SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE"

Transkript

1 europa FOKUS # I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

2 foto: sanna skerdén Nu kan vi börja satsa inför framtiden LEDARE Nu tar vi krafttag för jobben i Europa! eu:s krishantering är mer än bara åtstramningar och budgetnedskärningar. Det glöms ofta bort när media rapporterar. Det mesta akuta skedet av den finansiella krisen krävde visserligen en snabb förbättring av statsfinanserna i flera medlemsländer. Men nu när underskotten minskar i allt fler länder och vi börjar ana ett ljus i tunneln, öppnas nya möjligheter för satsningar på jobb och tillväxt i Europa. Vi ser tydliga resultat av den förda krispolitiken. Budgetunderskotten minskar. De finansiella marknaderna börjar återigen låna ut pengar till medlemsländer som de tidigare ratat. Euron stabiliseras. Vi har därför skapat ett större ekonomisk utrymme för att satsa på tillväxt, nya jobb och inte minst sociala förbättringar. När den finansiella krisen bedarrar synliggörs de efterföljande sociala problemen. Med arbetslöshet följer ofta fattigdom och social utslagning. Att skapa jobb till 26 miljoner arbetslösa européer är med all sannolikhet vår största gemensamma utmaning inför framtiden. EU-kommissionen har redan föreslagit en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen på arbetsmarknaden. Många jobb är fortfarande vakanta i Europa trots en generellt hög arbetslöshet. Många företag har svårt att hitta kvalificerad personal. Det beror på att arbetsmarknaden är alltför orörlig och utbildningssystemen inte alltid ger den kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och få fler människor att våga åka till ett annat EU-land för att söka jobb, föreslår vi att arbetslösa som vistas utomlands får behålla sin ersättning under en längre tid än tidigare. Vi har också föreslagit en ungdomsgaranti, som innebär att den som är arbetslös senast efter fyra månader ska erbjudas ett jobb, fortsatt utbildning eller en lärlingsplats. Med 7.5 miljoner ungdomar utan jobb eller studieplats är ungdomsgarantin oumbärlig. För att snabbt skapa jobb i de värst drabbade länderna i Europa, har vi skjutit fram utbetalningar från EUs strukturfonder till krisländerna. Sedan februari ifjol har 16 miljarder euro fördelats till människor och småföretag i de åtta EU-länder som är värst drabbade av krisen. Vi kan inte längre blunda för den ökade sociala utslagningen som den höga arbetslösheten har lett till. 120 miljoner eller 25 procent av EU:s medborgare balanserar på gränsen till fattigdom eller riskerar socialt utanförskap. Därför uppmanar vi nu medlemsländerna att prioritera sociala satsningar och effektivisera välfärdsstaten. För att öka effektiviteten i systemen måste vi i större utsträckning lära av varandra och ta efter de länder som under krisen varit bäst på att bromsa den sociala utslagningen. EU har ett gemensamt ansvar för att skapa möjligheter för alla Europas medborgare. Den mest akuta delen av den finansiella krisen ligger bakom oss. Nu kan vi lägga mer resurser på att skapa nya jobb i hela Europa. Nu kan vi börja satsa inför framtiden. Pierre Schellekens, Chef för EU-kommissionen i Sverige. 2 fokus: europa

3 EU-kommissionär László Andor hoppas att en ungdomsgaranti ska få ner ungdomsarbetslösheten. Så bekämpar EU ungdomsarbetslösheten Kommissionen har nyligen lagt fram ett sysselsättningspaket för att skapa jobb till de miljontals ungdomar som är arbetslösa i Europa. László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, förklarar. Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot samhället och pågått alltför länge. En rekordhög arbetslöshet i flera europeiska länder och en utebliven tillväxt har skadat förtroendet för de politiska systemen och ekonomin i hela EU. Det måste vi ändra på tillsammans och därför lägger vi fram sysselsättningspaketet. Vilka grupper drabbas hårdast när aktiviteten i ekonomin sjunker och sysselsättningen minskar? Arbetslösheten har slagit särskilt hårt mot ungdomarna vilket kan leda till utanförskap och i värsta fall politisk instabilitet. Vad ingår i kommissionens sysselsättningspaket och hur ska ni bryta den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden? Vi föreslår en ungdomsgaranti som ska ge de som är yngre än 25 år jobb, fortsatt utbildning, en lärlingsplats eller en praktikplats inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa. Garantin fungerar redan bra i Finland och Österrike. Vi ska också lansera en europeisk allians för lärlingsutbildning där medlemsländerna ska kunna ta del av varandras erfarenheter. Matchningen av arbetssökande mot lediga arbeten underlättas också genom att jobbsökarnätverket EURES byggs ut. Vad gör ni mer för att bekämpa ungdomsarbetslösheten? Det senaste året har kommissionen använt EU:s strukturfonder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i de länder där den är som störst, bland annat Grekland, Spanien, Italien och Portugal. 16 miljarder euro har avsatts till ungdomar och små och medelstora företag. EU kommer i fortsättningen också att göra stora sociala investeringar. Det nya sysselsättningsinitiativet för unga har en budget på 6 miljarder euro för åren Vad behövs mer för att få Europa på fötter? Europeiska och nationella sysselsättningsinitiativ kan ge oss ekonomisk återhämtning. Men vi behöver också få ordning på euron och skapa konvergens och sammanhållning inom valutaunionen, inte polarisering. Vi har inte råd att förlora det här slaget, och vi måste skapa jobb för de ungdomar som är vår framtid. eures är det europeiska nätverket för rörlighet i arbetslivet. EURES ger unga arbetssökande bidrag för att kunna söka jobb utomlands och hjälp med flytten. Små och medelstora arbetsgivare får dessutom ekonomiskt stöd för att ta emot dessa dem.se mer på ec.europa.eu/eures/ fokus: europa 3

4 Ungdomsgaranti införs Ska minska arbetslösheten Inom EU finns idag 7,5 miljoner ungdomar mellan 15 och 24 år som inte gör någonting, de varken studerar eller arbetar. Ungdomsarbetslösheten var nästan 24 procent i januari i år, mer än dubbelt så hög som den är för vuxna. Och den är ännu högre i fl era av krisländerna, som Grekland och Spanien. I grekiska regionen Västra Makedonien är 72,5 procent av ungdomar under 25 år arbetslösa, det är högst inom EU. Lägst ungdomsarbetslöshet har den tyska regionen Bayern med 4,2 procent. Ungdomarna riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet, bland annat därför är ungdomsarbetslösheten ett hot mot den sociala sammanhållningen inom EU och kan få allvarliga följder på sikt. Det här oroar EU-kommissionen som därför har lanserat ett åtgärdspaket för att komma till rätta med den. I paketet ingår en rekommendation att medlemsstaterna ska inrätta en ungdomsgaranti. Denna är ett led i EU:s Europa 2020-strategi för tillväxt och sysselsättning. Ungdomsgarantin riktar sig till ungdomar under 25 år, som varken arbetar eller studerar, och innebär att de inom fyra månader efter det de blivit arbetslösa. EU stöder idag satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten via Europeiska Socialfonden, men i februari beslutades om ytterligare insatser. Ett sysselsättningsinitiativ för unga i de regioner där ungdomsarbetslösheten ligger över 25 procent ska sjösättas. ARBETSLÖSHETEN I SIFFROR 2012 I östra Slovakien är långtidsarbetslösheten störst inom EU, där har 71,1 procent av de arbetslösa varit utan arbete mer än 12 månader. På Peloponnesos i Grekland är siffran 68,6 och i mellersta Slovakien 67,6. I tre svenska regioner är långtidsarbetslösheten lägst i hela EU. I mellersta Norrland, Stockholm och Västsverige har 15,4, 16,3 respektive 17,5 procent av de arbetslösa varit utan arbete mer än 12 månader. 4 FOKUS: EUROPA

5 Projekt Ungdomskraft får skoltrötta på banan igen I början av maj gick två ungdomar på Gotland till sina första fasta arbeten. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men i själva verket har de här ungdomarna tagit ett jättekliv mot ett fungerande vuxenliv. Tidigare var de så kallade hemmasittare, hade hoppat av skolan och istället isolerat sig framför sina datorer. De här två har deltagit i projekt Ungdomskraft, som har som mål att nå alla ungdomar på Gotland som inte går ut skolan, och få dem att hitta vägen in i samhället igen. Ungdomskraft finansieras bland annat av EU:s sociala fond. I projektet finns sex heltidstjänster, handplockade studie- och yrkesvägledare, socionomer med olika specialiteter och lärare. Vårt mål är att fånga upp de ungdomar mellan 16 och 24 år som är i utanförskap och få in dem i sysselsättning igen, säger Jan Svensson, projektledare för Ungdomskraft. Vi letar upp dem, skriver brev, ringer till dem och har vi inte fått tag i dem då, då söker vi upp dem. Målgruppen för projektet är ungdomar som hoppat av gymnasiet, och som i stället håller sig hemma framför datorn hela dagarna. Också ungdomar med psykosociala svårigheter och funktionshinder tillhör målgruppen. Vi börjar med att kartlägga varje ungdoms styrka, svårigheter, behov och önskemål. Utifrån det gör vi en handlingsplan för att ge ungdomarna individuellt och personligt stöd och vägledning så att de kan komma tillbaka till skolan igen, eller till komvux eller någon folkhögskola. De kan ha dålig självkänsla så vi bildar också nätverk kring dem, följer dem till läkare, till skolan och så vidare. Just nu arbetar man i projektet med 35 ungdomar, och har lyckats få 18 av dem i utbildning igen. Flera av ungdomarna hade inte ens fullföljt högstadiet och för dem har man startat en KBTutbildning, (Kognitiv beteendeterapi) så att de klarar av att komma utanför dörren. Men den här individuella hjälpen är bara en sida av verksamheten, projektet arbetar också förebyggande så att inte fler hoppar av skolan. För att förebygga avhopp kompetenshöjer vi grundskolan, för symtomen visar sig ofta redan på mellanstadiet. För skolan handlar det om att uppmärksamma de tidiga tecknen, och att fråga efter barnen när de inte dyker upp. Projekt Ungdomskraft kommer att arbeta med omkring 100 ungdomar under projekttiden, som sträcker sig till och med halvårsskiftet Men det ska fortsätta även efter det. SOCIALFONDEN I SVERIGE EU:s socialfond har i Sverige en budget på 6,2 miljarder kronor för åren Fondens medel fördelas på cirka projekt runt om i landet. Socialfonden kommer att kunna fördela mer pengar under nästa programperiod, 84 miljarder Euro för hela EU, jämfört med dagens 75 miljarder Euro. FOKUS: EUROPA 5

6 Investeringar i välfärden viktiga för EU:s framtid Över 120 miljoner människor i EU är fattiga, på gränsen till fattigdom eller socialt utanförskap. EU-kommissionen har därför tagit fram ett socialt investeringpaket som ska komma till rätta med fattigdom och social utestängning. Ett av EU:s fem långsiktiga mål att 20 miljoner människor ska kunna ta sig ur fattigdom till år 2020, som en del i den långsiktiga tillväxtstrategin. Kommissionen har beslutat om det här sociala paketet av ett par, tre goda anledningar, berättar Lieve Fransen, direktör för EU:s generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Det är dels därför att det är viktigt att investera i människor, och det sker inte i alla länder. Dels för att kompetensen på området är dålig på många håll. Vi har analyserat vad medlemsländerna gör och sett stora skillnader, som inte enbart beror på ländernas dåliga ekonomier. Många länder kan använda sina pengar mer effektivt. Sverige, Finland och Danmark är till exempel bättre på det än Italien, Grekland och Spanien, medan det är riktigt dåligt i till exempel Bulgarien och Rumänien. Men i kristider är det viktigt att lära sig av varandra. Medlemsländerna är idag nära sammanlänkade. Om ett land inte investerar i förskola, skola och annan utbildning riskerar det att spilla över på andra EU-länder. Ett exempel på det är från Spanien. Vid byggboomen där för ett antal år sedan slutade ungdomar i skolan för att arbeta på byggen. När sen krisen kom blev de arbetslösa, men då hade de hunnit bilda familj och skaffa boende, och förlorade nu både hus och hem. Många av dem sökte sig till andra EU-länder för arbete, men det är svårt, det finns just inga arbeten för outbildade någonstans i Europa. Så vi måste investera i ungdomarna, så att de går kvar i skolan och utbildar sig. Sociala välfärdsfrågor är något som medlemsländerna själva ansvarar för, frågan är vad kommissionen kan göra om länderna inte följer rekommendationen? Beslut ska ju tas så nära verkligheten som möjligt, men vi kan ta fram bra exempel för att övertala de länder som är tveksamma till sociala investeringar, säger Lieve Fransen. Sociala investeringar finns också med i den europeiska tillväxtstrategin, Europa 2020, som medlemsländerna har kommit överens om. Till stöd för länderna finns också flera strukturfonder, som socialfonden och regionalfonden. Inom den sociala fonden avsätts en ökad andel till välfärdsprojekt, minst 20 procent mot tidigare procent. Och ett arbete pågår för att öka medlemsländernas användning av fonderna. Det är viktigt att länderna samarbetar med varandra. Men vi arbetar också med att snabba upp datainsamlandet från medlemsländerna för 6 fokus: europa

7 Vid konferensen i Leuven i början av maj presenterade Lieve Fransen, till vänster, det sociala investeringspaketet. Här tillsammans med EU-kommissionären László Andor, till höger och Joan Burton, den irländska socialministern i mitten. att kunna följa upp insatserna snabbare. Idag är det två års fördröjning av redovisningen, det är inte bra. Samtidigt utvecklar vi en kunskapsbank inom området. Med ett effektivt datainsamlande kan länderna lära sig av varandra om hur man effektivast använder sina pengar. Lieve Fransen besökte Sverige i början av maj för att just diskutera hur man kan tackla de sociala konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Även Sverige kan förbättra sig, säger hon, ni har äldre kvinnor som varit hemmafruar och som har mycket låga pensioner, det kan förbättras. Ungdomsarbetslösheten och bristen på integration är annat som Sverige måste ta itu med. Vid en konferens i belgiska Leuven i början av maj lanserades det sociala investeringspaketet. Det var en bra konferens där representanter för medlemsländerna och välgörenhetsorganisationer möttes för att diskutera hur paketet ska implementeras. Klart är att det behövs nytt tänkande i sociala frågor, att det behövs mer engagemang och att en satsning på ungdomars utbildning inte är en kostnad utan en investering för framtiden. Ny fond hjälper de sämst ställda Nu ska de sämst ställda inom EU få stöd och hjälp med det allra nödvändigaste som mat och kläder tack vare en ny fond som tillkommit på förslag av EU-kommissionen. Genom EU-rådet har medlemsstaternas stats- och regeringschefer beslutat avsätta 2,5 miljarder Euro, eller drygt 21 miljarder kronor, under åren till den här fonden. Den nya fonden kompletterar den Europeiska socialfonden, som har förbättrade kunskaper och utbildning som sin uppgift. Fondens pengar ska i varje medlemsland kanaliseras via frivilligorganisationer inom det sociala området. Att fonden inrättas innebär en fortsättning på det matprogram, som fungerat de senaste 20 åren. Det programmet baserades ursprungligen på ett jordbruksöverskott, som nu minskat så att matprogrammet ska upphöra vid årsskiftet fokus: europa 7

8 UNGDOMAR SATTE AGENDAN VID ÅRETS EUROPAFORUM EU och medborgarna var ett av inslagen på EU-kommissionens dag vid årets Europaforum i Hässleholm i början av april. Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens svenska kontor, deltog som samtalspartner och moderator. Dagen var en del i EU:s medborgardialog och vi hade förberett oss dagen innan genom diskussioner med elever på Hässleholms tekniska gymnasium, berättar han. Där fick eleverna diskutera i grupper om EU:s framtid och det de ser som viktigast för framtidens EU. De fick också rösta fram en lista BYTA FRÖN INTE LAGLIGT Myt: EU förbjuder dig att byta frön från din trädgård med grannen. Nej, så är det inte. Däremot har EU-kommissionen lagt fram ett på ämnen, som EU-kommissionen bör ta itu med. Det som kom fram under dagen sammanställs i en rapport för vidare befordran till Bryssel. Miljön, klimatet och energin var ett av ämnesområdena som hamnade i topp, liksom den ekonomiska krisen, och åtgärder för att minska främlingsfientlighet och rasism. Bäst av allt var att ungdomarna vill ha ett starkare samarbete inom EU för att lösa problemen, inte mindre samarbete, säger Pierre Schellekens. Europaforum i Hässleholm har fungerat som en arena för samtal MYTERNA OM EU DEL 3 paket för bättre livsmedelshantering. I paketet ingår ett kapitel om växtskydd och ett om frön och annat växtförädlingsmaterial, som riktar sig till företag av olika storlek. om viktiga Europafrågor sedan Under en vecka förs samtal om politik, ekonomi, juridik och kultur mellan politiker, journalister, kulturpersonligheter och andra. Europaforum är ett fint arrangemang där man träffar gräddan av debattörer, men också vanliga människor som kommer för att de är intresserade av europafrågor, säger Pierre Schellekens. Jag har varit med i fl era år och kan konstatera att Europaforum har utvecklats från att vara en allmän debatt om EU till att diskutera de frågor som också är stora och diskuteras i Bryssel. Privatpersoner är undantagna från regelverket och kan fortsätta att köpa alla slags fröer och också sälja dem i liten mängd. Och naturligtvis också byta fröer med grannarna. KONTAKTUPPGIFTER Chef för avdelningen för press, media och kommunikation: Pernilla Baralt Telefon: Mobiltelefon: E-post: Chef för representationen Pierre Schellekens Telefon: , E-post: EU-kommissionens svenska hemsida: EU:s officiella hemsida: Fokus Europa ges ut av EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Produktion: Factum. Tryck: Skaraborgs Offset, juni 2013.

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012

Res, plugga & jobba. fokus. Europas inre marknad fyller 20 år. en tidning från eu-kommissionen #5 2012 europa fokus #5 2012 i detta nummer möt oss i gallerian dina rättigheter i eu världens största ekonomi vinn en eu-goodiebag en tidning från eu-kommissionen Res, plugga & jobba Europas inre marknad fyller

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren

Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga. Skapad av Malin Appelgren Korta startsträckan! Så vill (S) skapa snabbare ingångar för unga Skapad av Malin Appelgren Så ser ungas situation på arbetsmarknaden ut i Kronobergs län Januari 2010 I vecka 3 gick 2 226 ungdomar i Kronoberg

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik INSYN I EU POLITIKEN Att främja jobb, integration och socialpolitik är en god investering Sysselsättning och socialpolitik Sociala investeringar är en förutsättning för att vi ska gå starkare, mer enade

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Välfärdsbarometern 2012 En rapport från SEB, juni 2012

Välfärdsbarometern 2012 En rapport från SEB, juni 2012 Välfärdsbarometern 2012 En rapport från SEB, juni 2012 Inledning Nästa år fyller den svenska välfärdspolitiken hundra år. Den första riktiga socialförsäkringen kom 1913, då infördes folkpensionen. Men

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ

)RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ ,3 Bryssel den 25 februari 2002 )RUWVDWWVWRUDVNLOOQDGHUPHOODQELOSULVHUQDLQRP(8 VlUVNLOWSnPDUNQDGHQI UPDVVNRQVXPWLRQ (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ NRQVWDWHUDU L VLQ VHQDVWH UDSSRUW RP ELOSULVHU IRUWVDWWVWRUDQ\SULVVNLOOQDGHUSnGHQLQUHPDUNQDGHQWURWVDWWHXURQLQI

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna?

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Erkki Liikanen Åland 27.6.27 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Penningpolitik De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer