari ifjol har 16 miljarder euro fördelats till människor och småföretag i de åtta EU-länder som är värst drabbade av krisen. Vi kan inte längre blunda för den ökade sociala utslagningen som den höga arbetslösheten har lett till. 120 miljoner eller 25 procent av EU:s medborgare balanserar på gränsen till fattigdom eller riskerar socialt utanförskap. Därför uppmanar vi nu medlemsländerna att prioritera sociala satsningar och effektivisera välfärdsstaten. För att öka effektiviteten i systemen måste vi i större utsträckning lära av varandra och ta efter de länder som under krisen varit bäst på att bromsa den sociala utslagningen. EU har ett gemensamt ansvar för att skapa möjligheter för alla Europas medborgare. Den mest akuta delen av den finansiella krisen ligger bakom oss. Nu kan vi lägga mer resurser på att skapa nya jobb i hela Europa. Nu kan vi börja satsa inför framtiden. Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionen i Sverige. 2 fokus: europa

3 EU-kommissionär László Andor hoppas att en ungdomsgaranti ska få ner ungdomsarbetslösheten. Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten Kommissionen har nyligen lagt fram ett sysselsättningspaket för att skapa jobb till de miljontals ungdomar som är arbetslösa i Europa. László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, förklarar. Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot samhället och pågått alltför länge. En rekordhög arbetslöshet i flera europeiska länder och en utebliven tillväxt har skadat förtroendet för de politiska systemen och ekonomin i hela EU. Det måste vi ändra på tillsammans och därför lägger vi fram sysselsättningspaketet. Vilka grupper drabbas hårdast när aktiviteten i ekonomin sjunker och sysselsättningen minskar? Arbetslösheten har slagit särskilt hårt mot ungdomarna vilket kan leda till utanförskap och i värsta fall politisk instabilitet. Vad ingår i kommissionens sysselsättningspaket och hur ska ni bryta den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden? Vi föreslår en ungdomsgaranti som ska ge de som är yngre än 25 år jobb, fortsatt utbildning, en lärlingsplats eller en praktikplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa. Garantin fungerar redan bra i Finland och Österrike. Vi ska också lansera en europeisk allians för lärlingsutbildning där medlemsländerna ska kunna ta del av varandras erfarenheter. Matchningen av arbetssökande mot lediga arbeten underlättas också genom att jobbsökarnätverket EURES byggs ut. Vad gör ni mer för att bekämpa ungdomsarbetslösheten? Det senaste året har kommissionen använt EU:s strukturfonder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i de länder där den är som störst, bland annat Grekland, Spanien, Italien och Portugal. 16 miljarder euro har avsatts till ungdomar och små och medelstora företag. EU kommer i fortsättningen också att göra stora sociala investeringar. Det nya sysselsättningsinitiativet för unga har en budget på 6 miljarder euro för åren Vad behövs mer för att få Europa på fötter? Europeiska och nationella sysselsättningsinitiativ kan ge oss ekonomisk återhämtning. Men vi behöver också få ordning på euron och skapa konvergens och sammanhållning inom valutaunionen, inte polarisering. Vi har inte råd att förlora det här slaget, och vi måste skapa jobb för de ungdomar som är vår framtid. eures är det europeiska nätverket för rörlighet i arbetslivet. EURES ger unga arbetssökande bidrag för att kunna söka jobb utomlands och hjälp med flytten. Små och medelstora arbetsgivare får dessutom ekonomiskt stöd för att ta emot dessa dem.se mer på ec.europa.eu/eures/ fokus: europa 3

4 Ungdomsgaranti införs Ska minska arbetslösheten Inom EU finns idag 7,5 miljoner ungdomar mellan 15 och 24 år som inte gör någonting, de varken studerar eller arbetar. Ungdomsarbetslösheten var nästan 24 procent i januari i år, mer än dubbelt så hög som den är för vuxna. Och den är ännu högre i fl era av krisländerna, som Grekland och Spanien. I grekiska regionen Västra Makedonien är 72,5 procent av ungdomar under 25 år arbetslösa, det är högst inom EU. Lägst ungdomsarbetslöshet har den tyska regionen Bayern med 4,2 procent. Ungdomarna riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet, bland annat därför är ungdomsarbetslösheten ett hot mot den sociala sammanhållningen inom EU och kan få allvarliga följder på sikt. Det här oroar EU-kommissionen som därför har lanserat ett åtgärdspaket för att komma till rätta med den. I paketet ingår en rekommendation att medlemsstaterna ska inrätta en ungdomsgaranti. Denna är ett led i EU:s Europa 2020-strategi för tillväxt och sysselsättning. Ungdomsgarantin riktar sig till ungdomar under 25 år, som varken arbetar eller studerar, och innebär att de inom fyra månader efter det de blivit arbetslösa. EU stöder idag satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten via Europeiska Socialfonden, men i februari beslutades om ytterligare insatser. Ett sysselsättningsinitiativ för unga i de regioner där ungdomsarbetslösheten ligger över 25 procent ska sjösättas. ARBETSLÖSHETEN I SIFFROR 2012 I östra Slovakien är långtidsarbetslösheten störst inom EU, där har 71,1 procent av de arbetslösa varit utan arbete mer än 12 månader. På Peloponnesos i Grekland är siffran 68,6 och i mellersta Slovakien 67,6. I tre svenska regioner är långtidsarbetslösheten lägst i hela EU. I mellersta Norrland, Stockholm och Västsverige har 15,4, 16,3 respektive 17,5 procent av de arbetslösa varit utan arbete mer än 12 månader. 4 FOKUS: EUROPA

5 Projekt Ungdomskraft får skoltrötta på banan igen I början av maj gick två ungdomar på Gotland till sina första fasta arbeten. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men i själva verket har de här ungdomarna tagit ett jättekliv mot ett fungerande vuxenliv. Tidigare var de så kallade hemmasittare, hade hoppat av skolan och istället isolerat sig framför sina datorer. De här två har deltagit i projekt Ungdomskraft, som har som mål att nå alla ungdomar på Gotland som inte går ut skolan, och få dem att hitta vägen in i samhället igen. Ungdomskraft finansieras bland annat av EU:s sociala fond. I projektet finns sex heltidstjänster, handplockade studie- och yrkesvägledare, socionomer med olika specialiteter och lärare. Vårt mål är att fånga upp de ungdomar mellan 16 och 24 år som är i utanförskap och få in dem i sysselsättning igen, säger Jan Svensson, projektledare för Ungdomskraft. Vi letar upp dem, skriver brev, ringer till dem och har vi inte fått tag i dem då, då söker vi upp dem. Målgruppen för projektet är ungdomar som hoppat av gymnasiet, och som i stället håller sig hemma framför datorn hela dagarna. Också ungdomar med psykosociala svårigheter och funktionshinder tillhör målgruppen. Vi börjar med att kartlägga varje ungdoms styrka, svårigheter, behov och önskemål. Utifrån det gör vi en handlingsplan för att ge ungdomarna individuellt och personligt stöd och vägledning så att de kan komma tillbaka till skolan igen, eller till komvux eller någon folkhögskola. De kan ha dålig självkänsla så vi bildar också nätverk kring dem, följer dem till läkare, till skolan och så vidare. Just nu arbetar man i projektet med 35 ungdomar, och har lyckats få 18 av dem i utbildning igen. Flera av ungdomarna hade inte ens fullföljt högstadiet och för dem har man startat en KBTutbildning, (Kognitiv beteendeterapi) så att de klarar av att komma utanför dörren. Men den här individuella hjälpen är bara en sida av verksamheten, projektet arbetar också förebyggande så att inte fler hoppar av skolan. För att förebygga avhopp kompetenshöjer vi grundskolan, för symtomen visar sig ofta redan på mellanstadiet. För skolan handlar det om att uppmärksamma de tidiga tecknen, och att fråga efter barnen när de inte dyker upp. Projekt Ungdomskraft kommer att arbeta med omkring 100 ungdomar under projekttiden, som sträcker sig till och med halvårsskiftet Men det ska fortsätta även efter det. SOCIALFONDEN I SVERIGE EU:s socialfond har i Sverige en budget på 6,2 miljarder kronor för åren Fondens medel fördelas på cirka projekt runt om i landet. Socialfonden kommer att kunna fördela mer pengar under nästa programperiod, 84 miljarder Euro för hela EU, jämfört med dagens 75 miljarder Euro. FOKUS: EUROPA 5

6 Investeringar i välfärden viktiga för EU:s framtid Över 120 miljoner människor i EU är fattiga, på gränsen till fattigdom eller socialt utanförskap. EU-kommissionen har därför tagit fram ett socialt investeringpaket som ska komma till rätta med fattigdom och social utestängning. Ett av EU:s fem långsiktiga mål att 20 miljoner människor ska kunna ta sig ur fattigdom till år 2020, som en del i den långsiktiga tillväxtstrategin. Kommissionen har beslutat om det här sociala paketet av ett par, tre goda anledningar, berättar Lieve Fransen, direktör för EU:s generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Det är dels därför att det är viktigt att investera i människor, och det sker inte i alla länder. Dels för att kompetensen på området är dålig på många håll. Vi har analyserat vad medlemsländerna gör och sett stora skillnader, som inte enbart beror på ländernas dåliga ekonomier. Många länder kan använda sina pengar mer effektivt. Sverige, Finland och Danmark är till exempel bättre på det än Italien, Grekland och Spanien, medan det är riktigt dåligt i till exempel Bulgarien och Rumänien. Men i kristider är det viktigt att lära sig av varandra. Medlemsländerna är idag nära sammanlänkade. Om ett land inte investerar i förskola, skola och annan utbildning riskerar det att spilla över på andra EU-länder. Ett exempel på det är från Spanien. Vid byggboomen där för ett antal år sedan slutade ungdomar i skolan för att arbeta på byggen. När sen krisen kom blev de arbetslösa, men då hade de hunnit bilda familj och skaffa boende, och förlorade nu både hus och hem. Många av dem sökte sig till andra EU-länder för arbete, men det är svårt, det finns just inga arbeten för outbildade någonstans i Europa. Så vi måste investera i ungdomarna, så att de går kvar i skolan och utbildar sig. Sociala välfärdsfrågor är något som medlemsländerna själva ansvarar för, frågan är vad kommissionen kan göra om länderna inte följer rekommendationen? Beslut ska ju tas så nära verkligheten som möjligt, men vi kan ta fram bra exempel för att övertala de länder som är tveksamma till sociala investeringar, säger Lieve Fransen. Sociala investeringar finns också med i den europeiska tillväxtstrategin, Europa 2020, som medlemsländerna har kommit överens om. Till stöd för länderna finns också flera strukturfonder, som socialfonden och regionalfonden. Inom den sociala fonden avsätts en ökad andel till välfärdsprojekt, minst 20 procent mot tidigare procent. Och ett arbete pågår för att öka medlemsländernas användning av fonderna. Det är viktigt att länderna samarbetar med varandra. Men vi arbetar också med att snabba upp datainsamlandet från medlemsländerna för 6 fokus: europa

7 Vid konferensen i Leuven i början av maj presenterade Lieve Fransen, till vänster, det sociala investeringspaketet. Här tillsammans med EU-kommissionären László Andor, till höger och Joan Burton, den irländska socialministern i mitten. att kunna följa upp insatserna snabbare. Idag är det två års fördröjning av redovisningen, det är inte bra. Samtidigt utvecklar vi en kunskapsbank inom området. Med ett effektivt datainsamlande kan länderna lära sig av varandra om hur man effektivast använder sina pengar. Lieve Fransen besökte Sverige i början av maj för att just diskutera hur man kan tackla de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Även Sverige kan förbättra sig, säger hon, ni har äldre kvinnor som varit hemmafruar och som har mycket låga pensioner, det kan förbättras. Ungdomsarbetslösheten och bristen på integration är annat som Sverige måste ta itu med. Vid en konferens i belgiska Leuven i början av maj lanserades det sociala investeringspaketet. Det var en bra konferens där representanter för medlemsländerna och välgörenhetsorganisationer möttes för att diskutera hur paketet ska implementeras. Klart är att det behövs nytt tänkande i sociala frågor, att det behövs mer engagemang och att en satsning på ungdomars utbildning inte är en kostnad utan en investering för framtiden. Ny fond hjälper de sämst ställda Nu ska de sämst ställda inom EU få stöd och hjälp med det allra nödvändigaste som mat och kläder tack vare en ny fond som tillkommit på förslag av EU-kommissionen. Genom EU-rådet har medlemsstaternas stats- och regeringschefer beslutat avsätta 2,5 miljarder Euro, eller drygt 21 miljarder kronor, under åren till den här fonden. Den nya fonden kompletterar den Europeiska socialfonden, som har förbättrade kunskaper och utbildning som sin uppgift. Fondens pengar ska i varje medlemsland kanaliseras via frivilligorganisationer inom det sociala området. Att fonden inrättas innebär en fortsättning på det matprogram, som fungerat de senaste 20 åren. Det programmet baserades ursprungligen på ett jordbruksöverskott, som nu minskat så att matprogrammet ska upphöra vid årsskiftet fokus: europa 7

8 UNGDOMAR SATTE AGENDAN VID ÅRETS EUROPAFORUM EU och medborgarna var ett av inslagen på EU-kommissionens dag vid årets Europaforum i Hässleholm i början av april. Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens svenska kontor, deltog som samtalspartner och moderator. Dagen var en del i EU:s medborgardialog och vi hade förberett oss dagen innan genom diskussioner med elever på Hässleholms tekniska gymnasium, berättar han. Där fick eleverna diskutera i grupper om EU:s framtid och det de ser som viktigast för framtidens EU. De fick också rösta fram en lista BYTA FRÖN INTE LAGLIGT Myt: EU förbjuder dig att byta frön från din trädgård med grannen. Nej, så är det inte. Däremot har EU-kommissionen lagt fram ett på ämnen, som EU-kommissionen bör ta itu med. Det som kom fram under dagen sammanställs i en rapport för vidare befordran till Bryssel. Miljön, klimatet och energin var ett av ämnesområdena som hamnade i topp, liksom den ekonomiska krisen, och åtgärder för att minska främlingsfientlighet och rasism. Bäst av allt var att ungdomarna vill ha ett starkare samarbete inom EU för att lösa problemen, inte mindre samarbete, säger Pierre Schellekens. Europaforum i Hässleholm har fungerat som en arena för samtal MYTERNA OM EU DEL 3 paket för bättre livsmedelshantering. I paketet ingår ett kapitel om växtskydd och ett om frön och annat växtförädlingsmaterial, som riktar sig till företag av olika storlek. om viktiga Europafrågor sedan Under en vecka förs samtal om politik, ekonomi, juridik och kultur mellan politiker, journalister, kulturpersonligheter och andra. Europaforum är ett fint arrangemang där man träffar gräddan av debattörer, men också vanliga människor som kommer för att de är intresserade av europafrågor, säger Pierre Schellekens. Jag har varit med i fl era år och kan konstatera att Europaforum har utvecklats från att vara en allmän debatt om EU till att diskutera de frågor som också är stora och diskuteras i Bryssel. Privatpersoner är undantagna från regelverket och kan fortsätta att köpa alla slags fröer och också sälja dem i liten mängd. Och naturligtvis också byta fröer med grannarna. KONTAKTUPPGIFTER Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Telefon: Mobiltelefon: E-post: Chef för representationen Pierre Schellekens Telefon: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Tryck: Skaraborgs Offset, juni 2013.

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande Mars 2014 Carolin Dahlman 1 Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer